Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Jens-Jakob Jakobsens kontor Fraværende: Ingen Bemærkninger til dagsordenen: Ingen Meddelelser: Frist for udsendelse af dagsorden til maj-mødet. THG orienterede om, at han har fået en række henvendelser fra nogle borgere, der er KOLpatienter. De har indtil årsskiftet deltaget løbende i nogle vedligeholdelses- og træningsforløb, som har været aftalt mellem amtet og FOF. Det aftaltes, at Hørsholm Kommune forlænger aftalen for 2007 og at det i løbet af 2007 vurderes, hvilket tilbud målgruppen skal tilbydes på længere sigt. Forhandlingerne om Sundhedsaftaler med Regionen er ved at være afsluttede og aftalerne kommer til politiks behandling i februar/marts måned. Kommunerne i Nordsjælland har modtaget væsentlig flere genoptræningspladser, end der var forudsat ved opgaveoverdragelsen d.1/1-07, af den almindelige ambulante genoptræning. Der er hastemøde mellem kommunerne og Regionen d.25/1-07. Det brev der er udsendt til hjemmehjælpsmodtagerne om fleksibel rengøring sendes i kopi til SSU. Social- og Sundhedsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet SSU-01/07-O Orientering om resultater fra borger og medarbejder tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen 2006 I henhold til udvalgets beslutning på mødet d , er der nu gennemført en tilfredshedsundersøgelse med spørgeskemaer til borgere og medarbejdere i hjemmeplejen. Administrationen vil på mødet give en første orientering om hovedresultaterne i undersøgelserne. Stig Jørgensen Partners vil endvidere deltage i fremlæggelsen af undersøgelsen og redegøre for de værktøjer, som er anvendt i forbindelse med opgørelsen af undersøgelsesresultaterne. Beslutning: Gennemgangen af og orienteringen om undersøgelsens resultater blev taget til efterretning. Administrationen fremkommer snarest med konkrete forslag til indsatsområder. Side 6 SSU-02/07-B Personligt tillæg til pensionister, som modtager brøkpension Hørsholm Kommune har mulighed for at yde personligt tillæg til førtids- og folkepensionister som supplement til pensionen såfremt de modtager brøkpension. For førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 er der mulighed for at yde supplerende økonomisk hjælp i henhold til Lov om aktiv socialpolitik 27a. Supplementet skal ydes efter en konkret økonomisk vurdering. Beslutning: Administrationens forslag blev godkendt. Side 8 SSU-03/07-D Kommunens repræsentation i aktivitetscentrenes bestyrelser og samarbejdet mellem bestyrelserne og Social- og Sundhedsudvalget Ifølge vedtægterne for bestyrelsen på Selmersbo aktivitetscenter og Sophielund aktivitetscenter udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem Social- og Sundhedsudvalget Side 3

4 til hver af disse bestyrelser. Der lægges op til en drøftelse af om denne ordning giver en tilstrækkelig tæt dialog mellem brugere og politikere, eller om øget brugerindflydelse, totalrammestyring m.v. har afstedkommet et behov for en ny konstruktion. Beslutning: Udvalget besluttede, at anmode administrationen om, at fremkomme med forslag til ændrede vedtægter, således at de politisk udpegede repræsentanter udgår af brugerbestyrelserne og dialogen mellem brugerbestyrelserne og social- og sundhedsudvalget styrkes ved at der ud over de allerede eksisterende aktiviteter fastlægges et årligt dialogmøde med den enkelte brugerbestyrelse og social- og sundhedsudvalget og at udvalgsformanden i løbet af året afholder møder med brugerbestyrelserne. Den nye model for tættere samarbejde og dialog evalueres inden denne valgperiodes udløb. Side 10 SSU-04/07-O Valg af model til bedre aflønning af sundhedsmedarbejdere Ud fra valgte indsatsområder på ekstraordinært udvalgsmøde i Socialog Sundhedsudvalget d. 14. dec. lægger administrationen op til drøftelse af 4 modeller til eventuel fordeling af midler til bedre aflønning af kommunens sundhedsmedarbejdere. Beslutning: Udvalget anbefaler model 2. Sagen fremsendes herefter til behandling i Økonomiudvalget, der er løn- og personalepolitisk udvalg. Side 12 SSU-05/07-O Status ældre - december 2006 I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation. Beslutning: Opgørelse over ventedage til ældreboliger og plejeboliger blev udleveret. Venteliste til plejehjem/plejeboliger blev udleveret. Der er aktuelt 13 Social- og Sundhedsudvalget Side 4

5 på venteliste samt 6 med kaution fra andre kommuner. Side 14 SSU-06/07-O Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Beslutning: Punktet blev taget til efterretning. Side 15 Social- og Sundhedsudvalget Side 5

6 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Ældre og sundhed Punkt: SSU-01/07-O Sagsbehandler: Marianne Diepeveen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Orientering om resultater fra borger og medarbejder tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen 2006 Resume I henhold til udvalgets beslutning på mødet d , er der nu gennemført en tilfredshedsundersøgelse med spørgeskemaer til borgere og medarbejdere i hjemmeplejen. Administrationen vil på mødet give en første orientering om hovedresultaterne i undersøgelserne. Stig Jørgensen Partners vil endvidere deltage i fremlæggelsen af undersøgelsen og redegøre for de værktøjer, som er anvendt i forbindelse med opgørelsen af undersøgelsesresultaterne. Forslag Administrationen foreslår at orienteringen tages til efterretning, og at det drøftes hvorledes der skal arbejdes videre med resultaterne af undersøgelserne. Bilag Rapporter fra borger og medarbejder tilfredshedsundersøgelserne fra analysefirmaet Stig Jørgensen & partners Sagsfremstilling I henhold til en tidligere politisk vedtagelse gennemføres der hvert 2 år i Hørsholm Kommune en borger/medarbejder tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Formålet med undersøgelsen er, at kvalitetssikre og udvikle kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Dagsordenspunktet er en første orientering om tilfredshedsundersøgelsens resultater. Resultaterne bygger på en svarprocent henholdsvis hos borgerne på 66 % og hos medarbejderne på 78 %. Brugerundersøgelsen viser, at de fleste borgere er meget tilfredse med den personlige pleje/sygepleje, hjælpemidler og bolig og den omsorg og respekt hjemmehjælperne udviser. Rengøring, aftaler og flexibilitet er der ifølge undersøgelsen ringere tilfredshed med. Social- og Sundhedsudvalget Side 6

7 Beslutning Gennemgangen af og orienteringen om undersøgelsens resultater blev taget til efterretning. Administrationen fremkommer snarest med konkrete forslag til indsatsområder. Social- og Sundhedsudvalget Side 7

8 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Social og arbejdsmarked Punkt: SSU-02/07-B Sagsbehandler: Jonna Pedersen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Personligt tillæg til pensionister, som modtager brøkpension Resume Hørsholm Kommune har mulighed for at yde personligt tillæg til førtids- og folkepensionister som supplement til pensionen såfremt de modtager brøkpension. For førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 er der mulighed for at yde supplerende økonomisk hjælp i henhold til Lov om aktiv socialpolitik 27a. Supplementet skal ydes efter en konkret økonomisk vurdering. Forslag Det foreslås, at rådighedsbeløbet efter afholdelse af de godkendte faste udgifter for enlige fastsættes til 80% af folkepensionens grundbeløb og 63% til et ægtepar gældende fra 1. januar 2007 afrundet til nærmeste 50 kr. Bilag Ingen Sagsfremstilling Førtids- og folkepensionister, som ikke er berettiget til fuld pension på grund af ophold udenfor Danmark, får udbetalt en brøkdel af den fulde pension opgjort efter hvor mange år de har boet i Danmark. Hvis ikke pensionisten er i stand til at klare sig for den udbetalte brøkpension er der i henhold til Lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension 17 stk. 2 og lov om Socialpension 14 stk. 1 mulighed for at yde løbende personligt tillæg, så de er i stand til at klare sig. For førtidspensioner, som er tilkendt efter 1. januar 2003 ydes hjælpen efter Lov om aktiv socialpolitik 27a. Gennem flere år har udgangspunktet for pensionister, der modtager brøkpension været, at der bevilgedes supplement så en enlig har haft kr. og et ægtepar kr. til rådighed til leveomkostninger, når de godkendte faste udgifter er afholdt. Dette rådighedsbeløb har ikke været reguleret de sidste 5 år. Det er administrationens vurdering, at dette beløb bør reguleres en gang årlig. Beregningen af rådighedsbeløbet ved tildeling af andre personlige tillæg reguleres en gang årlig efter grundbeløbet. Social- og Sundhedsudvalget Side 8

9 Administrationen foreslår derfor, at rådighedsbeløbet til brøkpensioner også reguleres en gang årlig. Rådighedsbeløbet til brøkpensionister svarede i 2002 til 80% af grundbeløbet for en enlig pensionist og 63% for et ægtepar. Med denne beregning vil beløbene pr. 1. januar 2007 udgøre kr. og kr. Afrundet til kr. og kr. På nuværende tidspunkt er der 6 personer, som modtager supplement til brøkpension. Merudgiften for Hørsholm Kommune skønnes at blive ca kr. pr år. Merudgiften vurderes at kunne finansieres indenfor rammen. Alle sager genvurderes minimum en gang årlig om der fortsat er behov for bevilling af løbende personligt tillæg eller supplerende økonomisk hjælp. Beslutning Administrationens forslag blev godkendt. Social- og Sundhedsudvalget Side 9

10 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-03/07-D Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Kommunens repræsentation i aktivitetscentrenes bestyrelser og samarbejdet mellem bestyrelserne og Social- og Sundhedsudvalget Resume Ifølge vedtægterne for bestyrelsen på Selmersbo aktivitetscenter og Sophielund aktivitetscenter udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem til hver af disse bestyrelser. Der lægges op til en drøftelse af om denne ordning giver en tilstrækkelig tæt dialog mellem brugere og politikere, eller om øget brugerindflydelse, totalrammestyring m.v. har afstedkommet et behov for en ny konstruktion. Forslag Det foreslås, at udvalget drøfter erfaringer med den nuværende model m.h.p., at vurdere om der pr. 1. april 2007 fremadrettet skal gennemføres en model, der i højere grad sikrer en dialog mellem bestyrelserne og social- og sundhedsudvalget. Bilag Sagsfremstilling Igennem mange år har vedtægterne for de to aktivitetscentre været udformet således, at Kommunalbestyrelsen skal udpege en repræsentant til at sidde i hver af de to bestyrelser. I praksis har det været formanden for social- og sundhedsudvalget, der har været udpeget. For indeværende valgperiode har Kommunalbestyrelsen udpeget 2 repræsentanter, som ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, hvilket er en ny praksis, men som også er i overensstemmelse med vedtægterne. Den nye praksis har nu fungeret i et år, og det kan fra begge bestyrelsers side konstateres, at det opleves på den måde, at den løbende, tætte og positive dialog mellem den politiske ledelse og bestyrelsen er blevet forringet. Der lægges derfor op til en drøftelse i social- og sundhedsudvalget om udviklingen omkring brugerindflydelse, totalrammestyring m.v. har betydet, at den nuværende konstruktion med Social- og Sundhedsudvalget Side 10

11 politisk udpegede repræsentanter ikke længere er optimal, og samtidig en drøftelse af om der på anden vis kan etableres en ny struktureret model for en tættere dialog mellem brugerbestyrelserne og social- og sundhedsudvalget. Såfremt der ikke længere skal udpeges medlemmer til bestyrelserne af Kommunalbestyrelsen, skal dette til en selvstændig politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Beslutning Udvalget besluttede, at anmode administrationen om, at fremkomme med forslag til ændrede vedtægter, således at de politisk udpegede repræsentanter udgår af brugerbestyrelserne og dialogen mellem brugerbestyrelserne og social- og sundhedsudvalget styrkes ved at der ud over de allerede eksisterende aktiviteter fastlægges et årligt dialogmøde med den enkelte brugerbestyrelse og social- og sundhedsudvalget og at udvalgsformanden i løbet af året afholder møder med brugerbestyrelserne. Den nye model for tættere samarbejde og dialog evalueres inden denne valgperiodes udløb. Social- og Sundhedsudvalget Side 11

12 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Ældre og sundhed Punkt: SSU-04/07-O Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Valg af model til bedre aflønning af sundhedsmedarbejdere Resume Ud fra valgte indsatsområder på ekstraordinært udvalgsmøde i Social- og Sundhedsudvalget d. 14. dec. lægger administrationen op til drøftelse af 4 modeller til eventuel fordeling af midler til bedre aflønning af kommunens sundhedsmedarbejdere. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de fire modeller, med henblik på at nå frem til hvilken, der vil være mest hensigtsmæssig, og som vil give den bedste effekt i forhold til rekruttering og fastholdelse. Det skal bemærkes, at en eventuel anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget skal godkendes af Økonomiudvalget, der er det løn- og personalepolitiske fagudvalg. Bilag Administrationens foreslår fire modeller til eventuel fordeling af midler til bedre aflønning af kommunens sundhedsmedarbejdere. Bilag 1: Modeller til bedre aflønning af sundhedsmedarbejdere - Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget besluttede ved ekstraordinært udvalgsmøde i december 2006 at drøfte mulighederne for bedre aflønning af sundhedsmedarbejdere. På det grundlag er det beregnet, at der kan skabes en ramme på ca. 2 millioner kroner til eventuel bedre aflønning af sundhedspersonalet i hjemmeplejen og i plejeboligerne i Hørsholm Kommune. Midlerne til eventuel bedre aflønning tages fra politiske mål, fra lønforhandlingspuljen 2007 og derudover af midler fra andre indsatsområder. En eventuel bedre aflønning kan forbedre mulighederne for fastholdelse og rekruttering af sundhedsmedarbejderne. Grunden til, at netop denne målgruppe skal aflønnes bedre, skyldes: 1. For sundhedsmedarbejderne på plejeboligerne: Social- og Sundhedsudvalget Side 12

13 Medarbejderne besidder et særligt krævende arbejde med tung personlig pleje, med demensramte borgere og med fysisk anstrengende arbejdsopgaver. 2. For sundhedsmedarbejderne i hjemmeplejen: Medarbejderne besidder ligeledes et særligt krævende og fysisk hårdt arbejde med tung personlig pleje. Derudover kræver jobbet en stor omstillingsparathed pga. det høje antal skiftende arbejdspladser i borgernes hjem. Medarbejderne udsættes ligeledes for meget transporttid i alt slags vejr. Administrationen lægger hermed op til drøftelse og eventuel anbefaling af en af modellerne i vedlagte bilag. Beslutning Udvalget anbefaler model 2. Sagen fremsendes herefter til behandling i Økonomiudvalget, der er løn- og personalepolitisk udvalg. Social- og Sundhedsudvalget Side 13

14 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-05/07-O Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Status ældre - december 2006 Resume I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Ingen Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation. Beslutning Opgørelse over ventedage til ældreboliger og plejeboliger blev udleveret. Venteliste til plejehjem/plejeboliger blev udleveret. Der er aktuelt 13 på venteliste samt 6 med kaution fra andre kommuner. Social- og Sundhedsudvalget Side 14

15 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-06/07-O Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser i visiterede timer. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Beslutning Punktet blev taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Side 15

16 Social- og Sundhedsudvalgets møde mandag den Slut kl. Thorkild Gruelund Formand Ove Petersen Næstformand Camilla Kann Fjeldsøe Anne-Grethe Nissen Susanne Rohde Social- og Sundhedsudvalget Side 16

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag 27.04.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere