Bistandshjælp til uddannelsessøgende i sommerferien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bistandshjælp til uddannelsessøgende i sommerferien"

Transkript

1 Bistandshjælp til uddannelsessøgende i sommerferien Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere den opfattelse, som socialministeriet havde givet udtryk for vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt de uddannelsessøgende, der var arbejdssøgende i sommerferien 1981, ville kunne modtage bistandshjælp, uanset at socialministeriet havde oplyst, at ministeriet ikke agtede at udsende et»sommerferiecirkulære«i FOB nr (J. nr ). I skrivelse af 21. juli 1980 klagede Danmarks kommunistiske Studenter over socialministeriets besvarelse i skrivelse af 18. juli 1980 af foreningens spørgsmål om, hvorvidt de uddannelsessøgende, der er arbejdssøgende i sommerferien 1981, vil kunne modtage bistandshjælp, uanset at socialministeriet - i en cirkulærskrivelse af 7. maj havde oplyst, at ministeriet ikke agtede at udsende et»sommerferiecirkulære«i Socialministeriet havde i de senere år (hvert år) udsendt cirkulærskrivelser til de sociale myndigheder om hjælp efter bistandsloven til de uddannelsessøgende i sommerferieperioder. I cirkulærskrivelse nr. 80 af 7. maj 1980 om hjælp efter bistandsloven til de uddannelsessøgende i sommerferieperioden 1980 anførte socialministeriet bl. a. følgende:»som en midlertidig ordning har uddannelsessøgende gennem de senere år kunnet opnå hjælp efter reglerne om forbigående hjælp efter bistandsloven i sommerferieperioden, jfr. senest socialministeriets cirkulærskrivelse af 18. maj Da der fortsat kan ventes vanskeligheder for uddannelsessøgende med hensyn til at skaffe beskæftigelse i sommerferieperioden, meddeler socialministeriet herved, at der også i sommeren 1980 kan ydes hjælp til uddannelsessøgende efter de hidtil gældende regler. Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan forventes fastsat lignende regler for de kommende år, idet det i bemærkningerne til lov nr. 218 af 23. maj 1979 (lov om statens uddannelsesstøtte) er forudsat, at sommerferiehjælp, som arbejdsløse uddannelsessøgende har haft mulighed for at få efter bistandsloven, bortfalder i forbindelse med lovens ikrafttræden ved begyndelsen af skoleåret Cirkulærskrivelsen af 7. maj 1980 svarer - bortset fra tilkendegivelsen i 3. stk. - i det store og hele til indholdet af de tilsvarende cirkulærskrivelser for tidligere år. Ved lov nr. 218 af 23. maj 1979 om statens uddannelsesstøtte blev indført et nyt bevillingssystem, således at der blev fastsat maksimale årlige stipendiera-

2 ter og maksimale støttebeløb (statsgaranterede studielån eller statsgaranterede studielån og stipendium). Loven, der trådte i kraft den 1. august 1980, bevirkede en forøgelse af det samlede støttebeløb, som er til rådighed. Ordningen efter uddannelsesstøtteloven er i øvrigt den, at støtten udbetales for samtlige årets 12 måneder (dvs. tilsigter at dække hele året), dog at udbetalingen sker i form af 10 rater, heraf 2 dobbeltrater. I bemærkningerne til forslaget til loven er anført følgende (Folketingstidende 1978/79, tillæg A, bind II, sp og 2347): Lovforslagets forbedrede støtteordning vil medføre bortfald af den sommerferiehjælp, som de uddannelsessøgende, der er arbejdsløse, har haft mulighed for at opnå hos bistandskontorerne i medfør af bistandslovens kap. 9. Den hertil ydede statsrefusion spares på socialministeriets budget. I forbindelse med lovforslagets gennemførelse ophæves som tidligere nævnt den hidtidige adgang for uddannelsessøgende til at få kontanthjælp i sommerferieperioderne i henhold til bistandsloven. Dette sker med virkning fra og med Udgifterne for kommunerne til hjælp til uddannelsessøgende i sommeren 1978 er af socialministeriet foreløbig anslået til ca. 25 mill. kr., hvoraf staten refunderer halvdelen, eller ca. 12,5 mill. kr. Som følge heraf vil staten fra og med støtteåret 1980/81 opnå en besparelse på støtten til uddannelsessøgende i form af mindreudgifter på 12,5 mill. kr. (1978/79-niveau) til kontanthjælp, og kommunerne vil opnå en tilsvarende mindreudgift. Da en sådan reduktion af den samlede statslige støtte ikke er tilsigtet i forbindelse med gennemførelsen af lovforslaget, er der ved beregning af merudgifterne i støtteåret 1980/81 taget hensyn til, at de uddannelsessøgende ikke længere vil have adgang til kontanthjælp i sommerferieperioderne. Spørgsmålet om sommerferiehjælp til uddannelsessøgende blev berørt i folketingets uddannelsesudvalgs betænkning afgivet den 26. april 1979 over lovforslaget. Et mindretal (socialistisk folkepartis og venstresocialisternes medlemmer af udvalget) udtalte som begrundelse for deres indstilling om, at lovforslaget blev forkastet ved 3. behandling, bl.a. (Folketingstidende 1978/79, tillæg B I, sp ): Endelig lægger lovforslaget op til, at studerende skal kunne nægtes hjælp efter lov om social bistand i perioder, hvor de er arbejdssøgende, men ikke kan skaffe sig arbejde. Dette uagtet, at alle erkender, at de beløb, der stilles til rådighed for uddannelsesstøtten, er for små til, at de uddannelsessøgende kan leve af dem. Om baggrunden for de nævnte lovforslagsbemærkninger oplyste undervisningsministeren følgende i besvarelse af spm. nr. 957 i folketingsåret 1979/80 fra folketingsmedlem Ebba Strange: I bemærkningerne til forslaget til den nye lov (lov nr. 218 af 23. maj 1979) er der redegjort for hensigten om at ophøre med sommerferiehjælpen til de uddannelsessøgende med virkning fra sommeren Jeg har tidligere i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget over for folketingets ud- 2/10

3 dannelsesudvalg redegjort for, at baggrunden herfor er et meget kraftigt ønske fra socialministeriet om, at iværksættelsen af støttereformen blev fulgt op af et bortfald af denne særordning, som kommunerne finder meget vanskelig at administrere, og jeg fremhævede samtidig, at den besparelse på socialministeriets budget, som forventedes opnået ved afskaffelsen af sommerferiehjælpen, har givet sig udtryk i merbevilling til stipendiestøtte i støtteåret 1980/81, således at der ikke er nogen reduktion af den samlede statslige udgift. I en redegørelse af 7. august 1980, som jeg udarbejdede i anledning af en klage fra en studerende ved Københavns universitet, tog jeg stilling til nogle spørgsmål om udbetaling af hjælp efter bistandsloven til uddannelsessøgende, der er arbejdssøgende. Redegørelsen er gengivet i denne beretning, sag nr. 5, s Jeg udtalte bl. a. følgende i redegørelsen: 1) Jeg skal først bemærke, at en stillingtagen til, i hvilket omfang der kan (skal) ydes hjælp i henhold til bistandsloven til uddannelsessøgende principielt, beror på en fortolkning og udfyldning af bistandsloven, navnlig bestemmelserne i lovens 37 og 38, der er gengivet ovenfor Det er således alene disse bestemmelser og fortolkningen heraf, der regulerer de uddannelsessøgendes ret til at modtage hjælp i henhold til bistandsloven. De tilkendegivelser, der fra socialministeriet i cirkulærer og enkeltudtalelser foreligger om spørgsmålet, har således principielt alene betydning som en vejledning til de administrerende myndigheder (kommunerne, amtsankenævnene og den sociale ankestyrelse) om den fortolkning, som bestemmelserne efter socialministeriets opfattelse skal undergives, samt om mulighederne for at tilrettelægge en hensigtsmæssig praksis inden for de skønsmæssige rammer, bestemmelserne sætter. Der kan endvidere være anledning til at fastslå, at både socialministeriet, kommunerne og ankeinstanser ved deres anvendelse af bistandsloven - i det omfang loven hjemler adgang til udøvelse af et skøn - naturligvis er begrænset af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, f. eks. almindeligt anerkendte lighedsgrundsætninger samt forbuddet imod, at forvaltningen i for vid udstrækning indordner sine skønsmæssige beføjelser under en fast regel. 2) Jeg har forstået socialministeriets tilkendegivelser om uddannelsessøgendes adgang til at modtage hjælp i henhold til bistandsloven således, at det er ministeriets opfattelse, at uddannelsessøgende ikke principielt er afskåret fra at modtage bistandshjælp. En forudsætning herfor er dog naturligvis, at den uddannelsessøgende opfylder de almindelige betingelser herfor i bistandslovens 37 og 38. Dette vil efter socialministeriets opfattelse kun sjældent være tilfældet, idet det forhold at være under uddannelse - med deraf følgende manglende indtjeningsmuligheder - ikke i sig selv kan anses som en»social begivenhed«, der berettiger til hjælp efter bistandslovens 37. Det anførte giver mig ikke anledning til bemærkninger. I redegørelsen gengav jeg endvidere de ovenfor citerede lovforslagsbemærkninger vedrørende uddannelsesstøtteloven og anførte i tilknytning hertil: 3/10

4 Efter min mening kan disse lovmotiver ikke tillægges nogen afgørende betydning for det principielle spørgsmål om, hvorvidt og i bekræftende fald under hvilke betingelser uddannelsessøgende overhovedet er berettiget til kontanthjælp efter bistandsloven (det vil sige uafhængigt af, i hvilken periode af året hjælpen gives). Spørgsmålet om, hvorvidt de uddannelsessøgende, der er arbejdssøgende i sommerferieperioden 1981, vil være berettiget til hjælp efter bistandsloven, havde forud for min redegørelse af 7. august 1980 været genstand for spørgsmål i folketinget (i henhold til folketingets forretningsorden 20) og brevveksling mellem Danmarks kommunistiske Studenter og socialministeriet. Et spørgsmål af 1. juli 1980 (i fortsættelse af tidligere spørgsmål) fra medlem af folketinget Ebba Strange (spm. nr. 1013) om, hvilke betingelser uddannelsessøgende skal opfylde for at kunne få hjælp efter bistandslovens 37 og 38 i sommerferien 1981, besvarede socialministeren den 16. juli 1980 således:»efter bistandslovens 37 kan der, når en person på grund af sygdom, svangerskab og fødsel, svigtende arbejdsmuligheder, ophør af samliv med ægtefællen, aftjening af værnepligt eller andre ændringer i sine forhold i en begrænset tid er afskåret fra at skaffe det fornødne til sit eller familiens underhold, og udgifterne hertil ikke dækkes gennem dagpenge eller pensionsydelser, af det offentlige ydes en sådan hjælp, at det modvirkes, at pågældendes og familiens hidtidige levevilkår i væsentlig grad forringes. Ifølge lovens 38 forudsætter ydelse af hjælp, at såvel den, der søger hjælpen, som ægtefællen i tilstrækkelig grad har udnyttet sine arbejdsmuligheder. Det fremgår således direkte af bistandsloven, at betingelserne for, at forbigående hjælp kan komme på tale, er dels, at ansøgeren er ramt af en begivenhed, der midlertidigt ændrer hans sociale status, dels at han i fuldt omfang står til rådighed for arbejdsmarkedet. Efter den indtil 1. april 1976 gældende lov om offentlig forsorg var det en klar forudsætning, at uddannelsessøgende i almindelighed ikke var omfattet af lovens støttemuligheder, og denne forudsætning gælder også efter bistandsloven. Dette er udtrykkeligt anført i socialministeriets cirkulære af 3. november 1975 om kontanthjælp efter bistandsloven, punkt 5, hvorefter dækning af økonomiske behov, der alene skyldes, at den pågældende er uddannelsessøgende, ikke kan ydes efter reglerne om kontanthjælp i bistandsloven, medmindre uddannelsen er et led i forbedring af erhvervsevnen hos en person med et særligt handicap. De uddannelsessøgende kan kun henføres under bistandslovens 37 under helt ekstraordinære forhold. Denne passus bygger på den betragtning, at det at være under uddannelse ikke er en af de»sociale begivenheder«, der er omtalt i bistandslovens 37, men et normalt led i et livsforløb. Muligheden for at opnå hjælp som uddannelsessøgende opstår derfor kun, hvis der indtræffer en af de ændringer i pågældendes forhold, som alt andet lige ville give ikke-uddannelsessøgende adgang til hjælp efter 37, stk. 1. I erkendelse af, at uddannelsessøgende i stort omfang havde tilrettelagt deres studieforløb ud fra en forventning om at påtage sig erhvervsarbejde i de to sommerferiemåneder, og at denne arbejdsmulighed i stigende grad var blevet vanskeligere at udnytte, fandt socialministeriet i 1974 at måtte acceptere, at der ifølge en udvidende fortolkning af forsorgsloven kunne ydes hjælp til ud- 4/10

5 dannelsessøgende i ferieperioden, hvis de havde udnyttet deres erhvervsmuligheder. Efter bistandslovens ikrafttræden den 1. april 1976 har denne ordning været videreført uanset socialministeriets principielle betænkeligheder herved. Grundlaget for den ekstraordinære hjælp er imidlertid bortfaldet i kraft af vedtagelsen af L 218 af 23. maj 1979 om statens uddannelsesstøtte, idet det udtrykkeligt blev anført i bemærkningerne til lovforslaget, at lovens forbedrede støtteordning ville medføre bortfald af den sommerferiehjælp, som de uddannelsessøgende, der var arbejdsløse, havde haft mulighed for at opnå hos bistandskontorerne i medfør af bistandslovens kap. 9. Den hertil ydede statsrefusion skulle spares på socialministeriets budget. Socialministeriet har herefter for 1981 budgetteret i overensstemmelse hermed, ligesom besparelsen for kommunerne forudsættes indregnet i kommunernes budgetter for For så vidt angår spørgerens henvisning i begrundelsen for spørgsmålet til undervisningsministerens svar af 23. juni 1980 på spørgsmål nr. 957 af 16. juni fra samme spørger (omtalt ovenfor; min bemærkning), skal man bemærke, at det fremgår af undervisningsministerens svar, at den besparelse på socialministeriets budget, som forventedes opnået ved afskaffelsen af sommerferiehjælpen, har givet sig udtryk i merbevilling til stipendiestøtte i støtteåret 1980/81, således at der ikke sker nogen reduktion af den samlede statslige udgift. Undervisningsministeren har endelig fremhævet, at uddannelsesstøtten ikke standses i ferietiden, og at støtten faktisk tilsigter at dække alle årets 12 måneder. Socialministeriet må herefter fastholde, jfr. ministeriets svar af 26. juni 1980 på samme spørgers spørgsmål om samme emne, at der ikke længere er grundlag for at udsende cirkulærskrivelser om hjælp efter bistandsloven til uddannelsessøgende i sommerferieperioden.«danmarks kommunistiske Studenter havde i skrivelse af 12. juni 1980 til mig rejst det ovenfor s. 536, 1. afsnit, nævnte spørgsmål. Jeg sendte med skrivelse af 3. juli 1980 foreningens skrivelse til socialministeriet til besvarelse. I skrivelse af 18. juli 1980 til Danmarks kommunistiske Studenter besvarede socialministeriet foreningens skrivelse af 12. juni 1980 ved at henvise til socialministerens ovenfor gengivne besvarelse af spørgsmålet fra medlem af folketinget Ebba Strange. I Danmarks kommunistiske Studenters skrivelse af 21. juli 1980 til mig henviste foreningen til foreningens skrivelse af 12. juni I skrivelse af 10. oktober 1980 anmodede jeg socialministeriet om en udtalelse i anledning af foreningens klage i skrivelsen af 21. juli Jeg anmodede socialministeriet om specielt at udtale sig om følgende: (1) Det fremgår ikke klart af socialministerens bevarelse af 16. juli 1980 af Ebba Stranges spørgsmål (nr. 1013) i folketinget, hvortil socialministeriet har henvist i skrivelsen af 18. juli 1980 til foreningen, hvorvidt ministeriets tilkendegivelser om ydelse af bistandshjælp for sommerferien 1981 skal forstå således, at det efter ministeriets opfattelse generelt må anses for udelukket at yde bistandshjælp til uddannelsessøgende i sommerferien, eller om ministeriets svar skal forstås således, at adgangen til at modtage hjælp kun er afskåret for så vidt angår de uddannelsessøgende, der er berettiget til at modtage statens uddannelsesstøtte. - Jeg beder socialministeriet udtale sig om dette spørgsmål. 5/10

6 (2) Socialministeriets opfattelse vedrørende adgangen til at udbetale bistandshjælp til studerende i sommerferieperioden bygger ifølge det oplyste i væsentlig grad på bemærkningerne til det lovforslag om statens uddannelsesstøtte, der blev gennemført som lov nr. 218 af 23. maj 1979, og som er gengivet i Folketingstidende 1978/79, tillæg A, II. bind, sp og I en redegørelse af 7. august 1980 (omtalt ovenfor; min tilføjelse) for en sag vedrørende spørgsmål om udbetaling af hjælp efter bistandsloven til på et tidspunkt, da han var tilmeldt Københavns universitet som uddannelsessøgende, har jeg gjort nogle bemærkninger vedrørende betydningen af de ovennævnte lovforslagsbemærkninger. Jeg anførte bl. a. følgende:»efter min mening kan disse lovmotiver ikke tillægges nogen afgørende betydning for det principielle spørgsmål om, hvorvidt og i bekræftende fald under hvilke betingelser uddannelsessøgende overhovedet er berettiget til kontanthjælp efter bistandsloven (det vil sige uafhængigt af, i hvilken periode af året hjælpen gives).«jeg er her gået ud fra, at de omtalte lovforslagsbemærkninger, der (direkte) kun omtaler spørgsmålet om uddannelsessøgendes adgang til»sommerferiehjælp«efter bistandsloven, er uden betydning for en stillingtagen til det mere generelle spørgsmål - som er behandlet i redegørelsen - om, hvorvidt uddannelsessøgende - under visse forudsætninger - er berettiget til hjælp efter bistandsloven (også uden for sommerferietiden). - Jeg beder socialministeriet oplyse, hvorvidt ministeriet er enigt i den opfattelse af de ovennævnte lovforslagsbemærkninger, som jeg således har givet udtryk for. I en udtalelse af 23. oktober 1980 anførte socialministeriet følgende: I denne anledning skal man med hensyn til det første spørgsmål henvise til, at det såvel under den tidligere lovgivning (forsorgsloven) som under bistandsloven har været en klar forudsætning, at der normalt ikke kunne ydes kontanthjælp til uddannelsessøgende. Dette fremgår af socialministeriets cirkulære af 3. november 1975, pkt. 5. Da socialministeriet ikke forventer at udsende en»sommerferiecirkulærskrivelse«i 1981, vil dette indebære, at der normalt ikke vil være adgang til at yde kontanthjælp til uddannelsessøgende, hvad enten den uddannelsessøgende modtager støtte fra statens uddannelsesstøtte eller ej. Man skal i denne forbindelse henlede opmærksomheden på, at der kan blive tale om at yde kontanthjælp til en uddannelsessøgende, hvis denne søger hjælp ikke i sin egenskab af uddannelsessøgende, men f. eks. i forbindelse med sygdom eller fødsel. Med hensyn til det andet spørgsmål skal man meddele, at socialministeriet er enig i, at bemærkningerne til L 218 af 23. maj 1979 i 1. række må opfattes som vedrørende den hidtil ydede hjælp i sommermånederne og således ikke har nogen afgørende betydning for det mere principielle spørgsmål om, hvorvidt uddannelsessøgende overhovedet er berettiget til kontanthjælp efter bistandsloven. Jeg udtalte følgende i en skrivelse til Danmarks kommunistiske Studenter:»Baggrunden for den foreliggende klage er den tilkendegivelse, som er indeholdt i socialministeriets cirkulærskrivelse nr. 80 af 7. maj 1980 om hjælp efter bistandsloven til uddannelsessøgende i sommerferieperioden 6/10

7 1980, og hvorefter retningslinjer svarende til dem, der er indeholdt i cirkulærskrivelsen, ikke kan forventes fastsat i de kommende år. Klagen vedrører nærmere den opfattelse med hensyn til tilkendegivelsens retlige betydning, som er kommet til udtryk i socialministeriets skrivelse af 18. juli 1980 til Danmarks kommunistiske Studenter (i form af den henvisning til det, der er anført i socialministerens besvarelse af 16. juli 1980 af spørgsmål nr fra folketingsmedlem Ebba Strange, jfr. ovenfor). Klagen vedrører således umiddelbart alene socialministeriets tilkendegivelser vedrørende adgangen til at yde hjælp til uddannelsessøgende efter bistandsloven i sommerferieperioden. Som baggrund for vurderingen af socialministeriets tilkendegivelser herom finder jeg dog først at burde gøre nogle bemærkninger om de synspunkter, som i almindelighed (dvs. uafhængigt af, om behovet for hjælp har relation til specielt sommerferieperioden) må være afgørende for uddannelsessøgendes adgang til at få bistandshjælp. Som det fremgår af min redegørelse af 7. august 1980 (denne beretning, s. 103 ff.), er det min opfattelse - som jeg forstår, at socialministeriet deler - at uddannelsessøgende ikke principielt er afskåret fra at modtage bistandshjælp. Jeg har imidlertid samtidig givet udtryk for, at jeg må være enig med socialministeriet i, at forudsætningen herfor - nemlig at den uddannelsessøgende opfylder de almindelige betingelser for ydelse af bistandshjælp i bistandslovens 37 og 38 - kun sjældent vil være opfyldt, idet det forhold at være under uddannelse - med deraf følgende manglende indtjeningsmuligheder - ikke i sig selv kan anses som en»social begivenhed«, der berettiger til hjælp efter bistandslovens 37. Som det ligeledes fremgår af min redegørelse af 7. august 1980, kan spørgsmålet om, hvilken betydning det at være tilmeldt en uddannelsesinstitution bør tillægges for vurderingen af, om en uddannelsessøgende må siges at have»udnyttet sine arbejdsmuligheder«(jfr. herved bestemmelsen i bistandslovens 38) efter min mening give anledning til principiel tvivl, jfr. min redegørelse. En nærmere stillingtagen hertil må forventes at komme til at foreligge i forbindelse med en verserende retssag, der er anlagt mod den sociale ankestyrelse af den uddannelsessøgende, hvis sag min ovennævnte redegørelse vedrørte. Efter min opfattelse er de lovforslagsbemærkninger om uddannelsessøgendes adgang til at opnå bistandshjælp, som ligger til grund for uddannelsesstøtteloven fra 1979, uden afgørende betydning for det nævnte principielle spørgsmål om, og i bekræftende fald under hvilke betingelser uddannelsessøgende overhovedet er berettiget til kontanthjælp efter bistandsloven, jfr. således min redegørelse af 7. august Baggrunden herfor er - som anført i min skrivelse af 10. oktober 1980 til socialministe- 7/10

8 riet - at lovforslagsbemærkningerne alene (direkte) omtaler bortfald af adgangen til»sommerferiehjælp«efter bistandsloven, (dvs. den (særlige) adgang til at yde hjælp efter loven til uddannelsessøgende i en bestemt periode af året (sommerferiemånederne), som hidtil har været omtalt i socialministeriets årlige cirkulærskrivelser). Jeg finder ikke at have grundlag for at antage, at socialministeriets besvarelse i skrivelsen af 18. juli 1980 (i form af en henvisning til besvarelsen af det nævnte folketingsspørgsmål nr. 1013) af Danmarks kommunistiske Studenters spørgsmål skulle bygge på urigtige forudsætninger med hensyn til den almindelige adgang til at yde uddannelsessøgende bistandshjælp. Jeg bemærker i denne forbindelse, at socialministeriet i udtalelsen af 23. oktober 1980 til mig har tilsluttet sig min opfattelse om, at lovforslagsbemærkningerne til uddannelsesstøtteloven ikke har nogen afgørende betydning for det mere principielle spørgsmål om, hvorvidt uddannelsessøgende overhovedet er berettiget til kontanthjælp efter bistandsloven. Om socialministeriets tilkendegivelser vedrørende adgangen for uddannelsessøgende til at få bistandshjælp specielt i sommerferieperioden skal jeg herefter bemærke følgende: Jeg har forstået, at socialministeriets tilkendegivelser om spørgsmålet bygger på følgende retsopfattelse: Som anført ovenfor finder socialministeriet ikke, at det at være under uddannelse er en»social begivenhed«, der i sig selv berettiger til (kontant)hjælp efter reglerne herom i bistandsloven. Dette gælder principielt uanset, på hvilket tidspunkt og for hvilken periode af året spørgsmålet om ydelse af hjælp opstår. På tilsvarende måde ansås uddannelsessøgende heller ikke - i hvert fald ikke i almindelighed - for omfattet af støttemulighederne efter den tidligere forsorgslov. Det forhold, at uddannelsessøgende i betydelig udstrækning baserede studieforløbet på arbejdsindtægter i sommerferiemånederne, sammenholdt med stigende vanskeligheder ved at opnå sådant arbejde, bevirkede imidlertid, at socialministeriet i 1974 efter omstændighederne fandt, at betingelserne i forsorgsloven for at yde hjælp til uddannelsessøgende, der ikke kunne opnå arbejde i sommerferieperioden, var opfyldt, dvs. at der efter ministeriets opfattelse i sådanne tilfælde nu forelå den fornødne»sociale begivenhed«som betingelse for ydelse af hjælp. Socialministeriet underrettede kommunerne herom ved cirkulærskrivelse af 22. juli 1974 og har hvert år siden - dvs. også i tiden efter bistandslovens ikrafttræden - udsendt tilsvarende cirkulærskrivelser. 8/10

9 Socialministeriet har fundet, at det retlige grundlag for denne praksis er bortfaldet i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 218 af 23. maj 1979 om uddannelsesstøtte (på grund af bemærkningerne til forslaget til denne lov) og dermed naturligvis også for udsendelse af fremtidige cirkulærskrivelser herom til de sociale myndigheder. Jeg skal hertil bemærke følgende: I min tidligere omtalte redegørelse af 7. august 1980 har jeg udtalt mig mere i almindelighed om den retlige betydning, som efter min mening tilkommer uddannelsessøgendes tilkendegivelser i bl. a. cirkulærskrivelser om adgangen til at yde hjælp i henhold til bistandsloven (her til uddannelsessøgende). I overensstemmelse med det, der er anført i redegørelsen, må jeg finde, at cirkulærskrivelserne vedrørende hjælp i sommerferieperioden alene har karakter af vejledninger til de administrerende myndigheder om den anvendelse af reglerne i bistandslovens 37 og 38 i en bestemt situation, som efter socialministeriets opfattelse bør foretages. Jeg finder derimod ikke, at socialministeriets cirkulærskrivelser udgør noget selvstændigt grundlag for hjælpens udbetaling, dvs. at denne skulle være principielt afhængig af cirkulærskrivelsernes udsendelse. Jeg finder ikke, at det, socialministeriet har meddelt Danmarks kommunistiske Studenter om de uddannelsessøgendes adgang til fremtidig at få»sommerferiehjælp«efter bistandsloven, er udtryk for, at ministeriet har tillagt de nævnte cirkulærskrivelser en retlig betydning, som er i strid med de netop angivne synspunkter. Derimod har socialministeriet i udtalelsen af 23. oktober 1980 til mig udtalt sig på en måde, der synes at være udtryk for, at udsendelsen af cirkulærskrivelserne efter ministeriets opfattelse har været - og derfor også fremtidig vil være - en betingelse for ydelse af hjælp i den givne situation (»sommerferiehjælp«). Jeg finder dog ikke, at dette forhold i sig selv kan give mig tilstrækkeligt grundlag for at foretage videre, udover at jeg på ny har henledt ministeriets opmærksomhed på det, jeg anførte om spørgsmålet i min redegørelse af 7. august Som tidligere anført, har jeg forstået socialministeriets tilkendegivelse over for Danmarks kommunistiske Studenter således, at grundlaget for at yde den særlige»sommerferiehjælp«til uddannelsessøgende bortfaldt ved gennemførelsen af uddannelsesstøtteloven fra Af socialministeriets udtalelse af 23. oktober 1980 til mig synes det endvidere at fremgå, at adgangen til at yde»sommerferiehjælp«efter ministeriets opfattelse er bortfaldet over for alle uddannelsessøgende (og ikke blot over for uddannelsessøgende, der modtager uddannelsesstøtte efter loven herom), således at der efter ministeriets opfattelse alene kan udbetales bistandshjælp i de - relativt få - tilfælde, hvor de almindelige betingelser herfor er opfyldt (dvs. i tilfælde, hvor der som grundlag for hjælpens ydel- 9/10

10 se foreligger en social begivenhed, bortset fra de svigtende arbejdsmuligheder i sommerferieperioden), jfr. ovenfor. Efter min opfattelse er spørgsmålet om, hvilken retlig betydning de omtalte lovforslagsbemærkninger til uddannelsesstøtteloven fra 1979 bør tillægges for anvendelsen af bistandsloven, ikke utvivlsomt. Jeg finder således navnlig, at det kan give anledning til en vis tvivl, om også uddannelsessøgende, der ikke er omfattet af støtteadgangen efter uddannelsesstøtteloven, må anses for afskåret fra at få hjælp efter bistandsloven i sommerferieperioden. Jeg finder dog ikke på det foreliggende grundlag at burde tilkendegive nogen nærmere opfattelse af det spørgsmål, hvis endelige afgørelse hører under domstolene. En afklaring af spørgsmålet bør efter min mening ske med udgangspunkt i en eller flere konkrete sager. Jeg bemærker i denne forbindelse, at undladelsen af i fremtiden at udsende årlige cirkulærskrivelser om»sommerferieperioden«efter min opfattelse ikke i sig selv afskærer uddannelsessøgende fra adgangen til at opnå bistandshjælp, jfr. ovenfor. At socialministeriet som sin opfattelse har givet udtryk for, at grundlaget for ydelse af»sommerferiehjælp«efter bistandsloven helt er bortfaldet som følge af de omtalte lovforslagsbemærkninger, er dog ikke et forhold, der kan give mig grundlag for at udtale kritik over for ministeriet. Sammenfattende finder jeg herefter ikke at have tilstrækkeligt grundlag for at kritisere det, socialministeriet har tilkendegivet Danmarks kommunistiske Studenter i skrivelsen af 18. juli 1980 (i form af en henvisning til socialministerens besvarelse af spørgsmål nr fra folketingsmedlem Ebba Strange).«Den 9. april 1981 underrettede jeg folketingets retsudvalg om sagen. 10/10

Efterregulering af bistandshjælp

Efterregulering af bistandshjælp Efterregulering af bistandshjælp En socialforvaltning fratrak ved udmålingen af bistandshjælp for en måned et stipendiebeløb. Forvaltningen var i tvivl om, hvorvidt beløbet skulle tilbagebetales til statens

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Bistandshjælp til studerende

Bistandshjælp til studerende Bistandshjælp til studerende Udtalt, at den sociale ankestyrelses afgørelse, hvorved ankestyrelsen tiltrådte et afslag på en ansøgning om bistandshjælp i henhold til bistandslovens 37 til en person, der

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 138 a ikke kan antages at indeholde tilstrækkelig hjemmel for

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Brændselshjælp til pensionister

Brændselshjælp til pensionister Brændselshjælp til pensionister Udtalt over for social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune, at en afgørelse om ydelse af personligt tillæg (til folkepension) til brændselshjælp hvilede på et urigtigt

Læs mere

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Ombudsmanden udtalte over for ankenævnet for uddannelsesstøtten, at han fandt det mest nærliggende at sidestille

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Københavns Kommune havde stillet krav om, at stillingen som forstander på et plejehjem ved ledighed skulle besættes med en sygeplejerskeuddannet person.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Interne auktioner i postvæsenet

Interne auktioner i postvæsenet Interne auktioner i postvæsenet Fundet det beklageligt, at generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet ikke gav offentligheden meddelelse om afholdelse af auktioner over uanbringelige forsendelser.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Information på rigshospitalet til patienter og pårørende om faglige konflikter

Information på rigshospitalet til patienter og pårørende om faglige konflikter Information på rigshospitalet til patienter og pårørende om faglige konflikter Ikke fundet grundlag for kritik af en skrivelse, der blev udsendt af direktionen for Rigshospitalet til overlæger og oversygeplejersker

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Adgangen til at tilbagekalde et tilsagn om, at en udstykning ville kunne godkendes. FOB nr. 80.552 (J. nr. 1980-312-54). Landboforeningen A klagede for gårdejer

Læs mere

Spørgsmål om udbetaling af børnetilskud og forskudsvis børnebidrag under ophold på observationsskole

Spørgsmål om udbetaling af børnetilskud og forskudsvis børnebidrag under ophold på observationsskole Spørgsmål om udbetaling af børnetilskud og forskudsvis børnebidrag under ophold på observationsskole Ikke fundet grundlag for at kritisere et amtsankenævns afgørelse, hvorefter et barn under ophold på

Læs mere

Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor

Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor Foranlediget, at en social- og sundhedsforvaltning frafaldt et krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt pension, som forvaltningen havde rettet

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23

Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23 Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23 Udtalt, at hverken boligministeriet eller byggestyrelsen i sine afgørelser som klageinstans vedrørende en byggesag tilstrækkeligt klart havde angivet at

Læs mere

Forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning (arbejdsskadeforsikringsloven)

Forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning (arbejdsskadeforsikringsloven) Forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning (arbejdsskadeforsikringsloven) og uddannelseshjælp efter bistandslovens 42 Med udgangspunkt i en klage drøftet med sikringsstyrelsen og socialministeriet spørgsmålet

Læs mere

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til,

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Betingelser for hjælp til tandbehandling efter bistandslovens 46. stk. 1

Betingelser for hjælp til tandbehandling efter bistandslovens 46. stk. 1 Betingelser for hjælp til tandbehandling efter bistandslovens 46. stk. 1 Meddelt den sociale ankestyrelse, at det burde have fremgået af begrundelsen i ankestyrelsens afgørelse om hjælp i henhold til bistandslovens

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Administration af klagebegrænsningsreglerne i forhold til den sociale ankestyrelse

Administration af klagebegrænsningsreglerne i forhold til den sociale ankestyrelse Administration af klagebegrænsningsreglerne i forhold til den sociale ankestyrelse Udtalt, at den standardskrivelse, som den sociale ankestyrelse anvendte ved afvisning af at optage en sag til realitetsbehandling,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Henstillet til Familieretsdirektoratet at træffe afgørelse om at give en pige tilladelse til at bære navnet Bjørn som mellemnavn. (J. nr. 1988-140-69).

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven

Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven Udtalt, at en godkendt foreløbig afgørelse om tvangsindgreb efter bistandslovens 127, stk. 2, 1. pkt., som på baggrund af barnets hjemgivelse

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere