Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr."

Transkript

1 Renere produkter J.nr. M Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler Forfatter(e): Kenneth B. Madsen, Teknologisk Institut René Lyngø, Birton A/S

2 2

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 8 1 KRAVSPECIFIKATION 9 2 VALG AF KØLEMIDDEL VALG AF KØLEMIDDEL, HØJTEMPERATURDELEN VALG AF KØLEMIDDEL, LAVTEMPERATURDELEN 10 3 VALG AF ANLÆGSLØSNING ANLÆGSLØSNING ANLÆGSLØSNING VALG AF ANLÆGSTYPE 13 4 BESKRIVELSE AF ANLÆGGET HØJTEMPERATURANLÆGGET HØJTEMPERATURANLÆGGET ANLÆGSSTYRING Højtemperaturanlæg Lavtemperaturanlæg 17 5 DRIFTSERFARINGER 18 6 ENERGIFORBRUG 20 7 ØKONOMI 21 8 REFERENCELISTE 23 9 BILAGSLISTE BESTEMMELSE AF LEL OG UEL FOR GASBLANDING 3 3

4 4

5 Forord Denne rapport er udarbejdet for Miljøstyrelsen, Program for renere produkter, af Birton A/S og Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Birton A/S har fungeret som projektleder på projektet og har samtidig designet og bygget anlægget. Teknologisk Institut har fungeret som konsulent gennem hele forløbet. En stor tak til alle involverede parter for det gode og konstruktive samarbejde. Juni 2005 Teknologisk Institut Industri og Energi Center for Køle- og Varmepumpeteknik Kenneth B. Madsen 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner I projektet blev et anlæg opbygget, der opfylder de krav, der blev stillet af ejeren af anlægget. Anlægget, der anvender propylen/co 2 i kaskade, har været i drift siden januar 2004 uden nævneværdige problemer. For at kunne opfylde kravene til anlægget har det været nødvendigt at køre med et sugetryk så lavt som -55 C. Ved temperaturer lavere end -56,6 C (tripelpunktet) vil der ikke eksistere væske, men kun gas og tøris. For at undgå denne problemetik er der i projektet udført test af kølemiddelblandingen af CO 2 og ethan. Fra et termodynamisk synspunkt er blandingen god, da den har et tripelpunkt lavere end -67 C. Desværre viste det sig, at blandingen kunne brænde og blev derfor kategoriseret som en gruppe 2 kølemiddel. Af den grund valgte man at arbejde videre med ren CO 2 i systemet. For at undgå det høje energiforbrug til pumpning af CO 2 er der i projektet set på alternative metoder. I projektet er der anvendt et system, hvor drivtrykket kommer fra en af de fire kompressorer. Analyser viser, at denne måde at pumpe CO 2 på kræver mindre end det halve energi af, hvad en konventionel pumpeløsning bruger. Totalt set vurderes det, at anlægget bruger 3-8% mindre energi end et tilsvarende HFC- eller kaskadeanlæg med CO 2 -pumpecirkulation. Man har dog ikke kunnet verificere disse resultater, da det ikke har været muligt at finde et referenceanlæg. Omkostningerne ved opbygningen har været ca. 5% højere end for et tilsvarende HFC-anlæg, men hvis anlægget havde været mere forgrenet, kunne merprisen have været vendt til en besparelse på 5%. Det vurderes ikke, at anlægget vil kræve mere service eller på anden måde være dyrere at holde i drift, men erfaringerne er meget begrænsede. 7

8 Summary and conclusions During the project, a plant was constructed and it fulfils the demands placed by the owner of the plant. The plant uses propylene/co 2 in cascade and has been in operation since January 2004 without any serious problems. To fulfil the requirements to the plant it has been necessary to operate with a suction pressure as low as -55 C. At temperatures below -56 C (triple point) no liquid will exist, but only gas and dry ice. To avoid these problems, the project included testing the refrigerant mixture CO 2 and ethane. From a thermodynamic point of view the mixture is good, as it has a triple point that is lower than -67 C. Unfortunately, the mixture proved to be inflammable and therefore it was classified as a category 2 refrigerant. For that reason it was decided to work with pure CO 2 in the system. In order to avoid high energy consumption when pumping CO 2, alternative methods have been examined in the project. A system has been applied where the effective thrust comes from one of the four compressors. Analyses show that this way of pumping CO 2 requires less than half of the energy used for conventional pump solutions. All things considered, it is evaluated that the plant uses 3-8% less energy than a corresponding HFC plant or cascade plant with CO 2 pump circulation. However, it has not been possible to verify these results as a reference plant has been impossible to find. The expenses related to the construction have been approx. 5% higher than for an equivalent HFC plant, but if the plant had been more branched, the additional price could have been reversed to a 5% saving. We do not believe that the plant will require more service or that it will be more expensive to keep it in operation, but experience in this connection is very limited. 8

9 1 Kravspecifikation Der har været følgende krav til anlægget ved Danmarks Fiskeriundersøgelser: 1. Anlægget skal kunne levere 10 kw ved -45 C fordampning og 22 kw ved -17 C fordampning 2. Enkelte rum skal kunne nedkøles til -50 C i forbindelse med indfrysning 3. Det skal være muligt at køre flere forskellige temperaturniveauer på anlægget fra -50 C til +12 C 4. Energiforbruget skal være lavere end det, der kendes fra konventionelle anlæg med tilsvarende driftskonditioner 5. Anlægget må ikke være mere omkostningskrævende end et konventionelt anlæg, når der ses på energi, anskaffelse og vedligehold 6. Anlægget skal anvende naturlige kølemidler 7. Anlægget skal anvende direkte ekspansion af kølemidlet på både køl og frost. 9

10 2 Valg af kølemiddel Et af formålene med projektet er at substituere syntetiske kølemidler som f.eks. R134a og R404a med naturlige kølemidler. Dette gøres ved at anvende en kaskade mellem to kølemidler, hvor der anvendes et kølemiddel til højtemperaturdelen mellem +40 C og -5 C og et kølemiddel mellem 0 C og -55 C. 2.1 Valg af kølemiddel, højtemperaturdelen Da man har valgt at anvende et kaskadeanlæg med naturlige kølemidler, peger det i retning af kulbrinter. I gruppen af kulbrinter er der tradition for at vælge og skaffe komponenter til to, nemlig propan og propylen. De to stoffer adskiller sig kemisk fra hinanden, ved at propylen har en dobbeltbinding, hvorimod propan ingen dobbeltbinding har. Teoretisk gør det propylen mere ustabil, og den vil derfor gerne reagere med andre materialer i kølekredsen. Propylen skal anvendes med forsigtighed, da det ikke er kompatibelt med en del plast- og gummimaterialer. Propan indeholder ikke dobbeltbindinger og er derfor meget stabilt. Propylen har en sødlig lugt og kan derfor detektere, hvorimod propan er lugtfrit. Hvis der ses på de termodynamiske data for de to kølemidler, afviger de ikke nævneværdigt fra hinanden - hvad angår energiforbrug. Den volumetriske køleydelse for propylen er dog ca. 20% større end for propan, hvilket bevirker, at der kan vælges en mindre kompressor. I dette projekt vælges det at anvende propylen, da det giver den laveste pris på kompressoren. Det vurderes, at problemerne med de øvrige komponenter vil kunne løses. 2.2 Valg af kølemiddel, lavtemperaturdelen Som en del af projektet er der lavet en analyse af muligheden for at lave en blanding af naturlige kølemidler, hvor det vil være muligt at komme ned på en lavere temperatur end de -56 C, som det er muligt med CO 2. Kravet til kølemidlet har været, at det skulle kunne klassificeres som et gruppe 2 kølemiddel (ikke giftigt og ikke brændbart) i henhold til DS/EN Desuden ønskes der et kølemiddel uden temperaturglid ved fordampning og kondensering. Da man i kravspecifikationen ønsker at kunne køre -50 C luft i et af rummene, er der kun et temperaturbånd på 6K mellem lavest mulige fordampningstemperatur til rumtemperaturen, hvilket vil medføre en stor fordampning og potentielle problemer med at styre overhedning og fordampningstemperatur. Det er derfor meget interessant at se på andre naturlige kølemidler, der kan komme længere ned i temperatur end ren CO 2. 10

11 Derfor blev det i projektet besluttet at forsætte undersøgelserne af CO 2 -ethanblandingen. Et af de springende punkter er en undersøgelse af blandingens brændbarhed, da den indeholder ethan, som er ekstremt brændbart. Der blev i denne forbindelse udført tests til bestemmelse af øvre og nedre eksplosionsgrænse for blandingen i henhold til DS/EN I denne forbindelse er der undersøgt en speciel blanding mellem ethan og CO 2, som er azeotrop. Der er i forbindelse med et andet projekt lavet en undersøgelse af de termodynamiske data for blandingen. I denne forbindelse blev der undersøgt for tripelpunkt ned til -67 C. Det lykkedes ikke at påvise et tripelpunkt for blandingen, hvilket fortolkes, som om tripelpunktet er lavere end -67 C. Resultaterne af de gennemførte test viste, at blandingen kunne brænde, hvis den blandes med atmosfærisk luft i et blandingsforhold mellem 7,2 % og 25,5% (se bilag 1). Disse resultater medfører, at blandingen klassificeres som et gruppe 1 kølemiddel sammen med f.eks. propan, propylen og ammoniak. Da en del af dette anlæg er placeret i en kælder, er det ikke attraktivt at anvende denne type kølemiddel (se bilag 1). Konklusionen på dette arbejde er, at denne blanding ville kunne bruges set fra en termodynamisk synsvinkel, men da den desværre er brændbar, er den ikke praktisk anvendelig inden for dette projekts rammer. Det vælges derfor at køre videre med en CO 2 -løsning med de potentielle problemer, det kan give. 11

12 3 Valg af anlægsløsning Flere forskellige anlægsløsninger blev diskuteret i projektgruppen. Fælles for anlægsløsningerne har været, at der anvendes en kaskade mellem propan eller propylen og CO 2, og at der anvendes direkte ekspansion ved alle kølestederne. Denne teknologi er valgt, fordi den er velkendt i branchen og derfor stiller den ikke særlige krav til de kølemontører, der skal tilse anlægget. Derudover giver det nogle fordele, når der skal køres med flere forskellige rumtemperaturer på samme anlæg. 3.1 Anlægsløsning 1 Køl Frost Figur 1: Kaskadeanlæg med pumpe Den første anlægstype, der blev undersøgt, var et kaskadeanlæg med en pumpe til at give det nødvendige tryk til ventilen. Anlægstypen ligner meget de anlægstyper, der benyttes i supermarkeder i dag, dog med den forskel at der ikke anvendes oversvømmet fordamper på kølekredsen. Anlægget fungerer ved, at propan-/propylenanlægget kondenserer CO 2 -gassen. Væsken opbevares i receiveren, som også benyttes som pumpebeholder. Pumpen løfter væsken således, at der er tilstrækkelig drivtryk til ekspansionsventilerne (min. 2 bar). Ekspansionsventilerne styres efter en overhedning på fordamperen. Gassen fra frostrummene suges hjem vha. en kompressor. Gassen fra kølefordamperne samt trykgassen fra kompressoren returneres til kaskadeveksleren. Fordele ved anlægsløsningen er, at den anvender teknologier, der i stor udstrækning kendes fra eksisterende anlæg i dag (pumpecirkulation og direkte ekspansion). De to teknologier har dog ikke været kombineret på denne måde før, hvor det er pumpen, der giver drivtrykket til ventilen. Ulempen ved anlægsløsningen er, at der anvendes en pumpe, der også er servicekrævende, og det er en komponent, der potentielt kan fejle. Des uden findes der ikke i dag pumper, der har den rette størrelse på markedet. Ydermere er pumpen en væsentlig merudgift på et anlæg af denne størrelse. Da man ønsker at anvende AKV-ventiler, vil det pulserende flow kunne give problemer med kavitation i pumpen. 12

13 3.2 Anlægsløsning 2 PC Figur 2: Kaskadeanlæg med gaspumpe Den anden anlægsløsning adskiller sig fra den første ved ikke at anvende en traditionel pumpe men derimod at benytte højtryksgassen fra en kompressor til at trykke væsken ud i systemet. For at systemet kan køre kontinuerligt, er det forsynet med to beholdere, hvor den ene fyldes samtidig med, at den anden tømmes. Når beholderen er tom, skiftes der rundt, og processen gentages. Fordelene ved denne anlægsløsning er, at der ikke anvendes pumper, hvilket gør konstruktionen billigere. Desuden er det lettere at styre drivtrykket på væsken, da det er en kompressor, der giver trykket. Hvis der anvendes en pumpe, har den et loft for, hvor højt den kan løfte på typisk 2-3 bar, hvis der samtidig skal opretholdes et flow. Desuden undgår man problematikken omkring kavitation i pumpen. Det er ofte et problem med denne type anlæg, da byggehøjden er meget begrænset af bygningens konstruktion. Ofte er tilløbshøjden mindre end 1 meter, hvilket ofte er i underkanten. Ulemperne ved denne konstruktion er, at en del af køleydelsen går til fordampning af væske, når den varme trykgas pumpes ned i beholderen. Dette skal holdes op mod energiforbruget til pumpen, hvis der var anvendt sådan en. Princippet er ikke anvendt før, og der er derfor en mulighed for, at der kan opstå problemer under opstart. 3.3 Valg af anlægstype Anlægstype 2 er valgt, da det vurderes at være et billigere anlæg at producere, og da driftssikkerheden er større pga. få bevægelige dele. Andre parametre som støj, sikkerhed, ydelse m.m. vurderes at være sammenlignelige for de to anlægstyper. 13

14 4 Beskrivelse af anlægget I de kommende afsnit vil anlægget blive beskrevet sammen med styringen. Afsnittet vil blive delt i to hovedafsnit, et for højtemperaturanlægget samt et for lavtemperaturanlægget. 4.1 Højtemperaturanlægget Højtemperaturanlæggets opgave er at holde lavtemperatur-co 2 -anlægget nede i temperatur. Dette gøres ved at køle en kaskadeveksler, der fungerer som fordamper for højtemperaturanlægget og kondensator for lavtemperaturanlægget. Anlægget er opstillet i det fri, hvilket letter arbejdet med godkendelse betydeligt. Dette stiller dog krav til et lavt støjniveau. Dette er opnået ved at anvende frekvensomformer på kondensator-ventilatoren og ved at anvende en lyddæmpet kasse til de to propylenkompressorer. Højtemperaturanlægget består af en kondensator, to kompressorer, en intern varmeveksler, tørfilter (der også virker som receiver), en ekspansionsventil samt en pladeveksler til kaskadeveksler (fordamper). Figur 3: Højtemperaturanlægget Som kompressorleverandør har man valgt at benytte Bitzer Octagon twin. Derved opnår man en kompakt konstruktion, hvor det ikke er nødvendigt at styre oliemængden i de to kompressorer, da de har samme oliesump. Kompressorerne er godkendt til propan og propylen og opfylder PED. Som kondensator anvendes en Güntner standardkondensator, der er godkendt til propylen. Kondensatoren er luftkølet, og ventilatoren styres efter et fast kondenseringstryk ved hjælp af en frekvensomformer. Denne løsning er valgt for at give det lavest mulige lydniveau. Som ekspansionsventil anvendes en Danfoss TQ-ventil. Ventilen styrer indsprøjtningen til pladeveksleren, således at der holdes en konstant overhedning ud af veksleren. Den interne varmeveksler er placeret i systemet for at sikre overhedning før kompressoren. Ved for lav overhedning (mindre end 25K) kan der opløses en stor mængde kølemiddel i olien, hvilket sænker viskositeten og derved bevirker, at smøreevnen forringes væsentligt. 14

15 4.2 Højtemperaturanlægget Højtemperaturanlægget er placeret i et maskinrum i kælderen ca. 2 meter under højtemperaturanlægget og ca. 10 meter fra C 0-12 C 0-12 C 0-12 C 0-12 C PC 2 bar C a 927b 925b 925a C -40 C -50 C -30 C -10 C -20 C Figur 4: Lavtemperaturanlæg Anlægget består principielt af en kaskadeveksler, 4 kompressorer, et pumpemodul samt 12 kølesteder med forskellige temperaturer (6 frost og 6 køl) med tilhørende ekspansionsventiler. Kaskadeveksleren er placeret udendørs i samme rack som højtemperaturanlægget, da propylen er uønsket i kælderrum af hensyn til brandfare. Der anvendes naturlig cirkulation på denne kreds, hvorfor det er nødvendigt, at kaskadeveksleren er placeret over receiveren. De 4 Bitzer-kompressorer er koblet parallelt. Dog kører den ene kompressor med et kondenseringstryk 2 bar højere end de tre andre. Denne kompressor er desuden forsynet med frekvensomformer, så sugetrykket kan styres inden for de meget snævre tolerancer, der kræves, når der køres med en så lille afstand til tripelpunktet, som det er tilfældet på dette anlæg (ca. 1 K). Trykket for denne kompressor holdes højere vha. en konstant differenstrykventil, der sikrer 2 bar differenstryk. En del af gassen sendes til pumpemodulet, mens resten sendes retur til kondensatoren vha. ventilen. Pumpemodulet består af to receivere, 4 kontraventiler samt 4 magnetventiler. 15

16 Gas retur til kondensator Kondensat til receiver Fra kompressor Lavt tryk Højt tryk Væske frem Figur 5: Principskitse pumpemodul Højtryksgassen trykker på væskespejlet i den ene receiver. Derved trykkes væsken ud i systemet. Den anden receiver befinder sig ved et lavere tryk (kondenseringstrykket), og væsken fra kondensatoren drænes ned til denne receiver. Gassen herfra føres retur til kondensatoren. Når beholderen med det høje tryk er tom, skiftes der rundt på de to beholdere, så den fyldte beholder tømmes, og den tomme beholder fyldes. På dette anlæg er der 2 receivere á 100 liter svarende til en skiftetid på ca. 20 min. 4.3 Anlægsstyring Det er forsøgt at lave styringen så simpel som muligt, samtidig med at alle de ønskede faciliteter et medtaget. Der har fra starten været et ønske om at anvende et system, hvor der er mulighed for at overvåge systemet via en pc og et modem Højtemperaturanlæg Styringen af kapaciteten på højtemperaturanlægget foretages vha. en frekvensomformer på den ene kompressor. På frekvensomformeren findes der en udgang, der kan konfigureres til at tænde, når kompressoren kommer op på sit maksimale omdrejningstal og slukker igen, når kompressoren når sit minimum. Denne udgang bruges til at styre den anden kompressor. På denne måde anvendes der ikke en kompressorstyring, hvilket gør anlægget væsentlig billigere. Kompressoren styres efter et fast setpunkt i CO 2 -receiveren, hvilket vil sige, at den ikke styrer efter sit eget sugetryk. Det giver den fordel, at trykket i CO 2 -receiveren styres meget nøjagtigt, og derved mindskes risikoen for at sikkerhedsventilen åbner betragteligt. Højtemperaturanlægget er selvfølgelig forsynet med lavtrykspressostat som sikring af anlægget mod for lavt sugetryk. Ventilatoren på kondensatoren styres af kondenseringstrykket. Ventilatoren er forsynet med en frekvensomformer, hvor den interne regulator bruges til at regulere efter kondenseringstrykket. På den måde reduceres støjpåvirkningen på omgivelserne betragteligt og vil altid være mindst mulig. 16

17 4.3.2 Lavtemperaturanlæg Lavtemperaturanlægget styres som et traditionelt køleanlæg, hvor man forsøger at holde et konstant sugetryk på frostkredsen. Temperaturen på kølekredsen er knyttet til kondenseringstemperaturen i receiveren, der styres af højtemperaturanlægget. Anlægget adskiller sig dog fra mere konventionelle køleanlæg, ved at der er krav om rumtemperaturer på -50 C. For at kunne honorere dette krav er det nødvendigt med et sugetryk på -55 C, hvilket er ca. 1 K fra tripelpunktet. Hvis temperaturen kommer under tripelpunktet, vil der ikke kunne være væske i anlægget men kun gas og is. Dette vil ikke være ønskeligt, da isen ville kunne blokere anlægget og evt. skade kompressorer og andre vitale komponenter. Figur 6: Fasediagram for CO 2 - Udlånt af Danfoss For at undgå denne situation er der anvendt en funktion i anlægsstyringen, der hurtigt kobler kapacitet ud, hvis sugetrykket bliver lavere end -55 C. På den måde er det muligt at køre med den traditionelle kompressorstyring, men ved for lavt sugetryk skiftes der til en noget hårdere styring, hvor der ikke er dødtider eller neutralzone i styringen. For at kunne komme så tæt på -55 C anvendes der en frekvensomformer på den ene af kompressorerne, som tilpasser kapaciteten trinløst, og derved gør sugetrykket mere stabilt. 17

18 5 Driftserfaringer Anlægget har været i drift siden januar 2004 uden væsentlige problemer. Der har været et havari på en kompressor, hvor en vikling er brændt af, men denne fejl kan med stor sandsynlighed tilskrives en fabrikationsfejl. Derudover har der ikke været andre forstyrrelser af driften. Rummene har kunnet leve op til de krav, der er stillet på forhånd, hvad angår temperatur og kapacitet. Der er ikke lavet en egentlig kapacitetsmåling på anlægget, men anlægget lever op til de stillede krav omkring indfrysningstid og temperatur i rummene. Efter indkøring har pumpesystemet virket uden problemer. Der har været vanskeligheder med at skaffe den rigtige ventil til opretholdelse af trykdifferensen. I begyndelsen blev der anvendt en pilotventil fra det industrielle marked, men denne gav anledning til støjgener, og derfor blev den udskiftet med en anden model. 18

19 19

20 6 Energiforbrug Oprindeligt var der i projektet tale om, at det skulle være et anlæg i et supermarked, men der var ikke i projektperioden et anlæg af den rette størrelse og placering i et supermarked. Derfor valgte man at lave anlægget på DTU (Danmarks Fiskeriundersøgelser), hvor teknologien i stor udstrækning er den samme, som den, der anvendes i supermarkeder. Energimålinger var også en del af projektet for at kunne dokumentere anlæggets energiforbrug i forhold til et tilsvarende anlæg med HFC. Anlægget adskiller sig ved at køre med meget lave temperaturer (ned til -55 C fordampning), hvilket ikke er sædvanen for denne type anlæg. Man har derfor valgt at lave en teoretisk sammenligning, hvor der sammenholdes med andre undersøgelser lavet på området /1/. Anlægget på DTU adskiller sig markant på 2 punkter fra de andre undersøgte anlæg. Der anvendes propylen i stedet for R404a, og der anvendes ikke en konventionel pumpe. Set fra en energiforbrugssynsvinkel vurderes der ikke at være den store forskel på, om der anvendes propylen eller R404a som kølemiddel, men da det i /1/ er dokumenteret, at pumpen bruger 10% af anlæggets samlede energiforbrug, vil det give en potentiel besparelse, hvis denne komponent udelades. Pumpens funktion skal derefter erstattes af en anden form for pumpe. I dette projekt har man valgt at afprøve et alternativt koncept, hvor trykgassen fra en kompressor bruges til at cirkulere væsken. Energiforbrug til pumpning 8% 7% Energiforbrug til pumpning 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kapacitet Figur 1: Energiforbrug til pumpning ved brug af trykgas fra en kompressor (ud af fire) Det ekstra energiforbrug til at lave drivtrykket udgør ved fuldlast ca. 1,5% af det samlede energiforbrug og maksimalt lidt under 7%. Typisk vil dette udgøre under 3% af det samlede energiforbrug til køling. Dette skal sammenholdes med de 10%, som pumpen bruger i henhold til /1/. Systemet kan i mange tilfælde optimeres yderligere. Hvis der havde været brugt en mindre kompressor til at lave drivtrykket, vurderes det, at energiforbruget ville kunne have været reduceret til under 1-2%. I andre tilfælde, hvor det er muligt at bruge væskeledningen fra højtemperaturanlægget til at fordampe væske i receiveren og derved skabe drivtryk, vil energiforbruget kunne nedbringes yderligere. Denne løsning har dog ikke været mulig i dette tilfælde pga. opstillingsstedet. Det har desværre ikke været muligt at verificere reduktionen i energiforbruget, da man ikke har kunnet finde et referenceanlæg til projektet. Konklusionen på energiforbruget er, at det er sandsynligt, at energiforbruget er 3-8% lavere, end hvis der havde været anvendt et konventionelt CO 2 -anlæg med pumpecirkulation eller et R404a parallelanlæg. 20

21 7 Økonomi Omkostningerne til bygning af et anlæg af denne type er ved projektets afslutning gjort op. Det er besluttet at korrigere beregningen for de udgifter, som er afholdt som følge af, at dette er et prototypeanlæg. Selve kølemaskinen (kompressorer, receiver m.m.) er noget dyrere end for et konventionelt anlæg. Dette kan begrundes med, at der stadig er tale om prototype-kompressorer. Priserne er dog faldende i takt med, at der kommer flere producenter af udstyret. Derudover findes der komponenter i et CO 2 - anlæg, som ikke findes i et HFC-system, hvilket også trækker prisen op. Der anvendes ikke pumpe på dette anlæg, hvilket gør anlægget billigere end tilsvarende CO 2 -anlæg, som er i drift i dag. Anlægget er dog ikke billigere end HFC-anlæg, da disse heller ikke anvender pumper. Kølemidler på anlægget er som før beskrevet propylen og CO 2.. Prisen på disse kølemidler udgør kun en meget lille del af prisen på HFC-kølemidler. Derfor er der også en væsentlig besparelse på dette punkt. Desuden nedsættes risikoen for økonomiske tab for installatøren og ejeren af denne type anlæg i fremtiden, da tabet af en ny fyldning vil være relativt billig at anskaffe. Installationen af anlæg af denne type er ofte betydeligt billigere end for tilsvarende HFC-anlæg, da rørdimensioner er mindre og derfor nemmere at håndtere og billigere i indkøb. Samlet set er dette anlæg 5% dyrere end et tilsvarende HFC-anlæg, men havde anlægget været mere forgrenet, som det ofte er tilfældet i supermarkeder, kunne den samlede pris være reduceret med typisk 5% i forhold til et HFC-anlæg. 21

22 22

23 8 Referenceliste /1/ Sammenligning af energiforbrug til køling i supermarkeder, Hans Jørgen Høgaard Knudsen, Miljøprojekt Nr , 23

24 24

25 9 Bilagsliste Bilag 1 Dokumentation for brændbarhed af CO 2 ethanblanding. 25

26

27 9.1 Bestemmelse af LEL og UEL for gasblanding Opgaven Teknologisk Industri, Industri og Energi, har ved Kenneth Madsen ordret en bestemmelse af nedre antændelsesgrænse (LEL) for en ethan CO 2 -blanding fremsendt på gasflaske. Såfremt nedre antændelsesgrænse giver anledning til at klassificere gasblandingen i klasse 2, bestemmes endvidere øvre antændelsesgrænse (UEL). Gennemførelse og resultater DGC har efter metoden beskrevet i DS/EN foretaget en eksperimentel bestemmelse af antændelsesgrænserne for den fremsendte gasblanding. Antændelsesgrænserne er bestemt til følgende: Antændelsesgrænse % vol i luft Usikkerhed % vol i luft LEL 7,2 0,2 UEL 25,5 0,2 Gasblandingen har således en LEL, der er større end 3,5% i luft. Den klassificeres dermed som kølemiddel med en brændbarhedsklassifikation i gruppe 2 efter DS/EN 378-1: Kølemidler, hvis nedre brændbarhedsgrænse er lig med eller større end 3,5% vol/vol, når de blander sig med luft. DANSK GASTEKNISK CENTER a/s Per G. Kristensen Afdelingschef Lars Jacobsen Laboratoriechef

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

Sammenligning af energiforbruget til køling i supermarkeder med transkritisk CO2 og kaskade system. Kenneth B. Madsen Teknologisk Institut

Sammenligning af energiforbruget til køling i supermarkeder med transkritisk CO2 og kaskade system. Kenneth B. Madsen Teknologisk Institut Sammenligning af energiforbruget til køling i supermarkeder med transkritisk CO2 og kaskade system Kenneth B. Madsen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1073 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

Fremtidens remote-anlæg i supermarkeder. Kenneth B. Madsen og Svend V. Pedersen Teknologisk Institut

Fremtidens remote-anlæg i supermarkeder. Kenneth B. Madsen og Svend V. Pedersen Teknologisk Institut Fremtidens remote-anlæg i supermarkeder Kenneth B. Madsen og Svend V. Pedersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 945 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Chillere med kulbrinter og ammoniak

Chillere med kulbrinter og ammoniak 2 3 4 August 2007 Chillere med kulbrinter og ammoniak Baggrund Diskussionen om et forbud startede i september 1996, hvor Miljøminister Svend Auken forudsagde de syntetiske kølemidlers forsvinden inden

Læs mere

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Frigor A/S Teknologisk Institut Kontakt-information: Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Læs mere

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Hybridvarmepumpe En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Agenda Historie Hvordan arbejder en Hybrid Varmepumpe Hvilke komponenter

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Cirkulation af kølemiddel

Cirkulation af kølemiddel 22-12-2010 Cirkulation af kølemiddel Gas- eller pumpedrevet? Århus Maskinmesterskole Jacob Musse Rasmussen #2507113# Titel Emne Projekttype Cirkulation af kølemiddel Gas- eller pumpedrevet? Køleteknik

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

200 C med ny varmepumpeteknologi. Lars Reinholdt Teknologisk Institut

200 C med ny varmepumpeteknologi. Lars Reinholdt Teknologisk Institut 200 C med ny varmepumpeteknologi Lars Reinholdt Teknologisk Institut Indhold Højtemperaturvarmepumper og deres anvendelse Hvad er teoretisk muligt? COP Carnot COP Lorenz Hybrid ammoniak/vand varmepumpeproces

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til industri

Miljøvenlige køleanlæg til industri compindustri Miljøvenlige køleanlæg til industri Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg Generel information compindustri Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Break Even vejledning

Break Even vejledning Break Even vejledning Formål med vejledningen og Break Even regneark: At give rådgiver og kølefirmaer et simpelt værktøj til hurtigt at bestemme, hvorvidt et ammoniakanlæg er økonomisk fordelagtigt at

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Udvikling af et demonstrations- og testkøleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel. Mogens Grube Christian Berg AS

Udvikling af et demonstrations- og testkøleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel. Mogens Grube Christian Berg AS Udvikling af et demonstrations- og testkøleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel Mogens Grube Christian Berg AS Miljøprojekt Nr. 1273 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 3 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Indhold Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma,

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Højtemperaturvarmepumper Hvorfor nu? Varmepumper er en effektiv komponent til energieffektivisering

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning GUIDELINE Køleanlæg med reduceret miljøbelastning - en god forretning for dig og et plus for miljøet 2 Introduktion til denne guideline Køleanlæg er i dag underlagt strenge krav til valg af kølemiddel,

Læs mere

Guideline til branchen

Guideline til branchen Guideline til branchen Svenn Hansen Videncenter for klimavenlige kølemidler Temadag 29/8 2017 ved Teknologisk Institut i Tåstrup: Klimavenlige og energieffektive køle- og varmepumpeinstallationer Copyright

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel ELFOR Projekt 339-046 Hovedrapport Morten Juel Skovrup 2010-03-11 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m.

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. IDA, København d. 25/02-2015 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Instituts rolle i vidensystemet Videnudvikling Vi udvikler ny viden

Læs mere

Kontraventil type NRV og NRVH

Kontraventil type NRV og NRVH MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Kontraventil type NRV og NRVH Hydrocarbons www.danfoss.com/hydrocarbons Introduktion NRV og NRVH ventiler kan bruges i væske-, suge- og varmgasledninger i

Læs mere

TAGDÆKNING MED SIKKERHED

TAGDÆKNING MED SIKKERHED TAGDÆKNING MED SIKKERHED PROFESSIONEL TAGDÆKNING GASPRODUKTER OG SIKKERHED Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde.

Læs mere

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Soldrevet køling i Danmark og udlandet Typer og teknologier Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Indhold Varmedrevet køling Lidt teori Typer, teknologier og deres virkmåde

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til kølemontør. Fagrække og timefordeling Periode: Fag Uger Standpunkt Eksamen Vejl. m = mundtlig, s = skriftlig Dansk,

Læs mere

Bilagsrapport. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann. Aarhus Maskinmester skole. 15. december 2014

Bilagsrapport. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann. Aarhus Maskinmester skole. 15. december 2014 Bilagsrapport Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann Aarhus Maskinmester skole 15. december 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 1: 1- TRINS KREDSPROCES... 4 BILAG 1A: ANLÆGS DIAGRAM FOR R290 ANLÆG (SSE ELECTRICAL)...

Læs mere

Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift.

Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift. Temadag om Flowmåling i udvikling. Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift. Ebbe Nørgaard Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik Ebbe.norgaard@teknologisk.dk Tlf 72201273 Indhold Relevante

Læs mere

Kapacitetsområde i [W] ved fordampningstemperatur [ C] -20 C -15 C -10 C -5 C 0 C +5 C +10 C

Kapacitetsområde i [W] ved fordampningstemperatur [ C] -20 C -15 C -10 C -5 C 0 C +5 C +10 C R407A* Kapacitetsområde i [W] -20 C -15 C -10 C -5 C 0 C +5 C +10 C [W] Lydeffektniveau Lydtrykniveau 10m Mål og vægt Højde x bredde x dybde [mm] Nettovægt OP-MPUM034 114X4261 1 2 100 2 650 3 300 4 000

Læs mere

PLC reguleringsteknik

PLC reguleringsteknik PLC reguleringsteknik Øvelse 1 Varmeprocess med PLC/PID regulator Udstyr: 40-60 Watt glødelampe Termocouplertransmitter 4-20 ma (0-100 /C). AB micro logic 1200 PLC, med analog I/O. 4-20 ma og 24 V forsyning.

Læs mere

ALFÉA EXCELLIA. mere. mindre energi tab LUFT TIL VAND VARMEPUMPE

ALFÉA EXCELLIA. mere. mindre energi tab LUFT TIL VAND VARMEPUMPE EXCELLI LUFT TIL VND VRMEPUMPE Fem modeller: til ( og -faser) Varme kurve fuld inverter styring COP op til. Passende til nybyggeri og ombygning mere thermisk komfort mindre energi tab Indørs hydraulisk

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

Titel Beskrivelse dato. måned år

Titel Beskrivelse dato. måned år Titel Beskrivelse dato. måned år Hvad er maskiner og processer Trykluftsanlæg Køleanlæg Vakuum Produktionsmaskiner Transportbånd, siloer og materialehåndtering Vakuum Trykluft - anvendelser Det mest in-effektive

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

Demonstration af anvendelse af CO 2 og propan i butikker

Demonstration af anvendelse af CO 2 og propan i butikker Demonstration af anvendelse af CO 2 og propan i butikker Århus, 2000 Kim Christensen 1 Indholdsfortegnelse Resumé 4 Formål 4 Baggrund 5 Anlægsprincip 5 Propananlægget 6 CO 2 -anlægget 7 Møbler og varmevekslere

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Dansk Fjernvarme Teori og praksis for små og store varmepumper i fjernvarmeproduktion

Dansk Fjernvarme Teori og praksis for små og store varmepumper i fjernvarmeproduktion Dansk Fjernvarme Teori og praksis for små og store varmepumper i fjernvarmeproduktion Fjernvarmens Hus, Kolding 2009-02-24 13.00 13.45 Store absorptions varmepumper: Teknik, økonomi og driftserfaringer.

Læs mere

Energivenlig ventilation til fjerkræ

Energivenlig ventilation til fjerkræ Energivenlig ventilation til fjerkræ Climate for Growth Energioptimal ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø, og for at give dyrene de optimale betingelser. SKOV

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Én ventil til alle formål. TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Én ventil til alle formål. TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Én ventil til alle formål TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TGE: pålidelig, miljøvenlig og nem at bruge Danfoss Refrigeration

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Energivenlig ventilation til fjerkræ

Energivenlig ventilation til fjerkræ Energivenlig ventilation til fjerkræ Climate for Growth Energioptimal ventilation V entilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø, og for at give dyrene de optimale betingelser.

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

VPC-anlæg. Naturlige kølemidler i mindre supermarkeder. Christian Heerup Tempcold

VPC-anlæg. Naturlige kølemidler i mindre supermarkeder. Christian Heerup Tempcold VPC-anlæg Naturlige kølemidler i mindre supermarkeder Christian Heerup Tempcold Miljøprojekt Nr. 952 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Ventilationseftersynet består af en registrering af grundoplysninger, inspektion, målinger, rådgivning samt rapportering.

Ventilationseftersynet består af en registrering af grundoplysninger, inspektion, målinger, rådgivning samt rapportering. 25. november 2010 J.nr. 2501/1207-0002 Ref. jtl Side 1/6 Instruks for lovpligtigt ventilationseftersyn 19. februar 2007 rev. 1. november 2010 MJ 1. Indledning Ventilationseftersynet omfatter ventilationsanlæg

Læs mere

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering This page intentionally left blank Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering 2. UDGAVE Af Søren Gundtoft og Aage Birkkjær

Læs mere

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 Retningslinjer for udvælgelse og applikationer STEMPELKOMPRESSORER MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 1 CYLINDER 2 CYLINDRE 4 CYLINDRE 8 CYLINDRE Danfoss Maneurop stempelkompressorer.........s.

Læs mere

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan Omgivelser max. 3 C Afsnit 9, side 6 - Fastlæggelse af PS - opgave: Udfyld tabellerne med tryk rundet op til nærmeste 0,5. HT-side luftkølet HT-side fordampning LT-side indendørs Kølemiddel 55 C PS Kølemiddel

Læs mere

Udvikling af demonstrations- og modulopbygget vandkøleaggregat med NH 3 som kølemiddel. Allan Aslai-Sørensen Christian Berg AS

Udvikling af demonstrations- og modulopbygget vandkøleaggregat med NH 3 som kølemiddel. Allan Aslai-Sørensen Christian Berg AS Udvikling af demonstrations- og modulopbygget vandkøleaggregat med NH 3 som kølemiddel Allan Aslai-Sørensen Christian Berg AS Miljøprojekt Nr. 1279 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3 Side 1 af 5 Tilslutningsskemaer over forskellige skyllekredsløb Pilene på de efterfølgende billeder peger i kølemidlets gennemstrømningsretning ved skylning. Ved skylning strømmer kølemidlet mod gennemstrømningsretningen,

Læs mere

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg:

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgave 1: Der skal laves et lille kølerum til slagter Johansen. Følgende data ligger til grund for opgaven: Fordamperydelse 10 kw. Kølemiddel R134a. Fordampningstemperatur

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

VAI - Teknik. Injektorer

VAI - Teknik. Injektorer VAI - Teknik Injektorer 1. Hvem er VAI Teknik 1. Firmaet er arvtager til DIKKERS, som kom uheldigt af dage. 2. Firmaet arbejder, som agentur og lagerførende grossist indenfor tilbehør til industrielle

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Energivenlig ventilation til svineproduktion

Energivenlig ventilation til svineproduktion Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene

Læs mere