Statistik for Jobcenter Aalborg

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for Jobcenter Aalborg"

Transkript

1 Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse udgøres af de forsikrede ledige (pt. ca fuldtidspersoner, svarende til ca. 15,6 % af alle fuldtidspersoner på kommunale ydelser i Aalborg). Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland. Hvis Aalborg har en stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland, hvilket var tilfældet i 2015, taber kommunen penge på beskæftigelsestilskuddet. Ganske vist viser tabel 1, at Aalborgs andel af samtlige forsikrede ledige i Nordjylland har været faldende siden august 2015, men der var en tilsvarende udvikling i 2014, og det fremgår, at Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland i januar november 2015 ligger på et højere niveau end i Tabel 1: Aalborgs andel af forsikrede ledige i Nordjylland (fuldtidspersoner) ,6 38,2 38,7 40,3 41,5 43,0 48,3 48,1 46,4 45,2 43, ,7 36,6 37,5 39,9 40,7 42,1 46,7 46,3 44,3 43,2 41,3 39,5 Pct.point. 0,9 1,6 1,2 0,4 0,8 0,9 1,6 1,8 2,1 2,0 2,2 En af hovedårsagerne til Aalborgs store andel af de forsikrede ledige i Nordjylland er dimittendledighed, som er en af jobcentrets store udfordringer. Dette hænger nøje sammen med, at antallet af dimittender fra de store uddannelsesinstitutioner i Aalborg i de seneste år har været støt stigende en vækst, der vil fortsætte i de kommende år. Tabel 2: Antal fuldtidspersoner på A-dagpenge Udv. -1,4% -1,2% 1,3% 1,1% -0,9% -0,1% 1,7% -0,6% -1,6% -4,3% -6,4% Tabel 2 viser, at der siden august 2015 har været et lavere antal forsikrede ledige end i samme måned i Det skal dog bemærkes, at der særligt vedr. oktober og november 2015 kan komme efterregistreringer, hvorfor udviklingen i disse måneder bør tages med forbehold. Den store vækst i antallet af unge, der færdiggør en uddannelse, påvirker antallet af unge på dagpenge, og dermed andelen af forsikrede ledige i Nordjylland. Således vurderes de store stigninger i antallet af fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge fra juni 2015 til juli 2015 primært at være dimittender, jf. tabel 3. 1

2 Tabel 3: Antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge Udv. 1,5% 2,3% 4,2% 5,7% 4,0% 3,3% 6,4% 4,9% 2,5% -0,7% -2,3% På landsplan er antallet af fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge faldet med 4,3 % fra oktober 2014 til oktober I Aalborg er der et fald på 0,7 %, mens der er en meget forskellig udvikling i 6-byerne, jf. tabel 4. Tabel 4: Udvikling i antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge oktober 2014 til oktober ,7 % -4,7 % 2,0 % 3,5 % 15,3 % -16,6 % -4,3 % Jobcenter Aalborg har i efteråret 2015 iværksat en handlingsplan for at nedbringe antallet af forsikrede ledige. De væsentligste punkter i handleplanen er: Særlig indsats for dimittender bl.a. fremrykket indsats på AAU og UCN, samt samarbejde med de øvrige kommuner, der har behov for højtuddannet arbejdskraft Indsatsen fremrykkes for såvel nyledige som langtidsledige Jobklubber for de ledige Skærpet fokus på løntilskud særligt de private Skærpet fokus på at opkvalificere ufaglærte med ordinær uddannelse Det er forventningen, at handleplanen sammen med investeringsmodellen på området vil medvirke til at nedbringe Aalborg Kommunes andel af den samlede nordjyske ledighed og reducere udgifterne til forsørgelse af forsikrede ledige med 16 mio. kr. i Sideløbende hermed forventes det øgede fokus på den virksomhedsvendte indsats og investeringsmodellen på dette område også at bidrage til at få flere forsikrede ledige i beskæftigelse. Flere unge skal have en uddannelse Målet i beskæftigelsesplanen for 2015 er, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal falde med 4 % fra ultimo 2014 til ultimo Det er pt. ikke muligt særskilt at opgøre det samlede antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse i jobindsats.dk, hvorfor det nedenfor er valgt at fokusere på uddannelseshjælp. Som det fremgår ovenfor har der været et mindre fald for antallet af unge under 30 år, der modtager A-dagpenge. I tabel 5 nedenfor er vist antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Det fremgår, at antallet siden maj 2015 har ligget på højere end i En af hovedårsagerne til det generelt højere niveau i efteråret 2015 vurderes at være EUD-reformen, der trådte i kraft 1. august Hermed blev der indført adgangskrav til erhvervsuddannelser, så elever skal have mindst 2 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangs- 1 Oktober er valgt frem for november for at minimere effekten af efterregistreringer, jf. note 1 ovenfor. 2

3 prøve for at kunne blive optaget. Der er derfor en gruppe unge, som tidligere har kunnet påbegynde en erhvervsuddannelse, som ikke længere umiddelbart kan komme videre i uddannelsessystemet, og afgangen fra uddannelseshjælp efter sommeren 2015 er derfor mindre end i Omvendt er frafaldet fra erhvervsuddannelserne i efteråret 2015 lavere end tidligere år. Tabel 5: Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Udv. -5,4% -3,4% -0,7% -0,6% 2,5% 4,2% 8,4% 7,1% 5,1% 6,1% 5,5% 3,0% Note: Som nævnt ovenfor kan der komme et antal efterregistreringer i primært november og december Af tabel 6 fremgår, at udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Aalborg, Odense og Randers er opadgående, mens de øvrige 6 byer oplever et fald. Tabel 6: Udvikling i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp november 2014 til november ,5 % -7,2 % -1,2 % 2,2 % -7,6 % 1,0 % 0,0 % Jobcenter Aalborg gennemførte i efteråret 2015 en evaluering af investeringsmodellen på ungeområdet med henblik på at vurdere, om indsatsen skal justeres. Hovedpunkterne i investeringsmodellen er: Nyt introduktionsforløb en styrket indsats for at afklare de unge i forhold til deres uddannelsesvalg Styrket indsats for at fastholde de unge i uddannelse Øget fokus på tværfaglighed, samarbejde og kompetenceudvikling i Uddannelseshuset Evalueringen peger på, at de planlagte indsatser kun har virket i kort tid, at der ville have været en større stigning i ledigheden blandt unge, hvis ikke de initiativer der ligger i investeringsmodellen var gennemført og at Uddannelseshuset samtidigt har været i en opstartsfase. Som følge af evalueringen er der foretaget nogle justeringer i indsatsen, jf. tidligere forelæggelse for Beskæftigelsesudvalget: Justering af vejledningskurset Etablering af faste vejledningsforløb i jobsøgning og udarbejdelse af CV En anderledes modtagelse i Uddannelseshuset Løbende optag på opkvalificeringskurset målrettet dansk og matematik 3

4 Tilgang til førtidspension Tabel 7 viser tilgangen til førtidspension det seneste rullende år (fx september 2015 = oktober 2014 til september 2015). Det fremgår af tabellen, at niveauet fra oktober 2015 er lavere end samme måned i Samlet set peger udviklingen på, at der efter implementering af reformen af førtidspension og fleksjob nu er fundet et niveau for tilkendelser. Tabel 7: Tilgang af personer til førtidspension (rullende år) Udv. -22,2% -13,0% -11,2% 9,9% 8,5% 13,1% 4,6% 9,6% 2,1% -1,3% -7,1% -13,2% Tabel 8 viser udviklingen i tilgangen til førtidspension i 6-byerne. Også her er det tydeligt, at tallene er påvirket af, at det har taget noget tid at få implementeret reformen, og at der i nogle jobcentre må vurderes at have været bremset for hårdt op på tilkendelser af pension i en periode. Tabel 8: Udvikling i tilgang til førtidspension december 2014 til december ,2 % -7,2 % -8,2 % 47,3 % 67,7 % 75,7 % 11,6 % Tabel 9 viser tilgangen til førtidspension i december 2015 (seneste rullende år) sat i forhold til arbejdsstyrken (2013) i 6-byerne. Aalborgs tilkendelsesniveau ligger noget lavere end både 6-byerne (bortset fra København) og landsgennemsnittet. Tabel 9: Tilgang til førtidspension i andel af arbejdsstyrken 0,22 % 0,09 % 0,29 % 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,26 % Supplerende kan det oplyses, at antallet af borgere på førtidspension i Aalborg Kommune er faldet fra i december 2013 til i december Langtidsledigheden skal bekæmpes Målet i beskæftigelsesplanen er, at antallet af langtidsledige skal falde med mindst 5 % fra ultimo 2014 til ultimo Det fremgår af tabel 10, at antallet i 2015 ligger noget højere end i 2014, når der ses bort fra 1. kvartal Tabel 10: Antal langtidsledige Udv. -3,0% -2,7% -3,0% 5,0% 1,1% 3,2% 7,1% 4,2% 6,0% 7,8% 8,6% Note: Som nævnt ovenfor kan der komme et antal efterregistreringer i primært oktober og november

5 Det fremgår af tabel 11, at udviklingen i antallet af langtidsledige i Aalborg er stigende, mens antallet i de øvrige 6-byer og hele landet er faldende. Jobcenter Aalborg har i efteråret 2015 iværksat en handleplan for indsatsen for forsikrede ledige med henblik på at vende udviklingen. Handleplanen har blandt andet fokus på at give de ledige en fremrykket indsats, jf. ovenfor. Samtidigt vil Jobcenter Aalborg øge aktiveringsgraden for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Disse tiltag forventes at medvirke til at nedbringe langtidsledigheden. Tabel 11: Udvikling i antal langtidsledige oktober 2014 til oktober ,8 % -17,0 % -8,4 % -1,0 % -14,2 % -7,0 % -11,4 % Jobcenter Aalborg har i beskæftigelsesplanen opstillet et supplerende mål om at antallet af personer, der mister dagpengeretten i 2015 skal falde med 5 % i forhold til I perioden januar oktober 2014 var der 655 personer, der mistede dagpengeretten, mens der i samme periode i 2015 var 630 personer, der mistede dagpengeretten, svarende til et fald på 3,8 %. På landsplan var der et fald på 13,8 %, mens der blandt 6- byerne var fald på mellem 7,3 % og 21,3 %. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne I beskæftigelsesplanen indgår et mål om, at jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne skal være 40 % 2. En opgørelse for perioden januar juli 2015 viser, at Jobcenter Aalborg har samarbejde med 28,9 % af virksomhederne, hvilket er på niveau med 2014, hvor resultatet var 29,9 %. Det bemærkes, at målet om en samarbejdsgrad på 40 % er akkumuleret for hele 2015, og det vurderes derfor fortsat realistisk at nå målet. Det skyldes ikke mindst, at der i efteråret 2015 er gennemført en kampagne blandt virksomheder, som jobcentret ikke tidligere har haft samarbejde med og generelt er sat øget fokus på at få borgere ud i virksomhedsvendt aktivering. Det fremgår endvidere af tabel 12, at resultatet for Aalborg ligger på niveau med Aarhus og Odense. Tabel 12: Samarbejdsgrad med virksomhederne, januar juli ,9 % 16,1 % 28,8 % 29,4 % 35,2 % 36,5 % 25,7 % Der er i beskæftigelsesplanen opstillet et supplerende mål om at antallet af virksomhedsplaceringer for alle målgrupper skal øges med 10 % i 2015 ift Jf. tabel 13 er der et stykke vej til målet, da antallet af påbegyndte virksomhedsplaceringer i de første tre kvartaler af 2015 er faldet med 0,1 % ift. samme periode i Udviklingen skyldes dog i høj grad regelændringer for offentlige løntilskud, som har medført et stort fald i antallet heri. 2 Det at jobcentret skal have samarbejde omkring placering af borgere i fx virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob. 5

6 Tabel 13: Udvikling i antal virksomhedsplaceringer, kvartal 2015 ift. samme periode i 2014 (antal påbegyndte aktiveringsforløb, løntilskud og virksomhedspraktik) Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg Randers Hele landet I alt -0,1 % 0,4 % -6,3 % 0,4 % 2,9 % -24,9 % -10,7 % Private 4,5 % 13,5 % -6,0 % -3,7 % 5,6 % -14,9 % -7,6 % Kigger man alene på private placeringer, har der i Aalborg været en stigning på 4,5 % i 2015, mens der på landsplan var et fald på 7,6 %. Nedbringelse af antallet af sygedagpengeforløb I lyset af udviklingen i antallet af sygedagpengesager i starten af 2015, blev der i efteråret 2015 iværksat en handleplan på området. Hovedpunkterne i handleplanen er: Flere borgere vil komme i jobafklaringsforløb Fokus på fastholdelse og forebyggelse Information og forebyggelse Konsulentbistand fra Marselisborg Resultaterne pt. fremgår af tabel 14, hvortil det dog skal bemærkes, at antallet af sager i særligt september og oktober 2015 vil stige på grund af efterregistreringer. Det ændrer dog ikke på, at der er et markant fald i antallet af sygedagpengeforløb i august, september og oktober 2015, når der sammenlignes med samme måned året før (antallet af sygedagpengeforløb udviser sæsonudsving, hvorfor eksempelvis stigningen fra august til september er helt forventelig). Faldet i antallet af sygedagpengesager modsvares delvist af en stigning i antallet af borgere i jobafklaringsforløb. Tabel 14: Antal sygedagpengeforløb Udv. -3,3% 0,6% -2,4% -2,8% -3,6% -1,3% -0,1% -4,5% -7,2% -11,7% Af beskæftigelsesplanen for 2015 fremgår, at der skal være fokus på at forebygge lange forløb på sygedagpenge i Det fremgår af tabel 15, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger siden juni 2015 har været faldende, og at antallet siden august 2015 har været lavere end i samme måned i

7 Tabel 15: Antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udv. 1,7% 3,9% 2,6% 0,5% -0,3% 0,0% 1,0% -2,0% -2,8% -2,0% Det fremgår af tabel 16, at der for hele landet og 6-byerne bortset fra København har været mere markante fald i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger end i Aalborg. Tabel 16: Udvikling i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger, september 2014 til september ,8 % 5,1 % -17,0 % -17,2 % -33,7 % -26,2 % -15,4 % Udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb skal dog ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb, hvor det i Aalborg og København er en lavere andel af arbejdsstyrken, der er på jobafklaringsforløb end i de øvrige 6-byer. Aalborgs andel svarer til niveauet for hele landet. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse Tabel 17 nedenfor viser antallet af fuldtidspersoner på de forskellige offentlige forsørgelsestyper, og udviklingen fra oktober 2014 til oktober Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er faldet med 280 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 1,0 %. Tabel 17: Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse samt udvikling oktober 2014 oktober 2015 Antal fuldtidspersoner Udvikling oktober 2014 til oktober 2015 Ydelsesgrupper i alt ,0 % A-dagpenge ,3 % Arbejdsmarkedsydelse ,5 % Kontanthjælp ,3 % Uddannelseshjælp ,1 % Revalidering ,9 % Forrevalidering ,5 % Sygedagpenge ,1 % Jobafklaringsforløb ,3 % Ressourceforløb ,9 % Ledighedsydelse 370-7,0 % Fleksjob ,3 % Førtidspension ,9 % 3 Det bemærkes, at antallet i tabel 13 afviger fra antallet angivet i den seneste kvartalsstatistik, da der nu ligger en anden måling i jobindsats.dk til grund. Årsagen til afvigelsen mellem de to opgørelser undersøges pt. 7

8 Antal fuldtidspersoner Udvikling oktober 2014 til oktober 2015 Efterløn ,7 % Note: Der er en afvigelse ift. tabel 14, hvilket skyldes, at tabel 14 måler på antallet af forløb, mens tabel 17 måler på antallet af fuldtidspersoner, og dermed inddrager varigheden af forløbene i beregningen. Tabellen nedenfor viser andelen af befolkningen (fuldtidspersoner, alderen år), der modtog kommunale ydelser i 6-byerne og hele landet i oktober Aalborg ligger fortsat lidt under niveauet for hele landet, og blandt 6-byerne er det kun København og Aarhus, der ligger lavere end Aalborg. Det fremgår dog også, at fra oktober 2014 til oktober 2015 har Aalborg haft den svageste udvikling, hvor andelen af borgere på kommunale ydelser er faldet med 0,2 procentpoint, mens der i hele landet var et fald på 0,5 procentpoint. Tabel 18: Andel fuldtidspersoner på kommunale ydelser Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg/Fanø Randers Hele landet Okt ,0 15,2 18,8 22,1 20,6 22,6 19,1 Okt ,2 16,0 19,2 22,4 21,3 23,2 19,6 Pct.point -0,2-0,8-0,4-0,3-0,7-0,6-0,5 Udvikling i besparelsespotentiale Besparelsespotentialet opdateres kvartalsvis og viser, hvor mange borgere jobcentret har fordelt på 4 ydelsesgrupper i forhold til en modelberegning af hvor mange borgere, der kan forventes at være på offentlig forsørgelse ud fra en række parametre vedr. kommunens demografi, erhvervsstruktur mv. På baggrund heraf kan beregnes, hvor mange penge kommunen kunne spare på de kommunale forsørgelsesudgifter, hvis antallet af borgere på offentlig forsørgelse reduceres til modellens forventninger og hvor meget kommunen sparer ved at have bedre resultater end forventet. Tabel 19 nedenfor viser besparelsespotentialet for perioden 4. kvartal kvartal Tabellen viser, at i nævnte periode var 3,42 % af befolkningen på A-dagpenge, hvor modellen havde forventet at der ville være 2,96 %. Det svarer til, at 654 fuldtidspersoner flere er på ydelsen end forventet. Det er pt. ikke muligt at opgøre, hvor meget Aalborg Kommune kunne spare, hvis de 654 fuldtidspersoner ikke modtog A- dagpenge. Det fremgår af tabellen, at Aalborg har væsentligt bedre resultater end forventet af modellen for permanente ydelser, mens der er et større antal end forventet på de tre øvrige ydelsesgrupper. Samlet set er resultatet, at fuldtidspersoner færre end forventet var på offentlig forsørgelse i perioden 4. kvartal kvartal 2015, hvilket set ud fra modellens forventninger giver Aalborg Kommune en besparelse på 221,6 mio. kr. Jf. ovenfor har Aalborg en større andel på A-dagpenge end modellen forventer, hvorfor dette vil reducere det samlede besparelsespotentiale. 8

9 Tabel 19: Besparelsespotentiale 4. kvartal kvartal 2015 A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 3,42 2, ,78 4, ,3 Sygedagpenge 1,90 1, ,6 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 6,76 9, ,5 Bedre end forventet ,5 Dårligere end forventet ,9 I alt 16,86 18, ,6 Tabel 20 viser udviklingen i besparelsespotentialet eksklusiv A-dagpenge, som ikke kan opgøres for alle perioder. Det fremgår, at det beløb, som Aalborg Kommune sparer ved at have færre borgere på ydelse end modellen forventer, har været stigende til og med 2014 og derefter ligger på et stabilt niveau. Endvidere fremgår det, at antallet af fuldtidspersoner på kommunale ydelser (inkl. A-dagpenge) er væsentligt lavere end modellen forventer. Ud over at færre på offentlig forsørgelse sparer kommunekassen for udbetaling af ydelser medfører det samtidigt øgede skatteindtægter mv., som følge af at flere borgere er tilknyttet arbejdsmarkedet til gavn for den enkelte og kommunen. Tabel 20: Udvikling i besparelsespotentiale Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner (inkl. A-dagpenge) Besparelsespotentiale (i mio. kr.) (ekskl. A-dagpenge) 2. kvartal kvartal ,2 3. kvartal kvartal ,1 4. kvartal kvartal , ,7 2. kvartal kvartal ,0 3. kvartal kvartal ,9 4. kvartal kvartal ,6 9

10 Tabel 21 viser, at Jobcenter Aalborg vurderet ud fra besparelsespotentialet (ekskl. A-dagpenge) har det bedste resultat blandt 6-byerne. Det er således kun Esbjerg/Fanø og København, der også samlet set ligger bedre end det forventede, mens de øvrige 6-byer har relativt store besparelsespotentialer. Tabel 21: Besparelsespotentiale i 6-byerne, mio. kr., 4. kvt kvt. 2015, ekskl. A-dagpenge Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg/Fanø Randers -221,6-80,3 242,8 127,4-122,3 23,9 10

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Udkast Beskæftigelsespolitikken

Udkast Beskæftigelsespolitikken 1 Udkast Beskæftigelsespolitikken 2019-2022 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er vo Visionen konkretiseres gennem Plan- og Udviklingsstrategien og politikkerne. Herved sikres,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. August 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. August 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. August 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 26.10.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 - Opdatering til Udvalg for Beskæftigelse november 2015. - Opdaterede

Læs mere