PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet"

Transkript

1 Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni

2 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet, herunder hvilke tiltag der skal etableres for at sikre en harmonisering af området i Norddjurs Kommune. Det er endvidere tilkendegivet overfor plejeområdets ledelse, at redegørelsen skal indeholde forslag til de tiltag, der skal igangsættes inden for demensområdet for at imødekomme fremtidens behov. Det overordnede formål med en kommunal demenspolitik er bl.a. At At At At styrke indsatsen for borgere med en demenssygdom og deres pårørende i Norddjurs Kommune sikre medarbejderne har den rette uddannelse og de rette kompetencer sikre at udredning sker så tidligt i forløbet som muligt udbrede viden om demens til så mange borgere som muligt. Større viden om demenssygdomme er afgørende for at kunne optimere den forebyggende og tidlige indsats. Antallet af borgere med demens forventes at stige markant inden for de næste 30 år, alene på grund af den demografiske udvikling. Stigningen vil være størst blandt de 80 + årige, da det er antallet af ældre i denne gruppe, der stiger mest i fremtiden. Områdeledergruppen har igangsat et udredningsarbejde, hvor relevante medarbejderrepræsentanter inden for plejeområdet har været involveret. Status i arbejdet fremsendes hermed til voksen- og plejeudvalget, således at opgaven kan koordineres med de politiske tanker og overvejelser, der er på området. Redegørelsen indeholder konkrete forslag, der kan medvirke til en udbygning af forholdene for borgere med en demens. Plejeområdet John Andreasen Plejechef 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING...2 INDHOLDSFORTEGNELSE...3 DEMENSPOLITIK DEMENSOMRÅDET KRÆVER EN OPMÆRKSOM INDSATS EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS ER CENTRALT FOR KOMMUNENS TILBUD TILVÆRELSEN MED EN DEMENSSYGDOM OG DE TILBUD DER KAN STØTTE TILVÆRELSEN MED EN DEMENSSYGDOM ORGANISERING DEMENSINDSATSEN I UDVIKLING...7 BILAG 1 - DAGCENTERTILBUD I ØST...8 BILAG 2 - VIDENSCENTER FOR DEMENS...10 BILAG 3 - STATISTIK

4 Demenspolitik 1. Demensområdet kræver en opmærksom indsats. I Norddjurs Kommune har en stor gruppe borgere et liv med en demenssygdom. Demenssygdommen påvirker hverdagen, så der er brug for et godt og tæt samspil mellem borgeren med en demenssygdom, de pårørende og de tilbud kommunen har. Det centrale er, at respekten for det enkelte menneske bevares, og at det er personen frem for sygdommen, der er fokus på. Viden om sygdommen og sygdommens indvirkning på den enkeltes hverdagsliv bliver derfor udgangspunktet. Norddjurs Kommune vil med denne demenspolitik sikre, at der er passende tilbud til denne gruppe af borgere. Demenspolitikken er samtidig grundlaget for en harmonisering af de tilbud, der er i de forskellige dele af Norddjurs Kommune. Entydighed i organiseringen samt tydelig videns- og ansvarsfordeling skal sikre den optimale indsats, og samtidig skabe åbenhed i forhold til lokale forskelligheder på tværs af Norddjurs Kommune. 2. En sammenhængende indsats er centralt for kommunens tilbud Udgangspunktet på demensområdet er mål, * der sikrer støtte til den bedst mulige hverdag for borgerne og deres pårørende * der sikrer en passende harmonisering på tværs af kommunen * der sikrer den bedste vidensdeling mellem de ansatte i Norddjurs Kommune. Det betyder, at der er fokus på: En sundhedsfremmende indsats - hvor de medvirkende hovedaktører - borgeren, pårørende og personalet oplever, at der er fokus på at komme på forkant af situationen herunder en relevant udredning og en tidlig og optimal indsats. Fleksible og sammenhængende tilbud, der sikrer at borgerne med en demenssygdom og deres pårørende oplever sammenhæng i indsatsen. 4

5 Den nyeste viden på området videnscenteret (jfr. bilag 2) er ajour med den nyeste viden samt at formidle denne viden til relevante personer og organisationer. Udviklingen i behovene følges tæt - der foretages løbende relevante prioriteringer af hvilken indsats og tilbud, der bedst matcher borgernes behov i forhold til de ressourcer, der er til rådighed. 3. Tilværelsen med en demenssygdom og de tilbud der kan støtte tilværelsen med en demenssygdom De konkrete tilbud tager udgangspunkt i 4 faser af et demensforløb, man som borger, pårørende eller ansat kan opleve: 3.a Den første kontakt Borgeren, pårørende eller andre i omgivelserne mærker en forandring. Tvivl og usikkerhed er det mest udprægede kendetegn, ved de overvejelser man som borger eller som pårørende gør sig. Det efterspørges typisk sparring med folk, der har oplevet noget lignende eller ved, hvordan symptomerne kan tolkes. Når man ikke tidligere har haft brug for hjælp, kan det være svært at vide, hvor man skal henvende sig, om de overvejelser man går med. Målene i denne fase er: - at skabe en entydig kontaktmulighed, så man som borger har let ved at finde frem til, hvor der er hjælp at hente. - at borgeren med demens eller pårørende har mulighed for at komme i dialog med en demenskoordinator eller møde ligestillede, der har kendskab til, hvad demens kan betyde for tilværelsen. - at indsatsen medvirker til en tidlig udredning, såfremt borgeren ønsker det. Indsatsen skal medvirke til at dokumentere borgerens symptomer med henblik på at kunne tilbyde den bedste støtte, - at skabe synlighed om demens ved, at der løbende er opmærksomhed på at sprede viden om demens i lokalsamfundet, så de enkelte medborgere får lettere ved at forstå eller støtte en borger med demens. 3. b Den tidlige indsats Forandringer i tilværelsen stiller nye krav til borgeren med demens og dennes omgivelser. Et god liv kan fastholdes, men det kræver øget opmærksomhed i hverdagen. Der er brug for støtte og aflastning i eller udenfor hjemmet. Det efterspørges tilbud, der kan supplere borgerens og familiens evne til at mestre hverdagen. 5

6 Det kan være svært at orientere sig i de forskellige muligheder, samtidig med at tilværelsen rummer nye udfordringer. Målene i denne fase er: - at skabe en indsats, der betyder, at borgeren har let ved at finde frem til, hvor der er hjælp at hente. - at den hjælp, der tilbydes, skal opleves som sammenhængende. - at indsatsen er meget fleksibel og døgnet rundt kan tilpasses de behov, der måtte opstå. 3. c Det komplicerede samspil Samspillet med borgeren og ressourcepersonerne er i centrum. Forandringer i tilværelsen kan på et tidspunkt stille store krav til borgeren med demens og dennes omgivelser. Et godt liv kan fastholdes, men kræver en stor indsats for at skabe sammenhæng i oplevelsen af tilværelsen. Der er brug for, at flere parter står sammen i familien, omgivelserne og det offentlige tilbud for at hjælpe borgeren med demens med at opretholde et godt liv. Tilbuddene skal hjælpe borgeren og pårørende med at tackle hverdagens nye udfordringer. Målene i denne fase er: - at de forskellige tilbud, der er til stede, har klar og entydig aftale om, hvordan de bedst arbejder sammen, så borgeren oplever en sammenhængende indsats tilpasset den enkeltes behov. - at borgeren tilbydes en kontaktperson, der sikrer, at samspillet i indsatsen fungerer optimalt. - at samarbejdsmodellen tager højde for, at samarbejdet ligeledes omfatter ansatte i regionen eller andet regi. - at indsatsen og tilbuddene justeres, så det er den enkelte borgers aftaler og handleplaner, der er styrende for indsatsen i hverdagen. - at støtte borgerens selvbestemmelse. - at det vanskelige omsorgsarbejde skal styrkes gennem en socialpædagogisk orienteret indsats, der medvirker til at støtte borgeren i at opleve det gode liv og minimere magtanvendelsen og voldssituationer. 3. d Tilværelsen i en plejebolig Hverdagen i det hidtidige hjem stiller for store udfordringer. Borgeren med demens ønsker en plejebolig, hvor tilværelsen kan opleves som mere overskuelig. 6

7 Et godt liv kan fastholdes, men det indebærer et tæt samspil med familien, personalet og andre beboere. Der er brug for en målrettet indsats for at skabe et godt hverdagsliv i plejeboligen på trods af udpræget svækkelse. Kontinuitet i tilværelsen og beboernes hverdagsliv er udgangspunktet for indsatsen i plejeboligen. Udgangspunktet for støtten er et godt liv på trods af svækkelse. Der er fokus på beboerens livshistorie, tilværelsen i egen bolig, samspillet i naboskabet og samspillet med pårørende. Målene i denne fase er: - at skabe kontinuitet i hverdagen i tilværelsen for borgeren der flytter i en plejebolig. - at der i samarbejde med beboeren er udarbejdet en handleplan, som personalet anvender som udgangspunkt for det gode samspil i hverdagen. 4. Organisering Tilbud, indsats og organisering skal skabe et optimalt samspil omkring den enkelte borger med demens. Entydighed i organiseringen skal sikre tydelig videns- og ansvarsfordeling og samtidig åbenhed i forhold til lokale forskelligheder Tilbuddene på demensområdet justeres og tilpasses løbende i forhold til borgere med demens. Indsatsen bygger på en ajourført viden og således, at den faglige viden deles mellem de ansatte i Norddjurs Kommune. Medvirkende til at sikre dette er videnscentret, der til stadighed sikret, at der er fokus på en optimal indsats i kommunen. Visionen for videnscentret er at være den koordinerende og udfarende kraft i at omsætte demenspolitikken i Norddjurs Kommune, hvor entydighed i indgangen og sammenhængende indsats er nøgleordene for den oplevelse, vi ønsker borgerne møder. 5. Demensindsatsen i udvikling I 2009 og 2010 vil der være fokus på de små ændringer, der kan gøre en stor forskel: omsætte demenspolitikken intentioner og mål. sikre en passende harmonisering. Det betyder: at der etableres en udvidelse af dagtilbuddet i Øst bilag 1 at videnscentret på demensområdet etableres bilag 2 7

8 Bilag 1 - Dagcentertilbud i Øst I område Vest er der et dagcenter Damhuset i Allingåbro, samt dagtilbud på Nørrevang i Rimsø for borgere med en demenssygdom. Der er behov for, at der også i område Øst etableres et egentligt dagcentertilbud, der kan tilbydes på alle hverdage. Der er aktuelt 8-10 borgere, der har et behov for et dagcentertilbud i Øst området. Et dagcentertilbud i Øst anbefales etableret i et hus/kolonihave e.l. i rolige og ugenerte omgivelser. Dagcentret skal indrettes ud fra de behov, som borgere med en demenssygdom kan have d.v.s. med mulighed for stor fleksibilitet. Udearealerne til dagcentret skal invitere til oplevelser og fysisk aktivitet. Rammer for dagcenteret: Åben: Alle hverdage til Antal borgere: Alle visiteres individuelt til dagcentret op til 5 borgere pr. dag. Transport: Borgerne afhentes i eget hjem af personalet fra dagcentret. Kørselsordningerne skal afklares ved at anskaffe en bus, således at der skabes stabilitet i afhentningsordningen. Personale: Når der tages forbehold for ferie, sygdom og kurser, skal der være mindst 3 fuldtidsansatte tilknyttet dagcenteret. Øvrige udgifter m.v.: Øvrige udgifter til materialer m.v. Brugerne skal betale for de måltider, de indtager. Udgifter til lokaleleje: Ukendt p.t. Udgifter til møbler: Ukendt - det skal fortrinsvis være genbrugsmøbler. 8

9 Budgetramme (Vejledende): Nr. Tekstafsnit Kr. 1. Lønninger til fagpersonale, vikar m.v fuldstidsansatte, pension m.v. 2. Rengøring/service Øvrig drift husleje, materialer m.v Bus Leasing, drift, forsikring 5. Inventar m.v. diverse I alt

10 Bilag 2 - Videnscenter for demens Visionen for videnscentret er, At være den koordinerende og udfarende kraft i at omsætte demenspolitikken i Norddjurs Kommune, hvor entydighed i indgangen og sammenhængende indsats er nøgleordene for den oplevelse, vi ønsker borgerne møder. Videnscentret er et murstensløst center Centret består af et antal demenskoordinatorer, der samtidig har deres udgangspunkt i praksis på demensområdet, med udgangspunkt i træning, hjemmeplejen og plejeboliger. Målgruppen for centrets virke er: borgere med demens uanset alder og boform pårørende medarbejdere Målgruppen er derudover: borgere i Norddjurs Kommune frivillige relevante samarbejdspartnere. Mål: Sikre en sundhedsfremmende indsats, hvilket betyder, at der til stadighed skabes viden om og dialog om en tidlige og forebyggende indsats, hvor de medvirkende hovedaktører borgeren, pårørende og personalet oplever, at der er fokus på at komme på forkant af situationen herunder en relevant udredning og en tidlig og optimal indsats. Tage initiativer, der sikrer, at borgerne oplever fleksible og sammenhængende tilbud uanset om der er tale om borgere med demens eller pårørende. Følge udviklingen og behovene for indsats og tilbud på området. Videnscentret har ansvaret for, at politikere og administration kan foretage relevante prioriteringen af hvilke tilbud, der bedst matcher borgerne behov i forhold til de ressourcer, der er til rådighed. Være ajour med den nyeste viden på området og formidle denne til relevante personer og organisationer. Have ansvaret for eller koordinere driften af tilbud der bedst varetages på tværs af kommunen. Der kan være tale om: o Tilbud til yngre borgere med demens, da der er få borgere i målgruppen. o Telefonrådgivning, da der kan være brug for en vis grad af anonymitet. o Indledende demenstest. o Videns- og holdningsorienteret indsats i forhold til kommunes borgere. 10

11 Hvilke opgaver løftes bedst i videnscentrets regi?` Hjælper borgerne med at skabe sammenhæng i forbindelse med: indlæggelse og udskrivelse fra sygehus mv. En form for standard manual i et forløb. korttidsaflastning. netværkstilbud til borgere og pårørende afhængig af behov løfter videnscentret opgaven borgernes mulighed for en anonym henvendelse demenstest og udredning. Guide personalet med: undervisning vejledning og supervision involvere sig i konkrete forløb demensanalyse i forhold til borgere, hvor samspillet udfordrer. Udarbejdelse af en samarbejdsmodel, der sikrer samarbejdet i forhold til ansatte i Norddjurs Kommune og Regionen. Organisering af videnscentret: Centret bemandes med et antal demenskoordinatorer. Én af koordinatorerne kan have et udvidet ansvar for koordinering og udvikling. Koordinatoren kan være knyttet til plejechefen eller alternativt være en af områdelederne. I hverdagen er koordinatoren deltager i områdeledergruppen i det omfang der er spørgsmål af relevans for demensområdet. Hermed forventes der skabt et ledelsesmæssigt fokus på området. Demenskoordinatorerne har en ansættelses- og arbejdspraksis med udgangspunkt i følgende områder: Træning, Hjemmeplejen Øst, Hjemmeplejen Vest samt plejeboligerne. Der etableres et niveau med nøglepersoner, der geografisk og i forhold til funktionsområder består af personer med særlig kompetence eller ansvar på demensområdet. Det vil være de lokale enheder, der vælger de personer, der skal indgå som nøglepersoner. Videnscentret har ansvaret for, at de personer og ildsjæle, der udgør nøglepersoner, får et kendskab til hinanden og hinandens kompetencer. Opgaver der opprioriteres: Yngre borgere med demens. Tilbud voksen-handicappede med demens Synlighed og sammenhæng i indsatsen Koordinering og udvikling af tilbud på demensområdet Etablering af videnscentret Vidensdeling i personale 11

12 Styrke den socialpædagogiske tilgang med henblik på at reducere magtanvendelsen og styrke borgerens selvbestemmelse Dimensionering af videnscentret for demens: Det samlede behov er 4 5 stillinger + en koordinator på 30 timer. Udgangspunktet er 178 timer. Koordinator ansættes via internt stillingsopslag 1,5 stilling I Øst. 1,5 stilling i Vest 2 x 20 timer i plejeboligerne. Skønnet nuværende forbrug: Øst. Aktuelt er der 15 timer i hjemmeplejen + 18 timer i Kærnehuset. Vest. Aktuelt 33 timer) Plejeboligerne. Aktuelt er der 18 timer (Kærnehuset). Ressourcebehovet: Nr. Tekstafsnit Kr. 1. Lønninger 4 til 5 stillinger + en koordinator ramme 185 timer Heraf er der p.t. ansat 66 timer omplaceres. Rest nynormering 112 timer pr. uge udgør ca. 3 fuldtidsstillinger - skønnet merudgift 2. Kurser, kørsel, forsikringer m.v Diverse udgifter til pjecer, materialer m.v I alt Videnscentret kan starte i efteråret med opgaver og timer, der er tilstede. I 2010 kan der etableres de funktioner, der er budgetdækning for i budget

13 Bilag 3 - Statistik Statistikken er udarbejdet af National Videnscenter for demens. 13

14 Aldersfordelingen i områderne Øst/Vest i Norddjurs Kommune for aldersgruppen for de 65 årige ++ kan beskrives således: Område Antal 2008 Antal skøn 2017 Øst Vest For aldersgruppen 65 år + er der således en forventet tilgang på svarende til 27%. 14

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Fakta om demens...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er demens?...1

Læs mere

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND... 4 1.2 INDHOLD I NOTAT... 4 2. TO LEDELSESNIVEAUER

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune 1. august 2011 Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Analysens formål 4 1.2. Analysens fokus 5 1.3. Analysens gennemførelse 6 1.4. Læsevejledning 6 2. Sammenfatning

Læs mere

De kommende års udfordringer på demensområdet

De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet...1 Indledning...2 Målgruppen...2 Borgere med Alzheimers og vaskulær demens...3 Antallet af demente borgere...3

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Sundhedsafdelingens årsrapport

Sundhedsafdelingens årsrapport Sundhedsafdelingens årsrapport 2010 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 05 Direktionens strategiplan side 07 Tandplejen side 09 Sundhedsplejen side 21 Seniorhuset Korsagergård side 27 Demenskoordinatoren

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Udviklingsplan for socialpsykiatrien

Udviklingsplan for socialpsykiatrien Udviklingsplan for socialpsykiatrien i Aalborg Kommune 2012-2015 Fagcenter for Socialpsykiatri Indholdsfortegnelse VI HAR NOGET PÅ HJERTE! 3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4 KAPITEL 1: RECOVERY-ORIENTERET

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere