Vedtægter for Optikerforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Optikerforeningen"

Transkript

1 D.O. I \ Maj Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er: At være en forening for alle optikere, optometrister og optometriststuderende At søge indflydelse på samfundsspørgsmål, der har betydning for borgerens syn og optikerens og optometristens arbejde. At arbejde for en fortsat videreudvikling af optikerens og optometristens anerkendelse og virksomhedsområder At medvirke til fortsat dygtiggørelse af optikeren og optometristen At drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer At opretholde et kontinuerligt samarbejde med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer 3 OPTAGELSESBETINGELSER Stk. 1. Erhvervsmedlem: Som erhvervsmedlem kan optages optikere/optometrister, myndige personer, interessentskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende sammenslutninger eller selskaber, som 1. driver detailvirksomhed indenfor optikerens/optometristens virksomhedsområder 2. driver kursus-/rådgivnings virksomhed indenfor for synspleje Personligt medlem: Som Personligt medlem kan optages øvrige optikere/optometrister og optometriststuderende Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. For erhvervsmedlemmer, der er optaget efter stk. 1, nr. 1 og 2 og som ikke er optiker/optometrist gælder endvidere, at medlemmet for hvert forretningssted vedvarende skal beskæftige mindst en optiker/optometrist. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Et erhvervsmedlemskab forudsætter indmeldelse af alle butikker, der drives af samme ejer, selvom virksomhederne har forskellige CVR-nr. Dette gælder uanset, om butikkerne drives af et selvstændigt detailmedlem eller af en kædevirksomhed. 1

2 D.O. I \ BEHANDLING AF OPTAGELSESBEGÆRINGER Optagelsesbegæringer behandles af bestyrelsen, som kontrollerer de på optagelsesskemaet givne oplysninger. Såfremt bestyrelsen afslår en optagelsesbegæring, har ansøgeren ret til at få sagen forelagt en ordinær generalforsamling. Begæringen herom må fremsættes senest 14 dage efter at afslaget er modtaget. 5 KONTINGENTER Det årlige kontingent for medlemmerne fastsættes af bestyrelsen. Kontingentfastsættelsen skal godkendes på nærmest følgende generalforsamling. Medlemmerne har pligt til, efter påkrav, én gang om året at indsende oplysninger, der har betydning for kontingentberegningen. Dersom et medlem ikke inden 14 dage efter at have modtaget denne opfordring indsender de ønskede oplysninger, kan kontingentet fastsættes skønsmæssigt efter de foreliggende oplysninger. Eventuel regulering af det skønsmæssigt ansatte kontingent kan finde sted, når oplysningerne indgår. Kontingentet beregnes fra den nærmeste første, medlemmet indtræder i foreningen. Erhvervsmedlem: Kontingentet opkræves kvartalsvis forud, og skal betales senest den 20. i forfaldsmåneden. Personligt medlem: Kontingent opkræves årligt og skal betales senest den 20. i forfaldsmåneden. Ved restance har medlemmet pligt til endvidere at betale de med inddrivelsen af kontingentet forbundne omkostninger. Der pålignes endvidere renter af beløbet fra den 1. forfaldsdag til en rentesats svarende til 7% over Nationalbankens officielle udlånsrente samt rykkergebyr. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, der ikke efter påkrav betaler sit medlemskontingent, og som er kommet i restance for mindst 2 kvartaler. Foreningen forbeholder sig ret til kontingent indtil den dato, hvor medlemmet lovligt kunne være udtrådt. Ekstraordinære kontingentforhøjelser og medlemsbidrag pålignes medlemmerne med en andel, svarende til den andel, som medlemmets årskontingent, jf. stk. 1, udgjorde af foreningens samlede årskontingentindtægt i det foregående regnskabsår. Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling fremlægge budgetforslag dækkende kontingenternes anvendelse for indeværende år til behandling og godkendelse. Z:\_Danmarks Optikerforening\Medlemsmappe - DO I\Opdateringer i 2016\Opdateringer sendt ud i juni 2016\01-1 Vedtægter 2016.doc 2

3 D.O. I \ LOGO M.V. Erhvervsmedlemmer er berettiget til at modtage eksemplarer af foreningens logo samt til at have adgang til foreningens øvrige medlemsmateriale. Logoet forbliver foreningens ejendom. Ved ophør af medlemskabet skal logoet tilbageleveres til foreningen. Brevpapir, tryksager og lignende, hvorpå logoet forekommer samt foreningens medlemsmapper skal endvidere udleveres til foreningen inden 3 måneder. 7 HÆDERSBEVISNINGER Foreningens bestyrelse kan uddele hædersbevisninger til personer, når vedkommende gennem en årrække har ydet et værdifuldt arbejde for faget. 8 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER a) Foreningens medlemmer bør følge udviklingen indenfor faget således, at de til enhver tid er i stand til at yde deres patienter den bedst mulige bistand på det synsmæssige område. Et medlem, eller såfremt medlemmet ikke er optiker/optometrist, de hos medlemmet ansatte optikere/optometrister, bør derfor leve op til de af faget godkendte regler for efteruddannelse. b) Medlemmerne skal i øvrigt underkaste sig de vedtægter, regler og forordninger, som til enhver tid bliver vedtaget af generalforsamlingen. 9 EKSKLUSION AF MEDLEMMER Hvis et medlem overtræder Foreningens vedtægter, eller hvis medlemmer modarbejder Foreningens formål eller interesser eller i øvrigt gør sig skyldig i et for faget utilstedeligt forhold, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. Eksklusionen kan indankes for den førstkommende generalforsamling, på hvilken der kræves mindst 2/3 af de angivne stemmer til at stadfæste eksklusionen. 10 UDMELDELSE Erhvervsmedlem: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til en 30/6 eller 31/12 og med mindst 6 måneders varsel. Personligt medlem: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til en 1. januar med 3 måneders varsel. 11 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Danmark. Z:\_Danmarks Optikerforening\Medlemsmappe - DO I\Opdateringer i 2016\Opdateringer sendt ud i juni 2016\01-1 Vedtægter 2016.doc 3

4 D.O. I \ ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel ved brev eller til medlemmerne eller gennem bladet Optikeren. Indkaldelsen skal angive sted og tid for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden. Medlemsforslag skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være foreningen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen Dagsordenens fulde ordlyd, indkomne forslag, det reviderede årsregnskab samt årsberetning og budgetforslag skal være medlemmerne i hænde/ offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. En udskrift kan samtidig rekvireres på foreningens sekretariat. Adgang til generalforsamlingen har stemmeberettigede medlemmer, aktie- og anparts- og lignende selskaber repræsenteret ved en direktør eller en af firmaet/selskabet i øvrigt udpeget repræsentant. Generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Danmark. 13 DAGSORDEN - ORDINÆR GENERALFORSAMLING På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsordenen: 1) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 2) Fremlæggelse af årsregnskabet for foreningen. 3) Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent, bestyrelseshonorarer, og kontingentsum for fast forlods valg til bestyrelsen. 4) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisor. 6) Eventuelt. 14 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, når den skønner det fornødent. Bestyrelsen SKAL indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det i stk. 1 nævnte varsel inden 30 dage efter, at medlemmer med mindst 15% af det samlede stemmeantal eller 30 medlemmer har fremsat skriftlig begrundet anmodning herom med opgivelse af dagsorden. 15 AFSTEMNINGER Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som har været medlem af foreningen mindst tre måneder før generalforsamlingens afholdelse. Et medlem kan lade sig repræsentere ved en ansvarlig leder. Z:\_Danmarks Optikerforening\Medlemsmappe - DO I\Opdateringer i 2016\Opdateringer sendt ud i juni 2016\01-1 Vedtægter 2016.doc 4

5 D.O. I \ Aktie-, anparts- og andre tilsvarende selskaber kan dog lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved en direktør eller en af firmaet/selskabet i øvrigt udpeget repræsentant. Afstemning på generalforsamlinger sker på en af dirigenten fastsat måde, med mindre mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning. Til at træffe beslutning om vedtægtsændringer kræves, at medlemmer med halvdelen af det samlede antal stemmer er til stede eller repræsenteret, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny til afholdelse tidligst 14 dage og senest 4 uger efter den første. Den anden generalforsamling er i alle anliggender, som var på dagsordenen for den første generalforsamling, beslutningsdygtig med ovennævnte kvalificerede majoritet, uafhængigt af antallet af fremmødte medlemmer. Andre beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, medmindre vedtægterne kræver kvalificeret majoritet. 16 STEMMEVÆGT Et medlem har, på generalforsamlingen og ved afstemninger i øvrigt, én stemme pr kr. kontingent. Ved beregning benyttes sædvanlige afrundingsregler. Uanset størrelsen af kontingentbetalingen kan et medlem max. have en stemmevægt svarende til 24% af de fremmødte stemmer. Stemmevægten udregnes af foreningens sekretariat på grundlag af den seneste kontingentopkrævning (der omregnes til årskontingent) jf. ovenfor. Stemmeafgivning for et andet medlem kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt af en repræsentant for medlemmet, og kan omfatte et medlems samlede antal stemmer. En fuldmagt kan kun udstedes til bestyrelsen eller til et andet stemme- og adgangsberettiget medlem, dog jf. 15. En repræsentant kan have fuldmagter for flere medlemmer, men kan ved afstemning inklusiv sin egen stemme max. have en stemmevægt svarende til 24% af de fremmødte stemmer. Tilsvarende stemmebegrænsning gælder ikke for fuldmagter udstedt til bestyrelsen. Fuldmagten kan angå et konkret afstemningstema. 17 BESTYRELSEN Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6-9 personer, hvoraf mindst halvdelen skal være optikere/optometrister, som enten er medlemmer af foreningen eller ansvarlig leder/direktør for en medlemsvirksomhed. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Til formand for bestyrelsen kan kun vælges en person, som er optiker/optometrist. Bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Medlemmer med en kontingentsum, der overstiger en af bestyrelsen fastsat størrelse, er forlods valgt til bestyrelsen. Kontingentsummens størrelse skal godkendes på nærmest følgende generalforsamlingen. Z:\_Danmarks Optikerforening\Medlemsmappe - DO I\Opdateringer i 2016\Opdateringer sendt ud i juni 2016\01-1 Vedtægter 2016.doc 5

6 D.O. I \ Mindst 50% af bestyrelsesmedlemmerne skal være valgt på generalforsamlingen. Halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer afgår de lige årstal, de øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige årstal. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanter indtræder i henhold til højeste stemmetal. Medlemmer, der er valgt forlods til bestyrelsen, har ikke stemmeret ved valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes af bestyrelsen, som kan meddele bankfuldmagt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan bemyndige medlemmer og Sekretariatets personale til at deltage i bestyrelsens arbejde og til at repræsentere bestyrelsen. 18 BESTYRELSENS ARBEJDE Bestyrelsen afholder møde én gang i kvartalet. I øvrigt kan formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræve afholdt bestyrelsesmøde med opgivelse af dagsorden. Formanden bestemmer tid og sted for møderne. Disse skal dog afholdes senest 14 dage efter, at der er krævet afholdt bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmer inkl. formanden eller ved hans forfald næstformanden er til stede. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel, dog kan der i undtagelsestilfælde indkaldes med kortere varsel. Sager, som ikke skønnes at nødvendiggøre særligt møde, kan udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og afstemning kan ske ved skriftlig tilkendegivelse til Sekretariatet inden 8 dage fra modtagelsen. Ved afstemning afgøres enhver sag ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse. Det påhviler bestyrelsen at føre forhandlinger på Foreningens vegne. Til at repræsentere bestyrelsen i sådanne forhandlinger kan bestyrelsen udpege mindre udvalg, hvori den daglige ledelse kan deltage. 19 UDVALG Stk. 1. Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter i optikerfagets forskellige udvalg. Stk. 2. Bestyrelsen er samtidig forpligtet til at nedsætte et uddannelsesudvalg og sørge for nødvendige midler til, at foreningen har de for branchen nødvendige og professionelle uddannelsesaktiviteter. Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter løbende ad hoc udvalg ud fra aktuelle behov. 20 REGNSKABSVÆSEN M.M. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar december. Z:\_Danmarks Optikerforening\Medlemsmappe - DO I\Opdateringer i 2016\Opdateringer sendt ud i juni 2016\01-1 Vedtægter 2016.doc 6

7 D.O. I \ Det påhviler Sekretariatet på bestyrelsens vegne hvert år på den ordinære generalforsamling at forelægge et driftsregnskab og en status forsynet med revisionens påtegning. Det reviderede regnskab, eller såfremt revisionen ikke er færdig, et af Sekretariatet udarbejdet regnskab vedlagt budgetforslag for det kommende år, skal tilsendes medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sekretariatet meddeles fuldmagt til en bankkonto og en girokonto til brug for Foreningens løbende forretninger. 21 REVISION Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges for 1 år af gangen. 22 REJSEGODTGØRELSE, HONORAR M.M. Ved rejser og møder i foreningens anliggender tilkommer der bestyrelsens medlemmer samt foreningens repræsentanter i udvalg og kommissioner godtgørelse for rejseudgifter til billigste offentlige transport. Turistklasse-fly, taxa og egen bil kan kun benyttes efter forudgående aftale med sekretariatet. Endvidere tilkommer der honorarer, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 23 FORENINGENS OPLØSNING Beslutning om ophævelse af Foreningen kan kun gyldigt træffes af en generalforsamling, på hvilken der er mødt mindst 2/3 af samtlige medlemmer, og for så vidt mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget. Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny til afholdelse tidligst 14 dage og senest 4 uger efter den første. Den anden generalforsamling er i alle anliggender, som var på dagsordenen for den første generalforsamling, beslutningsdygtig med ovennævnte kvalificerede majoritet, uafhængigt af antallet af fremmødte medlemmer. Den generalforsamling, der ophæver Foreningen, træffer ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med Foreningens formue. Z:\_Danmarks Optikerforening\Medlemsmappe - DO I\Opdateringer i 2016\Opdateringer sendt ud i juni 2016\01-1 Vedtægter 2016.doc 7

8

9 D.O. I \ Juni OPTIKERFORENINGEN Årskontingent 2016 Erhvervsmedlem: Grundkontingent 2.900,00 kr. samt 0,6% af virksomhedens samlede lønudbetalinger op til 24,5 millioner kroner herefter 0,105%. ekskl. moms og porto (For personligt ejede virksomheder og Interessentskaber fastsættes lønsummen til kr. pr. indehaver.) Kontingentet opkræves kvartalsvist. Personligt medlem: Årskontingent 1.450,00 kr. ekskl. moms og porto. Introduktionspris: Første 6 måneder betales 50 % af kontingentet, for erhvervsmedlemmer og personlige medlemmer. Optometriststuderende: Årskontingentet for optometriststuderende 725 kr. eks. moms. Kontingentet er inkl. porto for magasinet Optikeren. Forum for Neurooptometrisk Synstræning Årskontingent 600. kr. eks. moms for medlemmer af Optikerforeningen og kr. eks. moms for ikke medlemmer.

10

11 D.O. I / Februar Optikerforeningens bestyrelse Navn Forretningsadresse Telefon/forretning Mobil Formand: Per Michael Larsen, optometrist Danmarks Optikerforening Langebrogade København K Steen Saust, optometrist Kraskin & Skeffington Institute Byvangen Slangerup Bent Brodersen, optometrist Brodersen+Kobborg Aps Nygade Ringkøbing Erik Sewerin, optometrist Unik Optik Banetoften 4, Postboks Ballerup Søren Broberg, optometrist Profil Optik A/S Hovedgaden 451 B 2640 Hedehusene Tom Skovbon, adm. direktør Nyt Syn Danmark A/S Ove Gjeddes Vej Odense S Rasmus Dalsgaard, optometrist Store Klaus Odense N SUPPLEANTER: Forretningsadresse Telefon/forretning Mobil Jens Sommer, optometrist Optiker Sommer Peter Bangs Vej Frederiksberg

12

13 D. O. I / Februar Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Stk. 5. Social- og indenrigsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om 1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse, 2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel, 3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse, 4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og 5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud. 112 a. Ansøgning om støtte til hjælpemidler, jf. 112, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt. 1

14 D. O. I / Februar Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunalbestyrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt. Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen. Uddrag af bek. nr af 23/12/2012 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113, stk. 6, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23/12/2012, fastsættes: Hjælpemidler 1 I henhold til 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 2 Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. 3 Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalhjælp. Stk. 2. Hvis hjælpen er ydet som udlån, skal hjælpemidlet tilbageleveres til kommunen, når ansøgeren ikke har brug for det mere. Følgende hjælpemidler skal dog ikke tilbageleveres efter endt brug: Ortopædisk fodtøj, arm- og benproteser, støttekorsetter og bandager m.v., parykker, brystproteser, stomihjælpemidler og kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser. 4 Hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov. Hvis ansøgeren fortsat har behov for det pågældende hjælpemiddel, og ansøgerens funktionsnedsættelse i alt væsentlighed er uændret siden kommunalbestyrelsens seneste afgørelse, og ansøgeren afgiver en erklæring herom på tro og love, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger. Stk. 2. Hvis ansøgeren har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, jf. 112, stk. 3, i lov om social service, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgifterne hertil afholdes af ansøgeren selv. Stk. 3. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, fx til drift, rengøring eller vedligeholdelse, jf. dog stk Stk. 4. Der ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler bevilliget efter 112 i lov om social service, som ikke kan købes i almindelig handel, eller som ikke kan eller bør udskiftes af ansøgeren. Stk. 5. Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for 2

15 D. O. I / Februar mere end en årlig udskiftning. Ansøgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning. Stk. 6. Hjælp til førerhunde omfatter tillige et årligt beløb til dækning af løbende nødvendige udgifter til førerhunden. 5 Efter 112, stk. 2, i lov om social service kan kommunalbestyrelsen beslutte, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. Når kommunalbestyrelsen indgår leverandøraftaler, skal repræsentanter for brugerne inddrages ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. 6 Efter 112, stk. 3, i lov om social service kan ansøgeren vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale, og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 2. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 1 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Stk. 3. Ved indkøb af hjælpemidler efter reglerne i 112, stk. 3, i lov om social service skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøgeren hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgerens evt. egenandel er fratrukket. Stk. 4. Det er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler indkøbt efter reglerne i 112, stk. 3, i lov om social service, at det hjælpemiddel, som ansøgeren har valgt, opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, som kommunalbestyrelsen har opstillet. Det er ansøgerens ansvar at sikre dette. 7 Hjælpemidler, hvortil der er ydet støtte efter reglerne i 112, stk. 3, i lov om social service, betragtes som udlån og skal tilbageleveres til kommunen, når ansøgeren ikke har brug for dem mere, jf. dog 3, stk. 2, 2. pkt. Ansøgeren opnår dermed ikke ejendomsret til hjælpemidlet. Stk. 2. Ansøgerens eventuelle egenbetaling ved frit leverandørvalg, jf. 6, stk. 1, skal ved tilbagelevering af hjælpemidlet til kommunen inden 4 år regnet fra købstidspunktet, udbetales til ansøgeren efter fradrag af kr. inkl. moms og nedskrivning med 1/48 for hver måned, der er gået, fra den dag kvittering forelå. Det er en betingelse, at hjælpemidlet har fået en generelt forøget anvendelighed også for andre end ansøgeren. Egenbetaling på op til kr. udbetales ikke ved tilbagelevering af hjælpemidlet. Særlige bestemmelser om støtte til visse hjælpemidler 15 Der kan ydes støtte til briller og kontaktlinser, hvis følgerne af en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse kan afhjælpes, jf. indikationerne i bilag 2. Stk. 2. Der kan ikke ydes støtte, når behovet for briller eller kontaktlinser alene skyldes en optisk synsfejl. Stk. 3. Hvis problemet ikke kan løses lokalt, kan briller og kontaktlinser, jf. stk. 1, samt andre optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse eller et varigt synshandicap udleveres af Kennedy Centeret efter henvisning fra speciallæger i øjensygdomme, øjenafdelinger samt kommunale konsulenter eller synscentraler. Kennedy Centeret giver 3

16 D. O. I / Februar efterfølgende kommunen meddelelse om udlevering. Stk. 4. Socialministeriet fastsætter betalingen for synshjælpemidler, der udleveres af Kennedy Centeret, jf. stk. 3. Befordringsgodtgørelse 24 Kommunalbestyrelsen yder befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for personer der modtager sociale pensioner. Stk. 2. Der kan ydes time- og dagpenge og hoteldispositionsbeløb efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om time- og dagpenge m.v., når der er tale om en rejse, der nødvendiggør overnatning uden for hjemmet. Stk. 3. Der kan ydes befordringsgodtgørelse efter stk. 1 og 2 til rejseledsager, når ledsagelse er absolut påkrævet på grund af ansøgerens helbredstilstand eller alder. Stk. 4. For personer, der vælger at benytte adgangen til frit leverandørvalg, jf. 6, stk. 1, er kommunalbestyrelsen højst forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor udleveringen af hjælpemidlet efter kommunens sædvanlige praksis ville have fundet sted. Befordringsudgifter herudover betales af ansøgeren. Regulering 25 De beløb, der er nævnt i 7, stk. 2, 11, stk. 2, og 19, stk. 1, reguleres en gang årligt, den 1. januar, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar Beløbene afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10. Ikrafttrædelsesbestemmelser og overgangsordning 26 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven ophæves. Social- og Integrationsministeriet, den 23. december 2012 Karen Hækkerup / Hanne Stig Andersen 4

17 D. O. I / Februar Bilag 2 Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. 15, stk. 1 1) Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. 2) Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation. 3) Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki). 4) Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår. 5) Stærkt skæmmende øjenlidelser. 6) Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion. 7) Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration. 8) Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser. 9) Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret. 10) Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret. 11) Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder. 12) Ptosebriller (specialstel). 13) Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år. 14) Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret. 5

18

19 D.O. I \ februar TILBAGEBETALING AF MOMS TIL TURISTER I DANMARK (Gælder alene for turister uden for EU) Hvem kan få momsen tilbage Hvis kunden bor eller normalt opholder sig uden for EU, kan kunden få momsen tilbage af varer, kunden har købt i Danmark. For at få momsen tilbage skal tre betingelser være opfyldt: 1. Varen skal være ført ud af EU inden udgangen af den tredje måned efter måneden for købet. Har kunden for eksempel købt varen den 4. marts, skal kunden altså senest udføre den inden udgangen af juni måned. 2. Varen skal koste mindst 300 kr. (For Norge og Ålandsøerne er beløbet kr. Se særlig information i afsnittet 3. Kunden skal selv tage varerne med, når kunden rejser ud af Danmark, eller sende dem til et land uden for EU. I Danmark er momsen normalt 20 procent af salgsprisen. Er prisen anført uden moms, udgør momsen 25 procent af varens pris. Reglerne om tilbagebetaling af moms gælder også, når kunden har købt sine varer fra en dansk internetbutik, der opkræver dansk moms. Ordningen er frivillig for forretningen Når Kunden skal have momsen tilbage, skal kunden aftale det med forretningen. Det er frivilligt for forretningerne, om de vil medvirke til, at kunden kan få momsen tilbage. SKAT udbetaler ikke momsen, og hvis forretningen ikke ønsker at medvirke, har kunden ingen mulighed for at få momsen tilbage. Sådan får kunden momsen tilbage se nedenfor hvis kunden bor i Norge eller på Ålandsøerne Når kunden selv tager varen med ud af landet Hvis kunden selv tager varen med i din personlige bagage, når kunden rejser ud af EU, skal kunden have toldmyndigheden i det EU-land, kunden rejser ud fra, til at stemple sin faktura. For at få stemplet skal kunden fremvise følgende: Pas Billet eller rejseplan Dokumentation for din bopæl uden for EU 1

20 D.O. I \ Februar Varen. Stemplet skal kunden sørge for at få umiddelbart før afrejse samme dag, som kunden rejser. Rejser kunden fra Danmark til et andet EU-land, inden kunden rejser ud af EU, er det toldmyndigheden i det pågældende EU-land, der skal stemple fakturaen. Det gælder uanset, om kunden rejser med fly, bil, tog eller færge. Rejser kunden via flere lufthavne, skal toldmyndighederne i den sidste lufthavn, inden kunden forlader EU, stemple fakturaen, medmindre kunden ved rejsens begyndelse har tjekket varen ind til det endelige bestemmelsessted uden for EU. Har kunden det, skal de danske toldmyndigheder stemple fakturaen. Når kunden sender varen ud af landet Hvis kunden sender varen ud af landet, skal kunden sørge for at få et bevis eller en attest fra toldmyndigheden eller fra en anden kompetent myndighed i sit eget land for, at varen er indført hertil. Når kunden har fået stemplet fakturaen eller fået et bevis eller en attest, sender kunden fakturaen eller beviset/attesten til den forretning, hvor kunden har købt varen. Forretningen sender herefter momsbeløbet. Sådan får kunden momsen tilbage, hvis kunden bor i Norge eller på Ålandsøerne Der gælder særlige regler for at få momsen tilbage for varer, kunden udfører fra EU til Norge eller Ålandsøerne. Kunden kan få den danske moms tilbage, hvis salgsprisen for den enkelte vare overstiger kr. inklusive moms. En gruppe af ting, der normalt udgør en enhed, anses for én vare. Det kan for eksempel være spisebestik og kaffe- og spisestel. Det er en betingelse for at få momsen tilbage, at kunden har betalt moms i Norge eller på Ålandsøerne. Varen skal desuden udføres inden udgangen af den tredje måned efter måneden for købet. 1. Få en faktura i forretningen Når kunden køber varen, skal forretningen skrive en faktura, hvor der skal stå: Udstedelsesdato Forretningens navn og adresse Dit navn og din adresse i udlandet Varernes antal, art og værdi (salgspris inklusive moms og momsbeløbet) 2

21 D.O. I \ februar At varerne skal udføres til Norge eller Ålandsøerne. Kunden skal dokumentere sin bopæl i Norge eller på Ålandsøerne ved at vise pas, identitetskort eller anden legitimation til forretningen. 2. Sender eller tager varen med ud af lande Før kunden kan få momsen tilbage, skal kunden have en kvittering eller en attest for, at der er opkrævet moms i Norge eller på Ålandsøerne. Det foregår forskelligt afhængig af, om kunden selv tager varen med, eller om kunden sender den: Når kunden selv tager varen med ud af landet Kunden skal ikke kontakte toldmyndighederne i Danmark eller et andet EU-land, hvis kunden selv tager varen med i sin personlige bagage, når kunden rejser ud af EU. Kunden skal i stedet kontakte toldmyndigheden i Norge eller på Ålandsøerne, som kan opkræve moms ved indrejsen. Myndighederne skriver en kvittering for, at der er opkrævet moms og kan eventuelt underskrive fakturaen. Når kunden sender varen ud af landet Hvis kunden sender varen, skal kunden sørge for at få et bevis eller en attest for indførslen fra toldmyndigheden eller en anden myndighed i Norge eller på Ålandsøerne, der opkræver moms. Beviset eller attesten skal dokumentere, at varen er indført, og at momsen bliver opkrævet i Norge eller på Ålandsøerne. 4. Fakturaen skal sendes til forretningen Når kunden er rejst tilbage til Norge eller Ålandsøerne, sender kunden fakturaen og myndighedernes kvittering (eventuelt en kopi) for, at kunden har betalt moms i sit hjemland, til den forretning, hvor kunden har købt varen. Derefter sender forretningen momsbeløbet til dig. Hvis kunden ikke har fået stemplet fakturaen Hvis kunden ved en fejl ikke har fået stemplet fakturaen, kan SKAT acceptere, at kunden sender alternativ dokumentation til forretningen. Det kan for eksempel være en erklæring fra en udenlandsk toldmyndighed om, at varerne er indført i dit hjemland, eller en toldkvittering (eventuelt en bekræftet kopi). 3

22 D.O. I \ Februar De danske toldmyndigheder findes på følgende udrejsesteder: Københavns Lufthavn Toldekspedition Københavns Lufthavn Terminal Kastrup Billund Lufthavn Toldekspedition Billund Lufthavn Cargo Centervej Billund Bornholms Lufthavn Toldekspedition Bornholm Munch Petersens Vej Rønne Langelinie SKAT Frihavnen Containervej København Ø Sønder Frihavn (Terminalen) Toldekspedition Sønder Frihavn Dampfærgevej København Ø Frederikshavn Havn Toldekspedition Frederikshavn Færgehavnsvej Frederikshavn Hirtshals Havn Toldekspedition Hirtshals Dalsagervej Hirtshals Rejser kunden ud fra andre udrejsesteder end disse, kan SKAT fortælle dig, hvor kunden kan få stemplet din faktura. Har kunden brug for mere information, så ring til os på Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Global Blue Danmark A/S Telefon: Fax: Internet: eller Tax Free Worldwide Denmark Telefon: Fax: Internet: 4

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

Optikerforeningens bestyrelse

Optikerforeningens bestyrelse D.O. I / Februar 2016 1.3 Optikerforeningens bestyrelse Navn Forretningsadresse Telefon/forretning Mobil E-mail Formand: Per Michael Larsen, optometrist Danmarks Optikerforening Langebrogade 5 1411 København

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen Ansøgning om svagsynsoptik - en pjece til optikere 1 2 Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, eller efter

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Ansøgning om svagsynsoptik

Ansøgning om svagsynsoptik Ansøgning om svagsynsoptik 1 Kommunikationscentret Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, samt efter Hjælpemiddelbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen.

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 8 Offentligt Ørnevej 2 4873 Væggerløse. Til Folketingets Socialudvalg Kære damer og herrer, jeg tillader mig at henvende mig til Dem i håb om at kunne få et svar

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER for effektivitet.dk

VEDTÆGTER for effektivitet.dk VEDTÆGTER for effektivitet.dk 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er effektivitet.dk, og dens hjemsted er København. 2. Mission Vi skaber et fundament for faglig udvikling og networking gennem formidling

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brugergruppen Albatros

Vedtægter for Brugergruppen Albatros Vedtægter for Brugergruppen Albatros 1. Foreningens navn er Brugergruppen Albatros. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. 2. Foreningens formål er: 1. At varetage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere