VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE"

Transkript

1 Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade København Ø Tlf.nr VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE 1. Navn (1.1) Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Sommers Have. 2. Hjemsted og værneting (2.1) Grundejerforeningens hjemsted er Hillerød Kommune. (2.2) Grundejerforeningens værneting er Retten i Hillerød. ØSTBANEGADE KØBENHAVN Ø. TLF FAX GIRO (reg.nr. 9541) R.DK. R.DK

2 2/10 3. Område (3.1) Grundejerforeningens geografiske område omfatter ejendommene matr.nr. Skævinge By, Skævinge, jfr. vedhæftede rids af 2007 (bilag 1) udfærdiget af Landinspektørgruppen Hillerød samt alle parceller, der efter grundejerforeningens stiftelse udstykkes fra nævnte ejendomme. 4. Formål (4.1) Grundejerforeningens formål er at eje, drive og vedligeholde ejendommen del nr. af matr.nr. Skævinge By, Skævinge, jfr. vedhæftede rids af 2007 (bilag 1) udfærdiget af Landinspektørgruppen Hillerød, herunder veje, vejbelysning, vejbrønde incl. stik, parkeringspladser, stier, fællesarealer og friarealer med tilhørende beplantning samt fællesanlæg i øvrigt inden for grundejerforeningens område, samt i øvrigt varetage medlemmers fælles interesser. (4.2) Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer i grundejerforeningsområdet. Fællesarealerne tilskødes vederlagsfrit til grundejerforeningen. Grundejerforeningen overtager fællesarealerne, ejendommen del nr. af matr.nr. Skævinge By, Skævinge, som de er og forefindes. (4.3) Grundejerforeningen forestår pasning og pleje af grundejerforeningens fælles grønne områder med naturlig arrondering til naboer samt vedligeholdelse, istandsættelse, renholdelse, vintertjeneste og belysning på veje, parkeringsarealer og stier på grundejerforeningens areal efter grundejerforeningens nærmere bestemmelser. (4.4) Grundejerforeningen forestår endvidere drift, vedligeholdelse og istandsættelse af grundejerforeningens eventuelle bygninger. (4.5) Grundejerforeningen forestår tillige vedligeholdelse og nødvendig udskiftning af forsyningsledninger, afløbssystemer m.v. på grundejerforeningens areal, i det omfang disse ikke ejes af det offentlige eller er overdraget til tredjemand. (4.6) Grønne områder, veje, parkeringsarealer, stier, bygninger, forsyningsledninger m.v. skal til enhver tid fremstå forsvarligt vedligeholdt og svare til den til enhver tid gældende sædvanlige standard for lignende anlæg. Istandsættelse kan ske på grundejerforeningens eget initiativ eller på begæring af offentlig myndigheder. (4.7) Generalforsamlingen kan helt eller delvist overdrage pligten til drift, vedligeholdelse, istandsættelse, nødvendig udskiftning, renholdelse, pasning m.v. af grønne områder, bygninger, veje, parkeringsarealer, stier og stibelysning, forsyningsledninger, afløbsledninger m.v. til Hillerød Kommune, anden offentlig myndighed eller et eller flere private selskaber.

3 3/10 (4.8) I det omfang andet ikke er anført ovenfor, har grundejerforeningen i øvrigt til formål at varetage medlemmernes fælles interesser og repræsentere medlemmerne over for myndighederne i spørgsmål af fælles interesse. 5. Medlemmer (5.1) Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. samt alle parceller, der efter grundejerforeningens stiftelse udstykkes fra nævnte ejendomme, jfr. vedhæftede rids af (bilag 1) udfærdiget af Landinspektørgruppen Hillerød. Medlemskab er pligtmæssigt. Medlemskabet har virkning fra overtagelsesdagen, dog kan en erhverver af en ejendom først udøve stemmeretten, når grundejerforeningens bestyrelse har fået meddelelse om ejerskiftet. (5.2) Hver enkelt boligenhed (parcelhuse/rækkehuse/udstykkede parceller) har én stemme. Den i grundejerforeningsområdet beliggende børneinstitution har tillige én stemme. (5.3) Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for grundejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når den tidligere ejer har betalt samtlige restancer pr. overtagelsesdagen samt opfyldt samtlige sine forpligtelser over for grundejerforeningen. Den tidligere ejer har ved udtræden af foreningen intet krav på en andel af foreningens formue. (5.4) Den til enhver tid værende ejer af en ejendom indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for grundejerforeningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til grundejerforeningen af enhver art til enhver tid. (5.5) Uanset modstående aftale mellem den tidligere ejer og den nye ejer, foretages opkrævning til grundejerforeningen, respektive tilbagebetaling fra grundejerforeningen, over for den til enhver tid værende ejer på betalingstidspunktet. (5.6) Såfremt Hillerød Kommune kræver det, har grundejerforeningen pligt til at optage ejere af grunde udenfor lokalplanområdet eller pligt til sammenslutning med anden grundejerforening. (5.7) Ethvert medlem er med hensyn til ejendommens benyttelse underkastet bestemmelserne i de på ejendommen tinglyste servitutter samt bestemmelserne i Skævinge Kommunes lokalplan nr B. 6. Pligter (6.1) Ethvert medlem er underkastet grundejerforeningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af grundejerforeningen lovligt vedtagne regler og beslutninger. Der kan dog aldrig pålægges det enkelte medlem økonomiske forpligtelser ud over, hvad der følger af hensynet til medlemmernes fæl-

4 4/10 les interesser, jfr. 3. Således kan et medlem ikke forpligtes økonomisk ud over det af generalforsamlingen vedtagne budget. (6.2) Påfører et medlem grundejerforeningen udgifter, f.eks. som følge af ekstraordinære arbejder på medlemmets egen grund, er medlemmet forpligtet til at refundere grundejerforeningen udgifterne. (6.3) Såfremt et medlems ejendom skal tilsluttes stamveje eller øvrige veje anlagt og bekostet af Zefyr ApS, da er det pågældende medlem pligtig at betale vejbidrag m.v. i forbindelse hermed til Zefyr ApS efter påkrav. Dette gælder uanset, om det areal, hvorpå stamvejen/øvrige veje er beliggende, måtte være overdraget til grundejerforeningen. (6.4) Ejere og brugere af ejendomme i grundejerforeningsområdet er pligtige at respektere etablering og tilstedeværelse af ledninger, anlæg og installationer, der er nødvendige med henblik på forsyning af ejendomme i grundejerforeningsområdet, ligesom ejerne uden særskilt påtegning skal tåle sædvanlige forsynings- og afløbsdeklarationer, der berettiget begæres tinglyst af forsyningsvirksomheder, offentlige myndigheder eller vedkommende leverandører. 7. Fordelingstal (7.1) Hvert medlem har et fordelingstal på 1/112. Dog har den i grundejerforeningsområdet beliggende børneinstitution et fordelingstal på 8/112. Det samlede fordelingstal svarer til antallet af medlemmer i grundejerforeningen, idet børneinstitutionen dog indgår i fordelingstallet med 8 enheder. (7.2) Såfremt antallet af medlemmer i grundejerforeningen ændres, ændres fordelingstallet tilsvarende. 8. Bidrag (8.1) Til dækning af grundejerforeningens udgifter betaler medlemmerne bidrag efter fordelingstal i forhold til det på generalforsamlingen vedtagne budget. (8.2) Bidraget betales forud med en 1/12 hver den 1. i måneden. (8.3) Restance med betaling af bidrag til grundejerforeningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes, indtil restancen og eventuelle omkostninger i forbindelse med opkrævningen er behørigt betalt. Restancer kan inddrives ved inkasso. (8.4) Ved ikke-rettidig betaling af skyldige beløb, skal det pågældende medlem betale alle de med inddrivelsen forbundne omkostninger og tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.

5 5/10 9. Hæftelse (9.1) I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for grundejerforeningens forpligtelser med andet end deres respektive andele i grundejerforeningens formue. (9.2) I forholdet til grundejerforeningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata i henhold til ovennævnte fordelingstal, der gælder for deres tilsvar af bidrag til grundejerforeningen, jfr Generalforsamling (10.1) Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen. (10.2) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal endvidere medfølge det reviderede årsregnskab samt forslag til endeligt budget for indeværende regnskabsår samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår. (10.3) Generalforsamlingen afholdes i Hillerød Kommune. (10.4) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen, dennes resultat og andre tvivlsspørgsmål, der opstår under generalforsamlingens afvikling. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, bestyrelsessuppleant eller revisor for grundejerforeningen. 11. Ordinær generalforsamling (11.1) Hvert år i maj måned afholdes ordinær generalforsamling. (11.2) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, herunder beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud 4. Indkomne forslag 5. Forelæggelse og godkendelse af endeligt budget for indeværende regnskabsår samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår, herunder fastlæggelse af endeligt medlemsbidrag for indeværende regnskabsår og foreløbigt medlemsbidrag for følgende regnskabsår 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6 6/10 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af eventuel administrator 9. Valg af revisor 10. Eventuelt (11.3) Forslag, som medlemmerne ønsker optaget under punkt 4, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der er fremsat i overensstemmelse hermed, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Punkter, der ikke er optaget på dagsordenen eller er medlemmerne bekendt i medfør af nærværende bestemmelse, kan ikke sættes under afstemning. 12. Ekstraordinær generalforsamling (12.1) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller 1/3 af medlemmerne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 13. Beslutninger (13.1) Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme. (13.2) Ved beslutninger om væsentlige forandringer af grundejerforeningens ejendom, herunder opførelse af fælleshus, salg af grundejerforeningens ejendom eller dele heraf, eller om ændring af disse vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af grundejerforeningens samlede stemmeantal afgives til fordel herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af repræsenterede stemmer vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. (13.3) Fordelingstallene kan kun ændres med samtykke fra samtlige medlemmer af grundejerforeningen. (13.4) Nærværende vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Hillerød Kommune. (13.5) Stemmeretten på en generalforsamling kan udøves af et medlems ægtefælle eller en myndig person, som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt dertil.

7 7/ Referat (14.1) Der optages referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 15. Bestyrelsen (15.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af grundejerforeningen og udføre grundejerforeningens opgaver i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. (15.2) Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Desuden vælges 2 suppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Valgbar som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun grundejerforeningens medlemmer samt disses ægtefæller/samlevere. Et medlem og dets ægtefælle/samlever kan dog ikke være samtidige medlemmer af bestyrelsen. (15.3) Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. (15.4) Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Ved første valg til bestyrelsen vælges kassereren, 1 medlem samt 1 suppleant dog kun for 1 år. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår mellem de ordinære generalforsamlinger, indtræder den pågældende suppleant i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Er der ikke en suppleant, udpeger det pågældende medlem en ny suppleant, der indtræder i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt formanden eller kassereren fratræder sit hverv i en periode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand/kasserer af sin midte for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. (15.5) Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. (15.6) Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. (15.7) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. (15.8) Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed, idet et bestyrelsesmedlem ved forfald er berettiget til at afgive fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem med henblik på stemmeafgivning på det pågældende bestyrelsesmøde. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. (15.9) I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

8 8/10 (15.10) Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt af hensyn til opfyldelse af de pligter, som påhviler grundejerforeningen. (15.11) Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. 16. Administration (16.1) Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at varetage grundejerforeningens administrative opgaver eller dele heraf. (16.2) En af generalforsamlingen valgt administrator skal være ejendomskyndig og have fornøden forsikringsdækning. (16.3) Efter af beslutning om nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den ikke-genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. (16.4) Administrator er befuldmægtiget til at handle på grundejerforeningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsen og revisionens kontrol. (16.5) Administrators honorar afholdes af grundejerforeningen. 17. Tegningsregel (17.1) Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. 18. Regnskabsår og revision (18.1) Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret, dog løber første regnskabsår fra stiftelsen af grundejerforeningen til den 31. december (18.2) På hvert års ordinære generalforsamling vælges en registreret eller statsautoriseret revisor, som skal revidere grundejerforeningens årsregnskab. Revisor kan genvælges. (18.3) Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. (18.4) Eventuelt overskud eller underskud kan overføres til følgende regnskabsår.

9 9/10 (18.5) Grundejerforeningens midler placeres af bestyrelsen bedst muligt i et anerkendt pengeinstitut. 19. Ordensreglement (19.1) Samtlige medlemmer og brugere af ejendomme i grundejerforeningens område er forpligtet til at underkaste sig det til enhver tid af generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed, jfr. nærværende vedtægters 13.1, vedtagne ordensreglement. 20. Parkeringspladser (20.1) Der anlægges det i henhold til lokalplanen foreskrevne antal parkeringspladser i grundejerforeningens område. En del af disse parkeringspladser vil være beliggende på fællesareal i grundejerforeningen. Medlemmerne af grundejerforeningen samt offentligheden har brugsret til disse parkeringspladser beliggende på fællesareal i grundejerforeningen. 21. Opløsning (21.1) Opløsning af foreningen kan kun ske ved enstemmighed. 22. Påtaleberettiget (22.1) Påtaleberettigede er grundejerforeningen ved dennes bestyrelse og ethvert medlem af grundejerforeningen samt Hillerød Kommune. (22.2) Grundejerforeningens bestyrelse udøver i øvrigt den påtaleret, der tillægges grundejerforeningen i servitutter m.v. Dette gælder dog ikke servitutter, der alene vedrører det enkelte medlem. 23. Tinglysning (23.1) Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene matr.nr. Skævinge By, Skævinge. (23.3) Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

10 10/10 Som ejer af ejendommen matr.nr. Skævinge By, Skævinge: Hillerød, den / 2007 Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskriverens myndighed og underskriftens ægthed: Navn: Stilling: Bopæl: Personlig underskrift: Navn: Stilling: Bopæl: Personlig underskrift: I henhold til bestemmelserne i 42, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 om planlægning, meddeles hermed samtykke til tinglysning af nærværende dokument. Samtidig erklæres det, at tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Hillerød, den / 2007 Hillerød Kommune Bilag: Bilag 1: Rids over grundejerforeningens geografiske område samt grundejerforeningens ejendom.

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere