KOMPRESSIONSPROVARE KOMPRESJONSTESTER PURISTUSPAINEMITTARI KOMPRESSIONSTESTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPRESSIONSPROVARE KOMPRESJONSTESTER PURISTUSPAINEMITTARI KOMPRESSIONSTESTER"

Transkript

1 KOMPRESSIONSPROVARE KOMPRESJONSTESTER PURISTUSPAINEMITTARI KOMPRESSIONSTESTER diesel/bensin diesel/bensiini Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual Biltema Nordic Services AB

2 KOMPRESSIONSPROVARE diesel/bensin INTRODUKTION Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna kompressionsprovare passar till de flesta diesel- och bensinmotorer, både med direkt- och indirektinsprutning. I förpackningen ingår en manometer (0 70 kg/cm²) med snabbkoppling, utlösningsventil och flexibel högtrycksslang, samt adaptrar för anslutning till glödstifts- eller spridaranslutningen på de flesta bilfabrikat och modeller. Säkerhetsföreskrifter Följ lokala säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen. Dieselmotorer ska testas när motorn är kall. Säkerställ god ventilation och undvik att andas in giftiga avgaser. Ha en brandsläckare till hands. Bränsletillförsel måste stoppas med motorns stophandtag eller genom att koppla ur bränslepumpens solenoid. Säkerställ att du håller verktyget på en armlängds avstånd när du lättar på trycket för att undvika personskada. Skydda händer från brännskador eftersom snabbkopplingen och adapters kan bli varma under användning. Lägg tillbaka alla delar i lådan och säkerställ att inga delar lämnas i motorn. Ta inte bort utrustningen medan motor är igång. Använd inte utrustningen om den är skadad. Använd skyddsglasögon. Använd lämpliga arbetskläder som inte riskerar att fastna. Bär inga smycken. Använd eventuellt hårnät. ADAPTERS Satsen innehåller 6 set för olika bilmärken och motorer, se bifogad rek.tabell. Glödstiftadapters för dieselmotorer, 5 st. Alfa, Mazda, PSA, BMW, Chrysler, Nissan, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Rover, Saab, Suzuki, VAG, Vauxhall och Volvo. Glödstiftadapters, 4 st. Fiat, Alfa, Ford och PSA. Glödstiftadapters, 5 st. LDV, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki och Nissan Biltema Nordic Services AB 2

3 Spridaradapters, 6 st. För M20, M22 och M24 på Nissan, Ford, PSA, Rover, Mercedes, BMW, LandRover, VAG, Toyota och Vauxhall. Innehåller även en Stanadyneinjektor till Ford Transit (-00) Adapterset för spridare (klämma, klo eller införsel). Monteras ihop till de flesta storlekar, från små bilmotorer till stora dieselmotorer A 9 8A E A A 7A Glödstiftadapters, 5 st. Isuzu, Mercedes, Renault och Vauxhall. ID. BESKRIVNING 1 Monteringsstav 2 Distansbrickor 3 5 Brygga 6 10 Dysadapter & bricka E Tätningsbricka, set Biltema Nordic Services AB

4 HANDHAVANDE 1. Ta bort spridaren från cylindern som ska testas. Använd vid behov en glidhammare för spridare. 2. Montera ett rör på den avkopplade delen av bränsleslangen och för bort bränsle till en lämplig container under testet. 3. Säkerställ att monteringshålet är rent. Vid behov dra motorn ett par varv för att få bort lösa kolpartiklar. 4. Välj lämpliga delar från setet och kopiera profilen med korrekt fastspänningslängd. 5. Montera delarna. När du skruvar på dysadaptern, säkerställ att o-ringen sitter mellan adaptern och staven. Bygg upp till klämpositionen genom att föra korrekt distansbricka på staven och sedan stavdel i rätt storlek. Motortillverkarens spridarklämma (klo) Monteringsstav Distansbricka Cylinderhuvud Dysadapter Tätningsbricka För spridare av klotyp, använd originalspridarens klo. OBS! Använd en distansbricka med stor diameter i den övre positionen för breda klor. Instruktioner för klokopplad spridare Använd motortillverkarens originalklo. Den större distansbrickan som ingår i setet kan användas som övre distansbricka på monteringsstaven om spridarens kloöppning är för stor. Använd lämplig tätningsbricka på dysadaptern för att skapa en tät anslutning. Montera adaptern i hålet där spridaren ska sitta och skruva åt flänsmuttrarna över klämplattan med originalbultarna. Anslut manometern på staven med snabbkopplingen. Monteringsstav Brygga Cylinderhuvud Klotyp Tätningsbricka Dysadapter Distansbricka Attrapp som simulerar en klämmonterad spridare. Klämmonterad Biltema Nordic Services AB 4

5 Brygga Distansbricka Originalspridare Dysadapter Kopiera originalspridarens profil med en dysadapter fastskruvad på monteringsstaven, samt distansbrickor och brygga. VIKTIGT! Djup X får inte överskrida djup Y, se bild Biltema Nordic Services AB

6 KOMPRESJONSTESTER diesel/bensin INNLEDNING Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. BRUKSOMRÅDE Denne kompresjonstesteren passer til de fleste diesel- og bensinmotorer, både med direkte og indirekte innsprøyting. I forpakningen inngår et manometer (0 70 kg/cm²) med hurtigkobling, utløserventil og fleksibel høytrykksslange, samt adaptere for tilkobling til glødeplugg- eller dysetilkoblingen på de fleste bilfabrikater og modeller. Sikkerhetsforskrifter Følg lokale sikkerhetsforskrifter som gjelder på arbeidsplassen. Dieselmotorer skal testes når motoren er kald. Sørg for god ventilasjon, og unngå å puste inn giftige avgasser. Ha en brannslukker for hånden. Drivstofftilførsel må stoppes med motorens stopphåndtak eller ved å koble ut drivstoffpumpens solenoid. Pass på at du holder verktøyet på en armlengdes avstand når du letter på trykket for å unngå personskade. Beskytt hendene mot brannskade fordi hurtigkobling og adaptere kan bli varme under bruk. Legg alle deler tilbake i skrinet, og forsikre deg om at ingen deler ligger igjen i motoren. Fjern ikke utstyret mens motoren er i gang. Bruk ikke utstyret dersom det er skadet. Bruk vernebriller. Bruk egnede arbeidsklær som ikke utgjør en risiko for å sette seg fast. Bruk ikke smykker. Bruk eventuelt hårnett. ADAPTERE Settet inneholder 6 sett for ulike bilmerker og motorer, se vedlagt anbefalingstabell. Glødepluggadaptere for dieselmotorer, 5 stk. Alfa, Mazda, PSA, BMW, Chrysler, Nissan, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Rover, Saab, Suzuki, VAG, Vauxhall og Volvo. Glødepluggadaptere, 4 stk. Fiat, Alfa, Ford og PSA. Glødepluggadaptere, 5 stk. LDV, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki og Nissan Biltema Nordic Services AB 6

7 Adaptersett for dyse (klemme, klo eller innføring). Monteres sammen til de fleste størrelser, fra små bilmotorer til store dieselmotorer A 9 8A E A A 7A Dyseadaptere, 6 stk. For M20, M22 og M24 på Nissan, Ford, PSA, Rover, Mercedes, BMW, LandRover, VAG, Toyota og Vauxhall. Inneholder også en Stanadyne-injector for Ford Transit (-00) ID. BESKRIVELSE 1 Monteringsstav 2 Avstandsskiver 3 5 Bro 6 10 Dyseadapter og skive E Tetningsskive, sett HÅNDTERING Glødepluggadaptere, 5 stk. Isuzu, Mercedes, Renault og Vauxhall. 1. Fjern dysen fra sylinderen som skal testes. Bruk ved behov en glidehammer for dyse. 2. Monter et rør på den avkoblede delen av drivstoffslangen, og før drivstoff til egnet beholder under testen. 3. Sikre at monteringshullet er rent. Ved behov dra motoren et par omdreininger for å få bort løse kullpartikler. 4. Velg egnede deler fra settet, og kopier profilen med korrekt fastspenningslengde. 5. Monter delene. Når du skrur på dyseadapteren, sikre at O-ringen sitter mellom adapteren og staven. Bygg opp til klemposisjonen ved å føre korrekt avstandsskive på staven og deretter stavdel i riktig størrelse Biltema Nordic Services AB

8 Instruksjoner for klokoblet dyse Bruk motorprodusentens originalklo. Den større avstandsskiven som inngår i settet, kan brukes som øvre avstandsskive på monteringsstaven dersom dysens kloåpning er for stor. Bruk egnet tetningsskive på dyseadapteren for å lage en tett tilkobling. Monter adapteren i hullet der dysen skal sitte, og stram flensmutrene over klemplaten med originalboltene. Koble manometeret på staven med hurtigkoblingen. For dyse av klotype, bruk originaldysens klo. OBS! Bruk en avstandsskive med stor diameter i den øvre posisjonen for brede klør. Monteringsstav Bro Sylinderhode Tetningsskive Dyseadapter Avstandsskive Gjenstand som simulerer en klemmontert dyse. Klotype Motorprodusentens dyseklemme (klo) Monteringsstav Avstandsskive Sylinderhode Dyseadapter Tetningsskive Klemmontert Biltema Nordic Services AB 8

9 Bro Avstandsskive Originaldyse Dyseadapter Kopier originaldysens profil med en dyseadapter fastskrudd på monteringsstaven, samt avstandsskiver og bro. VIKTIG! Dybde X må ikke overskride dybde Y, se bilde Biltema Nordic Services AB

10 PURISTUSPAINEMITTARI diesel/bensiini JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä huomiota erityisesti turvaohjeisiin. KÄYTTÖKOHTEET Tämä puristuspainemittari soveltuu useimmille suoralla tai epäsuoralla ruiskutuksella varustetuille dieselmoottoreille. Mukana toimitettavan pikaliittimellä varustetun painemittarin mittausalue 0-70 kg/cm². Lisäksi vapautusventtiili ja joustava korkeapaineletku sekä sovittimet useimpien automallien hehkutulppa- tai ruiskutusliitäntää varten. SOVITTIMET Sarjassa on 6 sarjaa eri automerkkejä ja moottoreita varten. Lisätietoja on oheisessa suositustaulukossa. Hehkutulppasovittimet dieselmoottoreita varten, 5 kpl Alfa, Mazda, PSA, BMW, Chrysler, Nissan, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Rover, Saab, Suzuki, VAG, Opel ja Volvo. Turvallisuusohjeet Noudata työpaikalla voimassa olevia paikallisia turvaohjeita. Dieselmoottorit on testattava kylminä. Varmista, että ilma vaihtuu tehokkaasti. Vältä hengittämästä myrkyllisiä pakokaasuja sisään. Pidä palonsammutin käsillä. Polttoaineensyöttö on katkaistava moottorin sulkuhanan avulla tai irrottamalla solenoidi polttoainepumpusta. Kun vapautat paineen, pidä työkalu käsivarren mitan päässä henkilövahinkojen välttämiseksi. Pikaliitos ja sovittimet voivat lämmetä käytön aikana, joten suojaa kädet palovammojen välttämiseksi. Aseta kaikki osat takaisin laatikkoon. Varmista, ettei moottoriin jää mitään osia. Älä poista laitteita moottorin käydessä. Älä käytä vahingoittunutta laitteistoa. Käytä suojalaseja. Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita kiinni jäämisen vaaran estämiseksi. Älä käytä koruja Käytä tarvittaessa hiusverkkoa. Hehkutulppasovittimet, 4 kpl Fiat, Alfa, Ford ja PSA. Hehkutulppasovittimet, 5 kpl LDV, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki ja Nissan Biltema Nordic Services AB 10

11 Ruiskutussovitinsarja (puristin, kynsi tai sisäänvienti) Kiinnitetään yhteen useimpia kokoja varten pienistä autojen moottoreista suuriin dieselmoottoreihin A 9 8A 32 Ruiskutussovittimet, 6 kpl M20, M22 ja M24: Nissan, Ford, PSA, Rover, Mercedes, BMW, LandRover, VAG, Toyota ja Opel. Mukana myös Stanadyne-injektori Ford Transitia varten (-00) E TUNNUS 37 KUVAUS A A 7A 1 Asennuspuikko 2 Välilevyt 3 5 Alusta 6 10 Suutinsovitin ja aluslevy E Tiivistyslevy, sarja Hehkutulppasovittimet, 5 kpl Isuzu, Mercedes, Renault ja Opel. KÄYTTÄMINEN 1. Irrota ruiskutussuutin testattavasta sylinteristä. Irrota ruiskutussuutin tarvittaessa liukuvasaran avulla. 2. Kiinnitä putki polttoaineletkun irtonaiseen osaan. Ota polttoaine talteen sopivaan astiaan testin ajaksi. 3. Varmista, että asennusaukko on puhdas. Pyöritä moottoria tarvittaessa muutama kierros irrallisten hiilihiukkasten irrottamiseksi. 4. Valitse sarjasta sopivat osat. Kopioi profiiliin oikea kiristyspituus. 5. Asenna osat. Kun ruuvaat suutinsovittimen kiinni, varmista, että sovittimen ja puikon välissä on o-rengas. Valmistele paikka kiinnikettä varten asettamalla puikkoon oikea välilevy ja oikean kokoinen osa Biltema Nordic Services AB

12 Ohjeet kynsiliitoksella varustettua ruiskutussuutinta varten Käytä alkuperäistä moottorin valmistajan kynttä. Sarjaan sisältyvää suurempaa välilevyä voidaan käyttää ylempänä välilevynä asennuspuikossa, jos ruiskutussuuttimen kynnen aukko on liian suuri. Aseta suutinsovittimeen sopiva tiivistyslevy, jotta liitoksesta tulee tiivis. Asenna sovitin ruiskutussuuttimen aukkoon. Kiinnitä laippamutterit kiinnityslevyn päälle alkuperäisillä pulteilla. Yhdistä painemittari puikkoon pikaliittimellä. Jos ruiskutussuutin on kynsityyppinen, käytä alkuperäisen ruiskutussuuttimen kynttä. HUOMIO! Jos kynsi on leveä, aseta ylempään kohtaan läpimitaltaan suuri välilevy. Asennuspuikko Alusta Sylinterin pää Tiivistyslevy Välilevy Suutinsovitin Kynnen tyyppi Kiinnikkeeseen asennetun ruiskutussuuttimen jäljitteleminen. Moottorin valmistajan ruiskutussuuttimen kiinnike (kynsi) Asennuspuikko Välilevy Sylinterin pää Kiinnike asennettuna Suutinsovitin Tiivistyslevy Biltema Nordic Services AB 12

13 Alusta Välilevy Suutinsovitin Alkuperäinen ruiskutussuutin Kopioi alkuperäisen ruiskutussuuttimen profiili asennuspuikkoon kiinni ruuvatun suutinsovittimen, välilevyjen ja alustan avulla. TÄRKEÄÄ! Syvyys X ei saa olla suurempi kuin syvyys Y, ks. kuva Biltema Nordic Services AB

14 KOMPRESSIONSTESTER diesel/bensin INTRODUKTION Læs manualen før ibrugtagning og gem den til senere brug. Vær især opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. ANVENDELSESOMRÅDE Denne kompressionstester passer til de fleste diesel- og benzinmotorer, både med direkte og indirekte indsprøjtning. I pakken indgår et manometer (0-70 kg/cm²) med lynkobling, udløserventil og fleksibel højtryksslange samt adaptere til tilslutning til gløderørs- eller indsprøjtningstilslutningen på de fleste bilfabrikater og -modeller. ADAPTERE Udstyret indeholder 6 sæt til forskellige bilmærker og motorer, se vedhæftede anbefalingstabel. Gløderørsadaptere til dieselmotorer, 5 stk. Alfa, Mazda, PSA, BMW, Chrysler, Nissan, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Rover, Saab, Suzuki, VAG, Vauxhall og Volvo. Sikkerhedsforskrifter Følg de lokale sikkerhedsforskrifter, der gælder på arbejdspladsen. Dieselmotorer skal testes, når motoren er kold. Sørg for god ventilation og undgå at indånde giftige luftarter. Brandslukker skal være tilgængelig. Brændstoftilførslen skal standses med motorens stophåndtag eller ved at frakoble brændstofpumpens solenoide. For at undgå personskade skal du sørge for at holde værktøjet i en armslængdes afstand, når du letter på trykket. Beskyt hænderne mod forbrænding, da lynkoblingen og adaptere kan blive varme under brug. Læg alle delene tilbage i æsken og kontroller, at intet efterlades i motoren. Fjern ikke udstyret, når motoren kører. Brug ikke udstyret, hvis det er beskadiget. Brug beskyttelsesbriller. Brug egnet arbejdstøj, der ikke risikerer at sætte sig fast. Bær ikke smykker. Brug eventuelt hårnet. Gløderørsadaptere, 4 stk. Fiat, Alfa, Ford og PSA. Gløderørsadaptere, 5 stk. LDV, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki og Nissan Biltema Nordic Services AB 14

15 Adaptersæt til dyser (klemme, klo eller indførsel). Monteres sammen med de fleste størrelser fra små bilmotorer til store dieselmotorer A 9 8A E A A 7A Dyseadaptere, 6 stk. Til M20, M22 och M24 på Nissan, Ford, PSA, Rover, Mercedes, BMW, LandRover, VAG, Toyota og Vauxhall. Indeholder også en Stanadyne injektor til Ford Transit (-00) ID. BESKRIVELSE 1 Monteringsstav 2 Afstandsskiver 3 5 Bro 6 10 Dyseadapter & skive E Tætningsskive, sæt Gløderørsadaptere, 5 stk. Isuzu, Mercedes, Renault og Vauxhall. BRUG 1. Fjern dysen fra cylinderen, der skal testes. hvis det er nødvendigt, bruges en glidehammer til dyser. 2. Monter et rør på den fjernede del af brændstofslangen og tøm brændstoffet ud i en egnet beholder under testen. 3. Sørg for, at monteringshullet er rent. Hvis det er nødvendigt, drejes motoren et par omgange for at fjerne løse kulpartikler. 4. Vælg de rigtige dele fra sættet og kopier profilen med den rigtige fastspændingslængde. 5. Monter delene. Når du skruer på dyseadapteren, skal du sikre dig, at o-ringen sidder mellem adapteren og staven. Byg op til klemmepositionen ved at sætte de korrekte afstandsskiver på staven og derefter stavdelen i den rigtige størrelse Biltema Nordic Services AB

16 Instruktioner for klokoblede dyser Brug motorproducentens originalklo. Den store afstandsskive, der er med i sættet, kan anvendes som den øverste afstandsskive på monteringsstaven, hvis dysens kloåbning er for stor. Brug en passende tætningsskive på dyseadapteren til at skabe en tæt tilslutning. Monter adapteren i hullet, hvor dysen skal sidde, og skru flangemøtrikkerne over klemmepladen til med originalboltene. Sæt manometeret på staven med lynkoblingen. Monteringsstav Bro Cylinderhoved Klotype Tætningsskive Dyseadapter Afstandsskive Attrap, der simulerer en klemmemonteret dyse. Motorproducentens dyseklemme (klo) Monteringsstav Afstandsskive Cylinderhoved Klemmemonteret Dyseadapter Tætningsskive Til dyser med klo bruges originaldysens klo. OBS! Brug en afstandsskive med stor diameter i den øverste position til brede kløer Biltema Nordic Services AB 16

17 Bro Afstandsskive Originaldyse Dyseadapter Kopier originaldysens profil med en dyseadapter fastskruet på monteringsstaven samt afstandsskiver og bro. VIGTIGT! Dyb X må ikke overskride dyb Y, se billedet Biltema Nordic Services AB

18

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

SPÄNNINGSDETEKTOR SPENNINGSDETEKTOR JÄNNITTEENILMAISIN SPÆNDINGSDETEKTOR

SPÄNNINGSDETEKTOR SPENNINGSDETEKTOR JÄNNITTEENILMAISIN SPÆNDINGSDETEKTOR SPÄNNINGSDETEKTOR med ficklampa SPENNINGSDETEKTOR med lommelykt JÄNNITTEENILMAISIN jossa taskulamppu SPÆNDINGSDETEKTOR med lommelygte Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 19-1540_Manual_140904l.indd 2014-09-11, 15.52.46 Art. 19-1540 ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 35 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Svetshjälm Svejsehjelm

Svetshjälm Svejsehjelm Svetshjälm Sveisehjelm Hitsauskypärä Svejsehjelm 1 Art. 17-805 Svetshjälm TEKNISKA DATA Svetsglaset storlek: 60 x 110 mm Täthetsgrad: EN 8 EN 13 Brukstemperatur: 20 C +60 C Lagringstemperatur: 40 C +70

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00427/1 EMHÆTTE EFU 501-02, EFU 501-02 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

KØLESKAB MED TABLE-TOP

KØLESKAB MED TABLE-TOP KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+ INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere