Middelfart Spildevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Spildevand"

Transkript

1 Strategi Middelfart Spildevand

2 Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Samtidig skal den også skabe værdi uden for vandsektoren. Det er en stor udfordring i de kommende år. I hele verden også i Danmark flytter flere og flere mennesker fra land til by. Den større befolkning i byerne medfører, at byerne vokser, hvilket igen medfører en større befæstelsesgrad, dvs. flere hustage samt områder med asfalt og fliser. Sammen med de øgede regnvandsmængder, som klimaændringerne medfører, udgør dette en væsentlig udfordring. Vi må derfor gennem en holistisk strategisk tilgang skabe klimatilpassede og bæredygtige byer blandt andet med større fokus på vandets cyklus og sundhed. Vi skal forstå at styre både strømmen af vand og materialer i spildevandet mere klogt. Det kræver, at vandets kredsløb i byerne kan komme denne nye virkelighed i møde i årene fremover. Indhold Indledning Udfordringer & muligheder Rammebetingelser Vision Fokusområder Investering & effektivisering Værdiskabelse for forbrugerne Værdiskabelse for ejeren Fremtidig rolle i forhold til strukturudvikling inden for branchen Teknologiudvikling Middelfart Spildevand og andre vandselskaber er vigtige aktører i denne sammenhæng. Vi kan gennem innovation og ved at vise de bedste løsninger medvirke til at skabe denne overgang. Nye ledelsesformer, moderne asset management og innovative teknologier er kun nogle af de muligheder, vi som vandselskab har for at udvikle vores arbejde med at skabe en service af høj kvalitet. Men vi, som forsyning, kan ikke gøre arbejdet alene. Vandforbrugere både private, offentlige og virksomheder - må også bidrage væsentligt. For at nå dette kræver det en forvaltning af vand på tværs af de grænser, vi kender i dag. Der er behov for nye samarbejdsformer for at nå målene i vandplaner og klimahandlingsplaner. Der foregår meget inden for vandbranchen i disse år med ny teknologi og forskning. Man taler om klimatilpasning, nettoenergiproducerende renseanlæg, nye metoder til håndtering af slam og fjernelse af næringsstoffer og drivhusgasser samt genbrug af ressourcer som f.eks. fosfor. Men vil udviklingen vise sig i stand til at levere løsninger til de udfordringer, vi står overfor i rette omfang og til tiden? Det er sikkert, at vi også i Middelfart Spildevand er nødt til håndtere vores spildevand, regnvand og slam på nye måder. Hvordan skaber vi bedst og mest værdi for selskabet og vores kunder? 2 3

3 Udfordringer & muligheder Rammebetingelser Vision Fokusområder Middelfart Spildevand skal i de kommende år Middelfart Spildevand er omfattet af en række Middelfart Spildevands vision for 2018 For at indfri ovennævnte vision er der i strategi- forholde sig til stadigt stigende krav om effek- statslige rammebetingelser samt kommunale en brug for at finde de vigtigste fokusområder tiviseringer, investeringer og strukturudvikling inden for branchen. Hvordan skal Middelfart Spildevand se ud som virksomhed i 2018? Følgende forhold er væsentlige at få diskuteret i den sammenhæng: Besparelser på investeringer eller effektiviseringer i virksomhedens drift Værdiskabelse for forbrugerne (private kunder og virksomheder) Værdiskabelse for Middelfart Kommune (ejeren) planer og bestemmelser. Rammebetingelser for Strategi Middelfart Spildevand er f.eks. Takstniveau Prisloftregulering, benchmarking og strukturudvikling Kommunale planer f.eks. Klimahandlingsplan, Vandhandleplan og Spildevandsplan Evaluering af vandsektorloven Det er vigtigt at få afdækket de udviklings- Middelfart Spildevand ønsker at være en virksomhed, som på den mest kost-effektive måde behandler og renser spildevandet i Middelfart Kommune inden for de rammer, som myndighederne sætter. Løbende forbedringer af effektivitet og omkostninger skal ske ved hjælp af kontinuerlig innovation og udvikling af såvel teknologi som medarbejdernes kompetencer. Virksomheden indgår i strategiske samarbejder og netværk med andre forsyningsselskaber og lokale virksomheder, hvor dette giver mening og nødvendige ændringer. Med afsæt i de udpegede udfordringer og muligheder, har Middelfart Spildevand valgt at prioritere følgende: Investeringer og effektivisering Værdiskabelse for forbrugerne Værdiskabelse for ejeren Fremtidig rolle i forhold til strukturudvikling inden for branchen Teknologiudvikling Virksomhedens fremtidige rolle ift. struktur udvikling inden for branchen mæssige muligheder og udfordringer, der er indeholdt heri med særlig fokus på at skabe mest værdi for ejeren, forbrugerne og virksom- udviklingsmæssigt, teknisk og økonomisk. Virksomheden bidrager til Middelfart Kommunes brand som grøn vækstkommune. Teknologiudvikling heden/medarbejderne. 4 5

4 Investering & effektivisering Fremtidens forsyning Spildevand og slam Kvalitet, troværdighed og bæredygtighed er nøgleord for den service, som forbrugerne ønsker. Og så skal den leveres til den rigtige pris. Der skal findes den rette balance i forhold til effektivisering. Flere mennesker og en ændret livsstil udvider den befæstede del af vores byområder. Når vi sammenholder dette med en infrastruktur (renseanlæg, kloakker og bygværker), der bliver ældre, så har vi en af de store udfordringer, som vi må håndtere på daglig basis. Der skal prioriteres gennem en afklaring af, hvor det er vigtigst og/eller mest rentabelt at investere. Middelfart er en by i vækst, og den oprindelige fælleskloakerede bymidte er igennem de sidste årtier blevet udvidet med nye separatkloakerede områder, hvor spildevandet føres via de gamle ledninger i bymidten videre til Middelfart renseanlæg. Det samme gælder for Nørre Åby, Ejby, Gelsted og Brenderup. Dette skaber problemer i forbindelse med klimaændringerne, hvor det gamle afløbssystem ikke længere har en tilstrækkelig kapacitet til at transportere store vandmængder under kraftig regn. Dette medfører overløb af urenset spildevand til vores vandområder og oversvømmelser i kældre og på terræn. Udviklingen mod en sikker og bæredygtig håndtering af spildevand og slam fortsætter. Der foregår en udvikling af metoder med aerobt granulært slam, som synes at udgøre grundlaget for en aerob behandling af byspildevand i fremtiden. Ligeledes arbejdes der til stadighed med at forbedre rensningsprocesserne for næringsstoffer som kvælstof og fosfor f.eks. ved brug af nye biologiske processer til fjernelse af kvælstof (anammox-processen). Endvidere skal det nævnes, at membranteknologierne hastigt vinder frem, herunder membran-bioreaktorer. Derfor vil Middelfart Spildevand arbejde for at etablere fremtidens renseanlæg på Nordvestfyn, hvor en række af de nye teknologier har mulighed for at komme i spil. 6 7

5 Værdiskabelse for forbrugerne Værdiskabelse for ejeren Virksomheder Vandhåndtering i fremtidens by Virksomhederne har i stigende grad fokus på deres håndtering af vand, da det er forbundet med omkostninger. Det gælder deres vandforbrug, kvaliteten af det spildevand de afleder til kloak og mulighederne for lokal håndtering af regnvand. Resiliens og bæredygtighed er centrale fokusområder for fremtidens håndtering af vand i vores byer. Ved resiliens forstås robuste og fleksible løsninger, der kan fungere både under hverdagsregn, og når der kommer skybrud. Samtidig skal løsningerne fungere sammen med den by, som de er en del af. Der er fordele og ulemper ved både centraliserede og decentrale løsninger. De centraliserede løsninger er de traditionelt kendte med kloakker, bassiner, overløbsbygværker og centrale renseanlæg. De decentrale løsninger er løsninger, der håndterer og renser vand lokalt f.eks. lokal afledning af regnvand (LAR). I Middelfart er det specielt fødevarevirksomheder og overfladebehandlingsvirksomheder, der har en udfordring i forhold til vandforbrug og afledning af spildevand. Kunderelationer og inddragelse af interessenter Involvering af interessenter er ikke et mål i sig selv, men en måde til at opnå en større nyttevirkning, bæredygtighed og gennemsigtighed, når projekterne skal blive til virkelighed. På trods af mange gode isolerede erfaringer er der brug for en metode til at gentage og evt. opskalere disse. Derfor vil Middelfart Spildevand arbejde målrettet på at inddrage relevante interessenter på en måde, der giver værdi for alle parter. Det er vigtigt, at vi i Middelfart forholder os til, hvordan vi bedst og mest effektivt kan tilpasse os klimaændringerne og skabe en robust vandhåndtering i byerne. Det er også vigtigt, at vi forholder os til, hvordan vi bedst kan integrere vandsystemernes design med byernes langtidsplanlægning og udvikling. Derfor vil Middelfart Spildevand prioritere indsatsen i innovationsnetværket Vand i Byer, hvor målet er at udvikle, dokumentere og præsentere teknologier og planlægningsværktøjer til klimatilpasning af danske byer og samtidig udvikle eksportpotentiale. Som et eksempel på en bæredygtig byudvikling gennemføres i årene projekt KlimaByen i Middelfart. Projektet er et nationalt og internationalt eksempelprojekt, som skal vise, hvordan klimatilpasning kan gå hånd i hånd med byudvikling. 8 9

6 Fremtidig rolle i forhold til strukturudvikling inden for branchen Teknologiudvikling Regulering af vandbranchen Innovation og udvikling cleantech Genvinding af ressourcer og energi Forsyningssekretariatet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører kontrol med takster, driftsomkostninger og investeringer i vandselskaberne i Danmark. Vandsektorloven er under revision, og dermed er der nye retningslinjer på vej for Forsyningssekretariatet til regulering af den danske vandsektor. Strukturudvikling og nye ledelsesmodeller for forsyningerne, nye tilgange til asset management og nye innovative måder at lave udbud og indgå kontrakter er ved at ændre vandbranchen. Det danner tilsammen basis for en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne samt en både bæredygtig og effektiv service over for kunderne. Resultat- og procesbenchmarking, hvor selskaberne kan lære af de bedste, er en vigtig del af dette. Middelfart Spildevand vil derfor fortsætte i DANVAs procesbenchmarking og benchmarke med andre sammenlignelige vandselskaber. Middelfart Spildevand vil derfor aktivt bidrage til at udvikle SamAqua. Middelfart Spildevand vil derfor være en aktiv spiller i den kreds af vandselskaber, der er med til at definere, hvad asset management betyder for danske vandselskaber. Håndtering af vand og spildevand er en del af cleantech-industrien, når biprodukter og affald ændres til at være værdifulde nye ressourcer. Middelfart Kommune har en politik og strategi for grøn vækst. Dette er Middelfart Spildevand en naturlig del af, og selskabet vil derfor i det omfang det er til fordel for selskabet både teknisk og økonomisk indgå i initiativer, der har som mål at være med til at fremme udvikling af produkter, serviceområder og processer, som kan udnytte genanvendelige materialer og energikilder, reducere brugen af naturlige ressourcer og nedbringe eller fjerne udledninger til luft og vand samt affaldsstoffer. Derfor vil Middelfart Spildevand fortsat være partner i CLEAN, der er Danmarks førende grønne klyngeorganisation med mere end 170 medlemmer fra hele cleantech-sektoren. CLEAN er en politisk og teknologisk neutral platform, hvor både danske og udenlandske virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører udveksler viden og indgår nye samarbejder. Det sker på tværs af brancheskel og på tværs af den offentlige og private sektor. Vand og spildevand indeholder værdifulde mængder af næringsstoffer og energi. Der er en rivende udvikling i gang med at genvinde kvælstof og fosfor fra spildevandet på renseanlæg. I Middelfart genbruges næsten alt slam som gødning og jordforbedringsmiddel i landbruget. Men stigende miljøkrav kan ændre på dette. Derfor vil Middelfart Spildevand være en del af netværket Phosnet, der planlægger et slamforbrændingsanlæg med genvinding af fosfor, hvis dette bliver aktuelt. Teknologier er under udvikling, som muliggør udnyttelse af energien i spildevand. Produktion af biogas, mikrobiel elektrolyse, brændselsceller og osmose er blandt de teknologier, som kan ændre renseanlæggenes energiprofil væsentligt. Hertil kommer udnyttelsen af varmen i spildevand ved hjælp af varmepumpeteknologi. Fokus på energiforbrug er koblet til forståelse af og håndtering af produktion af drivhusgasser på vores renseanlæg. Dette bidrager til forebyggelse af drivhuseffekt. Derfor vil Middelfart Spildevand deltage i udviklingsprojekter med det formål at energioptimere vores renseanlæg

7 Investeringer og effektivisering Værdiskabelse for forbrugerne Værdiskabelse for ejeren Det er Middelfart Spildevands holdning, at det er vigtigt at investere også af hensyn til effektiviseringer. Målsætning At Middelfart Spildevand er blandt de mest kosteffektive vandselskaber til at håndtere og rense regnvand og spildevand inden for de rammer, som myndighederne sætter. Energioptimering Mindre driftsomkostninger til rensning af spildevand Længere levetid på betonbrønde og betonledninger Fokus på investeringer Mere kosteffektiv Klimatilpasning i forbindelse med byudvikling Det er Middelfart Spildevands holdning, at forsyningssikkerhed og god service er i højsædet. Det er vigtigt at få budskaber fra selskabet ud til kunderne. Målsætning At kunderne oplever forsyningssikkerhed, god service og god vejledning. At Middelfart Spildevand håndterer og behandler spildevand og regnvand på en stabil, effektiv og miljømæssig forsvarlig måde, således at udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet reduceres. Udvidet samarbejde med borgere og virksomheder Synliggørelse af selskabet over for kunderne Klimatilpasning mere fokus på nedbringelse af uvedkommende vand/frakobling af regnvand Sikre transport og rensning af spildevand Det er Middelfart Spildevands holdning, at det er vigtigt med et godt samarbejde med Middelfart Kommune både som ejer og som myndighed. Målsætninger At sikre og forbedre værdien af hele infrastrukturen af renseanlæg, pumpestationer, bassiner og ledningsanlæg, således at Middelfart kommune har et godt og velfungerende spildevandssystem. At virksomheden bidrager til Middelfart Kommunes brand som grøn vækstkommune. Revision af samarbejdet og arbejdsgange med Middelfart Kommune, f.eks. tydeliggøre ansvarsfordeling af hensyn til kommunens telefonomstilling m.m. Byudvikling via klimatilpasning Grøn vækst 12 13

8 Fremtidig rolle i forhold til strukturudvikling inden for branchen Det er Middelfart Spildevands holdning, at virksomheden skal spille åbent med i strukturudviklingen inden for branchen. Middelfart Spildevand ønsker at være den mest kosteffektive virksomhed som enkeltvirksomhed, i samarbejde eller ved fusion. Målsætning At virksomheden indgår i strategiske samarbejder i netværk med andre forsyningsselskaber og lokale virksomheder, hvor dette giver mening teknisk og økonomisk. Ruste sig til fremtidige strukturændringer Arbejde på tværs af kommunegrænser Teknologiudvikling Det er Middelfart Spildevands holdning, at det er vigtigt at deltage i teknologiudvikling og gerne være blandt de førende. Målsætning At løbende forbedringer af effektivitet og omkostninger sker ved hjælp af kontinuert innovation og udvikling af såvel teknologi som medarbejdernes kompetencer. At investeringerne er målrettede. At medarbejderne er involveret, og viden kan bruges internt i virksomheden. Genvinding af ressourcer f.eks. energi og næringsstoffer Fokus på energiproduktion 14 15

9 Strandvejen Middelfart

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren 1 Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Udgiver: DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vandhuset Danmarksvej 26,

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Fakta 2009 Vand i tal

Fakta 2009 Vand i tal Vand i tal DANVAs benchmarking og vandstatistik 2009 Vand i tal Nye udfordringer for vandsektoren Vandsektorloven er nu en realitet. Den har været længe undervejs og selvom lovens ønske om at effektivisere

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA Erhvervspanelet for Grøn Omstilling INDHOLD Resume 4 Forord 8 Introduktion 10 Anbefalinger 14 Udgiver: Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, oktober

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI Maj 2013 INDHOLD Forord 3 Vand en ressource - ikke et problem 4 Regnen falder - vandet stiger 6 Udfordringer og løsninger 12 Klimatilpassede byer 14 Vandet på landet 18

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer.

48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer. 48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer. Indholdsfortegnelse 1. Kort om regionalfondsmidlerne til bæredygtig grøn byudvikling... 3 2. Hvem kan søge... 3 3. Hvad

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Serviceeftersyn af vandsektoren. Oktober 2005. Regeringen

Serviceeftersyn af vandsektoren. Oktober 2005. Regeringen Serviceeftersyn af vandsektoren Oktober 2005 Regeringen Oktober 2005 Oktober 2005 Publikationen kan bestilles hos: Frontlinien Miljøministeriets informationscenter Telefon 70 12 02 11 E-mail: Frontlinien@Frontlinien.dk

Læs mere

nyt fra Grontmij Carl Bro

nyt fra Grontmij Carl Bro 9. årgang, nr. 2 Danmark November 2010 nyt fra Grontmij Carl Bro TEMA: Bliv gearet til klimaforandringerne Kloaknet, rensningsanlæg og vandmiljø er under hårdt pres som følge af de øgede nedbørsmængder.

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Sammenfatning af Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16. Maj 2013

VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16. Maj 2013 VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16 Maj 2013 FORORD INDHOLD Roskilde Byråd har med Strategi for Vand og Klimatilpasning sat kommunens samlede vandkredsløb på dagsordenen. Med de forventede

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere