Multiple Choice - Detaljer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multiple Choice - Detaljer"

Transkript

1 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 1) En 25-årig mand, som tidligere flere gange havde været indlagt med depression, fandtes dybt bevidstløs i sin bil, kulilteforgiftet. Ved siden af ham lå et afskedsbrev. Under den to uger lange indlæggelse var han vedvarende bevidstløs. Der opstod liggesår og terminalt sepsis. Skal dødsfaldet indberettes til politiet? 1 a) Nej, det drejer sig om naturlig død b) Nej, han var hospitalsindlagt på -1 dødstidspunktet. 3 c) Ja, det drejer sig om selvmord. 3 4 d) Ja, han er kun 25 år (ID 4) En midaldrende mand med mangeårigt alkoholmisbrug blev i frostvejr fundet liggende bevidstløs i vejsiden. Ved indlæggelsen konstateredes lav legemstemperatur samt en blodalkoholpromille på 3,0. Dagen efter indlæggelsen fik han dobbeltsidig lungebetændelse, og trods behandling indtrådte døden efter yderligere to døgn. Hvad er den tilgrundliggende dødsårsag? 1 a) Akut alkoholforgiftning b) Dobbeltsidig lungebetændelse c) Kuldepåvirkning. 3 4 d) Alkoholmisbrug (ID 6) En 75-årig mand, som i mange år havde været i behandling for hypertension, var delvis lammet efter en hjerneblødning to år tidligere. Aktuelt faldt han over et dørtrin i hjemmet og pådrog sig en venstresidig collum femoris fractur. Han indlagdes, og der foretoges osteosyntese. Efterfølgende konstateredes lungebetændelse og trods behandling indtrådte døden efter tre døgn. Politiet ønskede ikke retslægeligt ligsyn. Hvad er dødsmåden? 1 a) Naturlig død b) Drab/vold c) Uoplyst d) Ulykke (ID 8) Hvad forstås ved inkomplet hængning? 1 a) En del af personen rører underlaget. 3 2 b) Personen hænger frit c) Knudepunkt i nakken d) Knudepunkt på forsiden/siderne af halsen (ID 11) Hvilket af nedennævnte obduktionsfund taler for, at en person er druknet? 1 a) Vandtynd væske i maveindholdet b) Ødem og emfysem af lungevævet. 3 3 c) Væske i lungehulerne d) Ligvoksdannelse (adipocire). -1 Udskrevet d :26:00 Side 1 af 11

2 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 14) Hvornår angiver man i Danmark, at et greb om halsen har medført livsfare? 1 a) Når der er påvist petekkier over halsniveau. 3 2 b) Når der er påvist læsioner i halshuden og -1 petekkier over halsniveau. 3 c) Når der har været bevidstløshed d) Når der har været ufrivillig afgang af urin og/eller afføring (ID 18) En 14-årig dreng indbringes bevidstløs efter en trafikulykke til akutmodtagelsen med kvæstelse af leveren og faldende blodtryk. Der planlægges behandling inklusiv blodtransfusion. Drengens forældre og indehavere af forældremyndigheden ankommer før behandlingsstart og modsætter sig specifikt blodtransfusion. Du og din bagvagt informerer om, at blodtransfusion vurderes at være et øjeblikkeligt behandlingsbehov og foretager sig følgende korrekt ifølge loven: 1 a) Afstår fra yderligere behandling, idet der ikke er -1 givet informeret samtykke til behandlingsplanen fra forældremyndigheden. 2 b) Kontakter Sundhedsstyrelsen for at få -1 tilslutning til behandlingsplanen, idet forældrene skønnes at forvalte forældremyndigheden på en måde der åbenlyst vil skade patienten. 3 c) Fortsætter den planlagte behandling inklusiv 3 blodtransfusion. 4 d) Fortsætter den planlagte behandling eksklusiv blodtransfusion (ID 19) Efterfølgende overføres den 14-årige dreng til en sengeafdeling, hvor du er forvagt. For en kort stund ser han ud til at komme sig, men 12 timer efter overførslen findes han livløs og genoplivningsforsøg påbegyndes. Undervejs konfererer du telefonisk med bagvagten som efter 20 minutter beslutter, at behandlingen skal indstilles. Hvad gør du nu? 1 a) Konstaterer døden for indtrådt og kontakter 3 politiet. 2 b) Konstaterer døden for indtrådt og udfylder en -1 dødsattest side 1. 3 c) Konstaterer døden for indtrådt og beder -1 plejepersonalet om at få liget overført til kapel. 4 d) Konstaterer døden for indtrådt og beder din bagvagt om at foretage ligsyn (ID 23) I FNs torturdefinition er tortur defineret som mishandling begået af: 1 a) Offentlige myndigheder. 3 2 b) Offentlige myndigheder og andre grupperinger c) Fjender og modstandere d) Politi. -1 Udskrevet d :26:00 Side 2 af 11

3 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 27) Piskning efterlader i den akutte fase karakteristiske mærker i form af: 1 a) Striber i huden med central bleghed og 3 hyperæmiske rande. 2 b) Striber i huden med central hyperæmi og blege -1 rande. 3 c) Striber i huden med central ulceration og -1 ødematøse rande. 4 d) Striber i huden med centralt ødem og ulcerative rande (ID 34) Hvilken af nedenstående svarmuligheder er IKKE en forudsætning for at kunne stille diagnosen vuggedød (SIDS)? 1 a) Negative obduktionsfund b) Fravær af mistænkelige omstændigheder ved -1 dødsfaldet. 3 c) Anamnestiske oplysninger om rygning i 3 hjemmet. 4 d) Negativ sygehistorie (ID 39) Hvilket udsagn i lov om patientforsikring er korrekt? 1 a) Det påhviler en læge, som konstaterer en 3 patientskade, der må antages at kunne give ret til erstatning, at informere patienten herom. 2 b) Det er en betingelse for erstatning, at -1 behandling m.v. kan bebrejdes den konkrete sundhedsperson som en fejl eller forsømmelse, som burde have været undgået ved at udvise en højere grad af agtpågivenhed. 3 c) Anmodning om erstatning skal fremsættes -1 senest et år efter, at patienten har fået kendskab til skaden. 4 d) Der kan ikke ydes erstatning til personer, der deltager i biomedicinske forsøg (ID 42) Patientklagenævnet/patientombuddet (ny lov 1. januar 2011) vurderer, om 1 a) patienten har lidt skade b) der skal gives kritik af sundhedspersoner. 3 3 c) der kan gives erstatning til patienten d) en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes (ID 44) Hvornår må en afdød person blive flyttet til morgue/lighus? 1 a) Når pårørende har givet tilladelse til obduktion b) Når en læge har konstateret sikre dødstegn. 3 3 c) 6 timer efter dødstidspunktet d) Hvis der er besluttet retslægeligt ligsyn. -1 Udskrevet d :26:00 Side 3 af 11

4 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 45) En ældre mand indlægges på hospitalet efter en trafikulykke og dør tre uger senere. Politiet ønsker ikke retslægeligt ligsyn. Lægen udfylder herefter dødsattesten. I hvilken rubrik skriver lægen under? 1 a) Rubrik A b) Rubrik B. 3 3 c) Rubrik C d) Rubrik D (ID 46) En patient dør på hospital. Patienten har ikke skriftligt givet sit samtykke til obduktion. Hvilket af følgende fire udsagn vedrørende lægevidenskabelig obduktion er IKKE korrekt? 1 a) Obduktion må foretages, såfremt afdødes -1 nærmeste giver samtykke til indgrebet. 2 b) Obduktion må ikke finde sted, såfremt der skal -1 foretages retslægeligt ligsyn. 3 c) Obduktion må tidligst foretages 6 timer efter -1 underretning af afdødes nærmeste, medmindre disse forinden har givet samtykke til obduktion. 4 d) Efterlader afdøde sig ingen nærmeste, må obduktion ikke foretages (ID 48) Hvilket af følgende fire udsagn er korrekt: 1 a) Sundhedsstyrelsen kan uden retskendelse -1 inspicere klinikker, hvor autoriserede sundhedspersoner eller disses medhjælp udfører kosmetisk behandling og kan rette henstilling om klinikkens faglige virksomhed, men ikke stille krav herom. 2 b) Sundhedsstyrelsen kan uden retskendelse 3 inspicere klinikker, hvor autoriserede sundhedspersoner eller disses medhjælp udfører kosmetisk behandling og kan opstille krav til klinikkens faglige virksomhed. 3 c) Sundhedsstyrelsen kan kun efter forud -1 indhentet retskendelse inspicere klinikker, hvor autoriserede sundhedspersoner eller disses medhjælp udfører kosmetisk behandling og kan stille krav til klinikkens faglige virksomhed. 4 d) Sundhedsstyrelsen kan kun efter forud indhentet retskendelse inspicere klinikker, hvor autoriserede sundhedspersoner eller disses medhjælp udfører kosmetisk behandling og kan rette henstilling om klinikkens faglige virksomhed, men ikke stille krav herom. -1 Udskrevet d :26:00 Side 4 af 11

5 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 127) Billedet viser et knæ set forfra fra en afdød fundet død liggende på maven. Den hyperæmiske ring omkring det afblegede midterparti er: 1 a) Ligplet (livor mortis) b) Trykspor. 3 3 c) Forrådnelse d) Skade opstået efter dødens indtræden (ID 53) Du er vagthavende skadestuelæge og ringes op af en 19-årig kvinde, som anfører, at hun samme nat har været udsat for et seksuelt overgreb. Hvilken vejledning og information vil du give hende? 1 a) Såfremt der ikke er akut behandlingskrævende -1 behov, anbefaler du hende at gå til egen læge, og hvis hun har behov for det, kan hun der få en henvisning til psykologhjælp. 2 b) Informerer hende om, at hun kan politianmelde 3 hændelsen eller tage på Center for Voldtægtsofre / Seksuelle Overgreb. 3 c) Oplyser hende om, at hun kan komme til -1 skadestuen og blive undersøgt. 4 d) At hun kun kan komme til undersøgelse på skadestuen, hvis hun er indstillet på at politianmelde hændelsen (ID 56) En asylansøger har indledt sultestrejke for at opnå opholdstilladelse i Danmark. Du har tilset ham som læge, og han er klar, vågen og forstår hvad du siger. Han bliver oplyst om farerne ved sultestrejken, men han vil ikke ændre sin beslutning, og er villig til at dø for sagen. Han skriver også under på dette. Efterhånden bliver han tiltagende svækket og mister bevidstheden. Han bliver indlagt på hospital. Lægen i modtagelsen, som kender patientens beslutning og de lægelige advarsler, skal: 1 a) Initiere behandling så patienten overlever b) Initiere behandling så patienten vågner op og -1 kan spørges, om han står ved sin beslutning. 3 c) Initiere behandling så patienten kan udvises d) Afstå fra behandling. 3 Udskrevet d :26:00 Side 5 af 11

6 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 62) I forbindelse med en undersøgelse af en kvinde, der angiver sig voldtaget, påvistes der skader/voldstegn ved vaginalindgangen. Hvad er dette et tegn på? 1 a) Der har fundet en voldtægt sted b) Der har fundet en voldtægt sted, og de var flere -1 om overgrebet. 3 c) Der har fundet en voldtægt sted, og -1 gerningsmanden kendte kvinden i forvejen. 4 d) Der har formentlig fundet vaginal indtrængning sted (ID 64) En 17-årig kvinde angiver sig voldtaget med mulig vaginal indtrængning af penis. Hun ved ikke med sikkerhed, hvad der er foregået. Hun oplyser, at hun forud for hændelsen aldrig havde haft samleje, så indtil nærværende oplevelse var hun altså jomfru. Hun undersøges lige efter overgrebet. Hvad er korrekt at fortælle hende? 1 a) Du finder hendes jomfruhinde intakt, så du -1 oplyser hende om, at der ikke har været penis indtrængning i hendes vagina. 2 b) Hun bløder lidt fra livmodermunden, så du -1 oplyser hende om, at der har været indtrængning med penis i vagina. 3 c) Der er ingen tegn på frisk blødning, og du finder -1 intakt jomfruhinde, så du oplyser hende om, at der ikke har været indtrængning i vagina. 4 d) Du finder intakt jomfruhinde og ingen tegn på frisk blødning, så du oplyser hende om, at indtrængning kan have fundet sted alligevel uden tegn herpå (ID 65) 38-årig mand med kendt alkoholmisbrug findes død på bopælen.talrige underhudsblødninger og hudafskrabninger på lemmerne. Ved obduktionen fandtes butrandet lever. Der var ingen øvrige patologiske fund. Ved den retskemiske undersøgelse påvistes tetrahydrocannbinol i blod i en koncentration, der almindeligvis ses ved misbrug af hash. Der påvistes ingen alkohol i blodet eller øjenvæsken. Den samlede koncentration af acetone og acetoacetat samt beta-hydroxybutyrat var stærkt forhøjet (2018 mikromol/l). Hvad er den tilgrundliggende dødsårsag? 1 a) Ketoacidose b) Skadelig brug af alkohol. 3 3 c) Akut alkoholintoxication d) Fedtlever. -1 Udskrevet d :26:00 Side 6 af 11

7 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 69) En 74 årig kvinde med KOL og osteoporose bliver væltet omkuld af en ung knallertkører, som kører over for rødt lys, mens kvinden går over vejen i et fodgængerfelt. Kvinden indlægges på et sygehus, hvor der konstateres hoftebrud, som opereres på plads. I efterløbet får kvinden lungebetændelse og afgår ved døden 14 dage efter uheldet. Der foretages ikke retslægeligt ligsyn eller obduktion. Hvordan skal dødsfaldet kodes mht. dødsmåde? 1 a) Ulykke. 3 2 b) Selvmord c) Drab d) Uoplyst (ID 73) Du får som forvagt indlagt en 69-årig mand med lungeinsufficiens forværret af en mulig pneumoni. Under journaloptagelsen oplyser patienten, at han engang i 70-erne arbejdede med isoleringsmaterialer, og at flere af hans kolleger var døde af lungesygdom. Du overvejer, om der kan være tale om en erhvervssygdom, hvad gør du herefter? 1 a) Anmelder sygdommen til den lokale -1 embedslægeinstitution telefonisk for efterfølgende at fremsende journalen. 2 b) Fremhæver i journalen, at sygdommen skal 3 anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen ved evt. dødsfald. 3 c) Ingen særlige tiltag, da ekspositionen var over år forinden. 4 d) Opfordrer patienten til at kontakte sin tidligere arbejdsgiver og anmelde sygdommen til ham (ID 76) Hjernedødsdiagnosen kan kun komme på tale hos: 1 a) Bevidstløse, reaktionsløse og respirationsløse 3 patienter. 2 b) Langtidsbevidstløse, hjernekvæstede -1 trafikulykkesofre. 3 c) Bevidstløse, hjernesyge patienter d) Langtidsbevidstløse patienter (ID 80) En sundhedsperson, som bliver opmærksom på en utilsigtet hændelse i forbindelse med en patients behandling eller ophold på sygehus, skal: 1 a) indberette denne hændelse til Regionen. 3 2 b) indberette denne hændelse til den -1 administrerende overlæge. 3 c) indberette denne hændelse til embedslægen d) indberette denne hændelse til embedslægen og til sundhedsstyrelsen. -1 Udskrevet d :26:00 Side 7 af 11

8 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 83) Det er korrekt, at der er tale om fødsel af et dødt barn (dødfødsel), og at der skal udføres ligsyn og udstedes dødsattest, såfremt svangerskabet 1 a) er gået mindst 18 fulde uger b) er gået mindst 22 fulde uger. 3 3 c) er gået mindst 26 fulde uger d) er gået mindst 28 fulde uger (ID 87) Indberetningspligt til politiet i anledning af dødsfald påhviler altid 1 a) egen læge b) den læge, der sidst har behandlet den afdøde c) den hospitalsafdeling, hvor den afdøde sidst -1 har været indlagt. 4 d) den læge, herunder ambulancelæge, der bliver tilkaldt i anledning af dødsfaldet (ID 90) Anmeldelse til politiet skal IKKE finde sted ved 1 a) dødsfald som følge efter ulykkestilfælde b) pludselig, uventet død på arbejdspladsen c) kronisk og langvarig sygdom. 3 4 d) kraniebrud efter værtshusslagsmål (ID 91) En 27-årig kvinde findes bevidstløs på badeværelset på sin bopæl. Hun bringes i ambulance til skadestuen, hvor hun efter behandling vågner delvist op. Hun fortæller, at hun i selvmordsøjemed har indtaget 80 paracetamoltabletter på grund af kærestesorg. Ved undersøgelse på bopælen finder politiet tomme medicinpakninger samt et afskedsbrev. Trods intensiv behandling sløjer hun af og døden indtræder i femte indlæggelsesdøgn under et billede af organsvigt. Spørgsmål 1 af 3: Du konstaterer, at hjerteaktivitet og respiration er ophørt. Hvad skal du herefter gøre? 1 a) Udfærdige dødsattest b) Anbringe hende under forsvarlige forhold med 3 regelmæssigt tilsyn. 3 c) Informere de pårørende at en -1 hospitalsobduktion ønskes. 4 d) Anbringe hende i kapellet. -1 Udskrevet d :26:00 Side 8 af 11

9 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 92) En 27-årig kvinde findes bevidstløs på badeværelset på sin bopæl. Hun bringes i ambulance til skadestuen, hvor hun efter behandling vågner delvist op. Hun fortæller, at hun i selvmordsøjemed har indtaget 80 paracetamoltabletter på grund af kærestesorg. Ved undersøgelse på bopælen finder politiet tomme medicinpakninger samt et afskedsbrev. Trods intensiv behandling sløjer hun af og døden indtræder i femte indlæggelsesdøgn under et billede af organsvigt. Spørgsmål 2 af 3: Skal politiet kontaktes? 1 a) Nej, organsvigt er en kendt komplikation til -1 paracetamolforgiftning. 2 b) Ja, hun er kun 27 år gammel c) Nej, organsvigt er en naturlig dødsårsag d) Ja, der er tale om et selvmord (ID 93) En 27-årig kvinde findes bevidstløs på badeværelset på sin bopæl. Hun bringes i ambulance til skadestuen, hvor hun efter behandling vågner delvist op. Hun fortæller, at hun i selvmordsøjemed har indtaget 80 paracetamoltabletter på grund af kærestesorg. Ved undersøgelse på bopælen finder politiet tomme medicinpakninger samt et afskedsbrev. Trods intensiv behandling sløjer hun af og døden indtræder i femte indlæggelsesdøgn under et billede af organsvigt. Spørgsmål 3 af 3 Hvad er følgerne efter overindtagelse af paracetamol? 1 a) Ledningsforstyrrelse i hjertet b) Akut nyresvigt c) Irreversibel leverskade. 3 4 d) Respirationsdepression (ID 94) En 67-årig kvinde kørte som fører af en personbil over i den modsatte kørebane og forulykkede med en modgående personbil, hvis fører afgik ved døden umiddelbart efter. Hun blev selv svært tilskadekommen bragt til hospitalet, hvor døden indtrådte efter 4 timer. Af hospitalsjournalen fremgår, at hun fire år forinden fik konstateret mammacancer, og at hun aktuelt var i behandling grundet påvist spredning af sygdommen. Det fremgår endvidere, at hun led af coronaratherosclerose og havde fået indsat en stent i coronararterie. Spørgsmål 1 af 3: Du konstaterer rigor mortis og livores. Hvad skal du herefter gøre? 1 a) Anbringe hende i kapellet. 3 2 b) Udtage blodprøve til alkoholbestemmelse c) Udfærdige dødsattest d) Anbringe hende under forsvarlige forhold og under regelmæssigt tilsyn. -1 Udskrevet d :26:00 Side 9 af 11

10 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 95) En 67-årig kvinde kørte som fører af personbil over i den modsatte kørebane og forulykkede med en modgående personbil, hvis fører afgik ved døden umiddelbart efter. Hun blev selv svært tilskadekommet bragt til hospitalet, hvor døden indtrådte efter 4 timer. Af hospitalsjournalen fremgår, at hun fire år forinden fik konstateret mammacancer, og at hun aktuelt var i behandling grundet påvist spredning af sygdommen. Det fremgår endvidere, at hun led af coronaratherosclerose og havde fået indsat en stent i coronararterie. Spørgsmål 2 af 3: Skal dødsfaldet anmeldes til politiet? 1 a) Ja, hun er årsag til, at en anden person er -1 afgået ved døden. 2 b) Nej, hun er kørt galt på grund af hendes kendte -1 sygdomme. 3 c) Ja, hun kan være død som følge af et 3 ulykkestilfælde. 4 d) Nej, intet tyder på, at hun har kørt i alkoholpåvirket tilstand (ID 96) En 67-årig kvinde kørte som fører af en personbil over i den modsatte kørebane og forulykkede med en modgående personbil, hvis fører afgik ved døden umiddelbart efter. Hun blev selv svært tilskadekommet bragt til hospitalet, hvor døden indtrådte efter 4 timer. Af hospitalsjournalen fremgår, at hun fire år forinden fik konstateret mammacancer, og at hun aktuelt var i behandling grundet påvist spredning af sygdommen. Det fremgår endvidere, at hun led af coronaratherosclerose og havde fået indsat en stent i coronararterie. Spørgsmål 3 af 3: Hvilken dødsmåde skal anføres på dødsattestens side 2? 1 a) Naturlig død b) Uoplyst c) Drab/vold d) Ulykke (ID 102) En nu afdød 16-årig pige (hjernedødskriterium) vil være egnet som organdonor. Hvad skal du som læge gøre? 1 a) Kontakte forældrene for at opnå samtykke til 3 tranplantationen. 2 b) Undersøge om afdøde har truffet skriftlig -1 bestemmelse om at være organdonor. 3 c) Kontakte Sundhedsstyrelsen for at opnå -1 samtykke til transplantationen. 4 d) Informere forældrene om, at transplantationen er en lægelig beslutning. -1 Udskrevet d :26:00 Side 10 af 11

11 Multiple Choice - Detaljer Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål (ID 100) En dna-profil fra et biologisk spor fra et skedesekret fra en kvinde, der angiver sig voldtaget, passer med dna-profilen fra en mand, som er udpeget af kvinden som gerningsmand. Der er oplyst en bevismæssig vægt på Resultaterne betyder, at: 1 a) Sandsynligheden for, at manden begik -1 voldtægten, er b) Manden eller en eventuel enægget tvilling til -1 manden har begået voldtægten. 3 c) Manden har begået voldtægten d) Dna-resultaterne belaster manden med en faktor (ID 101) En mand kommer i konsultationen. Han har medbragt en erklæring i en faderskabssag. I erklæringen står, at resultaterne vægter med mere end til 1 for, at han er far til barnet. Der er imidlertid en enkelt genetisk inkonsistens i dna-systemet D21S11. Der er undersøgt 15 STRsystemer og 49 SNP-systemer. Hvorledes forklares resultaterne og konklusionen? 1 a) Manden er ikke far, fordi der er en genetisk -1 inkonsistens i D21S11. 2 b) Der må være sket en fejl ved dnaundersøgelserne, -1 og undersøgelserne bør gentages. 3 c) Alt tyder på, at der er tale om en mutation i 3 D21S11 mellem far og barn. 4 d) Der bør foretages yderligere undersøgelser (ID 103) Kvinder får gennemsnitligt en højere maksimal koncentration af ethanol i blodet (promille) end mænd ved indtagelse af samme mængde ethanol pr. kg kropsvægt. Hvilket af flg. udsagn er korrekt? 1 a) Kvinder har gennemsnitligt et mindre 3 fordelingsvolumen for ethanol end mænd, hvorved maksimalkoncentrationen bliver højere. 2 b) Kvinder har gennemsnitligt en langsommere -1 metabolisme af ethanol end mænd, hvorved maksimalkoncentrationen af alkohol bliver højere hos kvinder. 3 c) Kvinder optager ethanol hurtigere fra mavetarm -1 -kanalen end mænd, så at koncentrationen når et tidligt og højt maksimalniveau inden metabolismen får indflydelse. 4 d) Udskillelsen af ethanol i urin og sved er mindre hos kvinder end hos mænd. Maksimalkoncentrationen bliver derfor tilsvarende højere i blod. -1 Udskrevet d :26:00 Side 11 af 11

12 Ordinær eksamen i Retsmedicin den 20. januar 2012 Spørgsmål nr. Rigtige svar:

13 RETSMEDICINSK INSTITUT - RETSPATOLOGISK AFDELING KØBENHAVNS UNIVERSITET E K S A M E N I R E T S M E D I C I N Syge/re - EKSAMEN Tirsdag den 16 august 2011 FORSLAG TIL BESVARELSE AF ESSAYOPGAVEN, SPØRGSMÅL 1: ESSAYOPGAVE: (vægtning i alt 50 points) Giv en beskrivelse af voldtægt, hvor der ønskes redegjort for inddeling ud fra et kriminologisk synspunkt, hvilke forhold lægen retsmedicinsk kan bidrage med at belyse, fremgangsmåden ved en retsmedicinsk legemsundersøgelse af et offer (kvinde), og en mistænkt gerningsmand, samt hvilke prøver det kriminalteknisk vil være relevant at udtage. Inddeling: Bekendte. Par. Date-rape. Overfald. 4 point Hvilke forhold kan belyses: Tegn på seksuel aktivitet på angivne tidspunkt. Fremmed materiale fra offer og g-mand/g-sted. Læsioner. Hvis læsioner, opstået på angivne måde/tidspunkt. Påvirkning af alkohol, rus- eller lægemidler. Legemsundersøgelsen, offer: Anamnese, hændelsesforløb: Samtykke. Hvad skete? Hvornår? Fysisk vold? Greb om halsen? Hvilke seksuelle handlinger? helbredsmæssige forhold: Menstruation. Prævention. Sidste frivillige samleje. Offer/g-mand: Tøjet. Højde, vægt. Bevidsthedssvækkelse, sygdom. Evt. fotos og skitse af læsioner. 10 point 8 point 4 point

14 Offer/g-mand: Mund hals: læsioner,petecchier. 2 point G.U: Prøver, offer: Sekret/ekskret. Fremmed materiale. Læsioner. Evt. kolposkopi. Anale sphincterforhold. Evt. fotos. Sekret fra vaginalindgang, ydre/indre del af vagina til undersøgelse for sæd. Eventuelt sekret fra mundhule/anus til undersøgelse for sæd. Hvis g-mand slikket, bidt, kysset, da materiale fra om rådet til undersøgelse for spyt/dna. 6 point 9 point Prøver, g-mand: Afstrygning fra penis med henblik på at identificere materiale fra offeret. Prøver fra offer og g-mand: Kindskrab til DNA. Evt. fremmed materiale fra offer/g-mand/g-sted sikres. Negleskrab. Eventuelle løse hår. Blod/urin til alkohol, rus-/lægemidler. 2 point 5 point RETSMEDICINSK INSTITUT - RETSPATOLOGISK AFDELING KØBENHAVNS UNIVERSITET E K S A M E N I R E T S M E D I C I N Syge/ re-eksamen

15 Tirsdag den 16. August 2011 Kl FORSLAG til besvarelse af kortsvarsopgaverne: SPØRGSMÅL 2-8: KORTSVARSOPGAVER: (vægtning i alt 50 points) 2. Anfør hvilke typer intrakranielle blødninger, der kan forekomme som følge af stump vold mod hovedet samt disses opståelsesmekanismer. 8 point Epiduralt hæmatom. Oftest + kraniefissur, læsion af arteria meningea media. Subduralt hæmatom. Overrivning af brovener. Subarachnoidalblødning. Læsion af arteria vertebralis, evt. fraktur af processus transversus atlantis. Intracerebrale hæmatomer/hjernekontusioner. Coup/contrecoup, -/+ fald. 3. Beskriv de stadier (generelle symptomer), som kan forekomme ved mekanisk kvælning. 6 point Dyspnøstadiet: panikfølelse, lufthunger, kraftige respirationsbevægelser, stigende puls og blodtryk. Konvulsionsstadiet (krampestadiet): bevidstløshed, kramper, ufrivillig afgang af urin og afføring, point of no return. Apnøstadiet: ophævet åndedræt og cirkulation, eventuelt terminale respirationer. 4. Foto mærket nr. 4: Beskriv forandringen på fotoet. Under hvilke omstændigheder ses en sådan forandring? Hvad skyldes den? 6 point Skumsvamp. Drukning, akut hjertesvigt, visse forgiftninger. Proteinholdigt sekret fra luftvejsslimhinderne piskes op ved kraftige respirationsbevægelser = vital reaktion. 5. Foto mærket nr. 5 viser forsiden af et knæ på en person, som blev fundet død, liggende på maven. Anfør hvilke forandringer, der ses på fotoet, samt opståelsesmekanismerne. 6 point Trykspor. På grund af tryk, nedsat hudgennemblødning med central nekrose omgivet af hæmoragisk randzone. En rødlig, vital hudafskrabning med underliggende blålig underhudsblødning. Stump vold. Enkelte overfladiske, gullige pergamentagtige avitale hudafskrabninger. 6. En 51-årig mand, tidligere rask, henvender sig på skadestuen, idet han i et par timer har haft stærke brystsmerter. Kort efter ankomsten indtræder hjertestop. Genoplivningsforsøg er forgæves. Skal dødsfaldet meldes til politiet med henblik på retslægeligt ligsyn? Begrund svaret. Hvad er formålet med afholdelse af et ligsyn? Hvornår må afdøde føres til lighus (kølerum)? Hvornår må afdøde lægges i kiste og føres til kirkegårdskapel. 14 point

16 1.Ja, døden er indtrådt pludseligt og uventet. 2.Sikre identitet. Påvise sikre dødstegn. Om muligt fastslå dødsårsag og dødsmåde. Udfærdige dødsattest. 3.Når en læge har iagttaget sikre dødstegn. 4.Når der er foretaget ligsyn og udstedt dødsattest. 7. Nævn tre stoffer (ikke narkotika), der kan anvendes ved snifning, samt hvilke organskader, der kan ses efter længere tids snifning. Hvad er dødsmekanismen ved overdosis, og hvor mange dødsfald som følge af snifning forekommer årligt i Danmark? 4 point Fortynder, lim, rensevæske, lightergas, benzin. Hjerne-, lever- og nyreskader. Dødsmekanisme: respirationsinsufficiens/hjertearytmi. 1 2 årlige dødsfald. 8. Udfyld side 2 af dødsattesten på basis af nedenstående oplysninger og uddrag af ICD10-koder. En 76-årig kvinde var i mange år blevet behandlet for udbredt slidgigt. Gennem de seneste år var hun blevet tiltagende gangbesværet, og som følge deraf havde hun haft en svært behandlelig depression. På dødsdagen sprang hun ud fra sit vindue på 4. sal. Der konstateredes svære knusningsbrud af kraniet, og døden blev konstateret for indtrådt på stedet. Politiet begærede ikke retslægelig obduktion. 6 point Se dødsattest.

17

18 RETSMEDICINSK INSTITUT - RETSPATOLOGISK AFDELING KØBENHAVNS UNIVERSITET E K S A M E N I R E T S M E D I C I N Fredag den 24. juni 2011 Kl FORSLAG TIL BESVARELSE AF ESSAYOPGAVEN. ESSAYOPGAVE: (vægtning i alt 50 points) Giv en detaljeret beskrivelse af dødelige trafikulykker, herunder inddeling i faser, sikkerhedsforanstaltninger, formålet med samt hvilke forhold, det er vigtigt at klarlægge ved en retslægelig obduktion, trafikulykkessyndromer samt dødsårsager, såvel umiddelbare som ved sendødsfald. Faser: Prækollisionsfasen: Menneskelig faktor (alder, sygdom, alkohol/medicinpåvirkning m.v.). Bilens egenskaber (bremser m.v.). Trafikmiljø (veje, markeringer m.v.). Kollisionsfasen: Interaktion mellem menneskekroppen og omgivelserne. Postkollisionsfasen: Ambulance, akut beredskab. Sikkerhedsforanstaltninger: Hastighedsbegrænsninger. Bilen, deformeringszoner. Sikkerhedsseler, lovpligtige. Airbags. Børn, bagudvendt stol. Nakkestøtter. Styrthjelm, lovpligtig motorcyklist og knallert. Formål med retslægelig obduktion: Strafferetsligt: Strafbart forhold, dødsmåden. Klarlæggelse af læsioner, rekonstruktion af ulykkesmekanisme. Konstatering af ikke erkendt sygdom. Kontrol af lægelig behandling. Samfundsmedicinsk:Behandlende læge feed-back. Læsionsmønstre grundlag for profylakse. Grundlag for samtale med pårørende. 5 point 7 point 4 point 3 point Civilretsligt: Forsikringsselskaber kan rekvirere obduktion. Arvespørgsmål, to/flere dræbte. 2 point

19 Følgende skal klarlægges ved obduktion: Identitet. Læsioner, vitale/postmortelle. Primært stød/påkørselstraume. Sekundær faldlæsion. Evt. nyt stødtraume/medslæben. Overkørselslæsioner. Placering i bilen. Alkohol, lægemidler, narkotika. Flugtbilistsager: sporsikring. Trafikulykkessyndromer: Fodgængersyndrom: Kofangerlæsion, trekantet knoglefragment med spidsen i påkørselsretningen. På hofter og thorax mærker fra bilens køler. På modsat side af kroppen læsioner og evt. kraniebrud fra sekundære fald eller fra bilens tag. Hvis kastes op over bilens tag, evt. yderligere påkørselslæsioner. Cyklistsyndrom knallertfører: Rammes bagfra af bil: læsioner i sædepartiet fra saddel. Hvis lastbil: stødmærker venstre skulder/brystkasse fra lastbilens lad. Sekundære faldtraumer, kranielæsioner modsat påkørselstraumet. Bilførersyndrom: Ratlæsioner, brud brystben, ribben. Aorta/hjerteruptur, hæmothorax, hæmopericardium. Lever/mesenterielæsioner. Ansigts/hovedlæsioner, frontruden, rat, sidestolper. Subduralt hæmatom. Diffuse axonal injury. Påkørsel bagfra: whip-lash læsion. Brud knæ, hofter, bækken, instrumentbræt. Ankelbrud, pedalerne. 6 point 4 point 3 point 7 point Passagersyndrom: Ansigt, knæ og hoftelæsioner som hos bilfører. Både fører og passager: evt. fastklemning, evt. kastes ud af bilen med sekundære faldlæsioner. 3 point Motorcyklist fører + passager: Svære brud og organlæsioner. Dødsårsager: Ofte multitraumatisk, kranie-hjernelæsioner, brystkasse, abdominallæsioner m.v. Sendødsfald: Blødningsshock, nyresvigt. Embolier. DIC. ARDS. Sekundære infektioner. 1 point 1 point 4 point

20 RETSMEDICINSK INSTITUT - RETSPATOLOGISK AFDELING KØBENHAVNS UNIVERSITET E K S A M E N I R E T S M E D I C I N ORDINÆR EKSAMEN Fredag den 24. juni 2011 Kl FORSLAG til besvarelse af kortsvarsopgaverne: SPØRGSMÅL 2-8: KORTSVARSOPGAVER: (vægtning i alt 50 points) 2. Efter brand i en lejlighed fandtes lejlighedens beboer, en 70-årig mand, død, delvist forkullet. Der var ingen tegn på, at andre havde været til stede i lejligheden. Manden var senil dement og antændte ofte ild forskellige steder i lejligheden. Der afholdtes retslægeligt ligsyn og efterfølgende obduktion. Der fandtes lyserøde livores og indsuget sod til luftvejene. Ved retskemisk undersøgelse blev der i blodet påvist en kuliltemætning på 68%. Hvad forstås ved kuliltemætning? I hvilken grad var afdøde påvirket af kulilte? Var afdøde i live under branden? Begrund svaret. Hvad er den mest sandsynlige dødsmåde? Begrund svaret. 8 point Den procentdel af hæmoglobinet, som har bundet kulilte i stedet for ilt. Over 50% kuliltemætning er dødelig. Ja, sod i luftvejene, høj kuliltemætning og lyserøde livores. Ulykkestilfælde, ingen oplysning om selvmordstrusler, intet afskedsbrev. 3. Ved hvilke dødsfald skal der i henhold til Sundhedsloven m.m. foretages retslægelig obduktion? 8 point Når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan udelukkes, eller obduktion skønnes nødvendig for at hindre, at der senere kan opstå mistanke herom. Når dødsmåden ikke er fastslået med tilstrækkelig sikkerhed ved det retslægelige ligsyn, eller når dødsårsagen ikke er fastslået med tilstrækkelig sikkerhed ved det retslægelige ligsyn, og yderligere retsmedicinske undersøgelser af politimæssige grunde skønnes påkrævet. Narkomandødsfald. 4. Foto mærket nr. 4: Angiv hvilken forandring, der ses, samt ved hvilke tilstande en sådan forandring kan forekomme. 6 point Petecchier. Kompression af halsen/thorax. Stump vold lokal forekomst. Hoste, nysen, anvendelse af bugpressen. Akut hjertedød, visse infektionssygdomme og koagulationsdefekter. Postmortelt, lejringsbetinget.

21 5. Foto mærket nr. 5: Angiv karakter og opståelsesmåde af de læsioner, der ses på fotoet. 4 point Hagllæsioner. Afstandsskud med jagtvåben/haglbøsse. 6. Nævn hvilke objektive fund og metoder, der kan benyttes til vurdering af dødstidsbestemmelse i det første døgn efter dødens indtræden, herunder hvilke forhold, der skal medinddrages under de enkelte objektive fund. 10 point Dødstegn: Rigor, udbredning, obs muskelaktivitet. Livores, udbredning, +/- fikserede. Ligets temperatur, obs påklædning, vægt, stilling. Omgivelsernes temperatur, obs ventilationsforhold. Biokemiske undersøgelser, eks. kalium i øjenvæske (bedst efter ca timer). Muskulær excitation (bedst de første timer efter dødsfaldet). 7 En 35-årig asylansøger henvender sig hos lægen på grund af søvnbesvær. Han oplyser at have været udsat for tortur i sit hjemland 3 år tidligere. Han var angiveligt blevet slået og sparket på kroppen, slået med stok på fodsålerne, pisket med elektrisk ledning på ryggen og brændt med cigaretter på armene. Angiv en definition på tortur. Hvad kan man forvente at finde ved den objektive undersøgelse ud fra de givne oplysninger? 8 point Jvf. Tokyo Deklarationen fra 1975: Den forsætlige, systematiske eller hensynsløse påføring af fysisk eller psykisk lidelse fra én eller flere personers side, der handler på egen hånd eller under en myndigheds ordre, for at tvinge en anden person til at afgive oplysninger, aflægge tilståelse eller af andre grunde. FN-definitionen omhandler kun offentlige myndigheders mishandling. Hyppigt er der ingen fund. Uspecifikke ar på kroppen, stregformede ar, eventuelt med hyperpigmenterede rande på ryggen. Gangbesvær. Ar efter cigaretbrandsår på armene. 8. Udfyld side 2 af dødsattesten på basis af nedenstående oplysninger og uddrag af ICD10-koder. 6 point En 75-årig mand, der i mange år havde haft en velbehandlet hypertension, indlagdes den med tale- og balancebesvær. CT-scanning viste en mindre venstresidig intracerebral blødning. Efter tre døgns indlæggelse udviklede han symptomer på akut coronarocclusion, og EKG viste et forvægsinfarkt. Efter yderligere et døgn opstod der dobbeltsidig lungebetændelse. Døden indtrådte den Der blev ikke foretaget obduktion. Se dødsattest.

22

23 EKSAMEN I RETSMEDICIN Syge-/reeksamen Tirsdag den 22. februar Definér børnemishandling, angiv undergrupper og typisk epidemiologi, gør rede for lægelige opgaver ved mistanke om børnemishandling, beskriv undersøgelsesforløbet samt mishandlingens fremtrædelsesformer anamnestisk og objektivt, inklusive Shaken Baby Syndrome og Münchhausen by Proxy (der ønskes ikke beskrivelse af seksuelle overgreb mod børn). FORSLAG til besvarelse af essayopgave: Definition: Overgreb udøvet af forældre eller andre, som har ansvaret for barnet. Undergrupper: Fysisk: Vold (battered child). Vanrøgt. Psykisk: Nedværdigelse, trusler m.v. Manglende stimuli. Seksuelt misbrug. Typisk epidemiologi Fysisk: 30/mill indbyggere/år, dødsfald: ca. 1 pr. år i DK. Oftest under 3 år. Ofte stedfader, samlever, forældre, sjældnere personer, der passer barnet. Lægelige opgaver ved mistanke: Behandling af skader, vurdering af differentialdiagnoser. Indlæggelse, sikre barnet mod yderligere overlast. Sikre bevismidler til dokumentation: Beskrivelse. Tegninger. Farvefotos. Røntgen/CT-scanning. Anmeldelse: Læger skærpet underretningspligt. Sociale myndigheder/politiet. Hvis død Sundhedsloven politiet. 1 point 5 point 3 point 6 point 3 point Undersøgelse: 2 point Anamnese: uoverensstemmelse mellem angivne oplysninger om opståelsesmåde og alder og læsionernes udseende. Ofte gentagne undersøgelser hos læge/skadestue, skadevolderen søger hjælp til læsionerne. Tendens til blå mærker, fald. Oftest stump vold: Underhudsblødninger, kinder, overarme (fingermærker), ryg, sæde. Forskellig alder. Slag med genstand eventuelt mønstret læsion. Frenulumbristning. Bristning trommehinde. 5 point

24 Bidlæsioner: Forbrændinger: Skoldning, cigaretmærker Brud, røntgen hele skelettet, eventuelt ældre ophelede brud. Lange rørknogler: Træk i arm/ben. Indirekte brud. Spiralfraktur. Overrivning af epifyselinier. Bucket Handle, metafysen. Subperiostale blødninger. Direkte vold. Transverselle brud. Clavicula, ribben bagtil, klemning. Kraniebrud: Hjernelæsioner, hjernehindeblødninger. Shaken Baby Syndrome: Under 1 år. Subduralt hæmatom (acceleration/deceleration/rotation). Hjerneødem. Retinablødning. Brud overarme, ben, ribben paravertebralt. Slår eventuelt hoved mod underlag (shaken baby impact syndrome). 1/3 del varige skader, 1/3 død. Undersøgelser: Oftalmologisk undersøgelse, CT-scanning/røntgen. Dødsårsager: Kranie-/hjernelæsioner. Tarm-/tarmkrøs-/leverlæsioner. Differentialdiagnoser: Sygdom: Øget blødningstendens, knogleskørhed. UT: Faldlæsioner. Münchausen by Proxy: Sygdom induceret af forældrene, oftest mødre. Faderen meget væk, moderen har medicinsk indsigt. Talrige hospitalsophold, ofte med invasive indgreb. Ofte apnoe, kramper, feber, haematuri, GI blødninger, m.m. Afsløres ved videoovervågning. 1 point 1 point 1 point 5 point 1 point 1 point 6 point 1 point 2 point 2 point 4 point

25 E K S A M E N I R E T S M E D I C I N Syge-/reeksamen Tirsdag den 22. februar 2011 Kl FORSLAG til besvarelse af kortsvarsopgaverne: SPØRGSMÅL 2-8: KORTSVARSOPGAVER: (vægtning i alt 50 points) 2. Nævn indikationer for anvendelse af retsgenetiske undersøgelser, herunder DNAanalyser. 8 point Straffesager: Drab, seksualforbrydelser, voldssager, røveri, indbrud, tyveri. Identifikation af savnede personer/lig/ligrester. Faderskabssager. Familiesammenføringssager. 3. En 49-årig landmand glider i forbindelse med gravearbejde ned i et nygravet hul på sin mark, og den løse jord skrider ned over ham. Jordskreddet klemmer ham til op under armhulerne, således at hoved, hals og kraveben er fri over jorden. Der er to vidner til stede, som straks tilkalder hjælp, og man får ham gravet fri. På trods af genoplivningsforsøg indtræder døden kort efter indbringelsen til sygehus. Hvorfor skal dødsfaldet anmeldes til politiet? Hvem skal anmelde og hvordan foregår det i praksis? Hvad er dødsmekanismen, og hvilke udvendige fund vil man forvente ved ligsynet? 8 point Dødsfaldet skyldes ulykke. Den læge, som bliver tilkaldt til dødsfaldet, skal afgive indberetning til politiet. I praksis foregår det ved en opringning til det lokale politi. Immobilisering/kompression thorax/hæmning af åndedrætsbevægelserne. Tegn på massiv stase med petekkier i ansigt og på hals. Eventuelt blødning fra øre, næse og mund. Eventuelt læsioner af brystkassen. 4. Foto mærket nr. 4 viser nærbillede af ventrikelslimhinde. Hvilke forandringer ses? Under hvilke omstændigheder kan disse forandringer forekomme? 4 point Akutte ulcera/stressulcera. Kulde, sekundært hypovolæmisk chok. 5. Foto mærket nr. 5: Angiv arten af de læsioner, der ses samt formodet dødsmåde. 4 point Stiklæsioner, på armen afværgelæsioner. Drab.

26 6. Hvad forstås ved en utilsigtet hændelse? Hvem har pligt til at rapportere utilsigtede hændelser? Hvilke forhold er af væsentlig betydning for udnyttelsen af rapporteringssystemet? 12 point En utilsigtet hændelse er en tildragelse, som ikke skyldes patientens sygdom, men er en følge af behandling eller ophold på sygehus, og hvor hændelsen enten er skadevoldende eller kunne have været det, men forinden blev afværget, eller af andre grunde ikke indtraf ( næsten uheld ). Utilsigtede hændelser omfatter både velkendte og ikke tidligere beskrevne typer tildragelser og fejl. Læger og andre sundhedspersoner. Anonym, ingen disciplinære foranstaltninger af arbejdsgiveren, tilsynsmæssige reaktioner af Sundhedsstyrelsen eller kritik fra Patientklagenævnet. 7. Hvad forstås ved den direkte og indirekte projektilvirkning (af et enkelt projektil) på vævet? Hvilke faktorer har betydning for læsionens størrelse ved henholdsvis den direkte og indirekte projektilvirkning? 8 point Direkte projektilvirkning: Knusning af vævet ved projektilets indtrængning, direkte mekanisk påvirkning. Af betydning for læsionen: Projektilets kaliber, eventuelt deformerende og fragmenterende projektiler. Indirekte projektilvirkning: Trykvirkning, der opstår når vævsbestanddelene accelereres perifert af det penetrerende projektil. Læsion af vævet ved overstrækning. Temporære kavitet. Af betydning for læsionen: Vævets elasticitet (lunger kontra eksempel hjertet) og projektilets hastighed. Ved lav hastighed ingen indirekte virkning. 8. Udfyld vedlagte kopi af side 2 af dødsattesten på basis af nedenstående oplysninger og uddrag af ICD-10 koder. En 74-årig mand, gennem mange år i behandling for aldersbetinget diabetes, faldt i hjemmet den , hvorved han pådrog sig en højresidig collum femoris fraktur. Han blev indlagt og opereret samme dag med indsættelse af en protese. To dage senere udvikledes let hævelse og ømhed af venstre lægmuskulatur. Han blev behandlet med fysioterapi og gangøvelser. Efter yderligere to dage faldt han pludselig livløs om. Genoplivningsforsøg var forgæves. Politiet afstod fra afholdelse af retslægeligt ligsyn. Der blev ikke foretaget obduktion. 6 point Svar Se vedlagte kopi af dødsattest.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 E K S A M E N I R E T S M E D I C I N ORDINÆR EKSAMEN Fredag den 25. juni 2010 kl FORSLAG til besvarelse af essayopgaven SPØRGSMÅL 1: ESSAYOPGAVE: (vægtning i alt 50 point) Giv en detaljeret beskrivelse af dødsfald betinget af såvel kulde-, varme- som elektricitetspåvirkning, herunder opståelsesmåde, obduktionsfund, dødsårsager og dødsmåder. KULDEPÅVIRKNING Hypotermi, < 10 C, exposure. Små børn, ældre, alkoholister. Lav ydertemperatur, varmeproduktion, kulderystelser, vasokonstriktion svarende til overfladen. Legemstemperatur < 32 C svigt af kompensatoriske mekanismer, øget hudgennemblødning, paradoksal varmefornemmelse, hide and die. Skindød, kulderigor. Intensive genoplivningsforsøg. Udelukke sygdom, forgiftning. Obduktionsfund/dødsårsager: Ofte ingen, udelukkelsesdiagnose. Lyse ligpletter. Eventuelt lyserøde/brunlige pletter albuer, knæ. Akutte ventrikelulcera. Bronchopneumoni. Dødsmåder: UT, yderst sjældent selvmord, drab. VARMEPÅVIRKNING, Hedeslag: varmetilførsel og produktion større end varmeafgivelse. Legemstemperatur > 42 C, livstruende. Solstik: opvarmning af hjernen, kredsløbs- og resp.stop. 2 point 2 point 3 point 4 point 1 point 2 point Brandsår: Varme objekter, varm luft, flammer, varmeudstråling. 5 point 1 ambustio erythematosa, epidermis, ar. 2 ambustio bullosa, dermis, eventuelt + ar. 3 ambustio escharotica, subcutis, + ar. 4 forkulning, dybere end subcutis, + ar. 9% reglen 1 point Skoldning: Varm væske eller damp. 1 point 1

39 Branddødsfald: Ofte retsmedicinsk obduktion. Ofte ældre, sygdomssvækkede/gangbesværede personer. Brandkilden: Tobaksrygning, opvarmning/el-installation. Gasblus, stearinlys m.v. Obduktion/obduktionsfund: Identifikation. Vitale reaktioner, sod i luftveje, CO i blod. Vitale læsioner. Fægterstilling. Pseudohæmatom, epiduralt. Undersøgelse for påvirkethed (alkohol, medicin, narko). Dødsårsager: CO-forgiftning, cyanidforgiftning. Forbrændinger hud, luftveje. Vaso-vagalt shock, smertepåvirkning. Evt. læsioner, nedstyrtede bygningsdele m.v. Hypovolæmisk shock, nyresvigt. Infektioner, sepsis, pneumoni. Dødsmåder: UT, sjældent selvmord, drab. 2 point 2 point 6 point 6 point 1 point ELEKTRICITETSPÅVIRKNING Elektricitetsmængden (= mængden af elektroner) afhænger af strømstyrken og den tid el-påvirkningen varer. Strømstyrken = spænding/modstand. Vævsmodstand højst i huden, fugtig hud og stor kontaktflade reducerer modstanden. Obduktionsfund. Lavspænding, strømmærke på grund af varmeudvikling, oftest ved indgangsstedet. Højspænding, el-bue, rækker af små tætliggende brandsår. Lynnedslag, eventuelt bregnebladsmønster. Dødsårsager. Lavspænding: hjertearytmier, ventrikelflimmer. Højspænding: elektrotermisk påvirkning, eventuelt forkulning. Skindød. Dødsmåder: UT, sjældent selvmord, drab. 3 point 3 point 4 point 1 point 1 point 2

40 RETSMEDICINSK INSTITUT - RETSPATOLOGISK AFDELING KØBENHAVNS UNIVERSITET E K S A M E N I R E T S M E D I C I N ORDINÆR EKSAMEN Fredag den 25. juni 2010 Kl FORSLAG til besvarelse af kortsvarsopgaverne: SPØRGSMÅL 2-8: KORTSVARSOPGAVER: (vægtning i alt 50 point) 2. Hvilke typer ekstremitetsbrud ses ved børnemishandling, og hvordan opstår de? 10 point Indirekte, skrå- eller spiralbrud. Overrivning af epifyselinier. Metafysære frakturer (bucket handle) i proximale humerus, knæområdet og distale tibia. Kraftige træk i arme/ben. Direkte vold mod knoglen, transverselle brud. 3. Nævn karakteristika ved henholdsvis fastholdelseskvælning (restraint asphyxia) og hyperexcitation (excited delirium). 10 point Fastholdelseskvælning: oftest mænd, alle aldre. Alkohol. Hæmatomer, hud og subcutis. Hyppigt petekkier. Timer. Hyperexcitation: oftest mænd, unge. Psykisk sygdom. Stimulantia, f.eks. kokain. Minutter timer. Betydeligt overlap. 4. Foto mærket nr. 4: Angiv karakteren af den læsion, der ses, samt opståelsesmåde. 4 point Impressionsfraktur af kraniet. Stump vold, slag med/fald mod hård genstand med begrænset udstrækning. 5. Foto mærket nr. 5: Angiv hvilke læsioner, der ses, samt formodet opståelsesmåde. 4 point 3

41 Snitsår, skarp vold. Selvpåførte (selvmutilering). 6. En 65-årig patient på din afdeling falder ud af sengen en nat og findes nogle timer senere af plejepersonalet liggende på gulvet. Patienten pådrager sig ved faldet en collum femoris fraktur, som behandles, og som forlænger patientens ophold på hospitalet. Det viser sig, at én af dine kollegaer forud for faldet har ordineret en dobbeltdosis sovemedicin. Patienten og de pårørende ønsker at klage over hændelsen. Hvad har du som læge pligt til at oplyse patienten og de pårørende om? Hvad har du derudover pligt til at gøre? 8 point Mulighed for klage til Patientklagenævnet. Mulighed for erstatning i henhold til lov om Patientforsikring. Indrapportering af de utilsigtede hændelser. Journalføringspligt. 7. Hvorledes kan et individs alder på dødstidspunktet vurderes ved fund af et velbevaret skelet? 8 point Tænder, udvikling af tænderne (børn/unge). Tandslid/rodforhold. Skelet: knoglestørrelse (børn/unge). Lukning af epifyseskiver (børn/unge). Lukning af kraniesuturer. Forandringer i uægte led: sternale ribbensender, bækkenled (facies auricularis, symphysis pubica). Andre led, slidforandringer. Mikroskopiske forandringer i osteonstruktur. 8. Udfyld vedlagte kopi af side 2 af dødsattest på basis af nedenstående oplysninger og uddrag af ICD-10 koder. En 18-årig, tidligere rask kvinde, som gennem en måned var blevet tiltagende træt og bleg, blev indlagt på kirurgisk afdeling med hæmoperitoneum på grund af en spontan miltruptur. Milten blev fjernet operativt den Der diagnosticeredes akut myeloblastisk leukæmi, og hun sattes i behandling med cytostatika. Efter 14 dage fik hun en svampeinfektion i lungerne, og døden indtrådte i septisk shock den Der blev ikke foretaget obduktion. 6 point Svar Se vedlagte kopi af dødsattest. 4

42

43

44

45

46

47

48 E K S A M E N I R E T S M E D I C I N Syge-/reeksamen fredag den 7. august 2009 Kl FORSLAG til besvarelse af kortsvarsopgaverne: SPØRGSMÅL 2-8: (vægtning i alt 50 point) 2. Hvilke dødsfald skal lægen indberette til politiet med henblik på afholdelse af retslægeligt ligsyn? Hvem foretager det retslægelige ligsyn? 9 point Strafbart forhold, selvmord, ulykke. Dødfundne. Pludselig, uventet død. Erhvervssygdom. Fejl/forsømmelse m.m. Kriminalforsorgens institutioner. Ikke med sikkerhed udelukkes, o.s.v. Eufomandødsfald bør anmeldes. Embedslæge/retsmediciner og politiembedsmand. 3. En kvinde henvender sig på skadestuen og fortæller, at hendes mand har forsøgt at kvæle hende med et greb om halsen. Du bliver som skadestuelæge bedt om at udfylde en politiattest. Hvad skal din anamnese indeholde? Hvilke objektive fund er det vigtigt at bemærke? 6 point Varighed af grebet, lufthunger, bevidstløshed, afgang af urin og/eller afføring, hæshed, synkesmerter. Mærker på halsen, excoriationer, finger/neglemærker, sugillationer, petecchier i øjnenes bindehinder m.m., manglende krepitation. Eventuelt røntgenundersøgelse af tungeben og skjoldbrusk med henblik på brud. 4. Foto mærket nr. 4. Beskriv forandringen på fotoet. Under hvilke omstændigheder ses en sådan forandring? Hvad er mekanismen for forandringens opståen? 6 point Skumsvamp. Drukning, akut hjertesvigt, visse forgiftninger. Proteinholdigt sekret fra luftvejsslimhinderne piskes op ved kraftige respirationsbevægelser = vital reaktion. 5. Hvad forstås ved den direkte og indirekte projektilvirkning (af et enkelt projektil) på vævet? Hvilke faktorer har betydning for læsionens størrelse ved henholdsvis den direkte og indirekte projektilvirkning? 6 point Direkte projektilvirkning: Knusning af vævet ved direkte mekanisk påvirkning. Af betydning for læsionen: Projektilets kaliber, eventuelt deformerende og fragmenterende projektiler. Indirekte projektilvirkning: Trykvirkning, læsion af vævet ved overstrækning. Vævsbestanddelene accelereres perifert af det penetrerende projektil. Af betydning for læsionen: Vævets elasticitet (lunger kontra eksempel hjertet) og projektilets hastighed. Ved lav hastighed ingen indirekte virkning.