Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018"

Transkript

1 Center for Miljø og Teknik januar 2018 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar af 14

2 0 Indhold 1 Gebyrstørrelse Tilladelser Dispensationer mv Øvrige gebyrer Retsgrundlag Instruks i opgørelse af sagsbehandlingstid, samt tidspunkt for betaling af gebyr Sekundært byggeri Byggetilladelse til øvrigt byggeri Telte, transportable konstruktioner samt camping-, festival- og salgsområder Tekniske bygninger og anlæg Nedrivning Dispensationer mv Øvrige gebyrer Områder som Glostrup Kommune har valgt, at der ikke skal opkræves gebyr for Områder som ikke må indgå i opgørelsen af medgået tid til byggesagsbehandling Generelle bestemmelser vedr. gebyropkrævningen Økonomisk baggrund for gebyrstørrelserne Grundlag for takstbladet Ikrafttræden Bilag 1 - Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne af 14

3 1 Gebyrstørrelse Glostrup Kommune tager som udgangspunkt byggesagsgebyr for samtlige typer byggetilladelser, nedrivningstilladelser, lovliggørelsessager samt dispensationssager, jf. Bygningsreglement 2018, 39. Der er enkelte områder hvor Glostrup Kommune har valgt ikke at opkræve byggesagsgebyr. Disse undtagelser fremgår af kap. 3.8 En mere detaljeret gennemgang af de enkelte gebyrområder fremgår af kap Tilladelser Fast gebyr:... a) Sekundært byggeri. Med sekundært byggeri forstås, garager og carporte der ikke er integreret i den primære bebyggelse samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende. b) Enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, klynge, og kædehuse, alle med lodret lejlighedsskel. c) Etageboligbebyggelse. d) Erhvervs- og industribebyggelse. e) Midlertidigt byggeri. f) Grave- støbetilladelser, byggemodninger og øvrige deltilladelser, samt tillæg til allerede givne byggetilladelser. g) Telte og transportable konstruktioner som ikke er certificerede i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. h) Telte og transportable konstruktioner som opstilles med en varighed på mere end 6 uger. i) Festivaler, lejre, sportsarrangementer og lignende, med et samlet areal over m² og til flere end 150 overnattende personer. j) Festival- og salgsområder med et samlet areal på over m². k) Telte, transportable konstruktioner samt camping-, festival- og salgsområder, hvor byggeretten, beskrevet i Bygningsreglement kapitel 8, ikke kan overholdes. l) Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, når arealet overstiger 50 m². m) Teknikhuse, når benyttelsen ikke fremgår af undtagelsesbestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement n) Master kr./stk. 3 af 14

4 o) Antennesystemer, når benyttelsen ikke fremgår af undtagelsesbestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement p) Vindmøller. q) Øvrige tekniske anlæg, når anvendelsen ikke fremgår af undtagelsesbestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement r) Terrænreguleringer som overstiger +/- 0,50 meter. s) Hegnsmure ved skel mod nabo, vej og sti, hvis højde overstiger 1,8 meter. t) Nedrivning af bebyggelse. u) Kolonihavehuse. v) Lovliggørelser. w) I øvrigt byggerier, konstruktioner, tekniske anlæg mv. som ikke kan overholde undtagelsesbestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement Dispensationer mv. Fast gebyr:... a) Selvstændige dispensationer som vedrører de tekniske bestemmelser i Bygningsreglement kapitlerne 2 til kr./stk. 1.3 Øvrige gebyrer Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring: kr./uge Tinglysning: pr. servitut 4 af 14

5 2 Retsgrundlag Bekendtgørelse af byggeloven. Lbk. nr af Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Bek. nr af Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Bek. Nr af Grundlovens 43. Bygningsreglement BR18, af 14

6 3 Instruks i opgørelse af sagsbehandlingstid, samt tidspunkt for betaling af gebyr Den enkelte kommune har pligt til at udarbejde en intern instruks, som beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres. Instruksen skal indeholde kommunens retningslinjer for opkrævning og kontering af gebyrer samt retningslinjer for opgørelse af udgifter forbundet med gebyrordningen. Med baggrund i gebyrreglerne i byggelovgivningen og bygningsreglement BR18 samt Energistyrelsens Vejledning om gebyrberegning fra januar 2014, bekrives i dette kapitel hvilke rammer som Glostrup Kommune benytter for opkrævning af gebyrer. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser og midlertidige tilladelser. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse. Gebyr kan også opkræves, selvom der meddeles afslag på ansøgningen, eller såfremt ansøger trækker sin byggeansøgning tilbage. I Glostrup Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at gebyr for byggesagsbehandlingen skal opkræves som fast gebyr. Når der opkræves fast gebyr, kan det maksimalt fastsættes i henhold til en maksimumgrænse, som vil blive fastsættes via en bekendtgørelse. Kommunen benytter denne maksimumværdi, som for 2018 er på kr ,-. I Glostrup Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet at fastholde eksisterende gebyrstørrelse på kr ,- for følgende områder: 3.1 Sekundært byggeri Med sekundært byggeri forstås, garager og carporte der ikke er integreret i den primære bebyggelse samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende. a) Når bygningernes samlede areal på grunden overskrider 50 m². Dette uanset om der er tale om ny- eller tilbygning. b) Når byggeriet ikke kan overholde byggeretten. Dette uanset om der er tale om ny-, om- eller tilbygning. Det gælder også selvom det samlede areal af de sekundære bygninger ikke overskrider 50 m². 6 af 14

7 3.2 Byggetilladelse til øvrigt byggeri a) Enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, klynge, og kædehuse, alle med lodret lejlighedsskel. Tilbygninger til disse, herunder udestuer, tagetager, mv. Der kræves ikke tilladelse fra kommunen ved indvendige ombygninger, dvs. hvor der ikke sker en arealudvidelse. Bestemmelsen finder også anvendelse, selvom en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. Herunder hører også garager og carporte der er integreret i den primære bebyggelse. b) Etageboligbebyggelse, samt om- og tilbygninger af/til disse. Hvor der søges om byggetilladelse til flere boligbyggerier samtidigt, vil der blive opkrævet ét gebyr pr. boligenhed. Bestemmelsen finder også anvendelse, selvom en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. c) Erhvervs- og industribebyggelse, samt om- og tilbygninger af/til disse. Hvor der søges om byggetilladelse til flere erhvervsbyggerier samtidigt, vil der blive opkrævet ét gebyr pr. erhvervsenhed. d) Midlertidigt byggeri, samt om- og tilbygninger af/til disse. e) Grave- støbetilladelser, byggemodninger og øvrige deltilladelser, samt tillæg til allerede givne byggetilladelser. For kap. 3.2, b), c) & d). Herunder hører også: Sammenlægninger af bolig- og erhvervsenheder. Opdeling af bolig- og erhvervsenheder. Anvendelsesændring af bolig- og erhvervsenheder. Ombygning af bolig- og erhvervsenheder som medfører arealændringer. 3.3 Telte, transportable konstruktioner samt camping-, festival- og salgsområder a) Telte og transportable konstruktioner som ikke er certificerede i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. b) Telte og transportable konstruktioner som opstilles med en varighed på mere end 6 uger. Dette uanset om disse er certificerede i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. 7 af 14

8 c) Festivaler, lejre, sportsarrangementer og lignende, med et samlet areal over m² og til flere end 150 overnattende personer. d) Festival- og salgsområder med et samlet areal på over m². e) Telte, transportable konstruktioner samt camping-, festival- og salgsområder, hvor byggeretten, beskrevet i Bygningsreglement kapitel 8, ikke kan overholdes. Dette uanset om disse er certificerede i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, eller i øvrigt overholder bestemmelserne med hensyn til arealer og/eller personantal. 3.4 Tekniske bygninger og anlæg a) Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester samt om- og tilbygninger af/til disse, når arealet overstiger 50 m². b) Teknikhuse samt om- og tilbygninger af/til disse, når benyttelsen ikke fremgår af undtagelsesbestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement Dette uanset arealet af teknikhuset. c) Master. Dog undtaget master som benyttes til jernbanekommunikation. d) Antennesystemer samt om- og tilbygninger af/til disse, når benyttelsen ikke fremgår af undtagelsesbestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement e) Vindmøller. f) Øvrige tekniske anlæg, når anvendelsen ikke fremgår af undtagelsesbestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement g) Terrænreguleringer som overstiger +/- 0,50 meter. h) Hegnsmure ved skel mod nabo, vej og sti, hvis højde overstiger 1,8 meter. 3.5 Nedrivning a) Nedrivning af bebyggelse. Gælder kun for bebyggelse, hvortil der kræves byggetilladelse at opføre. 8 af 14

9 3.6 Dispensationer mv. a) Selvstændige dispensationer som vedrører de tekniske bestemmelser i Bygningsreglement kapitlerne 2 til 22. Gælder kun for selvstændige dispensationer. Det er kun tilladt at kræve gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse. 3.7 Øvrige gebyrer a) Kolonihavehuse, samt tilhørende sekundært byggeri, når størrelse og/eller placering afviger fra godkendt lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration. b) Lovliggørelsessager. Dvs. sager hvor kommunen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, som kommunen herefter skal søge lovliggjort, jf. byggelovens 16 C, stk. 3. c) I øvrigt byggerier, konstruktioner, tekniske anlæg mv. som ikke kan overholde undtagelsesbestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement Udgangspunktet i byggeloven er, at der er krav om, at der skal foreligge en tilladelse fra kommunalbestyrelsen til alle former for byggeri. Der er efterfølgende indført undtagelsesbestemmelser i bygningsreglementet fra dette krav. Dvs. at der er visse typer byggeri som kan opføres uden der foreligger en tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Disse undtagelser er pålagt nogle vilkår som skal være opfyldt, for at disse er gældende. Det betyder for den enkelte undtagelse, at denne udelukkende er gældende, såfremt alle vilkår er opfyldt. Kan byggeriet ikke det, kræves der en byggetilladelse. d) Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring. Ifølge byggelovens bestemmelser så har bygherre som udgangspunkt, der bygger til andre end sig selv, pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. Såfremt bygherre ikke gør dette, har kommunen ret til at pålægge bygherre tvangsbøder iht. byggelovens 25 D. e) Afgift for tinglysning af servitutter. Såfremt kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen, bliver nødsaget til at tinglyse vilkår mv., så kræver tinglysningsretten en afgift for dette pr. tinglysning. Tinglysningen skal som udgangspunkt betales af bygherre/ansøger. 9 af 14

10 3.8 Områder som Glostrup Kommune har valgt, at der ikke skal opkræves gebyr for a) Dispensationer som vedrører de bebyggelsesregulerende forhold samt de ubebyggede arealer ved bebyggelsen, beskrevet i Bygningsreglement 2018, kapitel 8 og 20. Baggrunden for at fritage dispensationer iht. ovennævnte kapitler i Bygningsreglement 2018, er, at såfremt der skulle dispenseres fra tilsvarende forhold iht. en lokalplan, så må kommunen ikke tage gebyr. Så for at give den enkelte ansøger en ensartet behandling, uanset om dispensationen er i forhold til byggeloven eller planloven, undtages dette område for gebyr. b) Sagsbehandling i forbindelse med nabo- og andre klager. Til opgørelsen af byggesagsgebyret kan kommunen i et vist omfang medregne tid i forbindelse med naboklage, jf. Gebyrvejledning fra energistyrelsen, af Men som for dispensationerne ovenfor (kap. 3.8, litra a), så undtages dette område for gebyr iht. byggeloven for at give den enkelte borger en ensartet behandling. Dog vil påklagede få et gebyr, såfremt klagen munder ud i en sagstype som fremgår af ovenstående kap. 3.1 til 3.7. c) Afslag på ansøgninger om tilladelse. Som for dispensationerne ovenfor (kap. 3.8, litra a), så undtages dette område for gebyr iht. byggeloven, for at give den enkelte borger en ensartet behandling, set i forhold til øvrige lovgivninger. 3.9 Områder som ikke må indgå i opgørelsen af medgået tid til byggesagsbehandling a) Generel vejledning I henhold til forvaltningslovens 7, stk. 1, har kommunen en generel vejledningsforpligtelse over for borgere og andre kunder. Det kan eksempelvis være vejledning om, hvornår man skal søge byggetilladelse eller oplysning om, hvor i bygningsreglementet, der kan findes bestemmelser om eksempelvis energiforbrug. Den byggesagsbehandling, som der kan opkræves gebyr for, vil derfor være i sager, hvor kommunen ikke blot iagttager sin forvaltningsretlige vejledningspligt, men foretager vurderinger, afholder møder mm, der tager udgangspunkt i et konkret byggeprojekt b) Sagsbehandling i henhold til andre lovgivninger I henhold til gebyrvejledningen kan selve sagsbehandlingen af bestemmelser fastsat i medfør af anden lovgivning, herunder eksempelvis naboorientering/partshøring ved dispensationer fra lokalplanen, ikke medregnes ved opgørelsen af medgået tid. Dette ses ikke som værende en del byggesagsbehandlingen efter byggeloven, men i stedet en del af kommunens forpligtelser i forbindelse med anden lovgivning 10 af 14

11 Da lovteksten alene siger behandling af ansøgninger efter byggeloven, betyder det at vurderingen af om der kræves dispensationer fra f.eks. lokalplan, kan medregnes til byggesagsbehandlingstiden. Derimod kan selve gennemførelsen af dispensationsproceduren ikke medregnes til byggesagsbehandlingstiden, da afgørelser i disse sager træffes med hjemmel i anden lovgivning 3.10 Generelle bestemmelser vedr. gebyropkrævningen a) Der opkræves ét gebyr pr sag. Det skal her bemærkes, at Glostrup Kommune arbejder med enkeltsagsprincip. Dvs. at der oprettes én sag pr. ansøgningstype. Fx hvis der i en og samme ansøgning søges om tilbygning til et enfamiliehus, samt en selvstændig carport, så kan denne ansøgning afstedkomme flere sager. Én vedr. tilbygningen, evt. én vedr. carporten (hvis denne ikke overholder byggeretten), samt evt. én dispensationsansøgning (hvis byggeretten ikke kan overholdes for tilbygning og/eller carport). b) Hvor der søges om byggetilladelse til flere boligbyggerier samtidigt, vil der blive opkrævet ét gebyr pr. boligenhed. c) Hvor der søges om byggetilladelse til flere erhvervsbyggerier samtidigt, vil der blive opkrævet ét gebyr pr. erhvervsenhed. d) Såfremt en ansøgning trækkes tilbage, efter der er meddelt en tilladelse, fastholdes gebyret. Dette med begrundelse i, at kommunen har udført et arbejde op til udstedelsen af tilladelsen. e) Gebyr opkræves ved udstedelse af afgørelse. f) Samtlige gebyrer iht. nærværende takstblad konteres på ét kontonummer under område; 06 Fællesudgifter og administration m.v Gebyrer for byggesagsbehandling. 11 af 14

12 4 Økonomisk baggrund for gebyrstørrelserne Det er op til den enkelte kommune at fastsætte, om den vil opkræve gebyr for alle typer sager, kun for visse typer sager, samt om gebyret skal opkræves efter tidsforbrug eller som et fast gebyr. Glostrup kommune har valgt, med enkelte undtagelser, at opkræve et fast gebyr for alle typer byggesager. Når kommunalbestyrelsen har valgt at opkræve gebyret som et fast gebyr, så må gebyret ikke overstige det beløb, der er fastsat i bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. For 2018 er det maksimalt tilladte gebyr fastsat til kr ,-, jf. bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Bek. Nr af Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde eksisterende gebyrstørrelse på kr ,-, som derfor danner grundlag for Glostrup Kommunes fastsættelse af gebyrstørrelse. Opkræves gebyret som et fast gebyr, forfalder det til betaling, når byggearbejdet lovligt kan påbegyndes. Der er tale om et takstfinansieret område, hvor kommunen ikke selv er herre over antallet af gebyrbelagte sager. Derfor er der normalt også en stor usikkerhed, når der skal budgetteres gebyrer på byggesagsbehandling, da disse er helt afhængige af konjunkturerne i samfundet. Dvs. arten og omfanget af byggesager er styret af den private byggesektor. Det ses også i oversigten til højre som viser indtægten for byggesagsgebyrer i årene der er gået. I nogle af sagerne vil en tilladelse først blive givet efter et årsskifte, hvorfor gebyr først vil blive registreret i det efterfølgende år Oversigt gebyrindtægter Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Regnskab ) Budget ) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 1) Tidligere blev gebyrerne opgjort ud fra en kombination af arealberegninger for visse sagstyper og faste beløb for andre. 2) Fra og med 2009 overgik gebyrerne til beregning efter forbrugt tid. 3) Fra og med 2017 overgik gebyrerne fra forbrugt tid til fast gebyr. 12 af 14

13 5 Grundlag for takstbladet Grundlaget for at kunne opkræve byggesagsgebyr fremgår af 28, i byggeloven (lovbekendtgørelse nr af 1178 af ), som i stk. 1 siger; Opkræver en kommunalbestyrelse gebyrer for behandlingen af ansøgninger i henhold til denne lov, kan kommunalbestyrelsen opgøre gebyrerne efter tidsforbrug eller opkræve et mindre, fast gebyr. 6 Ikrafttræden Takstbladet træder i kraft den 1. januar af 14

14 7 Bilag 1 - Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne, af 6. januar Ligger som selvstændigt dokument. 14 af 14

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Center for Miljø og Teknik januar 2015 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2017

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2017 Center for Miljø og Teknik december 2016 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2017 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 BRØNDBY KOMMUNE Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 Indhold 1. Byggesagsgebyrer 1.1. Anmeldelsesager 1.2. Øvrigt byggeri 1.3. Øvrige

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik Byggelovens gebyrregler Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik EMNER - Baggrund og formål med gebyrreglerne - Gebyrvejledningen - Byggelovens 28, stk. 1 - Hvad må man opkræve gebyr for? - Gebyr efter tidsforbrug

Læs mere

Økonomiudvalget - Takster Enhed

Økonomiudvalget - Takster Enhed Økonomiudvalget - Takster Enhed 2018 2019 Center for Plan og Miljø Byggesagsgebyrer: Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens 28 og bygningsreglement

Læs mere

Det er således valgt at gebyret skal afspejle kompleksiteten og kvaliteten af det indsendte ansøgningsmateriale.

Det er således valgt at gebyret skal afspejle kompleksiteten og kvaliteten af det indsendte ansøgningsmateriale. Januar 2018 Gebyrvedtægt for byggesagsbehandling Gældende fra 1. januar 2018 Kapitel 1 Formål 1. Efter Lovbekendtgørelse 2016-09-23 nr. 1178 28 kan kommunalbestyrelsen vælge at opkræve gebyrer for behandlingen

Læs mere

om byggetilladelse INFO april 2018

om byggetilladelse INFO april 2018 Guide til ansøgning om byggetilladelse 06042018 INFO Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, samt småbygninger hvor det samlede areal overstiger 50 m² er det

Læs mere

Økonomiudvalget. Enhedstakst. Enhed

Økonomiudvalget. Enhedstakst. Enhed Takstoversigt 2017 Økonomiudvalget Enhed 2016 2017 Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens 28 og bygningsreglement 2010, kap. 1.12. Taksten

Læs mere

INSTRUKS FOR GEBYROPKRÆVNING Herning Kommunes instruks for gebyropkrævning i.fm. byggesagsbehandlingen efter 29. april 2019

INSTRUKS FOR GEBYROPKRÆVNING Herning Kommunes instruks for gebyropkrævning i.fm. byggesagsbehandlingen efter 29. april 2019 INSTRUKS FOR GEBYROPKRÆVNING Herning Kommunes instruks for gebyropkrævning i.fm. byggesagsbehandlingen efter 29. april 2019 Indledning Folketinget har ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at opkrævning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 (Omtryk - 21-10-2013 - Bilag tilføjet) KEB Alm.del Bilag 25 Offentligt 10. oktober 2013 UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Sekundær bebyggelse. Krav og vejledning.

Sekundær bebyggelse. Krav og vejledning. Sekundær bebyggelse Krav og vejledning Dagsorden 1. Ændringen 1. juli 2017 2. BR18 Hvad betyder det for sekundær bebyggelse? 3. Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2015-55207 Dato: 07-12-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Drachmann Advokater I/S, som advokat for ejeren af Kirsebærbakken 13, over Helsingør

Læs mere

byggetilladelse? byggetilladelse Hvornår skal jeg søge om Vejledning til ansøgning om

byggetilladelse? byggetilladelse Hvornår skal jeg søge om Vejledning til ansøgning om Marts 2018 Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Går du med ideen om at opføre nyt byggeri, men mangler viden for at søge en byggetilladelse? Tænk sig! Et nyt hus med garage... Og kaffe på terrassen

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Hvad gælder reglementet for? 1 hovedreglen: BR18 gælder for al bebyggelse, medmindre det er undtaget. Det finder altså anvendelse på nyopførelser, tilbygninger,

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Til Center for Miljø og Teknik, bygningsmyndigheden

Til Center for Miljø og Teknik, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2018 til 2021 (emyndigelsesplan) Fra Miljø- udvalget 14/17010 Oprettet: 13. marts 2018 Sidst opdateret: - - - Til,

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Gebyrinstruks for byggesager 2015

Gebyrinstruks for byggesager 2015 Gebyrinstruks for byggesager 2015 1. Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE Center for Miljø OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2014 til 2017 Fra Miljø- udvalget Til Center for Miljø, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden 14/17010 Oprettet:

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ENFAMILIEHUS, SOMMERHUS, UDESTUE, GARAGE, CARPORT, UDHUS, OVERDÆKKEDE TERRASSE, DRIVHUS OG TERRASSER SOM HÆVES MERE END 30 CM OVER TERRÆN. INDHOLDSFORTEGNELSE HVORNÅR SKAL

Læs mere

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten.

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Notat om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Baggrund Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Orientering om BR

Orientering om BR Certificeringsordningen for Konstruktioner og Brand Hvordan påvirker det byggeriets parter Emne: De udførendes syn på den nye ordning Sted: IDA Syn og Skøn. Dato: 22. februar 2018 v. /Niels Strange Om

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Side 1 af 6 Der er

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning November 2011 Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø

Vejledning til Byg og Miljø Vejledning til Byg og Miljø r + Brand- og konstruktionsklasse For det private byggeri BR18 1 Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder,

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Guide til anmeldelse

Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning INFO Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Der er to ansøgningstyper

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

TEKNIK OG BYG (ikke momsregistreret virksomhed) Takst 2012 Takst Byggesagsbehandling

TEKNIK OG BYG (ikke momsregistreret virksomhed) Takst 2012 Takst Byggesagsbehandling TEKNIK OG BYG (ikke momsregistreret virksomhed) Takst 2012 Takst 2013 Byggesagsbehandling Kategori 1 - simple konstruktioner: Anmeldelse under 50 m 2 og byggetilladelse over 50 m 2 BR-10, kap. 2 Byggetilladelse

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Byggeri 2011. Bestemmelser i BR10. Lokalplaner, byplanvedtægter. tinglyste deklarationer. Vejledning 7. Sådan søger du, hvis der er afvigelser fra...

Byggeri 2011. Bestemmelser i BR10. Lokalplaner, byplanvedtægter. tinglyste deklarationer. Vejledning 7. Sådan søger du, hvis der er afvigelser fra... Byggeri 2011 Bestemmelser i BR10 Lokalplaner, byplanvedtægter og andre tinglyste deklarationer Vejledning 7 Sådan søger du, hvis der er afvigelser fra... BR10 Byggeretten De bebyggelsesregulerende bestemmelser

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m²

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m² Når jeg skal opføre et udhus eller lignende bygning på højst 10 m² -billede af et udhus på op til 10 m²- Kontaktoplysninger til Guldborgsund Kommune Byggeri: Tlf.: 5473 2500 Mailadresse: byggeri@guldborgsund.dk

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

STATSFORVALTNINGEN SJÆLLAND. Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Sendt pr. e-post

STATSFORVALTNINGEN SJÆLLAND. Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Sendt pr. e-post STATSFORVALTNINGEN SJÆLLAND o Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sendt pr. e-post 26-06>2012 Vi har skrevet til sagsnr. vedrørende ejendommen matr. nr. behggende kommunens Svar pâ klage Statsforvaltningen

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

BYGGELOVEN ANVENDELSESOMRÅDE OG ANSVARSBESTEMMELSER

BYGGELOVEN ANVENDELSESOMRÅDE OG ANSVARSBESTEMMELSER BYGGELOVEN ANVENDELSESOMRÅDE OG ANSVARSBESTEMMELSER BAGGRUND FOR INDSLAG Hvorfor skal vi på en brandcertificeringsuddannelse lære om det her, og kan vi bruge det til noget? Krav i certificeringsbekendtgørelsen

Læs mere

Side 1 af 6. Vedtægter for PARKERINGSFOND. i Svendborg Kommune 2008

Side 1 af 6. Vedtægter for PARKERINGSFOND. i Svendborg Kommune 2008 Side 1 af 6 Vedtægter for PARKERINGSFOND i Svendborg Kommune 2008 1 Side 2 af 6 1. Forudsætninger: Vedtægten er udfærdiget med hjemmel i Boligministeriets cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994. Cirkulæret

Læs mere

BR18. Vejledninger. 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

BR18. Vejledninger. 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 BR18 Vejledninger 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 BD 11 14 049 Side 1 af 21 Indholdsoversigt Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18.... 3 Forord...3 Introduktion til bygningsreglementet

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Kommuneplanen Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for borgerne, men er bindende for kommunen i forbindelse med lokalplanlægningen.

Kommuneplanen Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for borgerne, men er bindende for kommunen i forbindelse med lokalplanlægningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BILAG 3 Bilag 3 Nuværende regulering af villaområderne Notatet indeholder en overordnet beskrivelse af plangrundlaget i villaområderne i København og en

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til følgende lovgrundlag:

Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til følgende lovgrundlag: Instruks for tidsregistrering i byggesager 2019 Plan og Byg Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 02.00.06-Ø00-1-17 Ref.:

Læs mere

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Center for byggeri Vejledende udtalelse November 2016 Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper BR15

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper BR15 Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper BR15 Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6 1 of 6 Afleveringsattest 12-03-2014 Kaj Povlsen & Birgitte Walthersdorf Povlsen Sagsnr.: 14/411 Ellegårdsparken 33, Bredstrup Sagsbehandler: 7000 Fredericia Anders Pedersen Tlf.: 87 53 59 07 Afslag på

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Yderligere redegørelse af vurderingerne fremgår i den vedhæftede tilladelse.

Yderligere redegørelse af vurderingerne fremgår i den vedhæftede tilladelse. Notatark, sags nr. 2015-1976 Journal nr : 15/20190 Vedr. : lovliggørelse af tilbygning Adresse : Kærmindevej 19, 6000 Kolding Matr. nr. : 9t, Kolding Markjorder 1.afd. Orienteringspunkt til Plan- og Boligudvalget

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Det betyder, at du ikke får ret i din klage og kommunens afgørelse står ved magt.

Det betyder, at du ikke får ret i din klage og kommunens afgørelse står ved magt. Dato: 26-02-2018 Afgørelse, sagsnummer 2016-78639 Statsforvaltningen har behandlet din klage af 20. oktober 2016 over, at Herning kommune den 6. oktober 2016 har tilladt byggeri af en tilbygning på grunden

Læs mere

Vi har Skrevet til_. _ beliggende kommunens i-nr-_. -vedrørende ejendommen matr.nr._. STATsFoALTNlNGEN SJÆLLAND

Vi har Skrevet til_. _ beliggende kommunens i-nr-_. -vedrørende ejendommen matr.nr._. STATsFoALTNlNGEN SJÆLLAND wi-l STATsFoALTNlNGEN SJÆLLAND o Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sendt pr. e-post 09-04-2013 Vi har Skrevet til_ -vedrørende ejendommen matr.nr. beliggende kommunens i-nr-_ Svar på klage

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Vejledning til byggeansøgning. Enfamiliehuse og småbygninger. december 2018

TÅRNBY KOMMUNE. Vejledning til byggeansøgning. Enfamiliehuse og småbygninger. december 2018 TÅRNBY KOMMUNE Vejledning til byggeansøgning Enfamiliehuse og småbygninger december 2018 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 Forord... 4 ANSØGNING... 5 Byggetilladelse... 5 Garager, carporte, udhuse, skure

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Vejledning til Byg & Miljø. december 2018

TÅRNBY KOMMUNE. Vejledning til Byg & Miljø. december 2018 TÅRNBY KOMMUNE Vejledning til Byg & Miljø december 2018 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 Forord... 4 ANSØGNINGSTYPER... 5 Forord... 5 OPRETTELSE AF BYGGEANSØGNING... 8 Oprettelse af byggeansøgning...

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere