Opbygning af en god klasse "kultur"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbygning af en god klasse "kultur""

Transkript

1 Opbygning af en god klasse "kultur" Alle b0rn har ret til at have en god start, som g0r dem klar til et godt skolefor!0b. Af Jens IVIoIzen Paedagog og afspaendingspaedagog. Arbejdet med frig0rende paedagogik pa fritidshjem. Boet og arbejdet i plejekollektiv. Arbejde 18 ar pa behandlingshjem og lign, har her arbejdet med afspaendingforl0b, arbejdet med b0rnegruppens indbyrdes sociale forhold, samt undervist b0rn, der har lidt nederlag i det danske skolesystem. Arbejdet 11 ar som b0rnehaveklasseleder. Udviklet en metode der 0ger de sociale kompetencer i b0rnegrupper og det enkelte Individ. Udviklet (videre udviklet) en metode, som giver alle b0rn forudsaetninger for at bryde laesekoden pa korttid (ca. Vh mdr.). Foredragsholder og underviser i "Opbyg en god og konstruktiv klassekultur", "Bryd laesekoden pa 1/2 maned, nu ogsa for drenge" og "Teambuilding gennem rollespil". Man kan generelt sige at der er to ting, der er forudsaetningen for at et barn far et godt skolefor!0b: 1. At barnet har det godt socialt med kammeraterne, i en klasse der fungere godt. 2. At barnet er godt fagligt funderet, og her er betydningen af at 14 vaere en god laeser altafg0rende, da laasning og skrivning er gennemgaende i alle fag. Sa narjeg i b0rnehaveklassen laver min arsplan, er det disse to ting, som er det gennemgaende og baerende i hele for!0bet. For at alle b0rnene bliver bedst muligt fagligt funderet, arbejder jeg med et 4 maneders for!0b, med f0rlaesnings sproglig opmaerksomhed. Metoden er en videreudvikling af J0rgen Frosts "Sproglege, praktisk del", hvor der er kommet flere emner ind, og hvor metoden sikrer at alle kommer helt med og bliver klar til at bryde laesekoden af sig selv. Nar b0rnene slutter dette fori0b, bryder de alle laesekoden af sig selv, og gar i gang med selv at laase b0ger og skrive historier. Dette er en anden artikel, og ikke noget jeg kommer videre ind pa her. Men for at alle i en klasse skal have faglig succes, er det alt afg0rende at b0rnene har det godt socialt sammen, at der er en god klassekultur, samt at b0rnene er gode til at samarbejde. Forestil dig selv sidde til et laererm0de, og h0re om den nye overenskomst betydning for den kommende fagfordelingsprocedure, imens du ved, at du efter m0det skal op til inspekt0ren og tale om nogle samarbejdsproblemer med en naer S K O L E S T A R T NR. 4 2 O 1 O kollega. Hvor meget far du h0rt af det der foregar pa m0det? De fleste voksne vil kun h0re sma bidder hist og her, og resten af tiden vil deres f0lelser laegge fuldt beslag pa dem. Det er faktisk sadan nogle af vores elever har det i klassen. De har sa meget som er svaert for dem socialt. Deres overskud til at forsta beskeder og bruge det der sker fagligt, kan ofte blive begraenset af det de tumler med f0lelsesmaessigt. Det kan sa meget nemt ga hen og blive en darlig spiral, for sa far de svaerere ved at fa sejre i strukturen i b0rnehaveklassen og i detfaglige der sker og sa bliver de endnu mere fyldt med f0lelser, der blokere deres evne til at fa succes. At fa klassen til at fungere socialt, og fa den enkelte elev til at fungere optimalt socialt i klassen, er en altafg0rende forudsaetning for leering for den enkelte, og for laeringsmilj0et i klassen. B0rn der har det darligt socialt i klassen, kan ikke indlaere optimalt. Ofte er det desvaerre sadan, at de b0rn, der har det svaert socialt i klassen, ofte ogsa er de b0rn, der f.eks. ikke har faet forudsaetningerne for sproglig opmaerksomhed opbygget hjemmefra, og derfor ofte er de b0rn,derhardetekstrasvaertfagligt. Sa sociale problemer i klassen rammer ofte de b0rn, der har ekstra brug for overskud til at overskue indlaering og livet, meget hardt.

2 Det er essentielt at der i skolen laves for!0b, der hjaslper gruppen og barnet til at fungere optimalt socialt, alleredefrab0rnehaveklassen. Skolen er i dag de fleste b0rns primaere og naesten eneste forpligtende sociale ber0ringsflade med andre b0rn. De gar til mange ting, bruger meget tid foran computere og DVD/fjernsyn; men deres sociale baerende kontakter, er i dag meget relaterettil skolen (SFO, legeaftaler i fritiden, leg i skolen m.m.). I b0rnehaveklassen arbejder jeg med de sociale faerdigheder hele aret i et planlagt for!0b, som der bruges meget tid pa, men som ogsa har et "fagligt" indhold. Forl0bet er planlagt sadan at det sikres, at jeg nar rundt om alle relationerne og alle b0rns made at agere i gruppen pa. Der arbejdes meget med, at b0rnene selv skal finde frem til I0sninger pa de sociale udfordringer, de kommer igennem i for!0bene. Narf.eks. to b0rn har svaert ved en opgave, der kraever samarbejde, sa ma vi som voksne ikke ga ind og hjaelpe dem med at finde en I0sning. Vi skal s0rge for at opgaven ligger inden for et omrade, hvor det er muligt for b0rnene, at opna succes omkring samarbejdsprocessen. Vi skal vise dem at vi godt kan se, at de sidder med et problem, men at vi tror pa at de kan I0se det. F.eks: To piger, som begge vil bestemme, skal tegne en faellestegning. Den ene vil tegne heste, imens den anden vil tegne Barbie dukker. Ingen af dem vil give sig. Det er svaert for voksne ikke at sige "Hvorfor tegner I ikke bare en Barbie, der ridder pa en hest?". Her ma vi ikke komme med forslag!! Sa I0ser de ikke opgaven selv. B0rnene vil efter et stykke tid, selv finde en I0sning, om ikke den, den voksne havde svaert ved ikke at sige, sa en I0sning, der er bedre, fordi de selv har fundet den. Nar de to piger kommer op, bliver de rost for at de fandt frem til en Heine, Mads Emit og Phillip skiftes til at laese for hinanden. I0sning trods deres vanskeligheder. Det var dem, der havde den svaereste opgave, pa grund af deres relationer. Derfor var det ogsa dem der i faellesskab gjorde det st0rste og flotteste arbejde (de bliver stolte af deres faelles indsats). S0rg altid for at opgaverne med samarbejde, virkeliger samarbejdsopgaver. I ovenstaende tegneopgave, skal partnerne bytte plads hvert 5. minut, ellers ville de to piger bare have lavet en usynlig streg der delte papiret op i to tegninger. Et arsfor!0b omkring opbygning af en god klassekultur og gode sociale relationer bestar overordnet af: 1. Ca. 1 maned hvor b0rnene laerer praktiske regler og laere at rette sig efter dem, sa de nar frem til succes i at det kan de godt. 2. Godt 1/2 mdr. med endagspartnere, hvor alle piger bliver partner med alle piger en dag (ditto for drengene). 3. Godt 6 mdr. med aim. partnere, hvor alle bliver partnere med alle gange 5 dage med teambuilding gennem rollespil, hvor b0rnene skal arbejde sammen i st0rre grupper. 5. Afslutnings projekt. S K O L E S T A R T NR. 4 2 O 1 O af praktiske regler Mange b0rn kommer i dag i skolen uden at kunne h0re/rette sig efter kollektive beskeder, de er vant til at diskutere alt, og vant til at sastte sig selv f0rst. I dag er det mere det med "fordelagtige mader at agere i st0rre grupper", sa det bliver med succes for bade den enkelte og gruppen, der er de kompetencer, vi skal hjaelpe b0rnene med at blive bedre til. I dag er foraeldres omgangsform i forhold til b0rn ogsa aendret. De inddrager b0rn i mange beslutninger, f0r de udviklingsmaessigt er klar til det. Foraeldrene diskuterer med meget sma b0rn, b0rnene lokkes ofte til at g0re noget, i stedet for at fa at vide hvad de skal. B0rn "trues" uden konsekvenser (f.eks. "hvis du ikke kommer nu sa "). Det er ikke fordi forasldrene, ikke vil b0rnene det bedste, en af faktorerne kan vaere, at foraeldre og b0rn ikke har sa meget tid sammen. Laver man regnestykket "Vagentid" minus 2 gange arbejdstid, minus 2 gange transport, minus b0rns fritidsaktiviteter, minus foraeldre aktiviteter (I0b, badminton osv.), minus b0rns tid ved computer, minus 15

3 Kaya tjekker at Amalies tyggegummi er placeret rigtigt i den mundmotoriske 0velse.»s b0rns tid ved TV og DVD, minus foraeldres tid ved computer/mobiltlf./tv, sa er der ikke meget tilbage til socialt samvaer, hvor b0rn kan laere og arbejde med deres sociale relationer. Saetter man sa de tal ind, som man laeser i forskellige unders0gelser (omkring b0rnstidsforbrug ved computere/tv/dvd/ spilleconsoler osv.), sa er der slet ikke meget tid tilbage. B0rneverdenen har ikke laengere den indbyrdes socialt opdragende virkning, som for ar siden, da b0rnfra Bar op til 14 ar legedesammen i st0rre grupper. Her laerte b0rnene at indordne sig, tage ansvar og at styre og tage beslutninger. Dette g0r, at mange b0rn kommer i skole med andre sociale adfaerdsm0nstre, end de gjorde for ar siden. Skolen forventer i dag stadig, at b0rnene skal have de samme sociale kundskaber, som de i dag ofte ikke har haft mulighed for at laere. Det er ofte b0rn, der pa leerervaerelset bliver beskrevet som umulige, fraekke, besvaerlige, tarvelige mm. Vi skal altsa starte med at give b0rnene rammer, hvor de kan fa suc- 16 ces. Vi skal laere dem at agere i et faellesskab, f0r vi kan begynde at forlange, at de skal fungere selvstaendigt i et faellesskab. Vi ma ikke lave "aftaler" med en klasse der ikke fungerer. Det er bare at laegge ansvaret for klassens sociale funktions niveau over pa b0rnene (de "gode"), fordi laereren ikke magter det. Jeg arbejder pa at b0rnene skal leere at fungere i et demokratisk faellesskab. Jeg arbejder f0rst med at de skal have de rigtige forudsaetninger for at kunne det. Lige som med alt andet vi skal laere b0rnene, sa skal vi starte med det pa et niveau, hvor der er reel mulighed for succes. Vi ma starte med bitte sma rammer, hvor der er udfordringer i opgaven, men hvor vi kan se og f0lge at b0rnene udvikler sig i rigtig retning. Barnet skal have succes og ende med at have den gode adfaerd implementeret, sa barnet er klar til at ga videre med nye sociale udfordringer og indlaeringer. periode Jeg bestemmer alt i klassen, dominerer totalt, nar jeg starter i en ny klasse/gruppe. Jeg giver b0rnene meget sma rammer, hvor alle b0rnene har reel mulighed for at agere med succes. Eksempel: I frikvartererne ma b0rnene kun vaere pa et lille omrade, hvor jeg har fuldstaendigt overblik over hvad b0rnene laver. Jeg observere adfaerd, og ser at alle nu ogsa overholder de regler, jeg har bestemt. Jeg hjaelper dem, der har behov for det. Nar sa b0rnegruppen kan det, udvider jeg rammerne, sa de far nye udfordringer. Pa samme msde, som man g0r med al anden indlaering. Jeg op0ver i denne periode nogle praktiske faerdigheder, som er gavnlige at kunne, for at klassen skal fungere (Hvordan flytter man S K O L E S T A R T NR. 4 «2 0 1 O sin stol? Hvad skal man have klar nar man starter? Hvad skal man g0re, hvis men bliver n0dt til at forstyrre? osv.). Ting som virker indlysende, men som mange b0rn har svaert ved i dag. Alt dette skal ske i et tempo, sa alle har mulighed for at opna succes. B0rn, der har svaert ved at g0re og huske det, hjaelpes og anerkendes /roses for de mindste fremskridt. For hvad vi som voksne synes er en nem ting at g0re, kan vaere meget svaert for nogle b0rn, der ikke er vanttil det. En del b0rn, har behov for at pr0ve graenserne af. De har behov for at se, om jeg virkelig er til at stole pa omkring de rammer jeg udstikker. B0rn der f0r har kunnet forhandle sig igennem, eller bare brudt rammerne uden at der er sket noget, skal laere et nyt og mere socialt acceptabelt adfaerdsm0nster. Mange b0rn har ofte m0dt primaere voksne, som ikke har kunnet agere trovaerdigt overfor de regler, som de voksne selv udstikker til b0rnene. Hvem har ikke h0rt foraeldre sige, "Vi g r nu, tag nu din taske" og sa set foraeldrene stci og vente pa, at det passer barnet at komme, og nar de sa endelig gar, sa baerer foraeldrene jakken og tasken for barnet. Hvem har ikke h0rt en paedagog rabe "I ma ikke I0be pa gangen", og ikke g0re noget, nar b0rnene I0ber videre. Denne periode varer normalt 1/2-1 maned, hvis den k0res 100% og med respektfor b0rnene. "Starts" partnerordning Denne partnerordning har til formal, at alle b0rnene far nogle sociale relationer hurtigt. Dette er vigtigt for de b0rn, der kommer og ikke kender andre b0rn i forvejen. Det er ogsa vigtigt for at de b0rn der kommer i st0rre grupper, ikke bliver fastlast i deres relationer og samvaersm0nstre.

4 3. 4. Tillids0velse. Sta op pa skammelen og hold om din partners f0dder. Og endelig er ordningen rigtig god til, at b0rnehaveklasselederen hurtigt far et overblik over b0rnenes sociale og modenhedsmaessige resurser. Hver dreng er sammen med en anden dreng fra kl til vi har spist. De ma ikke snakke eller have kontakt med andre b0rn i det tidsrum. Naeste dag far de to drenge en ny dreng som partner, ind til alle drengene har vaeret sammen med alle drengene en dag Det er pa samme made med pigerne. Jeg har valgt at de kun skal vaere sammen med alle af deres eget k0n, da jeg anser at de kontakter ofte er de vigtigste i starten. Alle kommer sammen med alle, i naeste partnerordning partner foran massage, bagefter er det den andens tur. En faglig opgave, der kraever samarbejde. Det kan vsere at finde hinanden i en labyrint (se billede). Leger sammen i 10-frikvarteret. Her ma de ikke lege/snakke med andre, og jeg skal kunne se at de er sammen. Lege/spille/tegne sammen. Blive enige om hvad de vil og hvordan. De ma ikke kontakte eller lege sammen med andre. Spiser sammen med partneren. Fortaeller partneren, hvad der har vaeret godt at lave sammen med partneren oppe hos mig. Giver farvel kram. Hvad vil du tegne her, som jeg kan rime pa? Opgave, hvor b0rnene skal arbejde sammen omkring noget fagligt. ; Til slut, nar de har snakket sammen om hvad deres partner var god til, sa giver de hinanden en kram. Ga ind i labyrinten, fra hver jeres indgang og find hinanden. Hver partnerpar laver f0lgende pa en dag: 1. Tillids0velser. Det kan vaere at de skal sta pa to skamler og sa hjaelpe hinanden med at bytte plads, eller som pa billedet, r0re hinanden pa f0dderne. 2. Siddende massage. Man sidder pa en skammel og giver sin "Rigtige" partners Denne partner ordning, er den der k0rer det meste af aret og dermed er med til at praege formen, der arbejdes pa i b0rnehaveklassen. Her er et barn sammen med et andet barn ca. en uge, indtil alle har vaeret partnere med alle. Nar alle drengene har vaeret sammen med alle drengene en dag (ditto pigerne), har de faet knyttet nogle gode forbindelser at bygge videre pa, og er blevet introduceret til det at samarbejde. Dette tager 2-3 uger. Jeg har et godt indblik i hvem der har det svaert. Jeg er allerede i gang med at give dem mader at fa succes pa omkring socialt samvaer. S K O L E S T A R T NR Her er b0rnene ikke sammen hele tiden, men de er sammen i bestemte aktiviteter i I0bet af "ugen": De hilser pa deres nye partner. De har ca. 3 opgaver, hvor de sammen skal beskaeftige sig med faglige ting. Dette skal ske i samarbejde. Den voksne ma ikke blande sig, hjaelpe eller lignende, men anerkende b0rnene og sige at de tror pa dem. (Ja, nogle har det svaert her, men nar de kommer igennem, og selv har klaret det sammen, klappes der af dem, og de er stolte kommet videre i faellesskab). Fa bolden fra den ene ske over pa den anden, haenderne skal vsere pa ryggen. 17

5 B0rnene giver hinanden massage. De skal lave fysiske samarbejds0velser/tillids0velser sammen. Det kan f.eks. vaere: En bold pa en ske, der holdes i munden, skal fra den ene ske til den anden (se billede), eller byg et tarn af kaplaklodser, I ma kun r0re klodserne med den taendstik I hver har i handen! De masserer hinanden liggende (se billede). Jeg guiderdem gennem massage for!0bet, det er kun pa ryggen, arme og nakke. Det starter med at b0rnene ruller med en bold, sa klapper de ryggen igennem, sa laver de langsomme rundbevaegelser m.m. I I0bet af aret 0ges taetheden af massagen. De far ridset op, hvad de har lavet med deres partner i for!0bet og laver en tegning af hvad de syntes deres partner var saerlig god til. De kommer sa op med partneren, og fortaeller, hvad der skal sta under tegningen. Sa bliver det skrevet med lydering. (fra februar skriver de selv, fra marts droppes tegningen, og de skriver selv en hel side til deres partner). De bytter partnertegning, sa hver far en bog om sig selv, fra deres partnere. De ender med at give hinanden knus, og jeg h0rer om, hvad de fortsat kunne lave sammen. 18 Gennem dette "rigtige" partnerfori0b, far alle b0rnene et godt forhold til hinanden, de bliver rigtig gode til at arbejde godt sammen (kan beskaeftige sig med faglige udfordringer i lang tid), og starten til en god klassekultur er grundlagt. Lille Louise er ikke laengere bange for store staerke Brian, men har fundet ud af at han bare har store bevaegelser, men er helt fin. Store staerke Brian, har fundet ud af at lille Louise faktisk kan en masse, som han kan traekke pa. Dette giver en tryg og god stemning i klassen, hvilket er forudsaetningen for at alle kan have en reel mulighed for at laere/indlaere. Det er godt med en mobbeplan pa en skole, men dette er langt bedre. Det er en plan for at fa en god klassekultur med et godt socialt sammenhold og dermed forhindre mobning. Mobning er blevet en by i Rusland. B0rnene har faet et godt sammenhold. B0rn med sociale problemer i hjemmet far et fristed, hvor de kan fungere (i bedste fald pavirker det hjemmet, at deres barn far succes i klassen, fagligt som socialt). Teambuilding gennerm rollespil Det magiske edderkoppespind, 10ft alle eleverne igennem uden at de r0rer spindet, og laeg dem forsigtigt ned pa den anden side. S K O L E S T A R T NR. 4 2 O 1 O Nu kan b0rnene arbejde sammen to og to. Nu kommer de 2 uger ud i skoven, hvor de skal samarbejde i st0rre grupper (Vi klasse sammen). Hver dag traekkes der lod om grupperne, der skal arbejde sammen. Det magiske tree, tegn en kridtstreg med det hellige kridt, sa h0jt oppe som muligt. Gruppen skal I0se opgaverne selv, de kan k0be hjaelp, men skal vaere enige om det. Gruppens samarbejde bliver observeret, og efter hver opgave evalueret. I starten evaluerer vi voksne ud fra vores observationer, senere er det b0rnene selv, der evaluere deres proces omkring opgaven. Nar en opgave er evalueret, og en har erfaret at der var en bedre made at indga i samarbejdet pa, sa er det meget vigtigt at det efterf0lgende be!0nnes nar barnet lever op til det. F.eks: B0rnene skal bygge en hule af snor og presenning, det gar godt i starten, men til slut haenger den ned i midten. Regnvandet samles der, og det er svaert at sidde i hulen. Det barn, der leder/er initiativtageren, pr0ver pa alle mulige mader at I0se problemet, men det gar ikke. Resten af gruppen, vil gerne k0be hjaelp af troldmanden, men lederen vil ikke. "Leder"-barnet skal erfare i evalueringen, at hun er god til at lede og finde pa, men at det ogsa

6 er vigtigt at lytte til de andre. Ved naeste samarbejdsudfordring, er det meget vigtigt, at der bliver lagt maerke til om nun nu ogsa lytter og be!0nne det. Hun skal maerker fordelen i denne adfaerd. Pa denne made arbejdes der gennem leg og samarbejdsopgaver med b0rnene, sa de far udviklet deres kompetencer i samspillet med gruppen. Det er vigtigt at hjaelpe en ledertype til at blive en god ledertype, og en inspirator til at komme frem osv. Der I0ses 2-4 opgaver hver dag. Et andet eksempel pa en opgave kan vaere: Hent d0dens vand hos heksen i aen, og kom det op i kopperne, der star foran jeres lejr, sa troldene ikke kan komme ind. Husk i d0r selv, hvis I kommer taet pa vandet. 0velsen udf0res ved at vandet hentes i en colaflaske, som baeres i 4 to meter lange snore. Nar det skal op i kopperne, har b0rnene to 2 meter lange gaffelgrene, til at tippe fla- Vanillascreening til b0rn i 0. klasse En individual logopaedisk screening, som omfatter de vassentligste omrader inden for b0rns sproglige udvikling: sproglig opmaerksomhed, sprogforstaelse, sprogbrug, tale, stemmebrug sken, sa vandet kommer ned i kopperne. Samarbejdet evalueres bagefter, hvordan valgte I hold? Hvad gjorde I da det var svaert? osv. Alt sammen laves, sa alle far sejre. Skulle et barn have svaert ved det i denne 0velse og blive gal pa de andre, sa er det vigtigt at se og bei0nne det, nar barnet pr0ver at give mere konstruktiv kritik i naeste udfordring. Ja det kunne jeg fortaelle laenge om. Det er her b0rnene laerer at arbejde konstruktiv sammen i st0rre grupper. Slut projekt B0rnene slutter arsfor!0bet af med selv at digte et teaterstykke, selv skrive det, selv male kulisser, og ender med at vaere alene om at opf0re et teaterstykke pa minutter. De er b0rn alene bag taeppet, s0rger selv for at skifte ku- lisser, sende skuespillere ind og ud. Nu, og f0rst nu, er de klar til at lave aftaler, om hvordan det skal vaere i klassen. Det er synd og tarveligt, at lave aftaler med en klasse, f0r alle b0rn er klar til det, og det er en lang og spaendende vej at g0re dem klar til det. Dette giver et godt socialt m0nster i klassen, med hjaelp til at fa alle til at fungere maximalt socialt i klassen. Det giver ogsa, at b0rnene er gode til at arbejde sammen i indlaeringen. Der bliver skabt en klassekultur og et sammenhold, der har en positiv effekt lang tid efter, at de har forladt b0rnehaveklassen. Nu kan laereren lave vigtige aldersvarende aftaler med klassen, nu er klassen klar til at fungere med demokrati, nu er klassen og de enkelte elever klar til at begynde at tage ansvar for, hvad der sker og hvad de laerer. Laese- Ordklapper vanskeligheder og selwaerd Med denne lille Ordklapper, fareleverne undervisning i det, som laesning i virkeligheden handler om - koblingen mellem lyd og bogstav ogfar en mening ud af det. Vejledning pa nettet. At begynde i skoien er for barnet, at begynde at laese. At opdage at de andre kan, men jeg kan ikke, eret hardtslag. kr 98,- S K O L E S T A R T NR, 4 i stkkr34,4 stk kr 108, Tag med pa fisketur Fiskesaettet udfordrer og trasner bade fantasi og motorik, nar b0rnene batancerer pa sten, klatrer pa klipper eller springer fra 0 til 0 for at komme taet pa ogfangedespandendefisk. kr 630,- 19

Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening).

Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening). Helsing0r, d. 21.02. 2012 Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening). Sammenslutningen for Danske ABA^Supervisorer

Læs mere

Det nye Lundmateriale

Det nye Lundmateriale Det nye Lundmateriale Vurdering af sproglig fserdighed i dansk hos b0rn med et andet modersmal Special-pasdagogisk forlag DET NY LUNDMATERIALE Det ny Lundmateriale er bearbejdet og oversat fra svensk "Nya

Læs mere

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN TURBO-ORD De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN Hvis man behersker de 120 hyppigste ord i tale og skrift, kommer man lettere igennem mange laese- og skriveopgaver. Det er normalt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord.

Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord. Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord. Her er: Denne beskrivelse af aktiviteten Liste over, hvilke bogstaver der passer til hvilke trylleord. (til underviseren) 19 store billeder af trylleord

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier Kongsbjergskolens SFO Lunderskov -Dollerupgård- TLF. 29279264 -Fristedet- TLF. 79797910 kongsbjergskolen@kolding.dk Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier FORORD De pædagogiske værdier er blevet til

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6

Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Juni2013 Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Nr. 3 Juni 2013 STOR NY LEGEPLADS I 0ST Naeste blad laves onsdag den 14.08.13, kl 18.00 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER Nr. Felding skole - vi trives mens vi lærer - vi trives mens vi lærer Mød til tiden Gå stille ind og ud af lokalet Sid roligt på din plads Mød forberedt Brug tingene

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi.

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi. Aldersopdeling. Vi har valgt at dele børnene op i aldersgrupper i en del af børnehaveåret, som et alternativ til stuearbejdet. Ved at variere imellem de to inddelinger, mener vi, at vi opnår de bedste

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

REFERAT. af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven

REFERAT. af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven iba REFERAT af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven Tirsdag den 25. oktober 2011 ki. 19.00 afholdtes i beboerhuset Birkeskoven 2, 2600 Glostrup, ordinaer generalforsamling

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DDS DGI & TAG DEL I ENERGIEN LANDSSI4EVNE ESBJERG 2013

DDS DGI & TAG DEL I ENERGIEN LANDSSI4EVNE ESBJERG 2013 DGI & DDS LANDSSI4EVNE ESBJERG 2013 TAG DEL I ENERGIEN Tag til Landsstaevne og fa arets oplevelse med masser af gymnastik. Ved DGI Sonderjylland kan man bade deltage pa de faelles landsdelshold, eller

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j

GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j GARANTISKOLEN SOSU C BR0NDBY TEC K0BENHAVNS TEKNISKE SKOLE CPH WEST ISH0J BR0NDBY GYMNASIUM GYMNASIUM & HF VUC PRODUKTIONSSKOLE PRODUKTIONSSKOLEN M0LLEN ISH0J VUC VESTEGNEN PRODUKTIONSH0JSKOLEN BR0NDBY

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Ide: Betina Stegø, Ikerasak Bearbejdet til lærer-lærermappe af Kirsten Olsen Inerisaavik, maj 2007 Dansk på mellemtrinnet Side 1 Qivittut - Storyline

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Rejser som pædagogisk redskab

Rejser som pædagogisk redskab Rejser som pædagogisk redskab Pigegruppen og De 4 Årstider planlagde og drog begge af sted på rejser med unge i efteråret. De 4 Årstider pakkede taskerne og tog til Mallorca, mens Pigegruppens endestation

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere