Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Tekstil. (For elever med start i 2012 og herefter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Tekstil. (For elever med start i 2012 og herefter)"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Tekstil (For elever med start i 2012 og herefter) 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER SAMT MÅL FORMÅL - HOVEDFORLØB TEKSTIL KOMPETENCEMÅL FØR PÅBEGYNDELSE AF SKOLEUNDERVISNINGEN PÅ TEKSTIL... 5 FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 5 SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL KOMPETENCEMÅL FOR HOVEDFORLØBET SALGSASSISTENT MED PROFIL UDDANNELSESFORLØB HOVEDFORLØB TEKSTIL INDKALDELSE, KONTAKT OG ELEVMATERIALER MÅLPINDE HOVEDFORLØBSUNDERVISNING TEKSTIL MÅLPINDE FOR DET BUNDNE SPECIALEFAG BUTIKSMEDHJÆLPER MÅLPINDE FOR DET BUNDNE SPECIALEFAG BRANCHEPROFIL LÆRINGSMILJØET MODULER MODUL MODUL MODUL MODUL FAGPRØVE LÆRINGSAKTIVITET - MODUL LÆRINGSAKTIVITET - MODUL LÆRINGSAKTIVITET - MODUL LÆRINGSAKTIVITET - MODUL ELEVENS ARBEJDSTID FRAVÆR BEDØMMELSE EVALUERING EKSAMENSREGLER

3 Lokal undervisningsplan for hovedforløb Tekstil på UCH 1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Indgang: Afdelingens pædagogisk ansvarlige: Administrativt personale: Undervisere på Tekstil: Adresse: Uddannelsescenter Holstebro - UCH Merkantil HG Anette Hammer, inspektør Lone Søndergaard og praktikpladskonsulent Jette Stefansen Lene Frandsen Marianne Nielsen Mette Bastrup Jesper Overgaard Undervisningen foregår på Døesvej 76, 7500 Holstebro Primært i E-bygningen 2. Undervisningsplanen - formål Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg den 1. august 2012 og vil blive revideret foråret/sommer Den lokale undervisningsplan er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted. Planen er udarbejdet med afsæt i praksis ud fra de lokale forhold, der har betydning for undervisningens gennemførelse. 3. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser samt mål Det lokale uddannelsesudvalgs definition af en færdiguddannet HG elev, er en person som: Arbejder resultatorienteret og målrettet Er kreativ, visionær og omstillingsparat Er ansvarsfuld og har overblik Har gode samarbejdsevner og er serviceminded Ovennævnte er betegnende for de mål, som HG afdelingen arbejder hen imod, og som sammen med de gældende bekendtgørelser, de fælles og de særlige kompetencer udgør fundamentet for HG uddannelsens indhold og tilrettelæggelse på UCH. På baggrund af ovennævnte er følgende værdigrundlag udarbejdet dækkende såvel grundforløbet som hovedforløbet: 3

4 HG afdelingens værdisæt: Vi vil give mulighed for butiksundervisning i autentiske miljøer Vi vil give de unge faglig stolthed Vi vil have opdateret viden om det erhvervsliv vi uddanner eleverne til. Skolens pædagogiske grundlag bygger på, at vi har eleven som fokus og eleven som vores fælles projekt. Undervisningen skal være præget af aktualitet og høj faglig standard indenfor det pågældende niveau. Undervisningen tilrettelægges ud fra elevernes uddannelsesplaner Der lægges vægt på det gode undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøet lærer/elev, elev/elev skal være præget af: Åbenhed Gensidig respekt Tolerance Troværdighed Tillidsvækkende omgangsform Engagement Forandringsparathed. Gode og hensigtsmæssige arbejdsrutiner Trygge rammer med mulighed for personlig udvikling for alle elevtyper. Der tages i videst mulig omfang udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne inspireres til at tage ansvar for egen læring. Undervisningen skal gennemføres som et mix af faglig, tværfaglig, praksisnær og erhvervsrettet undervisning. Den enkelte underviser har stor frihed til i samarbejde med eleverne at tilrettelægge og gennemføre undervisningen indenfor de givne rammer. Dette pædagogiske grundlag afspejles i den pædagogik, eleverne møder på skolen. I undervisningen tager vi hensyn til elevens individuelle faglige udgangspunkt og tidligere praktiske erfaringer. Skolen tilrettelægger den enkelte elevs uddannelsesplan i samarbejde med eleven og virksomheden. Lærerne er organiseret i teams, som løser de faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen. 4

5 4. Formål - hovedforløb Tekstil Hovedforløbet Detailhandelsuddannelsen med specialer har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Generelle salgs- og driftmæssige funktioner og arbejdsopgaver i detailhandelsvirksomheder, Specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders branche- og sortimentsområder, arbejdsfunktioner og forskellige butikskategorier, og Værdiskabende opgaveløsninger inden for detailhandelsvirksomheders kunde-, vare-, informations- eller pengestrømme. 5. Kompetencemål før påbegyndelse af skoleundervisningen på Tekstil Fælles kompetencemål For at kunne påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb kræves der, at eleven kan opfylde følgende fælles kompetencemål: arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper, løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service, løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold, løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer, løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer, løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. I tillæg hertil, skal eleven opfylde de adgangskrav som er gældende for Detailhandelsuddannelsen med specialer. Særlige kompetencemål De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet i uddannelsens trin 1, butiksmedhjælper, er, at eleverne kan: 1. arbejde ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 2. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 3. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 4. medvirke ved planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 5

6 5. medvirke ved kundeserviceopgaver og forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 6. medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 7. forholde sig til forretningsforståelse ved at medvirke i løsning af konkrete opgaver, 8. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 9. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og - forhold, 10. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige kommunikationssituationer, 11. anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, og 12. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse. Eleven skal have opnået beståkarakter, som et gennemsnit af karaktererne for følgende grundfag, forud for påbegyndelse af skoleundervisningen i hovedforløbet: 1. Dansk, niveau E. 2. Erhvervsøkonomi, niveau E. 3. Informationsteknologi, niveau E. 4. Salg og Service, niveau D. 5. Engelsk, niveau E. 6. Samfundsfag, niveau E. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet på uddannelsens specialer (trin 2), salgsassistent evt. med profil, dekoratør og blomsterdekoratør er, at eleverne kan: 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre, bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, 11. arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), 12. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og - forhold, 6

7 14. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 16. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler og udvise talforståelse, 17. anvende viden om relevante bestemmelser i lovgivningen, der vedrører butiksdrift, salg, markedsføring og kundebetjening, i planlægning af arbejdsopgaver og konkrete salgssituationer, 18. anvende konceptforståelse i planlægning og løsning af salgsopgaver, 19. anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, kalkulation og prisfastsættelse, og 20. udtrykke sig på et andet fremmedsprog i typiske jobsituationer inden for virksomhedernes merkantile funktion, svarende til grundfaget 2. fremmedsprog, niveau E. Kompetencemål kan erstattes med et andet fag eller niveau fra uddannelsens fagrække. Eleven skal have opnået beståkarakter, som et gennemsnit af karaktererne for følgende grundfag, forud for påbegyndelse af skoleundervisningen i hovedforløbet: 1. Dansk, niveau D. 2. Erhvervsøkonomi, niveau D. 3. Informationsteknologi, niveau D. 4. Salg og Service, niveau C. 5. Engelsk, niveau D. 6. Samfundsfag, niveau D. 6. Kompetencemål for hovedforløbet Salgsassistent med profil Kompetencemålene for hovedforløbet Salgsassistent med profil - de mål som eleven skal nå i praktiktiden henholdsvis på skoleperioderne - er som følger: 1. medvirke til at løse butikkens opgaver i forbindelse med kundestrømmen ved at anvende forskellige betjeningsformer og varepræsentationsteknikker, 2. medvirke til at løse butikkens opgaver i forbindelse med varestrømmen ved at deltage i vedligeholdelse af vareforsyningen, i håndtering af varer og emballager fra producent og leverandør og i sikring af sortimentets bredde og variation, 3. medvirke til at løse butikkens opgaver i forbindelse med informationsstrømmen ved at deltage i butikkens interne kommunikation og anvende kendskab til butikkens koncept og konceptstyring, 4. medvirke til at løse butikkens opgaver i forbindelse med pengestrømmen ved at deltage i kasseterminalbetjening, kasseopgørelse og -afstemning samt anvende kendskab til salgsog betalingsbetingelser i arbejdet, 5. løse butikkens opgaver i forbindelse med kundestrømmen selvstændigt ved at tiltrække og fastholde kundegrupperne gennem planlægning og anvendelse af forskellige betjeningsformer, varepræsentationsteknikker, salgsfremmende aktiviteter og events, herunder også e-salg, 6. gennemføre personligt salg, intern opfølgning af markedsføringsindsatsen og salgsoptimering, 7

8 7. løse butikkens opgaver i forbindelse med varestrømmen selvstændigt ved at planlægge og vedligeholde vareforsyningen på baggrund af varekundskab samt styre håndtering af varer og emballager fra producent og leverandør, 8. medvirke ved vedligeholdelse og udvikling af butikkens varesortiment i udvalgte vareområder og sikre sortimentets bredde og variation, 9. løse butikkens opgaver i forbindelse med informationsstrømmen rutineret ved at deltage i butikkens interne kommunikation, samarbejde og teknologianvendelse, 10. anvende informationer om butikkens koncept, salgsstatistikker og nøgletal i salgsarbejdet, 11. løse butikkens opgaver i forbindelse med pengestrømmen selvstændigt ved at beherske alle former for pengehåndtering i relation til kunder, kasseterminalbetjening, kasseopgørelse og -afstemning samt salgs- og betalingsbetingelser, 12. anvende viden om svindkontrol, praksis ved status, budgetlægning og -opfølgning, Kompetencemålene nr. 1 4 gælder for trin 1, butiksmedhjælper Kompetencemålene nr gælder for specialet, salgsassistent og salgsassistent med profil. Ovennævnte danner, sammen med målene for de enkelte fag, grundlaget for tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne i undervisningsforløbene på hovedforløbet. 8

9 7. Uddannelsesforløb hovedforløb Tekstil Eleven skal gennemføre fra 4 til 8 ugers obligatoriske specialefag omhandlende emnerne: koncept, salg, branche og produkt samt drift. Disse 8 uger er opdelt i 2 fag: Butiksmedhjælper (trin 1) og Brancheprofil/Salgsassistent Tekstil (trin 2). Hvert fag afvikles fordelt over 2 x 2 uger. Inden for det sidste halve år af uddannelsen skal eleven gennemføre en afsluttende fagprøve, som afspejler den valgte profil. Der er afsat en skoleperiode på 1 uge til dokumentation og eksamen. Forløbet er som følger: Butiksmedhjælper: 2 x 2 ugers obligatorisk undervisning Salgsassistent: 4 x 2 uges obligatorisk undervisning. 0-4 ugers valgfrie specialefag Avanceret niveau 0-4 ugers påbygning på specialistspor Ekspertniveau Fagprøve af 1 uges varighed - heraf 4 dage i virksomheden og 1 dag til eksamination. Nedenfor skitseret: Modul 1 2 ugers varighed Koncept, Salg, Drift Modul 2 2 ugers varighed Koncept, Salg, Drift (Butiksmedhjælper) Modul 3 2 ugers varighed Koncept, Salg, Drift, Branche og produkt Modul 4 2 ugers varighed Koncept, Salg, Drift, Branche og produkt (Salgsassistent) Evt. 0-4 ugers valgfri specialefag Evt. 0 4 ugers påbygning - ekspertniveau Udarbejdelse af fagprøven -skrivefasen 4 arbejdsdage Fagprøveeksamen 1 arbejdsdag 8. Indkaldelse, kontakt og elevmaterialer Kommunikationen mellem skole/virksomhed og skole/elev vedrørende skoleperioderne foregår via det elektroniske system Elevplan. Når uddannelsesaftalen er indgået og registreret, modtager virksomhed og elev login informationer til Elevplan. Eleverne vil kunne hente informationer om de enkelte moduler, skema, materialer, opgaver m.v. på Elevplan. Karakterafgivelse foregår ligeledes via Elevplan. 9

10 9. Målpinde hovedforløbsundervisning Tekstil Målpinde for det bundne specialefag Butiksmedhjælper Afvikles som: uger - modul 1 og 2: Niveau: avanceret Koncept Eleven kender til konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre, Eleven kender til sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken, Eleven kender til sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver, Salg Drift Eleven kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning, reklamationsbehandling og konflikthåndtering, Eleven kan anvende sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar, Eleven kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter, herunder event og kampagner, Eleven kan anvende metoder til styring af vareplacering i forhold til butikkens koncept og størrelse, Eleven kan anvende viden om servicekoncepter til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, Eleven kan anvende viden om salgsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser, Eleven kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold og trends, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler, demografi og livsstil i forbindelse med salget, Eleven kan anvende metoder til korrekt varebehandling, Eleven kan anvende salgs- og betalingsbetingelser, herunder bl.a. garantiydelser, Eleven kender til varedeklarationer og mærkningsordninger og tilhørende lovgivning, Eleven kender til metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken, Eleven kender til varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder, Eleven behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader, Eleven kan anvende metoder til vareregistrering, Eleven kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, 10

11 Eleven kan anvende metoder til kontrol ved varemodtagelse og behandling af produkter og emballage, Eleven kan anvende metoder til vurdering af varebeholdningen i udvalgte vareområder, herunder pris, kvalitet og aktualitet, Eleven kan anvende metoder til intern information og kommunikation i butikken, Eleven kan udføre enkle kalkuler, Eleven kender til forskellige former for lagerstyring, Eleven kender til salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, Eleven kender til principper for salgsregistrering, Eleven kender til metoder til status, svindkontrol og svindanalyse Eleven kender til relevante økonomiske mål for butikken, Eleven kender til økonomiske nøgletal til løbende kontrol og opfølgning, Eleven kender til metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen. Målpinde for det bundne specialefag Brancheprofil Afvikles som: uger - modul 3 og 4: Niveau: avanceret Koncept Eleven har konceptforståelser, dvs. kender til de grundlæggende principper for opbygning af forskellige koncepter fx butikskoncepter, produktkoncepter, servicekoncepter, kommunikationskoncepter, loyalitetskoncepter m.fl., Eleven behersker viden om servicekoncepter i gennemførelse af kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, Eleven kan sammensætte varesortiment i forhold til branche, butikstype og butiksprofil, Eleven kan opbygge et koncept i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, og herunder vægte salgsfremmende parametre, Eleven kan anvende sammenhængen mellem koncept, salgskanaler, organisering og arbejdsopgaver i butikken, Eleven kan anvende metoder til markedsføring af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens kunder, Eleven kender til principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder principper for anvendelse af visual merchandising, Eleven kender elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv., Salg Eleven behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling og behersker konflikthåndtering, Eleven behersker sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar, Eleven behersker metoder til personligt salg, 11

12 Eleven behersker metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken, Eleven behersker salgs- og betalingsbetingelser, Eleven behersker metoder til salgsoptimering og mersalg, Eleven kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner, Eleven kan anvende metoder til opbygning af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser, Eleven kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag, butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver, Branche og produkt Eleven behersker varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder, Eleven behersker varedeklarationer og tilhørende lovgivning inden for udvalgte vareområder, Eleven behersker korrekt varebehandling, Eleven kender til principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde, Drift Eleven behersker metoder til vurdering af varebeholdningen i udvalgte vareområder, herunder pris, kvalitet og aktualitet, Eleven behersker kontrol ved varemodtagelse og håndtering af emballage og produkter, Eleven behersker principper for salgsregistrering, Eleven kan anvende metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet, Eleven kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer, Eleven kan anvende forskellige samarbejdsformer i butikken herunder især teamsamarbejde, Eleven kan anvende metoder til status, svindkontrol og svindanalyse, Eleven kan anvende relevante økonomiske nøgletal og mål for butikken til løbende kontrol og opfølgning, herunder opfølgning på markedsføringsindsatsen og handlingsplaner, der sikrer optimering af butikkens indtjening Eleven kan anvende metoder til minimering af butikkens omkostninger i forhold til butikkens profil, Eleven kan udvikle og planlægge kampagner i forhold til butikkens profil, Eleven behersker salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder, Eleven kender til arbejdsmiljølovgivningen, og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken, Eleven kender til elektroniske hjælpemidler til økonomistyring, Eleven kender til metoder for budgetlægning og budgetopfølgning, Eleven behersker metoder til intern information og kommunikation i butikken, Eleven behersker værktøjer til personlig planlægning og styring. 12

13 10. Læringsmiljøet Undervisningsmiljøet er opbygget ud fra en model med de fire typer af læringsrum: klasselokale, IT lokale, praksisrum i form af øvebutikker, kreativt værksted og dekorationslokale, samt stille/studierum. Eleverne undervises og løser selvstændigt eller i grupper, forskellige erhvervsmæssige og faglige problemstillinger. Elevernes praktiske arbejdserfaring nyttiggøres i undervisningen og arbejdet på skolen. I klasselokalet foregår den teoretiske undervisning kombineret med diskussion og debat. I Øvelokalerne anvendes teorien i praksis, hvor eleven opøver kompetencer indenfor det aktuelle område. Elevernes forskellige læringsstile tilgodeses gennem anvendelse af såvel stillerum som rum med mulighed for debat og samtale om stoffet. Eleverne involveres gennem daglig dialog og medbestemmelse på valg af konkrete arbejdsopgaver i forhold til niveau og læringsstil. 11. Moduler De angivne timetal er vejledende. Hvert skoleophold gennemføres som en læringsaktivitet. Hver læringsaktivitet er beskrevet under afsnittene Læringsaktiviteter. Modul 1 MEB Mette Bastrup (12-14 lekt.) - Side 9-75 og i grundbogen + supplerende materiale Detailhandelsstruktur Forbrugerforhold Handlingsparametrene: Sortiment Serviceydelser Beliggenhed Personligt salg LFR Lene Frandsen (ca. 15 lekt.) Detailhandelsuddannelse med specialet tekstil Fiberinddeling Råmaterialernes salgsargumenter Tekstilfibre Råmaterialer Nye fibermaterialer Fiberblandinger 13

14 Salgsnavne for tekstilfibre Funktionelle tekstiler Varedeklarationer og mærkningsordninger og tilhørende lovgivning Opfølgning på elevernes medbragte uddannelsesplan JOV Jesper Overgaard (ca. 6-8 lekt.) Excel Kalkulation side Økonomiske nøgletal side Lagerstyring og genbestilling side Vurdering af sortiment side Markedsføringsbudget side Indkøb side Kassestatistik side 295 Svindkilde side 292 Økonomiske mål supplerende materiale Ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader supplerende materiale Vareregistrering supplerende materiale MN Marianne Nielsen (10 lekt.) - grundbog side Grundlæggende dekoration Butiksindretning og varepræsentation Modens historie Skilteskrivning bogstaver og tal Modul 2 MEB Mette Bastrup (10-12 lekt.) - Side i grundbogen + supplerende materiale Analyser af omverdenen: Konkurrentanalyse Imageanalyse Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse LFR Lene Frandsen (ca lekt.) Varekundskab Garner Metervarer Strikning Farvning og tryk Efterbehandlinger 14

15 Miljø samt miljømærker Projekt JOV Jesper Overgaard (8 lekt.) Excel Kalkulation side Økonomiske nøgletal side Lagerstyring og genbestilling side Vurdering af sortiment side Markedsføringsbudget side Indkøb side Kassestatistik side 295 Svindkilde side 292 Økonomiske mål supplerende materiale Ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader supplerende materiale Vareregistrering supplerende materiale MN Marianne Nielsen (8-10 lekt.) grundbog side 86 til 91 Butiksindretning og varepræsentation Modens kendetegn Trendcirklen Redesign Skilteskrivning ord, beløb samt lidt opstilling Modul 3 MEB Mette Bastrup (14-16 lekt.) - Side i grundbogen + supplerende materiale Markedsføring Salgskampagne LFR Lene Frandsen (16-18 lekt.) Konfektionering, beklædningskategorier og fagudtryk Design af kollektion Fagprøveorientering Tur til Århus MN Marianne Nielsen (5 lekt.) Modens kendetegn Nyeste trends moodboards Skilteskrivning - opstilling 15

16 JOV Jesper Overgaard (8 lekt.) E-conomic & Excel Butikkens regnskab side Økonomiske nøgletal side Budgettering Arbejdsplanlægning side 296 Valg af afsætningsalternativer supplerende materiale Samarbejdsformer supplerende materiale Indtægter og omkostninger supplerende materiale Salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg supplerende materiale Modul 4 MEB Mette Bastrup (9 lekt.) - Side i grundbogen+ supplerende materiale Situationsanalyse Brancheanalyse Strategi Personlig fremtræden JOV Jesper Overgaard (16-18 lekt.) E-conomic & Excel Butikkens regnskab side Økonomiske nøgletal side Budgettering Arbejdsplanlægning side 296 Valg af afsætningsalternativer supplerende materiale Samarbejdsformer supplerende materiale Indtægter og omkostninger supplerende materiale Salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg supplerende materiale MN Marianne Nielsen (ca lekt.) grundbog side Visuel markedsføring herunder salgspladsstyring Varepræsentation pynte vinduer samt opgaver om salgsklar butik Skilte til vinduer mm. LFR Lene Frandsen (10 12 lekt.) Fagprøveorientering incl. krav og forventninger til rapporten Skind og pels 16

17 Fagprøve Inden for det sidste halve år af uddannelsen skal eleven gennemføre en afsluttende fagprøve, som afspejler den valgte profil. Der er afsat en skoleperiode på 1 uge til dokumentation og eksamen. Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for fagområdet og vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en konkret problemstilling i virksomheden. Fagprøven er elevens afsluttende opgave. Opgaven udarbejdes med udgangspunkt i en konkret problemstilling. /opgave ude i virksomheden. Eleven løser opgaven /problemet ved at inddrage teori fra såvel grundforløb som hovedforløb. Skolen stiller en vejleder til rådighed, som skal godkende elevens problemformulering i forbindelse med fagprøven. Som optakt til fagprøvearbejdet besøger skolens vejleder eleven og den uddannelsesansvarlige ude i virksomheden. Eleven skal i fagprøveperioden have mulighed for at få de nødvendige oplysninger hos virksomheden enten via den uddannelsesansvarlige/oplæringsansvarlige eller med hjælp fra andre ansatte i virksomheden. Ved fagprøveeksamen medvirker eksterne censorer, d.v.s. censorer som er ansat i den private eller den offentlige sektor. Se desuden afsnit xxxx samt bilag Fagprøvevejledning. Uddannelsescenter Holstebro indstiller elev til årets fagprøvepris, såfremt der er en elev, som har udmærket sig ved en exceptionel veludarbejdet fagprøve. Prisen tildeles den elev, der på landsplan, har udarbejdet den bedste fagprøve i løbet af året. 17

18 12. Læringsaktivitet - modul 1 Type Bundet specialefag - obligatorisk Varighed 46 lektioner I tillæg hertil forventes ekstra elevtid til hjemmearbejde Elevforudsætninger Du skal være i praktikaftale indenfor tekstil. Beskrivelse af læringselementet: MEB Mette Bastrup (12-14 lekt.) - Side 9-75 og i grundbogen + supplerende materiale Detailhandelsstruktur Forbrugerforhold Handlingsparametrene: Sortiment Serviceydelser Beliggenhed Personligt salg Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven kender til konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre, Eleven kender til sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken, Eleven kender til sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver, Eleven kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning, reklamationsbehandling og konflikthåndtering, Eleven kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter, herunder event og kampagner, Eleven kan anvende metoder til styring af vareplacering i forhold til butikkens koncept og størrelse, Eleven kan anvende viden om servicekoncepter til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, Eleven kan anvende viden om salgsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser, Eleven kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold og trends, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler, demografi og livsstil i forbindelse med salget, Eleven kender til metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken, Eleven kender til varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder 18

19 Beskrivelse: Emnerne vil blive gennemgået på klassen, derefter vil der være en mindre opgave om emnerne. Vi gennemgår disse på klassen, samt hver enkelt elev afleverer opgaverne på Elevplan. Personligt salg vil vi arbejde med i grupper, hvor der udarbejdes en drejebog over en salgssituation. Salgssituationerne vises i klassen, og der vil efterfølgende være evaluering/diskussion i klassen. PowerPoint præsentationer om de forskellige emner kan findes på Elevplan. LFR Lene Frandsen (15 lekt.) Detailhandelsuddannelse med specialet tekstil Fiberinddeling Råmaterialernes salgsargumenter Tekstilfibre Råmaterialer Nye fibermaterialer Fiberblandinger Salgsnavne for tekstilfibre Funktionelle tekstiler Varedeklarationer og mærkningsordninger og tilhørende lovgivning Opfølgning på elevernes medbragte uddannelsesplan Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven kan anvende metoder til korrekt varebehandling, Eleven kan anvende salgs- og betalingsbetingelser, herunder bl.a. garantiydelser, Eleven kender til varedeklarationer og mærkningsordninger og tilhørende lovgivning, Eleven kender til varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder Beskrivelse: Undervisningsforløbet er fortrinsvis baseret på klasseundervisning og gruppearbejde, men med en individuel prøve i slutningen af forløbet. Til hver gruppe af råmaterialer, de vegetabilske fibre, de animalske fibre, de regenererede fibre samt de syntetiske kemofibre, er der udarbejdet opgaver, som du løser i gruppesammenhæng. Den afsluttende prøve er udarbejdet som en tværgående opgave, hvor alle gennemgåede emner er repræsenteret. Medbring desuden din uddannelsesplan. JOV Jesper Overgaard (6-8 lekt.) Excel Kalkulation side Økonomiske nøgletal side Lagerstyring og genbestilling side Vurdering af sortiment side

20 Markedsføringsbudget side Indkøb side Kassestatistik side 295 Svindkilde side 292 Økonomiske mål supplerende materiale Ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader supplerende materiale Vareregistrering supplerende materiale Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader, Eleven kan anvende metoder til vareregistrering, Eleven kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, Eleven kan anvende metoder til kontrol ved varemodtagelse og behandling af produkter og emballage Eleven kan anvende metoder til vurdering af varebeholdningen i udvalgte vareområder, herunder pris, kvalitet og aktualitet, Eleven kan anvende metoder til intern information og kommunikation i butikken, Eleven kan udføre enkle kalkuler, Eleven kender til forskellige former for lagerstyring, Eleven kender til salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, Eleven kender til principper for salgsregistrering, Eleven kender til metoder til status, svindkontrol og svindanalyse Eleven kender til relevante økonomiske mål for butikken, Eleven kender til økonomiske nøgletal til løbende kontrol og opfølgning, Eleven kender til metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen. MN Marianne Nielsen (10 lekt.) - grundbog side Grundlæggende dekoration Butiksindretning og varepræsentation Modens historie Skilteskrivning bogstaver og tal Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven kan anvende sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar, Eleven kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter, herunder event og kampagner, Eleven kan anvende metoder til styring af vareplacering i forhold til butikkens koncept og størrelse, Eleven kan anvende viden om servicekoncepter til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, Eleven kender til varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder Beskrivelse 20

21 Grundlæggende dekoration tager udgangspunkt i teoretisk oplæg og praktiske eksempler, hvor efter eleverne arbejder i praksis med vareopstillinger. De grundlæggende begreber i indretning og varepræsentation gennemgås. Undervejs en miniopgave og til sidst en individuel opgave med udgangspunkt i egen butik. Denne opgave færdiggøres hjemme og fremlægges på modul 2. Modens historie præsenteres ved hjælp af film, tidens kendetegn og retroeks. på moden lige nu. Eleverne arbejder induktivt med modens historie og præsenterer opgaven. Grundlæggende skilteskrivning og teknik. Lærerrollen Læreren vil fungere dels som underviser, dels som konsulent afhængig af emne/opgaveform. Elevrollen Du I skal selv være aktive i forhold til at deltage i undervisningen, og i tilegnelsen af nye kompetencer. Evaluering/bedømmelse De faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under læringselementet. Du vil således blive vurderet i forhold til din demonstration af dine kompetencer i løbet af perioden. Dvs. at du selv skal være bevidst om at deltage aktivt i undervisningen, således at underviseren kan danne sig et indtryk af dine kompetencer. Du vil også blive vurderet i forhold til evt. skriftligt arbejde samt fremlæggelse. Bedømmelsen foregår og afgives som: Du vil for få en terminskarakter efter 7-trins skalaen. Lærerkvalifikationer: Undervisningen varetages af HG lærere med fagkundskaber indenfor det pågældende område. Lokaler og udstyr Undervisningsmiljøet i Tekstil er opbygget ud fra en model med de fire typer af læringsrum: klasselokale, IT lokale, praksisrum i form af øvebutikker, kreativt værksted og dekorationslokale, samt stille/studierum. Der anvendes relevant audio/video udstyr. Undervisningen foregår i IT lokale udstyret med Office 2010 pakken. 21

22 13. Læringsaktivitet - modul 2 Type Bundet specialefag - obligatorisk Varighed 46 lektioner I tillæg hertil forventes ekstra elevtid til hjemmearbejde Elevforudsætninger Du skal være i praktikaftale indenfor tekstil. Beskrivelse af læringselementet: MEB Mette Bastrup (10-12 lekt.) - Side i grundbogen + supplerende materiale Analyser af omverdenen: Konkurrentanalyse Imageanalyse Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven kender til konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre, Eleven kender til sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken, Eleven kender til sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver, Eleven kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning, reklamationsbehandling og konflikthåndtering, Eleven kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter, herunder event og kampagner, Eleven kan anvende metoder til styring af vareplacering i forhold til butikkens koncept og størrelse, Eleven kan anvende viden om servicekoncepter til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, Eleven kan anvende viden om salgsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser, Eleven kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold og trends, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler, demografi og livsstil i forbindelse med salget, Eleven kender til metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken, Eleven kender til varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder, 22

23 LFR Lene Frandsen (17-18 lekt.) Varekundskab Garner Metervarer Strikning Farvning og tryk Efterbehandlinger Miljø samt miljømærker Projekt Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven kan anvende metoder til korrekt varebehandling, Eleven kan anvende salgs- og betalingsbetingelser, herunder bl.a. garantiydelser, Eleven kender til varedeklarationer og mærkningsordninger og tilhørende lovgivning, Eleven kender til varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder, Beskrivelse: Undervisningsforløbet i dette modul er baseret på både klasseundervisning og gruppearbejde. Der afsluttes med en prøve i slutningen af forløbet. De forskellige garntyper, metervarer og stikninger gennemgås som klasseundervisning, og der er udarbejdet gruppeopgaver til hvert emne. Der udleveres stofsamling og garner til opgaverne. Efterbehandlinger, farvning og trykning samt miljø og miljømærker gennemgås på samme vis. Du vil i slutningen af dette modul også arbejde projektorienteret med en tværgående opgave. Opgaven skal udarbejdes som synopsis og fremlægges. JOV Jesper Overgaard (8 lekt.) Excel Kalkulation side Økonomiske nøgletal side Lagerstyring og genbestilling side Vurdering af sortiment side Markedsføringsbudget side Indkøb side Kassestatistik side 295 Svindkilde side 292 Økonomiske mål supplerende materiale Ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader supplerende materiale Vareregistrering supplerende materiale Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader, 23

24 Eleven kan anvende metoder til vareregistrering, Eleven kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, Eleven kan anvende metoder til kontrol ved varemodtagelse og behandling af produkter og emballage Eleven kan anvende metoder til vurdering af varebeholdningen i udvalgte vareområder, herunder pris, kvalitet og aktualitet, Eleven kan anvende metoder til intern information og kommunikation i butikken, Eleven kan udføre enkle kalkuler, Eleven kender til forskellige former for lagerstyring, Eleven kender til salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, Eleven kender til principper for salgsregistrering, Eleven kender til metoder til status, svindkontrol og svindanalyse Eleven kender til relevante økonomiske mål for butikken, Eleven kender til økonomiske nøgletal til løbende kontrol og opfølgning, Eleven kender til metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen. MN Marianne Nielsen (8-10 lekt.) grundbog side 86 til 91 Butiksindretning og varepræsentation Modens kendetegn Redesign Skilteskrivning ord, beløb samt lidt opstilling Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven kan anvende sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar, Eleven kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter, herunder event og kampagner, Eleven kan anvende metoder til styring af vareplacering i forhold til butikkens koncept og størrelse, Eleven kan anvende viden om servicekoncepter til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, Eleven kender til varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder Beskrivelse Lærerstyret oplæg om designanalyse (som også er salgsargumenter og varekendskab), diskussion og der efter gruppearbejde om en præsentation. Opgaven tager udgangspunkt i designanalyse og vil foregå praktisk i form af re-design. Grundlæggende skilteskrivning, ord og beløb. Elevstyrede præsentationer (hjemmeopgave fra modul 1) af egne butikkers indretning og varepræsentation. Lærerrollen Læreren vil fungere dels som underviser, dels som konsulent afhængig af emne/opgaveform. Elevrollen Eleven skal selv være aktive i forhold til at deltage i undervisningen, og i tilegnelsen af nye kompetencer. 24

25 Evaluering/bedømmelse De faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under læringselementet. Du vil således blive vurderet i forhold til din demonstration af dine kompetencer i løbet af perioden. Dvs. at du selv skal være bevidst om at deltage aktivt i undervisningen, således at underviseren kan danne sig et indtryk af dine kompetencer. Du vil også blive vurderet i forhold til evt. skriftligt arbejde samt fremlæggelse. Bedømmelsen resulterer i en standpunktskarakter efter 7-trins skalaen Butiksmedhjælper. Lærerkvalifikationer: Undervisningen varetages af HG lærere med fagkundskaber indenfor det pågældende område. Lokaler og udstyr Undervisningsmiljøet i Tekstil er opbygget ud fra en model med de fire typer af læringsrum: klasselokale, IT lokale, praksisrum i form af øvebutikker, kreativt værksted og dekorationslokale, samt stille/studierum. Der anvendes relevant audio/video udstyr. Undervisningen foregår i IT lokale udstyret med Office 2010 pakken. 25

26 14. Læringsaktivitet - modul 3 Type Bundet specialefag - obligatorisk Varighed 46 lektioner I tillæg hertil forventes ekstra elevtid til hjemmearbejde Elevforudsætninger Du skal være i praktikaftale indenfor tekstil. Beskrivelse af læringselementet: MEB Mette Bastrup (14-16 lekt.) - Side i grundbogen + supplerende materiale Markedsføring Salgskampagne Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven har konceptforståelser, dvs. kender til de grundlæggende principper for opbygning af forskellige koncepter fx butikskoncepter, produktkoncepter, servicekoncepter, kommunikationskoncepter, loyalitetskoncepter m.fl., Eleven behersker viden om servicekoncepter i gennemførelse af kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, Eleven kan sammensætte varesortiment i forhold til branche, butikstype og butiksprofil, Eleven kan opbygge et koncept i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, og herunder vægte salgsfremmende parametre, Eleven kan anvende sammenhængen mellem koncept, salgskanaler, organisering og arbejdsopgaver i butikken, Eleven kan anvende metoder til markedsføring af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens kunder Eleven kender elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv., Eleven behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling og behersker konflikthåndtering, Eleven behersker metoder til personligt salg, Eleven behersker metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken, Eleven behersker metoder til salgsoptimering og mersalg, Eleven kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner, Eleven kan anvende metoder til opbygning af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser, Eleven kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag, butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver, Eleven kan udvikle og planlægge kampagner i forhold til butikkens profil, Eleven behersker metoder til intern information og kommunikation i butikken 26

27 LFR Lene Frandsen (16-18 lekt.) Konfektionering, beklædningskategorier og fagudtryk Design af kollektion Fagprøveorientering Tur til Århus Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven behersker salgs- og betalingsbetingelser, Eleven behersker varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder, Eleven behersker varedeklarationer og tilhørende lovgivning inden for udvalgte vareområder, Eleven behersker korrekt varebehandling, Eleven kender til principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde Beskrivelse: Der vil blive en kort repetition af naturfibre, metervarer og strikning, hvor der bliver gennemgået de ting om fibrene, metervarer og strikning, som du ikke fik gennemgået på modul 1 og 2. Der vil være en gennemgang af konfektionerings- og beklædningskategorierne, som vil foregå som klasseundervisning. Herefter skal du i gruppesammenhæng designe en mini kollektion, hvor du sammen med gruppen skal præsentere en salgsmappe med kollektionen i. Du kommer til at arbejde med sortimentssammensætning, prisfastsættelse samt salgs- og betalingsbetingelser. Du skal på inspirations tur til Århus, hvor du skal løse en opgave, der har relation til den type butik, du selv er ansat i. Der vil blive en kort orientering om fagprøven i slutningen af modulet. MN Marianne Nielsen (5 lekt.) Modens kendetegn Nyeste trends moodboards Trendcirklen Skilteskrivning opstilling Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven behersker varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder Beskrivelse: Lærerstyret oplæg, diskussion og der efter gruppearbejde med udgangspunkt i trendcirklen, trendsættere, trendkilder og modens kendetegn. Individuel opgave, hvor eleverne arbejder med moden her og nu. Gruppeopgave løses i form af moodboards. Grundlæggende skilteopstilling. JOV Jesper Overgaard (8 lekt.) E-conomic & Excel Butikkens regnskab side

28 Økonomiske nøgletal side Budgettering Arbejdsplanlægning side 296 Valg af afsætningsalternativer supplerende materiale Samarbejdsformer supplerende materiale Indtægter og omkostninger supplerende materiale Salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg supplerende materiale Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven behersker metoder til vurdering af varebeholdningen i udvalgte vareområder, herunder pris, kvalitet og aktualitet, Eleven behersker kontrol ved varemodtagelse og håndtering af emballage og produkter, Eleven behersker principper for salgsregistrering, Eleven kan anvende metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet, Eleven kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer, Eleven kan anvende forskellige samarbejdsformer i butikken herunder især teamsamarbejde, Eleven kan anvende metoder til status, svindkontrol og svindanalyse, Eleven kan anvende relevante økonomiske nøgletal og mål for butikken til løbende kontrol og opfølgning, herunder opfølgning på markedsføringsindsatsen og handlingsplaner, der sikrer optimering af butikkens indtjening Eleven kan anvende metoder til minimering af butikkens omkostninger i forhold til butikkens profil, Eleven behersker salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder, Eleven kender til arbejdsmiljølovgivningen, og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken, Eleven kender til elektroniske hjælpemidler til økonomistyring, Eleven kender til metoder for budgetlægning og budgetopfølgning, Eleven behersker værktøjer til personlig planlægning og styring. Lærerrollen Læreren vil fungere dels som underviser, dels som konsulent afhængig af emne/opgaveform. Elevrollen Eleven skal selv være aktive i forhold til at deltage i undervisningen, og i tilegnelsen af nye kompetencer. Evaluering/bedømmelse De faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under læringselementet. Du vil således blive vurderet i forhold til din demonstration af dine kompetencer i løbet af perioden. Dvs. at du selv skal være bevidst om at deltage aktivt i undervisningen, således at underviseren kan danne sig et indtryk af dine kompetencer. Du vil også blive vurderet i forhold til evt. skriftligt arbejde samt fremlæggelse. Du vil få en terminskarakter efter 7-trins skalaen efter modulet. 28

29 Lærerkvalifikationer: Undervisningen varetages af HG lærere med fagkundskaber indenfor det pågældende område. Lokaler og udstyr Undervisningsmiljøet i Tekstil er opbygget ud fra en model med de fire typer af læringsrum: klasselokale, IT lokale, praksisrum i form af øvebutikker, kreativt værksted og dekorationslokale, samt stille/studierum. Der anvendes relevant audio/video udstyr. Undervisningen foregår i IT lokale udstyret med Office 2010 pakken. 29

30 15. Læringsaktivitet - modul 4 Type Bundet specialefag - obligatorisk Varighed 46 lektioner I tillæg hertil forventes ekstra elevtid til hjemmearbejde Elevforudsætninger Du skal være i praktikaftale indenfor tekstil. Beskrivelse af læringselementet: MEB Mette Bastrup (9 lekt.) - Side i grundbogen + supplerende materiale Situationsanalyse Brancheanalyse Strategi Personlig fremtræden Bidrager til opfyldelse af følgende målpinde: Eleven har konceptforståelser, dvs. kender til de grundlæggende principper for opbygning af forskellige koncepter fx butikskoncepter, produktkoncepter, servicekoncepter, kommunikationskoncepter, loyalitetskoncepter m.fl., Eleven behersker viden om servicekoncepter i gennemførelse af kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter, Eleven kan sammensætte varesortiment i forhold til branche, butikstype og butiksprofil, Eleven kan opbygge et koncept i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, og herunder vægte salgsfremmende parametre, Eleven kan anvende sammenhængen mellem koncept, salgskanaler, organisering og arbejdsopgaver i butikken, Eleven kan anvende metoder til markedsføring af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens kunder Eleven kender elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv., Eleven behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling og behersker konflikthåndtering, Eleven behersker metoder til personligt salg, Eleven behersker metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken, Eleven behersker metoder til salgsoptimering og mersalg, Eleven kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner, Eleven kan anvende metoder til opbygning af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser, Eleven kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag, butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver, Eleven kan udvikle og planlægge kampagner i forhold til butikkens profil, 30

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv *) Elev i Guld, Sølv & Ure*) Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *) Eleven kan uddannes

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr 345 af 27/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 062.71N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm Kundestrøm I forbindelse med de regelmæssige elevsamtaler vurderer den uddannelsesansvarlige og eleven, om eleven har opnået de opstillede kvalifikationsmål tilfredsstillende. Handelsskolen oplyser, hvornår

Læs mere

Læringsaktivitet. Eleverne skal kunne arbejde selvstændigt, men også kunne indgå i gruppesamarbejde. Eleverne skal være forberedte på at gå catwalk.

Læringsaktivitet. Eleverne skal kunne arbejde selvstændigt, men også kunne indgå i gruppesamarbejde. Eleverne skal være forberedte på at gå catwalk. Læringsaktivitet Aktivitetens navn Visuel markedsføring 1 Type VOF - efterår Elevrettet beskrivelse Visuel Markedsføring er for dig som gerne vil i butik. Du er måske kreativ eller går op i dekoration,

Læs mere

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil Lokal undervisningsplan Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Generelt om Erhvervsuddannelserne (EUD) på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget

Læs mere

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer BEK nr 601 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 218 af

Læs mere

Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i detailhandelen.

Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i detailhandelen. Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet Februar 2013 1 1. Indhold 2. Indledning... 3 2.1. Baggrund for projektet... 3 2.2. Projektbeskrivelse.... 3

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D Klasse HG1A Fag / Niveau Undervisningsmål Fagbetegnelsen, jf. bekendtgørelse Salg & Service Niv. F, E og D Jf. bekendtgørelsen Undervisningens mål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder i markedsførings-

Læs mere

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014 Grundforløbsprojekt Detail Klasse xx, 2014 Grundforløbet afsluttes med et projekt. Dette projekt er grundlaget for en prøve, hvor du bedømmes på, om du har opnået de kompetencemål, som du skal opfylde

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Blomsterdekoratør i Roskilde.

Blomsterdekoratør i Roskilde. Blomsterdekoratør i Roskilde. Det er over 10 år siden, at Roskilde Handelsskole og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde startede samarbejdet om uddannelse af Blomsterdekoratører øst for Storebælt. Vi er glade

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Projekt Træning HGS. Godt købmandskab

Projekt Træning HGS. Godt købmandskab Projekt Træning HGS Godt købmandskab 2013 Formål: Formålet med træningsprojektet er, at klæde dig på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter de 12 uger på

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

1. Praktiske oplysninger... 2

1. Praktiske oplysninger... 2 Lokal undervisningsplan 2010-2011 EUD-merkantil Ishøj 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Detailhandelsuddannelse med specialer

Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

Godkendelsesskema (juli 2012)

Godkendelsesskema (juli 2012) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (juli 2012) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Butiksmedhjælper Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets firmanavn

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog

IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog (Revideret 8. oktober 2014) Indhold Indledning... 2 Butiksmedhjælper trin 1... 3 Salgsassistent uden profil... 5 Salgsassistent tekstil... 7 1 Indledning Dette

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Detailhandelsuddannelsen med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet

Læs mere

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle seks kompetencer/fag i begge grundforløbsprojekter på HG2. Følgende beskrivelser kan du anvende, når du planlægger dit temaprojekt og arbejder med problemformulering

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne Lokal undervisningsplan Hg for voksne 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen inden for grundforløbet til de merkantile erhvervsuddannelser for voksne kursister ved Zealand Business

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Salgsassistent og Salgsassistent med profil Læs venligst vejledningen inden udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Bekendtgørelse om finansuddannelsen BEK nr 233 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN DEL 2 EUD GRUNDFORLØB 2 Detailhandelsuddannelse med specialer Januar 2018 28. JANUAR 2018 1 Indhold 1. Generelt for skolen... 3 2.0 Fagenes formål og profil... 3 2.1 Struktur og

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Dekoratør / visual Merchandiser Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Bekendtgørelse om finansuddannelsen BEK nr 605 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.90T.541 Senere ændringer

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Detailhandelsuddannelsen med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for hhxs og eus) 1. Fagets formål og

Læs mere

Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg

Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg for øje der kan være forespørgsler om varernes egenskaber

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. Detailhandelsuddannelse med specialer. Butiksmedhjælper

Lokal undervisningsplan for. Detailhandelsuddannelse med specialer. Butiksmedhjælper Lokal undervisningsplan for Detailhandelsuddannelse med specialer Butiksmedhjælper I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne

Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Salgsassistent, uden profil Salgsassistent, med profil tekstil Salgsassistent, med profil kolonial Salgsassistent, med profil stormagasin Salgsassistent,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Fag Indhold Varighed Erhvervsfag 1 Introducerende erhvervsfag 2 uger Erhvervsfag 2

Fag Indhold Varighed Erhvervsfag 1 Introducerende erhvervsfag 2 uger Erhvervsfag 2 Udkast til indholdet af det nye merkantile grundforløb samt en eventuel EUX på detailområdet Almindelig EUD - Grundforløbets 1 del 1. del er kun for elever, der starter direkte efter afslutningen af 9.

Læs mere

Finansuddannelse. Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: EUX. Vejledende uddannelsestid. 5 uger (afkortet for HHXS og HGS)

Finansuddannelse. Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: EUX. Vejledende uddannelsestid. 5 uger (afkortet for HHXS og HGS) Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for HHXS og HGS) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Finansuddannelse EUX Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13 Klasse HG 2A (Odder) Fag / Niveau Samfundsfag niveau C Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven 1) kan afdække problemstillinger vedrørende økonomiske kredsløb og balance- og fordelingsspørgsmål,

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere