åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Afdeling 30 Himmerlandsparken, Aars Indkøb af SINE-radioer Etablering af sandwichbar ved Aars Svømmehal Vesterbølle Efterskole - rykning af pantebrev Tillæg til spildevandsplan for Farsø Efterskole - Endelig vedtagelse Vedtagelse af kommuneplantillæg for Myrhøj Camping Planlægning for jordbrugsparcel ved Hyllebjergvej, V. Hornum - Endelig vedtagelse Planlægning for Farsø Efterskole, Viborgvej 71 - Endelig vedtagelse Planlægning for Lanterneprojektet, Løgstør - Forslag til høring Evt. etablering af overbygning Gedsted skole Meddelelser Ejendomssag Aars Ejendomssag - Simested Lukket - Taxabevilling 27 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber Sagsnr.: 11/1054 Fraværende: Bilag: 5704/11 Åben L105 Aflæggelse af halvårsregnskaber Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Byråds- og Økonomiudvalgsmedlem Per Bisgaard fremsatte på sidste Byrådsmøde ønske om, at Økonomiudvalget drøftede de nye regler om aflæggelse af halvårsregnskaber. Der er i Folketinget den 16. december 2010 fremsat lovforslag nr. L105 om ændring af lov om kommunernes styrelse (Aflæggelse af halvårsregnskab). Lovforslaget er vedlagt sagen. Lovforslaget indebærer: - Obligatorisk udarbejdelse af et halvårsregnskab for perioden 1. januar til 30 juni. Halvårsregnskabet skal offentliggøres Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab. Halvårsregnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og skal godkendes af Byrådet inden den 1. september Halvårsregnskabet skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet når Byrådet har godkendt det Halvårsregnskabet skal ikke revisionspåtegnes Halvårsregnskabet skal tilknyttes en supplementsperiode Alle beholdningskonti skal være afstemte Halvårsregnskabet omfatter kun det udgiftsbaserede regnskab Halvårsregnskabet skal vise de kommunale driftsudgifter og indtægter samt anlægsudgifter og indtægter, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Regnskabsopgørelsen skal i kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af det forventede resultat sammenholdt med budgettet. Endvidere skal opgørelsen indeholde en kort analyse og vurdering af det forventede resultat på del- og helårsbasis samt forklaring af årsager til afvigelser fra det budgetterede helårsbudget. Regnskabsoversigten skal vise det forventede regnskab på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb afgivne tillægsbevillinger med de forventede 4

5 helårsregnskabstal og de faktiske regnskabstal for 1. halvår. Regnskabsoversigten skal indeholde følgende kolonner: 1. Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse 2. Tillægsbevillinger afgivet i løbet af det 1. halvår 3. Forventet årsregnskab 4. Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget. Endvidere er indenrigs- og sundhedsministeriet bemyndiget til at fastsætte form og regler for halvårsregnskabet. Disse regler er endnu ikke fastsat. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Indførelsen at halvårsregnskaber vil være en ny aktivitet for kommunerne, men vurderes dog at være forbundet med begrænsede meromkostninger i lyset af den løbende budgetopfølgning, som allerede foregår i dag, og som halvårsregnskabet vil kunne integreres i. Administrationen indstiller - at lovforslaget drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 5

6 002. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Afdeling 30 Himmerlandsparken, Aars Sagsnr.: 10/41079 Fraværende: Bilag: /10Åben Skema C.pdf 1954/11 Åben Kommunal økonomi etape 4, /10Åben Følgeskrivelser til skema C Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jan Munkholm Kristensen Kuben Management har på vegne af Aars Boligforening fremsendt anmodning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum skema C vedr. 32 ældreboliger med tilhørende servicearealer i Himmerlandsparken, Aars, afd. 30 og 31. Den endelige anskaffelsessum på kr. overskrider den godkendte sum i skema B med kr. Overskridelsen skyldes følgende: 1. Ekstra grundkøbsudgift til naboejendom for at opnå bedre adgangsforhold mellem nærværende byggeri og Ældrecenter Solvang. 2. Rente og garantiudgifter som følge af at byggeriet er opført og slutfinansieres i en periode med voldsom rentestigning og problemer med tinglysning. 3. Merudgifter til håndværkere som følge af: - Bortkørsel og deponering af lettere forurenet jord. - Valg af indretning af ekstraordinært haveanlæg og ekstra P-pladser på tilkøbt nabogrund. - Tilvalg af indklædning af altangange, for at modgå træk- og vejrlig på udvendige forbindelser mellem boliger og service- samt fællesarealer. Anskaffelsessummen ligger stadig inden for den maximale anskaffelsessum udmeldt af Socialministeriet, kr. Den budgetterede husleje stiger ikke trods merudgiften, da kapitalydelsen for beboerne, i byggeperioden er nedsat fra 3,4 % til 2,8 %. Lovgrundlag Lov om almene boliger m.v. 6

7 Økonomi Konsekvensen for den kommunale økonomi er en forøgelse af grundkapitalindskuddet (7 %) på kr. Endvidere vil kommunegarantien for realkreditlån andrage kr mod oprindeligt kr. Administrationen indstiller - At endelig anskaffelsessum skema C godkendes og - At merudgiften til grundkapitalindskuddet på kr. dækkes af merprovenu ved grundsalg. 7

8 Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet udsat til næste Økonomiudvalgsmøde. Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 8

9 003. Indkøb af SINE-radioer Sagsnr.: 07/24709 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jørgen Hansen Beredskab Vesthimmerland fik på Byrådsmødet den 14. oktober 2010 en anlægsbevilling på kr. til dækning af udgifterne ved indførelse af Sikkerhedsnettet (SINE) i Vesthimmerlands Kommune. På samme møde blev der frigivet et rådighedsbeløb på kr. til indkøb af SINE-radioer i 2010 til ledelsesniveauet i Beredskab Vesthimmerland. Indkøb af radioer på manuelt niveau samt installering af vognradioer i beredskabets køretøjer planlægges gennemført i uge 3 4 i 2011, derfor ønskes den resterende del af rådighedsbeløbet frigivet. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 262 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet af 22. april Økonomi: På Redningsberedskabets anlægskonto for budgetår 2011 er der afsat et rådighedsbeløb på kr Beredskabet indstiller: - at Beredskabskommissionen ansøger om frigivelse af rådighedsbeløbet. Beslutning i Beredskabskommission den Indstillingen godkendt. Ib Nøhr Johansen og Mads Krarup Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Beredskabskommissionens indstilling anbefales godkendt. 9

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011

11 004. Etablering af sandwichbar ved Aars Svømmehal Sagsnr.: 10/21205 Fraværende: Bilag: 2394/11 Åben Himmerlandsgade 25, Aars - ny ansøgning om leje og udbygning af køkken i Aars Svømmehal 4601/11 Åben Himmerlandsgade 25, Aars - Plan- og facadetegning 8861/11 Åben Lejeaftale, tiltrådt d. 10. jan Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen Administrationen har modtaget en ansøgning om leje af et område i Aars svømmehal til etablering af en sandwichbar. Der ønskes etableret en sandwichbar, der sælger sund og nærende take away mad. Cafeen ønskes indrettet i svømmehallens nuværende tekøkken. Tekøkkenet ønskes ombygget/udbygget således, at der vil være mulighed for salg både inde i hallen og ud til gaden. Af tegningerne fremgår ombygningen/udbygningen. Selve omkostningerne ved ombygningen bekostes af lejeren. Ombygningen er budgetteret til kr. Der er udarbejdet en lejekontrakt, hvor der er taget højde for en tidsbegrænset leje på 5 år. Lejer er selv ansvarlig for bygge- og renoveringsarbejdet og dets gennemførelse. Udlejer fører tilsyn med arbejdet. Af den udarbejdede lejekontrakt fremgår bl.a. det lejedes benyttelse, lejemålets begyndelse og ophør, lejens størrelse, forsyning med varme, el og vand m.m., depositum, vedligeholdelse, renholdelse, lejemålets overtagelse og aflevering. Der er indhentet ejendomsmæglervurdering, og lejen er således fastsat på baggrund af denne. Yderligere kan oplyses, at der indrettes personale køkkenfaciliteter i det nuværende personalerum. Dette område stilles også til rådighed for brugerne. Denne ændring bekostes af ejeren. Svømmehallens nuværende salg af is m.m. overgår til Sandwichbaren. Der blev afholdt et møde den 4. januar 2011 med foreninger, der er brugere af svømmehallen, hvor projektideen blev præsenteret. Brugerne gav 11

12 samstemmende udtryk for, at denne anvendelse ville tilføre hallen en god dimension og understøtte brugen på en meget positiv måde. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Den årlige leje er fastsat til kr. ekskl. moms - betales forud. Lejer betaler for forbrug af el, der opsættes bimåler, og derudover betales for vand, varme og renovation med et årligt beløb på kr. Der betales et depositum svarende til 3 måneders leje. Lejen reguleres som beskrevet i aftalen. Det første år forventes ejerens bekostning af personalekøkken faciliteter at være på kr. Det forventede tab ved kiosksalg anslås til kr. årligt. Administrationen indstiller - at området udlejes på de i kontrakten beskrevne vilkår. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 12

13 005. Vesterbølle Efterskole - rykning af pantebrev Sagsnr.: 11/1206 Fraværende: Bilag: 6240/11 Åben Dokumenter fra Nykredit Realkredit A/S 6233/11 Åben Byggebudget - Vesterbølle Efterskole. - Budget, Vesterbølle efterskole pdf 6232/11 Åben Byggebudget - Vesterbølle Efterskole. Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Nykredit Realkredit A/S fremsender på vegne af Vesterbølle Efterskole anmodning om at kommunens pantebrev på 1,2 mio. kr. rykker for omlægning af lån med provenu. Den nye lånehjemtagelse medfører et provenu på ca. 1,5 mio. kr. Vesterbølle Efterskole v/kristian Dissing oplyser, at skolen - efter i 2009 at have forespurgt kommunen om eftergivelse af pantebrevet grundet behov for nye investeringer - har investeret ca. 1,7 mio. kr. i udskiftning af tag på hallen, redskabsrum og musikhus. Investeringerne er foretaget med en byggekredit, og provenuet af den nye låneomlægning skal anvendes til at indfri denne. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi Rykning af kommunens pantebrev forventes ikke at påvirke kommunens økonomi. Administrationen indstiller - at rykning for optagelse af nyt lån med provenu godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 13

14 006. Tillæg til spildevandsplan for Farsø Efterskole - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 08/10525 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til tillæg til spildevandsplan - Farsø efterskole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Administrationen har udarbejdet et tillæg til spildevandsplan for den tidligere Farsø Kommune. Forslaget har været i høring i perioden 6. oktober 2010 til 30. november 2010 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet indsigelser. Området udgør en del af den i lokalplanforslag nr planlagte udvidelse af Farsø Efterskole. Ved vedtagelse af tillægget, spildevandskloakeres området og regnvandet håndteres på eget område. Spildevandet ledes til Stistrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Der forventes følgende spildevandsmængder: Spildevand: ca. 20 PE. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr af december 2006, 32. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiften til kloakeringen er tidligere afholdt, da området er en udvidelse af en kloakeret grund. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget vedtages endeligt uden ændringer. 14

15 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 15

16 007. Vedtagelse af kommuneplantillæg for Myrhøj Camping Sagsnr.: 10/21580 Fraværende: Bilag: /10Åben Indsigelse fra Henning Elholm /10Åben Behandling af indsigelse 1706/11 Åben deklaration.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Kommuneplantillæg for udvidelse af Myrhøj Camping har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2010 til den 3. november Der er modtaget én indsigelse i høringsperioden, der dels vedlægges sagen som bilag og dels behandles i bilag. Når kommuneplantillægget er endelig vedtaget, vil campingpladsen få tilladelse til udvidelse i form af en landzonetilladelse. Idet kommuneplantillægget indstilles til vedtagelse uden ændringer vedlægges det ikke som bilag. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at kommuneplantillæg vedtages endeligt uden ændringer. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 16

17 008. Planlægning for jordbrugsparcel ved Hyllebjergvej, V. Hornum - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 09/29265 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til lokalplan nr /10Åben Forslag til KP Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til kommuneplantillæg nr. KP og forslag til lokalplan nr har været i høring i perioden 8. september 2010 til 2. november 2010 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet indsigelser. Planforslagene vedlægges som bilag. Kommuneplantillægget indarbejdes i den digitale kommuneplan og kan ses på Planerne er udarbejdet på baggrund af ansøgning om etablering af jordbrugsparcel på adressen Hyllebjergvej 7 i Vester Hornum. Ansøger ønsker at opføre ny garage og fyrrum samt lagerhal til tre heste og landbrugsmaskiner. Eksisterende værksted, fyrrum og læskur nedrives. Ejendommen ligger kun delvist indenfor landsbyafgrænsningen, og der kræves derfor kommuneplantillæg og lokalplan. Lokalplanen vil indeholde bonusvirkning, så lokalplanens bestemmelser erstatter landzonetilladelser. Som følge af landsbyafgræsningen er ejendommen delvist i byzone og delvist i landzone. Der søges om at tilbageføre hele matriklen til landzone. Jordbrugsparceller er normalt placeret i landzone, da der ikke er tale om decideret byudvikling. Jordbrugsparceller er udstykninger til boligformål kombineret med hobbyprægede, jordbrugsmæssige formål. Ved jordbrugsparceller skal den bebyggelige del indgå som en naturlig udfyldning i eller afrunding af byen, og parcellen skal placeres, så den udgør en varig grænse mellem byen og det åbne land. Dette vurderes at være opfyldt. I lokalplanen kan der ikke fastsættes bestemmelser om dyrehold, idet dyrehold reguleres i miljølovgivningen. Bl.a. er det ikke tilladt at holde heste, køer, grise, geder mv. i områder beliggende i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål (jordbrugsparcel). Dette forbud kan kommunen dog dispensere fra 17

18 efter nabohøring. I redegørelsen til lokalplanen fremgå det, at Vesthimmerlands Kommune er sindet at meddele en sådan dispensation. Der skal dog ske en forudgående naboorientering. Lovgrundlag Planlovens Kap. 4, 5, 6 og 45. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer, såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 18

19 009. Planlægning for Farsø Efterskole, Viborgvej 71 - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 08/10525 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP /10Åben Forslag til lokalplan nr /10Åben Oversigt over indsigelser og forvaltningens indstilling /10Åben Indsigelse fra DN Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til kommuneplantillæg nr. KP og lokalplan nr for Farsø Efterskole har været i høring i perioden 6. oktober 2010 til 30. november 2010 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er indkommet en indsigelse. Forvaltningens indstilling til ændringer i planerne kan ses i bilag. Planforslagene vedlægges som bilag. Kommuneplantillægget indarbejdes i den digitale kommuneplan og kan ses på Planerne er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra Farsø Efterskole Efterskolen er nu omfattet af lokalplan nr. 97. Farsø Efterskole har imidlertid identificeret en række behov og har på baggrund heraf udarbejdet en langsigtet udbygningsplan, der tilgodeser disse behov og samtidig levner plads for en videre udvikling. Planforslagene åbner mulighed for at realisere denne udbygningsplan, og dermed udvidelse af efterskolen i flere etaper. I projektet indgår en forlægning af Perlevej, og dermed en udvidelse af kommuneplanrammen og lokalplanområdet. Der er i lokalplanen fastlagt byggefelter for byggeriet. Dele af området, som er omfattet af naturbeskyttelse skal bibeholde sin nuværende karakter. Størstedelen af efterskolens område er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Miljøcenter Århus har meddelt, at de er sindet at meddele dispensation til byggeriet. 19

20 Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillæg vedtages endeligt med ændringer som indstillet, og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages endeligt med ændringer som indstillet, såfremt forslaget til kommuneplantillæg vedtages. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 20

21 010. Planlægning for Lanterneprojektet, Løgstør - Forslag til høring Sagsnr.: 09/2920 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP /11 Åben Miljørapport 315/11 Åben Forslag til lokalplan nr Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. KP til kommuneplan 09 og lokalplanforslag nr for et areal syd for Løgstør skole, der åbner mulighed for etablering af "Projekt Lanternen" i form af et idræts-, kultur- og sundhedscenter. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for så vidt angår maks. bygningshøjde. Derfor er der udarbejdet tillæg til kommuneplanen, der sikrer den nødvendige overensstemmelse, sådan at der kan opføres én multihal med en bygningshøjde indtil 12 meter og en svømmehal med en bygningshøjde indtil 10 meter. Derudover fastholdes eksisterende rammebestemmelser for området. Der er foretaget miljøscreening af planforslagene. Formålet har været at afgøre hvorvidt virkeliggørelsen af planerne vil give sandsynlig væsentlig virkning på miljøet. På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering med tilhørende miljørapport. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillægget vedtages og udsendes i offentlig høring, - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages og udsendes i offentlig høring og 21

22 - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Miljørapporten udsendes i offentlig høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 22

23 011. Evt. etablering af overbygning Gedsted skole Sagsnr.: 11/495 Fraværende: Bilag: 2677/11 Åben Hvor er eleverne gået hen de sidste 3 år og andre spørgsmål 2675/11 Åben Forklaringer til udregningerne 2673/11 Åben Overbygning på Gedsted Skole - materiale udarbejdet af skolen 2979/11 Åben Udtalelse om overbygning Gedsted Skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Byrådet besluttede på møde den 25.november 2010 at sende spørgsmålet om en evt. etablering af overbygning på Gedsted Skole tilbage til udvalget til fornyet behandling. Forvaltningen har indhentet udtalelse fra bestyrelsen på Gedsted Skole i henhold til folkeskolelovens 40, stk I denne udtalelse erklærer bestyrelsen sig parat til at påtage sig opgaven. Udvalget og forvaltningen har den 16. december 2010 været på besøg på skolen bl.a. for at se lokaliteter og tale med bestyrelse og leder om en evt. etablering af overbygning. Det er skolens og forvaltningens opfattelse, at der vil kunne etableres 2 klasselokaler i skolens bygninger, idet det dog skønnes nødvendigt at indkøbe møbler for ca kr. til det ene lokale. Driften af 2 klasser i overbygningen forventes at kunne ske indenfor den normale tildeling af driftsmidler og en engangstildeling på kr. pr. elev i lighed med den tildeling, der vil ske til de skoler, der skal modtage elever fra de nedlagte skoler. Skoleledelse og bestyrelse havde udarbejdet et materiale til mødet, som medsendes som bilag. Forvaltningen har udarbejdet forskellige beregninger til belysning af spørgsmålet, men det skal bemærkes, at udregningerne er et øjebliksbillede, idet elevtallene løbende ændrer sig, og de konkrete tal kan derfor i takt hermed ændre sig. Det er uvist, hvordan elever fra Ullits, Louns-Alstrup, Fjelsø og Aalestrup vil 23

24 vælge overbygning med et tilbud i Gedsted. Elever fra Gedsted kan også tænkes at vælge en anden skole end Gedsted. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Børne- og skoleudvalget den Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Socialdemokratiet og Det radikale Venstre indstiller at der oprettes en overbygning på Gedsted skole. Venstre og Konservative stemmer imod. Ilse Skadhauge var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i Økonomiudvalget, bestående af Knud Kristensen (C), Kirsten Moesgaard (C), Jens Lauritzen (V), Per Bisgaard (V), Uffe Bro (A) og Asger Andersen (A), kan ikke anbefale etablering af overbygning på Gedsted Skole. Ninni Lodahl Gjessing (B) anbefaler etablering af en overbygning på Gedsted Skole. 24

25 012. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 25

26 013. Ejendomssag Aars Sagsnr.: 11/868 Fraværende: Bilag: 4618/11 Åben Aars Rideskole.pdf 4622/11 Åben Aars Rideskole.doc Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandler: Bettina Breiner. Forvaltningen har modtaget en ansøgning om udvidelse af Aars Rideskole. I forbindelse med udvidelsen er det for det forelagte projekt nødvendigt, at rideskolen kan erhverve en lille del, på anslået 275 m 2 af kommunens ejendom beliggende sydøst for det nuværende skel mellem rideskolen og kommunen. Se bilag 1 Forvaltningen finder det rimeligt, at rideskolen erhverver arealet mod, at rideskole betaler 15 kr. pr. m 2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag og alle omkostningerne ved handlen. Aars Rideskole har modtaget udkast til en købsaftale, og er orienteret om vilkårene for en eventuel handel. Udkastet er vedlagt som bilag 2. Udkastet er i henhold til lignende sager, hvor køber betaler 15,00 kr. pr. m 2 og afholder omkostningerne. Forvaltningen finder derfor, at udkastet til købsaftalen sidestiller Aars Rideskole med andre private virksomheder i kommunen, som måtte ønske at erhverve mindre arealer som ikke tidligere har været udbudte og som kan sælges uden udbud. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 68. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En nettoindtægt på kr. eksklusiv moms til kommunen. Indtægter er indeholdt i ordinært budget for Administrationen indstiller - at købsaftalen tiltrædes i sin helhed. 26

27 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens instilling godkendt. 27

28 014. Ejendomssag - Simested Sagsnr.: 10/39579 Fraværende: Bilag: 4542/11 Åben branddam Boldrupvej.pdf Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandler: Bettina Breiner. Forvaltningen har modtaget en ansøgning om erhvervelse af en branddam beliggende på matr.nr. 2a Torup by, Simested med anslået areal m 2. Se bilag 1. Branddam skal benyttes i forbindelse med driften af en maskinhandel og skal udnyttes til udledning af vaskevand / spildevand. Arealet har ikke tidligere været udbudt til erhverv og kan som sådan ikke udbydes til erhverv i traditionel forstand. Forvaltningen finder, at branddammen kan sælges til virksomheden, således at der ikke udledes vaskevand / spildevand på en kommunal ejendom. Forvaltningen har været i forhandlinger med indehaveren af Thorup Maskinhandel (i det følgende benævnt virksomheden) om salg af branddammen til virksomheden. Forvaltningen fremsendte d. 9. december 2010 forslag til pris og vilkår for handlen. Herunder at virksomheden betalte 15 kr. pr. m 2 eksklusiv tilslutningsbidrag, samt at aftale for at undgå de nye momsregler skulle indgås inden den 23. december 2010 og at virksomheden betalte alle omkostninger i forbindelse med handlen. Virksomheden svarede tilbage inden den 23. december 2010, at den tilbyder 10,00 kr. pr. m 2, samt at kommunen afholder alle omkostninger ved handlen. Forvaltningen fandt ikke buddet fra virksomheden acceptabelt, idet der er tale om bedre muligheder for drift af virksomheden på den pågældende adresse. Yderligere vil en handlen på de af virksomheden nævnte vilkår påfører kommunen et tab på anslået kr. idet omkostninger til arealoverførelsen ifølge landinspektør beløber sig til anslået kr. Forvaltningen har 5. januar 2011, efter afvisning af virksomhedens tilbud 28

29 modtaget et bud der hedder 15 kr. pr. m 2 og at kommunen fortsat afholder omkostningerne ved handlen. Omkostningerne er af landinspektør oplyst til anslået kr. Forvaltningen har i andre lignende sager solgt til 15 kr. pr. m 2, samt at køber afholder omkostningerne ved handlen. De tilsvarende handler har været indgået før 1. januar 2011, hvorved kommune ikke har skullet svare moms af beløbet. Da handlen ikke er effektueret inden den 23. december 2010 finder forvaltningen, at der skal svares moms af beløbet, således at prisen bliver 15 kr. pr. m 2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag. Forvaltningen finder derfor fortsat, at virksomheden skal have samme vilkår som andre virksomheder i kommunen for erhvervelse af et areal til brug for erhverv. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 68. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En nettoindtægt til kommunen på kr., såfremt forvaltningens forslag til salgsvilkår opretholdes. Såfremt virksomhedens forslag accepteres, vil netto indtægten være på 0 kr. Administrationen indstiller - at forvaltningens forslag til salgsvilkår opretholdes af principielle grunde. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der ikke skal betales moms, da der er tale om landbrugsjord. 29

30 015. Lukket - Taxabevilling Sagsnr.: 10/32030 Fraværende: Bilag: Underskrifter Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro 30

31 31 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Evt. etablering af overbygning Gedsted skole 3 002. Indkøb af SINE-radioer 5 003. Etablering af sandwichbar

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 304. Anmodning om tilladelse til pantsætning af Farsø Svømmehal 622 305. Boliggrundpriser i

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 437. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 26. august 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 26. august 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 26. august 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 131. Spørgsmål fra byrådsmedlem 286 132. Byrådets mødekalender år 2011 287 133. Indstilling af medlem til

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 04. maj 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 04. maj 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 04. maj 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 110. Forslag til frikommuneforsøg på Økonomiudvalgets område 243 111. Grundskyld Vesthimmerlands

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Indholdsfortegnelse 007. Skorstensfejermester Helge Christiansen opsiger sit erhverv 3 008. Øvelsen Tordenskjold

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør Isabel Maria Oliveira Alves Bang Haugårdsvej 23 Næsborg 9670 Løgstør Sendt til: nl@aadalenstegnestue.dk Dato: 23. november 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54362

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 21. august 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 21. august 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 21. august 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 130. Ændret fordeling af hverv efter orlovsophør 285 131. Handlingsplan for socialafdelingen 287 132. Fordeling

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

I lokalplanen for området, som ejendommen er beliggende i (lokalplan nr. 27 fra 1981) fastsættes i 3:

I lokalplanen for området, som ejendommen er beliggende i (lokalplan nr. 27 fra 1981) fastsættes i 3: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Ole Vestergaard L. Heidemanns Vej 5 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Byzonetilladelse på ejendommen

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø.

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 26. maj

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Indholdsfortegnelse 590. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag Industriområde

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 Indholdsfortegnelse Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 2 Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg.

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg. GIV ET BUD Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev Jordstykke på 1.005 m2 udbydes til salg. Violvej, Breum, 7870 Roslev. Skive Kommune udbyder matr. nr. 3m Breum by, Grinderslev beliggende på Violvej i Breum

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere