20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14."

Transkript

1 20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen LBC Søren Casprij SCA Karin Thøgersen KTH Helle Berit Kristensen HBK Morten Backhausen, direktør MOB Christina Dalsgaard, referent CDA Uffe Steffensen, afbud Nick Hüttel fra sekretariatet UST NIH Nick Hüttel fra sekretariatet var inviteret for at give en kort gennemgang af de centrale ændringer i handicapsystemet, som træder i kraft i Bestyrelsen besluttede at oprette et fælles system til bestyrelsesdokumenter. Dette kræver en google konto. CDA opretter og administrerer. A. Generelle sager A.1 DGU s optagelseskrav vedrørende golfbaner (bilag A.1.a, A.1.b, A.1.c) LUKKET SAG Det blev oplyst, at der er tre klubber, som har dispensation i henhold til repræsentantskabsbeslutningen i 2010 om 100 DGU-kort pr. hul. Mensalgård Golfklub havde medlemmer, Tullamore Golf Club medlemmer og Egedal Golfklub1.753 ved den kontingenttilskrivning, som lå til grund for beslutningen. Bestyrelsen godkendte indstillingen. A.2 vedrørende ændring i EGA handicap system INDSTILLING BESTYRELSEN Dato 16. juni 2015 Ref. NIH Emne Implementering af EGA Handicapsystemet gældende for Baggrund EGA s Handicapkomite har varslet et nyt Handicapsystem, som skal implementeres fra 1/ Forbund som har licens til EGA Handicapsystemet forventes at implementere hele systemet, og må ikke afvige fra systemet, med mindre dette er explicit nævnt. 1

2 Kendsgerninger EGA s Handicapkomité har efter kraftig kritik fra de nationale unioner primært i Sydeuropa valgt at åbne op for forskellige nationale konfigurationer af systemet, samt tilføjet en grad af valgfrihed inden for disse, hvorfor en tilpasning af det kommende system er nødvendig. DGU s sekretariat har løbende afholdt møder med de nordiske forbund (primært Norge, Sverige og Finland) for evt. at ensrette en nordisk tilgang til systemet. Punkter i EGA Handicap Systemet 2016 til behandling: 1. Tre mulige konfigurationer af systemet 2. Designationen Aktivt EGA handicap fjernes 3. Løbende individuel handicaprevision 4. Antal tilladte EDS runder 5. Valgmuligheder for tællende 9-huls runder 6. Periode for vinterregler 7. Udvidelse af handicapgruppe 6 (fra 37 og op) nyt starthandicap 8. Elektronisk registrering af EDS? 9. Publicering/oversættelse Kendsgerning Ad. 1 Konfigurationer af EGA Handicapsystemet Der findes 3 mulige konfigurationer af Handicapsystemet. I konfiguration 1 gennemføres systemet præcist som beskrevet i manualen. I konfiguration 2 udelukkes handicapgruppe 5 (26,5-36) fra systemets centrale dele som CBA og Årsrevision (HR), og i konfiguration 3 udelukkes også handicapgruppe 4 (18,5-26,4). Baggrunden for konfiguration 2 og 3, er et primært sydeuropæisk synspunkt om, at systemet gør handicapregulering unødigt kompliceret for grupper, som ikke har behov for et præcist løbende reguleret handicap. Der hersker samlet nordisk (Danmark, Norge, Sverige og Finland) enighed om, at handicapsystemet, som det foreligger, fungerer tilfredsstillende, inden for de givne rammer, og at det bør have effekt for alle golfspillere. Det vil således være uhensigtsmæssigt at udelukke hhv. gruppe 4 og 5 (fra 18,5 og op) fra systemet. Eksempelvis vil en udelukkelse af gruppe 5 betyde, at 48% af danske golfspillere (70% af kvinderne) ikke vil indgå i CBA beregninger, og ikke løbende vil kunne få deres handicap justeret op. Dette vurderes bla. til at kunne have den konsekvens, at disse spillere ikke føler de har et rigtigt handicap. Alle golfspillere til og med hcp. 36 vurderes til at have behov for og ønske om et løbende reguleret handicap, for at få størst mulig glæde af deres golfspil og konkurrence med andre golfspillere. Det indstilles at, EGA HCP-systemet 2016 tager udgangspunkt i konfiguration 1, hvor gruppe 1-5 bibeholdes i systemet, men med nationale tilføjelser/tilpasninger, hvor det er ønskeligt. punkt Ad.1 en blev godkendt. 2

3 Kendsgerning Ad 2. Aktivt/inaktivt Handicap ( EGA handicap / handicap ) Et inaktivt handicap er i indeværende handicapsystem en konsekvens af ikke at have afleveret et tilstrækkeligt antal tællende scores til at kunne gennemføre en årsrevision. Det repræsenterer et manglende statistisk grundlag for, med en vis sikkerhed, at kunne fastlægge et handicap, som er udtryk for spillerens aktuelle scoringspotentiale. I 2016 systemet vil en spillers handicaprevision blive baseret på minimum 8 tællende scores spillet inden for en 12 måneders periode. Denne periode forlænges til 24 måneder for dem, som ikke har 8 tællende scores. Spillere som ikke har 8 tællende scores inden for denne 24 måneders periode, kan ikke få gennemført en handicaprevision. EGA har i 2016 systemet fjernet alle henvisninger til et aktivt/inaktiv handicap, men overladt det til de nationale forbund, om det ønskes, at beholde et sådant skel. Uden dette skel vil ethvert handicap (årsrevideret/baseret på tællende runder eller ej) være aktivt, og der vil således ikke kunne stilles krav om et aktivt EGA handicap i givne turneringer. Ønsker det nationale forbund at bibeholde en konsekvens af for få afleverede tællende scores, er det op til forbundet at navngive det aktive hhv. inaktive handicap, samt at fastlægge en procedure for at genetablere sit aktive handicap. Danske golfspillere har efter 4 år med EGA handicap lært, at der kræves en vis mængde afleverede tællende scores for at kunne udregne et præcist handicap, og at et sådant handicap kan være et krav for at kunne deltage i visse turneringer. Et handicap bør være et udtryk for en spillers faktiske scoringspotentiale, og ønsker man at konkurrere mod andre spillere baseret på ens handicap, bør dette have et vist grundlag baseret på aktuelle scores. EGA fastholder i 2016 systemet, at en revision skal udregnes årligt for alle spillere, men fjerner enhver konsekvens af, at en sådan ikke kan udregnes på grund af for få scores. Ved at undlade at aflevere scores, kan man således bibeholde et potentielt forkert handicap, og bruge dette til at konkurrere mod andre regulerede handicaps. Det vurderes uhensigtsmæssigt i forhold til systemets rammer og behovet for at kunne stole på et givent handicap, hvorfor skellet ønskes bevaret. I det nuværende system betegnes et aktivt handicap som et EGA handicap, og denne betegnelse blev valgt frem for det norske og svenske Turneringshandicap for at undgå forvirring om et sådant handicap er nødvendigt til alle turneringer (se indstilling af 7/2/12). Denne vurdering fastholdes, samt at en evt. ændring vil føre til unødig forvirring. Betegnelsen handicap for et inaktivt handicap har ført til flere kommunikationsproblemer, da udtrykket også dækker hele konceptet handicap. Man kan således tale om et handicap, som enten er et handicap eller et EGA handicap. Derfor vurderes det bedst at ændre. I 2012 blev klubhandicap fravalgt som betegnelsen for et inaktivt/ikke-ega handicap, da dette allerede blev brugt af EGA for handicaps over 36 (se indstilling af 7/2/12). Med indførelsen af handicapgruppe 6 i EGA s Handicapsystem, er betegnelsen klubhandicap fjernet, og det præsenterer således ikke længer en konflikt. Det vurderes, at klubhandicap er den mest sigende betegnelse for et handicap, som ikke kan 3

4 reguleres ifht. EGA s handicapsystem, enten fordi det ikke kan revideres, eller fordi det er over grænsen på 54. Det er således et handicap, som primært bruges i klubben. For at genetablere et EGA handicap skal en spiller i det nuværende handicapsystem ( ) aflevere 3 tællende scores, og HCP&CR komitéen ønsker at bibeholde dette krav i det nye system. DGU s sekretariat er dog af den holdning at grundtanken med handicapsystemet er, at det er nødvendigt at have 8 scores tilgængelig over en periode på maksimalt 24 måneder, for at kunne forholde sig præcist til en spillers handicap. Derfor bør et EGA handicap kunne genetableres, når der er et tilstrækkeligt antal scores tilgængelige til at kunne udføre en handicaprevision. Har man fx 6 tællende scores i sit handicapregister over de sidste 24 måneder (og derfor mistet sit EGA-handicap), bør man kunne aflevere 2 tællende scores og anmode om en handicaprevision, som automatisk genetablerer EGA handicappet. Risikoen er her selvfølgelig, at en spiller potentielt mangler 7 kort, hvilket kan være tidskrævende at aflevere. Den bedste løsning synes at være en formulering, hvor en spiller, som har mistet sit EGA handicap, altid kan anmode om en revision, når der er afleveret et tilstrækkeligt antal kort (8 over 24 md) eller aflevere 3 tællende scores over en periode på max 6 uger, for at få sit EGA handicap genetableret. punkt Ad.2 Kendsgerning Det indstilles at, EGA HCP-systemet 2016 fastholder et aktivt/inaktivt handicap som konsekvens af et utilstrækkeligt antal tællende scores ved den årlige handicaprevision, samt genetablerer et EGA handicap, når en ny Handicaprevision kan gennemføres ELLER afleverer 3 scorekort inden for 6 uger. en blev godkendt. Ad 3. Løbende Handicaprevision Den årlige handicaprevision er i 2016 systemet afløst af en handicaprevision, som ud over at den skal gennemføres for alle i gruppe 1-5 (alle under 36) minimum én gang om året, også på ethvert tidspunkt skal kunne udføres på en spillers anmodning, inden for de rammer af systemet, som det nationale forbund har valgt. Handicapsystemet 2016 tillader, at en spiller på ethvert tidspunkt anmoder om en handicaprevision. HCP&CR komitéen er dog bekymret for, at en sådan yderligere, tilmed ubegrænset, reguleringsmulighed komplicerer systemet unødigt, og vil føre til megen ekstra administration i klubberne. Det påpeges, at en handicapkomité altid har lov til at foretage en skønsmæssig regulering af en spillers handicap, hvorfor reglen om at en spiller altid må anmode om en handicaprevision synes ude af propositioner. Når der hertil lægges, at en skønsmæssig regulering af handicappet, anbefales udført på baggrund af en handicaprevisionsrapport, og at selve reguleringen tager udgangspunkt i en individuel handicaprevision, smelter begreberne sammen. Det vurderes derfor, som hensigtsmæssigt, at paragraffen, som tillader en spiller altid at kunne anmode om en handicaprevision, tilføjes en note, som henviser til at alle sådanne situationer i Danmark behandles som en skønsmæssig regulering. De ekstra krav, som skal overholdes for at foretage en sådan bør sikre, at en spiller, som har behov for en yderligere regulering, kan få en sådan, uden at komitéerne overbebyrdes 4

5 med utallige anmodninger om små justeringer. Det er sekretariatets vurdering, at en handicapkomité, som skal foretage en skønsmæssig regulering på ethvert tidspunkt i deres administrationssystem, skal have adgang til en individuel handicaprevision, som viser det handicapspænd, som spilleren bør ligge inden for (dette er en del af revisionsudregningen). punkt Ad. 3 Kendsgerning Det indstilles, at EGA HCP-systemet 2016 henviser spillere, som ønsker en yderligere revision af deres handicap, til at få foretaget en skønsmæssig regulering af den lokale handicapkomité. en blev godkendt. Ad. 4 Antal tilladte EDS runder EGA s Handicapsystem 2016 (som i 2012) begrænser ikke antallet af tilladte EDS runder for handicapgrupperne 2-6, og Norge, Sverige og Findland begrænser i dag ikke antal EDS for disse grupper, og kun Sverige har måske planer om at indføre begrænsninger i det kommende system. I handicapsystemet er det dog op til det nationale forbund at sætte eventuelle begrænsninger. Danmark har traditionelt begrænset antallet af EDS for at undgå at systemet misbruges til at forhøje sit handicap., og i det nuværende danske system må der max afleveres 2 EDS scores pr. kalenderuge. Grundtanken i Handicapsystemet er, at spillere bør tillades så mange tællende runder som muligt, men i Danmark er holdningen, at dette skal afvejes mod muligheden for snyd. Ønsket er således, at øge antallet af tilladte EDS runder uden systemet bliver for åbent. HCP&CR komitéen er betænkelige ved helt at fjerne en begrænsning på antallet af tilladte EDS runder, men ønsker at bevæge sig mod flere tilladte runder, for at opnå det bedst mulige grundlag for et korrekt handicap. Det er blevet foreslået at tillade et ubegrænset antal EDS runder, med det forbehold i systemet at kun 2 af disse pr. kalenderuge kan regulere handicappet op. Dette er blevet forelagt de andre nordiske lande, som alle afviste det som værende for kompliceret. Herudover udtalte EGA s handicapkomitemedlem Stein Jodal, at en sådan begrænsning ikke er tilladt i systemet. Det er dog ikke blevet officielt forelagt EGA s Handicapkomité. en på baggrund af ovenstående er, at en tilladelse til at ændring til at tillade at aflevere 3 EDS runder pr. kalenderuge, vil give rig mulighed for at aflevere tællende scores for alle i gruppe 2-5, uden at det åbner systemet unødigt op for snyd. I tillæg hertil vil tre EDS runder pr. uge sikre, at et mistet EGA handicap kan generhverves på en uge, hvilket ikke er muligt i det nuværende system. Gruppe 1 (under 4,5) spillere som ikke tillades at aflevere EDS runder, repræsenterer et problem. Det gælder såvel spillere i Danmarksturneringen, som grundet tidspres/manglende tællende turneringer, mister deres EGA handicap som ikke-turneringsspillere, der ønsker et handicap som afspejler deres scoringspotentiale. Det fastholdes dog i 2016 systemet, at EDS ikke er tilladt for gruppe 1 spillere, dog med det forbehold, at gruppe 1 spillere, som har mistet sit EGA handicap, må returnere et tilstrækkeligt antal EDS runder til at 5

6 kunne genetablere sit EGA handicap. Danmark, Sverige, Norge og Finland ønsker alle at tillade gruppe 1 spillere at aflevere et antal EDS runder, (fx 4 pr. år) før EGA handicappet mistes. Dette anses dog ikke som muligt inden for de gældende rammer, og indgår derfor ikke som en del af indstillingen til det danske system. punkt Ad. 4 Kendsgerning Det indstilles, at EGA HCP-systemet 2016 øger antallet af tilladte EDS runder til max 3 pr. kalenderuge for at sikre tilstrækkelig mulighed for at aflevere EDS runder samt hurtigere/lettere at kunne generhverve et evt. mistet EGA Handicap. en blev godkendt. Ad 5. Valgmuligheder for tællende 9-huls runder EGA s Handicapsystem 2016 udvider retten til at spille tællende 9-huls runder til handicap gruppe 2 (4,5-11,4), for at tillade flere spillere at returnere tællende scores. Rationalet er, at mange spillere pga arbejde, familie eller manglende fysik ikke evner at spille et tilstrækkeligt antal komplette runder. Det tillades at aflevere mere end én tællende 9-huls runde fra en turnering pr. dag, men kun én 9-huls EDS pr. dag. Nationale forbund tillades at begrænse såvel antallet af tilladte tællende 9-huls runde, som hvilke grupper det er tilladt for. Uden at bevæge sig væk fra den grundlæggende idé om, at en runde golf foregår over 18 huller ønskes det, at øge mulighederne for at spille tællende 9-huls runder. Dette ønske bunder i en antagelse om at spillere, som grundet forskellige forhold, er begrænset til 9-huls runder vil få bedre oplevelser ved at kunne blive handicapreguleret på disse, og som en følge heraf vil spille mere og forblive i sporten. Bekymringen er, at tællende 9-huls runder evt. kan føre til et lavere handicap end ens reelle scoringspotentiale (over 18 huller). I vurderingen af hvilke grupper, som bør tillades at aflevere tællende 9-huls runder er følgende indgået: En spiller som vælger at aflevere tællende 9-huls runder i en sådan grad at resultatet evt. bliver et for lavt handicap, snyder så at sige kun sig selv ved ikke at kunne spille til sit handicap i almindelige turneringer der opnås ikke et unfair fordel, når der konkurreres mod andre i handicapturneringer. I scratchturneringer forholder det sig anderledes, da handicap ofte bruges som adgangsbegrænsning. Et for lavt handicap vil her give en unfair fordel over for andre i adgangen til turneringen. Baseret på dette er det vurderingen, at det bør tillades for gruppe 3-6 (fra hcp 11,5 og op) at aflevere tællende 9-huls runder, men ikke herunder, da flere scratch turneringer har adgangsbegrænsninger over hcp 4,5. At tillade mere end én tællende 9-huls turneringsrunde vurderes til at være en unødig komplicering af systemet og ikke et reelt behov. Det indstilles, at EGA HCP-systemet 2016 tillader at gruppe 3 (i tillæg til gruppe 4-6) kan aflevere tællende 9-huls runde, således endnu flere golfere kan få gavn af at kunne blive reguleret på det grundlag, der er 6

7 tid/mulighed for. punkt Ad. 5 Kendsgerning en blev godkendt. Ad 6. Periode for vinterregler Nationale forbund skal ifølge systemet fastlægge en periode for vinterregler, hvori der kan afleveres tællende scores (der foreligger handicapbetingelser) på trods af en eventuel lokal regel om spil med oplæg. Det danske system har ikke tidligere overholdt dette krav. I tillæg hertil findes der, i det nuværende danske system, et krav om, at spil med oplæg på mere end 6 huller skal godkendes af DGU. Dette har medført en del frustration for såvel klubber, som gerne vil kunne handicapregulere i det sene efterår og tidlige forår, baner som har været specielt hårdt ramt af ugunstige baneforhold, som lokale turneringsledere, som ikke har kunnet få godkendt spil med oplæg der afholdes i weekenden. Vejret i Danmark betyder, at der ofte må spilles med oplæg uden for sæsonen, og resultatet af dette er i øjeblikket, at der ikke kan reguleres handicap i denne periode. Det begrænser unødigt mulighederne for at aflevere tællende scores og få sit handicap reguleret. Denne periode vurderes til at være fra den 1. november til 30. april. Specielt i forsæsonen, hvor flere spillere har behov for at aflevere tællende scores for at genetablere sit EGA handicap, repræsenterer dette et problem. Ved at give en generel tilladelse til at afholde tællende turneringer og aflevere EDS scores i denne periode sikres, at flest mulige som ønsker det kan få reguleret deres handicap. Er forholdene tilstrækkelig dårlige er det selvfølgelig stadig op til den enkelte turneringsleder at erklære turneringen ikke-tællende. Behovet for spil med oplæg, hvor der stadig bør kunne reguleres handicap, kan også forefindes uden for denne periode. Da et sådant behov kan opstå pludseligt, kan det være svært/umuligt at opnå tilladelse fra DGU på forhånd. Da klubben selv har bedst mulighed for at fastslå, om det er fair at regulere handicaps for runder spillet med oplæg, vurderes det, at denne kompetence bør ligge i klubben. Der skal dog være tale om korte afgrænsede perioder/turneringer, og for at undgå misbrug skal disse indberettes til DGU hurtigst muligt efter beslutningen er truffet (et specielt indberetningssystem oprettes hertil). Konstateres det, at tilladelsen misbruges fjernes klubbens ret til at spille med oplæg uden forhåndsgodkendelse. Det indstilles, at EGA HCP-systemet 2016 tilføres en periode for vinterregler fra den 1. november til 30. april begge inkl. Således der i højere grad kan handicapreguleres uden for sæsonen. Herudover godkendes spil med oplæg såfremt brugen af denne indberettes til DGU, således en evt. godkendelse ikke står i vejen for et ønske om regulering. punkt Ad. 6 en blev godkendt. Kendsgerning Ad. 7. Udvidelse af handicapgruppe 6 EGA indfører i 2016 systemet en ny handicapgruppe 6, fra handicap 37-54, og bruger ikke længere begrebet klubhandicap. Når en spiller opnår handicap 54, er dette automatisk et EGA handicap, og et EGA 7

8 handicap kan således ikke være over hcp 54. Forudsætningen er, at det ikke er muligt at have et højere handicap, på trods af at mange nybegyndere ikke er i stand til at spille til dette. Et sådant system fratager nybegyndere glæden ved løbende at få sit handicap reguleret og se sit spil blive forbedret fra starten. punkt Ad. 7 Det vurderes, at mange nybegyndere vil få en bedre oplevelse af at begynde med at spille golf, hvis de fra starten var udstyret med et handicap, som i højere grad reflekterer deres reelle scoringspotentiale, og som blev reguleret i takt med at deres golfspil forbedres. På baggrund af dette, ønskes det at tillade/anbefale at nybegyndere ved optagelse i klubben sættes til klubhandicap 72, og at dette reguleres ned som følge af afleverede scorekort. Da handicap 54 til 72 falder uden for EGA Handicapsystemet, er der ingen begrænsninger i forhold til systemet, dog skal der spilles under handicapbetingelserne defineret i systemet. Det indstilles at, EGA HCP-systemet 2016 tillader et begynder klubhandicap på 72, som løbende reguleres ned, for at sikre begyndere fra starten får glæde af at kunne se fremgang i golfspillet. en blev godkendt. Kendsgerning Ad. 8 Elektronisk registrering af EDS runder Forudsætningen for en EDS runde er, at beslutningen om at spille EDS er truffet før rundens start, og at man hermed skal aflevere et resultat under alle omstændigheder. Ifølge EGA Handicapsystemet skal spillere, som ønsker at spille en EDS runde, noteres på en liste inden runden påbegyndes. Da det har vist sig praktisk umuligt i forhold til runder spillet på andre baner og i udlandet, samt administrativt tungt samt besværligt for spillere og klubben, er der i det nuværende system indført en regel om, at det er tilstrækkeligt at informere sin markør på 1. tee og notere det på scorekortet. Et muligt resultat heraf er, at man kan frygte at visse beslutninger om at spille EDS reelt bliver truffet efter runden, og baseret på resultatet hvilket ikke er meningen med EDS. Svenskerne og Finnerne har i deres administrationssystemer (hhv GIT og Next) valgt en løsning, hvor en spiller før runden kan foranmelde en EDS runde, hvorpå der efterfølgende skal registreres en score (konsekvensen af en ikke udfyldt foranmeldt EDS runde er en No Return). Hermed sikres, at der er tale om reelle EDS runder, hvor der spilles under turneringslignende forhold; hvor ens handicap reguleres uafhængigt af, om der spilles over eller under bufferzonen. Denne funktionalitet findes for nuværende ikke i hverken Golfbox eller Golfworks, men skal en eventuel fremtidig løsning, være mulig at tilvælge for de klubber, som ønsker det, er det nødvendigt at tilføje til Handicapsystemet. Årsagen til at det er nødvendigt explicit at indskrive denne løsning, er at den, for at have den ønskede effekt for den enkelte klub, samtidigt (for klubbens medlemmers spil på hjemmebanen) skal fjerne den tilføjede mulighed for at registrere en EDS runde på 1. tee. DGU s sekretariat ønsker at tillade suspendering af reglen om at informere sin markør på 1. tee, hvis en 8

9 elektronisk registrering tilvælges. Følgende formulering er foreslået: I klubber, hvor det er teknisk og praktisk muligt at forudregistrere en EDS runde i klubbens computersystem, og få dette anført på scorekortet inden runden, er det en godkendt måde at registrere en EDS runde. Ens markør skal stadig informeres om, at der er tale om en EDS runde. For disse klubber er det tilladt at vælge, at det for klubbens egne medlemmers spil på egen bane, er eneste måde at forudregistrere en EDS runde, og således suspendere reglen om alene at notere på scorekort og informere sin markør på første teested. HCP&CR komitéen mener dog, at de danske klubber bør inddrages i en sådan beslutning, da der er behov for at vurdere behovet samt at få input til en løsning. Dette er desværre ikke muligt inden for den nuværende tidsramme. I tillæg hertil bør brugbar og hensigtsmæssig løsning udarbejdes med input fra Golfbox og Golfworks, og baseres på en nærmere undersøgelse af de norske, svenske og finske erfaringer - hvilket vil være yderligere tidskrævende. Det vurderes derfor, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe som i samarbejde med de danske klubber og med input fra Golfbox og Golfworks arbejder hen imod at tilføje denne mulighed til EGA Handicapsystemet ultimo punkt Ad. 8 Det indstilles, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger mulighederne for elektronisk registrering af EDS runder samt en mulighed for at suspendere for registrering på 1. tee. en blev godkendt. Kendsgerning Ad. 9 Publicering/oversættelse af Handicapsystemet I det nuværende danske EGA Handicapsystem er der udvalgt de mest relevante paragraffer, som er oversat fra originalversionen. Hvor der er danske tilføjelser er paragrafferne omformuleret/udvidet. Herudover henvises der til den engelske version, hvis der er tvivlspørgsmål og/eller behov for en mere detaljeret/præcis formulering. Det har haft den konsekvens, at der kan opstå tvivl om, hvilket der er det gældende system, og som skal lægges til grund for eventuelle afgørelser. For at undgå at operere med to forskellige systemer (det originale og en dansk version ) vurderes det nødvendigt, at EGA Handicapsystemet udgives i sin helhed. Det er sekretariatets vurdering at en komplet professionel oversættelse af hele systemet, med danske tilføjelser/ændringer tilføjet som bemærkninger under de relevante paragraffer, er den bedste løsning. Et sådant korrekt oversat system vil kunne stå alene og henvisninger til den engelske version vil være unødvendig. Dette er også EGA s anbefaling, og den løsning det svenske forbund har valgt for det indeværende system dog med visse problemer i at opnå et tilfredsstillende niveau i oversættelsen. HCP&CR Komitéen vurderer, at en korrekt komplet oversættelse ikke er mulig, og at en henvisning til 9

10 originalversionen altid vil være nødvendig. Komitéen er således kraftige modstandere af en oversættelse. Derfor vurderes det fra komitéens side, at den bedste løsning vil være at udgive den engelske version med danske tilføjelser/tilretninger på dansk ved de relevante paragraffer. En sådan løsning vil dog evt. også kræve, at der udarbejdes en grundig vejledning til systemet på dansk. Hvorvidt en sådan vejledning vil kunne være tilstrækkeligt detaljeret til at få alle systemets nuancer med, uden at føre til nye misforståelser, vides ikke (men er en løsning det norske forbund har valgt for det nuværende system.) Med hensyn til publicering af EGA Handicapsystemet, har EGA valgt alene at udgive en E-bog samt pdf. Det vurderes, at der ikke er behov for at udgive en dansk bog med EGA systemet, men at den nuværende løsning med en interaktiv side på golf.dk samt en printbar PDF er tilstrækkelig til at dække de behov, der findes for at kunne tilgå systemet. punkt Ad. 9 Aktivitet Det indstilles, at EGA HCP-systemet 2016 skal enten oversættes til dansk i sin helhed og danske tilføjelser/rettelser noteres under de relevante paragraffer, eller danske tilføjelser skal indsættes direkte i originalversionen som forbliver på engelsk. Det blev besluttet, at EGA handicapsystemet 2016 ikke oversættes fra engelsk, men danske tilføjelser/tilrettelser indsættes direkte i originalteksten. Dog udarbejdes en dansk vejledning til handicapsystemet. Efter det endelige EGA Handicapsystem er godkendt af bestyrelsen, forestår følgende: Danske tilføjelser/ændringer skal tilsendes EGA og godkendes EGA Handicapsystemet skal oversættes/udgives Golfbox/Golfworks skal informeres om nødvendige ændringer i systemet, og en plan for implementering skal udarbejdes Regionale informationsmøder til de danske klubber skal afholdes A.3 vedr. ændring i Amatør- og Ordensudvalgets (A&O) vedtægter (bilag A.3.a, A.3.b, A.3.c, A.3.d) INDSTILLING BESTYRELSEN Dato 12. juni 2015 Ref. Emne LJH Ændringer i Amatør- og Ordensudvalgets (A&O) vedtægter Baggrund Der har løbende været drøftelser af A&O s vedtægter og ændring heraf mellem A&O og sekretariatet i Dansk Golf Union (DGU). På denne baggrund har sekretariatet i samarbejde med A&O drøftet vedtægterne og udarbejdet et udkast til ændrede vedtægter. Kendsgerninger DGU s medlemskab af Danmarks Idrætsforbund (DIF) afføder visse forpligtelser i henhold til DIF s love. Ifølge DIF s love 6, stk. 1, nr. 2, skal DIF s medlemsorganisationer efterleve visse minimumkrav til 10

11 medlemsorganisationernes ordensudvalg, se bilag A.3.a. Ifølge 9 i DIF s lovregulativ IV skal regler for ordensudvalg udfærdiges af medlemsorganisationens bestyrelse og godkendes af dennes repræsentantskab efter at have været forelagt DIF, hvis bemærkninger til bestyrelsens udkast ligeledes skal forelægges repræsentantskabet, se bilag A.3.b. DGU s Amatør- og Ordensudvalg er valgt af DGU s repræsentantskab for tre år ad gangen. Det består af tre medlemmer og én suppleant, og mindst et medlem skal have juridisk kandidateksamen. A&O behandler sager om karantæne, suspension, eksklusion og indskrænkning af medlemmernes rettigheder. Endvidere behandles forhold vedrørende anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, overtrædelse af reglementer og lignende samt usportslig eller usømmelig adfærd se 1 og 3 bilag A.3.d. r fra A&O kan appelleres til DIF-idrættens Højeste Appelinstans, se 1 i bilag A.3.c og 9 i bilag A.3.d. Det foreslås, at vedtægterne præciseres med en overskrift samt præcisering af navne i hele vedtægten f.eks. Unionen præciseres til Dansk Golf Union. Dertil er der brug for en mere pædagogisk opbygning af visse bestemmelser. Aktivitet I nogle tilfælde har der været et behov for, at A&O har kunnet dispensere fra fristerne om indbringelse af en sag. Det er der ikke hjemmel til i de nugældende vedtægter. Det vurderes derfor, at A&O bør have en dispensationsadgang fra fristen om indbringelse af en sag, såfremt det har afgørende eller væsentlig og indgribende betydning for klager se 4, stk. 3, første punktum i bilag A.3.d. Derudover bør A&O kunne meddele dispensation fra fristen, såfremt der er tale om principielle sager se 4, stk. 3, sidste punktum i bilag A.3.d. Det er endvidere et ønske, at der i vedtægten er anført, at sager om økonomiske krav afvises af A&O, da dette er den praksis, som har været gældende hidtil, men som nu ønskes præciseret i vedtægten jf. 3, stk. 2, jf. bilag A.3.d. En afvisning af en sag, kan dog stadig appelleres til DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Se i det hele udkast til ændringer i bilag A.3.d. Det indstilles til bestyrelsen, at forelægge disse vedtægtsændringer til DIF samt forelægge disse vedtægter til vedtagelse for DGU s repræsentantskab ved næste ordinære repræsentantskabsmøde. Eventuelle bemærkninger fra DIF skal ligeledes forelægges DGU s repræsentantskab. DGU s sekretariat forelægger på vegne af DGU s bestyrelse disse vedtægtsændringer for DIF. Herefter forelægges de repræsentantskabet på DGU s ordinære repræsentantskabsmøde. Bilag Bilag A.3.a: Love for Danmarks Idrætsforbund 2014 Bilag A.3.b: DIF s lovregulativ IV Bilag A.3.c: Lovregulativ II Bilag A.3.d: Udkast til ændringer af vedtægter (nugældende og foreslåede vedtægter) Det blev besluttet at forelægge disse vedtægtsændringer for DIF med henblik på eventuelle bemærkninger herfra inden forelæggelsen for Repræsentantskabet. 11

12 B. Enkeltsager - C. Interne sager C.1 Forecast pr. 31. maj 2015 (bilag C.1.a, C.1.b) Bestyrelsen skal godkende forecast pr. 31. maj Der har været flere indtægter end forventet, og udgifterne er holdt status quo, hvorfor forecastet pr. 31. maj 2015 er positivt. Forecastet blev taget til efterretning. C.2 vedrørende ny resultatopgørelse (bilag C.2.a, C.2.b, C.2.b) På repræsentantskabsmødet i marts 2015 rejste repræsentantskabet et ønske om større informationsniveau i DGU s årsregnskab. Bestyrelsen skal drøfte udkastet til en ny resultatopgørelse. Repræsentantskabet har ønsket et større informationsniveau i DGU s årsregnskab. Andre specialforbund benytter nettotal i deres årsregnskab, og sekretariatet har udarbejdet et udkast til en ny resultatopgørelse med nettotal. Det blev besluttet, at sekretariatet skal arbejde videre med det nuværende oplæg, og endeligt oplæg præsenteres på næste bestyrelsesmøde den 10. august C.3 vedrørende omlægning af værdipapirportefølje (bilag C.3.a, C.3.b) Der ønskes en omlægning af værdiporteføljen, og bestyrelsen skal drøfte det valgte forslag. Omlægningen af værdiporteføljen til Nykredit Banks forslag til portefølje, med en fordeling på 30 % aktier og 70 % obligationer blev godkendt. Nykredit kontakter DGU, hvis sammensætningen under gunstige markedsforhold ændrer sig. C.4 til ansøgning fra Sejerø Golfklub om DIF lån (bilag C.4.a, C.4.b) Bestyrelsen skal drøfte Sejerø Golfklubs ansøgning om DIF lån. en blev godkendt, og bestyrelsen besluttede samtidig, at den ikke fremover vil kautionere for DIF lån. DGU kautionerer allerede for et DIF-lån på t.kr. 113 pr C.5 Samarbejde med sekretariatet generel drøftelse (ingen bilag) Ifølge årshjulet skal bestyrelsen have en generel drøftelse af bestyrelsens samarbejde med sekretariatet. Bestyrelsen udtrykker deres fulde tilfredshed med samarbejdet. 12

13 C.6 Godkendelse af referat fra mødet 27. april 2015 (bilag C.6.a) Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. april 2015 skal godkendes. Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. april blev godkendt. C.7 Orientering om status på den nuværende IT-struktur (ingen bilag) MOB laver en præsentation af den nuværende IT-struktur på mødet. Vi havde en drøftelse af den nuværende IT-struktur, og sekretariatet skal arbejde videre med de stillede løsningsforslag, som skal behandles på et bestyrelsesmøde. D. Sager til efterretning D.1 Foreløbige program for Made in Denmark (bilag D.1.a, D.1.b, D.1.c) Det foreløbige program for Made in Denmark til bestyrelsens orientering. Det foreløbige program for Made in Denmark blev taget til efterretning. Bestyrelsen oplyser til CDA, hvornår de deltager. E. Orientering E.1 Formanden: JST er blevet medlem af ny arbejdsgruppe under DIF, som arbejder med revision af DIF s fordelingsnøgle. JST og MOB har igen haft møde med FPG med god dialog. JST har haft dialog med Dansk Golfhistorisk Museum, som gerne vil invitere JST efter behov til deres møder. E.2 Direktøren: MOB har været til arrangement i Helsingør Golf Club, hvor bla. Henrik Stenson, Thomas Bjørn, Thorbjørn Olesen og Jonas Blixt deltog, og det var et fint arrangement. E.3 Bestyrelsen: KTH har været til møde i rabataftale-gruppen, hvor deltagerne udarbejder statistisk materiale, som skal drøftes på møde i august. Kommissorium udarbejdes derefter. LBC har deltaget i et ERFA-møde i Nordsjælland, hvor de drøftede Danmarksturneringen. JMJ og CML deltog ligeledes på mødet og kunne give de faktuelle informationer til deltagerne. TUN har været til møde i Dansk Golf Fond. Der er næsten ingen penge til uddeling i Jesper Frigast har forespurgt Civilstyrelsen, om der kan bruges af den bundne kapital. Hvis ikke fonden får en positiv tilkendegivelse undersøges muligheden for at opløse fonden. E.4 DGU Erhverv A/S: E.5 Komiteer: E.6 Øvrigt: 13

14 Christina Dalsgaard Referent Godkendt på bestyrelsesmødet den Jim Staffensen Formand Lars Broch Christensen Bestyrelsesmedlem Tuula Undall Bestyrelsesmedlem Søren Casprij Bestyrelsesmedlem Karin Thøgersen Bestyrelsesmedlem Helle Berit Kristensen Bestyrelsesmedlem 14

16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.

16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14. 16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 I modsætning til seneste revision af handicapsystemet i 2012 har EGA denne gang åbnet mulighed for en række nationale tilpasninger Accepten og forståelsen af systemet synes

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA har i denne revision foretaget flere tekniske ændringer, og i modsætning til seneste revision

Læs mere

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54).

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54). EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015. Det nye handicapsystem er trådt i kraft den 2. juli 2012. Igennem de sidste mange år har golfspillere og faldskærmsudspringere haft en væsentlig ting til fælles: Ned kommer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Onsdag den 1. februar 2017 kl

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Onsdag den 1. februar 2017 kl 1. februar 2017 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Onsdag den 1. februar 2017 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN 2. februar 2015 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Jan Rye, formand for Turnerings- og Regelkomitéen er inviteret til kl. 17.30 for at give status på komitéens arbejde.

Jan Rye, formand for Turnerings- og Regelkomitéen er inviteret til kl. 17.30 for at give status på komitéens arbejde. 21. april Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 27. april 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr Baggrunden for EGA Handicap Systemet European Golf Association (EGA), som er dannet af de fleste europæiske golfforbund, indførte i 2000 et fælles handicap-system

Læs mere

15. februar Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Odense Eventyr Golf, Falen 227, 5250 Odense SV Mandag den 15. februar 2016 kl. 16.00 20.

15. februar Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Odense Eventyr Golf, Falen 227, 5250 Odense SV Mandag den 15. februar 2016 kl. 16.00 20. 15. februar Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Odense Eventyr Golf, Falen 227, 5250 Odense SV Mandag den 15. februar 2016 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen Tuula Undall Lars Broch Christiansen

Læs mere

HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET

HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET HR udføres årligt i januar måned for spillere i handicapgruppe 1-5, og bliver automatisk udregnet af det administrationssystem som golfklubben benytter. Resultatet af

Læs mere

Handicaprevisionen (HR) forklaret

Handicaprevisionen (HR) forklaret Handicaprevisionen (HR) forklaret HR udføres årligt i januar måned for spillere i handicapgruppe 1-5 *, og bliver automatisk udregnet af det administrationssystem som golfklubben benytter. Resultatet af

Læs mere

A. Generelle sager A.1 DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år.

A. Generelle sager A.1 DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. 9. februar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Ib

Læs mere

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub.

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. december 2016 11:37 Emne: Breinholtgård Golfklub Nyhedsbrev Slogan konkurrence Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi

Læs mere

Nye handicapregler. 1. juli 2012.

Nye handicapregler. 1. juli 2012. Nye handicapregler 1. juli 2012. De nye handicapregler pr. 1. juli 2012. Hovedtræk: 1) Slut med regulering i private runder. 2) Øget og lettere mulighed for EDS. 3) Begrænsning i antal ni-huls runder.

Læs mere

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold.

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold. 27. april Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 27. april 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Kjestinge Krag Sørensen. Afbud: Ib Dam Schultz IDS Ellen Margrethe Duus

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Kjestinge Krag Sørensen. Afbud: Ib Dam Schultz IDS Ellen Margrethe Duus 31. august 2010 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Hotel Grand Park, Ørumvej 6, 4220 Korsør Fredag den 20. august 2010 kl. 9.30 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Tom Holmberg THO Aase Møller-Hansen

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

B. Enkeltsager B.1 Evaluering af belastningslofter (Bilag B.1.a, B.1.b, B.1.c) Bestyrelsen skal behandle en indstilling omkring belastningslofterne.

B. Enkeltsager B.1 Evaluering af belastningslofter (Bilag B.1.a, B.1.b, B.1.c) Bestyrelsen skal behandle en indstilling omkring belastningslofterne. 11. november 2014 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 11. november 2014 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. september 2016 skal godkendes og underskrives.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. september 2016 skal godkendes og underskrives. 21. november 2016 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 21. november 2016 kl. 17.00 21.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

28. september Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20,2605 Brøndby Mandag den 28. september 2015 kl. 16.00 20.

28. september Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20,2605 Brøndby Mandag den 28. september 2015 kl. 16.00 20. 28. september Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20,2605 Brøndby Mandag den 28. september 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 9. januar 2017 kl

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 9. januar 2017 kl 9. januar 2017 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 9. januar 2017 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Lars Broch Christiansen LBC

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 18.30 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Skaarup. Afbud: Aase Møller-Hansen AMH Jim Staffensen

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Skaarup. Afbud: Aase Møller-Hansen AMH Jim Staffensen 28. februar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Kolding Golf Club, Egtved Allé 10, 6000 Kolding Mandag den 7. februar 2011 kl. 17.00 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Ib Dam Schultz

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

EGA handicapsystemet 2008

EGA handicapsystemet 2008 EGA handicapsystemet 2008 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Januar 2011 INDHOLD Indledning 1 Dansk Golf Unions rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. september 2016 skal godkendes og underskrives. Emne Udtagelse og støtte af EM senior herrer hold 2017

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. september 2016 skal godkendes og underskrives. Emne Udtagelse og støtte af EM senior herrer hold 2017 15. november 2016 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes i Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 21. november 2016 kl. 17.00 21.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap.

Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap. Årsrevision Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap. Som noget nyt skal klubbernes handicapudvalg nu foretage en årsrevision for at finde ud af, om du har det rigtige handicap.en del

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

TEMAMØDE 2012 Temamøde 2012 23. marts 2012

TEMAMØDE 2012 Temamøde 2012 23. marts 2012 TEMAMØDE 2012 AGENDA KOMMENDE LOVGIVNING FOR PESTICIDER PÅ GOLFBANER v. Anne Mette Dahl Jensen & Sonja Canger HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 v. Søren Clemmensen NYT FRA DGU v. Morten Backhausen BUFFET EGA

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Onsdag den 14. november 2012

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Onsdag den 14. november 2012 Medlemsmøde i Viborg Golfklub Onsdag den 14. november 2012 Dagsorden 1. Opfølgning på medlemsundersøgelse 2. 3. Ny miljølovgivning 4. Info om sæsonens sportslige resultater 5. Nyt DGU-kort 6. Bladet Dansk

Læs mere

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK)

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Bestyrelsesmøde fredag d. 7/2-15 kl. 9.00 til 12.00 Møn Golfklub Referat Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Afbud fra

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2010 kl. 15:00 hos Torben Arp.

Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2010 kl. 15:00 hos Torben Arp. Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2010 kl. 15:00 hos Torben Arp. Morten Andersen har meldt afbud. Til stede: Ole Hansen, Ole Toppenberg, Torben Arp, Mads Andie og Niels H. Laursen 1. Referat fra

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

INDSTILLING BESTYRELSEN

INDSTILLING BESTYRELSEN 7. august 2014 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping Torsdag den 14. august 2014 kl. 19.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET Udgives nu i sin originalform (på engelsk), men med danske tilpasninger. Præcis oversættelse ikke mulig Danske vejledninger

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE EGA HCP VEJLEDNING TIL KLUB 2016-19 SIDE 1 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE Handicapsystemet skal sikre, at handicapregulering er baseret på ens betingelser, således at et handicap

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland VELKOMMEN (www.dguplus.org) 11. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog!

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Indkomne forslag til repræsentantskabet

Indkomne forslag til repræsentantskabet Indkomne forslag til repræsentantskabet Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet den 19. april 2013:

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Hvad er nyt fra 1. januar 2016

Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Nr. 1 Regel 6: Spillerens ansvar Regel 6-6d Forkert score på et hul Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført for hvert enkelt hul på hans scorekort.

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere