Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber 5 Orientering om tilfredshedsundersøgelsen Indsats for senhjerneskadede borgere 9 Fordeling af 18-midler - 2. runde 11 Udvikling i efterspørgsel på hjemmeplejeydelser 13 Status ældre og voksne på døgninstitution 14 Status ældre - november Bilagsoversigt 16 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Punkt: 85 Acadre sagsnr.: SSU - Åben sag Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Morten Winge (MOWI) orienterede om, at afdelingschef Gerda Mejlby, Social og Arbejdsmarked stopper med udgang af april måned 2009 for at gå på pension. I forbindelse med det lederskift, der så skal finde sted, er det besluttet, at igangsætte en proces hen imod en opdeling af afdelingen. Administrationen har haft en forespørgsel til vores nabokommuner Allerød, Fredensborg og Rudersdal omkring udbud af plejeboliger/pladser i de respektive kommuner. Allerød og Fredensborg har ikke mulighed for at udbyde plejeboliger/hjem. Rudersdal har på nuværende tidspunkt ikke givet en tilbagemelding. Administrationen vil tage kontakt til andre kommuner i regionen for eventuelt at købe pladser der. Der har været arrangeret en studietur til Halmstad i Sverige for at få præsenteret et mobilbaseret nøglesystem til borgere der får hjælp af hjemmeplejen. Det er besluttet at prøve systemet af i Sophielunds distriktet. Louise Høg orienterede om, at der er underskrevet kontrakt med firma Ergolet, der vandt udbuddet omkring 151 stk. loftlifte til kommunens plejeboliger/plejehjem. Arbejdet forventes færdig ca. 1. marts Morten Winge orienterede om en henvendelse fra Danske Arkitekters organisation omkring projekt konkurrencen på det nye plejeboligcenter. Morten Winge orienterede om en konkret person sag. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 2

3 Punkt: 86 Acadre sagsnr.: 08/ A00 SSU - ØU - Åben sag Sagsbehandler: Lars Mikkelsen Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen Resume Indførelsen af en ny økonomistyringsmodel i hjemmeplejen har til formål at fremme en mere effektiv styring af hjemmeplejens økonomi. Der indføres decentral økonomistyring fra 1. januar Forslag Social- og Sundhedsudvalget orienteres om Ældre og Sundheds nye model for økonomistyring. Administrationen foreslår, at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Hjemmeplejens økonomi har igennem det seneste år været under pres, hvilket bl.a. kan ses ved, at der forventes en overskridelse af budgettet i Presset kommer bl.a. fra et stigende antal ældre, et øget sygefravær og problemer med rekruttering. Sammen med de initiativer, som er i gang vedrørende rekruttering og fastholdelse og mindsket sygefravær, har administrationen været inde og se kritisk på økonomistyringen på hjemmeplejen. Som resultat af gennemgangen ønskes en omlægning af økonomistyringen med en øget decentralisering af det økonomiske ansvar og effektivisering af BUM-modellen. Formål Formålet med en ny økonomistyringsmodel er, at sikre at den visiterende enhed kender sin økonomiske ramme at der sker en direkte kobling mellem opgaver og økonomi i udfører-enheden at den enkelte leder præcis kender sit budget og sin opgave at skabe større gennemsigtighed i ydelser og økonomi, så planlægning og monitorering gøres lettere at sikre korrekte timepriser til brug for de enkelte distrikter og de eksterne leverandører Udfordringen i forhold til den nuværende styringsmodel vil være, Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 3

4 at sikre sammenhæng på tværs af distrikter og enheder at skabe en retfærdig fordeling af ressourcer Metode Modellen indebærer, at der tildeles budget til det enkelte hjemmeplejedistrikt, og at dette budget løbende justeres i takt med ændringer i visiterede timer i distriktet. Budgettet tildeles af Bestillerenheden ud fra deres budget til ydelser. Der vil således løbende kunne følges op på, om de visiterede timer overholder den samlede ramme (bestemt af demografien), og om driften af distrikterne holdes indenfor den afsatte driftsøkonomi. For at visitatorerne og distriktslederne kan løfte den opgave, der er forbundet hermed, skal der tilvejebringes et informationsgrundlag, som er entydigt defineret og forståelig for de personer, der skal bruge det. I Ældre og Sundhed etableres et administrativt team på 3 personer som skal tilvejebringe grundlaget, indhøste erfaringer og støtte og vejlede distriktslederne i håndtering af den nye økonomistyringsmodel. Den ene af de 3 stillinger i det administrative team er en ny stilling, som i 2009 finansieres indenfor områdets samlede ressourcer. Der er ikke taget stilling til varigheden af denne nye normering eller til evt. finansiering fra 2010 og frem, men den skønnes at være nødvendig i 2009 for at give projektet den fornødne fremdrift i etableringsfasen. Administrationen har i løbet af efteråret 2008 udarbejdet en ny kontoplan, hvor det i højere grad er muligt at gennemskue aktiviteterne i de enkelte distrikter, og dermed skabe et ensartet overblik over økonomien. Perspektiver Indførelsen af økonomistyringsmodellen indebærer, at distriktslederne får større økonomisk ansvar og råderum. Indførelsen af visitationsredskabet Fælles Sprog 2 har i perioden betydet en reduktion i visiteret tid på timer. En time svarer ca. til 350 kr. hvilket giver en besparelse på ca kr. Der er planer om at udlicitere vikartimer i sommerperioden gennem udbud til tre udbydere af vikartjenester. Der er indført nye kriterier for i hvilke situationer, der kan bestilles vikarer. Der er etableret et afløserkorps indtil videre på 2 medarbejdere, der kan benyttes i alle distrikter fra 1. januar Bilag - Notat om stillingskategorier i hjemmeplejen nov 2008 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget tog punktet til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 4

5 Punkt: 87 Acadre sagsnr.: 08/ A00 SSU - Åben sag Sagsbehandler: Helle Moltsen Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber Resume Der er foretaget uanmeldt tilsyn med bofællesskaberne Solskin, Bolero og Rosen. Tilsynet blev foretaget af firmaet Connector management i september og oktober måned 2008 og var centreret om emnerne: 1. Den personlige pleje, social pædagogisk bistand, omsorg og træning 2. De fysiske faciliteter/rengøring 3. Den faktisk oplevede kvalitet hos beboerne 4. Beboernes oplevelse af medinddragelse, omgangstone og fleksibilitet 5. Den socialpædagogiske dokumentation 6. Organiseringen og rammerne for den plejefaglige/socialpædagogiske indsats Administrationen ønsker hermed at give Social- og Sundhedsudvalget en kort tilbagemelding om resultatet at de uanmeldte tilsyn. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager de 3 rapporter til efterretning med administrationens opfølgningsbemærkninger fremover bliver orienteret 1 gang om året om de to tilsyn (anmeldt og uanmeldt tilsyn) Sagsfremstilling Det følger af retssikkerhedslovens 15, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Af samme lovs 16 følger, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jf. 15. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 5

6 I kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2008 blev det besluttet under punkt 93, at der skal foretages et anmeldt og et uanmeldt tilsyn af en ekstern aktør/firma med kommunens 3 botilbud (bofællesskaberne Bolero, Solskin og Rosen). Som opfølgning herpå skal oplyses, at administrationen har indgået aftale med Connector management om udførelsen af tilsynsopgaven. Connector har været på et uanmeldt tilsyn i de tre bofællesskaber i september/oktober måned 2008, og der foreligger nu rapport fra disse tre tilsyn. Fokusområderne for det uanmeldte tilsyn har været: 1. Den personlige pleje, social pædagogisk bistand, omsorg og træning 2. De fysiske faciliteter/rengøring 3. Den faktisk oplevede kvalitet hos beboerne 4. Beboernes oplevelse af medinddragelse, omgangstone og fleksibilitet 5. Den socialpædagogiske dokumentation 6. Organiseringen og rammerne for den plejefaglige/socialpædagogiske indsats Tilsynet har sammenfattende vurderet, at der "ingen bemærkninger" var - den højeste score - til fokusområderne 1-4 og 6. Derimod havde tilsyn bemærkninger til den socialpædagogiske dokumentation - fokusområde 5, blandt andet med henblik på udviklings- og evalueringspotentialer i dokumentationsarbejdet. Dette arbejde er opstartet men endnu ikke fuldt udviklet og integreret i det enkelte bofællesskabs dokumentationsarbejde indenfor det socialpædagogiske område. Der vil fremover blive arbejdet mere intenst og systematisk hermed, ligesom området vil være et af fokuspunkterne ved efterfølgende tilsyn i bofællesskaberne. Administrationen kan med tilfredshed konstatere, at tilsynet samlet vurderer, at indsatsen i de tre bofællesskaber ligger indenfor rammerne af de af kommunalbestyrelsen vedtagne kvalitetsstandarder for de to typer bofællesskaber, og at bofællesskaberne fremstår velfungerende. Med disse opfølgningsbemærkninger foreslår administrationen, at de tre uanmeldte tilsynsrapporter fra Connector management tages til efterretning. De anmeldte tilsyn er efter aftalte med Connector management og de tre bofælleskaber placeret i 1. kvartal Kommunikation Efter Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af administrations indstilling vil beboerne blive orienteret om resultatet af det uanmeldte tilsyn. Herudover vil rapporterne af orienteringshensyn i forhold til eventuelle fremtidigere brugere af bofællesskaberne blive lagt på det enkelte bofællesskabs hjemmeside. Endelig vil Hørsholm Handicapråd få tilsendt rapporterne til orientering og kommentering og som opfølgning på tidligere høringer vedrørende kvalitetsstandarder for bofællesskaber. Bilag - Uanmeldt tilsyn Solskin - Uanmeldt tilsyn Bolero - Uanmeldt tilsyn Rosen Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 6

7 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget tog de to punkter til efterretning. Udvalget ønsker at der udsendes en pressemeddelelse omkring de 3 rapporter af det uanmeldte tilsyn på Solskin, Bolero og Rosen. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 7

8 Punkt: 88 Acadre sagsnr.: 08/ A00 SSU - Åben sag Sagsbehandler: Lars Mikkelsen Orientering om tilfredshedsundersøgelsen 2008 Resume Der er i efteråret 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse med spørgeskemaer til borgere og medarbejdere i hjemmeplejen. Administrationen vil på mødet give en første orientering om hovedresultaterne i undersøgelserne. Stig Jørgensen & Partners vil endvidere deltage i fremlæggelsen af undersøgelsens resultater og redegøre for de værktøjer, som er anvendt i forbindelse med undersøgelsesresultaterne. Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og der iværksættes en proces hvor medarbejderne deltager i udformningen af, hvordan indsatsen kan udvikles yderligere på området. Sagsfremstilling Der gennemføres hvert 2. år i Hørsholm Kommune en borger/medarbejder tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Formålet med undersøgelsen er, at kvalitetssikre og udvikle kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Dagsordenspunktet er en første orientering om tilfredshedsundersøgelsens resultater. Resultaterne bygger på en svarprocent henholdsvis hos borgerne på 67% og hos medarbejderne på 84%. Det er en tilfredsstillende høj svarprocent, og særligt i forhold til svarprocenten på medarbejderdelen markant bedre end ved sidste undersøgelse i Der kan noteres en positiv udvikling i tilfredsheden på borgerdelen. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Ole Persson fra Stig Jørgensen & Partner gav en præsentation af tilfredsundersøgelsen Punktet blev taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 8

9 Punkt: 89 Acadre sagsnr.: 08/ A00 SSU - Åben sag Sagsbehandler: Lars Mikkelsen Indsats for senhjerneskadede borgere Resume Hørsholm Kommune er i gang med at tilrettelægge indsatsen og etablere behandlingstilbud til senhjerneskadede borgere efter, at Hjerneskadecenter Nordsjælland ophører med at tilbyde rehabiliteringsforløb pr. 1. januar Forslag Social- og Sundhedsudvalget orienteres om den fremadrettede indsats for senhjerneskadede borgere i kommunen. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune benytter Hjerneskadecenter Nordsjælland til at understøtte et sammenhængende rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade. Centret ophører pr. 31. december Hørsholm Kommune er derfor i gang med at tilrettelægge indsatsen overfor målgruppen. Hørsholm Kommune afholder netværksmøde i november, hvor det drøftes, hvordan man vil tilrettelægge indsatsen og etablere ny praksis på hjerneskadeområdet. Derudover påbegynder en ergoterapeut i januar 2009 en neuropædagogisk efteruddannelse af et halvt års varighed. Indsats for senhjerneskadede borgere De trænende terapeuter får henvendelse vedr. nye borgere fra visitationen, når borgeren udskrives fra hospital. Træningen planlægges af fysioterapeut og ergoterapeut efter en individuel faglig vurdering. Træning af borgeren kan enten foregå i hjemmet eller ved ambulant genoptræning på kommunens genoptræningscenter. Forløbet er typisk mellem 6-9 måneder alt efter målsætningen for rehabiliteringen er. Borgeren kan også når det vurderes relevant visiteres til et døgngenoptræningsforløb på enten Skovbrynet eller Sophielund 91. Skovbrynets funktion på området udgår i 2011, da funktionen flyttes til det nye plejeboligcenter som kommer til at rumme 18 døgngenoptræningspladser. I forhold til Sophielund 91 flyttes funktionen til Margrethelund, og der sker en udvidelse af antallet af døgngenoptræningspladser med 5 pladser. Ældre og Sundhed samarbejder med Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen om arbejdsprøvning og opstart af evt. fleksjob. Borgere modtager samtidig et tilbud fra Kommunikationscentret og rehabiliteringen planlægges sammen med dem. Undervejs i Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 9

10 rehabiliteringsforløbet afholdes møder med visitationen og andre samarbejdspartnere med henblik på den videre planlægning af forløbet. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget tog punktet til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 10

11 Punkt: 90 Acadre sagsnr.: 08/ G00 SSU - Åben sag Sagsbehandler: Anja Sahan Fordeling af 18-midler - 2. runde Resume Udvalget besluttede på SSU-møde den 25. februar 2008 at fordeling af 18 midler i en prøveperiode skulle foretages af Social- og Sundhedsudvalget. På SSU-mødet den 26. maj 2008 fordelte udvalget 18 midler til 5 foreninger, svarende til et beløb på kr Udvalget besluttede på SSU-møde den 29. september 2008, at man ønsker en 2. runde omkring fordeling af 18-midler. Forslag Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Sagsfremstilling Administrationen har via kommunens hjemmeside samt Ugebladet annonceret 18 puljen, som kan søges af foreninger, grupper og personer som udfører frivilligt socialt arbejde. Ansøgere til puljen skal udføre aktiviteter som er lokalt forankrede samt være direkte rettet mod borgere i Hørsholm. Jævnfør bilag 1 ("Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde") og 2 (Bilag til "Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde"). Ansøgninger fra regionale foreninger som udfører aktiviteter der ikke er lokalt forankrede i Hørsholm Kommune, kan i stedet søge støtte igennem den fælleskommunale pulje, som Hørsholm Kommune årligt bidrager med kr. til. Ansøgningsfristen for ansøgninger var den 5. november 2008 og administrationen har modtaget 4 ansøgninger. Økonomi/personale Den samlede pulje for 2008 er på kr. Ved fordeling af 18 midler i maj 2008, blev der bevilget midler for i alt Der er således kr. tilbage i puljen Der er i de vedlagte ansøgninger søgt for et samlet beløb på kr. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 11

12 Bilag - Bilag 1 - Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde - Bilag 2 - Bilag til politik - Bilag 3 - Oversigt over ansøgere - Bilag 4 - Ansøgning - Hjernesagen - Bilag 5 - Ansøgning - Bedre Psykiatri - Bilag 6 - Ansøgning - Børns Vilkår - Bilag 7 - Ansøgning - Hørsholm Frivilligcenter og Selvhjælp Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget foreslog at de resterende midler på kr. fordeles således. Bedre Psykiatri Hørsholm/Fredensborg/Helsingør Børns Vilkårs telefon- og chatrådgivningslinje Hørsholm Frivilligcenter og Selvhjælp kr kr kr. Ansøgning fra Viemosegård behandles med næste års ansøgninger. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 12

13 Punkt: 91 Acadre sagsnr.: 08/ P05 SSU - Åben sag Sagsbehandler: Anja Sahan Udvikling i efterspørgsel på hjemmeplejeydelser Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Udvikling i ydelser i hjemmeplejen Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Punktet taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 13

14 Punkt: 92 Acadre sagsnr.: 08/ A00 SSU - Åben sag Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre og voksne på døgninstitution Resume I henhold til udvalgets beslutning udleveres bilag over den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning udleveres bilag over den aktuelle situation. Bilag - Ældre og voksne på døgninstitution Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Punktet taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 14

15 Punkt: 93 Acadre sagsnr.: 07/ P05 SSU - Åben sag Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - november 2008 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Borgere på venteliste til plejehjem - Bilag 2 - Borgere på venteliste til ældreboliger - Bilag 3 - Opgørelse over ventedage til plejehjem - Bilag 4 - Opgørelse over ventedage til ældreboliger Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Punktet taget til efterretning. Der er den 7. oktober 38 på venteliste til til plejehjem/ plejeboliger. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 15

16 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 86 Åben Notat om stillingskategorier i hjemmeplejen nov Åben Uanmeldt tilsyn Solskin Åben Uanmeldt tilsyn Bolero Åben Uanmeldt tilsyn Rosen Åben Bilag 1 - Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde Åben Bilag 2 - Bilag til politik Åben Bilag 3 - Oversigt over ansøgere Åben Bilag 4 - Ansøgning - Hjernesagen Åben Bilag 5 - Ansøgning - Bedre Psykiatri Åben Bilag 6 - Ansøgning - Børns Vilkår Åben Bilag 7 - Ansøgning - Hørsholm Frivilligcenter og Selvhjælp Åben Udvikling i ydelser i hjemmeplejen Åben Ældre og voksne på døgninstitution Åben Bilag 1 - Borgere på venteliste til plejehjem Åben Bilag 2 - Borgere på venteliste til ældreboliger Åben Bilag 3 - Opgørelse over ventedage til plejehjem Åben Bilag 4 - Opgørelse over ventedage til ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 16

17 s møde Thorkild Gruelund (C) Formand Susanne Rohde (A) Medlem Camilla Kann Fjeldsøe (C) Medlem Ove Petersen (V) Medlem Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Social- og Sundhedsudvalget Side 17

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Social- og Omsorgsudvalget, 09-04-2014 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødested: Meldahls Rådhus, Udvalgsværelset Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 02-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 24. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere