Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING"

Transkript

1 Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

2 Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen. Aarhus Vand har forsyningspligt til matrikelgrænse. I byggemodninger, hvor grundene udmatrikuleres, overtager Aarhus Vand kloakanlægget efter udførelsen. I nye lokalplanområder skal bygherre eller dennes rådgiver rette henvendelse til Aarhus Vand inden projekteringsfasen går i gang. Aarhus Vand udarbejder kloakprojekter i forbindelse med byggemodninger. Aarhus Vand står for projekteringen af kloakprojekter og opmåling af det udførte kloakanlæg. Dette indebærer, at bygherre eller rådgiver fremsender projekt for vejanlæg til Aarhus Vand. Aarhus Vand udarbejder efter modtagelse af vejprojektet et komplet kloakprojekt, som overdrages til bygherres entreprenør eller rådgiver. Projektet gennemgås med entreprenøren på et overdragelsesmøde. Denne bygherrevejledning beskriver proceduren og hvem der forestår de enkelte aktiviteter.

3 2/3 BYGHERREVEJLEDNING KLOAK I BYGGEMODNING Om bygherrevejledningen TRE TYPER AF UDSTYKNINGER Krav til udførelse og dokumentation for udført anlæg fremgår af denne Bygherrevejledning. Dette gælder for kloakanlæg, der skal overtages af Aarhus Vand. Der skelnes mellem følgende tre typer af udstykninger: - Storparcel én fremtidig matrikel Byggemodning udføres for udlejningsbyggeri, som eksempelvis andelsboligforening, boligforening eller lignende på en lokalplanlagt storparcel. - Storparcel udstykkes i flere parceller Byggemodning udføres for ejerboliger, eksempelvis villaparceller, tæt/lav boligbebyggelse med lodrette lejlighedsskel på egen matrikel. Desuden er erhvervsbyggeri også omfattet. Aarhus Vand overtager kloakanlægget til skelgrænse. - Nyt lokalplanområde udstykning i flere matrikler Aarhus Vand overtager kloakanlæg til skelgrænse. Er det et lille område (en enkelt parcel), der ligger i byzone, kan det sandsynligvis kloakeres ved udførelse af nye stikledninger med tilslutning til det eksisterende kloakanlæg. Nye stikledninger rekvireres hos Aarhus Vand mindst fire uger før etableringen af kloakanlægget på parcellen påbegyndes.

4 DE FEM FASER FOR ETABLERING AF KLOAKANLÆG I ET BYGGEMODNINGSPROJEKT: AFKLARING PROJEKTERING OPSTART UDFØRELSE OVERTAGELSE Afklaring Bygherre eller dennes rådgiver retter henvendelse til Aarhus Vand inden projektets opstart, således at Aarhus Vand kan igangsætte projektering af kloakanlægget. Bygherre eller dennes rådgiver skal fremsende projekt for vejanlæg og en udstykningsplan. Krav til vejprojekt: - Koter på færdig vej skal anføres. - Placering af vejvandsledninger inkstikledninger. Krav til koordinerede ledningsplan: - Kloakledningerne skal som udgangspunkt placeres midt i kørebanen. Byggemodningsområder udlagt til spildevandskloakering I Spildevandsplanen er der udpeget byudviklingsområder, hvor der alene skal spildevandskloakeres. Her skal regnvandet håndteres lokalt, det vil sige inden for lokalplanområdet. Aarhus Vand har som udgangspunkt ingen pligt til at modtage og håndtere regnvand. Bygherre og Aarhus Vand afklarer allerede i lokalplanfasen sammen mulighederne for, hvorledes håndteringen af regnvand skal finde sted i disse områder. Aarhus Vand ønsker at fremme lokal håndtering af regnvand inden for byggemodningsområdet, i stedet for etablering af traditionel regnvandskloak. Der er store perspektiver ved lokal håndtering af regnvand og rigtig mange muligheder for hvorledes lokal håndtering af regnvand kan finde sted. Bygherre får foretaget en undersøgelse af nedsivningsmulighederne via geoteknisk firma. Konkluderes det, at regnvand ikke kan nedsive, kan der etableres et regnvandsanlæg. Regnvand fra huse og veje kan også afledes via traditionel regnvandskloakering til regnvandsbassin, udnyttes til lokalt centralt

5 4/5 BYGHERREVEJLEDNING KLOAK I BYGGEMODNING AFKLARING PROJEKTERING OPSTART UDFØRELSE OVERTAGELSE nedsivningsanlæg eller afledes i åbne render. Herefter har bygherre to muligheder: 1. Designe og etablere et regnvandsanlæg og etablere et spildevandslaug (grundejerforeningen), der efterfølgende driver anlægget. Bygherre søger Center for Miljø og Energi om udledningstilladelse. Der betales ikke tilslutningsbidrag for regnvand. godkendes af Aarhus Vand. Ved f.eks. bassiner eller render og LAR-løsninger, der ønskes udført ud over de sædvanlige retningslinjer, betaler Aarhus Vand et beløb, svarende til hvad anlægget, udført efter Aarhus Vands normale krav, ville have kostet. Det vil sige, at Aarhus Vand betaler for ind- og udløbsbygværker, traditionelle rørføringer, render og bassiner, som består af en fordybning regnet fra bar mark. 2. Bede Aarhus Vand om, at designe det regnvandsanlæg, som på forhånd er aftalt mellem bygherre og Aarhus Vand. Når bygherre har byggemodnet et område betaler bygherre fuld tilslutningsbidrag og Aarhus Vand overtager efter forudgående indgået aftale kloakanlægget. Anlægget overtages og betales af Aarhus Vand såfremt anlægget er udført efter Aarhus Vands retningslinjer og såfremt det kan Aarhus Vand overtager og betaler ikke anlæg beliggende på privat grund. Efter overtagelse af regnvandsbassiner, render og LAR løsninger udfyldes en deklaration som den vedlagte. Byomdannelsesområder Byomdannelsesområder er typisk erhvervsområder, der omdannes til boligområde. Området er ofte allerede kloakforsynet. Dette har

6 AFKLARING PROJEKTERING OPSTART UDFØRELSE OVERTAGELSE indflydelse på fastsættelse af kloaktilslutningsbidraget. For afklaring af forholdene vedrørende kloaktilslutningsbidrag skal bygherre rette henvendelse til Aarhus Vand. I den forbindelse skal håndteringen af regnvand afklares, i forhold til kravene i spildevandsplanen. Bygherre kontakter Aarhus Vand inden bebyggelsesplanen ligger fast for afklaring af placering af spildevands- og regnvandsstik og areal til regnvandsbassin. Såfremt der er andre bindinger, f.eks. parkeringskælder, skal disse oplyses.

7 6/7 BYGHERREVEJLEDNING KLOAK I BYGGEMODNING AFKLARING PROJEKTERING OPSTART UDFØRELSE OVERTAGELSE Projektering Aarhus Vand forestår projektering af kloakanlægget. Aarhus Vands projektering baserer sig på gældende lokalplan og spildevandsplan. Såfremt naboarealer til den aktuelle byggemodning kan forventes udstykket, inddrages disse arealer i design af det nye kloakanlæg. Aarhus Vand starter herefter projektering af kloakanlægget. Aarhus Vand og bygherre koordinerer arbejdet i projekteringsfasen. Kloak- og vejprojektet skal koordineres, herunder hvordan vejafvandingen skal foretages. I kloakprojektet angives tracé, ledningsdimensioner, materialer, brønd/ bygværksplacering, stikplacering, regnvandsbassinets placering, størrelse m.m. og en tilbudsliste. Aarhus Vand fastlægger det topografiske opland ud fra terrænkurver i området. Områdets udstrækning skal sikre at opstrøms arealer kan afvandes (drænafstrømning). Aarhus Vand markerer kendte dræn/ hoveddræn på projekttegning. Aarhus Vand har ingen ansvar over for drænledninger, men i det omfang dræn krydser planlagte regnvandsledninger, skal bygherre reetablere dem. Det færdige kloakprojekt inklusiv en tilbudsliste overdrages til bygherres rådgiver. Derefter indhenter bygherre priser på udførelse af byggemodningsprojektet herunder kloakanlægget. Priserne på udførelse af kloakanlægget skal være konkurrenceudsat ved indhentning af minimum tre tilbud. Sker dette ikke, fastsætter Aarhus Vand værdien af kloakanlægget. Aarhus Vand indhenter udledningstilladelse for regn- og spildevand ved miljømyndigheden.

8 AFKLARING PROJEKTERING OPSTART UDFØRELSE OVERTAGELSE Opstart Bygherre skal forestå indhentning af alle nødvendige myndighedsgodkendelser eksempelvis approbation, gravetilladelse, skilteplan, arkæologiske undersøgelser m.m. Opstart i marken kan først finde sted når værdien af kloakanlægget er fastsat og godkendt af Aarhus Vand samt når projektet er approberet af Aarhus Kommune. Anlægsarbejdet skal udføres under kontroltilsyn fra Aarhus Vand. Navn og telefonnummer for kontroltilsynet vil fremgå af approbationen. Kontroltilsynet skal orienteres om tidspunkter for arbejdets start, afslutning samt midlertidige afbrydelser under udførelsen.

9 8/9 BYGHERREVEJLEDNING KLOAK I BYGGEMODNING AFKLARING PROJEKTERING OPSTART UDFØRELSE OVERTAGELSE Udførelse Af Teknisk Vejledning fremgår øvrige krav til udførelse af kloakanlægget. Projektændringer og eventuelle ekstraarbejder skal godkendes af Aarhus Vand/kontroltilsynet.

10 AFKLARING PROJEKTERING OPSTART UDFØRELSE OVERTAGELSE Overtagelse Materialer og komprimeringskontrol Bygherre afleverer dokumentation for de indbyggede materialer og komprimeringskontroller til Aarhus Vand. TV- inspektion og opmåling Aarhus Vand forestår TV-inspektion og opmåling af det udførte anlæg. Aflevering Aflevering af det udførte kloakanlæg kan finde sted, når: - al dokumentation, herunder TV-inspektion og opmåling, er godkendt af Aarhus Vand. - bygherre sammen med Aarhus Vand har foretaget en besigtigelse af kloakanlægget. Deklaration Aarhus Vand forestår at følgende anlæg deklareres: - Ledninger på private arealer og i fællesarealer - Regnvandsbassiner - Eventuelle driftsveje - Pumpestationer. Overtagelse Aarhus Vand fremsender bekræftelse på overtagelse når al dokumentation og sikkerhedsstillelse er modtaget og godkendt. Eftersyn 1- og 5-års eftersyn i henhold til AB92. Bygherre indkalder med varsel som angivet i AB92.

11 10/11 BYGHERREVEJLEDNING KLOAK I BYGGEMODNING Tilslutningsbidrag Takstblad Tilslutningsbidrag fremgår af takstbladet på Aarhus Vands hjemmeside. Storparceller Tilslutningsbidragets størrelse beregnes ud fra antal boligenheder. Villaparceller Tilslutningsbidragets størrelse beregnes ud fra antallet af villaparceller (anlæggets værdi modregnes ved overtagelse). Erhverv Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når tilslutningsmulighed er etableret.

12 Teknisk Vejledning Tilslutningspunkter Bygherre skal kontrollere kote og placering på tilslutningspunkterne til det eksisterende kloakanlæg. Projekt Der udføres projekt omfattende: - Oplandsplan med alle oplysninger for dimensioneringen af kloakanlægget. - Afløbsplan med oplysning om: Ledninger: Længde, dimension og fald. Brønde: Nummer, dimension, bundkote og dækselkote. - Stikledninger: kote på stikledning ved skel. - Stikledninger udføres, så vidt det er muligt, vinkelret på vejanlæg. - Vinkeldrejninger, materialeskift og dimensionsskift skal ske i brønde. Ingen bøjninger eller reduktioner på ledninger. - Detaljer for eventuelle bygværker og regnvandsbassiner. Dimensioner Følgende dimensioner udføres: - Hovedledninger: min. 200 mm - Stilkedninger: min. 160 mm (Aarhus Vand sætter ikke skelbrønde). - Stikledninger til storparceller: min. 200 mm (tilsluttes i brønd). - Brønde på hovedledning: min. 600 mm. Materialer Der anvendes følgende materialer for ledninger og brønde: - Ledninger udføres i glat pvc til og med ø 400 mm (DS 1401, klasse SN 8 og mærket Nordic Polymark). - Tilslutninger til PVC-ledninger udføres med grenrør. - Tilslutning kan udføres ved påboring på betonledninger. og betonbrønde.

13 12/13 BYGHERREVEJLEDNING KLOAK I BYGGEMODNING - Brønde udføres i min. 600 mm. Bundløb skal være tilpasset de tilsluttede ledninger med hensyn til retning og dimension. - Topringe i plast. - Betonkegle med 600 mm brønde i terræn. Der kan anvendes andre materialer efter forudgående godkendelse hos Aarhus Vand. 600 mm støbejernskarme-/dæksler samt asfaltstop for brønde er normalt bygherreleverance (rekvireres under udførelsen via kontroltilsynet): Approbation Godkendes normalt ved fremsendelse af projekt for approbation via vejmyndigheden. Det vil fremgå af godkendelsen, hvilke ledningsstrækninger, der kan overtages som offentligt anlæg. Følgende overtages ikke: - Fælles private stikledninger - Vejafvandingsledninger - Vejbrønde med stikledninger - Regnvandsbassiner inkl. driftsveje. Krav til vedligeholdelse af regnvandsbassiner m.m. vil fremgå af deklaration. Tilladelser Der indhentes gravetilladelse efter behov (arbejde i vejareal). Der indhentes tilladelse fra private lodsejere ved arbejde i privat areal samt i private fællesveje i landzone.

14

15 14/15 BYGHERREVEJLEDNING KLOAK I BYGGEMODNING Kontakt AARHUS VAND Aarhus Vand Bautavej Aarhus V Tlf Byggemodningsmedarbejdere Aarhus Vand Henrik Bech Haagaard Tlf Lisbet Ringgaard Davidsen Tlf Morten Østergaard Tlf MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Moesgård Allé Højbjerg Tlf AARHUS KOMMUNE Center for Byens Anvendelse (gravetilladelser) Kalkværksvej Aarhus C Tlf.: Center for Byudvikling og Mobilitet (approbationer) Kalkværksvej Aarhus C Tlf Bygningsinspektoratet Kalkværksvej Aarhus C Tlf Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1D 8260 Viby J Tlf.:

16 Aarhus Vand A/S Bautavej Aarhus V Tel Design: Grafisk Plus Januar 2015

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

1 Forundersøgelser...1

1 Forundersøgelser...1 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. april 2012 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD... 3 1. TILLÆG TIL AB92... 4 2. KVALITETSSTYRING... 6 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL...

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 September 1 2008 Revideret juli 2014 Hillerød Kommune Erhvervsgrund i Rønnevang Syd 3 1. Introduktion 3 2. Oplysninger om erhvervsområdet 4 2.1 Beliggenhed

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2008-15019 KJK/tik Bilag Bebyggelse m.m. er én af tre boligveje i en ny bydel i den sydøstlige del af Gug. Bydelen ligger attraktivt i nær sammenhæng med Gug med både institutioner og indkøbsmuligheder.

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Salgsbetingelser. for. Erhvervsgrunde. Ikast-Brande Kommune. 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234

Salgsbetingelser. for. Erhvervsgrunde. Ikast-Brande Kommune. 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234 Salgsbetingelser for Erhvervsgrunde i Ikast-Brande Kommune 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234 SALGSBETINGELSER for Erhvervsområder i Ikast-Brande Kommune Henvendelse om køb af erhvervsgrund sker ved henvendelse

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik

Læs mere