Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland"

Transkript

1 Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

2 Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland har som virkeområde 9 kommuner inddelt i 3 kredse: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Viborg og Silkeborg. Lemvig, Holstebro, Struer og Skive. Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande. MEDLEMSMØDER 2. Medlemmer af "danmark", der er bosiddende i lokalkredsen, indkaldes hvert år inden den 1. maj til et medlemsmøde. Formålet med medlemsmødet er at orientere medlemmerne om "danmark"s virksomhed og ved idéudveksling give forslag til "danmark"s fremtidige virke. Endvidere skal medlemmerne vælge kredsens repræsentanter og suppleanter. 3. Medlemsmødet bekendtgøres i danmark s medlemsblad d-nyt med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for medlemsmødet skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om "danmark"s virksomhed i det foregående år. 3. Valg af kredsens repræsentanter og suppleanter. 4. Behandling af forslag fra lokalbestyrelse og/eller medlemmer. 5. Eventuelt. Mødets dagsorden skal fremgå af mødeindkaldelsen, som også skal oplyse om, hvor mange repræsentanter og suppleanter der skal vælges, og hvordan medlemmer kan foreslå kandidater samt forslag til behandling på mødet. Ethvert medlem af "danmark" har adgang til medlemsmødet, men det er kun medlemmer, der er bosiddende i kredsen, er fyldt 16 år, og kan fremvise dokumentation for betalt kontingent eller gyldigt medlemsbevis, der har stemmeret. Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde. 4. Forslag til valg af repræsentanter skal være anmeldt skriftligt til lokalbestyrelsen senest 7 dage før mødets afholdelse. For at kunne vælges til repræsentant eller suppleant, skal kandidaten være foreslået af mindst 5 medlemmer fra kredsen eller af lokalbestyrelsen. Et medlem kan kun være stiller for én kandidat. Andre forslag, der ønskes behandlet på et medlemsmøde, skal være modtaget i "danmark" senest 15. marts. Disse forslag kan indsendes skriftligt til lokalafdelingen eller sendes til "danmark"s ledelse via "danmark"s hjemmeside. Ethvert medlem, der er bosiddende i kredsen og er fyldt 16 år, kan vælges som repræsentant eller suppleant. Undtaget er dog nuværende eller tidligere direktører samt nuværende medarbejdere, både i "danmark" og i datterselskaber, og de pågældendes ægtefæller/registrerede partnere.

3 Repræsentanterne vælges på medlemsmødet for 2 år ad gangen, således at der hvert år foretages valg af halvdelen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. De kandidater, der opnår det højeste stemmetal, er valgt som repræsentanter. Suppleanterne er valgt blandt de øvrige kandidater i forhold til opnåede stemmetal. Lokalbestyrelsen skal forud for mødet sikre, at der er mindst lige så mange forslag til valg af repræsentanter og suppleanter, som der skal vælges. 5. Valg af repræsentanter og suppleanter foregår skriftligt i samme valghandling. Ved øvrige afstemninger afgør dirigenten fremgangsmåden. For at en stemmeseddel om valg til repræsentantskabet er gyldig, skal der være stemt på det antal personer, der svarer til antallet af repræsentanter, der skal vælges. Ved valg til repræsentantskabet trækkes der lod ved stemmelighed, medmindre udfaldet af lodtrækningen er afgørende for, om kandidaten bliver valgt eller ej. I givet fald skal der foretages omvalg mellem de personer, der har samme stemmetal. REPRÆSENTANTSKABET 6. Lokalafdelingens repræsentantskab er på 36 repræsentanter. Derudover vælges 11 suppleanter. Fordelingen sker således: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: 14 repræsentanter og 4 suppleanter. 9 repræsentanter og 3 suppleanter. 13 repræsentanter og 4 suppleanter. Med virkning fra valgperioden 1. januar 2012 sammensættes repræsentantskabet forholdsmæssigt hvert 4. år efter det aktuelle medlemstal i den enkelte kreds. Får en repræsentant varigt forfald, indkaldes suppleant nr. 1, som fungerer i resten af den fratrådtes valgperiode. Er en repræsentant forhindret i at deltage i mødet, indkaldes en suppleant. Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde. Et medlem af lokalbestyrelsen, der ikke er repræsentant, har ret til at overvære repræsentantskabets møder med taleret, men uden stemmeret. 7. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden den 1. juli, og det indkaldes ved skriftlig meddelelse til repræsentanterne med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år. 3. Behandling af forslag fra lokalbestyrelse og repræsentanter. 4. Valg af formand (ulige år). 5. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer, jf Valg af delegerede og 3 suppleanter i henhold til danmark s vedtægters 7 (ulige år). 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 3, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse. Ved valg til lokalbestyrelse og til delegeretforsamlingen trækkes der lod ved stemmelighed, medmindre udfaldet af lodtrækningen er afgørende for, om kandidaten bliver valgt eller ej. I givet fald skal der foretages omvalg mellem de personer, der har samme stemmetal.

4 Ved valg af formand skal der opnås mindst 50% af stemmerne for at blive valgt, såfremt der er tre eller flere kandidater. Opnås der ikke 50% til en kandidat, foretages der omvalg mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. Repræsentantskabet udgør en samlet afstemningskreds, hvor alle repræsentanter kan stemme på alle kandidater. Valg af formand, medlemmer af lokalbestyrelse og delegerede foregår skriftligt, medmindre der er fredsvalg. Ved andre afstemninger afgør dirigenten fremgangsmåden. Der udsendes referat af repræsentantskabsmøder til alle repræsentanter. 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes efter beslutning af lokalbestyrelsen, eller når mindst 1/4 af repræsentanterne anmoder skriftligt herom med angivelse af emne, der ønskes behandlet på mødet. I sidstnævnte tilfælde skal mødet afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget, og mødet skal, med specificeret dagsorden, indkaldes med mindst 7 dages varsel. LOKALBESTYRELSEN 9. Lokalbestyrelsen består af formanden og 6 øvrige medlemmer med 2 fra hver kreds. Såvel formand som lokalbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af lokalbestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Valgbare til lokalbestyrelsen er valgte repræsentanter. Suppleanter er ligeledes valgbare, såfremt de er medlemmer af repræsentantskabet som følge af repræsentantens afgang i valgperioden. Medlemmer, der er ansat i eller virker for en anden forsikringsvirksomhed, kan ikke vælges til lokalbestyrelsen. 10. Lokalbestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Lokalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne og enten formand eller næstformand er til stede. Lokalbestyrelsen indkalder til medlemsmøder og møder for repræsentanter, forbereder sagerne til disse møder og drøfter emner, indsendte medlemsforslag og lignende. Lokalformanden orienterer "danmark"s direktion og ledelse herom. I øvrigt tilrettelægger lokalbestyrelsen selv sit arbejde med henblik på bedst muligt at varetage medlemmernes interesser inden for "danmark", blandt medlemmerne at skabe forståelse for "danmark"s virksomhed samt udadtil at medvirke til at udbrede kendskabet til "danmark". 11. Ændringer af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de mødte medlemmer af repræsentantskabet stemmer herfor. Ændringerne træder dog først i kraft, når de er godkendt af delegeretforsamlingen i Sygeforsikringen "danmark", gs. Vedtaget den 15. maj 2012 på repræsentantskabsmødet og godkendt af delegeretforsamlingen den 7. november 2012.

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere