åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Afdeling 30 Himmerlandsparken, Aars Indkøb af SINE-radioer Etablering af sandwichbar ved Aars Svømmehal Vesterbølle Efterskole - rykning af pantebrev Tillæg til spildevandsplan for Farsø Efterskole - Endelig vedtagelse Vedtagelse af kommuneplantillæg for Myrhøj Camping Planlægning for jordbrugsparcel ved Hyllebjergvej, V. Hornum - Endelig vedtagelse Planlægning for Farsø Efterskole, Viborgvej 71 - Endelig vedtagelse Planlægning for Lanterneprojektet, Løgstør - Forslag til høring Evt. etablering af overbygning Gedsted skole Meddelelser Ejendomssag Aars Ejendomssag - Simested Lukket - Taxabevilling 27 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber Sagsnr.: 11/1054 Fraværende: Bilag: 5704/11 Åben L105 Aflæggelse af halvårsregnskaber Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Byråds- og Økonomiudvalgsmedlem Per Bisgaard fremsatte på sidste Byrådsmøde ønske om, at Økonomiudvalget drøftede de nye regler om aflæggelse af halvårsregnskaber. Der er i Folketinget den 16. december 2010 fremsat lovforslag nr. L105 om ændring af lov om kommunernes styrelse (Aflæggelse af halvårsregnskab). Lovforslaget er vedlagt sagen. Lovforslaget indebærer: - Obligatorisk udarbejdelse af et halvårsregnskab for perioden 1. januar til 30 juni. Halvårsregnskabet skal offentliggøres Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab. Halvårsregnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og skal godkendes af Byrådet inden den 1. september Halvårsregnskabet skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet når Byrådet har godkendt det Halvårsregnskabet skal ikke revisionspåtegnes Halvårsregnskabet skal tilknyttes en supplementsperiode Alle beholdningskonti skal være afstemte Halvårsregnskabet omfatter kun det udgiftsbaserede regnskab Halvårsregnskabet skal vise de kommunale driftsudgifter og indtægter samt anlægsudgifter og indtægter, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Regnskabsopgørelsen skal i kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af det forventede resultat sammenholdt med budgettet. Endvidere skal opgørelsen indeholde en kort analyse og vurdering af det forventede resultat på del- og helårsbasis samt forklaring af årsager til afvigelser fra det budgetterede helårsbudget. Regnskabsoversigten skal vise det forventede regnskab på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb afgivne tillægsbevillinger med de forventede 4

5 helårsregnskabstal og de faktiske regnskabstal for 1. halvår. Regnskabsoversigten skal indeholde følgende kolonner: 1. Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse 2. Tillægsbevillinger afgivet i løbet af det 1. halvår 3. Forventet årsregnskab 4. Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget. Endvidere er indenrigs- og sundhedsministeriet bemyndiget til at fastsætte form og regler for halvårsregnskabet. Disse regler er endnu ikke fastsat. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Indførelsen at halvårsregnskaber vil være en ny aktivitet for kommunerne, men vurderes dog at være forbundet med begrænsede meromkostninger i lyset af den løbende budgetopfølgning, som allerede foregår i dag, og som halvårsregnskabet vil kunne integreres i. Administrationen indstiller - at lovforslaget drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 5

6 002. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Afdeling 30 Himmerlandsparken, Aars Sagsnr.: 10/41079 Fraværende: Bilag: /10Åben Skema C.pdf 1954/11 Åben Kommunal økonomi etape 4, /10Åben Følgeskrivelser til skema C Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jan Munkholm Kristensen Kuben Management har på vegne af Aars Boligforening fremsendt anmodning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum skema C vedr. 32 ældreboliger med tilhørende servicearealer i Himmerlandsparken, Aars, afd. 30 og 31. Den endelige anskaffelsessum på kr. overskrider den godkendte sum i skema B med kr. Overskridelsen skyldes følgende: 1. Ekstra grundkøbsudgift til naboejendom for at opnå bedre adgangsforhold mellem nærværende byggeri og Ældrecenter Solvang. 2. Rente og garantiudgifter som følge af at byggeriet er opført og slutfinansieres i en periode med voldsom rentestigning og problemer med tinglysning. 3. Merudgifter til håndværkere som følge af: - Bortkørsel og deponering af lettere forurenet jord. - Valg af indretning af ekstraordinært haveanlæg og ekstra P-pladser på tilkøbt nabogrund. - Tilvalg af indklædning af altangange, for at modgå træk- og vejrlig på udvendige forbindelser mellem boliger og service- samt fællesarealer. Anskaffelsessummen ligger stadig inden for den maximale anskaffelsessum udmeldt af Socialministeriet, kr. Den budgetterede husleje stiger ikke trods merudgiften, da kapitalydelsen for beboerne, i byggeperioden er nedsat fra 3,4 % til 2,8 %. Lovgrundlag Lov om almene boliger m.v. 6

7 Økonomi Konsekvensen for den kommunale økonomi er en forøgelse af grundkapitalindskuddet (7 %) på kr. Endvidere vil kommunegarantien for realkreditlån andrage kr mod oprindeligt kr. Administrationen indstiller - At endelig anskaffelsessum skema C godkendes og - At merudgiften til grundkapitalindskuddet på kr. dækkes af merprovenu ved grundsalg. 7

8 Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet udsat til næste Økonomiudvalgsmøde. Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 8

9 003. Indkøb af SINE-radioer Sagsnr.: 07/24709 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jørgen Hansen Beredskab Vesthimmerland fik på Byrådsmødet den 14. oktober 2010 en anlægsbevilling på kr. til dækning af udgifterne ved indførelse af Sikkerhedsnettet (SINE) i Vesthimmerlands Kommune. På samme møde blev der frigivet et rådighedsbeløb på kr. til indkøb af SINE-radioer i 2010 til ledelsesniveauet i Beredskab Vesthimmerland. Indkøb af radioer på manuelt niveau samt installering af vognradioer i beredskabets køretøjer planlægges gennemført i uge 3 4 i 2011, derfor ønskes den resterende del af rådighedsbeløbet frigivet. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 262 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet af 22. april Økonomi: På Redningsberedskabets anlægskonto for budgetår 2011 er der afsat et rådighedsbeløb på kr Beredskabet indstiller: - at Beredskabskommissionen ansøger om frigivelse af rådighedsbeløbet. Beslutning i Beredskabskommission den Indstillingen godkendt. Ib Nøhr Johansen og Mads Krarup Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Beredskabskommissionens indstilling anbefales godkendt. 9

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011

11 004. Etablering af sandwichbar ved Aars Svømmehal Sagsnr.: 10/21205 Fraværende: Bilag: 2394/11 Åben Himmerlandsgade 25, Aars - ny ansøgning om leje og udbygning af køkken i Aars Svømmehal 4601/11 Åben Himmerlandsgade 25, Aars - Plan- og facadetegning 8861/11 Åben Lejeaftale, tiltrådt d. 10. jan Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen Administrationen har modtaget en ansøgning om leje af et område i Aars svømmehal til etablering af en sandwichbar. Der ønskes etableret en sandwichbar, der sælger sund og nærende take away mad. Cafeen ønskes indrettet i svømmehallens nuværende tekøkken. Tekøkkenet ønskes ombygget/udbygget således, at der vil være mulighed for salg både inde i hallen og ud til gaden. Af tegningerne fremgår ombygningen/udbygningen. Selve omkostningerne ved ombygningen bekostes af lejeren. Ombygningen er budgetteret til kr. Der er udarbejdet en lejekontrakt, hvor der er taget højde for en tidsbegrænset leje på 5 år. Lejer er selv ansvarlig for bygge- og renoveringsarbejdet og dets gennemførelse. Udlejer fører tilsyn med arbejdet. Af den udarbejdede lejekontrakt fremgår bl.a. det lejedes benyttelse, lejemålets begyndelse og ophør, lejens størrelse, forsyning med varme, el og vand m.m., depositum, vedligeholdelse, renholdelse, lejemålets overtagelse og aflevering. Der er indhentet ejendomsmæglervurdering, og lejen er således fastsat på baggrund af denne. Yderligere kan oplyses, at der indrettes personale køkkenfaciliteter i det nuværende personalerum. Dette område stilles også til rådighed for brugerne. Denne ændring bekostes af ejeren. Svømmehallens nuværende salg af is m.m. overgår til Sandwichbaren. Der blev afholdt et møde den 4. januar 2011 med foreninger, der er brugere af svømmehallen, hvor projektideen blev præsenteret. Brugerne gav 11

12 samstemmende udtryk for, at denne anvendelse ville tilføre hallen en god dimension og understøtte brugen på en meget positiv måde. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Den årlige leje er fastsat til kr. ekskl. moms - betales forud. Lejer betaler for forbrug af el, der opsættes bimåler, og derudover betales for vand, varme og renovation med et årligt beløb på kr. Der betales et depositum svarende til 3 måneders leje. Lejen reguleres som beskrevet i aftalen. Det første år forventes ejerens bekostning af personalekøkken faciliteter at være på kr. Det forventede tab ved kiosksalg anslås til kr. årligt. Administrationen indstiller - at området udlejes på de i kontrakten beskrevne vilkår. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 12

13 005. Vesterbølle Efterskole - rykning af pantebrev Sagsnr.: 11/1206 Fraværende: Bilag: 6240/11 Åben Dokumenter fra Nykredit Realkredit A/S 6233/11 Åben Byggebudget - Vesterbølle Efterskole. - Budget, Vesterbølle efterskole pdf 6232/11 Åben Byggebudget - Vesterbølle Efterskole. Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Nykredit Realkredit A/S fremsender på vegne af Vesterbølle Efterskole anmodning om at kommunens pantebrev på 1,2 mio. kr. rykker for omlægning af lån med provenu. Den nye lånehjemtagelse medfører et provenu på ca. 1,5 mio. kr. Vesterbølle Efterskole v/kristian Dissing oplyser, at skolen - efter i 2009 at have forespurgt kommunen om eftergivelse af pantebrevet grundet behov for nye investeringer - har investeret ca. 1,7 mio. kr. i udskiftning af tag på hallen, redskabsrum og musikhus. Investeringerne er foretaget med en byggekredit, og provenuet af den nye låneomlægning skal anvendes til at indfri denne. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi Rykning af kommunens pantebrev forventes ikke at påvirke kommunens økonomi. Administrationen indstiller - at rykning for optagelse af nyt lån med provenu godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 13

14 006. Tillæg til spildevandsplan for Farsø Efterskole - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 08/10525 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til tillæg til spildevandsplan - Farsø efterskole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Administrationen har udarbejdet et tillæg til spildevandsplan for den tidligere Farsø Kommune. Forslaget har været i høring i perioden 6. oktober 2010 til 30. november 2010 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet indsigelser. Området udgør en del af den i lokalplanforslag nr planlagte udvidelse af Farsø Efterskole. Ved vedtagelse af tillægget, spildevandskloakeres området og regnvandet håndteres på eget område. Spildevandet ledes til Stistrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Der forventes følgende spildevandsmængder: Spildevand: ca. 20 PE. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr af december 2006, 32. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiften til kloakeringen er tidligere afholdt, da området er en udvidelse af en kloakeret grund. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget vedtages endeligt uden ændringer. 14

15 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 15

16 007. Vedtagelse af kommuneplantillæg for Myrhøj Camping Sagsnr.: 10/21580 Fraværende: Bilag: /10Åben Indsigelse fra Henning Elholm /10Åben Behandling af indsigelse 1706/11 Åben deklaration.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Kommuneplantillæg for udvidelse af Myrhøj Camping har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2010 til den 3. november Der er modtaget én indsigelse i høringsperioden, der dels vedlægges sagen som bilag og dels behandles i bilag. Når kommuneplantillægget er endelig vedtaget, vil campingpladsen få tilladelse til udvidelse i form af en landzonetilladelse. Idet kommuneplantillægget indstilles til vedtagelse uden ændringer vedlægges det ikke som bilag. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at kommuneplantillæg vedtages endeligt uden ændringer. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 16

17 008. Planlægning for jordbrugsparcel ved Hyllebjergvej, V. Hornum - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 09/29265 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til lokalplan nr /10Åben Forslag til KP Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til kommuneplantillæg nr. KP og forslag til lokalplan nr har været i høring i perioden 8. september 2010 til 2. november 2010 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet indsigelser. Planforslagene vedlægges som bilag. Kommuneplantillægget indarbejdes i den digitale kommuneplan og kan ses på Planerne er udarbejdet på baggrund af ansøgning om etablering af jordbrugsparcel på adressen Hyllebjergvej 7 i Vester Hornum. Ansøger ønsker at opføre ny garage og fyrrum samt lagerhal til tre heste og landbrugsmaskiner. Eksisterende værksted, fyrrum og læskur nedrives. Ejendommen ligger kun delvist indenfor landsbyafgrænsningen, og der kræves derfor kommuneplantillæg og lokalplan. Lokalplanen vil indeholde bonusvirkning, så lokalplanens bestemmelser erstatter landzonetilladelser. Som følge af landsbyafgræsningen er ejendommen delvist i byzone og delvist i landzone. Der søges om at tilbageføre hele matriklen til landzone. Jordbrugsparceller er normalt placeret i landzone, da der ikke er tale om decideret byudvikling. Jordbrugsparceller er udstykninger til boligformål kombineret med hobbyprægede, jordbrugsmæssige formål. Ved jordbrugsparceller skal den bebyggelige del indgå som en naturlig udfyldning i eller afrunding af byen, og parcellen skal placeres, så den udgør en varig grænse mellem byen og det åbne land. Dette vurderes at være opfyldt. I lokalplanen kan der ikke fastsættes bestemmelser om dyrehold, idet dyrehold reguleres i miljølovgivningen. Bl.a. er det ikke tilladt at holde heste, køer, grise, geder mv. i områder beliggende i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål (jordbrugsparcel). Dette forbud kan kommunen dog dispensere fra 17

18 efter nabohøring. I redegørelsen til lokalplanen fremgå det, at Vesthimmerlands Kommune er sindet at meddele en sådan dispensation. Der skal dog ske en forudgående naboorientering. Lovgrundlag Planlovens Kap. 4, 5, 6 og 45. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer, såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 18

19 009. Planlægning for Farsø Efterskole, Viborgvej 71 - Endelig vedtagelse Sagsnr.: 08/10525 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP /10Åben Forslag til lokalplan nr /10Åben Oversigt over indsigelser og forvaltningens indstilling /10Åben Indsigelse fra DN Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til kommuneplantillæg nr. KP og lokalplan nr for Farsø Efterskole har været i høring i perioden 6. oktober 2010 til 30. november 2010 og indstilles til endelig vedtagelse. Der er indkommet en indsigelse. Forvaltningens indstilling til ændringer i planerne kan ses i bilag. Planforslagene vedlægges som bilag. Kommuneplantillægget indarbejdes i den digitale kommuneplan og kan ses på Planerne er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra Farsø Efterskole Efterskolen er nu omfattet af lokalplan nr. 97. Farsø Efterskole har imidlertid identificeret en række behov og har på baggrund heraf udarbejdet en langsigtet udbygningsplan, der tilgodeser disse behov og samtidig levner plads for en videre udvikling. Planforslagene åbner mulighed for at realisere denne udbygningsplan, og dermed udvidelse af efterskolen i flere etaper. I projektet indgår en forlægning af Perlevej, og dermed en udvidelse af kommuneplanrammen og lokalplanområdet. Der er i lokalplanen fastlagt byggefelter for byggeriet. Dele af området, som er omfattet af naturbeskyttelse skal bibeholde sin nuværende karakter. Størstedelen af efterskolens område er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Miljøcenter Århus har meddelt, at de er sindet at meddele dispensation til byggeriet. 19

20 Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillæg vedtages endeligt med ændringer som indstillet, og - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages endeligt med ændringer som indstillet, såfremt forslaget til kommuneplantillæg vedtages. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 20

21 010. Planlægning for Lanterneprojektet, Løgstør - Forslag til høring Sagsnr.: 09/2920 Fraværende: Bilag: /10Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP /11 Åben Miljørapport 315/11 Åben Forslag til lokalplan nr Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. KP til kommuneplan 09 og lokalplanforslag nr for et areal syd for Løgstør skole, der åbner mulighed for etablering af "Projekt Lanternen" i form af et idræts-, kultur- og sundhedscenter. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for så vidt angår maks. bygningshøjde. Derfor er der udarbejdet tillæg til kommuneplanen, der sikrer den nødvendige overensstemmelse, sådan at der kan opføres én multihal med en bygningshøjde indtil 12 meter og en svømmehal med en bygningshøjde indtil 10 meter. Derudover fastholdes eksisterende rammebestemmelser for området. Der er foretaget miljøscreening af planforslagene. Formålet har været at afgøre hvorvidt virkeliggørelsen af planerne vil give sandsynlig væsentlig virkning på miljøet. På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering med tilhørende miljørapport. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillægget vedtages og udsendes i offentlig høring, - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages og udsendes i offentlig høring og 21

22 - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Miljørapporten udsendes i offentlig høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 22

23 011. Evt. etablering af overbygning Gedsted skole Sagsnr.: 11/495 Fraværende: Bilag: 2677/11 Åben Hvor er eleverne gået hen de sidste 3 år og andre spørgsmål 2675/11 Åben Forklaringer til udregningerne 2673/11 Åben Overbygning på Gedsted Skole - materiale udarbejdet af skolen 2979/11 Åben Udtalelse om overbygning Gedsted Skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Byrådet besluttede på møde den 25.november 2010 at sende spørgsmålet om en evt. etablering af overbygning på Gedsted Skole tilbage til udvalget til fornyet behandling. Forvaltningen har indhentet udtalelse fra bestyrelsen på Gedsted Skole i henhold til folkeskolelovens 40, stk I denne udtalelse erklærer bestyrelsen sig parat til at påtage sig opgaven. Udvalget og forvaltningen har den 16. december 2010 været på besøg på skolen bl.a. for at se lokaliteter og tale med bestyrelse og leder om en evt. etablering af overbygning. Det er skolens og forvaltningens opfattelse, at der vil kunne etableres 2 klasselokaler i skolens bygninger, idet det dog skønnes nødvendigt at indkøbe møbler for ca kr. til det ene lokale. Driften af 2 klasser i overbygningen forventes at kunne ske indenfor den normale tildeling af driftsmidler og en engangstildeling på kr. pr. elev i lighed med den tildeling, der vil ske til de skoler, der skal modtage elever fra de nedlagte skoler. Skoleledelse og bestyrelse havde udarbejdet et materiale til mødet, som medsendes som bilag. Forvaltningen har udarbejdet forskellige beregninger til belysning af spørgsmålet, men det skal bemærkes, at udregningerne er et øjebliksbillede, idet elevtallene løbende ændrer sig, og de konkrete tal kan derfor i takt hermed ændre sig. Det er uvist, hvordan elever fra Ullits, Louns-Alstrup, Fjelsø og Aalestrup vil 23

24 vælge overbygning med et tilbud i Gedsted. Elever fra Gedsted kan også tænkes at vælge en anden skole end Gedsted. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Børne- og skoleudvalget den Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Socialdemokratiet og Det radikale Venstre indstiller at der oprettes en overbygning på Gedsted skole. Venstre og Konservative stemmer imod. Ilse Skadhauge var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i Økonomiudvalget, bestående af Knud Kristensen (C), Kirsten Moesgaard (C), Jens Lauritzen (V), Per Bisgaard (V), Uffe Bro (A) og Asger Andersen (A), kan ikke anbefale etablering af overbygning på Gedsted Skole. Ninni Lodahl Gjessing (B) anbefaler etablering af en overbygning på Gedsted Skole. 24

25 012. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 25

26 013. Ejendomssag Aars Sagsnr.: 11/868 Fraværende: Bilag: 4618/11 Åben Aars Rideskole.pdf 4622/11 Åben Aars Rideskole.doc Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandler: Bettina Breiner. Forvaltningen har modtaget en ansøgning om udvidelse af Aars Rideskole. I forbindelse med udvidelsen er det for det forelagte projekt nødvendigt, at rideskolen kan erhverve en lille del, på anslået 275 m 2 af kommunens ejendom beliggende sydøst for det nuværende skel mellem rideskolen og kommunen. Se bilag 1 Forvaltningen finder det rimeligt, at rideskolen erhverver arealet mod, at rideskole betaler 15 kr. pr. m 2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag og alle omkostningerne ved handlen. Aars Rideskole har modtaget udkast til en købsaftale, og er orienteret om vilkårene for en eventuel handel. Udkastet er vedlagt som bilag 2. Udkastet er i henhold til lignende sager, hvor køber betaler 15,00 kr. pr. m 2 og afholder omkostningerne. Forvaltningen finder derfor, at udkastet til købsaftalen sidestiller Aars Rideskole med andre private virksomheder i kommunen, som måtte ønske at erhverve mindre arealer som ikke tidligere har været udbudte og som kan sælges uden udbud. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 68. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En nettoindtægt på kr. eksklusiv moms til kommunen. Indtægter er indeholdt i ordinært budget for Administrationen indstiller - at købsaftalen tiltrædes i sin helhed. 26

27 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens instilling godkendt. 27

28 014. Ejendomssag - Simested Sagsnr.: 10/39579 Fraværende: Bilag: 4542/11 Åben branddam Boldrupvej.pdf Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandler: Bettina Breiner. Forvaltningen har modtaget en ansøgning om erhvervelse af en branddam beliggende på matr.nr. 2a Torup by, Simested med anslået areal m 2. Se bilag 1. Branddam skal benyttes i forbindelse med driften af en maskinhandel og skal udnyttes til udledning af vaskevand / spildevand. Arealet har ikke tidligere været udbudt til erhverv og kan som sådan ikke udbydes til erhverv i traditionel forstand. Forvaltningen finder, at branddammen kan sælges til virksomheden, således at der ikke udledes vaskevand / spildevand på en kommunal ejendom. Forvaltningen har været i forhandlinger med indehaveren af Thorup Maskinhandel (i det følgende benævnt virksomheden) om salg af branddammen til virksomheden. Forvaltningen fremsendte d. 9. december 2010 forslag til pris og vilkår for handlen. Herunder at virksomheden betalte 15 kr. pr. m 2 eksklusiv tilslutningsbidrag, samt at aftale for at undgå de nye momsregler skulle indgås inden den 23. december 2010 og at virksomheden betalte alle omkostninger i forbindelse med handlen. Virksomheden svarede tilbage inden den 23. december 2010, at den tilbyder 10,00 kr. pr. m 2, samt at kommunen afholder alle omkostninger ved handlen. Forvaltningen fandt ikke buddet fra virksomheden acceptabelt, idet der er tale om bedre muligheder for drift af virksomheden på den pågældende adresse. Yderligere vil en handlen på de af virksomheden nævnte vilkår påfører kommunen et tab på anslået kr. idet omkostninger til arealoverførelsen ifølge landinspektør beløber sig til anslået kr. Forvaltningen har 5. januar 2011, efter afvisning af virksomhedens tilbud 28

29 modtaget et bud der hedder 15 kr. pr. m 2 og at kommunen fortsat afholder omkostningerne ved handlen. Omkostningerne er af landinspektør oplyst til anslået kr. Forvaltningen har i andre lignende sager solgt til 15 kr. pr. m 2, samt at køber afholder omkostningerne ved handlen. De tilsvarende handler har været indgået før 1. januar 2011, hvorved kommune ikke har skullet svare moms af beløbet. Da handlen ikke er effektueret inden den 23. december 2010 finder forvaltningen, at der skal svares moms af beløbet, således at prisen bliver 15 kr. pr. m 2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag. Forvaltningen finder derfor fortsat, at virksomheden skal have samme vilkår som andre virksomheder i kommunen for erhvervelse af et areal til brug for erhverv. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 68. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En nettoindtægt til kommunen på kr., såfremt forvaltningens forslag til salgsvilkår opretholdes. Såfremt virksomhedens forslag accepteres, vil netto indtægten være på 0 kr. Administrationen indstiller - at forvaltningens forslag til salgsvilkår opretholdes af principielle grunde. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der ikke skal betales moms, da der er tale om landbrugsjord. 29

30 015. Lukket - Taxabevilling Sagsnr.: 10/32030 Fraværende: Bilag: Underskrifter Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro 30

31 31 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej i Løgstør 2012 3 002. Kontaktforløb

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde til erhvervsgrund til parkeringsplads mm. i forbindelse med opførelse af dagligvarebutik og beboerhus

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Udbud af ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Samlet grundareal 7.091 m 2 Samlet bebygget areal 2.329 m 2 Tilbudsfrist mandag 4. august 2014 kl.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere