Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Foreningen KORSKÆR"

Transkript

1 Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation for foreninger og grupper, der arbejder med sundhedsfremme i Korskærparken. Sundhed defineres bredt og indeholder for eksempel: fysik, mentalt og socialt. Foreningen er en paraplyorganisation, talerør og forhandlingsberettiget for de tilsluttede grupper og foreninger. 3. ORGANISERING. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 4. MEDLEMSKAB. Som medlemmer kan optages enhver (personer, grupper eller foreninger), der kan støtte foreningens formål. Medlemmet/foreningen/gruppen er pligtig til at holde foreningens sekretær oplyst om postadresse/e- mail- adresse/telefonnummer, således at indkaldelse til generalforsamlingen m.v. kan ske elektronisk. KORSKÆR søger om medlemskab af Frivilligcenter Fredericia. Efter opnåelse af medlemskab rettes dette til: KORSKÆR er medlem af Frivilligcenter Fredericia. Dette sker uden forelæggelse for generalforsamlingen, men meddeles medlemmerne. 5. GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle spørgsmål.

2 Vedtagelser sker med almindeligt stemmeflertal; dog gælder der særlige regler vedrørende vedtægtsændringer og opløsning af foreningen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Den indkaldes skriftligt (mail) til medlemmerne med mindst en måneds varsel. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 3. Regnskabets forelæggelse og godkendelse. 4. Budget for indeværende år fremlægges til orientering, og for efterfølgende år til godkendelse. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. a. Personlige medlemmer. b. Foreninger/grupper. 7. Valg af formand i ulige år 8. Valg af kasserer i lige år. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer; 1 vælges i ulige år, 2 i lige år. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for et år). 11. Valg af 2 revisorer (1 i lige og 1 i ulige år) 12. Valg af 2 revisorsuppleanter (et år) 13. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt regnskab sendes pr. mail til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk.6. Stemmeberettigede er registrerede personlige medlemmer med en stemme. Grupper/foreninger har 2 stemmer for hver 10 medlemmer. Stk. 7. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stk. 8. Ingen kan vælges til noget hverv uden at være til stede.

3 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af det samlede antal stemmer kræver det. Indkaldelse fra medlemmerne kræver en skriftlig begrundelse, der samtidig udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Begæring om ekstraordinær generalforsamling sendes/afleveres til formanden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel efter samme regler som ved enhver ordinær generalforsamling, og afholdes senest 3 (tre) uger efter begæringen fra medlemmerne er formanden i hænde. Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære. 7. BESTYRELSEN. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. En medarbejder udpeget af Fredericia Kommune, kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Så længe Sundhedsprojektet arbejder i Korskærparken, kan projektlederen deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Hvis projektet ophører, bortfalder dette stykke uden forelæggelse for generalforsamlingen, men med orientering på førstkommende ordinære generalforsamling. Stk.4. For at være valgbar til bestyrelsen kræves medlemskab af foreningen, og at foreningen/den enkelte person har betalt kontingent. Stk.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og evt. udvalgsformænd. Stk. 6. Bestyrelsen fordeler herudover sine arbejdsopgaver.

4 Stk. 7. Bestyrelsen holder møde når formanden eller mindst 3 (tre) medemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst l gang i kvartalet. Formanden indkalder til bestyrelsens møde med angivelse af dagsorden. Indkaldelse bør ske med 14 dages varsel. Stk. 8. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for gæld, men er ansvarlig for driften i forhold ti foreningens formålsparagraf. Stk. 9. Bestyrelsen kan indgå sponsoraftaler og modtage gaver til foreningen. Stk. 10. Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden. Stk. 11. Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer, evt. ved fuldmagt. Bestyrelsen kan meddele prokura til kasseren. Stk. 12. Bestyrelsen aftaler indbyrdes hvem i bestyrelsen der er på valg til den førstkommende ordinære generalforsamling, hvorefter dette stykke bortfalder uden det forelægges generalforsamlingen. Stk. 13. Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer, men kan lukkes ved behandling af personspørgsmål. Stk. 14. Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger, og et summarisk referat lægges på hjemmesiden Stk. 15. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stk. 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 (tre) medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 17. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og projektgrupper.

5 8. REGNSKAB OG REVISION. Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision foretages af de valgte revisorer. Bestyrelsen kan til enhver tid ansætte ekstern registreret eller autoriseret revisor. Kasseren udsender kontingentopkrævninger i december for det kommende år. For 2013 udgør kontingent: Enkeltpersoner kr. 100,-. Foreninger/grupper kr. 250,-. 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen for at kunne træde i kraft. Opnås der ikke det nødvendige flertal på den ordinære generalforsamling, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag til vedtægtsændringer kan vedtages med almindeligt stemmeflertal. 10. OPLØSNING AF FORENINGEN. Ved opløsning af foreningen skal restbeløb at tilskud (kommunale/statslige) afregnes efter gældende regler og forhandling, hvilet også gælder evt. donatorer. Resterende formue og andre aktiver tilfalder Medborgerhuset eller Frivilligcenter Fredericia. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt den 11. april Niels Dahl Dirigent Else Hejl Referent Steen Knudsen Formand

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere