20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14."

Transkript

1 20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen LBC Søren Casprij SCA Karin Thøgersen KTH Helle Berit Kristensen HBK Morten Backhausen, direktør MOB Christina Dalsgaard, referent CDA Uffe Steffensen, afbud Nick Hüttel fra sekretariatet UST NIH Nick Hüttel fra sekretariatet var inviteret for at give en kort gennemgang af de centrale ændringer i handicapsystemet, som træder i kraft i Bestyrelsen besluttede at oprette et fælles system til bestyrelsesdokumenter. Dette kræver en google konto. CDA opretter og administrerer. A. Generelle sager A.1 DGU s optagelseskrav vedrørende golfbaner (bilag A.1.a, A.1.b, A.1.c) LUKKET SAG Det blev oplyst, at der er tre klubber, som har dispensation i henhold til repræsentantskabsbeslutningen i 2010 om 100 DGU-kort pr. hul. Mensalgård Golfklub havde medlemmer, Tullamore Golf Club medlemmer og Egedal Golfklub1.753 ved den kontingenttilskrivning, som lå til grund for beslutningen. Bestyrelsen godkendte indstillingen. A.2 vedrørende ændring i EGA handicap system INDSTILLING BESTYRELSEN Dato 16. juni 2015 Ref. NIH Emne Implementering af EGA Handicapsystemet gældende for Baggrund EGA s Handicapkomite har varslet et nyt Handicapsystem, som skal implementeres fra 1/ Forbund som har licens til EGA Handicapsystemet forventes at implementere hele systemet, og må ikke afvige fra systemet, med mindre dette er explicit nævnt. 1

2 Kendsgerninger EGA s Handicapkomité har efter kraftig kritik fra de nationale unioner primært i Sydeuropa valgt at åbne op for forskellige nationale konfigurationer af systemet, samt tilføjet en grad af valgfrihed inden for disse, hvorfor en tilpasning af det kommende system er nødvendig. DGU s sekretariat har løbende afholdt møder med de nordiske forbund (primært Norge, Sverige og Finland) for evt. at ensrette en nordisk tilgang til systemet. Punkter i EGA Handicap Systemet 2016 til behandling: 1. Tre mulige konfigurationer af systemet 2. Designationen Aktivt EGA handicap fjernes 3. Løbende individuel handicaprevision 4. Antal tilladte EDS runder 5. Valgmuligheder for tællende 9-huls runder 6. Periode for vinterregler 7. Udvidelse af handicapgruppe 6 (fra 37 og op) nyt starthandicap 8. Elektronisk registrering af EDS? 9. Publicering/oversættelse Kendsgerning Ad. 1 Konfigurationer af EGA Handicapsystemet Der findes 3 mulige konfigurationer af Handicapsystemet. I konfiguration 1 gennemføres systemet præcist som beskrevet i manualen. I konfiguration 2 udelukkes handicapgruppe 5 (26,5-36) fra systemets centrale dele som CBA og Årsrevision (HR), og i konfiguration 3 udelukkes også handicapgruppe 4 (18,5-26,4). Baggrunden for konfiguration 2 og 3, er et primært sydeuropæisk synspunkt om, at systemet gør handicapregulering unødigt kompliceret for grupper, som ikke har behov for et præcist løbende reguleret handicap. Der hersker samlet nordisk (Danmark, Norge, Sverige og Finland) enighed om, at handicapsystemet, som det foreligger, fungerer tilfredsstillende, inden for de givne rammer, og at det bør have effekt for alle golfspillere. Det vil således være uhensigtsmæssigt at udelukke hhv. gruppe 4 og 5 (fra 18,5 og op) fra systemet. Eksempelvis vil en udelukkelse af gruppe 5 betyde, at 48% af danske golfspillere (70% af kvinderne) ikke vil indgå i CBA beregninger, og ikke løbende vil kunne få deres handicap justeret op. Dette vurderes bla. til at kunne have den konsekvens, at disse spillere ikke føler de har et rigtigt handicap. Alle golfspillere til og med hcp. 36 vurderes til at have behov for og ønske om et løbende reguleret handicap, for at få størst mulig glæde af deres golfspil og konkurrence med andre golfspillere. Det indstilles at, EGA HCP-systemet 2016 tager udgangspunkt i konfiguration 1, hvor gruppe 1-5 bibeholdes i systemet, men med nationale tilføjelser/tilpasninger, hvor det er ønskeligt. punkt Ad.1 en blev godkendt. 2

3 Kendsgerning Ad 2. Aktivt/inaktivt Handicap ( EGA handicap / handicap ) Et inaktivt handicap er i indeværende handicapsystem en konsekvens af ikke at have afleveret et tilstrækkeligt antal tællende scores til at kunne gennemføre en årsrevision. Det repræsenterer et manglende statistisk grundlag for, med en vis sikkerhed, at kunne fastlægge et handicap, som er udtryk for spillerens aktuelle scoringspotentiale. I 2016 systemet vil en spillers handicaprevision blive baseret på minimum 8 tællende scores spillet inden for en 12 måneders periode. Denne periode forlænges til 24 måneder for dem, som ikke har 8 tællende scores. Spillere som ikke har 8 tællende scores inden for denne 24 måneders periode, kan ikke få gennemført en handicaprevision. EGA har i 2016 systemet fjernet alle henvisninger til et aktivt/inaktiv handicap, men overladt det til de nationale forbund, om det ønskes, at beholde et sådant skel. Uden dette skel vil ethvert handicap (årsrevideret/baseret på tællende runder eller ej) være aktivt, og der vil således ikke kunne stilles krav om et aktivt EGA handicap i givne turneringer. Ønsker det nationale forbund at bibeholde en konsekvens af for få afleverede tællende scores, er det op til forbundet at navngive det aktive hhv. inaktive handicap, samt at fastlægge en procedure for at genetablere sit aktive handicap. Danske golfspillere har efter 4 år med EGA handicap lært, at der kræves en vis mængde afleverede tællende scores for at kunne udregne et præcist handicap, og at et sådant handicap kan være et krav for at kunne deltage i visse turneringer. Et handicap bør være et udtryk for en spillers faktiske scoringspotentiale, og ønsker man at konkurrere mod andre spillere baseret på ens handicap, bør dette have et vist grundlag baseret på aktuelle scores. EGA fastholder i 2016 systemet, at en revision skal udregnes årligt for alle spillere, men fjerner enhver konsekvens af, at en sådan ikke kan udregnes på grund af for få scores. Ved at undlade at aflevere scores, kan man således bibeholde et potentielt forkert handicap, og bruge dette til at konkurrere mod andre regulerede handicaps. Det vurderes uhensigtsmæssigt i forhold til systemets rammer og behovet for at kunne stole på et givent handicap, hvorfor skellet ønskes bevaret. I det nuværende system betegnes et aktivt handicap som et EGA handicap, og denne betegnelse blev valgt frem for det norske og svenske Turneringshandicap for at undgå forvirring om et sådant handicap er nødvendigt til alle turneringer (se indstilling af 7/2/12). Denne vurdering fastholdes, samt at en evt. ændring vil føre til unødig forvirring. Betegnelsen handicap for et inaktivt handicap har ført til flere kommunikationsproblemer, da udtrykket også dækker hele konceptet handicap. Man kan således tale om et handicap, som enten er et handicap eller et EGA handicap. Derfor vurderes det bedst at ændre. I 2012 blev klubhandicap fravalgt som betegnelsen for et inaktivt/ikke-ega handicap, da dette allerede blev brugt af EGA for handicaps over 36 (se indstilling af 7/2/12). Med indførelsen af handicapgruppe 6 i EGA s Handicapsystem, er betegnelsen klubhandicap fjernet, og det præsenterer således ikke længer en konflikt. Det vurderes, at klubhandicap er den mest sigende betegnelse for et handicap, som ikke kan 3

4 reguleres ifht. EGA s handicapsystem, enten fordi det ikke kan revideres, eller fordi det er over grænsen på 54. Det er således et handicap, som primært bruges i klubben. For at genetablere et EGA handicap skal en spiller i det nuværende handicapsystem ( ) aflevere 3 tællende scores, og HCP&CR komitéen ønsker at bibeholde dette krav i det nye system. DGU s sekretariat er dog af den holdning at grundtanken med handicapsystemet er, at det er nødvendigt at have 8 scores tilgængelig over en periode på maksimalt 24 måneder, for at kunne forholde sig præcist til en spillers handicap. Derfor bør et EGA handicap kunne genetableres, når der er et tilstrækkeligt antal scores tilgængelige til at kunne udføre en handicaprevision. Har man fx 6 tællende scores i sit handicapregister over de sidste 24 måneder (og derfor mistet sit EGA-handicap), bør man kunne aflevere 2 tællende scores og anmode om en handicaprevision, som automatisk genetablerer EGA handicappet. Risikoen er her selvfølgelig, at en spiller potentielt mangler 7 kort, hvilket kan være tidskrævende at aflevere. Den bedste løsning synes at være en formulering, hvor en spiller, som har mistet sit EGA handicap, altid kan anmode om en revision, når der er afleveret et tilstrækkeligt antal kort (8 over 24 md) eller aflevere 3 tællende scores over en periode på max 6 uger, for at få sit EGA handicap genetableret. punkt Ad.2 Kendsgerning Det indstilles at, EGA HCP-systemet 2016 fastholder et aktivt/inaktivt handicap som konsekvens af et utilstrækkeligt antal tællende scores ved den årlige handicaprevision, samt genetablerer et EGA handicap, når en ny Handicaprevision kan gennemføres ELLER afleverer 3 scorekort inden for 6 uger. en blev godkendt. Ad 3. Løbende Handicaprevision Den årlige handicaprevision er i 2016 systemet afløst af en handicaprevision, som ud over at den skal gennemføres for alle i gruppe 1-5 (alle under 36) minimum én gang om året, også på ethvert tidspunkt skal kunne udføres på en spillers anmodning, inden for de rammer af systemet, som det nationale forbund har valgt. Handicapsystemet 2016 tillader, at en spiller på ethvert tidspunkt anmoder om en handicaprevision. HCP&CR komitéen er dog bekymret for, at en sådan yderligere, tilmed ubegrænset, reguleringsmulighed komplicerer systemet unødigt, og vil føre til megen ekstra administration i klubberne. Det påpeges, at en handicapkomité altid har lov til at foretage en skønsmæssig regulering af en spillers handicap, hvorfor reglen om at en spiller altid må anmode om en handicaprevision synes ude af propositioner. Når der hertil lægges, at en skønsmæssig regulering af handicappet, anbefales udført på baggrund af en handicaprevisionsrapport, og at selve reguleringen tager udgangspunkt i en individuel handicaprevision, smelter begreberne sammen. Det vurderes derfor, som hensigtsmæssigt, at paragraffen, som tillader en spiller altid at kunne anmode om en handicaprevision, tilføjes en note, som henviser til at alle sådanne situationer i Danmark behandles som en skønsmæssig regulering. De ekstra krav, som skal overholdes for at foretage en sådan bør sikre, at en spiller, som har behov for en yderligere regulering, kan få en sådan, uden at komitéerne overbebyrdes 4

5 med utallige anmodninger om små justeringer. Det er sekretariatets vurdering, at en handicapkomité, som skal foretage en skønsmæssig regulering på ethvert tidspunkt i deres administrationssystem, skal have adgang til en individuel handicaprevision, som viser det handicapspænd, som spilleren bør ligge inden for (dette er en del af revisionsudregningen). punkt Ad. 3 Kendsgerning Det indstilles, at EGA HCP-systemet 2016 henviser spillere, som ønsker en yderligere revision af deres handicap, til at få foretaget en skønsmæssig regulering af den lokale handicapkomité. en blev godkendt. Ad. 4 Antal tilladte EDS runder EGA s Handicapsystem 2016 (som i 2012) begrænser ikke antallet af tilladte EDS runder for handicapgrupperne 2-6, og Norge, Sverige og Findland begrænser i dag ikke antal EDS for disse grupper, og kun Sverige har måske planer om at indføre begrænsninger i det kommende system. I handicapsystemet er det dog op til det nationale forbund at sætte eventuelle begrænsninger. Danmark har traditionelt begrænset antallet af EDS for at undgå at systemet misbruges til at forhøje sit handicap., og i det nuværende danske system må der max afleveres 2 EDS scores pr. kalenderuge. Grundtanken i Handicapsystemet er, at spillere bør tillades så mange tællende runder som muligt, men i Danmark er holdningen, at dette skal afvejes mod muligheden for snyd. Ønsket er således, at øge antallet af tilladte EDS runder uden systemet bliver for åbent. HCP&CR komitéen er betænkelige ved helt at fjerne en begrænsning på antallet af tilladte EDS runder, men ønsker at bevæge sig mod flere tilladte runder, for at opnå det bedst mulige grundlag for et korrekt handicap. Det er blevet foreslået at tillade et ubegrænset antal EDS runder, med det forbehold i systemet at kun 2 af disse pr. kalenderuge kan regulere handicappet op. Dette er blevet forelagt de andre nordiske lande, som alle afviste det som værende for kompliceret. Herudover udtalte EGA s handicapkomitemedlem Stein Jodal, at en sådan begrænsning ikke er tilladt i systemet. Det er dog ikke blevet officielt forelagt EGA s Handicapkomité. en på baggrund af ovenstående er, at en tilladelse til at ændring til at tillade at aflevere 3 EDS runder pr. kalenderuge, vil give rig mulighed for at aflevere tællende scores for alle i gruppe 2-5, uden at det åbner systemet unødigt op for snyd. I tillæg hertil vil tre EDS runder pr. uge sikre, at et mistet EGA handicap kan generhverves på en uge, hvilket ikke er muligt i det nuværende system. Gruppe 1 (under 4,5) spillere som ikke tillades at aflevere EDS runder, repræsenterer et problem. Det gælder såvel spillere i Danmarksturneringen, som grundet tidspres/manglende tællende turneringer, mister deres EGA handicap som ikke-turneringsspillere, der ønsker et handicap som afspejler deres scoringspotentiale. Det fastholdes dog i 2016 systemet, at EDS ikke er tilladt for gruppe 1 spillere, dog med det forbehold, at gruppe 1 spillere, som har mistet sit EGA handicap, må returnere et tilstrækkeligt antal EDS runder til at 5

6 kunne genetablere sit EGA handicap. Danmark, Sverige, Norge og Finland ønsker alle at tillade gruppe 1 spillere at aflevere et antal EDS runder, (fx 4 pr. år) før EGA handicappet mistes. Dette anses dog ikke som muligt inden for de gældende rammer, og indgår derfor ikke som en del af indstillingen til det danske system. punkt Ad. 4 Kendsgerning Det indstilles, at EGA HCP-systemet 2016 øger antallet af tilladte EDS runder til max 3 pr. kalenderuge for at sikre tilstrækkelig mulighed for at aflevere EDS runder samt hurtigere/lettere at kunne generhverve et evt. mistet EGA Handicap. en blev godkendt. Ad 5. Valgmuligheder for tællende 9-huls runder EGA s Handicapsystem 2016 udvider retten til at spille tællende 9-huls runder til handicap gruppe 2 (4,5-11,4), for at tillade flere spillere at returnere tællende scores. Rationalet er, at mange spillere pga arbejde, familie eller manglende fysik ikke evner at spille et tilstrækkeligt antal komplette runder. Det tillades at aflevere mere end én tællende 9-huls runde fra en turnering pr. dag, men kun én 9-huls EDS pr. dag. Nationale forbund tillades at begrænse såvel antallet af tilladte tællende 9-huls runde, som hvilke grupper det er tilladt for. Uden at bevæge sig væk fra den grundlæggende idé om, at en runde golf foregår over 18 huller ønskes det, at øge mulighederne for at spille tællende 9-huls runder. Dette ønske bunder i en antagelse om at spillere, som grundet forskellige forhold, er begrænset til 9-huls runder vil få bedre oplevelser ved at kunne blive handicapreguleret på disse, og som en følge heraf vil spille mere og forblive i sporten. Bekymringen er, at tællende 9-huls runder evt. kan føre til et lavere handicap end ens reelle scoringspotentiale (over 18 huller). I vurderingen af hvilke grupper, som bør tillades at aflevere tællende 9-huls runder er følgende indgået: En spiller som vælger at aflevere tællende 9-huls runder i en sådan grad at resultatet evt. bliver et for lavt handicap, snyder så at sige kun sig selv ved ikke at kunne spille til sit handicap i almindelige turneringer der opnås ikke et unfair fordel, når der konkurreres mod andre i handicapturneringer. I scratchturneringer forholder det sig anderledes, da handicap ofte bruges som adgangsbegrænsning. Et for lavt handicap vil her give en unfair fordel over for andre i adgangen til turneringen. Baseret på dette er det vurderingen, at det bør tillades for gruppe 3-6 (fra hcp 11,5 og op) at aflevere tællende 9-huls runder, men ikke herunder, da flere scratch turneringer har adgangsbegrænsninger over hcp 4,5. At tillade mere end én tællende 9-huls turneringsrunde vurderes til at være en unødig komplicering af systemet og ikke et reelt behov. Det indstilles, at EGA HCP-systemet 2016 tillader at gruppe 3 (i tillæg til gruppe 4-6) kan aflevere tællende 9-huls runde, således endnu flere golfere kan få gavn af at kunne blive reguleret på det grundlag, der er 6

7 tid/mulighed for. punkt Ad. 5 Kendsgerning en blev godkendt. Ad 6. Periode for vinterregler Nationale forbund skal ifølge systemet fastlægge en periode for vinterregler, hvori der kan afleveres tællende scores (der foreligger handicapbetingelser) på trods af en eventuel lokal regel om spil med oplæg. Det danske system har ikke tidligere overholdt dette krav. I tillæg hertil findes der, i det nuværende danske system, et krav om, at spil med oplæg på mere end 6 huller skal godkendes af DGU. Dette har medført en del frustration for såvel klubber, som gerne vil kunne handicapregulere i det sene efterår og tidlige forår, baner som har været specielt hårdt ramt af ugunstige baneforhold, som lokale turneringsledere, som ikke har kunnet få godkendt spil med oplæg der afholdes i weekenden. Vejret i Danmark betyder, at der ofte må spilles med oplæg uden for sæsonen, og resultatet af dette er i øjeblikket, at der ikke kan reguleres handicap i denne periode. Det begrænser unødigt mulighederne for at aflevere tællende scores og få sit handicap reguleret. Denne periode vurderes til at være fra den 1. november til 30. april. Specielt i forsæsonen, hvor flere spillere har behov for at aflevere tællende scores for at genetablere sit EGA handicap, repræsenterer dette et problem. Ved at give en generel tilladelse til at afholde tællende turneringer og aflevere EDS scores i denne periode sikres, at flest mulige som ønsker det kan få reguleret deres handicap. Er forholdene tilstrækkelig dårlige er det selvfølgelig stadig op til den enkelte turneringsleder at erklære turneringen ikke-tællende. Behovet for spil med oplæg, hvor der stadig bør kunne reguleres handicap, kan også forefindes uden for denne periode. Da et sådant behov kan opstå pludseligt, kan det være svært/umuligt at opnå tilladelse fra DGU på forhånd. Da klubben selv har bedst mulighed for at fastslå, om det er fair at regulere handicaps for runder spillet med oplæg, vurderes det, at denne kompetence bør ligge i klubben. Der skal dog være tale om korte afgrænsede perioder/turneringer, og for at undgå misbrug skal disse indberettes til DGU hurtigst muligt efter beslutningen er truffet (et specielt indberetningssystem oprettes hertil). Konstateres det, at tilladelsen misbruges fjernes klubbens ret til at spille med oplæg uden forhåndsgodkendelse. Det indstilles, at EGA HCP-systemet 2016 tilføres en periode for vinterregler fra den 1. november til 30. april begge inkl. Således der i højere grad kan handicapreguleres uden for sæsonen. Herudover godkendes spil med oplæg såfremt brugen af denne indberettes til DGU, således en evt. godkendelse ikke står i vejen for et ønske om regulering. punkt Ad. 6 en blev godkendt. Kendsgerning Ad. 7. Udvidelse af handicapgruppe 6 EGA indfører i 2016 systemet en ny handicapgruppe 6, fra handicap 37-54, og bruger ikke længere begrebet klubhandicap. Når en spiller opnår handicap 54, er dette automatisk et EGA handicap, og et EGA 7

8 handicap kan således ikke være over hcp 54. Forudsætningen er, at det ikke er muligt at have et højere handicap, på trods af at mange nybegyndere ikke er i stand til at spille til dette. Et sådant system fratager nybegyndere glæden ved løbende at få sit handicap reguleret og se sit spil blive forbedret fra starten. punkt Ad. 7 Det vurderes, at mange nybegyndere vil få en bedre oplevelse af at begynde med at spille golf, hvis de fra starten var udstyret med et handicap, som i højere grad reflekterer deres reelle scoringspotentiale, og som blev reguleret i takt med at deres golfspil forbedres. På baggrund af dette, ønskes det at tillade/anbefale at nybegyndere ved optagelse i klubben sættes til klubhandicap 72, og at dette reguleres ned som følge af afleverede scorekort. Da handicap 54 til 72 falder uden for EGA Handicapsystemet, er der ingen begrænsninger i forhold til systemet, dog skal der spilles under handicapbetingelserne defineret i systemet. Det indstilles at, EGA HCP-systemet 2016 tillader et begynder klubhandicap på 72, som løbende reguleres ned, for at sikre begyndere fra starten får glæde af at kunne se fremgang i golfspillet. en blev godkendt. Kendsgerning Ad. 8 Elektronisk registrering af EDS runder Forudsætningen for en EDS runde er, at beslutningen om at spille EDS er truffet før rundens start, og at man hermed skal aflevere et resultat under alle omstændigheder. Ifølge EGA Handicapsystemet skal spillere, som ønsker at spille en EDS runde, noteres på en liste inden runden påbegyndes. Da det har vist sig praktisk umuligt i forhold til runder spillet på andre baner og i udlandet, samt administrativt tungt samt besværligt for spillere og klubben, er der i det nuværende system indført en regel om, at det er tilstrækkeligt at informere sin markør på 1. tee og notere det på scorekortet. Et muligt resultat heraf er, at man kan frygte at visse beslutninger om at spille EDS reelt bliver truffet efter runden, og baseret på resultatet hvilket ikke er meningen med EDS. Svenskerne og Finnerne har i deres administrationssystemer (hhv GIT og Next) valgt en løsning, hvor en spiller før runden kan foranmelde en EDS runde, hvorpå der efterfølgende skal registreres en score (konsekvensen af en ikke udfyldt foranmeldt EDS runde er en No Return). Hermed sikres, at der er tale om reelle EDS runder, hvor der spilles under turneringslignende forhold; hvor ens handicap reguleres uafhængigt af, om der spilles over eller under bufferzonen. Denne funktionalitet findes for nuværende ikke i hverken Golfbox eller Golfworks, men skal en eventuel fremtidig løsning, være mulig at tilvælge for de klubber, som ønsker det, er det nødvendigt at tilføje til Handicapsystemet. Årsagen til at det er nødvendigt explicit at indskrive denne løsning, er at den, for at have den ønskede effekt for den enkelte klub, samtidigt (for klubbens medlemmers spil på hjemmebanen) skal fjerne den tilføjede mulighed for at registrere en EDS runde på 1. tee. DGU s sekretariat ønsker at tillade suspendering af reglen om at informere sin markør på 1. tee, hvis en 8

9 elektronisk registrering tilvælges. Følgende formulering er foreslået: I klubber, hvor det er teknisk og praktisk muligt at forudregistrere en EDS runde i klubbens computersystem, og få dette anført på scorekortet inden runden, er det en godkendt måde at registrere en EDS runde. Ens markør skal stadig informeres om, at der er tale om en EDS runde. For disse klubber er det tilladt at vælge, at det for klubbens egne medlemmers spil på egen bane, er eneste måde at forudregistrere en EDS runde, og således suspendere reglen om alene at notere på scorekort og informere sin markør på første teested. HCP&CR komitéen mener dog, at de danske klubber bør inddrages i en sådan beslutning, da der er behov for at vurdere behovet samt at få input til en løsning. Dette er desværre ikke muligt inden for den nuværende tidsramme. I tillæg hertil bør brugbar og hensigtsmæssig løsning udarbejdes med input fra Golfbox og Golfworks, og baseres på en nærmere undersøgelse af de norske, svenske og finske erfaringer - hvilket vil være yderligere tidskrævende. Det vurderes derfor, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe som i samarbejde med de danske klubber og med input fra Golfbox og Golfworks arbejder hen imod at tilføje denne mulighed til EGA Handicapsystemet ultimo punkt Ad. 8 Det indstilles, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger mulighederne for elektronisk registrering af EDS runder samt en mulighed for at suspendere for registrering på 1. tee. en blev godkendt. Kendsgerning Ad. 9 Publicering/oversættelse af Handicapsystemet I det nuværende danske EGA Handicapsystem er der udvalgt de mest relevante paragraffer, som er oversat fra originalversionen. Hvor der er danske tilføjelser er paragrafferne omformuleret/udvidet. Herudover henvises der til den engelske version, hvis der er tvivlspørgsmål og/eller behov for en mere detaljeret/præcis formulering. Det har haft den konsekvens, at der kan opstå tvivl om, hvilket der er det gældende system, og som skal lægges til grund for eventuelle afgørelser. For at undgå at operere med to forskellige systemer (det originale og en dansk version ) vurderes det nødvendigt, at EGA Handicapsystemet udgives i sin helhed. Det er sekretariatets vurdering at en komplet professionel oversættelse af hele systemet, med danske tilføjelser/ændringer tilføjet som bemærkninger under de relevante paragraffer, er den bedste løsning. Et sådant korrekt oversat system vil kunne stå alene og henvisninger til den engelske version vil være unødvendig. Dette er også EGA s anbefaling, og den løsning det svenske forbund har valgt for det indeværende system dog med visse problemer i at opnå et tilfredsstillende niveau i oversættelsen. HCP&CR Komitéen vurderer, at en korrekt komplet oversættelse ikke er mulig, og at en henvisning til 9

10 originalversionen altid vil være nødvendig. Komitéen er således kraftige modstandere af en oversættelse. Derfor vurderes det fra komitéens side, at den bedste løsning vil være at udgive den engelske version med danske tilføjelser/tilretninger på dansk ved de relevante paragraffer. En sådan løsning vil dog evt. også kræve, at der udarbejdes en grundig vejledning til systemet på dansk. Hvorvidt en sådan vejledning vil kunne være tilstrækkeligt detaljeret til at få alle systemets nuancer med, uden at føre til nye misforståelser, vides ikke (men er en løsning det norske forbund har valgt for det nuværende system.) Med hensyn til publicering af EGA Handicapsystemet, har EGA valgt alene at udgive en E-bog samt pdf. Det vurderes, at der ikke er behov for at udgive en dansk bog med EGA systemet, men at den nuværende løsning med en interaktiv side på golf.dk samt en printbar PDF er tilstrækkelig til at dække de behov, der findes for at kunne tilgå systemet. punkt Ad. 9 Aktivitet Det indstilles, at EGA HCP-systemet 2016 skal enten oversættes til dansk i sin helhed og danske tilføjelser/rettelser noteres under de relevante paragraffer, eller danske tilføjelser skal indsættes direkte i originalversionen som forbliver på engelsk. Det blev besluttet, at EGA handicapsystemet 2016 ikke oversættes fra engelsk, men danske tilføjelser/tilrettelser indsættes direkte i originalteksten. Dog udarbejdes en dansk vejledning til handicapsystemet. Efter det endelige EGA Handicapsystem er godkendt af bestyrelsen, forestår følgende: Danske tilføjelser/ændringer skal tilsendes EGA og godkendes EGA Handicapsystemet skal oversættes/udgives Golfbox/Golfworks skal informeres om nødvendige ændringer i systemet, og en plan for implementering skal udarbejdes Regionale informationsmøder til de danske klubber skal afholdes A.3 vedr. ændring i Amatør- og Ordensudvalgets (A&O) vedtægter (bilag A.3.a, A.3.b, A.3.c, A.3.d) INDSTILLING BESTYRELSEN Dato 12. juni 2015 Ref. Emne LJH Ændringer i Amatør- og Ordensudvalgets (A&O) vedtægter Baggrund Der har løbende været drøftelser af A&O s vedtægter og ændring heraf mellem A&O og sekretariatet i Dansk Golf Union (DGU). På denne baggrund har sekretariatet i samarbejde med A&O drøftet vedtægterne og udarbejdet et udkast til ændrede vedtægter. Kendsgerninger DGU s medlemskab af Danmarks Idrætsforbund (DIF) afføder visse forpligtelser i henhold til DIF s love. Ifølge DIF s love 6, stk. 1, nr. 2, skal DIF s medlemsorganisationer efterleve visse minimumkrav til 10

11 medlemsorganisationernes ordensudvalg, se bilag A.3.a. Ifølge 9 i DIF s lovregulativ IV skal regler for ordensudvalg udfærdiges af medlemsorganisationens bestyrelse og godkendes af dennes repræsentantskab efter at have været forelagt DIF, hvis bemærkninger til bestyrelsens udkast ligeledes skal forelægges repræsentantskabet, se bilag A.3.b. DGU s Amatør- og Ordensudvalg er valgt af DGU s repræsentantskab for tre år ad gangen. Det består af tre medlemmer og én suppleant, og mindst et medlem skal have juridisk kandidateksamen. A&O behandler sager om karantæne, suspension, eksklusion og indskrænkning af medlemmernes rettigheder. Endvidere behandles forhold vedrørende anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, overtrædelse af reglementer og lignende samt usportslig eller usømmelig adfærd se 1 og 3 bilag A.3.d. r fra A&O kan appelleres til DIF-idrættens Højeste Appelinstans, se 1 i bilag A.3.c og 9 i bilag A.3.d. Det foreslås, at vedtægterne præciseres med en overskrift samt præcisering af navne i hele vedtægten f.eks. Unionen præciseres til Dansk Golf Union. Dertil er der brug for en mere pædagogisk opbygning af visse bestemmelser. Aktivitet I nogle tilfælde har der været et behov for, at A&O har kunnet dispensere fra fristerne om indbringelse af en sag. Det er der ikke hjemmel til i de nugældende vedtægter. Det vurderes derfor, at A&O bør have en dispensationsadgang fra fristen om indbringelse af en sag, såfremt det har afgørende eller væsentlig og indgribende betydning for klager se 4, stk. 3, første punktum i bilag A.3.d. Derudover bør A&O kunne meddele dispensation fra fristen, såfremt der er tale om principielle sager se 4, stk. 3, sidste punktum i bilag A.3.d. Det er endvidere et ønske, at der i vedtægten er anført, at sager om økonomiske krav afvises af A&O, da dette er den praksis, som har været gældende hidtil, men som nu ønskes præciseret i vedtægten jf. 3, stk. 2, jf. bilag A.3.d. En afvisning af en sag, kan dog stadig appelleres til DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Se i det hele udkast til ændringer i bilag A.3.d. Det indstilles til bestyrelsen, at forelægge disse vedtægtsændringer til DIF samt forelægge disse vedtægter til vedtagelse for DGU s repræsentantskab ved næste ordinære repræsentantskabsmøde. Eventuelle bemærkninger fra DIF skal ligeledes forelægges DGU s repræsentantskab. DGU s sekretariat forelægger på vegne af DGU s bestyrelse disse vedtægtsændringer for DIF. Herefter forelægges de repræsentantskabet på DGU s ordinære repræsentantskabsmøde. Bilag Bilag A.3.a: Love for Danmarks Idrætsforbund 2014 Bilag A.3.b: DIF s lovregulativ IV Bilag A.3.c: Lovregulativ II Bilag A.3.d: Udkast til ændringer af vedtægter (nugældende og foreslåede vedtægter) Det blev besluttet at forelægge disse vedtægtsændringer for DIF med henblik på eventuelle bemærkninger herfra inden forelæggelsen for Repræsentantskabet. 11

12 B. Enkeltsager - C. Interne sager C.1 Forecast pr. 31. maj 2015 (bilag C.1.a, C.1.b) Bestyrelsen skal godkende forecast pr. 31. maj Der har været flere indtægter end forventet, og udgifterne er holdt status quo, hvorfor forecastet pr. 31. maj 2015 er positivt. Forecastet blev taget til efterretning. C.2 vedrørende ny resultatopgørelse (bilag C.2.a, C.2.b, C.2.b) På repræsentantskabsmødet i marts 2015 rejste repræsentantskabet et ønske om større informationsniveau i DGU s årsregnskab. Bestyrelsen skal drøfte udkastet til en ny resultatopgørelse. Repræsentantskabet har ønsket et større informationsniveau i DGU s årsregnskab. Andre specialforbund benytter nettotal i deres årsregnskab, og sekretariatet har udarbejdet et udkast til en ny resultatopgørelse med nettotal. Det blev besluttet, at sekretariatet skal arbejde videre med det nuværende oplæg, og endeligt oplæg præsenteres på næste bestyrelsesmøde den 10. august C.3 vedrørende omlægning af værdipapirportefølje (bilag C.3.a, C.3.b) Der ønskes en omlægning af værdiporteføljen, og bestyrelsen skal drøfte det valgte forslag. Omlægningen af værdiporteføljen til Nykredit Banks forslag til portefølje, med en fordeling på 30 % aktier og 70 % obligationer blev godkendt. Nykredit kontakter DGU, hvis sammensætningen under gunstige markedsforhold ændrer sig. C.4 til ansøgning fra Sejerø Golfklub om DIF lån (bilag C.4.a, C.4.b) Bestyrelsen skal drøfte Sejerø Golfklubs ansøgning om DIF lån. en blev godkendt, og bestyrelsen besluttede samtidig, at den ikke fremover vil kautionere for DIF lån. DGU kautionerer allerede for et DIF-lån på t.kr. 113 pr C.5 Samarbejde med sekretariatet generel drøftelse (ingen bilag) Ifølge årshjulet skal bestyrelsen have en generel drøftelse af bestyrelsens samarbejde med sekretariatet. Bestyrelsen udtrykker deres fulde tilfredshed med samarbejdet. 12

13 C.6 Godkendelse af referat fra mødet 27. april 2015 (bilag C.6.a) Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. april 2015 skal godkendes. Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. april blev godkendt. C.7 Orientering om status på den nuværende IT-struktur (ingen bilag) MOB laver en præsentation af den nuværende IT-struktur på mødet. Vi havde en drøftelse af den nuværende IT-struktur, og sekretariatet skal arbejde videre med de stillede løsningsforslag, som skal behandles på et bestyrelsesmøde. D. Sager til efterretning D.1 Foreløbige program for Made in Denmark (bilag D.1.a, D.1.b, D.1.c) Det foreløbige program for Made in Denmark til bestyrelsens orientering. Det foreløbige program for Made in Denmark blev taget til efterretning. Bestyrelsen oplyser til CDA, hvornår de deltager. E. Orientering E.1 Formanden: JST er blevet medlem af ny arbejdsgruppe under DIF, som arbejder med revision af DIF s fordelingsnøgle. JST og MOB har igen haft møde med FPG med god dialog. JST har haft dialog med Dansk Golfhistorisk Museum, som gerne vil invitere JST efter behov til deres møder. E.2 Direktøren: MOB har været til arrangement i Helsingør Golf Club, hvor bla. Henrik Stenson, Thomas Bjørn, Thorbjørn Olesen og Jonas Blixt deltog, og det var et fint arrangement. E.3 Bestyrelsen: KTH har været til møde i rabataftale-gruppen, hvor deltagerne udarbejder statistisk materiale, som skal drøftes på møde i august. Kommissorium udarbejdes derefter. LBC har deltaget i et ERFA-møde i Nordsjælland, hvor de drøftede Danmarksturneringen. JMJ og CML deltog ligeledes på mødet og kunne give de faktuelle informationer til deltagerne. TUN har været til møde i Dansk Golf Fond. Der er næsten ingen penge til uddeling i Jesper Frigast har forespurgt Civilstyrelsen, om der kan bruges af den bundne kapital. Hvis ikke fonden får en positiv tilkendegivelse undersøges muligheden for at opløse fonden. E.4 DGU Erhverv A/S: E.5 Komiteer: E.6 Øvrigt: 13

14 Christina Dalsgaard Referent Godkendt på bestyrelsesmødet den Jim Staffensen Formand Lars Broch Christensen Bestyrelsesmedlem Tuula Undall Bestyrelsesmedlem Søren Casprij Bestyrelsesmedlem Karin Thøgersen Bestyrelsesmedlem Helle Berit Kristensen Bestyrelsesmedlem 14

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH. Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH. Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS 23. november 2010 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Mandag den 15. november 2010 kl. 16.00 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Ib Dam Schultz IDS

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K 14. oktober 2014 Ref: phu/toc Telefon +45 33 12 03 30 info@ejendomsforeningen.dk Høring over udkast til lovforslag om forenkling

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 2 Kompetence 3 Rådgivningsvirksomhed 4 Turneringsplanlægningspolitik 5 Opgaver 6 2. Spille- og turneringsformer 3. Fælles bestemmelser og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. N O T A T 6. januar 2010 4/0404-8800-0020 KBN/CRH/MOC-KS Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at sikre en mere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt delbeslutninger afgørelser, som kan påklages. Hvis ikke der indlægges en klageadgang i forhold til teamets delbeslutninger, vil borgeren kunne komme

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere