Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Greve Kommune Revision af generelle it-kontroller 011 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side Indledning 1 Formål 1 Sammenfatning 1 Afsluttende bemærkninger Revisionens indhold og omfang 3 Kontrolmålsoversigt og detailvurderinger 4 Klassifikation af anbefalinger 4 Detaljerede observationer og anbefalinger 6

3 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Greve Kommune Att.: It-chef Michael Kalmberg Rådhusholmen Greve Revision af generelle it-kontroller Indledning Deloitte har som et led i revisionen af årsrapporten for 011 revideret de generelle it-kontroller hos Greve Kommune. Nærværende rapport indeholder vores observationer, anbefalinger og prioriteringer. Rapporten er kun til kommunens egen interne brug. Formål Generelle it-kontroller er de kontroller, som ledelsen har etableret i og omkring kommunens væsentli- ge it-platforme med henblik på at opnå en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og dermed understøtte en pålidelig databehandling i it-baserede forretningsprocesser. Som led i revisionen af Greve Kommune, har Deloitte revideret den del af de generelle it-kontroller, som vi vurderer relevante for aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsenti overensstemmelse med de lovgivningsmæssige lig fejlinformation, og som er krav. Formålet har været at vurdere, om ovennævnte generelle it-kontroller dels er udformet på en hen- sigtsmæssig måde og dels opretholdes og dokumenteres som tilsigtet for regnskabsåret. Sammenfatning På baggrund af vores revision af de generelle it-kontroller, som vi har vurderet relevante for at understøtte revisionen af årsrapporten for Greve kommune, har vi ikke identificeret væsentlige svagheder.

4

5 Deloitte 3 Revisionens indhold og omfang Revisionen er fokuseret på den del af de generelle it-kontroller, som er væsentlige i forhold til de brugersystemer og tilhørende tekniske platforme, som vi vurderer som relevante for at understøtte revisionen af årsrapporten for Greve Kommune. Udvælgelsen af de generelle it-kontroller er således baseret på en vurdering af omfang, kompleksitet og afhængighed af it-baserede forretningsprocesser samt risikoen for væsentlig fejlinformation ved aflæggelse af årsrapporten. Vi har således udvalgt de generelle it-kontroller, som understøtter brugersystemerne: Prisme Opus (løn) samt sikkerheden på de tekniske platforme, som brugersystemerne er placeret på: Windows Den samlede revision baseres for en dels vedkommende på relevante interne kontroller i virksomheden, herunder både manuelle kontroller og kontroller, der automatisk udføres af de brugersystemer, virksomheden anvender. Revisionen af de generelle it-kontroller har ikke omfattet en vurdering af kontrol- og sikkerhedsniveauet i de enkelte brugersystemer, herunder automatiske kontroller i de administrative processer og logiske adgangsrettigheder til udførelse af forretningsaktiviteter i brugersystemerne. For hvert af de udvalgte brugersystemer og tilhørende tekniske platforme udvælges og gennemgås de relevante generelle it-kontroller indenfor følgende kontrolområder: Hovedområde A. It-drift B. It-sikkerhed Delområde A1. Jobschedulering A3. Fysisk adgang og sikring B. It-sikkerhedsadministration B3. Logisk sikkerhed C. Programændringer D1. Change Governance For områder, hvor væsentlige kontroller er outsourcet til eksterne leverandører, baserer vi vores revision heraf på modtaget revisionserklæring, der udarbejdes af leverandørens revisor efter anmodning fra kommunens ledelse. Revisionen er udført ved interview af personale hos Greve Kommune samt ved observation, gennemgang af udleveret materiale samt stikprøvevis gennemgang af tekniske sikkerhedsopsætninger på de udvalgte platforme.

6 Deloitte 4 Kontrolmålsoversigt og detailvurderinger I skemaet på side 5 er i oversigtsform angivet vores vurderinger af faktiske forhold imod kontrolmål for de kontrolområder, som vi har revideret i indeværende år. Skemaet indeholder tillige vores vurderinger for de kontrolområder, som er revideret i tidligere år, såfremt der er blevet fulgt op på disse. I skemaet er resultatet for hvert kontrolmål angivet ved anvendelse af følgende symboler: Symbol Betydning De interne kontroller vurderes ikke at fungere effektivt og kræver omgående fokus fra ledelsen. Der er behov for flere væsentlige forbedringer. Kontrolniveauet vurderes ikke at fungere tilstrækkeligt effektivt og kræver ledelsens fokus. Der er behov for forbedringer, hvoraf enkelte kan være væsentlige. Kontrolniveauet vurderes som relativt højt, og der er alene behov for forbedringer af mindre væsentlig karakter. Revisionen af kontrolmålet har ikke givet anledning til bemærkninger. Skemaet fungerer som en indholdsfortegnelse til de detaljerede observationer og anbefalinger, og det er ud for kontrolmålet angivet, på hvilken side i den detaljerede rapport de pågældende forhold er nærmere beskrevet. Såfremt revisionen af et kontrolmål ikke har givet anledning til bemærkninger, er en detaljeret beskrivelse af kontrolmålet således ikke medtaget. Klassifikation af anbefalinger For de detaljerede observationer og tilhørende anbefalinger er angivet en prioritet baseret på følgende opdeling: Prioritet 1 3 Betydning Anbefalinger til udbedring af væsentlige svagheder i den interne kontrol Anvendes for svagheder i de interne kontroller, der medfører en forøget risiko for, at der opstår eller ikke opdages væsentlig fejlinformation i regnskabsaflæggelsesprocessen - eksempelvis utilstrækkelig adgangsbegrænsning i it-systemer, mulighed for at omgå etablerede kontrolprocedurer samt manglende overordnet stillingstagen til omfang af it-sikkerhed og tilsvarende krav til det interne kontrolmiljø. De interne kontroller vurderes ikke at fungere effektivt, og kræver omgående fokus fra ledelsen og yderligere handlinger for at afdække den identificerede risiko. Anbefalinger til udbedring af svagheder i den interne kontrol Anvendes for svagheder i de interne kontroller, der medfører en forøget risiko for, at der opstår eller ikke opdages fejlinformation i regnskabsaflæggelsesprocessen eksempelvis manglende formalisering af kontrolprocedurer samt utilstrækkelig dokumentation for udførte kontroller. De interne kontroller vurderes ikke at fungere tilstrækkeligt effektivt og kræver ledelsens fokus. Anbefalinger til forbedring af den interne kontrol i øvrigt Anvendes for svagheder i de interne procedurer, som - i revisionsmæssigt henseende - ikke medfører en forøget risiko for fejlinformation i indeværende regnskabsår. Forholdet medtages alene som en information til ledelsen om mulig forbedring af de interne kontroller.

7 Deloitte 5 Ref. Kontrolmål Vurdering Side A1 A3 B1 B B3 D1 Alle nødvendige jobs og kørsler, såvel online som batch, afvikles rettidigt og korrekt, og virksomheden kontrollerer, at dette sker til normal fuldførelse og med forventet resultat. Den fysiske adgang til systemer, data og andre it-ressourcer er begrænset og tilrettelagt i overensstemmelse med skolens behov. En ledelsesgodkendt it-sikkerhedspolitik er udarbejdet med udgangspunkt i en itrisikoanalyse og kommunikeret til hele Greve Kommune. Adgang til systemer, data og andre it-ressourcer administreres, vedligeholdes og overvåges i overensstemmelse med kommunens behov. Den logiske adgang til systemer, data og andre it-ressourcer er begrænset og tilrettelagt i overensstemmelse med kommunens behov. Program- og systemændringer bliver administreret hensigtsmæssigt, prioriteret og vurderet, og gennemførelse af ændringer følger en af ledelsen valgt projektmodel

8 Deloitte 6 Detaljerede observationer og anbefalinger B. It-sikkerhed Kontrolmål B1 En ledelsesgodkendt it-sikkerhedspolitik er udarbejdet med udgangspunkt i en it-risikoanalyse og kommunikeret til hele Greve Kommune. Risiko Manglende overordnet it-sikkerhedspolitik, udarbejdet med udgangspunkt i en it-risikoanalyse og kommunikeret til medarbejderne, medfører risiko for, at den etablerede sikkerhed i forbindelse med it-anvendelsen ikke i tilstrækkelig grad opfylder Greve kommunes behov. Pkt. Observation Anbefaling Pri It-sikkerhedsledelse it-risikoanalyse Vi har fået oplyst, at der ikke er udarbejdet en overordnet og ledelsesgodkendt it-risikoanalyse. En manglende eller utilstrækkelig it-risikoanalyse medfører risiko for, at det etablerede it-sikkerhedsniveau ikke i tilstrækkeligt omfang imødegår de risici, som vurderes som relevante. Vi anbefaler, at der udarbejdes en it-risikoanalyse med henblik på at fastlægge det it-sikkerhedsniveau, som ledelsen ønsker for Greve Kommune. Endvidere anbefaler vi, at it-risikoanalysen opdateres periodisk minimum en gang årligt samt når andre faktorer indikerer nødvendigheden heraf, f.eks. større planlagte ændringer eller uventede hændelser af it-sikkerhedsmæssig karakter. It-risikoanalysen bør danne grundlaget for en it-sikkerhedspolitik samt prioriteringen af indsatsområderne i it-afdelingen. Udarbejdelse af retningslinjer for it-risikoanalyse vil blive gennemført i It-sikkerhedspolitik Vi har konstateret, at den udarbejdede itsikkerhedspolitik ikke er opdateret og dermed ikke afspejler de faktiske forhold og den nye infrastruktur hos Greve Kommune. Eksempelvis bør forhold omkring behandling af personfølsomme oplysninger, brugernes adfærd mht. download samt håndtering af virus beskrives i politikken. Manglende eller utilstrækkelig it-sikkerhedspolitik medfører risiko for, at it-sikkerhedsniveauet ikke er tilstrækkeligt i forhold til Greve Kommunes forhold og endvidere ikke implementeres konsistent. Vi anbefaler, at it-sikkerhedspolitikken, på baggrund af en it-risikoanalyse, opdateres samt ledelsesgodkendes. Endvidere anbefales det, at Greve Kommune fastlægger det konkrete ansvar for implementeringen af itsikkerhedspolitikken. It-sikkerhedspolitikken bør revurderes årligt. Revurderingen af den nuværende it-sikkerhedspolitik fra 14/1-010 vil blive taget op efter al serverdrift pr. 1/1-01 er outsourcet til Atea. It-sikkerhedspolitikken vil fremover blive gennemgået årligt. Kontrolmål B Adgang til systemer, data og andre it-ressourcer administreres, vedligeholdes og overvåges i overensstemmelse med kommunens behov. Risiko Manglende eller svage procedurer vedrørende administration, overvågning og vedligeholdelse af adgang til systemer, data og andre it-ressourcer medfører øget risiko for uautoriseret adgang til disse og dermed risiko for, at it-sikkerheden ikke er i overensstemmelse med kommunens behov. Pkt. Observation Anbefaling Pri Brugerrettigheder udvidede rettigheder Vi har fået oplyst, at tildeling af administrative rettigheder til medarbejdere i it-afdelingen ikke sker på baggrund af en formel autorisation hertil. Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af 11.. Udvidede rettigheder. Vi anbefaler, at tildeling af administrative rettigheder kun sker på baggrund af formelle og dokumenterede autorisationer. En fast skabelon for tildeling af administrative rettigheder er udarbejdet og formaliseret. Prioritet 1: Anbefalinger til udbedring af væsentlige svagheder i den interne kontrol. Prioritet : Anbefalinger til udbedring af svagheder i den interne kontrol. Prioritet 3: Anbefalinger til forbedring af den interne kontrol i øvrigt.

9 Deloitte 7 B. It-sikkerhed Brugerrettigheder nedlæggelser Vi har ved test af fratrædelsesproceduren konstateret, at flere fratrådte brugere fortsat var aktive i systemerne. Prisme - Vi har konstateret, at 3 fratrådte medarbejdere stadig var aktive i Prisme (dog lukket på Windows). Vi anbefaler, at der i forbindelse med brugeres fratrædelser - såvel medarbejdernes egne opsigelser som afskedigelser - gennemføres en konkret risikovurdering af, hvorledes brugerens rettigheder til systemer, data og netværk skal håndteres, og at rettighederne fratages brugeren på baggrund heraf LPA - Vi har konstateret at 1 fratrådt medarbejder stadig var aktiv i LPA (dog lukket på Windows). Windows Vi har konstateret at 5 fratrådte medarbejdere fortsat var aktive i Windows. Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af Brugernedlæggelse. På baggrund af de få findings af uslettede brugere i de enkelte systemer har vi vurderet, at der er tale om glemsomhed, og den nuværende procedure for brugersletninger i Windows, Prisme og LPA er gennemgået med de ansvarlige og vurderes fyldestgørende. Brugerrettigheder periodisk revurdering Vi har konstateret, at der fortsat ikke bliver foretaget periodisk revurdering af tildelte rettigheder til brugere. Vi anbefaler, at der periodisk foretages en dokumenteret revurdering af tildelte rettigheder til brugere for relevante systemer og platforme Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af Revurdering af brugeradgangsrettigheder. Status 011 Vi har fået oplyst, at der hvert kvartal bliver lavet en opfølgning på brugere, som ikke længere er ansat i kommunen, således at disse bliver slettet. Greve Kommunes regler for brugeradministration er beskrevet i it-sikkerhedspolitikken og i vejledningen i systemejerskab. Der indarbejdes nu krav om periodisk revurdering af rettigheder i dokumenterne. Vi har dog fået oplyst, at der ikke bliver lavet en periodisk revurdering af aktive brugeres adgangsrettigheder til Prisme, LPA og OPUS It-sikkerhedslogning Vi har fået oplyst, at der kun fortages logning af hændelser på Windows. Endvidere har vi fået oplyst, at der ikke gennemføres en dokumenteret periodisk gennemgang. Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af Audit log. Status 011 Vi har konstateret, at der ikke er opsat tilstrækkelig logning på Windows. Vi har endvidere konstateret, at der er etableret en periodisk kontrol for opsamling og arkivering af logfiler på Windows, men at der ikke laves gennemgang af logfiler, idet omfanget af logs er uoverskueligt. Vi anbefaler, at der etableres kontroller, der sikrer, at krav til sikkerhedsmæssig logning på relevante platforme og systemer implementeres og overholdes, samt at der gennemføres en dokumenteret periodisk gennemgang af relevante logs fra disse platforme og systemer. Vi fortsætter med standard Windows Event Viewer logs på serverne men sætter ikke en periodisk kontrol op for proaktivt tjek af loggen, da det ressourcemæssigt vurderes for omfangsrigt i forhold til det forventede udbytte. Observationer og anbefalinger relateret til gennemgang af platform Windows 003 it-sikkerhedslogning Pkt. Observation Anbefaling Pri Vi har konstateret, at logning af Policy Change ikke er implementeret. Manglende eller utilstrækkelig logning af Policy Changes medfører risiko for, at ændringer til f.eks. overordnede sikkerhedsmæssige ændringer, ændringer i konfiguration af logs og tilsvarende ikke sker i overensstemmelse med forventningerne hertil, samt at forsøg på ændringer ikke følges op i tilstrækkeligt omfang. Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af Audit log. Status 011 Vi har konstateret, at forholdet fortsat er uændret. Vi anbefaler, at logning af Policy Changes implementere, og at logning af såvel gennemførte ændringer (Success) som fejlslagne ændringer (Failure) bliver registreret og dermed muliggør en opfølgning. Der indkøbes et modul til det 3. parts værktøj, vi bruger til daglig brugeradministration, som gør det muligt at lave periodiske udtræk af anbefalet log. Prioritet 1: Anbefalinger til udbedring af væsentlige svagheder i den interne kontrol. Prioritet : Anbefalinger til udbedring af svagheder i den interne kontrol. Prioritet 3: Anbefalinger til forbedring af den interne kontrol i øvrigt.

10 Deloitte 8 B. It-sikkerhed Vi har konstateret, at logning af System Events ikke er implementeret. Manglende eller utilstrækkelig logning af System Events - som f.eks. sletning af logfiler, nedlukning og genstart af servere, ændringer af systemtiden og tilsvarende forhold, medfører risiko for, at sådanne hændelser - eller forsøg herpå - ikke registreres i fornødent omfang. Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af Audit log. Status 011 Vi har konstateret, at forholdet fortsat er uændret. Vi anbefaler, at logning af System Events implementeres således, at såvel gennemførte (Success) og fejlslagne (Failure) handlinger registreres. Vi fortsætter med standard Windows Event Viewer logs på serverne, men sætter ikke en periodisk kontrol op for proaktivt tjek af loggen, da det ressourcemæssigt vurderes for omfangsrigt i forhold til det forventede udbytte Vi har konstateret, at logning af Account Management ikke er implementeret. Manglende eller utilstrækkelig logning af Account Management - som f.eks. oprettelse af brugere, ændring af passwords, disabling af brugere, ændringer af rettigheder og tilsvarende forhold medfører risiko for, at sådanne hændelser - eller forsøg herpå - ikke registreres i fornødent omfang. Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af Audit log. Vi anbefaler, at logning af Account Management implementeres således, at såvel gennemførte (Success) og fejlslagne (Failure) handlinger registreres. Der indkøbes et modul til det 3. parts værktøj, vi bruger til daglig brugeradministration, som gør det muligt at lave periodiske udtræk af anbefalet log. Status 011 Vi har konstateret, at forholdet fortsat er uændret. Observationer og anbefalinger relateret til gennemgang af platform Windows 003 it-sikkerhedskonfiguration Pkt. Observation Anbefaling Pri. Kontrolmål B3 Risiko Den logiske adgang til systemer, data og andre it-ressourcer er begrænset og tilrettelagt i overensstemmelse med skolens behov. Svagheder i den logiske sikkerhed øger risikoen for, at interne eller eksterne personer får uautoriseret adgang til it-ressourcerne og dermed mulighed for at slette, ændre eller kopiere programmer eller data eller i øvrigt kompromittere skolens it-anvendelse. Endvidere øger svagheder risikoen for, at adgangen til itsystemerne ikke understøtter den i skolen etablerede organisatoriske funktionsadskillelse. Vi har konstateret et større antal brugerprofiler, som ikke har fået sat et password. Manglende brug af passwords for aktive brugerprofiler medfører øget risiko for, at sikkerheden på systemet kan kompromitteres. Vi anbefaler, at alle aktive brugerprofiler underlægges krav om brug af password, samt at brugerprofiler uden passwords undersøges nærmere Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af Styring af password. Status 011 Vi har konstateret, at der periodisk laves opfølgning på brugere, som ikke har anvendt systemet. Vi har ved test af udvalgte stikprøver ikke konstateret konti, som skulle deaktiveres. Punktet lukkes. Prioritet 1: Anbefalinger til udbedring af væsentlige svagheder i den interne kontrol. Prioritet : Anbefalinger til udbedring af svagheder i den interne kontrol. Prioritet 3: Anbefalinger til forbedring af den interne kontrol i øvrigt.

11 Deloitte 9 B. It-sikkerhed Vi har konstateret, at et større antal personlige brugerprofiler er administratorer på Windows Server 003. Vi anbefaler, at antallet af brugerprofiler med administrative privilegier revurderes og nedbringes såfremt muligt Tildeling af administrative privilegier til for mange brugerprofiler medfører risiko for, at sikkerheden ikke kan opretholdes på systemet. Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af 11.. Udvidede rettigheder. Status 011 Vi har konstateret, at forholdet er uændret, idet 36 aktive konti er oprettet som administratorer på Windows. Vi har konstateret et større antal brugerprofiler, som ikke har fået skiftet password i lang tid. Aktive (ikke-disablede) brugerprofiler, som ikke anvendes længere medfører en øget risiko for misbrug af disse, og dermed risiko for, at sikkerheden på systemet kan blive kompromitteret. Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af Revurdering af brugeradgangsrettigheder. Status 011 Vi konstateret, at der periodisk laves opfølgning på brugere, som ikke har anvendt systemet. Vi har ved test af udvalgte stikprøver ikke konstateret konti, som skulle deaktiveres. Punktet lukkes. Vi har konstateret et større antal brugerprofiler, der aldrig har været logget på Windows. Aktive (ikke-disablede) brugerprofiler, som ikke anvendes medfører en øget risiko for misbrug af disse, og dermed risiko for, at sikkerheden på systemet kan blive kompromitteret. Vurdering i forhold til ISO7001: Manglende efterlevelse af Revurdering af brugeradgangsrettigheder. Status 011 Vi har konstateret, at der periodisk laves opfølgning på inaktive brugere. Ved test af udvalgte stikprøver, har vi ikke konstateret konti, som skulle deaktiveres. Punktet lukkes. Kontrol af antallet af administratorer gennemføres og Atea bedes begrunde deres behov deres antal administratorer. Det endelige antal godkendes af It-chefen. Vi anbefaler, at aktive (ikke-disablede) brugerprofiler gennemgås nærmere, og at brugerprofiler, som ikke længere er nødvendige som minimum disables. Vi anbefaler, at aktive (ikke-disablede) brugerprofiler gennemgås nærmere, og at brugerprofiler, som ikke er nødvendige som minimum disables. Prioritet 1: Anbefalinger til udbedring af væsentlige svagheder i den interne kontrol. Prioritet : Anbefalinger til udbedring af svagheder i den interne kontrol. Prioritet 3: Anbefalinger til forbedring af den interne kontrol i øvrigt.

12 Deloitte 10 D. Programændringer Kontrolmål D1 Nye applikationer, netværksenheder og systemplatforme anskaffes i overensstemmelse med ledelsens og brugernes forventninger og således kan vedligeholdes og supporteres. Risiko Utilstrækkelige eller svage procedurer i relation til anskaffelse af nye systemer, platforme og netværksenheder øger risikoen for, at systemer sættes i drift uden fornøden dokumentation, kvalitetssikring eller ledelsesgodkendelse. Pkt. Observation Anbefaling Pri. Driften af Prisme er outsourcet til Fujitsu, og der modtages ingen erklæring fra Fujitsu angående tilstedeværelsen af hensigtsmæssige interne kontroller, vedrørende ændringshåndtering i systemet. Vi anbefaler, at Greve Kommune indleder konkrete drøftelser med outsourcing leverandørerne om gennemførelse af revision af eller tilvejebringelse af revisionserklæring om de outsourcede kontroller (specifikt gående på ændringshåndtering) Greve Kommune har modtaget en revisionserklæring fra leverandøren, der er generel for alle kommuner. Revisionen finder ikke denne tilstrækkelig. Revisionen og leverandøren er derfor kontaktet med henblik på udarbejdelse af en revisionserklæring, der specifikt adresserer Greve Kommune. 1 41JS/JWS T:\Afd1180\10779 Greve Kommune\011\Greve Kommune GIK 011 END.docx Prioritet 1: Anbefalinger til udbedring af væsentlige svagheder i den interne kontrol. Prioritet : Anbefalinger til udbedring af svagheder i den interne kontrol. Prioritet 3: Anbefalinger til forbedring af den interne kontrol i øvrigt.

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 4 1 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 0 30 Telefax 36 10 0 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revision af generelle

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Wannafind. ISAE 3402 Type 2

Wannafind. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Wannafind ISAE 3402 Type 2

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

ITS (IT-Supportcentret) ISAE 3402 Type 2

ITS (IT-Supportcentret) ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ITS (IT-Supportcentret) ISAE

Læs mere

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret Maj 2015 Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret 2014 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Center for IT & Digitalisering Industrivej 2 4683 Rønnede 18. maj

Læs mere

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31.

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31. Zitcom A/S ISAE 3402 Type 2 Uafhængig revisors erklæring angående generelle it-kontroller relateret til drifts- og hosting-ydelser for 1. januar 2014 til 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens

Læs mere

Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller

Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller 2012 August 2013 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev 13. august 2013 Formål Vi har i juli/august måned 2013 foretaget revision

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2015 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

pwc EG Data Inform A/S

pwc EG Data Inform A/S i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle A/S ISAE 3402 Type

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2015 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig r Rackhosting ApS Oktober 2014 ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af kunders itmilj øer for perioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 med

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S FEBRUAR 2015 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S

Læs mere

WWI A/S. Indholdsfortegnelse

WWI A/S. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af It-hosting-plaform i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 WWI A/S CVR

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 any.cloud A/S CVR nr.:

Læs mere