Opbygning af en god klasse "kultur"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbygning af en god klasse "kultur""

Transkript

1 Opbygning af en god klasse "kultur" Alle b0rn har ret til at have en god start, som g0r dem klar til et godt skolefor!0b. Af Jens IVIoIzen Paedagog og afspaendingspaedagog. Arbejdet med frig0rende paedagogik pa fritidshjem. Boet og arbejdet i plejekollektiv. Arbejde 18 ar pa behandlingshjem og lign, har her arbejdet med afspaendingforl0b, arbejdet med b0rnegruppens indbyrdes sociale forhold, samt undervist b0rn, der har lidt nederlag i det danske skolesystem. Arbejdet 11 ar som b0rnehaveklasseleder. Udviklet en metode der 0ger de sociale kompetencer i b0rnegrupper og det enkelte Individ. Udviklet (videre udviklet) en metode, som giver alle b0rn forudsaetninger for at bryde laesekoden pa korttid (ca. Vh mdr.). Foredragsholder og underviser i "Opbyg en god og konstruktiv klassekultur", "Bryd laesekoden pa 1/2 maned, nu ogsa for drenge" og "Teambuilding gennem rollespil". Man kan generelt sige at der er to ting, der er forudsaetningen for at et barn far et godt skolefor!0b: 1. At barnet har det godt socialt med kammeraterne, i en klasse der fungere godt. 2. At barnet er godt fagligt funderet, og her er betydningen af at 14 vaere en god laeser altafg0rende, da laasning og skrivning er gennemgaende i alle fag. Sa narjeg i b0rnehaveklassen laver min arsplan, er det disse to ting, som er det gennemgaende og baerende i hele for!0bet. For at alle b0rnene bliver bedst muligt fagligt funderet, arbejder jeg med et 4 maneders for!0b, med f0rlaesnings sproglig opmaerksomhed. Metoden er en videreudvikling af J0rgen Frosts "Sproglege, praktisk del", hvor der er kommet flere emner ind, og hvor metoden sikrer at alle kommer helt med og bliver klar til at bryde laesekoden af sig selv. Nar b0rnene slutter dette fori0b, bryder de alle laesekoden af sig selv, og gar i gang med selv at laase b0ger og skrive historier. Dette er en anden artikel, og ikke noget jeg kommer videre ind pa her. Men for at alle i en klasse skal have faglig succes, er det alt afg0rende at b0rnene har det godt socialt sammen, at der er en god klassekultur, samt at b0rnene er gode til at samarbejde. Forestil dig selv sidde til et laererm0de, og h0re om den nye overenskomst betydning for den kommende fagfordelingsprocedure, imens du ved, at du efter m0det skal op til inspekt0ren og tale om nogle samarbejdsproblemer med en naer S K O L E S T A R T NR. 4 2 O 1 O kollega. Hvor meget far du h0rt af det der foregar pa m0det? De fleste voksne vil kun h0re sma bidder hist og her, og resten af tiden vil deres f0lelser laegge fuldt beslag pa dem. Det er faktisk sadan nogle af vores elever har det i klassen. De har sa meget som er svaert for dem socialt. Deres overskud til at forsta beskeder og bruge det der sker fagligt, kan ofte blive begraenset af det de tumler med f0lelsesmaessigt. Det kan sa meget nemt ga hen og blive en darlig spiral, for sa far de svaerere ved at fa sejre i strukturen i b0rnehaveklassen og i detfaglige der sker og sa bliver de endnu mere fyldt med f0lelser, der blokere deres evne til at fa succes. At fa klassen til at fungere socialt, og fa den enkelte elev til at fungere optimalt socialt i klassen, er en altafg0rende forudsaetning for leering for den enkelte, og for laeringsmilj0et i klassen. B0rn der har det darligt socialt i klassen, kan ikke indlaere optimalt. Ofte er det desvaerre sadan, at de b0rn, der har det svaert socialt i klassen, ofte ogsa er de b0rn, der f.eks. ikke har faet forudsaetningerne for sproglig opmaerksomhed opbygget hjemmefra, og derfor ofte er de b0rn,derhardetekstrasvaertfagligt. Sa sociale problemer i klassen rammer ofte de b0rn, der har ekstra brug for overskud til at overskue indlaering og livet, meget hardt.

2 Det er essentielt at der i skolen laves for!0b, der hjaslper gruppen og barnet til at fungere optimalt socialt, alleredefrab0rnehaveklassen. Skolen er i dag de fleste b0rns primaere og naesten eneste forpligtende sociale ber0ringsflade med andre b0rn. De gar til mange ting, bruger meget tid foran computere og DVD/fjernsyn; men deres sociale baerende kontakter, er i dag meget relaterettil skolen (SFO, legeaftaler i fritiden, leg i skolen m.m.). I b0rnehaveklassen arbejder jeg med de sociale faerdigheder hele aret i et planlagt for!0b, som der bruges meget tid pa, men som ogsa har et "fagligt" indhold. Forl0bet er planlagt sadan at det sikres, at jeg nar rundt om alle relationerne og alle b0rns made at agere i gruppen pa. Der arbejdes meget med, at b0rnene selv skal finde frem til I0sninger pa de sociale udfordringer, de kommer igennem i for!0bene. Narf.eks. to b0rn har svaert ved en opgave, der kraever samarbejde, sa ma vi som voksne ikke ga ind og hjaelpe dem med at finde en I0sning. Vi skal s0rge for at opgaven ligger inden for et omrade, hvor det er muligt for b0rnene, at opna succes omkring samarbejdsprocessen. Vi skal vise dem at vi godt kan se, at de sidder med et problem, men at vi tror pa at de kan I0se det. F.eks: To piger, som begge vil bestemme, skal tegne en faellestegning. Den ene vil tegne heste, imens den anden vil tegne Barbie dukker. Ingen af dem vil give sig. Det er svaert for voksne ikke at sige "Hvorfor tegner I ikke bare en Barbie, der ridder pa en hest?". Her ma vi ikke komme med forslag!! Sa I0ser de ikke opgaven selv. B0rnene vil efter et stykke tid, selv finde en I0sning, om ikke den, den voksne havde svaert ved ikke at sige, sa en I0sning, der er bedre, fordi de selv har fundet den. Nar de to piger kommer op, bliver de rost for at de fandt frem til en Heine, Mads Emit og Phillip skiftes til at laese for hinanden. I0sning trods deres vanskeligheder. Det var dem, der havde den svaereste opgave, pa grund af deres relationer. Derfor var det ogsa dem der i faellesskab gjorde det st0rste og flotteste arbejde (de bliver stolte af deres faelles indsats). S0rg altid for at opgaverne med samarbejde, virkeliger samarbejdsopgaver. I ovenstaende tegneopgave, skal partnerne bytte plads hvert 5. minut, ellers ville de to piger bare have lavet en usynlig streg der delte papiret op i to tegninger. Et arsfor!0b omkring opbygning af en god klassekultur og gode sociale relationer bestar overordnet af: 1. Ca. 1 maned hvor b0rnene laerer praktiske regler og laere at rette sig efter dem, sa de nar frem til succes i at det kan de godt. 2. Godt 1/2 mdr. med endagspartnere, hvor alle piger bliver partner med alle piger en dag (ditto for drengene). 3. Godt 6 mdr. med aim. partnere, hvor alle bliver partnere med alle gange 5 dage med teambuilding gennem rollespil, hvor b0rnene skal arbejde sammen i st0rre grupper. 5. Afslutnings projekt. S K O L E S T A R T NR. 4 2 O 1 O af praktiske regler Mange b0rn kommer i dag i skolen uden at kunne h0re/rette sig efter kollektive beskeder, de er vant til at diskutere alt, og vant til at sastte sig selv f0rst. I dag er det mere det med "fordelagtige mader at agere i st0rre grupper", sa det bliver med succes for bade den enkelte og gruppen, der er de kompetencer, vi skal hjaelpe b0rnene med at blive bedre til. I dag er foraeldres omgangsform i forhold til b0rn ogsa aendret. De inddrager b0rn i mange beslutninger, f0r de udviklingsmaessigt er klar til det. Foraeldrene diskuterer med meget sma b0rn, b0rnene lokkes ofte til at g0re noget, i stedet for at fa at vide hvad de skal. B0rn "trues" uden konsekvenser (f.eks. "hvis du ikke kommer nu sa "). Det er ikke fordi forasldrene, ikke vil b0rnene det bedste, en af faktorerne kan vaere, at foraeldre og b0rn ikke har sa meget tid sammen. Laver man regnestykket "Vagentid" minus 2 gange arbejdstid, minus 2 gange transport, minus b0rns fritidsaktiviteter, minus foraeldre aktiviteter (I0b, badminton osv.), minus b0rns tid ved computer, minus 15

3 Kaya tjekker at Amalies tyggegummi er placeret rigtigt i den mundmotoriske 0velse.»s b0rns tid ved TV og DVD, minus foraeldres tid ved computer/mobiltlf./tv, sa er der ikke meget tilbage til socialt samvaer, hvor b0rn kan laere og arbejde med deres sociale relationer. Saetter man sa de tal ind, som man laeser i forskellige unders0gelser (omkring b0rnstidsforbrug ved computere/tv/dvd/ spilleconsoler osv.), sa er der slet ikke meget tid tilbage. B0rneverdenen har ikke laengere den indbyrdes socialt opdragende virkning, som for ar siden, da b0rnfra Bar op til 14 ar legedesammen i st0rre grupper. Her laerte b0rnene at indordne sig, tage ansvar og at styre og tage beslutninger. Dette g0r, at mange b0rn kommer i skole med andre sociale adfaerdsm0nstre, end de gjorde for ar siden. Skolen forventer i dag stadig, at b0rnene skal have de samme sociale kundskaber, som de i dag ofte ikke har haft mulighed for at laere. Det er ofte b0rn, der pa leerervaerelset bliver beskrevet som umulige, fraekke, besvaerlige, tarvelige mm. Vi skal altsa starte med at give b0rnene rammer, hvor de kan fa suc- 16 ces. Vi skal laere dem at agere i et faellesskab, f0r vi kan begynde at forlange, at de skal fungere selvstaendigt i et faellesskab. Vi ma ikke lave "aftaler" med en klasse der ikke fungerer. Det er bare at laegge ansvaret for klassens sociale funktions niveau over pa b0rnene (de "gode"), fordi laereren ikke magter det. Jeg arbejder pa at b0rnene skal leere at fungere i et demokratisk faellesskab. Jeg arbejder f0rst med at de skal have de rigtige forudsaetninger for at kunne det. Lige som med alt andet vi skal laere b0rnene, sa skal vi starte med det pa et niveau, hvor der er reel mulighed for succes. Vi ma starte med bitte sma rammer, hvor der er udfordringer i opgaven, men hvor vi kan se og f0lge at b0rnene udvikler sig i rigtig retning. Barnet skal have succes og ende med at have den gode adfaerd implementeret, sa barnet er klar til at ga videre med nye sociale udfordringer og indlaeringer. periode Jeg bestemmer alt i klassen, dominerer totalt, nar jeg starter i en ny klasse/gruppe. Jeg giver b0rnene meget sma rammer, hvor alle b0rnene har reel mulighed for at agere med succes. Eksempel: I frikvartererne ma b0rnene kun vaere pa et lille omrade, hvor jeg har fuldstaendigt overblik over hvad b0rnene laver. Jeg observere adfaerd, og ser at alle nu ogsa overholder de regler, jeg har bestemt. Jeg hjaelper dem, der har behov for det. Nar sa b0rnegruppen kan det, udvider jeg rammerne, sa de far nye udfordringer. Pa samme msde, som man g0r med al anden indlaering. Jeg op0ver i denne periode nogle praktiske faerdigheder, som er gavnlige at kunne, for at klassen skal fungere (Hvordan flytter man S K O L E S T A R T NR. 4 «2 0 1 O sin stol? Hvad skal man have klar nar man starter? Hvad skal man g0re, hvis men bliver n0dt til at forstyrre? osv.). Ting som virker indlysende, men som mange b0rn har svaert ved i dag. Alt dette skal ske i et tempo, sa alle har mulighed for at opna succes. B0rn, der har svaert ved at g0re og huske det, hjaelpes og anerkendes /roses for de mindste fremskridt. For hvad vi som voksne synes er en nem ting at g0re, kan vaere meget svaert for nogle b0rn, der ikke er vanttil det. En del b0rn, har behov for at pr0ve graenserne af. De har behov for at se, om jeg virkelig er til at stole pa omkring de rammer jeg udstikker. B0rn der f0r har kunnet forhandle sig igennem, eller bare brudt rammerne uden at der er sket noget, skal laere et nyt og mere socialt acceptabelt adfaerdsm0nster. Mange b0rn har ofte m0dt primaere voksne, som ikke har kunnet agere trovaerdigt overfor de regler, som de voksne selv udstikker til b0rnene. Hvem har ikke h0rt foraeldre sige, "Vi g r nu, tag nu din taske" og sa set foraeldrene stci og vente pa, at det passer barnet at komme, og nar de sa endelig gar, sa baerer foraeldrene jakken og tasken for barnet. Hvem har ikke h0rt en paedagog rabe "I ma ikke I0be pa gangen", og ikke g0re noget, nar b0rnene I0ber videre. Denne periode varer normalt 1/2-1 maned, hvis den k0res 100% og med respektfor b0rnene. "Starts" partnerordning Denne partnerordning har til formal, at alle b0rnene far nogle sociale relationer hurtigt. Dette er vigtigt for de b0rn, der kommer og ikke kender andre b0rn i forvejen. Det er ogsa vigtigt for at de b0rn der kommer i st0rre grupper, ikke bliver fastlast i deres relationer og samvaersm0nstre.

4 3. 4. Tillids0velse. Sta op pa skammelen og hold om din partners f0dder. Og endelig er ordningen rigtig god til, at b0rnehaveklasselederen hurtigt far et overblik over b0rnenes sociale og modenhedsmaessige resurser. Hver dreng er sammen med en anden dreng fra kl til vi har spist. De ma ikke snakke eller have kontakt med andre b0rn i det tidsrum. Naeste dag far de to drenge en ny dreng som partner, ind til alle drengene har vaeret sammen med alle drengene en dag Det er pa samme made med pigerne. Jeg har valgt at de kun skal vaere sammen med alle af deres eget k0n, da jeg anser at de kontakter ofte er de vigtigste i starten. Alle kommer sammen med alle, i naeste partnerordning partner foran massage, bagefter er det den andens tur. En faglig opgave, der kraever samarbejde. Det kan vsere at finde hinanden i en labyrint (se billede). Leger sammen i 10-frikvarteret. Her ma de ikke lege/snakke med andre, og jeg skal kunne se at de er sammen. Lege/spille/tegne sammen. Blive enige om hvad de vil og hvordan. De ma ikke kontakte eller lege sammen med andre. Spiser sammen med partneren. Fortaeller partneren, hvad der har vaeret godt at lave sammen med partneren oppe hos mig. Giver farvel kram. Hvad vil du tegne her, som jeg kan rime pa? Opgave, hvor b0rnene skal arbejde sammen omkring noget fagligt. ; Til slut, nar de har snakket sammen om hvad deres partner var god til, sa giver de hinanden en kram. Ga ind i labyrinten, fra hver jeres indgang og find hinanden. Hver partnerpar laver f0lgende pa en dag: 1. Tillids0velser. Det kan vaere at de skal sta pa to skamler og sa hjaelpe hinanden med at bytte plads, eller som pa billedet, r0re hinanden pa f0dderne. 2. Siddende massage. Man sidder pa en skammel og giver sin "Rigtige" partners Denne partner ordning, er den der k0rer det meste af aret og dermed er med til at praege formen, der arbejdes pa i b0rnehaveklassen. Her er et barn sammen med et andet barn ca. en uge, indtil alle har vaeret partnere med alle. Nar alle drengene har vaeret sammen med alle drengene en dag (ditto pigerne), har de faet knyttet nogle gode forbindelser at bygge videre pa, og er blevet introduceret til det at samarbejde. Dette tager 2-3 uger. Jeg har et godt indblik i hvem der har det svaert. Jeg er allerede i gang med at give dem mader at fa succes pa omkring socialt samvaer. S K O L E S T A R T NR Her er b0rnene ikke sammen hele tiden, men de er sammen i bestemte aktiviteter i I0bet af "ugen": De hilser pa deres nye partner. De har ca. 3 opgaver, hvor de sammen skal beskaeftige sig med faglige ting. Dette skal ske i samarbejde. Den voksne ma ikke blande sig, hjaelpe eller lignende, men anerkende b0rnene og sige at de tror pa dem. (Ja, nogle har det svaert her, men nar de kommer igennem, og selv har klaret det sammen, klappes der af dem, og de er stolte kommet videre i faellesskab). Fa bolden fra den ene ske over pa den anden, haenderne skal vsere pa ryggen. 17

5 B0rnene giver hinanden massage. De skal lave fysiske samarbejds0velser/tillids0velser sammen. Det kan f.eks. vaere: En bold pa en ske, der holdes i munden, skal fra den ene ske til den anden (se billede), eller byg et tarn af kaplaklodser, I ma kun r0re klodserne med den taendstik I hver har i handen! De masserer hinanden liggende (se billede). Jeg guiderdem gennem massage for!0bet, det er kun pa ryggen, arme og nakke. Det starter med at b0rnene ruller med en bold, sa klapper de ryggen igennem, sa laver de langsomme rundbevaegelser m.m. I I0bet af aret 0ges taetheden af massagen. De far ridset op, hvad de har lavet med deres partner i for!0bet og laver en tegning af hvad de syntes deres partner var saerlig god til. De kommer sa op med partneren, og fortaeller, hvad der skal sta under tegningen. Sa bliver det skrevet med lydering. (fra februar skriver de selv, fra marts droppes tegningen, og de skriver selv en hel side til deres partner). De bytter partnertegning, sa hver far en bog om sig selv, fra deres partnere. De ender med at give hinanden knus, og jeg h0rer om, hvad de fortsat kunne lave sammen. 18 Gennem dette "rigtige" partnerfori0b, far alle b0rnene et godt forhold til hinanden, de bliver rigtig gode til at arbejde godt sammen (kan beskaeftige sig med faglige udfordringer i lang tid), og starten til en god klassekultur er grundlagt. Lille Louise er ikke laengere bange for store staerke Brian, men har fundet ud af at han bare har store bevaegelser, men er helt fin. Store staerke Brian, har fundet ud af at lille Louise faktisk kan en masse, som han kan traekke pa. Dette giver en tryg og god stemning i klassen, hvilket er forudsaetningen for at alle kan have en reel mulighed for at laere/indlaere. Det er godt med en mobbeplan pa en skole, men dette er langt bedre. Det er en plan for at fa en god klassekultur med et godt socialt sammenhold og dermed forhindre mobning. Mobning er blevet en by i Rusland. B0rnene har faet et godt sammenhold. B0rn med sociale problemer i hjemmet far et fristed, hvor de kan fungere (i bedste fald pavirker det hjemmet, at deres barn far succes i klassen, fagligt som socialt). Teambuilding gennerm rollespil Det magiske edderkoppespind, 10ft alle eleverne igennem uden at de r0rer spindet, og laeg dem forsigtigt ned pa den anden side. S K O L E S T A R T NR. 4 2 O 1 O Nu kan b0rnene arbejde sammen to og to. Nu kommer de 2 uger ud i skoven, hvor de skal samarbejde i st0rre grupper (Vi klasse sammen). Hver dag traekkes der lod om grupperne, der skal arbejde sammen. Det magiske tree, tegn en kridtstreg med det hellige kridt, sa h0jt oppe som muligt. Gruppen skal I0se opgaverne selv, de kan k0be hjaelp, men skal vaere enige om det. Gruppens samarbejde bliver observeret, og efter hver opgave evalueret. I starten evaluerer vi voksne ud fra vores observationer, senere er det b0rnene selv, der evaluere deres proces omkring opgaven. Nar en opgave er evalueret, og en har erfaret at der var en bedre made at indga i samarbejdet pa, sa er det meget vigtigt at det efterf0lgende be!0nnes nar barnet lever op til det. F.eks: B0rnene skal bygge en hule af snor og presenning, det gar godt i starten, men til slut haenger den ned i midten. Regnvandet samles der, og det er svaert at sidde i hulen. Det barn, der leder/er initiativtageren, pr0ver pa alle mulige mader at I0se problemet, men det gar ikke. Resten af gruppen, vil gerne k0be hjaelp af troldmanden, men lederen vil ikke. "Leder"-barnet skal erfare i evalueringen, at hun er god til at lede og finde pa, men at det ogsa

6 er vigtigt at lytte til de andre. Ved naeste samarbejdsudfordring, er det meget vigtigt, at der bliver lagt maerke til om nun nu ogsa lytter og be!0nne det. Hun skal maerker fordelen i denne adfaerd. Pa denne made arbejdes der gennem leg og samarbejdsopgaver med b0rnene, sa de far udviklet deres kompetencer i samspillet med gruppen. Det er vigtigt at hjaelpe en ledertype til at blive en god ledertype, og en inspirator til at komme frem osv. Der I0ses 2-4 opgaver hver dag. Et andet eksempel pa en opgave kan vaere: Hent d0dens vand hos heksen i aen, og kom det op i kopperne, der star foran jeres lejr, sa troldene ikke kan komme ind. Husk i d0r selv, hvis I kommer taet pa vandet. 0velsen udf0res ved at vandet hentes i en colaflaske, som baeres i 4 to meter lange snore. Nar det skal op i kopperne, har b0rnene to 2 meter lange gaffelgrene, til at tippe fla- Vanillascreening til b0rn i 0. klasse En individual logopaedisk screening, som omfatter de vassentligste omrader inden for b0rns sproglige udvikling: sproglig opmaerksomhed, sprogforstaelse, sprogbrug, tale, stemmebrug sken, sa vandet kommer ned i kopperne. Samarbejdet evalueres bagefter, hvordan valgte I hold? Hvad gjorde I da det var svaert? osv. Alt sammen laves, sa alle far sejre. Skulle et barn have svaert ved det i denne 0velse og blive gal pa de andre, sa er det vigtigt at se og bei0nne det, nar barnet pr0ver at give mere konstruktiv kritik i naeste udfordring. Ja det kunne jeg fortaelle laenge om. Det er her b0rnene laerer at arbejde konstruktiv sammen i st0rre grupper. Slut projekt B0rnene slutter arsfor!0bet af med selv at digte et teaterstykke, selv skrive det, selv male kulisser, og ender med at vaere alene om at opf0re et teaterstykke pa minutter. De er b0rn alene bag taeppet, s0rger selv for at skifte ku- lisser, sende skuespillere ind og ud. Nu, og f0rst nu, er de klar til at lave aftaler, om hvordan det skal vaere i klassen. Det er synd og tarveligt, at lave aftaler med en klasse, f0r alle b0rn er klar til det, og det er en lang og spaendende vej at g0re dem klar til det. Dette giver et godt socialt m0nster i klassen, med hjaelp til at fa alle til at fungere maximalt socialt i klassen. Det giver ogsa, at b0rnene er gode til at arbejde sammen i indlaeringen. Der bliver skabt en klassekultur og et sammenhold, der har en positiv effekt lang tid efter, at de har forladt b0rnehaveklassen. Nu kan laereren lave vigtige aldersvarende aftaler med klassen, nu er klassen klar til at fungere med demokrati, nu er klassen og de enkelte elever klar til at begynde at tage ansvar for, hvad der sker og hvad de laerer. Laese- Ordklapper vanskeligheder og selwaerd Med denne lille Ordklapper, fareleverne undervisning i det, som laesning i virkeligheden handler om - koblingen mellem lyd og bogstav ogfar en mening ud af det. Vejledning pa nettet. At begynde i skoien er for barnet, at begynde at laese. At opdage at de andre kan, men jeg kan ikke, eret hardtslag. kr 98,- S K O L E S T A R T NR, 4 i stkkr34,4 stk kr 108, Tag med pa fisketur Fiskesaettet udfordrer og trasner bade fantasi og motorik, nar b0rnene batancerer pa sten, klatrer pa klipper eller springer fra 0 til 0 for at komme taet pa ogfangedespandendefisk. kr 630,- 19

Gina Liisborg Sektorformand

Gina Liisborg Sektorformand HP FAGOGARBg!0g Vi har alle en holdning til reng0ring og kan ofte se, nar der ikke er rent. Men det kraever et traenet 0je for at se, hvad der skal til, for at det bliver rent. Derfor har vi kaldt dette

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening).

Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening). Helsing0r, d. 21.02. 2012 Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening). Sammenslutningen for Danske ABA^Supervisorer

Læs mere

Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010

Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010 Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010 Forlaget Ha det godt www.forlagethadetgodt.dk Layout: Jan Jakobsen Fotos for- og bagside: Jan Jakobsen 1. udgave - 2. oplag 2012 ISBN

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

I takt med at sporten bliver mere og mere velfunderet og konkurrencen er blevet staerkere, er behovet for helarlige traeningsfaciliteter stigende.

I takt med at sporten bliver mere og mere velfunderet og konkurrencen er blevet staerkere, er behovet for helarlige traeningsfaciliteter stigende. For at realisere visionen, kraever det optimale idraetsfaciliteter, saledes at sporten kan dyrkes hele aret. Opf0relse af indend0rsfaciliteter skal vaere n0glen; sa sporten ogsa kan dyrkes om vinteren.

Læs mere

Frederikssund skolevæsen

Frederikssund skolevæsen Velkommen Aftenens program Frederikssund skolevæsen Slangerup Skole Hvad vil det sige at gå i skole Hvad skal børn kunne når de begynder skole Start i minisfo Om 0. klassen Opdragelse Forventninger til

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet.

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet. 1.lektion Sang nr. 2 synges. Samtidig vises samtalebilledet, så eleverne kan se, hvordan bogstaverne kommer til jorden. Det er vigtigt at have fokus på teksten. Denne sang handler om, at der findes røde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 Uge 26 Emne: Eventyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge26_eventyr.indd 1 06/07/10 11.43 Uge 26 l Eventyr Hopp er øm i hele kroppen, da hun

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET 2011-2012 "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål dreng

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Dendagmi nt eks t f i kens t emme AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 3. 4. k l as s e Undervisningsforløb 3.-4. klasse Den dag min tekst fik en stemme Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode

Læs mere

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST)

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST) Tid og fagligt område Årsplan 1. periode Fra skolestart til efterårsferien. Uge 33-42 Aktivitet Læringsmål Opstart i børnehavekassen Emne: Mig selv og min familie Børnene tegner selvportrætter. Der klippes

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -3 I Guds hånd kan jeg sejre Mål: At lære børnene, at de kan sejre, når de holder sig tæt til Gud. Selvom de føler, de oplever nederlag, vil de stadig få sejr til sidst. For Gud er med dem.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger Farsø Skole 2014 0.a 0.b 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c A-klasser M-klasser A 3 M 1 A 4 M 2 A 5 M - 3 AKT+ 9 elever 690 elever 64 lærere 20

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang Side 1 af 7 Undervisningsmiljøundersøgelse 7. - 9. årgang Målgruppen for undersøgelsen var elever i 08A, 8B, 9A, 9A, 10A Undersøgelsesperiode: 16-01-2007 til 23-01-2007 Antal besvarelser ialt: Er du dreng

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 25. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 25 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 25. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 25 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 25 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 25 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge25_verden_omkring_mig.indd 1 06/07/10 11.42 Uge 25 l Verden omkring

Læs mere

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige:

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige: Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: Kravler op og ned af stole/borde osv. Spiser selv: bruger kniv, gaffel, fingre, drikker

Læs mere

UDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

UDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE UDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Fra børnehave til skole

Fra børnehave til skole Fra børnehave til skole Til forældre med børn, som skal i Rønbjerg Skole Handleplan for overgangen fra børnehave til skole. Beskrivelse af skoleparathed Rønbjerg Børnehave / Rønbjerg Skole Kære forældre

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

Ugebrev 4 Indskolingen 2016

Ugebrev 4 Indskolingen 2016 Ugebrev 4 Indskolingen 2016 Fælles info: Kære forældre i indskolingen. I må meget gerne sørge for at jeres børn kan deres unilogin udenad. Vi bruger det ofte, og lige nu er det en tidsrøver at sørge for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Historier om vold. Forslag til anvendelse

Historier om vold. Forslag til anvendelse Spillet Forslag til anvendelse Beskrivelse af handlingsforløb Vælg en historie og vis barnet/den voksne det. Beskriv handlingen i et enkelt sprog. Fortsæt med det næste kort indtil forløbet er fuldført.

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Pas pa. og g0r din arbejdsplads mere sikker! Sadan undgardu at komme til skade. 7. G0r altid tingene pa den rigtige made og i den rigtige raekkefelge.

Pas pa. og g0r din arbejdsplads mere sikker! Sadan undgardu at komme til skade. 7. G0r altid tingene pa den rigtige made og i den rigtige raekkefelge. Sadan undgardu at komme til skade Pas pa 1. Taenkdig om -altid. 2. Sedigfor-og tilbage. 3. Husk at tog kommer meget hurtigere, enddu tror. 4. Regn med at enhver vogn eller togstamme kan blive sat i pludselig

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Med Jesus i båden -1

Med Jesus i båden -1 Med Jesus i båden -1 Jesus kalder Mål: At give børn en forståelse for, at Jesus kalder på dem og ønsker, at de skal følge ham i deres liv. Tekst: Mark. 1, 14-20 + Luk. 5, 1-11 (Jesus kalder sine disciple).

Læs mere

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Generelt for klassen: 0.-1.c består af 5 elever, 2 piger og 3 drenge. Heraf går 3 elever

Læs mere

Bilag 2 1. Observationsdag

Bilag 2 1. Observationsdag Bilag 2 1. Observationsdag Der er den pågældende dag 8 børn samt 3 voksne på stuen. Børnegruppen består af: Drengen T på 2 år og 10 mdr., drengen B på 2 år og 3 mdr., pigerne L, A og H samt drengen E på

Læs mere

Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp

Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp Af: Helle Lauritsen Formålet med KøbenhavnerAkademiet er en blanding af læring og dannelse. 108 drenge tog til Tisvildeleje for at stave, læse og regne være

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Børnehuset Egevolden, Egevolden 126-128, 2650 Hvidovre Nr. Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer 1 Tværfagligt

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016 Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse 4. - 9. klasse 16 Spørgsmål 1: Jeg føler mig godt tilpas og har lyst til at komme i skole? 6 6 55 51 5 3 11 9 1 Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Spørgsmål 2:

Læs mere

Kommentarer - Tovshøjskolen. Forældretilfredshed 2009

Kommentarer - Tovshøjskolen. Forældretilfredshed 2009 01 en skole som tovshøjskolen, har brug for lære der kan forstå de etniske børn og lytte til dem og ikke nedværdige dem og deres holdninger, med at vise ja sådan gør vi i Danmark,for så sker splittelsen

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Horingssvar vedr. Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger

Horingssvar vedr. Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Center for Byudvikling og Mobilitet Planafdelingen Kalkvaerksvej 10 8000 Aarhus C Risskov d. 06-10-2015 Horingssvar vedr. Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Hermed fremsendes indsigelse

Læs mere

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 7

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 7 Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 7 Kort til Forløbet om sætninger og tekstopbygning Her er 0 forskellige kort, som kan bruges til quiz og byt (cooperative

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

Skole Parathed Vejledning til forældre.

Skole Parathed Vejledning til forældre. Skole Parathed Vejledning til forældre. Mange er i tvivl omkring sit barns skolegang og i dag stilles der større og større krav til hvad man skal kunne. Ud over at man skal kunne eller være interesserede

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for. SFO Fristedet. Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold.

Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for. SFO Fristedet. Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold. Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for SFO Fristedet Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold. Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel.

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge24_superhelte_prinsesser.indd 1 06/07/10 11.41 Uge

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 - elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 Elevmanual Indledning Nu er det jeres tur til at afvikle Solens Folk! I dette materiale får I alt det at vide,

Læs mere

Det nye Lundmateriale

Det nye Lundmateriale Det nye Lundmateriale Vurdering af sproglig fserdighed i dansk hos b0rn med et andet modersmal Special-pasdagogisk forlag DET NY LUNDMATERIALE Det ny Lundmateriale er bearbejdet og oversat fra svensk "Nya

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN.

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN. UNDERVISNING 1 Forberedelse. 2 Musikken. 3 Step Sheet. 4 Program for en danseaften. 5 Evaluering. 6 Vær altid opmærksom på. 7 Planlægning af en sæson. 8 Etik på dansegulvet. 9 Mine gode råd. 1 Forberedelse

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2.

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2. Om inklusionen og anerkendelsen er lykkedes, kan man først se, når børnene begynder at håndtere den konkret overfor hinanden og når de voksne går forrest. Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN TURBO-ORD De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN Hvis man behersker de 120 hyppigste ord i tale og skrift, kommer man lettere igennem mange laese- og skriveopgaver. Det er normalt

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Grovmotoriske ideer:

Grovmotoriske ideer: Fra 3 5 år Grovmotoriske ideer: - tumle-lege på luftmadras og i puder/sækkestol. I starten gerne med hjælp. -legepladsaktiviteter: gynge, rutsche, kravle, - kravle på træstammer i skoven og færdes i ujævnt

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Tidsgruppe 0 10 minutter: Formel 1-kast med blød bold Der skal bruges to bløde bolde. Eleverne står i en tæt cirkel og bliver nummeret 1,2,1,2 etc

Læs mere

Grovmotorik. Jorden er giftig

Grovmotorik. Jorden er giftig Fra 5 år Grovmotorik Gå på forskellige måder på tæer/hæle/m. lange skridt/små trin forlæns/sidelæns/sidelæns Gå balance på en streg, kantsten, træstamme m.v. Stå på ét ben statueleg stå trold Løbe på forskellige

Læs mere

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling?

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Få svarene her. Forældrefolder Langmark Kære Forældre Vi vil med denne folder give inspiration til, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Afdeling: Løvfrøen Adresse: Bøgevej 11, Nylars 3720 Aakirkeby Telefon: 56 97 13 63 Leder: Lene Reits Tilsynsdato: 10. januar 2012 Tidligere tilsyn: Uanmeldt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset 2011-2012

Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset 2011-2012 Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset 2011-2012 Indhold Forord...3 Vuggestuen...4 Pædagogiske praksisbeskrivelser...4 Daglig rutine...4 Samling...4 Når vi skal ud...4 Vaske hænder...5 Det planlagte...5

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE

MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere