Glostrup, den LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011"

Transkript

1 Glostrup, den LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid kl Søborg Deltagere: Fra organisationsbestyrelsen: Erik Andersen, Birgith Hansen, Ivan Hjort Olsen, Birgit K. Nielsen, Henrik Segato Gunnar Christensen, Mikkel V. Frank, Per Nielsen, Kurt Kristensen, John Ejsing. Johnny Ryttersson. Fra repræsentantskabet i øvrigt: Grete Nielsen, Sebastian Trosborg, Frank Schultz, Lars Hansen, Max Hendrich, Irene Mayo, Zahra Olsen, Nee Kjer, Wicki Hoffmann, Mogens Wibe, Nina Elsborg, Tove Krarup, Yousef Nielsen, Dorte Pihl Madsen, Jim Nielsen, René Dyreborg og Sonja Jacobsen Fra PAB: Lone Lund-Rasmussen, Teit Svanholm, Mette Jensen og Henrik Madsen. Fra Deloitte: René Hattens og Knud Vestergaard Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskaber for 1. oktober september 2010 til godkendelse og driftsbudget for 1. oktober september 2012 til forelæggelse. 4. Indkomne forslag 5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen 6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen 7. Repræsentantskabsmedlemmer 8. Valg af delegerede til BL s kredsmøder 9. Valg af revisor 10. Eventuelt 1

2 Fremsendt materiale: Årsberetning, årsregnskaber, revisionsprotokol, driftsbudget, forslag til vedtægtsændring og forslag til salg af Kildevængets Børneinstitution. Formanden for organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet, Erik Andersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Erik Andersen blev valgt som dirigent. Erik Andersen konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, samt at materialet var fremsendt indenfor de givne frister. Erik Andersen konstaterede, at mødet var beslutningsdygtigt også til evt. godkendelse af vedtægtsændringerne, idet der var fremmødt 29 af 40 mulige. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Henrik Segato, Birgith Hansen og Birgit K. Nielsen og Teit Svanholm. 2. Årsberetning Organisationsbestyrelsens årsberetning var fremsendt senest 8 dage før mødet, jfr. vedtægterne. Erik Andersen takkede organisationsbestyrelsen for det store arbejde der var blevet udført i 2009/10, især omkring administratorskiftet. Der havde været betydelig større mødeaktivitet end normalt. Erik Andersen gennemgik i hovedtræk organisationsbestyrelsens skriftlige beretning. Erik Andersen fremhævede, at GAA havde afholdt licitation på alle forsikringer. Dette var affødt af, at man skulle udskilles fra KAB-familien. Resultatet af licitationen blev, at GAA får en besparelse fremover på forsikringerne. En anden større opgave for organisationsbestyrelsen har været, at få ændret vedtægterne i overensstemmelse med den nye lovgivning. 2

3 Lovgivningen har betydet store ændringer for andelsboligforeninger. Fremover hedder alle boligorganisation. Ændringerne betyder bl.a at medlemsnummersystemet ophører at myndige husstandsmedlemmer har adgang til afdelingsmøderne og er valgbare at valg af vedligeholdelsesordning flyttes til afdelingsmødet. Som noget nyt har organisationsbestyrelsen deltaget i et styringsdialogmøde med kommunen. Det var godt forberedt og disse møder forventes at give et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen. På forespørgsel blev det oplyst, at PAB ikke har slettet medlemmer. Baggrunden herfor er, at adressekartoteket ikke har været a jourført. PAB har ved 1. opkrævning af a jourføringsgebyr fået flere hundrede breve retur. Beretningen blev vedtaget og enstemmigt godkendt. 3. Årsregnskaber for 1. oktober september 2010 til godkendelse og driftsbudget for 1. oktober september 2012 til forelæggelse. Årsregnskab, revisionsprotokollat og organisationens budget var fremsendt senest 8 dage før mødet, jfr. vedtægterne. Teit Svanholm gennemgik samtlige regnskaber og fremhævede de punkter, hvor regnskabet særligt afveg fra budgettet. René Hattens redegjorde herefter for særlige forhold i relation til revisionsprotokollen og oplyste, at foreningens underskud bl.a. skyldes manglende udfakturering af revisorhonorar for opgaver i Revisor fremhævede, at der var tab på fraflytte- 3

4 de lejere, derfor har enkelte afdelinger fået bemærkning om, at der bør henlægges yderligere til denne post. Der var ingen spørgsmål til regnskaberne og revisionsprotokollen. Regnskaberne og revisionsprotokollen blev enstemmigt godkendt. Afdelingsregnskaberne blev herefter underskrevet. Teit Svanholm gennemgik organisationens budget gældende fra 1. oktober Budgettet er gennemgået for organisationsbestyrelsen. Teit Svanholm fremhævede specielt, at det samlede administrationshonorar faldt betragteligt, selv om der nu er moms på administrationshonoraret. Erik Andersen tilføjede, at som en sidegevinst ved administrationsskiftet tilfalder samtlige renteindtægter nu GAA, da der ikke længere er en mellemregningskonto i administrationen. Der var ingen kommentarer til budgettet, som blev taget til efterretning. 4. Indkomne forslag Indstilling: 4.1. Organisationsbestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Udkast er fremsendt til repræsentantskabet. Erik Andersen konstaterede, at 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne var til stede og bemærkede, at vedtægterne der ud over skal godkendes af 2/3 af de afgivne stemmer. 4

5 Erik Andersen henviste til bemærkningerne i beretningen vedrørende de væsentligste ændringer. Der var ikke spørgsmål til ændringerne, der derefter blev enstemmigt vedtaget. Indstilling: 4.2. Organisationsbestyrelsen stiller forslag om, at organisationsbestyrelsen bemyndiges til at sælge Kildevængets Børneinstitution. Forslaget er udsendt til repræsentantskabet. Erik Andersen henviste til beretningen og bad om repræsentantskabets bemyndigelse til at sælge Kildevængets Børneinstitution indenfor rammer der sikrer, at GAA ikke lider noget tab. Det er hensigten at fastholde krav om tvungen varmetilslutning til Kildevænget samt evt. en fastholdelse af ejendomsfunktionærydelsen. Repræsentantskabet godkendte enstemmigt bemyndigelsen til organisationsbestyrelsen til at sælge Kildevængets Børneinstitution. 5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen På valg er: Gunnar Christensen for 2 år Ivan Hjort Olsen for 2 år John Ejsing for 2 år Johnny Ryttersson for 2 år og Per Nielsen for 2 år. Det indstilles: at repræsentantskabet foretager valg til organisationsbestyrelsen. 5

6 Gunnar Christensen (Ved Stadion) blev valgt for 2 år Torben Rønnebæk Larsen (Kildevænget) blev valgt for 2 år John Ejsing (Løst mandat) blev valgt for 2 år Johnny Ryttersson (Marielyst) blev valgt for 2 år og Per Nielsen (Løst mandat) blev valgt for 2 år. 6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen På valg er: Suppleant For medlem Afdeling På valg John Willumsen Per Nielsen Bondehavevej 2011 Grete Nielsen Gunnar Christensen Ved stadion 2011 Lars Hansen Johnny Ryttersson Marielyst 2011 Carsten Olsen Ivan Hjort Olsen Kildevænget 2011 Torben Rønnebæk Larsen John Ejsing Kildevænget 2011 Det indstilles: at repræsentantskabet vælger suppleanter for de valgte organisationsbestyrelses medlemmer. Som nye suppleanter valgte repræsentantskabet: Suppleant For medlem Afdeling På valg John Willumsen valgt Per Nielsen Bondehavevej 2013 Grete Nielsen valgt Gunnar Christensen Ved stadion 2013 Lars Hansen valgt Johnny Ryttersson Marielyst 2013 Carsten Olsen valgt Torben Rønnebæk-Larsen Kildevænget 2013 Lene Jakobsen valgt John Ejsing Kildevænget

7 Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Medlem Suppleant Afdeling På valg Erik Andersen Zahra Olsen Repræsentantskabet 2012 Marielyst Per Nielsen John Willumsen Repræsentantskabet 2013 Bondehavevej Gunnar Christensen Grete Nilelsen Ved Stadion 2013 Kurt Kristensen Jim Nielsen Mørkhøjvænge 2012 Mikkel V. Frank Kristina Johansen Højebo 2012 Johnny Ryttersson Lars Hansen Marielyst 2013 Henrik Segato Birthe Duus Andersen Marielyst 2012 Birgith Hansen Dorte Pihl Madsen Kildevænget 2012 Birgit K. Nielsen Sebastian Trosborg Bakkely 2012 Torben Rønnebæk Larsen Carsten Olsen Kildevænget 2013 John Ejsing Lene Jakobsen Repræsentantskabet Kildevænget Repræsentantskabsmedlemmer I henhold til vedtægternes 9, stk. 2 består repræsentantskabet af 3 repræsentanter for hver afdeling. Afdelinger med mere end 200 lejemål har herudover 4 medlemmer af repræsentantskabet. Indstilling: Følgende er valgt som medlemmer af repræsentantskabet: Organisationsbestyrelsen Erik Andersen, Birgith Hansen, Kurt Kristensen, Mikkel V. Frank, Henrik Segato, Torben Rønnebæk Larsen, Johnny Ryttersson, Per Nielsen, John Ejsing, Gunnar Christensen og Birgit K. Nielsen Højebo: 7

8 Anne Andersen, Kristina Johansen og Majbrit Jacobsen. Ved Stadion: Grete Nielsen. Bakkely: Inga Eifer, Sebastian Trosborg og Frank Schultz. Marielyst: Lars Hansen, Birte Duus Andersen, Max Hendrich, Irene Mayo, Zahra K. L.Olsen, Nee Kjer og Wicki Hoffmann. Kildevænget: Mogens Wibe, Nina Elsborg, Tove Krarup, Yousef Nielsen, Carsten Olsen, Torben Rønnebæk Larsen og Dorte Pihl Madsen, Mørkhøjvænge: Jim Nielsen, Gina Berg og René Dyreborg.. Bondehavevej ; John Willumsen og Sonja Jacobsen. Listen revideres efter afdelingsmøderne, hvor afdelingerne indberetter valgte repræsentantskabsmedlemmer til organisationsbestyrelsen. 8. Valg af delegerede til BL s kredsmøder I henhold til BL s vedtægter kan GAA udpege 6 delegerede til Boligselskabernes Landsforenings kredsmøder. 8

9 På valg er: Jim Nielsen, Birgith Hansen, Gunnar Christensen, Per Nielsen, Marianne Krusbæk og Erik Andersen. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger seks delegerede til BL s kredsmøder. Følgende blev valgt som delegerede: Jim Nielsen, Birgith Hansen, Per Nielsen, Erik Andersen, Johnny Ryttersson og Zahra KL. Olsen 9. Valg af revisor På valg er Revisionsfirmaet Deloitte. Organisationsbestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Deloitte. Det indstilles, at repræsentantskabet genvælger Deloitte som revisor fro GAA Deloitte blev genvalgt som revisor. 10. Eventuelt Erik Andersen takkede for et godt møde. Erik Andersen, formand 9

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Boligselskabet BSB Svendborg Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i Hjerteparkens fælleshus, Svendborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 4 2 Godkendelse

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 20. marts 2014 kl. 18.00 Mødet afholdes hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere