HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til"

Transkript

1 TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr Ejendommen matr.nr. 6 bn, Hvidovre, beliggende Kløverprisvej Opførelse af en carport på 30 m2, hvorefter det samlede areal af bygninger, der ligger i skel, overstiger 50 m2 1

3 Teknik- og Miljøudvalgsmøde 7. marts marts 2007 Side 1 Pkt.nr. 17 Ejendommen matr.nr. 6 bn, Hvidovre, beliggende Kløverprisvej Opførelse af en carport på 30 m2, hvorefter det samlede areal af bygninger, der ligger i skel, overstiger 50 m Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende: 1. at der meddeles dispensation fra BR-S 98, afsnit 2.5.1, om afstand til skel, til opførelse af carport nærmere skel end 2,5 m, 2. at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 16, 3, stk. 2, for opførelse af carport på 30 m 2 på byggeliniearealet i en afstand af 6 m fra vejmidte, dvs. 1 m fra vejskel, under forudsætning af at der tinglyses en deklaration, hvori der bl. a. skal stå, at ejeren af ledningen, Hvidovre Kommunens Kloakforsyning, ikke skal pålægges ekstra omkostninger ved eventuelle ledningsarbejder, men ejendommens ejer skal afholde disse ekstra omkostninger. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Ansøgning Ejeren af Kløverprisvej 143 har den 19. oktober 2006 fremsendt ansøgning om byggetilladelse til opførelse af carport på 30 m 2, hvorefter det samlede areal af bygninger, der ligger nærmere skel end 2,5 m, vil være 66 m 2. Den ansøgte carport vil ligge i en afstand af 6 m fra vejmidte. Bemærkninger samt begrundelse for ansøgning om dispensation kan ses i bilag 1, ansøgning. Planforhold Kløverprisvej 143 er underlagt bestemmelserne om åben og lav boligbebyggelse i den for området gældende Byplanvedtægt nr. 16, der blev tinglyst i marts Vedtægtens 3, stk. 2, indeholder særlige bestemmelser om vejbredder og byggelinier. Nuværende byggelinie på Kirkebroen ligger i en afstand af 10 m fra vejmidte. BRS-98

4 Teknik- og Miljøudvalgsmøde 7. marts marts 2007 Side 2 I henhold til undtagelsesbestemmelserne BR-S 98, kap , stk. a, kan småbygninger opføres i eller nærmere skel end 2,5 m, når en række betingelser er opfyldt. I den konkrete sag er disse betingelser ikke opfyldt, hvorfra opførelse af den ansøgte carport forudsætter dispensation fra de bebyggelses regulerende bestemmelser i BR-S 98, afsnit om min. afstand til skel på 2,5 m. Naboorientering Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med BR-S 98, kap , stk. a. Ejeren ønsker at opføre en carport på 30 m 2, hvorefter det samlede areal af bygninger, der ligger nærmere skel end 2,5 m, vil være 66 m 2. Overskridelse på 16 m 2. Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med Byplanvedtægt nr. 16, 3, stk. 2. Ejeren ønsker at opføre carport i en afstand af 6 m fra vejmidte, dvs. 1 m fra vejskel. Nuværende byggelinie på Kirkebroen ligger i en afstand af 10 m fra vejmidte, dvs. 5 m fra vejskel. Derfor har der i perioden fra den 1. til den 17. november 2006 været foretaget naboorientering. Der er ikke modtaget bemærkninger fra naboorienteringen. Teknisk Forvaltnings vurdering Teknisk Forvaltning har foretaget besigtigelse af ejendommen og registeret, at der ikke er indkørsel til ejendommen fra Kløverprisvej. Kløverprisvej 143 er en hjørneejendom med stærk trafik på Kløverprisvej og Vesterskel. Den eksisterende garage kan ikke anvendes som garage, da bilerne ikke kan komme ind, men benyttes og betragtes som udhus. Vedrørende bestemmelser om byggelinier er flere carporte i området placeret i en afstand på mindre end 10 m fra vejmidten. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at den ønskede opførelse af carporten på 30 m 2, hvorefter det samlede areal af bygninger, der ligger nærmere skel end 2,5 m, vil være 66 m 2, kan godkendes, idet Kløverprisvej 143 er en hjørneejendom og der ikke kan ses andre muligheder for placering af carporten. Teknisk Forvaltning, anbefaler desuden, at der gives dispensation til placering af carporten på byggeliniearealet, idet placering andet sted ikke vurderes muligt. Der kan samtidig oplyses at der er en afløbsledning i skel mod Kirkebroen. Det er tinglyst et deklarationsbælte på 1,5 m fra hver side af ledningen dvs. 3 m deklarationsbælte, se bilag 3. Kloakforsyningen oplyser at i kloakforsyningens strategiplan er Kløverprisvejområdet udpeget som et af tre hovedproblemområder med opstuvningsproblemer. Endvidere er tilstanden af ledningerne langs Kirkebroen således, at reparationer lejlighedsvis finder sted, senest i Under henvisning til ansøgerens bemærkning nr. 3 vedr. udtalelse fra Statens Byggeforskningsinstitut om udviklingen inden for produkter og metoder til at etablere og vedligeholde kloakledninger kan kloakforsyningen oplyse, at kapacitetsudvidelsen ikke kan gennemføres ved opgravningsfri metoder, da dette normalt kun kan ske, når man går én dimension op. Endvidere ligger ledningen så højt, at man vil risikere hævning af terrænet og/eller skade på hovedvandledningen. Eneste mulighed er derfor opgravning, hvilket henset til ledningens dybde, ca. 2,30 m under terræn, og den nye lednings dimension ikke kan ske under den påtænkte carports frihøjde på kun 2,20m. Ansøger ønsker at placere stolperne 1,5 m fra kloakledningen, dvs. udenfor deklarationsbælte mens carportens tag vil gå til kanten af kloakledning, se ansøgning om dispensation af den 18. januar 2007, bilag 2, ansøgning af den 18. januar På baggrund af ovenstående anbefaler Teknisk Forvaltning, at der meddeles dispensation til det ansøgte, under forudsætning af at der tinglyses en deklaration hvori der bl. a. skal stå, at ejeren af

5 Teknik- og Miljøudvalgsmøde 7. marts marts 2007 Side 3 ledningen, Hvidovre Kommunens Kloakforsyning, ikke skal pålægges ekstra omkostninger ved eventuelle ledningsarbejder, men ejendommens ejer skal afholde disse ekstra omkostninger. Ansøger anbefales samtidig at opføre en konstruktion, der hurtigt gør det muligt at frigøre deklarationsbælte. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: 1. Ansøgning af 25. oktober 2006 med bilag. 2. Ansøgning af 18. januar 2007 med bilag. 3. Deklaration af august 1956 Finn Gerdes (sign) / A. Thanning (sign)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20