Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Breelteparken, Breeltevej 1 - selskabslokalet Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: SR bemærkninger forelå ved behandling af punkterne 07 og 09. Meddelelser: BEMÆRK: Mødet holdes på Breelteparken. Mødet indledes med dialogmøde med Seniorrådet. Dagsorden til dialogmødet vil blive fremsendt snarest. Jens-Jakob Jakobsen orienterede om, at der i sagen om omdannelse af Opnæsgård til andelsboliger er kommet en yderligere afgørelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden, efter at de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet bedt om at genoptage behandlingen af sagen. Statsforvaltningen Hovedstaden vurderer, at kommunen ved behandlingen af ansøgningerne om boligydelse har foretaget den individuelle behandling af den enkelte ansøgning, som lovgivningen foreskriver. Jens-Jakob Jakobsen orienterede om nyt initiativ i dialogen med Seniorrådet - idet SR formand og næstformand inviteres til et møde om onsdagen efter SSU møderne med udvalgsformanden for at få gennemgået beslutningerne og forudsætningerne herfor. Social- og Sundhedsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet SSU-07/07-B Ændring af vedtægter for aktivitetscentrenes brugerbestyrelser Social- og sundhedsudvalget behandlede i sit møde den 22. januar 2007 en sag til drøftelse om, hvorvidt den nuværende model med at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til brugerbestyrelsen, tilgodeser det behov der er for dialog mellem brugerbestyrelserne og Social- og sundhedsudvalget. Udvalget besluttede på baggrund af drøftelsen at anmode administrationen om at fremkomme med et forslag til vedtægtsændringer, således at der kan opnås en tættere dialog parterne imellem. Forslag til nye vedtægter forelægges derfor hermed. Beslutning: Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændringer: Aktivitetscentret Sophielunds 5 Generalforsamlingen - her slettes valg af arrangementudvalg. Aktivitetscentret Sophielund og Selmersbo Aktivitetscentrer 10 Brugerbestyrelsens/Centerbestyrelses opgaver - her tilføjes at Brugerbestyrelsen mødes 1 gang årligt med SSU. Side 6 SSU-08/07-B Betaling for deltagelse i den specialiserede tandpleje Den 1. januar 2007 får kommunerne ansvaret for at tilbyde tandbehandling til patienter, som indtil 31. december 2006 var omfattet af den Amtslige tandpleje. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om behandlingen skal være vederlagsfri for patienten eller om der skal opkræves en egenbetaling. Beslutning: Indstillingen godkendt. Side 8 SSU-09/07-B Politisk godkendelse af sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner i regionen Dette dagsordenspunkt fremlægger sundhedsaftalen mellem Region Social- og Sundhedsudvalget Side 3

4 Hovedstaden og kommunerne i regionen til politisk godkendelse. Aftalen indeholder en generel aftale og følgende 6 indsatsområder: Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter indsatsområde 2: Indlæggelsesforløb Indsatsområde 3: Træningsområdet Indsatsområde 4: Hjælpemiddelområdet Indsatsområde 5: Forebyggelse og sundhedsfremme indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelse. Hver aftale skal danne grundlag for det samarbejde som finder sted mellem Hørsholm Kommune og Region Nordsjælland. Hele grundaftalen samt et resume, der giver overblik over krav og arbejdsopgaver indenfor indsatsområderne, er vedlagt dagsordenspunktet. Beslutning: Jens-Jakob Jakobsen oplyste, at kommunens repræsentant i konfliktrådet foreslås ændret fra direktør for Børn og Kultur til direktør for Social- og Sundhed, da den overvejende del af sager vil ligge indenfor dette direktørområde. JJJ tilkendegav overfor SSU, at han vurderer de foreliggende aftaler som tilfredsstillende, og at han kan anbefale de foreliggende aftaler overfor SSU. SSU anbefaler på den baggrund, at aftalerne for indsatsområderne 1, 2, 3, 4 og 6 godkendes. Indsatsområde 5 behandles i Økonomiudvalget. Side 10 SSU-10/07-B Ansøgning om enkeltydelse til Tandbehandling i udlandet Ansøgning fra borger om økonomisk hjælp til tandbehandling, der ifølge overslag beløber sig til ,- kr. Borgeren ønsker behandlingen foretaget i udlandet. Beslutning: Indstillingen godkendt med følgende tilføjelser: Når borgeren har fået tandarbejdet udført i udlandet, skal der foretages en vurdering af tandlægekonsulent Tove Rokkedal. Ove Petersen (V) ønsker ikke at støtte indstillingen med den begrundelse, at han ønsker tandarbejdet foretaget i Danmark. Side 13 Social- og Sundhedsudvalget Side 4

5 SSU-11/07-O Status ældre - januar 2007 I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation Beslutning: Der er den 22. februar borgere på venteliste til plejehjem/plejeboliger samt 5 med kaution. Side 14 SSU-12/07-O Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation Beslutning: Punktet blev ikke behandlet. Side 15 Social- og Sundhedsudvalget Side 5

6 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-07/07-B Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Ændring af vedtægter for aktivitetscentrenes brugerbestyrelser Resume Social- og sundhedsudvalget behandlede i sit møde den 22. januar 2007 en sag til drøftelse om, hvorvidt den nuværende model med at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til brugerbestyrelsen, tilgodeser det behov der er for dialog mellem brugerbestyrelserne og Social- og sundhedsudvalget. Udvalget besluttede på baggrund af drøftelsen at anmode administrationen om at fremkomme med et forslag til vedtægtsændringer, således at der kan opnås en tættere dialog parterne imellem. Forslag til nye vedtægter forelægges derfor hermed. Forslag Administrationen foreslår, at de ændringer, der er indeholdt i forslag til nye vedtægter, godkendes. Bilag Forslag til nye vedtægter for brugerbestyrelsen på Sophielund og på Selmersbo aktivitetscentre Sagsfremstilling Igennem mange år har vedtægterne for de to aktivitetscentre været udformet således, at Kommunalbestyrelsen skal udpege en repræsentant til at sidde i hver af de to bestyrelser. I praksis har det været formanden for social- og sundhedsudvalget, der har været udpeget. For indeværende valgperiode har Kommunalbestyrelsen udpeget 2 repræsentanter (1 repræsentant til hver af brugerbestyrelserne), som ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, hvilket er en ny praksis. En praksis der også er i overensstemmelse med vedtægterne. Denne nye praksis har nu fungeret i et år, og det kan fra begge bestyrelsers side konstateres, at det opleves på den måde, at den løbende tætte og positive dialog mellem den politiske ledelse og brugerbestyrelserne er blevet forringet. Social- og Sundhedsudvalget Side 6

7 Derfor drøftede social- og sundhedsudvalget situationen den 22. januar Udvalget besluttede, at anmode administrationen om, at fremkomme med forslag til ændrede vedtægter, således at de politisk udpegede repræsentanter udgår af brugerbestyrelserne. Det styrkede samarbejde mellem brugerbestyrelserne og social- og sundhedsudvalget fastlægges indtil videre til: -1 årligt dialogmøde mellem brugerbestyrelserne og social- og sundhedsudvalget vedr. budgetforslag (eksisterende aktivitet) - 1 årligt dialogmøde mellem den enkelte brugerbestyrelse og social- og sundhedsudvalget (ny aktivitet) - udvalgsformanden afholder i løbet af året møder med brugerbestyrelserne (ny aktivitet. Udvalget besluttede at den nye model for tættere samarbejde og dialog evalueres inden denne valgperiodes udløb. Beslutning Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændringer: Aktivitetscentret Sophielunds 5 Generalforsamlingen - her slettes valg af arrangementudvalg. Aktivitetscentret Sophielund og Selmersbo Aktivitetscentrer 10 Brugerbestyrelsens/Centerbestyrelses opgaver - her tilføjes at Brugerbestyrelsen mødes 1 gang årligt med SSU. Social- og Sundhedsudvalget Side 7

8 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Social og arbejdsmarked Punkt: SSU-08/07-B Sagsbehandler: Gerda Mejlby Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Betaling for deltagelse i den specialiserede tandpleje Resume Den 1. januar 2007 får kommunerne ansvaret for at tilbyde tandbehandling til patienter, som indtil 31. december 2006 var omfattet af den Amtslige tandpleje. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om behandlingen skal være vederlagsfri for patienten eller om der skal opkræves en egenbetaling. Forslag Det foreslås, at der opkræves en egenbetaling på maksimalt kr. (årligt grundbeløb pr. 1. januar 2006) for deltagelse i tandplejeordningen. Bilag 1. Betaling for deltagelse i den specialiserede tandpleje 2. Ny opgave Amtstandpleje den specialiserede tandpleje Sagsfremstilling Den 1. januar 2007 får kommunerne ansvaret for at tilbyde tandbehandling til patienter, som indtil 31.december 2006 var omfattet af den Amtslige tandpleje. Området betegnes Den specialiserede tandpleje. Sagen har tidligere været behandlet i BSU, som har besluttet at købe ydelsen i Regionen. På voksenområdet skal det besluttes, om der skal opkræves en egenbetaling for deltagelse i den specialiserede tandpleje. Hørsholm Kommune har 6 borgere som er tilknyttet den specialiserede tandpleje, 5 voksne over 18 år og et barn. Under den Amtslige administration af ordningen har de voksne borgere betalt for ydelsen. Betalingen opgøres en gang om året, og vil maksimalt svare til den egenbetaling andre borgere har for sædvanlig tandbehandling efter sygesikringslovens bestemmelser. Administrationen anbefaler derfor, at der fastsættes en årlig egenbetaling svarende til hvad der indtil udgangen af 2006 har været betalt til Amtet, således at borgere som er omfattet Social- og Sundhedsudvalget Side 8

9 af den specialiserede tandpleje sidestilles med andre borgere, som i forbindelse med tandbehandling har en egenbetaling. Beslutning Indstillingen godkendt. Social- og Sundhedsudvalget Side 9

10 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Ældre og sundhed Punkt: SSU-09/07-B Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: Sagsforløb: SSU - ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Politisk godkendelse af sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner i regionen Resume Dette dagsordenspunkt fremlægger sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen til politisk godkendelse. Aftalen indeholder en generel aftale og følgende 6 indsatsområder: Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter indsatsområde 2: Indlæggelsesforløb Indsatsområde 3: Træningsområdet Indsatsområde 4: Hjælpemiddelområdet Indsatsområde 5: Forebyggelse og sundhedsfremme indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelse. Hver aftale skal danne grundlag for det samarbejde som finder sted mellem Hørsholm Kommune og Region Nordsjælland. Hele grundaftalen samt et resume, der giver overblik over krav og arbejdsopgaver indenfor indsatsområderne, er vedlagt dagsordenspunktet. Forslag Sundhedsaftalerne fremlægges til politisk godkendelse. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget behandler indsatsområde 1,2,3,4 og 6. Det foreslås, at indsatsområde 5 blot drøftes af Social- og Sundhedsudvalget. Indsatsområde 5 er politisk placeret i 17, stk. 4 udvalget, der dog ikke har beslutningskompetence. Derfor foreslås det, at den egentlige politiske godkendelse af indsatsområdet lægges i Økonomiudvalget, hvor bevillingerne er placeret. Bilag Bilag 1: Sundhedsaftalen: Generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler mellem Region hovedstaden og de enkelte kommuner i regionen for perioden 1. januar 2007 til 31. december (Grundaftalen) Bilag 2: Tillæg for Hørsholm Kommune: Social- og Sundhedsudvalget Side 10

11 Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden Bilag 3: Notat: Resume af sundhedsaftalen Bilag 4: Notat: Kommunaløkonomiske konsekvenser af sundhedsaftalerne Sagsfremstilling Formål med Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen er et resultat af strukturreformens ændringer på myndigheds- og finansieringsansvar mellem kommuner og regioner, herunder hospitalerne. Disse ændringer betyder, at region og kommune skal samarbejde på en række områder, som er nye for begge parter, enten fordi opgaverne tidligere har ligget i amtsregi, eller fordi ansvaret for det enkelte område er flyttet. Denne omstrukturering har været omfattende på sundhedsområdet, og det har været nødvendigt at strukturere opgaverne i en fælles ramme, der skal fungere som grundlag for alle involverede parter. Sundhedsaftalerne skal derfor ses som en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne, der har til formål at skabe en ramme for opgaveløsningen generelt set og indenfor 6 definerede indsatsområder. Aftalen skal bidrage til at sikre en sammenhæng og koordinering af den indsats, der ydes på hospitalerne, i praksissektoren og i kommunerne, således at den enkelte borger oplever et sammenhængende forløb med høj kvalitet. Aftalen afspejler og understøtter samtidig intentionerne i strukturreformen omkring større kommunal inddragelse i løsningen af sundhedsopgaverne. Endelig har aftalen fokus på at sikre sammenhæng i en styrket forebyggelse og sundhedsfremmende indsats. Lovramme for aftalen Sundhedsaftalen er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Sundhedsloven lov nr. 546 af 24. juni 2005, bekendtgørelse nr. 414 af 5. maj 2006 og Sundhedsstyrelsens vejledning af 22. august Udarbejdelse af aftale og allonger Ud over at kommunernes har haft indflydelse på udarbejdelsen via repræsentantskab i den administrative styregruppen, har der været indlagt en kort høringsperiode, hvor kommunerne har haft mulighed for at ændre formuleringer i de 6 aftaler. Dette er foregået i såkaldte klyngegrupper, hvor Hørsholm Kommune har samarbejdet med Allerød Kommune, Gribskov Kommune, Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune. Samarbejdet i klyngegruppen har været effektivt og givtigt, og der er opbygget et godt grundlag for et eventuelt videre samarbejde på aktuelle indsatsområder. Sundhedsaftalen blev endeligt godkendt d. 13. december 2007 af Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedsaftalen danner grundlag for de såkaldte allonger, der yderligere er udarbejdet for hver kommune. Allongerne har til formål at specificere individuelle behov og ønsker i samarbejdet mellem den enkelte kommune og regionen. Disse er udfyldt i et samarbejde mellem Klyngekommunerne og Region Hovedstaden samt Nordsjællands Hospital ved klyngens to forhandlinger. Hørsholms allonge er vedlagt som bilag 2 til dagsordenspunktet. Social- og Sundhedsudvalget Side 11

12 Godkendelse af sundhedsaftalen Aftalen skal nu godkendes politisk i samtlige kommuner. Aftalen og allongen indsendes herefter til godkendelse hos Sundhedsstyrelsen. Beslutning Jens-Jakob Jakobsen oplyste, at kommunens repræsentant i konfliktrådet foreslås ændret fra direktør for Børn og Kultur til direktør for Social- og Sundhed, da den overvejende del af sager vil ligge indenfor dette direktørområde. JJJ tilkendegav overfor SSU, at han vurderer de foreliggende aftaler som tilfredsstillende, og at han kan anbefale de foreliggende aftaler overfor SSU. SSU anbefaler på den baggrund, at aftalerne for indsatsområderne 1, 2, 3, 4 og 6 godkendes. Indsatsområde 5 behandles i Økonomiudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Side 12

13 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Social og arbejdsmarked Punkt: SSU-10/07-B Sagsbehandler: Jytte Helle Mødedato: Sagsforløb: SSU - Lukket sag GoPro Sagsnummer: B Ansøgning om enkeltydelse til Tandbehandling i udlandet Resume Ansøgning fra borger om økonomisk hjælp til tandbehandling, der ifølge overslag beløber sig til ,- kr. Borgeren ønsker behandlingen foretaget i udlandet. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Indstillingen godkendt med følgende tilføjelser: Når borgeren har fået tandarbejdet udført i udlandet, skal der foretages en vurdering af tandlægekonsulent Tove Rokkedal. Ove Petersen (V) ønsker ikke at støtte indstillingen med den begrundelse, at han ønsker tandarbejdet foretaget i Danmark. Social- og Sundhedsudvalget Side 13

14 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-11/07-O Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Status ældre - januar 2007 Resume I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling I henhold til udvalgets beslutning udleveres på mødet bilag over den aktuelle situation. Beslutning Der er den 22. februar borgere på venteliste til plejehjem/plejeboliger samt 5 med kaution. Social- og Sundhedsudvalget Side 14

15 Social- og Sundhedsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-12/07-O Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Udvikling i efterspørgsel på hjemmehjælpsydelser i visiterede timer. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Beslutning Punktet blev ikke behandlet. Social- og Sundhedsudvalget Side 15

16 Social- og Sundhedsudvalgets møde mandag den Slut kl. Thorkild Gruelund Formand Ove Petersen Næstformand Camilla Kann Fjeldsøe Anne-Grethe Nissen Susanne Rohde Social- og Sundhedsudvalget Side 16

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag 27.04.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere