Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:"

Transkript

1 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv udøvelse af kammermusik blandt amatører. Formålet søges realiseret bl.a. ved afholdelse af instruktionskurser med professionelle instruktører og kurser om nutidig musik med tilstedeværelse af komponister. b) at samarbejde med andre amatørmusikforeninger og amatørmusikorganisationer, herunder også udenlandske, for at forbedre betingelserne for amatørers arbejdsvilkår. c) at samarbejde med komponister, fagmusikere og musiklærere. Forbundet er tilknyttet Dansk Amatørmusik Union (DAMU) og dermed Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik (LDA). 3 MEDLEMMER Som medlemmer optages såvel amatører som professionelle, herunder musikstuderende. Forbundet kan udnævne æresmedlemmer og optage passive medlemmer.

2 GENERAL- FORSAMLING Kun medlemmer kan deltage i forbundets aktiviteter. Til unge under uddannelse kan forbundet yde tilskud til deltagelse i forbundets kurser. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til forbundets formand eller kasserer med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb (31. december). 4 Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed. A. Den årlige, ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til afholdelse inden 1. april, første gang efter disse vedtægters ikrafttræden inden 1. marts Medlemmerne kan fremsætte forslag til behandling, herunder forslag til kandidater til styrelse og revision. Sådanne forslag må for at komme i betragtning indsendes til formanden i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreslåede kandidater bekræfter skriftligt, at de er villige til at modtage valg. Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen. I tilfælde af afstemning træffes beslutning efter simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, dog bortset fra de nedenfor i 7 nævnte tilfælde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Kun aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt eller pr. brev. B. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis styrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst ¼ af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom over for formanden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden skal ske med 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget. I tilfælde af afstemning gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling, jvf. foran under A. Over forhandlinger og trufne beslutninger optages referat i forbundets forhandlingsprotokol. Et beslutningsreferat udsendes til samtlige medlemmer ved først givne lejlighed. 5 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af ordstyrer, 2. Formandens beretning, 3. Godkendelse af årsregnskab og gennemgang af budget, 4. Fastsættelse af kontingent, 5. Behandling af forslag, 6. Valg til styrelse og revision samt suppleanter, 7. Eventuelt. STYRELSE Forbundets daglige ledelse varetages af en styrelse på 5-8 af de aktive medlemmer, valgt på generalforsamlingen; ved valget bør en rimelig repræsentation af interessegrupper i forbundet tilstræbes. Formanden vælges for 1 år ad gangen, medens den øvrige styrelse og suppleanter vælges for 2 år, således at halvdelen afgår det ene år, resten det følgende. Generalforsamlingen vælger tillige en revisor og en revisorsuppleant, ligeledes for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

3 Styrelsen kan efter behov søge assistance uden for sin egen kreds. Suppleanterne kan deltage i møder i styrelsen, men har ikke stemmeret. Eventuelle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. budget. Regnskabet skal forinden være revideret og underskrevet af revisor (revisorsuppleant), som attesterer at regnskabet med tilhørende bilag er gennemgået, og at de anførte beholdninger er konstateret tilstede. Styrelseshvervet er ulønnet, dog kan dokumenterede, af hvervet nødvendiggjorte udgifter godtgøres efter regning. Det samme gælder, når styrelsen jvf. foran har uddelegeret hverv uden for sin egen kreds. Forbundet forpligtes udadtil ved formandens og to styrelsesmedlemmers underskrift. Forbundets midler skal anbringes til bedst mulig forrentning i anerkendt pengeinstitut og/eller på postgirokonto, dog kan kassereren disponere over en mindre kassebeholdning. Forbundet søger til gennemførelse af sine aktiviteter såvel offentlige som private tilskud efter behov, blandt andet fra Statens Musikråd/Ministeriet for kulturelle anliggender. ØKONOMI, KONTINGENT, REGNSKAB, BUDGET og REVISION Over møderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af protokolføreren og formanden eller dennes stedfortræder Styrelsen vedligeholder en medlemsfortegnelse, der med passende mellemrum udsendes til medlemmerne. Regnskabsåret er kalenderåret. 6 Årskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling på grundlag af det samtidigt forelagte budget. Betales kontingentet ikke til den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen ophæve medlemskabet, hvorom der i givet fald tilgår den pågældende meddelelse. Det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab og budget for det kommende år udsendes til medlemmerne sammen med beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Kassereren fører forbundets regnskab, afslutter regnskabet ved regnskabsårets udgang og forelægger dette til godkendelse på generalforsamlingen sammen med et af styrelsen udarbejdet OPLØSNING IKRAFT- TRÆDEN og OVERGANGS- BESTEMMEL- SER 7 Forbundet kan kun opløses, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte på en med dette særlige spørgsmål på dagsordenen af styrelsen efter reglerne i 4 indkaldt ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer for opløsningen. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt eller pr. brev. På mødet træffes i givet fald afgørelse om afvikling af forbundets aktiver og/eller passiver. Overskydende aktiver skal komme almennyttige formål inden for dansk amatørkammermusik til gode. Denne afgørelse træffes efter simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 1986 til ikrafttræden straks. Samtidig bortfalder de tidligere love af 8. februar Regnskabsåret 1987 omfatter oktober kvartal 1986 samt hele Funktionsperioden for formand og det i 1985 valgte styrelsesmedlem forlænges til den ordinære generalforsamling i 1988, mens funktionsperioden for de nyvalgte styrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter slutter ved den ordinære generalforsamling i Enkelte små ændringer vedtaget marts 1994 og marts 2000.

4 Vedtægter for DANSK KAMMERMUSIK FORBUND stiftet 8. februar 1969 Tryk: Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik April 2003 April 2003

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere