Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk"

Transkript

1 Værdiansættelse firmabil TC/BD Værdiansættelse - urigtigt vurderingsgrundlag - åbenbart urimeligt skøn - overførsel af nyere bil fra selskab til hovedanpartshaver - Østre Landsrets dom af 8. maj 2014, SKM ØLR, jf. tidligere SKM BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret traf ved en dom af 8/ afgørelse i en sag om værdiansættelsesgrundlaget ved salg af en nyere bil fra selskab til hovedaktionær. Landsretten tilsidesatte såvel Landsskatterettens som byrettens afgørelse, bl.a. med henvisning til, at retten ikke fandt det godtgjort, at der bestod en fast administrativ praksis vedrørende værdiansættelse af biler som den i sagen omhandlede kostbare, specialindrettede biler. Den omstændighed, at der generelt måtte gælde en praksis om værdiansættelse af biler ved salg mellem interesseforbundne parter til den pris, som ville kunne opnås ved salg til en bilforhandler i en ren handel - således som antaget af Landsskatteretten - kunne efter landsrettens opfattelse ikke tillægges betydning. Ofte vil en dyr bil, der anvendes erhvervsmæssigt og måske tillige privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller i et selskab, således at de første års større værditab kan fratrækkes skattemæssigt. Efter nogen tid, når bilen er faldet i værdi, kan det være hensigtsmæssigt at lade bilen overgå til den private formuesfære. Skattelovgivningen lægger ligefrem op til en sådan disposition, hvis bilen er placeret i virksomhedsskatteordningen, idet virksomhedsejerens beskatningsgrundlag efter 3 års ejertid - og i et ubegrænset antal år fremefter - udgør 75 % af den oprindelige anskaffelsessum, hvorfor beskatningsgrundlaget efter nogle år klart vil overstige markedsprisen på bilen. Det er følgelig ikke økonomisk hensigtsmæssigt at be-

2 - 2 holde bilen i virksomhedsskatteordningen, for så vidt beskatning af privat brug af bilen er på tale. Samme betragtninger kan anlægges for hovedaktionærer, der får stillet bil til rådighed af selskabet, jf. ligningslovens 16, stk. 4 og 16 A, stk. 5, jf. stk. 4. Også andre forhold end de skattemæssige overvejelser kan føre til, at bilen overføres fra virksomheden til ejeren eller overdrages fra selskab til aktionær kortere eller længere tid efter, at bilen er købt. Spørgsmålet er hernæst, hvordan bilen skal værdiansættes ved en sådan overgang fra virksomhed til ejer henholdsvis fra selskab til aktionær. Østre Landsrets dom af 8/ drejer sig om værdiansættelsen ved overdragelse fra selskab til anpartshaver. Grundlæggende er der naturligvis ingen tvivl om, at bilen skal værdiansættes til handelsværdien. Men handelsværdien er ikke et éntydigt begreb. Eksempelvis er der givetvis forskel på værdiansættelsen ved salg til en forhandler henholdsvis ved en forhandlers salg til en slutbruger. Skal forhandleren ikke alene oppebære en avance, men tillige påtage sig visse garantier over for en køber, vil dette selvsagt øge forskelsværdien. Også den forventede liggeperiode vil selvsagt spille en rolle. Videre kan rejses spørgsmålet om, hvilken indflydelse en fordyrende, særlig tilvirkning af bilen efter virksomhedsejeren eller aktionærernes behov har på værdiansættelsen ved en senere overgang. I mange tilfælde har skattemyndighederne etableret og fulgt en given praksis om værdiansættelsen ved overdragelse eller anden overgang, og en sådan praksis kan som udgangspunkt påberåbes af skatteyderen ud fra en lighedsgrundsætning. Mest udbredt og kendt er givetvis skattemyndighedernes praksis om værdiansættelse af fast ejendom i givne sammenhænge, herunder det nu aldrende cirk. nr. 185 af 17/ om værdiansættelse ved gaveoverdragelser og arveudlæg, TS-cirk , der nu er afløst af Den Juridiske Vejledning afsn. C.B om enkeltstående overdragelse af fast ejendom mellem hovedaktionær og selskab, Den Juridiske Vejledning, afsn. C.C om overførsel fra virksomhedsskatteordningen, samt den særlige praksis om værdiansættelse af liebhaverejendomme til anskaffelsessummen ved overdragelse fra selskab til aktionær, jf. Den Juridiske

3 - 3 Vejledning afsn. C.B og SKM HR, jf. tidligere SKM VLR. Med etableringen af en given praksis, undertiden betegnet hjælperegler, normeres de værdiskøn vedrørende de meget forskellige aktiver, som skattemyndighederne løbende skal foretage, og bidrager dermed til at sikre ensartethed og ligelig behandling af alle skatteydere. Det juridiske grundlag Værdiansættelse af biler ved overdragelse fra selskab til aktionær er ikke normeret i særregler i positiv lovgivning, men er omfattet af skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens 2 samt administrativ praksis på området. Såfremt den anvendte pris ikke svarer til markedsvilkår, fastsættes vilkårene skønsmæssigt af skattemyndighederne, se herved UfR H, hvor det anføres, at det tiltrædes, at ligningsmyndighederne i et tilfælde som det foreliggende, hvor sælgeren ejer næsten alle aktier i det selskab, som køber grunde, er berettiget til at ansætte anskaffelsessummen efter et skøn over grundenes værdi på købstidspunktet.. Et sådant skøn forudsætter formentlig, at skattemyndighederne som første led i en korrektion sandsynliggør, at de mellem parterne aftalte vilkår ikke er markedskonforme, jf. eksempelvis TfS 1988, 292 H. Et af skattemyndighederne udøvet skøn kan kun tilsidesættes, hvis skønnet er foretaget på et urigtigt grundlag, jf. eksempelvis UfR H som den ledende dom på området, eller skønnet fører frem til et åbenbart urimeligt resultat, jf. eksempelvis UfR H. Domstolene foretager som udgangspunkt ikke selv et skøn, hvis det konstateres, at skattemyndighedernes skøn hviler på et urigtigt grundlag eller medfører et åbenbart urimeligt resultat. Sagen vil i stedet blive hjemvist til fornyet behandling hos skattemyndighederne, jf. UfR H, hvor landsretten dristede sig til at fastsætte en given værdi, alt i overensstemmelse med resultatet af et syn og skøn indhentet under sagens behandling ved landsretten, men hvor Højesteret gav skattemyndighederne medhold i, at sagen skulle hjemvises til skattemyndighederne for et nyt skøn. Sidstnævnte praksis synes dog i et vist omfang at være under optøning.

4 - 4 Højesterets dom ref. i UfR H peger i retning af, at der skal meget til, før skattemyndighedernes skøn kan karakteriseres som åbenbart urimeligt, jf. UfR V, hvor førnævnte sag, UfR H, blev behandlet af landsretten for anden gang. Denne skønsmargin synes dog at være blevet indskrænket de senere år. Østre Landsrets dom af 8/ Sagen afgjort ved Østre Landsrets dom af 8/ drejede sig om, på hvilket grundlag en Audi A5 Coupe 3,0 TDI Quattro Tiptronic skulle værdiansættes ved salg fra selskab til hovedanpartshaver. Selskabet havde købt bilen den 24/ for kr. Samme år, den 19/ , blev bilen solgt fra selskabet til hovedanpartshaveren for kr. Værdien på kr. blev fastsat på grundlag af en vurdering fra en Audi-forhandler rekvireret af hovedanpartshaveren og med et vurderingsgrundlag svarende til den pris, som forhandleren kunne tænkes at betale for bilen i 2008 ved et rent salg. Det var, ikke overraskende, faldet SKAT for brystet, at hovedanpartshaveren således personligt havde erhvervet en næsten ny bil til en pris, der lå mere end kr. under, hvad selskabet havde betalt nogle måneder forinden. SKAT nåede her frem til, at prisnedslaget for bilen i selskabets ejertid på knap 6 måneder skønsmæssigt kunne ansættes til kr., således at prisen ved salget til hovedanpartshaveren efter SKAT s opfattelse burde være kr. højere, svarende til en overdragelsessum på kr. Hovedanpartshaveren blev herefter udlodningsbeskattet af disse kr. Hovedanpartshaveren indbragte sagen for Landsskatteretten, der var lidt mere imødekommende overfor anpartshaveren end SKAT. Landsskatteretten var på den ene side enig med hovedanpartshaveren vedrørende selve vurderingsgrundlaget. Landsskatteretten bemærkede således i præmisserne for afgørelsen,

5 - 5 at:... markedsværdien af en bil ved salg mellem interesseforbundne parter i praksis er anset for den pris, som ville kunne opnås ved salg til en bilforhandler i en ren handel. Landsskatteretten ville dog i den konkrete situation ikke acceptere den af hovedanpartshaveren fremlagte dokumentation for, hvad en forhandler ville betale for bilen, og anførte i denne sammenhæng, at Handelsværdien fastsættes til, hvad bilen kunne indbringe ved salg til forhandler, hvorved den af selskabet fremlagte værdiansættelse ikke umiddelbart kan lægges til grund, da der er tale om en ensidig indhentet vurdering. I mangel af oplysninger i øvrigt om handelsværdien, er der derfor grundlag for at fastsætte denne skønsmæssigt. Med henvisning til, at bilen var erhvervet i juni 2008 og solgt til hovedanpartshaveren knap 6 måneder senere, nåede Landsskatteretten herefter frem til, at handelsværdien skønsmæssigt kunne ansættes til kr. Skatteyderen indbragte herefter sagen for Retten i Glostrup. Under hovedforhandlingen forklarede to Audi-forhandlere, hvoraf den ene havde vurderet bilen forud for hovedanpartshaverens køb, begge, at prisen blev fastsat med afsæt i forhandlerens videresalgspris, men fratrukket en avance til forhandleren samt omkostninger i form af forskelsmoms samt klargøring. Endvidere skulle der - især i krisetider, som det var tilfældet under finanskrisen - tages hensyn til liggetid samt et eventuelt prisafslag ved salg til en potentiel kunde, ligesom der var visse forpligtelser i henseende til eventuelle reklamationer. For så vidt angår anvendelse af DAF's brugtbilskatalog som grundlag for prisfastsættelsen, forklarede den ene forhandler videre, at der næppe i dag var nogen, der anvendte DAF's brugtbilskatalog. I stedet anvendtes internetbaserede prisberegninger, hvor man fastsatte en salgspris, som man herefter regnede ud fra, således at avance og omkostninger fratrækkes. På denne baggrund kunne der være en forskel på kr. mellem på den ene side den rene salgspris til forhandleren og på den anden side forhandlerens salgspris til en kunde på en specialbil som en Audi A5 Coupe 3,0 TDI Quattro Tiptronic, hvorfor prisen ved salg til en forhandler udgjorde omkring kr.

6 - 6 Hovedanpartshaveren anførte vedrørende vurderingsgrundlaget, at det efter Landsskatterettens praksis var prisen ved salg til en forhandler i en ren handel, der skulle lægges til grund. Han henviste i den forbindelse til dels to kendelser fra Landsskatteretten fra 2009, henholdsvis jr. nr og jr. nr , og dels den i foreliggende sag afsagte kendelse fra Landsskatteretten, der havde tilkendegivet, at markedsprisen efter praksis er den værdi, der kan opnås ved salg til en autoforhandler i en ren handel. Videre anførte hovedanpartshaveren, at han qua de indhentede vurderinger og de afgivne forklaringer fra de to Audi-forhandlere havde løftet bevisbyrden for, at parternes værdiansættelse svarede til handelsværdien. Endelig gjorde hovedanpartshaveren gældende, at han havde løftet bevisbyrden for, at den af SKAT foretagne skønsmæssige vurdering både hvilede på et urigtigt grundlag og i øvrigt førte frem til et åbenbart urimeligt resultat. Skatteministeriet anførte heroverfor for det første, at parternes værdiansættelse var foretaget på et forkert grundlag. Med henvisning til bl.a. Højesterets dom ref. i TfS 2005, 363 H gjorde Skatteministeriet nærmere gældende, at bilen skulle værdiansættes uden hensyn til forhandleravance og klargøringsomkostninger, men alene med et skønsmæssigt fradrag for forhandleravance. Og videre at det ved dommen ref. i TfS 2007, 380 V var fastslået, at skattemyndighederne kunne anvende DAF s priskatalog ved skønnet. Skatteministeriet bestred endvidere, at de af selskabet indhentede vurderinger kunne lægges til grund, da der var tale om ensidigt indhentede vurderinger. Hovedanpartshaveren burde have således efter myndighedernes opfattelse have indhentet et syn og skøn i sagen. Retten i Glostrup afviste bl.a. at lægge DAF s brugtbilkatalog til grund, da kataloget ikke angav en relevant pris i forhold til sagen. Bl.a. angav kataloget prisen ved salg fra forhandler til forbruger, og der indgik derfor i prisen bl.a. en forhandleravance. Endvidere lagde retten vægt på de to forhandleres vidneforklaringer, herunder vidnernes oplysninger om markedssituationen i december Hovedanpartshaveren fik herefter medhold i, at han kunne anvende en pris på bilen på kr. ved køb af bilen ud af selskabet.

7 - 7 Hovedaktionæren havde således under sagens behandling for byretten alene nedlagt påstand om, at udlodningsbeskatningen skulle nedsættes med kr., idet prisen for bilen udgjorde kr. og altså ikke kr. SKAT indbragte sagen for Østre Landsret, hvor SKAT nedlagde påstand om frifindelse, svarende til, at salgsprisen i overensstemmelse med Landsskatterettens kendelse skulle ansættes til kr. For landsretten blev fremlagt nye oplysninger, herunder, at den omhandlende bil var videresolgt 2½ år senere for kr. til en forhandler. Dette forklarede hovedanpartshaveren derved, at de første chokbølger efter finanskrisens indtræden var ved at fortage sig på dette senere salgstidspunkt. Ved landsretten begærede hovedanpartshaveren syn & skøn. Dette syn & skøn støttede dog ikke hovedanpartshaverens sag, da syns- og skønsmanden nåede frem til, at salgsprisen på det omhandlede tidspunkt ikke udgjorde kr. som forklaret af de to forhandlere ved Retten i Glostrup, men derimod kr., hvis der var tale om et salg til en forhandler i en ren handel. Syns- og skønsmanden bemærkede herved bl.a., at én af de førnævnte forhandlere beregnede sig en større avance ved videresalg end normalt og derfor betalte en lavere købspris end normalt. Spørgsmålene i sagen drejede sig herefter om følgende: Forelå der en fast praksis om vurderingsgrundlaget, som hovedanpartshaveren kunne støtte ret på. Dernæst hvorvidt myndighedernes grundlag for skønsudøvelsen var fejlbehæftet. Og endeligt spørgsmålet om, hvorvidt skønnet var åbenbart urimeligt. Skatteministeriet bestred, at der forelå en administrativ praksis om vurderingsgrundlaget for værdiansættelse, samt at den påberåbte praksis var i direkte strid med lovbestemmelserne samt retspraksis, herunder Højesterets praksis. Ministeriet gjorde videre gældende, at flere forhold kunne begrunde, at myndighederne havde foretaget et skøn over bilens værdi, herunder at der var tale om énsidigt indhentede erklæringer fra forhandlerne, og at syns- og skønsmandens vurdering viste, at prisen på

8 kr. ikke var udtryk for den pris, der kunne opnås hos en forhandler, hvad selv hovedanpartshaveren havde erkendt under sagens behandling for byretten, idet han havde erkendt, at værdien var kr. højere end nævnte vurderinger. Efter ministeriets opfattelse kunne myndighedernes skøn heller ikke anses som åbenbart urimeligt. SKAT anførte endelig følgende bemærkelsesværdige anmodning til landsretten: Såfremt landsretten finder, at det udøvede skøn helt eller delvist skal tilsidesættes, og at sagen skal hjemvises til fornyet behandling hos SKAT,. anmodes landsretten om at fastsætte præcise retningslinjer for, hvordan det fornyede skøn i så fald skal udøves. Hovedanpartshaveren anførte heroverfor bl.a., at Landsskatteretten havde tilkendegivet, at vurderingsgrundlaget efter praksis var prisen på bilen ved et rent salg til en bilforhandler, at dette var udtryk for en fast praksis, som måtte omfatte hovedanpartshaveren, og at en praksisændring kun kunne ske med fremadrettet virkning ud fra et lighedsprincip, jf. herved Retssikkerhedsudvalgets Redegørelse 1996, s. 4 ff. Endelig anførte han, at en skønnet værdi på kr. lå udenfor rimelighedens grænser i forhold til skønsmandens værdi på kr , svarende til en afvigelse fra syns- og skønsmandens værdiansættelse på 12 pct. Østre Landsret ændrede Retten i Glostrups dom, og tiltrådte herved Landsskatterettens værdiansættelse af bilen til kr. Landsretten konstaterede indledningsvist, at overdragelsessummen for bilen var aftalt mellem selskabet og hovedanpartshaveren, og at det var ubestridt, at skattemyndighederne havde været berettigede til at foretage et skøn over bilens handelsværdi. Landsretten anførte herefter for det første, at hovedanpartshaveren ikke fandtes at have godtgjort, at skattemyndighedernes skønnede handelspris på kr. var udøvet på et fejlagtigt grundlag, eller at skønnet har ført til et åbenbart urimeligt resultat. Landsretten henviste herved til oplysningerne om selskabets købspris for bilen ca. 6 måneder forud for overdragelsen til aktionæren, til den i sagen fremlagte skønserklæring, til oplysningerne

9 - 9 om salgsprisen på en lignende Audi handlet i december 2008 og til anpartshaverens egen videresalgspris ca. 2½ år efter købet. De af anpartshaveren indhentede vurderinger af bilens værdi i december 2008 kan ikke føre til et andet resultat. Efter landsrettens opfattelse var der derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet. Landsretten anførte dernæst vedrørende spørgsmålet om vurderingsgrundlaget, at den omhandlede bil var kostbar og ved selskabets erhvervelse blev specialindrettet efter hovedanpartshaverens ønske, hvorefter den ca. 6 måneder senere blev overdraget til hovedanpartshaveren personligt. Herefter tilkendegav landsretten, at der ikke sås påvist en fast administrativ praksis vedrørende sådanne handler, hvorefter markedsværdien var den værdi, der kunne opnås ved et frit salg til en forhandler. Landsretten tilføjede videre, atd en omstændighed, at der generelt måtte gælde en administrativ praksis som anført af hovedanpartshaveren, ikke kunne føre til, at hans påstand skulle tages til følge. Det 1. led i landsrettens præmisser, hvorefter det anføres, at det er ubestridt, at skattemyndighederne har været berettigede til at foretage et skøn over bilens handelsværdi er nok vanskeligt at genfinde i hovedanpartshaverens procedure, idet anpartshaveren netop påberåbte sig en fast praksis, hvorfor der ikke var grundlag for et skøn. 2. led i præmisserne giver ikke anledning til bemærkninger, idet hovedanpartshaveren selv havde bragt sig i en vanskelig situation derved, at han ikke havde fået konkrete købstilbud, ligesom det først under landsretssagen kom frem, at videresalgsprisen 2½ år efter stort set svarede til hovedanpartshaverens købspris på kr. Hertil kom, at han selv havde erkendt, at købesummen på kr. nok lå kr. for lavt, hvilket selvsagt gav SKAT anledning til at foretage en skønsmæssig ansættelse. 3. led er imidlertid bemærkelsesværdig, idet det her anføres: Der ses ikke påvist en fast administrativ praksis vedrørende sådanne handler, hvorefter markedsværdien er den værdi, der kan opnås ved et frit salg til en forhandler. Dette led i præmisserne genkalder en lidt kedelig oplevelse af, at spørgsmålet om eksistensen af en fast administrativ praksis stort set er umuligt at dokumentere for skatteydere. SKAT kan læne sig tilbage i stolen og blot anføre, at en sådan praksis ikke eksisterer, og herefter med domstolenes velsignelse overlade bevisbyrden for indholdet og rækkevidden af SKAT s egen praksis til skatte-

10 - 10 yderen. Og i nærværende sag dette til trods for, at Landsskatteretten anførte, at prisen ved salg mellem interesseforbundne parter er den pris, som kan opnås hos en forhandler i en ren handel. Retssikkerheden netop på dette punkt lader meget tilbage at ønske. Dette særligt når henses til, at 3. præmis ret beset er overflødig, idet landsretten kunne nå frem til det ønskede resultat allerede efter 2. præmis. Og i hvert fald bemærkningen i 3. præmis om, at det forhold, at der generelt måtte gælde en administrativ praksis som anført af (hovedaktionæren), kan ikke føre til, at hans påstand skal tages til følge indebærer, at en afvisning af nævnte praksis som en fast administrativ praksis ret beset synes at have karakter af et obiter dictum. Dommen harmonerer på dette punkt ikke godt med præmisserne for TfS 1994, 295 ØLD, hvor det anføres, at... I hvert fald i det foreliggende tilfælde, hvor bestemmelsen i ligningsvejledningen for 1986 K efter sin formulering ikke giver mulighed for afvigende praksis, og hvor sagsøgte, Skatteministeriet, ikke har godtgjort, at den faktisk er blevet fraveget., se herved nærmere i TfS 2005, 354, Dokumentation af administrativ praksis for domstolene. o

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

TfS 1993, 413 Om næringsaktier

TfS 1993, 413 Om næringsaktier TfS 1993, 413 Om næringsaktier Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Partnere Den 1/7 1981 trådte aktieavancebeskatningsloven i kraft. I henhold til lovens 3 skal fortjeneste eller tab ved

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H

TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Partnere Ved dom afsagt den 28/10 1993 (TfS 1993, 531 H) har Højesteret statueret, at en

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen

BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen BETÆNKNING NR. 945 MARTS 1982 ISBN 87-503-4024-7 In 03,0-179-bet. Eloni Tryk. København Indholdsfortegnelse.

Læs mere

En bemærkning om»lejekøb«

En bemærkning om»lejekøb« En bemærkning om»lejekøb«i relation til finansielle leasingkontrakter af Hans Viggo Godsk Pedersen Med det formål at hindre omgåelse af reglerne om ejendomsforbehold indeholder kreditaftaleloven i 6, stk.

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Gebyrdommen U2012.483H

Gebyrdommen U2012.483H Gebyrdommen U2012.483H Af advokat Georg Lett, advokat Karsten Høj og advokat Pernille Sølling 1 Artiklen gennemgår Højesterets dom U2012.483H, der angik mulighed for at pålægge gebyrer på pensionsforsikringer.

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet Ska Indkomstopgørelser i ikke-erhvervsmæssig virksomhed Hvorfor skatteministeret afviste udlevering af visse dokumenter i 10-mandsprojektsagerne Omlægning af personskatterne 1987-2002 Skatteministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt Internt og fortroligt Undtaget fra aktindsigt Eventuelt til brug for retssag REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion

Læs mere

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 4 Diverse Gratis BBR-meddelelser frem til juni 2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at BBR-registeret skal omlægges til

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Dokumentets dato Myndighed 19. februar 2008 Skatterådet Sagsnummer 08-039044 Dokumenttype Bindende svar Overordnede emner Emneord Resumé Skat Medarbejderaktier,

Læs mere