Lokalplan nr Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1118 Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder Marts 2012"

Transkript

1 ML I M R Sags. nr Lokalplan nr Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder Marts 2012

2 Lokalplan nr for et boligområde ved Randlevvej/Tornøegade er udarbejdet af: Odder Kommune i samarbejde med Arkipartners A/S, Odder Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune Plan Rådhusgade Odder Tlf Lokalplanforslaget udleveres ved henvendelse i Plan eller Borgerbutikken, Rådhuset. Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside under Bo & Byg samt fra

3 LÆSEVEJLEDNING Hvad er en lokalplan Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den enkelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for et nærmere bestemt område. I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan omfatter 3 dele: Redegørelse, Lokalplanbestemmelser og Kortbilag. Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende og fastsætter de konkrete rammer for områdets udnyttelse, som tillige er beskrevet på kortbilag til lokalplanen. Kortbilagene illustrerer de eksisterende og fremtidige forhold og sidder bagerst i lokalplanen. Offentliggørelse Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter indberettes den til PlanDK og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. 3

4 RETSVIRKNING Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 4

5 INDHOLD REDEGØRELSE... 7 Lokalplanens baggrund... 7 Baggrund og formål... 7 Områdets beliggenhed og zonestatus... 8 Eksisterende forhold... 8 Lokalplanens indhold... 8 Formål og områdets anvendelse... 8 Planens hovedtræk... 8 Lokalplanområdet... 8 Bebyggelsesprincipper... 8 Ubebyggede arealer... 9 Beplantning... 9 Veje Stier Parkering Beboerforening FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Skole- og institutionsforhold Centerforhold - detailhandel Lokalplanen/byplanvedtægter LOVGIVNING Planloven Zonestatus Museumsloven Jordforureningsloven Miljøbeskyttelsesloven Virksomhedsstøj Vejstøj Lov om miljøvurdering Servitutter Bæredygtighed Kemiske bekæmpelsesmidler Tilgængelighed TEKNISK FORSYNING Elforsyning Vandforsyning Varmeforsyning Kloakforsyning Brandhaner LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsanlæg og belysning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Støjforhold Beboerforening Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af del af lokalplan nr Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning

6 INDHOLD KORTBILAG 24 Kortbilag nr Kortbilag nr Kortbilag nr Kortbilag nr Kortbilag nr

7 REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund Bebyggelsen set fra Randlevvej Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra ejeren af ejendommen Tornøegade 32, Odder om at ændre det tidligere plejehjem og kursuscenter til max. 26 lejligheder med fællesområder. Det er intentionen at bevare den eksisterende bebyggelses udtryk mod Randlevvej, mens facadeudtrykket mod gårdsiden ændres til et mere moderne udtryk i form af glasfacade med indvendige trapper. Bebyggelsens målgruppe er modne beboere, der er interesseret i en vis form for fællesskab såsom spisning, samvær samt hobbybetonede aktiviteter. Bebyggelsen set fra havesiden 7

8 REDEGØRELSE Områdets beliggenhed og zonestatus Lokalplanområdet ligger centralt i Odder. Områdets størrelse er på ca m 2. Lokalplanområdet omfatter del af matrikel nr. 1pp Odder by, Odder. Ejendommen er privatejet. Området afgrænses mod øst af Randlevvej, mod syd af Odder Lille Friskole, mod vest af det tidligere sygehusområde, og mod nord af boliger mod Tornøegade. Hele arealet ligger i byzone. Der sker ingen ændringer i zonestatus. Eksisterende forhold Området anvendes i dag til beboelse, idet der på 3. etage er indrettet 6 taglejligheder. Den resterende del af bygningen har tidligere været anvendt til kursusvirksomhed. P.t. anvendes kursusdelen ikke. Når ombygningen af den eksisterende bygning er udført, vil hele ejendommen blive anvendt til beboelse. Området er beliggende som en del af rammeområde 1.OF.6 i kommuneplan Lokalplanens indhold Formål og områdets anvendelse Lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af grundejernes ønske om at konvertere det tidligere kursuscenter til boliger. Lokalplanen giver mulighed for at etablere et nyt boligområde med maks. 26 boliger ved om- og tilbygning af ejendommen. Lokalplanen indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser for at sikre bebyggelsens omfang, højde, placering og udseende. Planens hovedtræk Lokalplanområdet udgør ca m 2 af rammeområde 1.OF.6 i Kommuneplan Når lokalplanområdet er fuldt om- og tilbygget, vil det indeholde max. 26 boliger og fællesarealer. Bebyggelsens udformning, placering og indhold skal følge principperne, som vist på kortbilag nr. 3. Lokalplanområdet Udformningen af bebyggelsen tager udgangspunkt i de eksisterende forhold som vist på kortbilag nr. 1. Bebyggelsesprincipper Lokalplanområdet tænkes - ved om- og tilbygning af det eksisterende etagebyggeri udlagt til boliger på fælles matrikel. 8

9 REDEGØRELSE Terrænmæssigt vil byggeriet følge eksisterende terræn med afgravning langs Randlevvej for udnyttelse af parterreetagen samt lettere terrænændringer mod vest. Den nye tilbygning placeres som vist på kortbilag 3. I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser må bebyggelse opføres i maksimalt 4 etager og en højde op til 18 m. Bebyggelsen skal i hovedprincippet opføres efter retningsgivende tegninger som vist på kortbilag 4. Mod Randlevvej skal den eksisterende bebyggelse opretholdes med facade i røde, blanke teglsten. Ejendommen er opført med symmetrisk sadeltag med en hældning på 45. Taget er beklædt med listeinddelt tagpap. På kviste og mindre tagflader anvendes zink. Mod vest (gårdsiden) fremstår bebyggelsen dels med røde blanke tegltagsten, dels med en facadebeklædning af betonelementer (tilbygning). Tilbygningen er opført med fladt tagpaptag. Bebyggelsen set fra Randlevvej Ubebyggede arealer De ubebyggede og grønne arealer i lokalplanområdet skal primært henligge i græs. Området kan benyttes til fælles ophold, leg o. lign. Herudover kan der etableres stier og enkelte terrasser. Beplantning Eksisterende karaktergivende beplantning - hovedsagelig bøg og et kastanietræ - opretholdes og vedligeholdes. Dvs. at der skal ske en nyplantning, hvis træet går ud eller fældes. 9

10 REDEGØRELSE Veje Vejadgang til området sker fra eksisterende tilkørsel fra Randlevvej. Parkeringspladser, cykelparkering og indgange til ejendommens boliger sker fra gårdsiden. Stier Stier udlægges som faste belægninger med nedsivningsmulighed. Parkering Der udlægges mindst 1½ p-plads pr. bolig. I alt op til 39 p-pladser, hvoraf 4 indrettes til handicap-pladser. Al parkering foregår indenfor lokalplanområdet. Parkeringsarealer indrammes af beplantning med bøgehæk, som vist på kortbilag 3. Beboerforening Der oprettes en beboerforening med medlemspligt for samtlige boliger inden for lokalplanens område. Beboerforeningen er pligtig til at tage skøde på de grønne fællesarealer, som vist på kortbilag 3. Beboerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, interne stier og grønne fællesarealer, herunder vintervedligeholdelse samt opretholdelse og vedligeholdelse af beplantning samt vedligeholdelse af fællesanlæg og vejadgang. Eksisterende bebyggelse set fra syd 10

11 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byrådet vedtog den 11. maj 2009 Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.OF.6. For rammeområde 1.OF.6 gælder at: Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (sygehus med tilhørende personaleboliger, stiftelse, ældre- og handicapboliger, sociale institutioner, skole og enkelte boliger. Bebyggelsesprocenten er maks. 35% for rammeområdet under ét. Bebyggelsen må opføres i maks. 4 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 18 m. Skole- og institutionsforhold Området ligger i Parkvejens skoledistrikt. Parkvejens Skole ligger ca. 1 km fra lokalplanområdet. Skolen er to-sporet fra børnehaveklasse til 9. klasse med ca. 600 elever. Der findes på skolen SFO fra klasse. Desuden findes i skolekomplekset et 10. klassecenter samt specialundervisning for alle skoleelever i kommunen. Der findes flere daginstitutioner i Odder med nærhed til lokalplanområdet. Centerforhold - detailhandel Afstand til bycentret med torv og gågade med rigt varierede indkøbsmuligheder er ca. 500 m. Bus- og togforbindelser til Århus, samt busforbindelser til Horsens og Skanderborg ligger ca. 300 m fra området. Inden for ca. 1 km findes Spektrum Odder indeholdende idræt-, kultur- og svømmehal samt musikskole. Lokalplanen/byplanvedtægter Området er p.t. omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr for område til ældre- og handicapboliger ved hjørnet af Tornøegade og Randlevvej i Odder. Lokalplan nr. 1051, delområde II - der omfatter Tornøegade 32 - aflyses med vedtagelsen af lokalplan nr Lovgivning Planloven Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Museumsloven Der er i Moesgård Museums arkiver ikke registreret arkæologiske fund indenfor lokalplanens område. Museet gør imidlertid opmærk- 11

12 REDEGØRELSE som på, at området ligger i nærheden af kirken, hvor det kan formodes, at der er rester efter den middelalderlige by. Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsminder og Moesgaard adviseres, jf. museumsloven 26. Jordforureningsloven Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificeringen i Odder Kommune. Det betyder, at jordflytning skal anmeldes til Odder Kommune. Der er ikke tinglyst, registreret eller i øvrigt kendskab til jordforurening inden for lokalplanområdet. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde alligevel stødes på forurening, skal arbejdet straks standses og forureningen anmeldes til kommunen. Før arealanvendelsen af ikke kortlagte arealer ændres til boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, kolonihaver eller sommerhuse, skal det sikres, at de øverste 50 cm jord på ubebygget areal er rent, eller at der er etableret en varig fast belægning, jf. jordforureningslovens 72 b. Miljøbeskyttelsesloven Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. de til enhver tid gældende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledninger. Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende udenomsarealer (= de primære opholdsarealer). Støjniveauet fra eksisterende og planlagte veje må ikke overstige L den 58 db. For lokalplanområdet skal det sikres, at den støj der påføres området ikke overstiger L den 58 db, jf. den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen. Virksomhedsstøj Der findes ikke støjende virksomheder i nærheden af lokalplanområdet. Vejstøj Lokalplanområdet grænser op til Randlevvej, hvor der i dag er en årsdøgnstrafik på 846 køretøjer. Det vurderes ud fra erfaringstal, at trafikmængden ikke er større, end at støjgrænsen kan overholdes på lokalplanområdets udendørs opholdsarealer. 12

13 REDEGØRELSE Lov om miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen miljøvurdere planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved en indledende miljøscreening af lokalplanen efter 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer har byrådet vurderet, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreening er udført af LIFA og Odder Kommune. Konklusionen er, at lokalplanområdet ikke er omfattet af aktiviteter, der medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er begrundet med: at planen omfatter et mindre område på lokalt plan at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse til forvaltningen på rådhuset. Servitutter Der er ikke tinglyst servitutter på ejendommen, der er i strid med lokalplanens principper. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomheden henledes på, at det ikke er sikkert, at alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Det skal ved tinglysning sikres at: beboerne i lokalplanområdet har adgang til og ret til ophold på det fælles opholds- og friareal i lokalplanområdet beboerne har adgang og ret til at benytte elevator, trapper, altangange, depoter, fælleslokaler og fælles toiletter i begge ejendomme beboerne vedligeholder parkeringsforhold, forsyningsledninger og udvendig belysning. 13

14 REDEGØRELSE Bæredygtighed Det er byrådets målsætning, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune bl.a. ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men byrådet vil også gerne gennem planlægningen inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning. Bygninger kan placeres og udformes, så solen kan udnyttes som supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning. Tilsvarende kan hårde hvidevarer m.v., der har et lavt energiforbrug, være med til at nedbringe energiforbruget. Affald, vandforsyning og spildevandsrensning har også betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger, har generel betydning for sundhedstilstanden. Mange foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og omgivelser som et led i en bæredygtig udvikling. Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om Boliger og byøkologi - idéer og vejledning. Vejledningen informerer om en række grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherrer opfordres til at medtage i byggeri af bolig. Der gives konkrete anvisninger om boligens indretning, konstruktioner og materialer, om vand-, el- og varmeinstallationer og æstetisk kvalitet m.m. Vejledningen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside og udleveres ved henvendelse på rådhuset. Vi er alle med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen bringes udviklingen nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund. Kemiske bekæmpelsesmidler Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en trussel for vandforsyningerne og grundvandet. Af hensyn til grundvandsbeskyttelse opfordrer byrådet ejerne til at undlade brug af kemiske bekæmpelsesmidler på udearealer i lokalplanområdet. Tilgængelighed Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt, at gældende regler bliver overholdt, så der ikke fortsat sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg. Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. 14

15 REDEGØRELSE Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelser, herunder elevatorer, adgangsforhold og tilgængelighed. Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det vil sige, at overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i byggesagsbehandlingen. Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder på de ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gælder inde i bygninger mellem etager og i rum m.m., og det gælder muligheden for at komme hurtigt ud af bygninger - flugtveje. Teknisk forsyning Elforsyning Elforsyningen kan ske fra Østjysk Energi. Der henvises i øvrigt til det liberaliserede el-marked. Vandforsyning Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under Odder Vandværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Der er tilslutningspligt til Odder Varmeværk. Der er forbud mod etablering af el-varme. Kloakforsyning Lokalplanen er omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan. I denne forudsættes området kloakeret med separat system, der tilsluttes Odder Spildevand A/S. Brandhaner Brandhaner må kun anvendes til brandformål. Det er derfor kun Beredskabsafdelingen og vandforsyningen, der må betjene brandhanerne. 15

16 LOKALPLAN Lokalplanbestemmelser Lokalplan for et område ved Tornøegade/Randlevvej indeholder bindende bestemmelser om arealets anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at udlægge området til boligområde indeholdende max. 26 lejligheder med fællesområder ved: at sikre områdets anvendelse til beboelse ved om- og tilbygning af eksisterende bygninger at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udvendige materialer og farver at fastlægge vejadgang til området at bibeholde området i byzone 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 1pp Odder by, Odder. 2.2 Lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet anvendes til etageboligbebyggelse til helårsbeboelse. 3.2 Inden for området må maksimalt indrettes og registreres 26 boliger samt fællesarealer. Fællesbestemmelser 3.3 Der kan på den enkelte ejendom drives liberalt erhverv som revisor, arkitekt, frisør og lignende sammen med den enkelte bolig, når lokalplanens forudsætninger opfyldes. Det er en forudsætning: at virksomheden drives af den, der beboer ejendommen at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter af beboelsesejendom at områdets karakter af boligområde ikke brydes 16

17 LOKALPLAN at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 3.5 Inden for lokalplanområdet skal udlægges areal til grønne fællesarealer, som beskrevet i redegørelsesdelen side 8-9 og vist på kortbilag nr Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige tekniske anlæg til kvarterets forsyning - så som transformerstationer, mindre bygninger til områdets drift og forsyning. Placering og udformning skal godkendes af Odder Kommune. 4 Udstykning 4.1 Yderligere udstykning i området må ikke finde sted. 5 Vej- og stiforhold Veje 5.1 Vejadgang til området sker fra Randlevvej af eksisterende overkørsel, jf. kortbilag 3. Parkering 5.2 Der skal udlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig. Den ene p-plads kan udlægges som carport. P-pladser skal indrettes med min. 2,5 x 5 m. Der indrettes mindst fire p-pladser til handicapkøretøj med mål på min. 3,5 x 5 m. 5.3 Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større erhvervskøretøjer over 3500 kg må ikke indrettes eller finde sted inden for lokalplanområdet. 5.4 Der er forbud mod parkering af campingvogne, både samt uindregistrerede køretøjer o. lign. på ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet. 5.5 P-pladser skal sikres en grøn karakter ved hjælp af belægning samt bøgehæk beplantning som vist på kortbilag Adgang til de enkelte boliger sker fra bebyggelsens gårdside. 5.7 Indkørsel til parkering/carporte sker i niveau med vejens profil, der støder op til matriklen. 17

18 LOKALPLAN 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Belysning af færdselsarealer må kun udføres som parkarmaturer med en lyspunktshøjde på maks. 4,5 m. (Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens horisontale niveau). Belysning af stier skal være parkbelysning med lyspunktshøjde på maks. 3,5 m. (Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens horisontale niveau). 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelse inden for lokalplanens område skal følge principperne i udstyknings- og bebyggelsesplanen og holdes inden for byggefelterne som vist på bilag nr Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 75 % for den samlede ejendom. Bebyggelsesprocenten beregnes alene på baggrund af grundens matrikulære areal Bebyggelse må opføres i maks. 3 etager med udnyttet tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må overstige 18 m over naturligt terræn eller et for grunden fastsat niveauplan. 7.4 Tage på beboelsesbygninger, garager, carporte, udhuse og lignende skal som hovedprincip udføres med: en hældning på eller fladt tag. 7.5 Fritliggende garager, carporte, redskabsskure, drivhuse, legehuse eller andre former for mindre bebyggelse må ikke opføres nærmere skel end 0,5 m. Carporte mv. skal gives et ensartet udtryk i harmoni med bebyggelsen. 7.7 Affaldscontainere skal afskærmes. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal som hovedprincip udføres med facader som vist på kortbilag 4. 1 Udregning af bebyggelsesprocenten skal ske iht. reglerne i bygningsreglementet gæ l- dende på det tidspunkt, hvor lokalplanen blev vedtaget. 18

19 LOKALPLAN 8.2 Udvendige bygningssider på den gamle hovedbygning skal fremtræde i røde teglsten. Den eksisterende udsmykning med gesimser o.lign. skal bibeholdes. Nye bygningssider skal fremtræde i en kombination af glas, stål og pladebeklædning i mørke farver således, at facaden gives et harmonisk helhedsindtryk. 8.3 Blanke og reflekterende materialer, herunder glaserede og ædelengoberede tagsten og tagplader må ikke anvendes på hverken tagflader eller ydervægge. Denne bestemmelse gælder ikke solfangere og solcelleanlæg. 8.4 Tage på bebyggelsen skal dækkes med røde tegltagsten eller mørk liste tækket tagpap. Tagetage mod vest kan beklædes med sorte plader. Kviste kan udføres med zink, kobber, stål eller glas. 8.5 Tage kan udføres med ovenlys, når disse holdes i samme plan som tagdækningen. Ved flade tage skal ovenlys holdes i niveau med murkronen. 8.6 Solfangere og solcelleanlæg skal indbygges i bebyggelsens tage eller facader, så fritstående synlige konstruktioner undgås. 8.7 Synlige tagrender og nedløbsrør skal fremstå i zink, kobber eller stål. 8.8 Døre, vinduesrammer, skodder og lignende bygningsdele må kun fremtræde i farverne hvid eller sort eller jordfarverne terra de sienna, engelskrød og dodenkopf eller de nævnte farvers blanding med hvid eller sort. 8.9 Der må pr. boligenhed. opsættes et skilt på maks. 0,25 m² med navn og husnummer og evt. navn på liberalt erhverv. Skiltningen skal sættes ved postkasser ved matrikelskel. Der udover må der ikke opsættes skilte eller reklamer på ejendomme i lokalplanområdet. 8.9 Der må kun placeres én parabol med en maks. diameter på 70 cm pr. bolig. Antennen må ikke opsættes på bebyggelsen, så den er synlig fra veje, stier eller fællesarealer Der må ikke opføres mobilantenner på bygninger eller konstruktioner inden for lokalplanområdet Odder Kommune skal søges om tilladelse til opstilling af antenne beregnet for tilslutning til radioamatøranlæg og lignende. Det er en forudsætning, at den udvendige antenne har et begrænset omfang på den enkelte ejendom. 19

20 LOKALPLAN 8.12 Udvendige bygningssider på garager, carporte og mindre bygninger skal udføres i materialer, der sammen med boligbebyggelsen giver et harmonisk helhedsindtryk Ventilationskanaler skal integreres i bygningen og må ikke fremstå synlige på bygningens facader. Ventilationsindtag- og afkast skal integreres materiale- og farvemæssigt i tagfladen. 9 Ubebyggede arealer 9.1 De grønne fællearealer, som er beskrevet i redegørelsen på side 9-10 og vist på kortbilag nr. 5, må ikke udstykkes til bebyggelse. Der kan etableres opholdsarealer som vist på bilag Beplantning af områdets fælles opholds- og friarealer og beplantning langs vej- og stiarealer skal ske efter en samlet beplantningsplan, som vist på kort 3 med udgangspunkt i eksisterende beplantning. De store bevaringsværdige bøgetræer på grunden bevares. Den etablerede beplantning skal opretholdes og vedligeholdes. 9.3 Alle hegn i skel skal være levende løvfældende hegn af arten bøg. Hegn langs færdselsarealer skal plantes min. 0,3 m inde på egen grund Der må foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold til det naturlige terræn. Terrænreguleringer må anlægges i maks. 1:2 og må ikke foretages nærmere end 1 m fra skel. 3 Dog må der langs Randlevvej terrænreguleres ned til eksisterende fortovshøjde. 10 Støjforhold 10.1 Det skal sikres, at støjpåvirkningen fra vej- og trafik ikke overskrider Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdi. 11 Beboerforening 11.1 Der skal oprettes beboerforening med medlemspligt for samtlige ejere i lokalplanens område. Beboerforeningen varetager de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet En beboerforening skal oprettes senest, når 25 % af boligerne i lokalplanområdet er solgt, eller når byrådet kræver det. 2 Hegn etableres efter aftale med ejer af naboejendommen jf. hegnslovens bestemmelser. Hegnssynet er myndighed. 3 Ved ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggeri skal ansøgningen vedlægges situationsplaner. Situationsplanerne skal vise de eksisterende og de fremtidige terrænk o- ter på de enkelte grunde samt de relevante koter på byggeriet. Ligeledes skal vises k ote på vej ved overkørsel. 20

21 LOKALPLAN 11.3 Inden for området skal beboerforeningen forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, private fællesveje-, stier og fælles friarealer og fællesanlæg, herunder vintervedligeholdelse Beboerforeningens vedtægter må ikke være i strid med lokalplanens bestemmelser. 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i pkt. 5 nævnte parkeringspladser og de i pkt. 9 nævnte grønne fællesarealer er etableret Ny bebyggelse må ikke tages i brug før tilslutningen til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Afledning af spildevand sker i henhold til gældende regler inden for spildevandsplanens område Der er ikke tinglyst servitutter på ejendommen, der er i strid med lokalplanens principper. 13 Ophævelse af del af lokalplan nr Del af lokalplan nr (delområde II) vedtaget den aflyses inden for den del af matr. nr. 1pp, Odder by, Odder, der er omfattet af lokalplan nr Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Lov om Planlægning Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg, med mindre det er indeholdt i planen Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 4 Hvis anlæg af parkeringspladser, grønne anlæg m.m. ikke hensigtsmæssigt kan færdi g- gøres, før ibrugtagning af ny bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være muli g- hed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg og færdiggørelse af ovennævnte anlæg og arealer inden for en rimelig tid. 5 En lokalplan medfører ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold, træder bestemmelserne i kraft. 21

22 LOKALPLAN Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 15 Vedtagelsespåtegning I henhold til Planlovens 24 vedtages forslag til lokalplan nr for boligområde ved Tornøegade/Randlevvej den 21. nov Viceborgmester / Offentlig høring Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. nov jan Byrådet har den 12. marts 2012 vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til planloven 27. På byrådets vegne. 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere