åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Afdeling 30 Himmerlandsparken, Aars Indkøb af SINE-radioer Etablering af sandwichbar ved Aars Svømmehal Vesterbølle Efterskole - rykning af pantebrev Tillæg til spildevandsplan for Farsø Efterskole - Endelig vedtagelse Vedtagelse af kommuneplantillæg for Myrhøj Camping Planlægning for jordbrugsparcel ved Hyllebjergvej, V. Hornum - Endelig vedtagelse Planlægning for Farsø Efterskole, Viborgvej 71 - Endelig vedtagelse Planlægning for Lanterneprojektet, Løgstør - Forslag til høring Evt. etablering af overbygning Gedsted skole Meddelelser Ejendomssag Aars Ejendomssag - Simested Lukket - Taxabevilling 27 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber Sagsnr.: 11/1054 Fraværende: Bilag: 5704/11 Åben L105 Aflæggelse af halvårsregnskaber Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Byråds- og Økonomiudvalgsmedlem Per Bisgaard fremsatte på sidste Byrådsmøde ønske om, at Økonomiudvalget drøftede de nye regler om aflæggelse af halvårsregnskaber. Der er i Folketinget den 16. december 2010 fremsat lovforslag nr. L105 om ændring af lov om kommunernes styrelse (Aflæggelse af halvårsregnskab). Lovforslaget er vedlagt sagen. Lovforslaget indebærer: - Obligatorisk udarbejdelse af et halvårsregnskab for perioden 1. januar til 30 juni. Halvårsregnskabet skal offentliggøres Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab. Halvårsregnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og skal godkendes af Byrådet inden den 1. september Halvårsregnskabet skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet når Byrådet har godkendt det Halvårsregnskabet skal ikke revisionspåtegnes Halvårsregnskabet skal tilknyttes en supplementsperiode Alle beholdningskonti skal være afstemte Halvårsregnskabet omfatter kun det udgiftsbaserede regnskab Halvårsregnskabet skal vise de kommunale driftsudgifter og indtægter samt anlægsudgifter og indtægter, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Regnskabsopgørelsen skal i kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af det forventede resultat sammenholdt med budgettet. Endvidere skal opgørelsen indeholde en kort analyse og vurdering af det forventede resultat på del- og helårsbasis samt forklaring af årsager til afvigelser fra det budgetterede helårsbudget. Regnskabsoversigten skal vise det forventede regnskab på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb afgivne tillægsbevillinger med de forventede 4

5 helårsregnskabstal og de faktiske regnskabstal for 1. halvår. Regnskabsoversigten skal indeholde følgende kolonner: 1. Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse 2. Tillægsbevillinger afgivet i løbet af det 1. halvår 3. Forventet årsregnskab 4. Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget. Endvidere er indenrigs- og sundhedsministeriet bemyndiget til at fastsætte form og regler for halvårsregnskabet. Disse regler er endnu ikke fastsat. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Indførelsen at halvårsregnskaber vil være en ny aktivitet for kommunerne, men vurderes dog at være forbundet med begrænsede meromkostninger i lyset af den løbende budgetopfølgning, som allerede foregår i dag, og som halvårsregnskabet vil kunne integreres i. Administrationen indstiller - at lovforslaget drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 5

6 002. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Afdeling 30 Himmerlandsparken, Aars Sagsnr.: 10/41079 Fraværende: Bilag: /10Åben Skema C.pdf 1954/11 Åben Kommunal økonomi etape 4, /10Åben Følgeskrivelser til skema C Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jan Munkholm Kristensen Kuben Management har på vegne af Aars Boligforening fremsendt anmodning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum skema C vedr. 32 ældreboliger med tilhørende servicearealer i Himmerlandsparken, Aars, afd. 30 og 31. Den endelige anskaffelsessum på kr. overskrider den godkendte sum i skema B med kr. Overskridelsen skyldes følgende: 1. Ekstra grundkøbsudgift til naboejendom for at opnå bedre adgangsforhold mellem nærværende byggeri og Ældrecenter Solvang. 2. Rente og garantiudgifter som følge af at byggeriet er opført og slutfinansieres i en periode med voldsom rentestigning og problemer med tinglysning. 3. Merudgifter til håndværkere som følge af: - Bortkørsel og deponering af lettere forurenet jord. - Valg af indretning af ekstraordinært haveanlæg og ekstra P-pladser på tilkøbt nabogrund. - Tilvalg af indklædning af altangange, for at modgå træk- og vejrlig på udvendige forbindelser mellem boliger og service- samt fællesarealer. Anskaffelsessummen ligger stadig inden for den maximale anskaffelsessum udmeldt af Socialministeriet, kr. Den budgetterede husleje stiger ikke trods merudgiften, da kapitalydelsen for beboerne, i byggeperioden er nedsat fra 3,4 % til 2,8 %. Lovgrundlag Lov om almene boliger m.v. 6

7 Økonomi Konsekvensen for den kommunale økonomi er en forøgelse af grundkapitalindskuddet (7 %) på kr. Endvidere vil kommunegarantien for realkreditlån andrage kr mod oprindeligt kr. Administrationen indstiller - At endelig anskaffelsessum skema C godkendes og - At merudgiften til grundkapitalindskuddet på kr. dækkes af merprovenu ved grundsalg. 7

8 Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet udsat til næste Økonomiudvalgsmøde. Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 8

9 003. Indkøb af SINE-radioer Sagsnr.: 07/24709 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jørgen Hansen Beredskab Vesthimmerland fik på Byrådsmødet den 14. oktober 2010 en anlægsbevilling på kr. til dækning af udgifterne ved indførelse af Sikkerhedsnettet (SINE) i Vesthimmerlands Kommune. På samme møde blev der frigivet et rådighedsbeløb på kr. til indkøb af SINE-radioer i 2010 til ledelsesniveauet i Beredskab Vesthimmerland. Indkøb af radioer på manuelt niveau samt installering af vognradioer i beredskabets køretøjer planlægges gennemført i uge 3 4 i 2011, derfor ønskes den resterende del af rådighedsbeløbet frigivet. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 262 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet af 22. april Økonomi: På Redningsberedskabets anlægskonto for budgetår 2011 er der afsat et rådighedsbeløb på kr Beredskabet indstiller: - at Beredskabskommissionen ansøger om frigivelse af rådighedsbeløbet. Beslutning i Beredskabskommission den Indstillingen godkendt. Ib Nøhr Johansen og Mads Krarup Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Beredskabskommissionens indstilling anbefales godkendt. 9

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011

11 004. Etablering af sandwichbar ved Aars Svømmehal Sagsnr.: 10/21205 Fraværende: Bilag: 2394/11 Åben Himmerlandsgade 25, Aars - ny ansøgning om leje og udbygning af køkken i Aars Svømmehal 4601/11 Åben Himmerlandsgade 25, Aars - Plan- og facadetegning 8861/11 Åben Lejeaftale, tiltrådt d. 10. jan Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen Administrationen har modtaget en ansøgning om leje af et område i Aars svømmehal til etablering af en sandwichbar. Der ønskes etableret en sandwichbar, der sælger sund og nærende take away mad. Cafeen ønskes indrettet i svømmehallens nuværende tekøkken. Tekøkkenet ønskes ombygget/udbygget således, at der vil være mulighed for salg både inde i hallen og ud til gaden. Af tegningerne fremgår ombygningen/udbygningen. Selve omkostningerne ved ombygningen bekostes af lejeren. Ombygningen er budgetteret til kr. Der er udarbejdet en lejekontrakt, hvor der er taget højde for en tidsbegrænset leje på 5 år. Lejer er selv ansvarlig for bygge- og renoveringsarbejdet og dets gennemførelse. Udlejer fører tilsyn med arbejdet. Af den udarbejdede lejekontrakt fremgår bl.a. det lejedes benyttelse, lejemålets begyndelse og ophør, lejens størrelse, forsyning med varme, el og vand m.m., depositum, vedligeholdelse, renholdelse, lejemålets overtagelse og aflevering. Der er indhentet ejendomsmæglervurdering, og lejen er således fastsat på baggrund af denne. Yderligere kan oplyses, at der indrettes personale køkkenfaciliteter i det nuværende personalerum. Dette område stilles også til rådighed for brugerne. Denne ændring bekostes af ejeren. Svømmehallens nuværende salg af is m.m. overgår til Sandwichbaren. Der blev afholdt et møde den 4. januar 2011 med foreninger, der er brugere af svømmehallen, hvor projektideen blev præsenteret. Brugerne gav 11

12 samstemmende udtryk for, at denne anvendelse ville tilføre hallen en god dimension og understøtte brugen på en meget positiv måde. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Den årlige leje er fastsat til kr. ekskl. moms - betales forud. Lejer betaler for forbrug af el, der opsættes bimåler, og derudover betales for vand, varme og renovation med et årligt beløb på kr. Der betales et depositum svarende til 3 måneders leje. Lejen reguleres som beskrevet i aftalen. Det første år forventes ejerens bekostning af personalekøkken faciliteter at være på kr. Det forventede tab ved kiosksalg anslås til kr. årligt. Administrationen indstiller - at området udlejes på de i kontrakten beskrevne vilkår. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 12

13 005. Vesterbølle Efterskole - rykning af pantebrev Sagsnr.: 11/1206 Fraværende: Bilag: 6240/11 Åben Dokumenter fra Nykredit Realkredit A/S 6233/11 Åben Byggebudget - Vesterbølle Efterskole. - Budget, Vesterbølle efterskole pdf 6232/11 Åben Byggebudget - Vesterbølle Efterskole. Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Nykredit Realkredit A/S fremsender på vegne af Vesterbølle Efterskole anmodning om at kommunens pantebrev på 1,2 mio. kr. rykker for omlægning af lån med provenu. Den nye lånehjemtagelse medfører et provenu på ca. 1,5 mio. kr. Vesterbølle Efterskole v/kristian Dissing oplyser, at skolen - efter i 2009 at have forespurgt kommunen om eftergivelse af pantebrevet grundet behov for nye investeringer - har investeret ca. 1,7 mio. kr. i udskiftning af tag på hallen, redskabsrum og musikhus. Investeringerne er foretaget med en byggekredit, og provenuet af den nye låneomlægning skal anvendes til at indfri denne. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi Rykning af kommunens pantebrev forventes ikke at påvirke kommunens økonomi. Administrationen indstiller - at rykning for optagelse af nyt lån med provenu godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 13

14 006. Tillæg til spildevandsplan for Farsø Efterskole - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 08/10525 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til tillæg til spildevandsplan - Farsø efterskole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Administrationen har udarbejdet et tillæg til spildevandsplan for den tidligere Farsø Kommune. Forslaget har været i høring i perioden 6. oktober 2010 til 30. november 2010 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet indsigelser. Området udgør en del af den i lokalplanforslag nr planlagte udvidelse af Farsø Efterskole. Ved vedtagelse af tillægget, spildevandskloakeres området og regnvandet håndteres på eget område. Spildevandet ledes til Stistrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Der forventes følgende spildevandsmængder: Spildevand: ca. 20 PE. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr af december 2006, 32. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiften til kloakeringen er tidligere afholdt, da området er en udvidelse af en kloakeret grund. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget vedtages endeligt uden ændringer. 14

15 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 15

16 007. Vedtagelse af kommuneplantillæg for Myrhøj Camping Sagsnr.: 10/21580 Fraværende: Bilag: /10Åben Indsigelse fra Henning Elholm /10Åben Behandling af indsigelse 1706/11 Åben deklaration.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Kommuneplantillæg for udvidelse af Myrhøj Camping har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2010 til den 3. november Der er modtaget én indsigelse i høringsperioden, der dels vedlægges sagen som bilag og dels behandles i bilag. Når kommuneplantillægget er endelig vedtaget, vil campingpladsen få tilladelse til udvidelse i form af en landzonetilladelse. Idet kommuneplantillægget indstilles til vedtagelse uden ændringer vedlægges det ikke som bilag. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at kommuneplantillæg vedtages endeligt uden ændringer. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 16

17 008. Planlægning for jordbrugsparcel ved Hyllebjergvej, V. Hornum - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 09/29265 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til lokalplan nr /10Åben Forslag til KP Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til kommuneplantillæg nr. KP og forslag til lokalplan nr har været i høring i perioden 8. september 2010 til 2. november 2010 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet indsigelser. Planforslagene vedlægges som bilag. Kommuneplantillægget indarbejdes i den digitale kommuneplan og kan ses på Planerne er udarbejdet på baggrund af ansøgning om etablering af jordbrugsparcel på adressen Hyllebjergvej 7 i Vester Hornum. Ansøger ønsker at opføre ny garage og fyrrum samt lagerhal til tre heste og landbrugsmaskiner. Eksisterende værksted, fyrrum og læskur nedrives. Ejendommen ligger kun delvist indenfor landsbyafgrænsningen, og der kræves derfor kommuneplantillæg og lokalplan. Lokalplanen vil indeholde bonusvirkning, så lokalplanens bestemmelser erstatter landzonetilladelser. Som følge af landsbyafgræsningen er ejendommen delvist i byzone og delvist i landzone. Der søges om at tilbageføre hele matriklen til landzone. Jordbrugsparceller er normalt placeret i landzone, da der ikke er tale om decideret byudvikling. Jordbrugsparceller er udstykninger til boligformål kombineret med hobbyprægede, jordbrugsmæssige formål. Ved jordbrugsparceller skal den bebyggelige del indgå som en naturlig udfyldning i eller afrunding af byen, og parcellen skal placeres, så den udgør en varig grænse mellem byen og det åbne land. Dette vurderes at være opfyldt. I lokalplanen kan der ikke fastsættes bestemmelser om dyrehold, idet dyrehold reguleres i miljølovgivningen. Bl.a. er det ikke tilladt at holde heste, køer, grise, geder mv. i områder beliggende i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål (jordbrugsparcel). Dette forbud kan kommunen dog dispensere fra 17

18 efter nabohøring. I redegørelsen til lokalplanen fremgå det, at Vesthimmerlands Kommune er sindet at meddele en sådan dispensation. Der skal dog ske en forudgående naboorientering. Lovgrundlag Planlovens Kap. 4, 5, 6 og 45. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer, såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 18

19 009. Planlægning for Farsø Efterskole, Viborgvej 71 - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 08/10525 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP /10Åben Forslag til lokalplan nr /10Åben Oversigt over indsigelser og forvaltningens indstilling /10Åben Indsigelse fra DN Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til kommuneplantillæg nr. KP og lokalplan nr for Farsø Efterskole har været i høring i perioden 6. oktober 2010 til 30. november 2010 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er indkommet en indsigelse. Forvaltningens indstilling til ændringer i planerne kan ses i bilag. Planforslagene vedlægges som bilag. Kommuneplantillægget indarbejdes i den digitale kommuneplan og kan ses på Planerne er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra Farsø Efterskole Efterskolen er nu omfattet af lokalplan nr. 97. Farsø Efterskole har imidlertid identificeret en række behov og har på baggrund heraf udarbejdet en langsigtet udbygningsplan, der tilgodeser disse behov og samtidig levner plads for en videre udvikling. Planforslagene åbner mulighed for at realisere denne udbygningsplan, og dermed udvidelse af efterskolen i flere etaper. I projektet indgår en forlægning af Perlevej, og dermed en udvidelse af kommuneplanrammen og lokalplanområdet. Der er i lokalplanen fastlagt byggefelter for byggeriet. Dele af området, som er omfattet af naturbeskyttelse skal bibeholde sin nuværende karakter. Størstedelen af efterskolens område er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Miljøcenter Århus har meddelt, at de er sindet at meddele dispensation til byggeriet. 19

20 Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillæg vedtages endeligt med ændringer som indstillet, og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages endeligt med ændringer som indstillet, såfremt forslaget til kommuneplantillæg vedtages. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 20

21 010. Planlægning for Lanterneprojektet, Løgstør - Forslag til høring Sagsnr.: 09/2920 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP /11 Åben Miljørapport 315/11 Åben Forslag til lokalplan nr Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. KP til kommuneplan 09 og lokalplanforslag nr for et areal syd for Løgstør skole, der åbner mulighed for etablering af "Projekt Lanternen" i form af et idræts-, kultur- og sundhedscenter. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for så vidt angår maks. bygningshøjde. Derfor er der udarbejdet tillæg til kommuneplanen, der sikrer den nødvendige overensstemmelse, sådan at der kan opføres én multihal med en bygningshøjde indtil 12 meter og en svømmehal med en bygningshøjde indtil 10 meter. Derudover fastholdes eksisterende rammebestemmelser for området. Der er foretaget miljøscreening af planforslagene. Formålet har været at afgøre hvorvidt virkeliggørelsen af planerne vil give sandsynlig væsentlig virkning på miljøet. På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering med tilhørende miljørapport. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillægget vedtages og udsendes i offentlig høring, - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages og udsendes i offentlig høring og 21

22 - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Miljørapporten udsendes i offentlig høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 22

23 011. Evt. etablering af overbygning Gedsted skole Sagsnr.: 11/495 Fraværende: Bilag: 2677/11 Åben Hvor er eleverne gået hen de sidste 3 år og andre spørgsmål 2675/11 Åben Forklaringer til udregningerne 2673/11 Åben Overbygning på Gedsted Skole - materiale udarbejdet af skolen 2979/11 Åben Udtalelse om overbygning Gedsted Skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Byrådet besluttede på møde den 25.november 2010 at sende spørgsmålet om en evt. etablering af overbygning på Gedsted Skole tilbage til udvalget til fornyet behandling. Forvaltningen har indhentet udtalelse fra bestyrelsen på Gedsted Skole i henhold til folkeskolelovens 40, stk I denne udtalelse erklærer bestyrelsen sig parat til at påtage sig opgaven. Udvalget og forvaltningen har den 16. december 2010 været på besøg på skolen bl.a. for at se lokaliteter og tale med bestyrelse og leder om en evt. etablering af overbygning. Det er skolens og forvaltningens opfattelse, at der vil kunne etableres 2 klasselokaler i skolens bygninger, idet det dog skønnes nødvendigt at indkøbe møbler for ca kr. til det ene lokale. Driften af 2 klasser i overbygningen forventes at kunne ske indenfor den normale tildeling af driftsmidler og en engangstildeling på kr. pr. elev i lighed med den tildeling, der vil ske til de skoler, der skal modtage elever fra de nedlagte skoler. Skoleledelse og bestyrelse havde udarbejdet et materiale til mødet, som medsendes som bilag. Forvaltningen har udarbejdet forskellige beregninger til belysning af spørgsmålet, men det skal bemærkes, at udregningerne er et øjebliksbillede, idet elevtallene løbende ændrer sig, og de konkrete tal kan derfor i takt hermed ændre sig. Det er uvist, hvordan elever fra Ullits, Louns-Alstrup, Fjelsø og Aalestrup vil 23

24 vælge overbygning med et tilbud i Gedsted. Elever fra Gedsted kan også tænkes at vælge en anden skole end Gedsted. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Børne- og skoleudvalget den Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Socialdemokratiet og Det radikale Venstre indstiller at der oprettes en overbygning på Gedsted skole. Venstre og Konservative stemmer imod. Ilse Skadhauge var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i Økonomiudvalget, bestående af Knud Kristensen (C), Kirsten Moesgaard (C), Jens Lauritzen (V), Per Bisgaard (V), Uffe Bro (A) og Asger Andersen (A), kan ikke anbefale etablering af overbygning på Gedsted Skole. Ninni Lodahl Gjessing (B) anbefaler etablering af en overbygning på Gedsted Skole. 24

25 012. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 25

26 013. Ejendomssag Aars Sagsnr.: 11/868 Fraværende: Bilag: 4618/11 Åben Aars Rideskole.pdf 4622/11 Åben Aars Rideskole.doc Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandler: Bettina Breiner. Forvaltningen har modtaget en ansøgning om udvidelse af Aars Rideskole. I forbindelse med udvidelsen er det for det forelagte projekt nødvendigt, at rideskolen kan erhverve en lille del, på anslået 275 m 2 af kommunens ejendom beliggende sydøst for det nuværende skel mellem rideskolen og kommunen. Se bilag 1 Forvaltningen finder det rimeligt, at rideskolen erhverver arealet mod, at rideskole betaler 15 kr. pr. m 2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag og alle omkostningerne ved handlen. Aars Rideskole har modtaget udkast til en købsaftale, og er orienteret om vilkårene for en eventuel handel. Udkastet er vedlagt som bilag 2. Udkastet er i henhold til lignende sager, hvor køber betaler 15,00 kr. pr. m 2 og afholder omkostningerne. Forvaltningen finder derfor, at udkastet til købsaftalen sidestiller Aars Rideskole med andre private virksomheder i kommunen, som måtte ønske at erhverve mindre arealer som ikke tidligere har været udbudte og som kan sælges uden udbud. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 68. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En nettoindtægt på kr. eksklusiv moms til kommunen. Indtægter er indeholdt i ordinært budget for Administrationen indstiller - at købsaftalen tiltrædes i sin helhed. 26

27 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens instilling godkendt. 27

28 014. Ejendomssag - Simested Sagsnr.: 10/39579 Fraværende: Bilag: 4542/11 Åben branddam Boldrupvej.pdf Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandler: Bettina Breiner. Forvaltningen har modtaget en ansøgning om erhvervelse af en branddam beliggende på matr.nr. 2a Torup by, Simested med anslået areal m 2. Se bilag 1. Branddam skal benyttes i forbindelse med driften af en maskinhandel og skal udnyttes til udledning af vaskevand / spildevand. Arealet har ikke tidligere været udbudt til erhverv og kan som sådan ikke udbydes til erhverv i traditionel forstand. Forvaltningen finder, at branddammen kan sælges til virksomheden, således at der ikke udledes vaskevand / spildevand på en kommunal ejendom. Forvaltningen har været i forhandlinger med indehaveren af Thorup Maskinhandel (i det følgende benævnt virksomheden) om salg af branddammen til virksomheden. Forvaltningen fremsendte d. 9. december 2010 forslag til pris og vilkår for handlen. Herunder at virksomheden betalte 15 kr. pr. m 2 eksklusiv tilslutningsbidrag, samt at aftale for at undgå de nye momsregler skulle indgås inden den 23. december 2010 og at virksomheden betalte alle omkostninger i forbindelse med handlen. Virksomheden svarede tilbage inden den 23. december 2010, at den tilbyder 10,00 kr. pr. m 2, samt at kommunen afholder alle omkostninger ved handlen. Forvaltningen fandt ikke buddet fra virksomheden acceptabelt, idet der er tale om bedre muligheder for drift af virksomheden på den pågældende adresse. Yderligere vil en handlen på de af virksomheden nævnte vilkår påfører kommunen et tab på anslået kr. idet omkostninger til arealoverførelsen ifølge landinspektør beløber sig til anslået kr. Forvaltningen har 5. januar 2011, efter afvisning af virksomhedens tilbud 28

29 modtaget et bud der hedder 15 kr. pr. m 2 og at kommunen fortsat afholder omkostningerne ved handlen. Omkostningerne er af landinspektør oplyst til anslået kr. Forvaltningen har i andre lignende sager solgt til 15 kr. pr. m 2, samt at køber afholder omkostningerne ved handlen. De tilsvarende handler har været indgået før 1. januar 2011, hvorved kommune ikke har skullet svare moms af beløbet. Da handlen ikke er effektueret inden den 23. december 2010 finder forvaltningen, at der skal svares moms af beløbet, således at prisen bliver 15 kr. pr. m 2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag. Forvaltningen finder derfor fortsat, at virksomheden skal have samme vilkår som andre virksomheder i kommunen for erhvervelse af et areal til brug for erhverv. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 68. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En nettoindtægt til kommunen på kr., såfremt forvaltningens forslag til salgsvilkår opretholdes. Såfremt virksomhedens forslag accepteres, vil netto indtægten være på 0 kr. Administrationen indstiller - at forvaltningens forslag til salgsvilkår opretholdes af principielle grunde. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der ikke skal betales moms, da der er tale om landbrugsjord. 29

30 015. Lukket - Taxabevilling Sagsnr.: 10/32030 Fraværende: Bilag: Underskrifter Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro 30

31 31 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011