Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Formål Metode Resultater Køn og alder Samlet tilfredshed, visitators grundighed og omgangstone Visitation til hjemmehjælp Visitation til hjælpemidler Undersøgelsens repræsentativitet og målgruppe Opsamling Bilag BILAG BILAG

3 1. Indledning Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet spurgte i 2011 en gruppe borgere, om deres oplevelse af visitationen til hjemmehjælp i form af personlig pleje og praktisk hjælp, samt visitation til mobilitetshjælpemidler, henholdsvis rollatorer, kørestole, elkørestole og el-scootere. De adspurgte borgere var alle bevilliget hjemmehjælp eller et mobilitetshjælpemiddel. Denne rapport præsenterer undersøgelsens resultater. 1.1 Baggrund Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed varetager visitationsprocessen til hjemmehjælp og hjælpemidler. Visitatorerne har alle en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut. Visitationsenheden træffer afgørelser i forhold til borgerens bevilling på baggrund af en individuel faglig vurdering af borgerens behov, og hvad borgeren har ret til. Borgerne modtager denne afgørelse skriftligt. I forbindelse med den påbegyndte organisationsændring i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i 2009, blev Visitationsenheden oprettet hvilket betød, at visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler blev samlet. Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført i 2011, fordi Visitationsenheden på daværende tidspunkt var organisatorisk færdigetableret. I Visitationsenheden skelnes der overordnet mellem to typer visitationer: Visitation til hjemmehjælp og mindre hjælpemiddelsager, hvor samtlige visitatorer kan træffe en afgørelse på baggrund af en funktionsevnevurdering. I mindre hjælpemiddelsager leverer et eksternt firma hjælpemidlet samt instruerer i dets brug. Visitation til større hjælpemiddelsager, hvor en ergoterapeut/fysioterapeut laver en funktionsevnevurdering, og hvor hjælpemidlet udleveres af en terapeut. 1.2 Formål Formålet med undersøgelsen er at belyse visiterede borgeres tilfredshed med visitationssamtalen, herunder visitators kommunikationsevner. Desuden ønskes en belysning af tilfredsheden med ventetiden i forbindelse med visitationen. Borgerens tilfredshed med visitators afgørelse er altså ikke genstand for undersøgelsen. Undersøgelsen belyser heller ikke kvaliteten af den leverede hjælp eller hjælpemidlets kvalitet. 3

4 1.3 Metode Undersøgelsen er gennemført som en anonym spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaerne er udleveret til alle borgere, der i undersøgelsesperioden (se tabel 1) blev bevilliget hjemmehjælp eller et mobilitetshjælpemiddel, efter de havde modtaget den skriftlige afgørelse. Spørgeskemaet blev udleveret i en lukket kuvert med en svarkuvert og et følgebrev, hvori undersøgelsens formål var beskrevet. Der blev givet en svarfrist på 14 dage. Der er ikke foretaget nogen form for rykkeraktivitet. Spørgsmålene er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og Visitationsenheden. Spørgsmålene har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, hvorefter de er godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Tabel 1 viser den periode spørgeskemaerne blev udleveret til borgerne. Tabel 1 Spørgeskema Periode Hjemmehjælp 1/ / Hjælpemidler 2/5 30/6 samt 1/9 30/ Tabel 2 viser antal afsluttede ansøgninger i 2011, antal udleverede spørgeskemaer, antal indkomne spørgeskemaer samt svarprocenten. Tabel 2 Antal afsluttede Antal udleverede Antal indkomne Svarprocent ansøg- ninger 2011* spørgeskemaer spørgeskema Hjemmehjælp % Alle typer % hjælpemidler Samlet % *Bevillinger og afslag. Undersøgelsen er gennemført som en tværsnitsundersøgelse og giver et øjebliksbillede af tilfredsheden blandt gruppen af borgere, der blev bevilliget hjemmehjælp eller et mobilitetshjælpemiddel. Svarprocenten er dog relativt lav, hvilket betyder at man bør overveje, om undersøgelsens resultater er repræsentative for den adspurgte gruppe af borgere. Dermed bør resultaterne ikke ukritisk generaliseres. Selvom resultaterne ikke kan sige noget generelt om målgruppen for undersøgelsen, belyser de nogle tendenser. 4

5 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet gennemførte i 2008 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere med kontakt til Hjælpemiddelcenteret eller borgere visiteret til hjemmehjælp. De to spørgeskemaundersøgelser fra henholdsvis 2008 og 2011 er ikke sammenlignelige. Forklaringen er dels, at fokus for undersøgelserne har været forskellig, dels at spørgsmålene har været formuleret forskelligt, eller svarkategorierne har været forskellige. 2. Resultater 5

6 I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater. Tallene i cirkeldiagrammerne angiver antallet af borgere, der har sat kryds i svarkategorien og ikke hvor mange procent af borgerne, der har sat kryds. I teksten er antallet af borgere igen angivet samt den procentvise andel. Bortset fra spørgsmålene vedrørende køn og alder kunne borgerne vælge mellem seks svarkategorier henholdsvis to gradueringer af et positivt svar, to gradueringer af et negativt svar, både og samt ved ikke. De to negative gradueringer er slået sammen på grund af meget få svar. Svarkategorierne til de enkelte spørgsmål kan ses i de figurer, hvor svarene behandles. 2.1 Køn og alder Af de i alt 133 borgere, der deltog i undersøgelsen, var 89 kvinder (67 %) og 33 mænd (25 %). De øvrige ni borgere (8 %) havde ikke angivet deres køn. Figur 1 viser aldersfordelingen blandt de borgere, der har angivet deres alder. Det ses, at de to største grupper, der har besvaret spørgeskemaet, er aldersgrupperne år og år. Fig. 1 Alder Under 65 år år år 46 6

7 2.2 Samlet tilfredshed, visitators grundighed og omgangstone I undersøgelsen blev der stillet tre spørgsmål til alle borgere, som modtog et spørgeskema. Resultaterne er dermed baseret på svar fra 133 borgere. Spørgsmålene handlede om henholdsvis borgerens samlede tilfredshed med samtalen. visitators grundighed i forbindelse med samtalen og visitators omgangstone. I dette afsnit præsenteres resultaterne fra disse spørgsmål. Borgerne blev spurgt om, hvad de samlet set synes om samtalen med visitator. Som figur 2 viser, var en høj andel af borgerne - 94 borgere (72 %) samlet set meget tilfredse med samtalen med visitator, mens 29 borgere (22 %) var tilfredse med samtalen. Kun fem borgere (4 %) var utilfredse med samtalen. Statistiske analyser viser, at den visiterede ydelse, aldersgruppe og køn ikke har betydning for borgernes tilfredshed med visitators grundighed. Fig. 2 Hvad synes du samlet set om samtalen med visitator? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både og 94 Jeg er utilfreds/ jeg er meget utilfreds 7

8 Borgerne blev spurgt om, i hvilken grad visitator spurgte grundigt ind til deres situation. Som figur 3 viser, oplevede en høj andel af borgerne borgere (81 %), at visitator i høj grad spurgte grundigt ind til deres situation, mens 13 borgere (10 %) synes, at visitator i nogen grad spurgte grundigt ind til deres situation. Kun fire borgere (3 %) svarede nej til, at visitator spurgte grundigt ind til deres situation. Statistiske analyser viser, at tilfredsheden med visitators grundighed ikke er den samme blandt de, der er visiteret til hjemmehjælp, og de, der er visiteret til hjælpemidler. Tilfredsheden var højest blandt borgere, der blev visiteret til hjemmehjælp. Statistiske analyser viser, at aldersgruppe og køn ikke har betydning for borgernes tilfredshed med visitators grundighed. Fig. 3 Spurgte visitator grundigt ind til din situation og lyttede til dig? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både og 103 Nej, i mindre grad/nej, slet ikke 8

9 Borgerne blev spurgt, om de var tilfredse med visitators omgangstone. Som figur 4 viser, var 71 borgere (56 %) meget tilfredse med visitators omgangstone, mens 38 borgere (30 %) var tilfredse. Der var ni borgere (7 %), som svarede nej til, at de var tilfredse med visitators omgangstone. Statistiske analyser viser, at den visiterede ydelse, aldersgruppe og køn ikke har betydning for borgernes tilfredshed med visitators grundighed. Fig. 4 Er du tilfreds med visitators omgangstone? 9 9 Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både og Jeg er utilfreds/ jeg er meget utilfreds 9

10 2.3 Visitation til hjemmehjælp I forbindelse med undersøgelsen blev der stillet fire spørgsmål, der var specifikt henvendt til de borgere, der blev visiteret til hjemmehjælp. I dette afsnit præsenteres resultaterne fra disse spørgsmål. Resultaterne er baseret på svar fra 82 borgere. Borgerne blev spurgt, om de synes, at visitator vidste nok om den hjælp, som borgerne fik bevilget. Som figur 5 viser, synes en høj andel af borgerne 59 borgere (74%) samlet set, at visitator i høj grad vidste nok, mens 13 borgere (16%) i nogen grad synes, visitator vidste nok. Kun fire borgere (5%) fandt, at visitator ikke vidste nok. Fig. 5 Synes du, at visitator vidste nok om den hjælp, du har fået bevilliget? 4 4 Ja, i høj grad 13 Ja, i nogen grad Både og 59 Nej, i mindre grad/nej, slet ikke 10

11 Borgerne blev også spurgt, om der var overensstemmelse mellem det, visitator oplyste under besøget og den hjælp, som borgeren fik. Som figur 6 viser, oplevede 48 borgere (68%), at der i høj grad var overensstemmelse, mens 12 borgere (17%) i nogen grad synes, der var overensstemmelse. Syv borgere (10%) synes ikke, der var overensstemmelse. Fig. 6 Er der overensstemmelse mellem det, visitator oplyste dig under besøget, og den hjælp du får? 4 7 Ja, i høj grad 12 Ja, i nogen grad Både og 48 Nej, i mindre grad/nej, slet ikke 11

12 Borgerne blev spurgt om, i hvilken grad det var let at forstå visitators forklaring på, hvorfor de fik den hjælp, som de fik. Som figur 7 viser, oplevede en høj andel af borgerne - 61 borgere (79 %), at visitators forklaring i høj grad var let at forstå, mens 15 borgere (19 %) synes, at visitators forklaring i nogen grad var let at forstå. Kun én borger (1 %) svarede nej til, at visitators forklaring var let at forstå. Der er en tendens til, at borgerne oplever, at visitatorerne kan kommunikere deres faglighed til borgerne på en tilfredsstillende måde. Fig. 7 Var det let at forstå visitators forklaring på, hvorfor du får den hjælp, du får? 1 15 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både - og 61 Nej, i mindre grad/nej, slet ikke 12

13 Borgerne blev spurgt, om de var tilfredse med ventetiden, fra de henvendte sig til kommunen, til de fik en afgørelse om, hvilken hjælp de kunne få. Som figur 8 viser, var cirka halvdelen - 38 borgere (49 %) samlet set meget tilfredse med ventetiden, mens 28 borgere (36 %) var tilfredse med ventetiden. Der var fem borgere (6 %), der var utilfredse med ventetiden. Fig. 8 Er du tilfreds med ventetiden fra du henvendte dig til kommunen, til du fik en afgørelse om, hvilken hjælp du kan få? 7 5 Jeg er meget tilfreds 38 Jeg er tilfreds Både og 28 Jeg er utilfreds/ jeg er meget utilfreds 13

14 2.4 Visitation til hjælpemidler I forbindelse med undersøgelsen blev der stillet fire spørgsmål, der var specifikt henvendt til de borgere, der er visiteret til et mobilitetshjælpemiddel. I dette afsnit præsenteres resultaterne fra disse spørgsmål. Resultaterne er baseret på svar fra 51 borgere. Borgerne blev spurgt, om de synes, at visitator vidste nok om det eller de hjælpemidler, borgeren søgte om og efterfølgende fik bevilget. Som figur 9 viser, synes en høj andel af borgerne 34 borgere (71%) samlet set, at visitator i høj grad vidste nok, mens syv borgere (15%) i nogen grad synes, visitator vidste nok. Kun to borgere (4%) fandt, at visitator ikke vidste nok. Fig. 9 Synes du, at visitator vidste nok om det eller de hjælpemidler, du søgte om og efterfølgende har fået bevilliget? 5 2 Ja, i høj grad 7 Ja, i nogen grad Både og 34 Nej, i mindre grad/nej, slet ikke 14

15 Borgerne blev også spurgt om, i hvilken grad der var overensstemmelse mellem det, som visitator fortalte borgerne, og det eller de hjælpemidler, borgeren fik. Som figur 10 viser, oplevede en høj andel af borgerne 37 borgere (80 %), at der i høj grad var overensstemmelse, mens fem borgere (11 %) synes, at der var overensstemmelse i nogen grad. Kun to borgere (4 %) svarede nej til, at der var overensstemmelse. Fig. 10 Er der overensstemmelse mellem det, visitator fortalte dig og det eller de hjælpemidler, du har fået? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både og 37 Nej, i mindre grad/nej, slet ikke 15

16 Borgerne blev dernæst spurgt, om de var tilfredse med den vejledning, som visitator gav dem. Som figur 11 viser, var mere end halvdelen - 32 borgere (67 %) meget tilfredse med vejledningen, mens 10 borgere (21 %)var tilfredse med vejledningen. Der var fire borgere (8 %), der var utilfredse med vejledningen. Fig. 11 Er du tilfreds med den vejledning, som visitator gav dig? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både - og 32 Jeg er utilfreds/jeg er meget utilfreds 16

17 Borgerne blev dernæst spurgt, om de var tilfredse med den tid, der gik, fra borgerne blev kontaktet af en visitator, til borgeren fik hjælpemidlet. Som figur 12 viser, var mere end halvdelen - 33 borgere (67 %) meget tilfredse med tiden, mens 10 borgere (20 %)var tilfredse med tiden. Der var fire borgere (8%), der var utilfredse med ventetiden. Fig. 12 Er du tilfreds med den tid, der gik, fra du blev kontaktet af en visitator, til du fik hjælpemidlet? 2 4 Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds 10 Både og 33 Jeg er utilfreds/ jeg er meget utilfreds 17

18 3. Undersøgelsens repræsentativitet og målgruppe Undersøgelsen er baseret på et lavt antal personer. Man bør derfor overveje, om resultaterne er repræsentative for alle visiterede borgeres oplevelse af visitationssamtalen. Den lave svarprocent medfører, at undersøgelsens resultater bør tages med forbehold. På trods af den lave svarprocent bidrager undersøgelsen til en belysning af vigtige aspekter af den brugeroplevede tilfredshed med visitationssamtalen. Da målgruppen for undersøgelsen, som nævnt, er visiterede borgere, er der grupper af borgere, som ikke indgår i undersøgelsen. Det drejer sig om følgende grupper: Borgere, der har fået afslag på deres ansøgning om hjemmehjælp eller et mobilitetshjælpemiddel, samt borgere, der har ansøgt om hjælp i forbindelse med et akut behov eller et midlertidigt behov. Resultaterne fra herværende undersøgelse afdækker ikke disse gruppers tilfredshed med Visitationssamtalen. Der er ca. en tredjedel af borgerne, der har fået hjælp til at udfylde spørgeskemaet. Resultaterne viser, at der er en tendens til, at det er de ældste borgere, der har fået hjælp. Det er positivt, at de repræsenteres, men deres svar kan være farvede af, at en pårørende eller plejepersonale har hjulpet med at udfylde skemaet. De borgere, der ansøgte om hjemmehjælp, men overgik til projekt Træning Til Hverdagen, blev ekskluderet fra undersøgelsen, hvilket betyder at gruppen af træningsparate ældre ikke er repræsenteret. På grund af projektet var det ikke muligt at udlevere de planlagte 260 skemaer inden for den planlagte periode. Der blev i stedet udleveret 185 skemaer, og stikprøvens størrelse var dermed mindre end planlagt. 4. Opsamling Ud fra denne undersøgelse kan det konkluderes, at de adspurgte Frederiksberg borgere samlet set oplever visitationssamtalen som meget positiv. Når de ovenfor nævnte forbehold for undersøgelsens resultater tages i betragtning, peger resultaterne i retning af, at er der er overordnet er tilfredshed med såvel visitators kommunikationsevner som ventetiden i forbindelse med visitationen. 18

19 5. Bilag Bilag 1 og 2 er de to spørgeskemaer, som borgerne fik udleveret efter henholdsvis at være visiteret til hjemmehjælp eller mobilitetshjælpemidler. Der blev stillet syv fælles og enslydende spørgsmål, mens der blev stillet fire specifikke spørgsmål til borgere, der blev visiteret til henholdsvis hjemmehjælp eller mobilitetshjælpemidler. 19

20 BILAG 1 Din oplevelse af visitationen til hjemmehjælp 1. Spurgte visitator grundigt ind til din situation og lyttede til dig? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både - og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 2. Synes du, at visitator vidste nok om den hjælp, du har fået bevilget? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både - og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 20

21 3. Er der overensstemmelse mellem det, visitator oplyste dig under besøget, og den hjælp du får? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både - og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 4. Var det let at forstå visitators forklaring på, hvorfor du får den hjælp, du får? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både - og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 5. Er du tilfreds med ventetiden fra du henvendte dig til kommunen, til du fik en afgørelse om, hvilken hjælp du kan få? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både - og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds 21

22 6. Er du tilfreds med visitators omgangstone? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både - og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds 7. Hvad synes du samlet set om samtalen med visitator? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både - og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds 8. Er der forhold ved samtalen med visitator, du gerne vil gøre opmærksom på? 22

23 Denne del af spørgeskemaet handler om dig: 9. Hvor gammel er du? Under 18 år år år år 90 år eller derover 10. Er du mand eller kvinde Mand Kvinde 11. Har du fået hjælp til at udfylde dette spørgeskema? Ja Nej Mange tak for din besvarelse 23

24 BILAG 2 Din oplevelse af visitationen til hjælpemidler 1. Spurgte visitator grundigt ind til din situation og lyttede til dig? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både - og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 2. Synes du, at visitator vidste nok om det eller de hjælpemidler, du søgte om og efterfølgende har fået bevilget? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 24

25 3. Er der overensstemmelse mellem det, visitator fortalte dig og det eller de hjælpemidler, du har fået? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både - og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 4. Er du tilfreds med den vejledning, som visitator gav dig? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både - og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds 5. Er du tilfreds med den tid, der gik, fra du blev kontaktet af en visitator, til du fik hjælpemidlet? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både - og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds 25

26 6. Er du tilfreds med visitators omgangstone? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både - og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds 7. Hvad synes du samlet set om samtalen med visitator? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både - og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds 8. Er der forhold ved samtalen med visitator, du gerne vil gøre opmærksom på? 26

27 Denne del af spørgeskemaet handler om dig: 9. Hvor gammel er du? Under 18 år år år år 90 år eller derover 10. Er du mand eller kvinde Mand Kvinde 11. Har du fået hjælp til at udfylde dette spørgeskema? Ja Nej Mange tak for din besvarelse 27

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Indhold. Visitation, SUF Total

Indhold. Visitation, SUF Total Visitation, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 2. version Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET 2010 BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Felt og fremgangsmåde 3 2. Basisoplysninger om respondenterne 3 3. Kontakten til Adoptionsnævnets

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Hjemmeplejen - Hovedrapport

Hjemmeplejen - Hovedrapport Hjemmeplejen - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Baggrund 4 Mål 4 Metode 4 Sammenligning med andre kommuner 5 Svarprocenten 5 Målopfyldelse 5 Undersøgelsens resultater 6 Anvendelse af

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af genoptræning 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Indkomne svar... 6 2.1. Besvarelser... 6 2.2. Om respondenterne...

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Visitationen, Afklaring og Forebyggelse. Borgernes oplevelse 2017

Visitationen, Afklaring og Forebyggelse. Borgernes oplevelse 2017 Visitationen, Afklaring og Forebyggelse Borgernes oplevelse 2017 Indholdsfortegnelse BAGGRUND/FORMÅL/METODE..3 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 4 FOKUSGRUPPEINTERVIEW 17 OPSAMLING 19 Kolofon: Bent Sørensen, Kvalitets-

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 1. udkast Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total Rehabiliteringscentre, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 3 3. Baggrund og metode 5 3.1 Baggrund for undersøgelsen 5 3.2 Metode 5 4.

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af hjemmepleje 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Besvarelser... 6 2.1. Inviterede borgere... 6 2.2. Svarprocent...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Opsamling af undersøgelse om forhold for ældre i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af undersøgelse om forhold for ældre i Østerbro Borgerpanel Opsamling af undersøgelse om forhold for ældre i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemaundersøgelse om forholdene for ældre på Østerbro har været sendt ud i Østerbro Borgerpanel fra den 19.-26. september 2017.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen CKSK 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år Svarfordelinger på alle spørgsmål Brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Indledning I foråret 2019 foretog Svendborg Kommune en kundeundersøgelse med fokus på borgernes opfattelse af maden fra Det Gode Madhus ud fra følgende punkter: 1.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Indhold. Plejebolig, SUF Total

Indhold. Plejebolig, SUF Total Plejebolig, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt brugere har haft ophold

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2018 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018

Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018 Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018 I Struer kommune imødekommes den lovmæssige tilsynsforpligtigelse i hjemmet med et integreret tilsyn. Struer kommunes overordnede målsætning

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Rapport Region Lyngby-Taarbæk Hovedstaden Kommune Marts 2018 29/6/16 Kapacitetsudredning 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 Metode 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Madservice Kronjylland Indhold Telefonkontakt... 2 Madservice Kronjyllands hjemmeside... 3 Afbestille og bestille maden... 3 Chaufføren... 4 Ta selv

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total Hjemmepleje, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere