GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET"

Transkript

1

2

3 GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET ET INTERKOLLEGIALT LÆRINGSPROJEKT FOR LEDERE UNDER STRUKTURREFORMENS VILKÅR Jacob Hilden Winsløw Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København

4 NFA-rapport Titel Undertitel Forfattere Institution Udgiver God ledelse på ældreområdet Et interkollegialt læringsprojekt for ledere under strukturreformens vilkår Jacob Hilden Winsløw Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Redaktion afsluttet Juni 2010 Udgivet August 2010 Finansiel støtte Bedes citeret Satspuljebevilling til SOSU-programmet Winsløw JH. God ledelse på ældreområdet. Et interkollegialt læringsprojekt for ledere under strukturreformens vilkår. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, sider ISBN Varenummer AM0598 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post: Hjemmeside: 2

5 FORORD Denne rapport indeholder en beskrivelse af og resultater fra interventionsprojektet God Ledelse på Ældreområdet. Formålene med projektet var: 1. at undersøge, om det var muligt at stimulere den indbyrdes læring mellem ledere på ældreområdet gennem konsulentunderstøttet netværksdannelse, og hvad en sådan netværksdannelse ville betyde for ledernes og deres medarbejderes trivsel og arbejdsmiljø, og 2. at opsamle viden om ledelse på ældreområdet i en publikation, som kunne være til glæde for ledere og medarbejdere i andre kommuner end de, som deltog i netværksprojektet. Formål 1 indfries med nærværende rapport. Formål 2 blev indfriet i 2009 med udgivelsen af interviewbogen Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke (Sondrup 2009). Interventionsprojektet blev finansieret af midler fra det andet af to satspuljeprogrammer, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fik bevilliget af Folketinget i perioden (SOSU-II). Dette andet satspuljeprogram var på 15 mio. kr. og blev givet med henblik på at undersøge effekten af forskellige redskaber til forbedring af arbejdsmiljøet blandt ældreplejens medarbejdere. Nærværende rapport er blevet gennemlæst af to eksterne lektører, professor Christer Sandahl, Karolinska Institutet, Stockholm og docent Eigil Boll Hansen, AKF Anvendt Kommunal Forskning. De skal begge have tak for at have bidraget med konstruktiv kritik af rapportens indhold. En særlig tak for deres indsats går til medarbejderne og lederne i ældreplejen i de tre kommuner, der deltog i interventionsprojektet, heriblandt også medlemmerne af projektets styregrupper i de tre kommuner. Projektet er udført af konsulenter fra Videncenter for Ledelse og Læring, VLL (i dag Videncentret KLEO under Professionshøjskolen UCC) i København under ledelse af udviklingskonsulent, cand.scient.soc. Susanne Sondrup, som takkes for et smidigt og inspirerende samarbejde. Direktør Palle Ørbæk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3

6 4

7 INDHOLD Sammenfatning og konklusion... 7 Abstract and conclusion God Ledelse på Ældreområdet: Baggrund og indhold Metoder og fremgangsmåder i dataindsamlingen Projektets forløb i grupperne Ledernes udbytte af at deltage i netværksgrupperne Medarbejdernes udbytte af ledernes deltagelse i netværksgrupper Diskussion og konklusion Bilag Referencer

8 6

9 SAMMENFATNING OG KONKLUSION I denne rapport afrapporterer vi forskningsdelen af projektet God Ledelse på Ældreområdet (GLÆ). Projektets forskningsformål var at undersøge, om det var muligt at stimulere den indbyrdes læring mellem ledere på ældreområdet gennem konsulentstøttet netværksdannelse, og hvad en sådan netværksdannelse ville betyde for ledernes og deres medarbejderes trivsel og arbejdsmiljø. Desuden skulle projektet opsamle viden om ledelse på ældreområdet fra deltagerne i netværksprojektet i en publikation, der kunne være til glæde for ledere og medarbejdere i andre kommuner end de, som deltog i netværksprojektet. Dette formål er tilgodeset med interviewbogen Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke (Sondrup 2009). Baggrunden for projektet var resultater fra NFA s spørgeskemaundersøgelse Arbejde i Ældreplejen (AiÆ). Denne undersøgelses første runder viste, at der var store forskelle mellem og indenfor kommunerne med hensyn til, hvordan medarbejderne på ældreområdet vurderede deres nærmeste leders ledelseskompetencer. Der syntes derfor store muligheder for, at lederne kunne lære af hinanden. Projekt GLÆ blev etableret i tre nye kommuner (A, B og C i det følgende) samtidig med strukturreformen per 1. januar I hver kommune blev der dannet et antal netværksgrupper med fra seks til tolv ledere i hver. Grupperne mødtes fra 13 til 19 gange i løbet af de følgende 22 måneder. Hver gruppe mødtes med sin konsulent otte gange. Derudover blev der afholdt et to-dages opstartsseminar og to undervisningsdage for deltagerne i netværksgrupperne. Formålet med undervisningsdagene og konsulentbistanden var at hjælpe deltagerne med at lære af hinanden i grupperne. Som læringsredskab valgtes den såkaldt anerkendende coaching. Under opstartsseminaret og undervisningsdagene underviste konsulenterne og andre lærere gruppedeltagerne i emner med tilknytning til anerkendende coaching. Under møderne med grupperne tilbød konsulenterne grupperne at træne dem i denne samtaleform. Anerkendende coaching er et redskab til gruppesamtale indenfor rammerne af den systemiske gruppesupervisions-model. I den systemiske gruppesupervision hjælper de øvrige medlemmer af supervisionsgruppen den enkelte med at drage læring af sine erfaringer gennem forskellige former for udspørgen og spejling. Mens andre former for systemisk gruppesupervision alene fokuserer på vanskeligheder og deres overvindelse, gør den anerkendende coaching det også muligt for gruppen at beskæftige sig med succeser i den enkeltes arbejde som leder. Grupperne var forholdsvis stabile i projektperioden. I 11 ud af 13 grupper var der mindst fem medlemmer, som deltog i gruppen fra projektets start til slutning. Lederne deltog gennemsnitligt i 80 % af de møder, som deres gruppe afholdt. Fremmødeprocenten varierede fra 67 % i én gruppe til 91 % i en anden. Grupperne i kommune B afholdt lidt færre møder end grupperne i kommunerne A og C. Der var ikke systematiske forskelle mellem kommunerne med hensyn til deltagernes fremmøde. Lederne foretog selv lydoptagelser af deres møder. 154 ud af 202 afholdte møder blev optaget. Lydoptagelserne viste, at grupperne trænede anerkendende coaching i 36 % af de møder, hvori der deltog en konsulent og i 14 % af de møder, hvori der ikke deltog en konsulent. Der var en overvægt af møder med træning tidligt i projektforløbet, og der blev trænet mest i kommune A og mindst i kommune B. I kommune A var lederne i en 7

10 længere periode optaget af de problemer, som de oplevede fulgte med to ubesatte chefstillinger. Kommunerne B og C var udtaget til storkonflikten i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008, hvilket førte til aflysning af et mindre antal møder i de to kommuner. I kommune B opstod der i sommeren 2007 tvivl om projektets formål, hvilket også kan tænkes at have påvirket projektets forløb. Ingen af de tre faktorer ledelsesproblemerne i kommune A, storkonflikten i kommunerne B og C eller usikkerheden om formålet med projektet i kommune B kan dog forklare variationen mellem grupperne i træningsindsatsen eller det forhold, at i 11 ud 13 grupper ophørte træningen midt i projektforløbet. Ved projektets start blev lederne spurgt om, hvad de gerne ville opnå med deres deltagelse. Ved afslutningen blev de spurgt om i hvilken grad, de havde opnået deres mål. Godt 1/3 af lederne oplevede, at de i høj grad havde fået opfyldt deres personlige mål med deltagelse i projektet. Knap halvdelen oplevede, at de havde opnået deres mål i nogen grad. Både før og efter projektet blev lederne, i lighed med lederne i en række sammenligningskommuner, også spurgt om deres oplevelse af støtte fra deres kolleger. Der var ikke nogen statistisk signifikant forskel i udviklingen af oplevelsen af kollegial støtte mellem lederne i kommunerne A, B og C på den ene side, og lederne i de andre kommuner på den anden side. Medarbejderne i kommunerne A, B og C blev, i lighed med medarbejderne i en række sammenligningskommuner, spurgt om deres oplevelse af nærmeste leders ledelseskompetencer og om deres oplevelse af støtte fra hende i spørgeskemaundersøgelser, der blev gennemført nogle måneder før projektets start og igen ved projektets afslutning. Der var ingen statistisk signifikante forskelle mellem interventions- og sammenligningskommunerne i udviklingen i disse variable. Foruden sammenligninger mellem interventionskommuner og sammenligningskommuner blev der også gennemført sammenligninger af udviklingen i medarbejdernes oplevelse af lederkompetencer og lederstøtte internt i interventionskommunerne. Der sås en statistisk signifikant tendens til en mere positiv udvikling i oplevelsen af lederkompetencer og lederstøtte blandt medarbejderne, hvis lederne havde deltaget relativt hyppigt i deres netværksgruppes møder. Forskellen i udviklingen blandt disse lederes medarbejdere og medarbejderne hos mindre hyppigt deltagende ledere var i størrelsesordenen seks til ni skalapoint, svarende til, at den gennemsnitlige medarbejder flyttede sig én svarkategori i positiv retning på én af de henholdsvis tre og fire spørgsmål, som indgik i skalaberegningen. Konklusion I dette projekt undersøgte vi nogle mulige effekter af at give lederne på ældreområdet et organisatorisk rum til indbyrdes samtale og læring. Vi undersøgte om lederne brugte dette rum konsulentstøttede netværksgrupper og i hvilken grad, de selv syntes, at de opnåede de mål, som de ønskede at opnå med deres deltagelse i projektet. Konsulenterne tilbød grupperne træning i anerkendende coaching som et redskab til at øge læringsudbyttet af møderne, og vi undersøgte i hvilken grad, grupperne tog dette redskab til sig. 8

11 Vi undersøgte, om lederne følte sig mere støttet af deres kolleger ved projektets afslutning, end de gjorde før dets start, og vi undersøgte om deres medarbejdere følte sig mere støttet af dem, end de havde gjort før projektet gik i gang. Endelig undersøgte vi, om medarbejderne syntes, at deres ledere havde mere af nogle udvalgte ledelseskompetencer ved projektets afslutning, end før det gik i gang. De tre hovedresultater fra projektet er at: 1. lederne gjorde flittigt brug af netværksgrupperne, og alle, bortset fra en meget lille gruppe, oplevede, at de fik opfyldt deres mål med deltagelsen i projektet i nogen eller i høj grad. 2. de fleste netværksgrupper trænede den anerkendende coaching, når de mødtes med deres konsulent i begyndelsen af projektforløbet. 11 ud af 13 grupper ophørte med at bruge metoden midt i forløbet. Undersøgelsen giver ikke noget svar på, hvorfor dette skete. 3. projektets vigtigste succeskriterier var om medarbejderne oplevede deres ledere som mere kompetente og mere støttende i arbejdet efter projektet end før. Målt på disse to kriterier var projektet kun en beskeden succes. Der kan imidlertid have været effekter for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel, som vi ikke var i stand til at opfange med vore spørgeskemaspørgsmål. Undersøgelsen besvarer derfor ikke spørgsmålet, om konsulentstøttede netværksgrupper for lederne er godt for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Derimod rejser den to nye spørgsmål og præciserer det oprindelige forskningsspørgsmål: 1. Hvad ansporer lederne til at deltage i netværksgrupper? 2. Hvad skal der til for, at netværksgrupper tager tilbudte samtaleværktøjer til sig? 3. Hvad er udbyttet for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel af, at deres ledere deltager i netværksgrupper, som benytter sig af et tilbudt formelt samtaleværktøj? 9

12 10

13 ABSTRACT AND CONCLUSION In this publication we report on the research question asked in the project God ledelse på ældreområdet (GLÆ, in English: Good personnel management in elder care). The research objective of the project was to investigate whether inter-collegial learning between managers and supervisors could be stimulated in the Danish municipal elder care. The means chosen to stimulate inter-collegial learning were network groups supported by process consultants, and the question asked in the study was what impact (if any) the groups would have on the psychosocial working environment of the leaders (the term leaders covers both managers and supervisors) and their subordinates. In addition to the research objective, the project had a pragmatic objective. The pragmatic objective was to collect good personal reflections on personnel management practices in a publication aimed at supervisors and others with an interest in personnel management in elder care. This object was met by a book of interviews written by Susanne Sondrup (Sondrup 2009). The project grew out of the NRCWE panel study Arbejde i Ældreplejen (AiÆ, in English: Work in elder care). The first two rounds of this project found large differences within and between Danish municipalities regarding how positively subordinate employees evaluated selected managerial competences of their immediate supervisors. From this result we drew the conclusion that inter-collegial learning among the leaders was a feasible mean to improve the psychosocial working environment of the subordinate employees. The GLÆ-project was implemented in three municipalities (named A, B and C in the following). The project was initiated in January We created a total of 13 groups, two in municipality A, seven in municipality B and four in municipality C. One group in municipality B and two groups in municipality C were for managers, the remaining ten groups were for supervisors. The groups had from six to 12 participants each. The groups met from 13 to 19 times in the period from February 2007 to November All groups met with their consultants on 8 of these occasions. In addition the participants met for a 2 day send-off seminar in January 2007 and on 2 more full days where they trained techniques relevant to inter-collegial learning. The main tool chosen by the consultants to facilitate inter-collegial learning was appreciative coaching. Appreciative coaching belongs to the wider of systemic group supervision. In systemic group supervision, the group assists the reflection of the individual member by various forms of interviewing and mirroring. While other forms of systemic supervision focus on the problems of the individual participant and barriers to their solution, appreciative coaching focuses on the possibilities in situations and on the strengths of the participant. Accordingly the format invites group members to bring not only their problems but also their successes to the reflective practice in the group. The groups were fairly stable throughout the project period. In 11 of the 13 groups there were at least 5 members who participated all through the project period. The average group member attended 80 % of the meetings held by her group. Mean attendance rate varied between the groups from 67 % to 91 %. The groups in municipality B held fewer 11

14 meetings than the groups in the two other municipalities. There were no differences between the municipalities in the attendance rate of the individual participants. At the request of the NRCWE, the participants made sound recordings of their meetings. 154 of 202 meetings were recorded. The recordings showed that the groups used the appreciative coaching format in 36 % of the meetings in which a process consultant was present and in 14 % of the meetings without consultants. The groups used the format more frequently in the first half of the project period than in the second half. The groups in municipality A used the format in 38 % of their meetings, while the groups in municipalities B and C used the format in 20 % and 31 % of their meetings, respectively. Each municipality established a reference group for the project. These groups met with the consultants and the NRCWE with three to six months intervals. These meetings and other contacts with the administrative level of the elder care in the three municipalities were sources of information about the local conditions of the project. The information gleaned from these contacts did not explain why the groups used the format relatively infrequently, nor did it explain the differences between the municipalities in the groups use of the format. At the beginning of the project, the participants were asked what they wanted to achieve by their participation in the project. At the end of the project they were given photo copies of their original replies and asked to what extent they felt that they had achieved what they wanted to achieve. 39 % answered that they had achieved their objective to a high degree, while 45 % responded that they had achieved their objective to some degree. Municipalities A, B and C took part in the panel study AiÆ (mentioned above) along with seven other municipalities. These seven municipalities were used as comparison municipalities in the evaluation of the study. Late in 2006 and again late in 2008, managers, supervisors and subordinate employees filled in questionnaires about, interaliter, their experience of support from their colleagues and their immediate superior and their evaluation of the managerial competences of their immediate superior. Thus we were able to compare the development in the experience of intercollegial support between the participants in the project and supervisors and managers in other municipalities. Furthermore we were able to compare the experience of support from the immediate superior between the subordinate employees of participants and non-participants. Similarly we were able to compare the development in the evaluation of the managerial competences of their immediate superior given by subordinates of participants and subordinates of non-participants, respectively. We found no statistically significant differences between participants and non-participants in their experience of collegial support. Nor did we find meaningful statistically significant differences between subordinates of participants and non-participants in their experience of support from a leader and in the evaluation of managerial competences. We did, however, find differences in the experience of support from immediate superior and in the evaluation of her managerial competences between subordinates of leaders, who had attended their groups relatively frequently and subordinates of leaders who had attended the meetings of their groups relatively infrequently. Although statistically significant, these differences were of modest magnitude. 12

15 Conclusion In this project we investigated some possible effects of giving managers and supervisors in the Danish elder care an organizational space for inter-collegial sharing of experience and learning. We investigated whether the leaders used the space, and if they used the specific tool for inter-collegial learning which we put at their disposal. We investigated whether or not the leaders felt that they had achieved what they set out to achieve by participating in the project, and whether the leaders, at the end of the project, felt more supported by their colleagues than did leaders, who had not been asked to participate in the project. Similarly we investigated whether the subordinates of the participants felt that their superiors were more supportive and competent than the subordinates of nonparticipants did. The three main results of the project are: 1. The leaders made frequent use of the network groups and all but a very small proportion felt that they achieved their objectives to some extent. 2. Most groups used the format offered for inter-collegial reflection when the consultant was present during the first half of the project. But 11 out of 13 groups ceased using the format from some time in the middle of the project period. Our study does not explain why this happened. 3. The aim of the project was to improve the experience of support and competence from their immediate superior among the subordinate employees of the elder care organisations studied. Measured on these two criteria the project was not a success. The study raises two new questions and leads to a reformulation of the original research question: 1. What incites leaders in the elder care to attend the meetings of networking groups? 2. What factors will enhance network groups adoption of formal tools of intercollegial learning, such as appreciative coaching and what factors work as barriers against it? 3. What is the benefit, if any, to the subordinates of supervisors and managers who participate in network groups that do adopt a formal tool of inter-collegial learning? 13

16 14

17 GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET: BAGGRUND OG INDHOLD Strukturreformen som læringsmulighed Den 1. januar 2007 blev antallet af danske kommuner reduceret fra 275 til 98 samtidig med, at opgavefordelingen mellem kommune, stat og regioner (amter) blev ændret. For kommunernes ældreorganisationer var strukturreformen forbundet med en række udfordringer og muligheder. Blandt udfordringerne var, at et fælles serviceniveau skulle udvikles mellem tidligere nabokommuner, som hidtil havde haft forskellige serviceniveauer, at forskellige administrative systemer skulle gøres ensartede og at fællesværdier i forholdet mellem medarbejderne og ledelsen og mellem organisationen og dens brugere skulle udvikles. Blandt mulighederne var, at man i den nye organisation kunne lære af hinanden på tværs af de tidligere kommunegrænser og overføre det bedste af det gamle til den nye organisation. Resultater fra NFA s forløbsundersøgelse Arbejde i Ældreplejen (AiÆ) havde allerede i 2005 (Borg m.fl. 2005) peget på, at der fandtes betydelige forskelle mellem kommunerne i det psykiske arbejdsmiljø og dermed muligheder for læring over de gamle kommunegrænser. Specielt viste AiÆ-undersøgelserne fra 2004 og 2006, at der var betydelige forskelle mellem kommunerne med hensyn til medarbejdernes vurdering af deres nærmeste leders ledelseskompetencer og af deres oplevelse af støtte fra nærmeste leder. For medarbejderne i de 15 gamle kommuner, der kom til at indgå i GLÆ-projektet, varierede andelen, som oplevede høj grad af støtte fra nærmeste leder fra 14 % til 37 % og andelen, som oplevede høj grad af kompetence hos nærmeste leder fra 21 % til 58 %. Dette var baggrunden for, at NFA besluttede at anvende en del af satspuljebevillingen SOSU-II for årene til et projekt, som skulle hjælpe lederne i de nye kommuner med at lære af hinanden projekt God Ledelse på Ældreområdet (GLÆ). Projektets formål var: 1. at undersøge, om det var muligt at stimulere den indbyrdes læring mellem lederne på ældreområdet gennem konsulentunderstøttet netværksdannelse, og hvad en sådan netværksdannelse ville betyde for ledernes og deres medarbejderes trivsel og arbejdsmiljø, og 2. at opsamle viden om ledelse på ældreområdet i en publikation, som kunne være til glæde for ledere og medarbejdere i andre kommuner end de, som deltog i netværksprojektet. Til at fremme ledernes indbyrdes læring valgtes en netværksdannende strategi, hvor lederne af plejepersonalet i de nye ældreorganisationer blev sat sammen på tværs af de gamle kommunegrænser og fik undervisning i at coache hinanden ud fra et anerkendende værdigrundlag. I undersøgelsen af projektets virkninger på ledernes og medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø fokuserer vi i denne rapport på tre variable, som er undersøgt i og 2008-undersøgelserne i Arbejde i Ældreplejen ved hjælp af spørgeskemaer: Ledernes oplevelse af at være støttet af hinanden, medarbejdernes oplevelse af at være støttet af deres nærmeste leder, og medarbejdernes oplevelse af ledelseskompetencer hos deres nærmeste leder. 15

18 Interventionens indhold og begrundelse Interventionen bestod i dannelse af og konsulentstøtte til netværksgrupper for ledere indenfor tre kommuner. Projektets antagelser var, at når lederne fik et organisatorisk frirum til indbyrdes samtale i form af netværksgrupperne, så ville de lære af hinanden. Og at denne læring ville afspejle sig i, at deres medarbejdere ville opleve dem som mere kompetente og mere støttende ledere. Disse antagelser vender vi tilbage til i det konkluderende afsnit. Vi antog endvidere, at det ville fremme ledernes indbyrdes læring, hvis de anvendte en bestemt model til deres samtale i netværksgrupperne den anerkendende coaching. Denne antagelse vil blive nærmere begrundet nedenfor efter beskrivelsen af interventionens indhold. Der blev dannet to grupper i kommune A, syv i kommune B og fire i kommune C. Tre af grupperne havde medlemmer fra det højere ledelseslag i ældreorganisationen (kaldet områdeledere i det følgende), mens ti grupper havde medlemmer fra det lavere ledelseslag (kaldet daglige ledere i det følgende). I kommunerne B og C blev deltagelse i netværksgrupper kun tilbudt lederne på plejeområdet (dvs. ikke køkken-, service-, rengørings- eller administrative ledere), mens lederen af køkkenerne i kommune A også fik tilbuddet. Tilbuddet var frivilligt for så vidt som ledere, der ikke ønskede at deltage, kunne blive fri herfor efter aftale med ældrechefen 1. I kommune A valgte lederne at dele sig i to grupper efter en allerede eksisterende midlertidig administrativ inddeling, som gik på tværs af de gamle kommunegrænser, mens lederne i kommunerne B og C blev fordelt af ældrechefer og konsulenter ud fra geografiske kriterier. Ældrechefer og souschefer i kommunerne deltog ikke i netværksgrupperne. Alle lederne deltog i et to-dages opstartseminar og yderligere i to dages undervisning i coaching-relevante samtale- og mødeteknikker. Blandt temaerne på de to undervisningsdage var: Positioner og perspektiver i coaching, aktiv lytning, spørgeformer, kontrakten i coaching, anerkendende kommunikation, det reflekterende team og praksisfortællinger,og hvordan man kan arbejde med dem. Derudover var tilbuddet (og den af ledelsen udtrykte forventning) til netværksgrupperne, at de kunne mødes cirka en gang om måneden i tre timer i perioden februar 2007 til november Hver gruppe fik tildelt otte møder med konsulenter fra VLL. Tilbuddet fra konsulenterne til grupperne var, at de ville træne dem i indbyrdes anerkendende coaching. Grupperne blev endvidere tilbudt, at de i op til ni af de 24 timer med konsulenterne kunne få undervisning i ledelsesrelevante emner efter eget valg. Der var dog ingen grupper, som benyttede sig af denne mulighed for at rekvirere undervisning hos konsulenterne. Den anerkendende coaching-model for netværksgruppemøderne, som konsulenterne tilbød træning i, strukturerer netværksmøderne i en runde efterfulgt af én eller flere coaching sessioner. I runden fortæller gruppemedlemmerne på skift, hvad der er sket dem siden sidst, herunder hvad de måtte have tænkt og eventuelt igangsat af handling som resultat af det sidste møde i gruppen. I coaching sessionerne påtager gruppemedlemmerne sig én af tre roller: coach, fokusperson eller medlem af det reflekterende team: 1 En leder i kommune B blev fritaget for deltagelse på denne måde. Om håndtering af frivillighedsspørgsmålet i forbindelse med dataindsamlingen se bilag A. 16

19 Fokuspersonen er den, som har en praksisoplevelse, som han eller hun ønsker coaching til at undersøge nærmere. I den anerkendende coaching kan praksisoplevelsen være et problem eller en udfordring, som fokuspersonen står midt i. Men praksisoplevelsen kan også være et vellykket afsluttet forløb, som fokuspersonen ønsker at forstå bedre for at kunne drage bedre nytte af erfaringerne fra forløbet. Coachen er den, som udspørger fokuspersonen og det reflekterende team. Undersøgelsen skal være anerkendende, dvs. se efter ressourcer hos fokuspersonen og muligheder i den situation, han eller hun beskriver. Det reflekterende team resten af netværksgruppen lytter til fokuspersonens beretning og spejler denne tilbage til ham/hende. Coachen kan bede det reflekterende team om at lytte efter bestemte forhold (relationer, dilemmaer, ressourcer og lignende.), og kan opdele gruppen i flere reflekterende teams med hver sin opgave. Fra det 10. møde tilføjede konsulenterne outsider-witness - perspektivet til det reflekterende teams opgave (Morrison 2009). I dette perspektiv kan medlemmer af det reflekterende team inddrage deres egne erfaringer ved at fortælle om forløb, de selv har oplevet, og som de synes ligner fokuspersonens forløb. Den anerkendende coaching model, som anvendtes i dette projekt, svarer til den systemiske gruppesupervisionsmodel (Heap & Bang, 1999). Der, hvor modellen adskiller sig fra gruppesupervisionsmodellen, er i dens anerkendende tilgang, altså i inddragelsen af vellykkede ledelsesforløb og i fokuseringen på muligheder og ressourcer i såvel vellykkede forløb som vanskelige situationer. Den anerkendende tilgang er inspireret fra appreciative inquiry (Hornstrup & Loehr-Petersen, 2004, Srivastva & Cooperrider, 1999). Den anerkendende tilgang udelukker ikke den kollegiale undersøgelse af det svære eller det mislykkede. Men i forhold til gruppesupervisionsmodellens traditionelle fokus på den superviseredes problemer, medfører den anerkendende tilgang en udvidelse af samtalens muligheder, og den muliggør, at lederne også kan lære af hinandens vellykkede forløb. Den systemiske gruppesupervisionsmodel er udbredt indenfor sygepleje (ofte under betegnelsen klinisk supervision ), socialt arbejde og undervisning og vejledning, hvor modellen i engelsksprogede lande går under betegnelsen peer (group) supervision. Hvor udbredt modellen er, kan ses af, at en søgning på Amazon.co.uk efter bøger om clinical supervision, group supervision og peer supervision i december 2009 fandt knap 300 forskellige titler. Inden for sygepleje er Proctors model for virkningerne af supervision den mest udbredte. (Proctor 1988 som citeret af Brunero & Stein-Parbury 2008, Watson 2002 og Sirola- Karvinen & Hyrkäs Se også Butterworth m.fl. 2008). Her skelnes mellem supervisionens formative, normative og restorative funktioner. En af de seneste gennemgange af litteraturen (Brunero & Stein-Parbury 2008) konkluderer, at der er dokumentation for påstanden om, at klinisk supervision har både en formativ, en normativ og en restorativ funktion ved at øge deltagernes viden og fremme udviklingen af deres praksis (formativ funktion) ved at øge professionel ansvarlighed (normativ funktion) og ved at øge kolle- 17

20 gial støtte og mindske stressoplevelsen (restorativ funktion). I en samtidig litteraturgennemgang (Butterworth m.fl. 2008) konkluderes, at den kliniske supervisions mulige effekt på behandlingsresultater fortjener en nærmere undersøgelse, mens Sirola- Karvinen & Hyrkäs i 2006 i deres gennemgang af (fortrinsvis finske) undersøgelser af effekten af klinisk supervision af sygeplejeledere og -administratorer konkluderede, at denne supervision påvirker og sikrer den udførte sygeplejes kvalitet. Selvom de underliggende studier ikke er éntonige i deres konklusioner, selvom mange af dem lider af væsentlige designmæssige begrænsninger, og selvom mekanismen mellem supervisionen og dens formodede virkninger på de superviseredes praksis ikke er belyst i dem, giver litteraturen indenfor sygepleje rimelig grund til at tro, at lederne i netværksgrupperne ville kunne bruge gruppesupervision à la den i dette projekt anvendte anerkendende coaching som samtalemetode i netværksgrupperne. Dermed kunne samtaleformen forventes at bidrage til opnåelse af projektets mål: At stimulere den indbyrdes læring mellem lederne indenfor projektets tre kommuner. Ydermere giver litteraturen om den kollegiale supervision på sygeplejeområdet grund til at tro, at anvendelsen af den anerkendende coaching som metode i ledernes netværksgruppemøder kunne fremme ledernes oplevelse af at være støttet af hinanden. De deltagende kommuner og ledere GLÆ-projektet blev som nævnt udført indenfor rammerne af NFA s forløbsundersøgelse Arbejde i Ældreplejen (AiÆ). AiÆ er en undersøgelse af arbejdsmiljø, trivsel og helbredsforhold blandt medarbejderne i kommunale ældreorganisationer. Som en del af AiÆ er der udført tre spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis 2004, 2006 og I 2004 og 2006 deltog henholdsvis 36 og 39 af de gamle kommuner og i af de nye kommuner. De 27 AiÆ-kommuner, som i 2006 var ved at forberede sammenlægning med andre kommuner, blev i maj 2006 orienteret om muligheden for at deltage i GLÆprojektet. Udvælgelsen af de 15 gamle kommuner, som indgik i GLÆ-projektet, foregik efter først til mølle -princippet, idet kommunerne fik at vide, at de tre nye kommuner, som først meldte tilbage at de var interesserede i at deltage, ville blive udvalgt til at deltage. De øvrige kommuner, som deltog i AiÆ vil i denne rapport blive brugt som sammenligningskommuner. De tre interventionskommuner var forskellige med hensyn til ældreorganisationens størrelse og ledelsesstruktur 2 : Den mindste kommune, kommune A, havde godt 550 medarbejdere i ældreorganisationen, heraf 470 plejemedarbejdere -ledere, sygeplejersker og terapeuter medregnet. Ældreorganisationen havde kun ét ledelseslag under ældrechefen. Plejelederne i kommune A ansatte selv deres medarbejdere og gennemførte MUS. De havde dog ikke kompetence til at afskedige medarbejdere. Lederstillingerne var delt nogenlunde ligeligt mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. I kommune A var visitationsafdelingen en del af ældreorganisationen og dens leder deltog i GLÆ-projektet. Ældreorganisationen i kommune B havde godt medarbejdere, heraf plejemedarbejdere. Organisationen havde to ledelseslag under ældrechef og 2 Oplysningerne om lederne og ledelsesstrukturen i de tre kommuner er baseret på oplysninger fra ældrecheferne før projektets start, ledernes stillingsbeskrivelser per medio 2007 og et spørgeskema om grund- og lederuddannelse, som lederne udfyldte ved projektets start. Kommune B og C har ændret ledelses- og stillingsstruktur i

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE

ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE ARBEJDSMILJØ I ÆLDREPLEJEN 2005-2008 Camilla Sandal Sejbæk Thomas Clausen Isabella Gomes Carneiro Vilhelm Borg Birgit Aust Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN

NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN Nyet i deriæl dr epl ej en bet y dni ngenafi ndf l y del s epåegnear bej ds t i der Bes k r i v el s eafi nt er v ent i onerogk ons ek v ens erf orar bej ds t i ds pl anl ægni ngen Ki r st ennabeni el

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

e-teacher 2.0 Topic 2 by Torsten B. Fix HANSENBERG GYMNASIUM - 2012

e-teacher 2.0 Topic 2 by Torsten B. Fix HANSENBERG GYMNASIUM - 2012 e-teacher 2.0 Topic 2 by Torsten B. Fix HANSENBERG GYMNASIUM - 2012 E-Teacher 2.0 assignment Topic 2 Introduction / description In this exercise I will work with the outline given in the description of

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere