GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET"

Transkript

1

2

3 GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET ET INTERKOLLEGIALT LÆRINGSPROJEKT FOR LEDERE UNDER STRUKTURREFORMENS VILKÅR Jacob Hilden Winsløw Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København

4 NFA-rapport Titel Undertitel Forfattere Institution Udgiver God ledelse på ældreområdet Et interkollegialt læringsprojekt for ledere under strukturreformens vilkår Jacob Hilden Winsløw Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Redaktion afsluttet Juni 2010 Udgivet August 2010 Finansiel støtte Bedes citeret Satspuljebevilling til SOSU-programmet Winsløw JH. God ledelse på ældreområdet. Et interkollegialt læringsprojekt for ledere under strukturreformens vilkår. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, sider ISBN Varenummer AM0598 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post: Hjemmeside: 2

5 FORORD Denne rapport indeholder en beskrivelse af og resultater fra interventionsprojektet God Ledelse på Ældreområdet. Formålene med projektet var: 1. at undersøge, om det var muligt at stimulere den indbyrdes læring mellem ledere på ældreområdet gennem konsulentunderstøttet netværksdannelse, og hvad en sådan netværksdannelse ville betyde for ledernes og deres medarbejderes trivsel og arbejdsmiljø, og 2. at opsamle viden om ledelse på ældreområdet i en publikation, som kunne være til glæde for ledere og medarbejdere i andre kommuner end de, som deltog i netværksprojektet. Formål 1 indfries med nærværende rapport. Formål 2 blev indfriet i 2009 med udgivelsen af interviewbogen Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke (Sondrup 2009). Interventionsprojektet blev finansieret af midler fra det andet af to satspuljeprogrammer, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fik bevilliget af Folketinget i perioden (SOSU-II). Dette andet satspuljeprogram var på 15 mio. kr. og blev givet med henblik på at undersøge effekten af forskellige redskaber til forbedring af arbejdsmiljøet blandt ældreplejens medarbejdere. Nærværende rapport er blevet gennemlæst af to eksterne lektører, professor Christer Sandahl, Karolinska Institutet, Stockholm og docent Eigil Boll Hansen, AKF Anvendt Kommunal Forskning. De skal begge have tak for at have bidraget med konstruktiv kritik af rapportens indhold. En særlig tak for deres indsats går til medarbejderne og lederne i ældreplejen i de tre kommuner, der deltog i interventionsprojektet, heriblandt også medlemmerne af projektets styregrupper i de tre kommuner. Projektet er udført af konsulenter fra Videncenter for Ledelse og Læring, VLL (i dag Videncentret KLEO under Professionshøjskolen UCC) i København under ledelse af udviklingskonsulent, cand.scient.soc. Susanne Sondrup, som takkes for et smidigt og inspirerende samarbejde. Direktør Palle Ørbæk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3

6 4

7 INDHOLD Sammenfatning og konklusion... 7 Abstract and conclusion God Ledelse på Ældreområdet: Baggrund og indhold Metoder og fremgangsmåder i dataindsamlingen Projektets forløb i grupperne Ledernes udbytte af at deltage i netværksgrupperne Medarbejdernes udbytte af ledernes deltagelse i netværksgrupper Diskussion og konklusion Bilag Referencer

8 6

9 SAMMENFATNING OG KONKLUSION I denne rapport afrapporterer vi forskningsdelen af projektet God Ledelse på Ældreområdet (GLÆ). Projektets forskningsformål var at undersøge, om det var muligt at stimulere den indbyrdes læring mellem ledere på ældreområdet gennem konsulentstøttet netværksdannelse, og hvad en sådan netværksdannelse ville betyde for ledernes og deres medarbejderes trivsel og arbejdsmiljø. Desuden skulle projektet opsamle viden om ledelse på ældreområdet fra deltagerne i netværksprojektet i en publikation, der kunne være til glæde for ledere og medarbejdere i andre kommuner end de, som deltog i netværksprojektet. Dette formål er tilgodeset med interviewbogen Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke (Sondrup 2009). Baggrunden for projektet var resultater fra NFA s spørgeskemaundersøgelse Arbejde i Ældreplejen (AiÆ). Denne undersøgelses første runder viste, at der var store forskelle mellem og indenfor kommunerne med hensyn til, hvordan medarbejderne på ældreområdet vurderede deres nærmeste leders ledelseskompetencer. Der syntes derfor store muligheder for, at lederne kunne lære af hinanden. Projekt GLÆ blev etableret i tre nye kommuner (A, B og C i det følgende) samtidig med strukturreformen per 1. januar I hver kommune blev der dannet et antal netværksgrupper med fra seks til tolv ledere i hver. Grupperne mødtes fra 13 til 19 gange i løbet af de følgende 22 måneder. Hver gruppe mødtes med sin konsulent otte gange. Derudover blev der afholdt et to-dages opstartsseminar og to undervisningsdage for deltagerne i netværksgrupperne. Formålet med undervisningsdagene og konsulentbistanden var at hjælpe deltagerne med at lære af hinanden i grupperne. Som læringsredskab valgtes den såkaldt anerkendende coaching. Under opstartsseminaret og undervisningsdagene underviste konsulenterne og andre lærere gruppedeltagerne i emner med tilknytning til anerkendende coaching. Under møderne med grupperne tilbød konsulenterne grupperne at træne dem i denne samtaleform. Anerkendende coaching er et redskab til gruppesamtale indenfor rammerne af den systemiske gruppesupervisions-model. I den systemiske gruppesupervision hjælper de øvrige medlemmer af supervisionsgruppen den enkelte med at drage læring af sine erfaringer gennem forskellige former for udspørgen og spejling. Mens andre former for systemisk gruppesupervision alene fokuserer på vanskeligheder og deres overvindelse, gør den anerkendende coaching det også muligt for gruppen at beskæftige sig med succeser i den enkeltes arbejde som leder. Grupperne var forholdsvis stabile i projektperioden. I 11 ud af 13 grupper var der mindst fem medlemmer, som deltog i gruppen fra projektets start til slutning. Lederne deltog gennemsnitligt i 80 % af de møder, som deres gruppe afholdt. Fremmødeprocenten varierede fra 67 % i én gruppe til 91 % i en anden. Grupperne i kommune B afholdt lidt færre møder end grupperne i kommunerne A og C. Der var ikke systematiske forskelle mellem kommunerne med hensyn til deltagernes fremmøde. Lederne foretog selv lydoptagelser af deres møder. 154 ud af 202 afholdte møder blev optaget. Lydoptagelserne viste, at grupperne trænede anerkendende coaching i 36 % af de møder, hvori der deltog en konsulent og i 14 % af de møder, hvori der ikke deltog en konsulent. Der var en overvægt af møder med træning tidligt i projektforløbet, og der blev trænet mest i kommune A og mindst i kommune B. I kommune A var lederne i en 7

10 længere periode optaget af de problemer, som de oplevede fulgte med to ubesatte chefstillinger. Kommunerne B og C var udtaget til storkonflikten i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008, hvilket førte til aflysning af et mindre antal møder i de to kommuner. I kommune B opstod der i sommeren 2007 tvivl om projektets formål, hvilket også kan tænkes at have påvirket projektets forløb. Ingen af de tre faktorer ledelsesproblemerne i kommune A, storkonflikten i kommunerne B og C eller usikkerheden om formålet med projektet i kommune B kan dog forklare variationen mellem grupperne i træningsindsatsen eller det forhold, at i 11 ud 13 grupper ophørte træningen midt i projektforløbet. Ved projektets start blev lederne spurgt om, hvad de gerne ville opnå med deres deltagelse. Ved afslutningen blev de spurgt om i hvilken grad, de havde opnået deres mål. Godt 1/3 af lederne oplevede, at de i høj grad havde fået opfyldt deres personlige mål med deltagelse i projektet. Knap halvdelen oplevede, at de havde opnået deres mål i nogen grad. Både før og efter projektet blev lederne, i lighed med lederne i en række sammenligningskommuner, også spurgt om deres oplevelse af støtte fra deres kolleger. Der var ikke nogen statistisk signifikant forskel i udviklingen af oplevelsen af kollegial støtte mellem lederne i kommunerne A, B og C på den ene side, og lederne i de andre kommuner på den anden side. Medarbejderne i kommunerne A, B og C blev, i lighed med medarbejderne i en række sammenligningskommuner, spurgt om deres oplevelse af nærmeste leders ledelseskompetencer og om deres oplevelse af støtte fra hende i spørgeskemaundersøgelser, der blev gennemført nogle måneder før projektets start og igen ved projektets afslutning. Der var ingen statistisk signifikante forskelle mellem interventions- og sammenligningskommunerne i udviklingen i disse variable. Foruden sammenligninger mellem interventionskommuner og sammenligningskommuner blev der også gennemført sammenligninger af udviklingen i medarbejdernes oplevelse af lederkompetencer og lederstøtte internt i interventionskommunerne. Der sås en statistisk signifikant tendens til en mere positiv udvikling i oplevelsen af lederkompetencer og lederstøtte blandt medarbejderne, hvis lederne havde deltaget relativt hyppigt i deres netværksgruppes møder. Forskellen i udviklingen blandt disse lederes medarbejdere og medarbejderne hos mindre hyppigt deltagende ledere var i størrelsesordenen seks til ni skalapoint, svarende til, at den gennemsnitlige medarbejder flyttede sig én svarkategori i positiv retning på én af de henholdsvis tre og fire spørgsmål, som indgik i skalaberegningen. Konklusion I dette projekt undersøgte vi nogle mulige effekter af at give lederne på ældreområdet et organisatorisk rum til indbyrdes samtale og læring. Vi undersøgte om lederne brugte dette rum konsulentstøttede netværksgrupper og i hvilken grad, de selv syntes, at de opnåede de mål, som de ønskede at opnå med deres deltagelse i projektet. Konsulenterne tilbød grupperne træning i anerkendende coaching som et redskab til at øge læringsudbyttet af møderne, og vi undersøgte i hvilken grad, grupperne tog dette redskab til sig. 8

11 Vi undersøgte, om lederne følte sig mere støttet af deres kolleger ved projektets afslutning, end de gjorde før dets start, og vi undersøgte om deres medarbejdere følte sig mere støttet af dem, end de havde gjort før projektet gik i gang. Endelig undersøgte vi, om medarbejderne syntes, at deres ledere havde mere af nogle udvalgte ledelseskompetencer ved projektets afslutning, end før det gik i gang. De tre hovedresultater fra projektet er at: 1. lederne gjorde flittigt brug af netværksgrupperne, og alle, bortset fra en meget lille gruppe, oplevede, at de fik opfyldt deres mål med deltagelsen i projektet i nogen eller i høj grad. 2. de fleste netværksgrupper trænede den anerkendende coaching, når de mødtes med deres konsulent i begyndelsen af projektforløbet. 11 ud af 13 grupper ophørte med at bruge metoden midt i forløbet. Undersøgelsen giver ikke noget svar på, hvorfor dette skete. 3. projektets vigtigste succeskriterier var om medarbejderne oplevede deres ledere som mere kompetente og mere støttende i arbejdet efter projektet end før. Målt på disse to kriterier var projektet kun en beskeden succes. Der kan imidlertid have været effekter for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel, som vi ikke var i stand til at opfange med vore spørgeskemaspørgsmål. Undersøgelsen besvarer derfor ikke spørgsmålet, om konsulentstøttede netværksgrupper for lederne er godt for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Derimod rejser den to nye spørgsmål og præciserer det oprindelige forskningsspørgsmål: 1. Hvad ansporer lederne til at deltage i netværksgrupper? 2. Hvad skal der til for, at netværksgrupper tager tilbudte samtaleværktøjer til sig? 3. Hvad er udbyttet for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel af, at deres ledere deltager i netværksgrupper, som benytter sig af et tilbudt formelt samtaleværktøj? 9

12 10

13 ABSTRACT AND CONCLUSION In this publication we report on the research question asked in the project God ledelse på ældreområdet (GLÆ, in English: Good personnel management in elder care). The research objective of the project was to investigate whether inter-collegial learning between managers and supervisors could be stimulated in the Danish municipal elder care. The means chosen to stimulate inter-collegial learning were network groups supported by process consultants, and the question asked in the study was what impact (if any) the groups would have on the psychosocial working environment of the leaders (the term leaders covers both managers and supervisors) and their subordinates. In addition to the research objective, the project had a pragmatic objective. The pragmatic objective was to collect good personal reflections on personnel management practices in a publication aimed at supervisors and others with an interest in personnel management in elder care. This object was met by a book of interviews written by Susanne Sondrup (Sondrup 2009). The project grew out of the NRCWE panel study Arbejde i Ældreplejen (AiÆ, in English: Work in elder care). The first two rounds of this project found large differences within and between Danish municipalities regarding how positively subordinate employees evaluated selected managerial competences of their immediate supervisors. From this result we drew the conclusion that inter-collegial learning among the leaders was a feasible mean to improve the psychosocial working environment of the subordinate employees. The GLÆ-project was implemented in three municipalities (named A, B and C in the following). The project was initiated in January We created a total of 13 groups, two in municipality A, seven in municipality B and four in municipality C. One group in municipality B and two groups in municipality C were for managers, the remaining ten groups were for supervisors. The groups had from six to 12 participants each. The groups met from 13 to 19 times in the period from February 2007 to November All groups met with their consultants on 8 of these occasions. In addition the participants met for a 2 day send-off seminar in January 2007 and on 2 more full days where they trained techniques relevant to inter-collegial learning. The main tool chosen by the consultants to facilitate inter-collegial learning was appreciative coaching. Appreciative coaching belongs to the wider of systemic group supervision. In systemic group supervision, the group assists the reflection of the individual member by various forms of interviewing and mirroring. While other forms of systemic supervision focus on the problems of the individual participant and barriers to their solution, appreciative coaching focuses on the possibilities in situations and on the strengths of the participant. Accordingly the format invites group members to bring not only their problems but also their successes to the reflective practice in the group. The groups were fairly stable throughout the project period. In 11 of the 13 groups there were at least 5 members who participated all through the project period. The average group member attended 80 % of the meetings held by her group. Mean attendance rate varied between the groups from 67 % to 91 %. The groups in municipality B held fewer 11

14 meetings than the groups in the two other municipalities. There were no differences between the municipalities in the attendance rate of the individual participants. At the request of the NRCWE, the participants made sound recordings of their meetings. 154 of 202 meetings were recorded. The recordings showed that the groups used the appreciative coaching format in 36 % of the meetings in which a process consultant was present and in 14 % of the meetings without consultants. The groups used the format more frequently in the first half of the project period than in the second half. The groups in municipality A used the format in 38 % of their meetings, while the groups in municipalities B and C used the format in 20 % and 31 % of their meetings, respectively. Each municipality established a reference group for the project. These groups met with the consultants and the NRCWE with three to six months intervals. These meetings and other contacts with the administrative level of the elder care in the three municipalities were sources of information about the local conditions of the project. The information gleaned from these contacts did not explain why the groups used the format relatively infrequently, nor did it explain the differences between the municipalities in the groups use of the format. At the beginning of the project, the participants were asked what they wanted to achieve by their participation in the project. At the end of the project they were given photo copies of their original replies and asked to what extent they felt that they had achieved what they wanted to achieve. 39 % answered that they had achieved their objective to a high degree, while 45 % responded that they had achieved their objective to some degree. Municipalities A, B and C took part in the panel study AiÆ (mentioned above) along with seven other municipalities. These seven municipalities were used as comparison municipalities in the evaluation of the study. Late in 2006 and again late in 2008, managers, supervisors and subordinate employees filled in questionnaires about, interaliter, their experience of support from their colleagues and their immediate superior and their evaluation of the managerial competences of their immediate superior. Thus we were able to compare the development in the experience of intercollegial support between the participants in the project and supervisors and managers in other municipalities. Furthermore we were able to compare the experience of support from the immediate superior between the subordinate employees of participants and non-participants. Similarly we were able to compare the development in the evaluation of the managerial competences of their immediate superior given by subordinates of participants and subordinates of non-participants, respectively. We found no statistically significant differences between participants and non-participants in their experience of collegial support. Nor did we find meaningful statistically significant differences between subordinates of participants and non-participants in their experience of support from a leader and in the evaluation of managerial competences. We did, however, find differences in the experience of support from immediate superior and in the evaluation of her managerial competences between subordinates of leaders, who had attended their groups relatively frequently and subordinates of leaders who had attended the meetings of their groups relatively infrequently. Although statistically significant, these differences were of modest magnitude. 12

15 Conclusion In this project we investigated some possible effects of giving managers and supervisors in the Danish elder care an organizational space for inter-collegial sharing of experience and learning. We investigated whether the leaders used the space, and if they used the specific tool for inter-collegial learning which we put at their disposal. We investigated whether or not the leaders felt that they had achieved what they set out to achieve by participating in the project, and whether the leaders, at the end of the project, felt more supported by their colleagues than did leaders, who had not been asked to participate in the project. Similarly we investigated whether the subordinates of the participants felt that their superiors were more supportive and competent than the subordinates of nonparticipants did. The three main results of the project are: 1. The leaders made frequent use of the network groups and all but a very small proportion felt that they achieved their objectives to some extent. 2. Most groups used the format offered for inter-collegial reflection when the consultant was present during the first half of the project. But 11 out of 13 groups ceased using the format from some time in the middle of the project period. Our study does not explain why this happened. 3. The aim of the project was to improve the experience of support and competence from their immediate superior among the subordinate employees of the elder care organisations studied. Measured on these two criteria the project was not a success. The study raises two new questions and leads to a reformulation of the original research question: 1. What incites leaders in the elder care to attend the meetings of networking groups? 2. What factors will enhance network groups adoption of formal tools of intercollegial learning, such as appreciative coaching and what factors work as barriers against it? 3. What is the benefit, if any, to the subordinates of supervisors and managers who participate in network groups that do adopt a formal tool of inter-collegial learning? 13

16 14

17 GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET: BAGGRUND OG INDHOLD Strukturreformen som læringsmulighed Den 1. januar 2007 blev antallet af danske kommuner reduceret fra 275 til 98 samtidig med, at opgavefordelingen mellem kommune, stat og regioner (amter) blev ændret. For kommunernes ældreorganisationer var strukturreformen forbundet med en række udfordringer og muligheder. Blandt udfordringerne var, at et fælles serviceniveau skulle udvikles mellem tidligere nabokommuner, som hidtil havde haft forskellige serviceniveauer, at forskellige administrative systemer skulle gøres ensartede og at fællesværdier i forholdet mellem medarbejderne og ledelsen og mellem organisationen og dens brugere skulle udvikles. Blandt mulighederne var, at man i den nye organisation kunne lære af hinanden på tværs af de tidligere kommunegrænser og overføre det bedste af det gamle til den nye organisation. Resultater fra NFA s forløbsundersøgelse Arbejde i Ældreplejen (AiÆ) havde allerede i 2005 (Borg m.fl. 2005) peget på, at der fandtes betydelige forskelle mellem kommunerne i det psykiske arbejdsmiljø og dermed muligheder for læring over de gamle kommunegrænser. Specielt viste AiÆ-undersøgelserne fra 2004 og 2006, at der var betydelige forskelle mellem kommunerne med hensyn til medarbejdernes vurdering af deres nærmeste leders ledelseskompetencer og af deres oplevelse af støtte fra nærmeste leder. For medarbejderne i de 15 gamle kommuner, der kom til at indgå i GLÆ-projektet, varierede andelen, som oplevede høj grad af støtte fra nærmeste leder fra 14 % til 37 % og andelen, som oplevede høj grad af kompetence hos nærmeste leder fra 21 % til 58 %. Dette var baggrunden for, at NFA besluttede at anvende en del af satspuljebevillingen SOSU-II for årene til et projekt, som skulle hjælpe lederne i de nye kommuner med at lære af hinanden projekt God Ledelse på Ældreområdet (GLÆ). Projektets formål var: 1. at undersøge, om det var muligt at stimulere den indbyrdes læring mellem lederne på ældreområdet gennem konsulentunderstøttet netværksdannelse, og hvad en sådan netværksdannelse ville betyde for ledernes og deres medarbejderes trivsel og arbejdsmiljø, og 2. at opsamle viden om ledelse på ældreområdet i en publikation, som kunne være til glæde for ledere og medarbejdere i andre kommuner end de, som deltog i netværksprojektet. Til at fremme ledernes indbyrdes læring valgtes en netværksdannende strategi, hvor lederne af plejepersonalet i de nye ældreorganisationer blev sat sammen på tværs af de gamle kommunegrænser og fik undervisning i at coache hinanden ud fra et anerkendende værdigrundlag. I undersøgelsen af projektets virkninger på ledernes og medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø fokuserer vi i denne rapport på tre variable, som er undersøgt i og 2008-undersøgelserne i Arbejde i Ældreplejen ved hjælp af spørgeskemaer: Ledernes oplevelse af at være støttet af hinanden, medarbejdernes oplevelse af at være støttet af deres nærmeste leder, og medarbejdernes oplevelse af ledelseskompetencer hos deres nærmeste leder. 15

18 Interventionens indhold og begrundelse Interventionen bestod i dannelse af og konsulentstøtte til netværksgrupper for ledere indenfor tre kommuner. Projektets antagelser var, at når lederne fik et organisatorisk frirum til indbyrdes samtale i form af netværksgrupperne, så ville de lære af hinanden. Og at denne læring ville afspejle sig i, at deres medarbejdere ville opleve dem som mere kompetente og mere støttende ledere. Disse antagelser vender vi tilbage til i det konkluderende afsnit. Vi antog endvidere, at det ville fremme ledernes indbyrdes læring, hvis de anvendte en bestemt model til deres samtale i netværksgrupperne den anerkendende coaching. Denne antagelse vil blive nærmere begrundet nedenfor efter beskrivelsen af interventionens indhold. Der blev dannet to grupper i kommune A, syv i kommune B og fire i kommune C. Tre af grupperne havde medlemmer fra det højere ledelseslag i ældreorganisationen (kaldet områdeledere i det følgende), mens ti grupper havde medlemmer fra det lavere ledelseslag (kaldet daglige ledere i det følgende). I kommunerne B og C blev deltagelse i netværksgrupper kun tilbudt lederne på plejeområdet (dvs. ikke køkken-, service-, rengørings- eller administrative ledere), mens lederen af køkkenerne i kommune A også fik tilbuddet. Tilbuddet var frivilligt for så vidt som ledere, der ikke ønskede at deltage, kunne blive fri herfor efter aftale med ældrechefen 1. I kommune A valgte lederne at dele sig i to grupper efter en allerede eksisterende midlertidig administrativ inddeling, som gik på tværs af de gamle kommunegrænser, mens lederne i kommunerne B og C blev fordelt af ældrechefer og konsulenter ud fra geografiske kriterier. Ældrechefer og souschefer i kommunerne deltog ikke i netværksgrupperne. Alle lederne deltog i et to-dages opstartseminar og yderligere i to dages undervisning i coaching-relevante samtale- og mødeteknikker. Blandt temaerne på de to undervisningsdage var: Positioner og perspektiver i coaching, aktiv lytning, spørgeformer, kontrakten i coaching, anerkendende kommunikation, det reflekterende team og praksisfortællinger,og hvordan man kan arbejde med dem. Derudover var tilbuddet (og den af ledelsen udtrykte forventning) til netværksgrupperne, at de kunne mødes cirka en gang om måneden i tre timer i perioden februar 2007 til november Hver gruppe fik tildelt otte møder med konsulenter fra VLL. Tilbuddet fra konsulenterne til grupperne var, at de ville træne dem i indbyrdes anerkendende coaching. Grupperne blev endvidere tilbudt, at de i op til ni af de 24 timer med konsulenterne kunne få undervisning i ledelsesrelevante emner efter eget valg. Der var dog ingen grupper, som benyttede sig af denne mulighed for at rekvirere undervisning hos konsulenterne. Den anerkendende coaching-model for netværksgruppemøderne, som konsulenterne tilbød træning i, strukturerer netværksmøderne i en runde efterfulgt af én eller flere coaching sessioner. I runden fortæller gruppemedlemmerne på skift, hvad der er sket dem siden sidst, herunder hvad de måtte have tænkt og eventuelt igangsat af handling som resultat af det sidste møde i gruppen. I coaching sessionerne påtager gruppemedlemmerne sig én af tre roller: coach, fokusperson eller medlem af det reflekterende team: 1 En leder i kommune B blev fritaget for deltagelse på denne måde. Om håndtering af frivillighedsspørgsmålet i forbindelse med dataindsamlingen se bilag A. 16

19 Fokuspersonen er den, som har en praksisoplevelse, som han eller hun ønsker coaching til at undersøge nærmere. I den anerkendende coaching kan praksisoplevelsen være et problem eller en udfordring, som fokuspersonen står midt i. Men praksisoplevelsen kan også være et vellykket afsluttet forløb, som fokuspersonen ønsker at forstå bedre for at kunne drage bedre nytte af erfaringerne fra forløbet. Coachen er den, som udspørger fokuspersonen og det reflekterende team. Undersøgelsen skal være anerkendende, dvs. se efter ressourcer hos fokuspersonen og muligheder i den situation, han eller hun beskriver. Det reflekterende team resten af netværksgruppen lytter til fokuspersonens beretning og spejler denne tilbage til ham/hende. Coachen kan bede det reflekterende team om at lytte efter bestemte forhold (relationer, dilemmaer, ressourcer og lignende.), og kan opdele gruppen i flere reflekterende teams med hver sin opgave. Fra det 10. møde tilføjede konsulenterne outsider-witness - perspektivet til det reflekterende teams opgave (Morrison 2009). I dette perspektiv kan medlemmer af det reflekterende team inddrage deres egne erfaringer ved at fortælle om forløb, de selv har oplevet, og som de synes ligner fokuspersonens forløb. Den anerkendende coaching model, som anvendtes i dette projekt, svarer til den systemiske gruppesupervisionsmodel (Heap & Bang, 1999). Der, hvor modellen adskiller sig fra gruppesupervisionsmodellen, er i dens anerkendende tilgang, altså i inddragelsen af vellykkede ledelsesforløb og i fokuseringen på muligheder og ressourcer i såvel vellykkede forløb som vanskelige situationer. Den anerkendende tilgang er inspireret fra appreciative inquiry (Hornstrup & Loehr-Petersen, 2004, Srivastva & Cooperrider, 1999). Den anerkendende tilgang udelukker ikke den kollegiale undersøgelse af det svære eller det mislykkede. Men i forhold til gruppesupervisionsmodellens traditionelle fokus på den superviseredes problemer, medfører den anerkendende tilgang en udvidelse af samtalens muligheder, og den muliggør, at lederne også kan lære af hinandens vellykkede forløb. Den systemiske gruppesupervisionsmodel er udbredt indenfor sygepleje (ofte under betegnelsen klinisk supervision ), socialt arbejde og undervisning og vejledning, hvor modellen i engelsksprogede lande går under betegnelsen peer (group) supervision. Hvor udbredt modellen er, kan ses af, at en søgning på Amazon.co.uk efter bøger om clinical supervision, group supervision og peer supervision i december 2009 fandt knap 300 forskellige titler. Inden for sygepleje er Proctors model for virkningerne af supervision den mest udbredte. (Proctor 1988 som citeret af Brunero & Stein-Parbury 2008, Watson 2002 og Sirola- Karvinen & Hyrkäs Se også Butterworth m.fl. 2008). Her skelnes mellem supervisionens formative, normative og restorative funktioner. En af de seneste gennemgange af litteraturen (Brunero & Stein-Parbury 2008) konkluderer, at der er dokumentation for påstanden om, at klinisk supervision har både en formativ, en normativ og en restorativ funktion ved at øge deltagernes viden og fremme udviklingen af deres praksis (formativ funktion) ved at øge professionel ansvarlighed (normativ funktion) og ved at øge kolle- 17

20 gial støtte og mindske stressoplevelsen (restorativ funktion). I en samtidig litteraturgennemgang (Butterworth m.fl. 2008) konkluderes, at den kliniske supervisions mulige effekt på behandlingsresultater fortjener en nærmere undersøgelse, mens Sirola- Karvinen & Hyrkäs i 2006 i deres gennemgang af (fortrinsvis finske) undersøgelser af effekten af klinisk supervision af sygeplejeledere og -administratorer konkluderede, at denne supervision påvirker og sikrer den udførte sygeplejes kvalitet. Selvom de underliggende studier ikke er éntonige i deres konklusioner, selvom mange af dem lider af væsentlige designmæssige begrænsninger, og selvom mekanismen mellem supervisionen og dens formodede virkninger på de superviseredes praksis ikke er belyst i dem, giver litteraturen indenfor sygepleje rimelig grund til at tro, at lederne i netværksgrupperne ville kunne bruge gruppesupervision à la den i dette projekt anvendte anerkendende coaching som samtalemetode i netværksgrupperne. Dermed kunne samtaleformen forventes at bidrage til opnåelse af projektets mål: At stimulere den indbyrdes læring mellem lederne indenfor projektets tre kommuner. Ydermere giver litteraturen om den kollegiale supervision på sygeplejeområdet grund til at tro, at anvendelsen af den anerkendende coaching som metode i ledernes netværksgruppemøder kunne fremme ledernes oplevelse af at være støttet af hinanden. De deltagende kommuner og ledere GLÆ-projektet blev som nævnt udført indenfor rammerne af NFA s forløbsundersøgelse Arbejde i Ældreplejen (AiÆ). AiÆ er en undersøgelse af arbejdsmiljø, trivsel og helbredsforhold blandt medarbejderne i kommunale ældreorganisationer. Som en del af AiÆ er der udført tre spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis 2004, 2006 og I 2004 og 2006 deltog henholdsvis 36 og 39 af de gamle kommuner og i af de nye kommuner. De 27 AiÆ-kommuner, som i 2006 var ved at forberede sammenlægning med andre kommuner, blev i maj 2006 orienteret om muligheden for at deltage i GLÆprojektet. Udvælgelsen af de 15 gamle kommuner, som indgik i GLÆ-projektet, foregik efter først til mølle -princippet, idet kommunerne fik at vide, at de tre nye kommuner, som først meldte tilbage at de var interesserede i at deltage, ville blive udvalgt til at deltage. De øvrige kommuner, som deltog i AiÆ vil i denne rapport blive brugt som sammenligningskommuner. De tre interventionskommuner var forskellige med hensyn til ældreorganisationens størrelse og ledelsesstruktur 2 : Den mindste kommune, kommune A, havde godt 550 medarbejdere i ældreorganisationen, heraf 470 plejemedarbejdere -ledere, sygeplejersker og terapeuter medregnet. Ældreorganisationen havde kun ét ledelseslag under ældrechefen. Plejelederne i kommune A ansatte selv deres medarbejdere og gennemførte MUS. De havde dog ikke kompetence til at afskedige medarbejdere. Lederstillingerne var delt nogenlunde ligeligt mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. I kommune A var visitationsafdelingen en del af ældreorganisationen og dens leder deltog i GLÆ-projektet. Ældreorganisationen i kommune B havde godt medarbejdere, heraf plejemedarbejdere. Organisationen havde to ledelseslag under ældrechef og 2 Oplysningerne om lederne og ledelsesstrukturen i de tre kommuner er baseret på oplysninger fra ældrecheferne før projektets start, ledernes stillingsbeskrivelser per medio 2007 og et spørgeskema om grund- og lederuddannelse, som lederne udfyldte ved projektets start. Kommune B og C har ændret ledelses- og stillingsstruktur i

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Effektmåling af fælles eksportfremstød

Effektmåling af fælles eksportfremstød Når Viden skaber resultater--- Danmarks Eksportråd Effektmåling af fælles eksportfremstød Spørgeskemaundersøgelse Maj 2008 Danmarks Eksportråd Effektmåling af fælles eksportfremstød Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE

ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE ARBEJDSMILJØ I ÆLDREPLEJEN 2005-2008 Camilla Sandal Sejbæk Thomas Clausen Isabella Gomes Carneiro Vilhelm Borg Birgit Aust Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene 117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene Program Hvem er vi? Hvem er I? Sprog og naturvidenskab Lærerens redskabskasse Elevens redskabskasse 3 workshops (1 time, prøv det hele eller nørd) Feedback

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Rådgivningsvirksomheders vilkår Rådgivningsbranchen Der er fornuftige tider Hvordan udnytte dette proaktivt?

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Sprogstimulering i hjemmet

Sprogstimulering i hjemmet Sprogstimulering i hjemmet Inspiration til sprogstimulerende aktiviteter med børn 0-6 år BILLEDE!! Dagtilbud Nordvest 1 Indhold Forord... 3 Preface... 3 Sprog i hverdagen... 4 Den gode samtale... 6 Sprogstimulerende

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere