Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139"

Transkript

1 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jørgen Pless, Grete Schødts, Arne Ebsen, Christian Kaastrup Afbud: Jesper Ullemose Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetkontrol Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. for Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. en forstærket indsats over for kronisk syge Implementering af kræftrehabilitering i Svendborg Kommune efter den 1. januar Solarier i Svendborg Kommune Til efterretning...75

2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Budgetkontrol 09/6807 Beslutningstema: Budgetkontrol Sagsfremstilling: Budgetkontrollen pr. 31. august 2009 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forelægges. Økonomiske konsekvenser: Sundhedsudvalgets budget forventes nedjusteret med 3,2 mio. kr. i forbindelse med tillægsbevilling vedr. kommunens samlede midtvejsregulering. Indstilling: Administrationen anbefaler, at budgetkontrollen tages til efterretning. Bilag: Åben - Tillægsbevillinger og overførsler Åben - Budgetkontrol SFU - august Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning Jesper Ullemose (V) deltog ikke i sagens behandling. 2. Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. for /30037 Beslutningstema: Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv Sagsfremstilling: Revisionsberetning af 22. juli 2009 omfatter revision af statslig aktivitetsafhængig tilskud i 2008 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Konklusionen er, at revisionen bekræfter, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller til sikring af korrekt registrering af sygehusenes aktiviteter/produktion. Men der er ikke udarbejdet formaliserede retningslinjer for kvalitetssikring på afdelingsniveau, og revisionen anbefaler, at der strammes op på registreringspraksis, da der ikke er sket en forbedring i forhold til

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den De aktivitetsoplysninger, som regionen har inberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne er dokumenterede og uden væsentlige fejl. Revisionen er udført af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte. Indstilling: Administration anbefaler, at beretningen tages til efterretning. Bilag: Åben - Revisionsberetning Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning Jesper Ullemose (V) deltog ikke i sagens behandling. 3. Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. en forstærket indsats over for kronisk syge 09/26346 Beslutningstema: Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom Sagsfremstilling: Som led i regeringens kvalitetsreform og på baggrund af finanslovsaftale og økonomiaftaler for 2009 og 2010 har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indkaldt ansøgninger til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i De enkelte kommuner kan søge om et fast beløb, der er udregnet på baggrund af bloktilskudsnøglen. Svendborg Kommune ansøger ministeriet om det maksimalt mulige beløb, nemlig kr. over tre år. Ansøgningen fra Svendborg Kommune tager afsæt i den vedtagne handleplan for kronisk syge, suppleret med en udvidet indsats med hensyn til dokumentation og kvalitetsudvikling, da der i forbindelse med ansøgningen er strenge dokumentations- og evalueringskrav. Det vurderes, at Svendborg Kommune vil have stor fordel af at få evalueret den vedtagne handleplan, så den efter tre år kan justeres/tilpasses på baggrund af evalueringen. 71

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Det har været muligt at udarbejde en ansøgning til ministeriet, som tager udgangspunkt i handleplanen for kronisk syge, da der i ansøgningskriterierne lægges vægt på, at indsatserne bl.a. skal fremme effektive forløb ved sikring af klar opgavedeling mellem det regionale sygehusvæsen, almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen mv. i forhold til fælles, kronisk syge patienter, herunder ved implementering af tværsektorielle henvisningsvejledninger fremme effektive forløb for patienter, herunder effektiv koordination og behandling af patienter med samtidig forekomst af forskellige kroniske sygdomme, (høj) alder, dårligt socialt netværk eller behandlingsbehov, der vanskeligt rummes inden for standardiserede forløb fremme sammenhæng i patientforløbet i forbindelse med indlæggelse på og udskrivning fra sygehus, herunder minimering af uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser og sygehuskontakter, ikke mindst i forhold til ældre medicinske patienter. Svendborg Kommunes ansøgning til ovennævnte pulje vedlægges. Økonomiske konsekvenser: Der søges om flg. beløb per år i : 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. I alt: kr. Indstilling: Det indstilles at ansøgningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendes Bilag: Åben - Ansøgning til ministeriet vedr. kronikermidler Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt Jesper Ullemose (V) deltog ikke i sagens behandling. 4. Implementering af kræftrehabilitering i Svendborg Kommune efter den 1. januar

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den /30020 Beslutningstema: Implementering af kræftrehabilitering i Svendborg Kommune efter den 1. januar Sagsfremstilling: På baggrund af evalueringsrapporten og erfaringerne fra projektet "Forløbspartner - koordinering og sammenhæng for borgere med kræft i Svendborg og Langeland Kommuner " er det hermed beskrevet, hvorledes kræftrehabiliteringstilbuddet fra den 1. januar 2010 kan integreres i det planlagte tilbud til kronisk syge med hjertekarsygdom, diabetes og KOL. Ved implementeringen udvides målgruppen af kræftpatienter, således det fremover omfatter alle borgere (og ikke kun borgere i den erhvervsaktive alder). Hermed forventes det, at målgruppen for tilbuddet vil være ca. 100 kræftramte borgere per år. For at imødegå de særlige behov, som kræftramte borgere har (jf. evalueringsrapporten), justeres rehabiliteringstilbuddet til kræftramte på enkelte steder i forhold til rehabiliteringstilbuddet til den øvrige gruppe af kronisk syge. Dette fremgår af det vedlagte notat. For at sikre en helhed i tilbuddet til kronisk syge, igangsættes tilbuddene i "kronikermodellen" samtidig på hjertekar- og kræftområdet, dvs. den 1. marts Indtil da foreslås det at fortsætte det nuværende tilbud til kræftramte. Økonomiske konsekvenser: Budgettet for implementering af kræftrehabiliteringen i den vedtagne kronikermodel vil årligt være: kr. som foreslås finansieret af rammen/puljen til sundhedsfremme og forebyggelse. Indstilling: Det indstilles, at kræftrehabiliteringstilbuddet implementeres i den tidligere vedtagne kronikermodel per den 1. marts 2010 det nuværende tilbud fortsætter indtil den 1. marts 2010 der fra 2010 årligt bevilliges kr. til kræftrehabilitering i Svendborg Kommune Bilag: Åben - Model for implementering af kræftrehabilitering i Svendborg Kommune Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : 73

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Godkendt, idet det forudsættes, at der reserveres kr. af de udisponerede midler i 2009, som overføres til Jesper Ullemose (V) deltog ikke i sagens behandling. 5. Solarier i Svendborg Kommune 09/31335 Beslutningstema: Solarier i Svendborg Kommune Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har fået en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Svendborg, hvor kommunen opfordres til at fjerne solarier fra alle offentlige bygninger. Henvendelsen kommer på baggrund af, at WHO i sommeren 2009 har "opgraderet" udsættelse for stråler fra solarier til risikokategorien "kræftfremkaldende for mennesker" (fra tidligere "muligvis kræftfremkaldende for mennesker"). I Svendborg Kommune findes der pt. solarier i Svendborg Svømmeland, hvis drift varetages af Kultur og Plan. Sagen er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Økonomiske konsekvenser: Driften af solarierne i Svendborg Kommune henhører under Kultur og Plan, hvorfor eventuelle økonomiske konsekvenser ligeledes vil henhøre under Kultur og Plan. Indstilling: Det indstilles, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter sagen med henblik på eventuel tilkendegivelse. Bilag: Åben - Solarier i Svendborg Kommune Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Sagen oversendes til Udvalget for Kultur og Planlægning. Udvalget anbefaler en løsning, hvor unge under 18 år forbydes adgang til solarier i Svendborg Svømmeland. Et mindretal bestående af Ulrik Sand Larsen (V) og Medhat Khattab (C) anbefaler dog, at solarierne fjernes helt fra Svendborg Svømmeland. Jesper Ullemose (V) deltog ikke i sagens behandling. 74

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Til efterretning 09/34144 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering ved formanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje, Centralklinikken 4. Konference: Genoptræning på vej mod en helstøbt sundheds- og socialfaglig indsats. Afholdes november 2009 på Teknologisk Institut, Taastrup Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning Jesper Ullemose (V) deltog ikke i sagens behandling. 75

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:15 Ulrik Sand Larsen Medhat Khattab Jesper Ullemose Jørgen Pless Grete Schødts Arne Ebsen Christian Kaastrup 76

9 Bilag: 1.1. Tillægsbevillinger og overførsler Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

10 den 25. september 2009 Udvalget for Sundhedsfremme og Forebyggelse Oversigt over tillægsbevillingsansøgning pr. 31. august 2009 samt forventede overførsler herefter Politikområder i mio. kr. Samlet afvigelse jvfr. BK pr. 31. aug. Overføres 2010 merudgift Overføres 2010 mindrerudg. Tillægsbev Forklaringer vedr. tillægsbevilling Medfinansiering af sygehus og andre sundhedsydelser -3,1 0,0-3,2 vedr. midtvejsregulering Træning og forebyggende hjemmebesøg 0,0 0,0 Tandpleje -0,3-0,3 Sundhedspleje -0,8-0,8 Sundhedsfremme pulje -2,6-2,6 Sundhedsfremme - øvrige projeketer* -1,0-1,0 I alt -7,8 0,0-4,7-3,2 + angiver merudgift/mindreindtægt - angiver mindreudgift/merindtægt

11 Bilag: 1.2. Budgetkontrol SFU - august Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

12 Side 1 af 7 Acadresag: Budgetkontrol august 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr. Løbende priser) Sundheds- og forebyggelsesudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 189,4-3,1 Træning og forebyggende hjemmebesøg 11,4 12,0 12,8 12,8 0,0 Tandpleje 20,1 20,9 21,2 20,9-0,3 Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Sundhedsfremme pulje 0,3 3,1 5,7 3,1-2,6 Sundhedsfremme - øvrige projeketer* 0,8 1,9 3,0 2,0-1,0 Drift i alt 209,2 235,4 244,3 236,5-7,8 Heraf overføres til 2010 (kommunale opgaver) 4,7 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,1-7,9 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,1-7,9 Heraf overføres til ,9 Sundheds- og forebyggelsesudvalget i alt 209,3 243,4 252,3 236,6-15,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * - Mødrerådgivningen, Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur Bevillinger 2009 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,7 KTO-forlig 0,7 Budgetnedskrivning (0,8%) jf. økonomirapport pr ,1 Rammebesparelse jf. økonomirapport pr ,4 Driftsbevillinger i alt 8,9 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til Anlægsbevillinger i alt 0 Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget for hele udvalget er 244,3 mio. kr. Det indeholder både KTO-forlig og overførsler fra sidste år. Overførslerne på 8,7 mio. kr. fordeler sig med 3,2 mio. kr. vedr. medfinansiering og 5,5 mio. kr.

13 Side 2 af 7 Acadresag: Budgetkontrol august 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedr. andre kommunale opgaver. Budgettet er blevet nedjusteret med 0,1 mio. kr. Sundhedsfremme puljen/rammen er tillige blevet reduceret med 0,4 mio. kr. på grund af rammebesparelse Budgetkontrollen for Sundheds- og forebyggelsesudvalget pr. august 2009 viser et forventet mindreforbrug på ca. 7,8 mio. kr. på driftsbudgettet. Mindreforbruget fordeler sig med 3,1 mio. kr. på medfinansieringsområdet og 4,7 mio. kr. på de andre kommunale områder. Af mindreforbruget på medfinansieringsområdet vedrører 3,2 mio. kr. midtvejsregulering. Det betyder, at der er et forventet merforbrug vedr regnskabet på 0,1 mio. kr. Det er en forværring på 1,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Forværringen skyldes, at sidste 5 måneders afregninger har været meget høje i forhold til andre år. Budgettet forventes nedjusteret med 3,2 mio. kr. i forbindelse med tillægsbevilling vedr. kommunens samlede midtvejsregulering. Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på de kommunale områder. I forhold til sidste budgetkontrol betyder det en forbedring på 0,8 mio. kr. Det vedrører primært sundhedsfremme puljen. Målsætning til forventet regnskab efter Byrådets beslutning pr. 31. marts 2009 er 235,2 mio. kr. Sundhedsudvalget har et merforbrug i forhold til målsætning på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes forværring på medfinansieringsdelen på 2,0 mio. kr. modsvaret af forbedring på 0,6 mio. kr. på de kommunale opgaver. Anlæg: På anlæg et der en bevilling på 8,0 mio. kr., som skal bruges til indkøb af inventar og instrumenter til den nye centrale tandklinik. Der er brugt 0,1 mio. kr. i Da tandklinikken ikke bliver klar i 2009, forventes restbevillingen overført til Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Området omfatter: aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, hvor kommunerne betaler bidrag pr. besøg/ ydelse/ indlæggelse takst pr. døgn for færdigbehandlede patienter og borgere på hospice ophold grundbidrag pr. borger finansiering af den vederlagsfri behandling, som i Svendborg Kommunen udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Økonomisk oversigt for medfinansiering og andre sundhedsydelser (Mio. kr. Løbende priser) Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal medfinansiering 98,0 107,7 110,9 108,9-2,0 Kommunal finansiering 2,4 4,7 4,7 3,2-1,5 Vederlagsfri fysioterapi 3,0 7,4 7,4 7,8 0,4 Grundbidrag pr. borger 66,6 69,5 69,5 69,5 0,0 Drift i alt 170,0 189,3 192,5 189,4-3,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

14 Side 3 af 7 Acadresag: Budgetkontrol august 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk redegørelse Drift: Der forventes et mindreforbrug på området på 3,1 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. vedrører midtvejsregulering. Der er dermed et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr regnskabet. Det er en forværring på 1,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Forværringen skyldes meget høje afregninger vedr. de sidste måneder. Budgettet forventes nedjusteret med 3,2 mio. kr. i forbindelse med tillægsbevilling vedr. kommunens samlede midtvejsregulering. Tabeller og nøgletal Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag Grundbidrag pr. borger kr. pr. år kr. pr. år Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse 30 % af DRG takst, max kr. 30 % af DRG takst, max kr. Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 30 % af DAGS takst, max. 307 kr. 30 % af DAGS takst, max. 320 kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, max kr. 60 % af sengetakst, max kr. Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn kr kr. Speciallægebehandling, pr ydelse 30 % af honorar, max. 307 kr. 30 % af honorar, max. 320 kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Træning og forebyggende hjemmebesøg Området omfatter: genoptræning efter sundhedslovens 140 genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 forebyggende hjemmebesøg uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens eget hjem. Primær målgruppe er ældre over 75 år. Økonomisk oversigt for træning og forebyggende hjemmebesøg (Mio. kr. Løbende priser) Træning og forebyggende hjemmebesøg Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10,6 11,2 11,8 11,8 0,0 Forebyggende hjemmebesøg 0,8 0,9 0,9 0,9 0,0 Drift i alt 11,4 12,0 12,8 12,8 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

15 Side 4 af 7 Acadresag: Budgetkontrol august 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 12,8 mio. kr. Der forventes ikke nogen afvigelser i forhold til korrigeret budget. I forhold til sidste budgetkontrol er resultatet forværret med 0,2 mio. kr. Det vedrører store kørselsregninger på genoptræningsområdet. Det er lovpligtigt at tilbyde kørsel til de patienter, som har behov for det. Tabeller og nøgletal Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Jan 09 Feb 09 Marts 09 Apr 09 Maj 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dec 09 Med plan, efter sundhedslovens Uden plan, efter servicelovens Uden plan, ny selvtrænere I alt I alt I alt Tallene er akkumulerede ved hver måneds udløb. pr. indbygger (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, budget Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, regnskab * Smnl. gruppe Fredericia, Middelfart, Randers, Kalundborg, Slagelse, Svendborg, Nyborg, Odense, Esbjerg. Kilde: Eco Nøgletal Tandplejen Området omfatter: Børn- og unge tandpleje vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år Omsorgstandpleje - ydes til borgere med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud Specialtandpleje - ydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

16 Side 5 af 7 Acadresag: Budgetkontrol august 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt for tandplejen (Mio. kr. Løbende priser) Kommunal Tandpleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Tandpleje børn og unge 18,8 19,7 20,1 19,5-0,6 Omsorgs og specialtandpleje 1,3 1,1 1,1 1,4 0,3 Drift i alt 20,1 20,9 21,2 20,9-0,3 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,1-7,9 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,1-7,9 Tandpleje i alt 20,2 28,9 29,2 21,0-8,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er på 21,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 0,3 mio. kr. Det vedrører huslejebudget til den nye tandklinik, men tandplejen forventer ikke at flytte ind før Bevillingen forventes overført. Mindreforbruget er i samme størrelsesorden, som ved budgetkontrollen pr. 31.maj og pr. 31.marts. Anlæg: Da den nye centrale tandklinik ikke bliver klar i 2009, forventes anlægsbevillingen på 7,9 mio. kr. overført til Der er brugt 0,1 mio. i år. Tabeller og nøgletal pr årig (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Tandpleje, budget Tandpleje, regnskab * Smnl. gruppe Skanderborg, Odder, Favrskov, Århus, Svendborg, Middelfart, Silkeborg, Syddjurs, Hedensted, Sorø, Odense. Kilde: Eco Nøgletal Bemærkning: Tallene indeholder også omsorgs- og specialtandpleje, som i virkeligheden ikke vedrører børn og unge. Sundhedsplejen Alle børnefamilier tilbydes sundhedspleje. Formålet er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

17 Side 6 af 7 Acadresag: Budgetkontrol august 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt for sundhedsplejen (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedspleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Drift i alt 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 0,8 mio. kr., som svarer til overførsler fra Der er ikke nogen ændringer hverken i forhold til sidste budgetkontrol eller budgetkontrol pr. 31.marts. Tabeller og nøgletal pr årig (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Sundhedspleje, budget Sundhedspleje, regnskab 2008** *Smnl. gruppe: Skanderborg, Odder, Favrskov, Århus, Svendborg, Middelfart, Silkeborg, Syddjurs, Hedensted, Sorø, Odense. Kilde: Eco. Nøgletal ** - regnskabet 2008 er så lavt dels på grund af strejken Sundhedsfremme-puljen/rammen Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende projekter. Økonomisk oversigt for sundhedsfremme puljen/rammen (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedspleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedsfremme-pulje 0,3 3,1 5,7 3,1-2,6 Sundhedsfremme-øvrige projekter* 0,8 1,9 3,0 2,0-1,0 Drift i alt 1,2 5,0 8,7 5,1-3,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * - Mødrerådgivningen, Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er på 8,7 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. ikke er disponeret på nuværende tidspunkt. Der forventes et mindreforbrug på området på 3,6 mio. kr. I forhold til sidste budgetkontrol er mindreforbruget 1,0 mio. kr. større, idet der nu ikke forventes større projekter resten af året. Der er herefter 0,2 mio. kr. til disponering i 2009.

18 Side 7 af 7 Acadresag: Budgetkontrol august 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mindreforbruget fordeler sig med 2,5 mio. kr. på resten af sundhedsfremme pulje, 1,0 mio. kr. på specialprojekt Mad og Måltidskultur og 0,1 mio. kr. på andre projekter. Mindreforbruget på Mad og Måltidskultur er reserveret til Børn og Unge Udvalget vedr. implementering af sund frokostmåltid i daginstitutioner. Ud af 2,5 mio. kr. på resten af sundhedsfremme puljen, som forventes overført, er der disponeret 0,5 mio. kr. til projektet Kronikerindsats. Sundhedsfremme og forebyggelse pulje (mio. kr.) Budget ,7 Disponeret til konkrete projekter 3,0 Udisponerede midler 2,7 Til disponering resten af året 0,2 Resten på puljen, som forventes overført 2,5

19 Bilag: 2.1. Revisionsberetning Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

20

21

22

23

24

25

26 Bilag: 3.1. Ansøgning til ministeriet vedr. kronikermidler Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

27 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver.1 Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i Sags nr Ansøger: Kontaktperson: Juridisk ansvarlig kontaktperson: Regnskabsmæssig ansvarlig: Sundhedsafdelingen, Svendborg Kommune Svinget Svendborg SE/CVR nr Mette Machon Balle, sundhedskonsulent Tlf Marianne Horstmann, sundhedschef Tlf Tuuliki Andersen, økonomisk konsulent Tlf MMB 1

28 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING ANSØGNING OM STØTTE TIL PROJEKT VEDRØRENDE KVALITETSSIKRET KRONIKERREHABILITERING I SVENDBORG KOMMUNE MED FOKUS PÅ SAMMENHÆNGENDE BORGERFORLØB BAGGRUND 4 2. FORMÅL, MÅL OG MÅLGRUPPER FORMÅL MÅL Rehabiliteringstilbud, der matcher borgeres behov Klar opgavefordeling og effektive sammenhængende forløb med minimering af uhensigtsmæssige genindlæggelser mv Den kronisk syges evne til at udøve egenomsorg mobiliseres og understøttes Kvalitetssikring af arbejdsgangen MÅLGRUPPER Generelt om målgrupperne for projektet Målgruppe med hjertekarsygdomme Målgruppe med diabetes Målgruppe med KOL Samlet målgruppe PROJEKTORGANISERING STYREGRUPPE REHABILITERINGSKONSULENTEN RESSOURCEPERSONER ØVRIGE MEDARBEJDERGRUPPER SAMARBEJDSPARTNERE PROJEKTFLOW HENVISNING MODTAGELSE AF HENVISNING HOS REHABILITERINGSKONSULENTEN RESSOURCEPERSONER INDLEDER OG AFSLUTTER REHABILITERINGSFORLØBET AUDIT KOMMUNIKATION OG IT-UNDERSTØTTELSE IMPLEMENTERING EVALUERING OG DOKUMENTATION LOKAL FORANKRING OVERORDNET TIDSPLAN OG MILEPÆLE/MÅLEPUNKTER BUDGET 16 MMB 2

29 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver.1 1. Indledning Svendborg Kommune skal hermed ansøge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om tilskud fra puljemidler til en forstærket kronikerindsats/pulje vedr. forløbsprogrammer, jf. ministeriets brev af 10. juli 2009 (SUM sags nr./dok nr /70550) Ansøgning om støtte til projekt vedrørende kvalitetssikret kronikerrehabilitering i Svendborg Kommune med fokus på sammenhængende borgerforløb Ansøgningen omhandler et udviklingsprojekt, som har til hensigt at udvikle og afprøve en model for løsning af rehabiliteringsopgaven for borgere med kroniske sygdomme i Svendborg Kommune 1. Ansøgningen tager afsæt i Svendborg Kommunes netop vedtagne handleplan for kronisk syge med hjertekarsygdomme, diabetes og KOL i perioden Handleplanen er vedtaget politisk men endnu ikke implementeret. Der søges derfor midler til implementering 2, faglig udvikling og praktisk afprøvning af nye løsninger på området samt udvikling af dokumentationsværktøjer til kvalitetssikring af tilbuddet 3. Svendborg Kommune søger om følgende beløb ekskl. moms for de pågældende år Kr Kr Kr. I alt Kr. Alle beløb er ekskl. moms. De enkelte mål og aktiviteters relation til de støtteberettigede formål samt kriterier ved udmøntning anført af brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli 2009 fremgår af fodnoter. 1 Jf. kriterier ved udmøntning nr. 4 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli Jf. kriterier ved udmøntning nr. 1 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli Jf. kriterier ved udmøntning nr. 4 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli MMB 3

30 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver Baggrund Svendborg Kommunes Strategi for kronisk syge fokuserer i første omgang på hjertekarsygdomme, KOL og diabetes. Disse sygdomme regnes blandt de største kroniske folkesygdomme og har derfor et væsentligt ressourcetræk i såvel det regionale som det kommunale system. Valget af de tre sygdomme hænger endvidere sammen med, at de er beskrevet mht. arbejdsdeling i Sundhedsaftalerne, og de indgår som de primære sygdomme i Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark, som er en strategi for hvordan kommuner, sygehuse og almen praksis i Region Syddanmark skal tilrettelægge arbejdet med kronisk syge i Region Syddanmark. Desuden er man i øjeblikket i gang med at udvikle forløbsprogrammer på tværs af sektorer i Region Syddanmark på netop hjerte-, KOL- og diabetesområdet. Arbejdet med rehabilitering i Svendborg Kommune vil således understøtte implementeringen af forløbsprogrammerne, som der arbejdes med dem på nuværende tidspunkt. Det er hensigten, at modellen for rehabilitering i Svendborg Kommune på sigt skal udvikles til også at omfatte borgere med kræft, muskel-skeletsygdomme samt øvrige kroniske sygdomme. 2. Formål, mål og målgrupper 2.1. Formål Det overordnede formål med projektet er at udvikle og implementere et kvalitetssikret rehabiliteringstilbud ift. kronisk syge, som opfylder borgernes behov - herunder behov hos borgere med samtidig forekomst af forskellige kroniske sygdomme 4 gennem effektive, koordinerede og sammenhængende forløb og organisering af en klar opgavedeling og en smidig overgang mellem sektorer 5. Centralt er i den forbindelse at mobilisere og understøtte den kronisk syges evne til at udøve egenomsorg, herunder gennemføre og fastholde livsstilsændringer og modvirke tilbagefald, herunder genindlæggelser. 4 Jf. støtteberettiget formål nr. 2 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli Jf. støtteberettiget formål nr. 1 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli MMB 4

31 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver Mål Opfyldelsen af det overordnede formål sker gennem realiseringen af nedenstående mål, leverancer og succeskriterier Rehabiliteringstilbud, der matcher borgeres behov Mål: Borgerens individuelle rehabiliteringsbehov bliver styrende for den enkeltes rehabiliteringsforløb. Der afholdes individuelle indledende samtaler, under hvilke borgerens behov afdækkes og plan for deltagelse i tilbud udformes. Arbejdsgangen kvalitetssikres 6. Efter deltagelse i relevante rehabiliteringstilbud afsluttes rehabiliteringsforløbet med en samtale med en ressourceperson. Leverancer: Borgere i rehabiliteringsforløb får en individuel indledende samtale ved ressourceperson under hvilken rehabiliteringsbehov afdækkes. På baggrund af skabelon udarbejdes en tidsafgrænset, målrettet plan for borgerens rehabiliteringsforløb. Der tilbydes en bred vifte af kommunale tilbud, som kan indgå i planen, herunder holdtræning, erhvervsvejledning, kostvejledning, mestringskursus mv. Der indarbejdes i hvert forløb effektmåling under anvendelse af individuelle effektmålingsredskaber som Goal Attainment Scale (GAS) eller lignende, hvor borgerne selv er med til at opstille mål. Borgere i rehabiliteringsforløb får en individuel afsluttende samtale med en ressourceperson, hvor de opstillede mål vurderes, og der laves aftaler for fremtiden. Arbejdsgangen i rehabiliteringstilbuddet beskrives og gøres til genstand for auditering (se afsnit 4.4.) 6 Jf. kriterier ved udmøntning nr. 3 og 4 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli MMB 5

32 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver.1 Succeskriterium: GAS (eller andet effektmålingsredskab) viser ved projektafslutning forbedring i relation til de af borgerne opstillede individuelle mål i 50 % af de gennemførte rehabiliteringsforløb (dvs. fra den indledende samtale til den afsluttende samtale) Klar opgavefordeling og effektive sammenhængende forløb med minimering af uhensigtsmæssige genindlæggelser mv. Mål: Der udvikles og aftales en klar opgave- og rollefordeling vedrørende kronisk syge mellem Svendborg Kommune, Odense Universitetshospital (OUH) i Odense, OUH Svendborg Sygehus, og Almen Praksis i Svendborg bl.a. med henblik på fremme af effektive forløb for patienterne/borgerne 7 og minimering af uhensigtsmæssige genindlæggelser 8. Der tages udgangspunkt i faserne 1, 2A, 2B og 3, jf. Sundhedsaftalerne. En rehabiliteringskonsulent er indgangsporten til det kommunale rehabiliteringstilbud og har koordinerende funktion ift. samarbejdet mellem sygehus, praktiserende læge og det kommunale rehabiliteringstilbud. Leverancer: Skriftlige aftaler og henvisningsprocedurer udarbejdes. Herunder også procedure for tilbagemeldinger på den enkelte borger til den praktiserende læge (jf. den praktiserende læges rolle som tovholder). Henvisningerne gøres elektroniske. En rehabiliteringskonsulent ansættes. Rehabiliteringskonsulenten igangsætter og koordinerer alle elementer af det kommunale rehabiliteringstilbud. Succeskriterium: Ved audit i juni 2012 vurderes 75 % af de indledte rehabiliteringsforløb at have fulgt aftaler og henvisningsprocedurer (vedr. audit se afsnit 4.4.). 7 Jf. støtteberettiget formål nr. 1 og 2 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli Jf. støtteberettiget formål nr. 3 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli MMB 6

33 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver Den kronisk syges evne til at udøve egenomsorg mobiliseres og understøttes Mål: Borgernes egenomsorg styrkes, og borgerne motiveres til at foretage livsstilsændringer og fastholde disse. Leverancer: Borgere modtager motiverende samtaler m. h. t. egenomsorg og livsstilsændringer, og der fastsættes mål for livsstilsændringer i GAS eller andet individuelt effektmålingsredskab. Med afsæt i relevant teori udarbejdes en standard for den indledende og den afsluttende samtale. 3, 6 og 12 måneder efter den afsluttende samtale kontaktes borgere, hvor livsstilsændring indgik i deres rehabiliteringsforløb, med henblik på at fastholde forandring. Succeskriterium: Ved projektophør kan der under anvendelse af effektmålingsredskabet registreres, at 50 % af de borgere, der har gennemfør livsstilsændringer i rehabiliteringsforløbet, har fastholdt disse efter 12 mdr. (dvs. fra den afsluttende samtale til 12 mdr. s opfølgningssamtalen) Kvalitetssikring af arbejdsgangen Mål: Der skabes en fælles faglig tilgang og fagligt niveau for rehabiliteringstilbuddet samt systematisk videndeling mellem sygehus, almen praksis og den kommunale sygepleje herunder klinisk kompetenceudvikling, med henblik på opnåelse af effektive forløb og synergieffekter 9. Leverancer: Arbejdsgangen og handlinger i tilbuddet beskrives med inspiration fra kvalitetsstandarder, således at det bliver muligt at afgøre, om handlinger er udført på det beskrevne faglige niveau. 9 Jf. støtteberettiget formål nr. 4 og 5 samt kriterier ved udmøntning nr. 2 og 4 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli MMB 7

34 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver.1 Der afholdes halvårlig audit med tværsektoriel deltagelse (styregruppen) med henblik på at overvåge om arbejdsgange og handlinger udføres som beskrevet, og om de med borgeren fastsatte mål opnås i tilstrækkeligt omfang. Der udarbejdes skabeloner til beskrivelse af planer for rehabiliteringsforløbet, så det er muligt at følge udvalgte borgerforløb. Planerne udfyldes af ressourcepersoner. Der sker systematisk tilbagemeldinger til personalet af audits vurderinger og konklusioner. Succeskriterium: Ved projektafslutning foreligger arbejdsgange og handlinger velbeskrevne, og der er afholdt mindst fem audits Målgrupper Generelt om målgrupperne for projektet Rehabiliteringsindsatsen i Svendborg Kommune fokuseres i første omgang på borgere, der har en diagnosticeret sygdom indenfor hjertekarsygdom, diabetes eller KOL, og som har brug for en rehabiliterende indsats. På sigt kan målgruppen efter behov indskrænkes til kun at omfatte nydiagnosticerede borgere. Borgerne rekrutteres fra sygehus og praktiserende læger. Borgerne henvises til rehabiliteringstilbuddet på baggrund af en vurdering af borgerens rehabiliteringspotentiale. Med dette menes, borgerens grad af motivation for at indgå i et rehabiliteringsforløb, dvs. i første omgang få en indledende samtale med en sundhedsprofessionel. Målgruppens størrelse kan estimeres på baggrund af registerdata og personlige oplysninger fra lokale fagpersoner, men det er svært at vurdere, hvor stor en andel af målgruppen der vil blive henvist og hvor stor en andel, der ønsker at deltage i rehabiliteringen. Målgruppen må således justeres løbende. MMB 8

35 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver Målgruppe med hjertekarsygdomme Det estimeres, at ca borgere i Svendborg Kommune over 18 år, har en langvarig hjertekarsygdom (over 6 mdr.), og at ca. halvdelen af disse er under 65 år. Målgruppen for rehabiliteringsindsatsen i Svendborg Kommune er primært borgere, der har en nydiagnosticeret hjertekarsygdom. Hjerteafdelingen på Svendborg Sygehus estimerer, at de kan henvise ca. 150 Svendborg-borgere per år til et kommunalt rehabiliteringsforløb, hvor ca. 50 % er under 65 år. Det vurderes, at de praktiserende læger vil kunne henvise ca. 50 borgere med hjertekarsygdomme eller med alvorlig risiko for at udvikle hjertekarsygdomme. Dvs. det forventes, at der årligt kan henvises ca. 200 borgere med hjertekarsygdomme til projektet Målgruppe med diabetes Det estimeres, at der er ca borgere, der har diabetes i Svendborg Kommune. Målgruppen for rehabiliteringsindsatsen i Svendborg Kommune er primært borgere, der har en nydiagnosticeret diabetes-sygdom. Det vurderes, at der fra sygehusene i Odense og Svendborg, samt de praktiserende læger samlet kan henvises ca. 80 Svendborg-borgere per år til et kommunalt rehabiliteringsforløb Målgruppe med KOL Det kan estimeres, at der i Svendborg Kommune er ca borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, KOL. Målgruppen for rehabiliteringsindsatsen i Svendborg Kommune er primært borgere med diagnosen KOL, som føler sig begrænset i deres daglige aktivitet på grund af sygdommen, dvs. grad 3 eller derover på MRC-skalaen. Borgerne kan henvises fra både sygehus og praktiserende læge, såfremt det vurderes, at borgeren har et rehabiliteringspotentiale. MMB 9

36 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver.1 Det vurderes, at der kan henvises ca. 120 Svendborg-borgere per år til et kommunalt rehabiliteringsforløb Samlet målgruppe Samlet set vurderes den årlige målgruppe/henviste for de tre diagnoser at være på ca. 400 personer. I projektperioden forventes det, at der i alt vil komme ca borgere igennem kommunens rehabiliteringsforløb. Opmærksomheden henledes på, at borgerne vil have forskellige behov, ønsker og potentiale med hensyn til at deltage i rehabiliteringstilbuddets forskellige aktiviteter. 3. Projektorganisering Projektet er forankret i Sundhedsafdelingen i Svendborg Kommune og har følgende organisering: 3.1. Styregruppe Projektet ledes af en styregruppe bestående af Svendborg Kommunes Sundhedschef, en konsulent i Sundhedsafdelingen, praksiskonsulenten, repræsentanter fra Svendborg Sygehus, rehabiliteringskonsulenten samt øvrige relevante parter fra Svendborg Kommune Rehabiliteringskonsulenten Rehabiliteringskonsulenten har den overordnede rolle i forhold til implementering og drift af rehabiliteringstilbuddene til kronisk syge i Svendborg Kommune. Rehabiliteringskonsulenten skal desuden: Vurdere henvisninger og fordele disse mellem ressourcepersoner Koordinere rehabiliterings- og undervisningstilbuddene, lokaler og undervisere Yde faglig sparring og være netværksfacilitator for ressourcepersonerne og de øvrige medarbejdere i rehabiliteringstilbuddet Være ansvarlig for den kvalitetsmæssige udvikling, dokumentation og evaluering af rehabiliteringstilbuddene MMB 10

37 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver.1 Rehabiliteringskonsulenten forankres i første omgang i Sundhedsafdelingen og fungerer som tovholder på udviklingen og implementeringen af indsatsen. Efter projektets ophør vurderes det på baggrund af evalueringen om målgruppen for indsatsen skal udvides, om indholdet i tilbuddet skal justeres/udvikles yderligere samt om organiseringen, herunder placeringen af rehabiliteringskonsulenten, er hensigtsmæssig Ressourcepersoner Ressourcepersonerne er hjemmesygeplejersker, der er ansat i Svendborg Kommunes Ældreområde (opdelt i område Øst og Vest). Der uddannes som led i projektet to ressourcepersoner indenfor hvert af sygdomsområderne hjertekar, KOL og diabetes i område Øst og Vest, således at der i projektperioden er ca. 12 personer, der kan varetage indledende og afsluttende samtaler. Forankringen i hjemmesygeplejen er ideel, fordi hjemmesygeplejerskerne i forvejen har en række af de kompetencer, som det er nødvendigt at have for at kunne arbejde dels med styrkelse af egenomsorgen hos borgerne, dels med koordination af forløb i samarbejde med forskellige fagpersoner både internt og eksternt i kommunen. Ressourcepersonerne fungerer desuden som faglige samarbejdspartnere for rehabiliteringskonsulenten ift. videreudvikling af rehabiliteringstilbuddet samt udvikling af dokumentations- og evalueringsplaner Øvrige medarbejdergrupper Der ansættes minimum to ergo- og fysioterapeuter til at varetage holdtræningen, som er et fast tilbud med løbende optag. Træningselementet er udover samtalerne det meste centrale element i rehabiliteringstilbuddet, idet det er bevist, at træning har en gavnlig effekt på de nævnte kroniske sygdomme. Der ansættes en diætist til at varetage kostvejledningen. Desuden tilbydes rygestopkurser ved apoteket (jf. kommunens generelle aftale med apotekerne), gruppebaseret erhvervsafklaring ved jobkonsulenter fra Jobcentret samt mestringskursus, hvor undervisningen varetages af rehabiliteringskonsulenten, ressourcepersoner samt en række eksterne undervisere (psykolog, sexolog mfl.). MMB 11

38 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver Samarbejdspartnere Projektets vigtigste samarbejdspartnere er OUH i Odense og Svendborg samt de praktiserende læger. Derudover samarbejdes med apoteket samt frivillige organisationer, patientforeninger, idrætsforeninger mfl., særligt med henblik på at fastholde livsstilsændringer blandt borgerne efter afslutningen af rehabiliteringsforløbet. 4. Projektflow 4.1. Henvisning Der lægges i sundhedsaftalerne og forløbsprogrammerne særlig vægt på overgangen fra sygehusene og de praktiserende læger til de kommunale rehabiliteringstilbud. En henvisning til en indledende samtale og et individuelt sammensat rehabiliteringsforløb i Svendborg Kommune skal derfor ske via OUH Odense og OUH Svendborg Sygehus samt fra de praktiserende læger ud fra specifikt udarbejdede kriterier. Disse udarbejdes i projektet og vil på baggrund af audits kunne justeres i løbet af projektperioden. I kriterierne beskrives også muligheden for, at borgere med særlige behov for støtte og vejledning på grund af eksempelvis sociale forhold, dårligt socialt netværk, ringe egenomsorgsevne og/eller kompleks sygdom kan tilbydes ekstra støttende samtaler med en ressourceperson Modtagelse af henvisning hos rehabiliteringskonsulenten Alle henvisninger fra sygehus og praktiserende læger til rehabiliteringstilbud vurderes af rehabiliteringskonsulenten, der derefter involverer de respektive fagpersoner, idet rehabilitering af borgere i Svendborg Kommune er en tværfaglig opgave, som inddrager medarbejdere fra flere forskellige fagområder. Rehabiliteringskonsulenten skal være koordinator mellem sygehuset/praktiserende læge og ressourcepersonerne, og fordele borgere med rehabiliteringsbehov til de rette ressourcepersoner. Det er af både sygehus og praktiserende læger efterspurgt, at kommunen kun har én indgang til rehabiliteringstilbuddet, hvorfor etableringen af en sådan funktion vurderes hensigtsmæssig. 10 Jf. støtteberettiget formål nr. 2 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli MMB 12

39 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver Ressourcepersoner indleder og afslutter rehabiliteringsforløbet Ressourcepersonerne skal foretage den indledende samtale og på den baggrund målsætte og sammensætte det individuelle rehabiliteringsforløb ud fra de kommunale tilbud samt foretage den afsluttende samtale og herunder vurdere omfanget af målopfyldelse under anvendelse af GAS eller andet effektmålingsredskab. På hjerteområdet afprøves dog en anden model, hvor den indledende samtale foretages på sygehuset ved en sygeplejerske på Hjerteafdelingen, se nærmere beskrivelse i afsnit Audit Styregruppen vil hvert halve år gennemføre en audit, dvs. en systematisk vurdering af praksis i forhold til på forhånd vedtagne kvalitetsmål. Kvalitetsmål opstilles i første projekthalvår under iagttagelse af de succeskriterier i projektbeskrivelsens afsnit 2, der relaterer sig til audit. 5. Kommunikation og IT-understøttelse Der skal udarbejdes en oversigt over udvekslingen af den elektroniske kommunikation mellem sektorer med henblik på at understøtte effektive forløb på tværs af sektorer 12. Der skal indgås aftaler med sygehus og praktiserende læger vedrørende kommunikationen. Aftalerne skal være i overensstemmelse med Sundhedsaftalerne og øvrige aftaler omkring kommunikation mellem parterne. Der tages afsæt i andre kommunale projekters kommunikationsværktøjer, fx de værktøjer, der er udviklet i samarbejdet mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg Sygehus omkring hjerterehabilitering. Alle de af projektet udviklede redskaber og skabeloner gøres elektronisk tilgængelige. 6. Implementering Projektet igangsættes i flere tempi, således at målgruppen langsomt øges. I første omgang etableres tilbud på hjertekarområdet, da Svendborg Sygehus allerede samarbejder med Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner vedrørende hjerterehabilitering. Der er fra sygehuset i Svendborg givet tilsagn om, at en rehabiliteringssygeplejerske på Hjerteafdelingen vil udføre de indledende samtaler, hvor borgernes behov for rehabilitering afdækkes. Resultatet af samtalen sendes herefter elektronisk til 11 Jf. støtteberettiget formål nr..3 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli Jf. støtteberettiget formål nr. 6 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli MMB 13

40 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver.1 rehabiliteringskonsulenten i Svendborg Kommune, hvorefter kommunen overtager kontakten med borgeren. Herved sikres en optimal sammenhæng i forløbet for borgeren 13. Når rehabiliteringstilbuddene på hjerteområdet har kørt i ca. et halvt år udvides målgruppen til også at omfatte borgere med diabetes og KOL. Rehabiliteringskonsulenten udarbejder den konkrete implementeringsplan, herunder plan for uddannelse og forberedelse af alle medarbejdergrupper i rehabiliteringstilbuddet. 7. Evaluering og dokumentation Der foregår løbende evaluering af projektets enkelte rehabiliteringsforløb under anvendelse af Goal Attainment Scale (eller evt. alternativt effektmålingsredskab som rehabiliteringskonsulenten måtte foretrække). De enkelte forløb dokumenteres tillige gennem udfyldelse af plan for rehabiliteringsforløbet. Projektets styregruppe gennemfører halvårlige audits. På baggrund af stikprøver af planerne for rehabiliteringsforløbene vurderes, om forløbene lever op til den foreskrevne arbejdsgang. På baggrund af opgørelser af GAS-scores eller lign. vurderes løbende, i hvilket omfang projektet opfylder borgernes mål for rehabiliteringen. Referater fra audits bruges som udgangspunkt for faglige drøftelser i projektet, samt til iværksættelse af eventuelle korrigerende tiltag. Midtvejsstatus og den afsluttende evaluering forholder sig til projektets succeskriterier. Evalueringen baseres på opgørelser af deltagerantal, GAS-scores el. lign., auditreferater, opfølgende telefonsamtaler mv. 8. Lokal forankring Projektet er et udviklingsprojekt, som har til hensigt at udvikle og afprøve en model for løsning af rehabiliteringsopgaven for borgere med kroniske sygdomme i Svendborg Kommune 14. Da der kun er sparsom og ikke entydig evidens for effekter af indsatser på dette område hverken ift. 13 Jf. støtteberettiget formål nr..3 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli Jf. kriterier ved udmøntning nr. 4 anført i brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 10. juli MMB 14

41 Ansøgning fra Svendborg Kommune /26346 Ver.1 organisering eller konkrete tilbud, har projektet fokus på kvalitetsudvikling, udvikling af dokumentationsværktøjer og styrkelse af samarbejde på tværs af sektorer. Projektet har således dels til hensigt at give ny viden på området, dels at skabe bæredygtige samarbejdsrelationer lokalt, da man ved, at gode samarbejdsrelationer på tværs af sektorer er af afgørende betydning for et projekts succes og ikke mindst for borgernes oplevelse af sammenhængende og effektive forløb. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Svendborg Kommune har givet tilsagn om medfinansiering af projektet, samt finansiering når projektet overgår til drift. Der er givet tilsagn fra de berørte sygehusafdelinger om deres medvirken, ligesom kommunens praksiskonsulent er inddraget med henblik på samarbejdet med de praktiserende læger. 9. Overordnet tidsplan og milepæle/målepunkter Periode Aktivitet Væsentlige milepæle/målepunkter 1. halvår Ansættelser og etablering af projektorganisation. Udvikling af projektet med samarbejdsaftaler, samtaleskabeloner, effektmålingsinstrumenter, audits mv. Indledende møde med de praktiserende læger i Lægeklubben. Første audit afholdes. 2. halvår Rehabiliteringsindsats på hjertekarområdet. Fortsat udvikling af indsatser til Diabetes og KOL. Anden audit afholdes. 3. halvår Fuld projektindsats på alle tre diagnoser. Der foretages en midtvejsstatus på baggrund af deltagerantal, referater fra audits samt GAS-skemaer eller lign. Ansættelse af rehabiliteringskonsulent. Ressourcepersoner udpeget/ansat Rehabiliteringstilbuddet iværksættes på hjertekarområdet 1. marts Rehabiliteringstilbuddet iværksættes på diabetes og KOL-området per 1. oktober Ved årets udgang har 200 borgere været visiteret til projektet. Per 30. juni 2011 har 400 borgere været visiteret til projektet. Midtvejsrapport foreligger. per 30. juni MMB 15

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 9.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 9. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Thyge Nielsen,

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Sygehuse Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Nykøbing Falster Sygehus Præhospitalt Center Psykiatrien Roskilde og Køge Sygehus

Sygehuse Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Nykøbing Falster Sygehus Præhospitalt Center Psykiatrien Roskilde og Køge Sygehus Bilag Kommuner Faxe Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune Vordingborg

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Budgetanalyser 2015. Bilag

Budgetanalyser 2015. Bilag Budgetanalyser 2015 Bilag Bilag - Budgetanalyse på ældre og sundhedsområdet Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af økonomisk råderum Syddjurs Kommune, 2015 1 Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats"

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. november 2012 Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats" Lov om frikommuner, der skal tilvejebringe

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere