FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og"

Transkript

1 FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og Militærnægterforeningen mv. i perioden Afgivet den 16. august 1999 til Forsvarsministeriet af vicegeneralauditør Niels Christiansen. Anden kommenteret udgave ved Det danske Fredsakademi

2 Indholdsfortegnelse AFSNIT A: INDLEDNING Sagens fremkomst Kommissorier Kommissionsdomstolen af 13. juli Undersøgelsens omfang...8 AFSNIT B: FE-KARTOTEKER, EDB-PERSONREGISTER OG ARKIVER EDB-lister Saneringen...15 AFSNIT C: REGLERNE FOR FE PERSONREGISTRERINGER AFSNIT D: MILITÆRNÆGTERNE (sagsomslag E) Det legale grundlag for nægtelse af militærtjeneste Antal og kategorier Militærnægterforeningen/Militær- og Nægterforeningen...30 a. Årene b. Årene c. Årene AFSNIT E: FE VIRKSOMHED I RELATION TIL MNF MV. (sagsomslag BIII og D)...47 b. Operation "Kirkeklokke" Sagsregistrering Personregistrering...55 a. Definition...55 b. Undersøgelser og stikprøver...56 c. Afhøringer til auditørrapport E 1013-blanketterne Samling af arbejdspapirer FE vurdering af MNF og personer med tilknytning hertil (sagsomslag D)...60 a. FE kontraefterretningsmæssig aktivitet juli 1970 side 2-3:...60 b. FE kontraefterretningsmæssig aktivitet oktober 1970:...61 c. FE kontraefterretningsoversigt året 1970:...61 d. FE kontraefterretningsmæssig aktivitet, januar 1971:...63 e. FE kontraefterretningsmæssig aktivitet april 1971:...64 f. FE kontraefterretningsmæssig aktivitet I, september 1971:...64 g. FE kontraefterretningsoversigt for h. FE kontraefterretningsmæssig aktivitet I, januar I FE kontraefterretningsoversigt for 1972:...69 k. Kontraefterretningsmæssige forhold i 1973:...70 L. Kontraefterretningsmæssige forhold dateret 17. januar 1974:...70 m. FE SIKNYT, januar kvartal 1976:...70 n. FE SIKNYT, juli kvartal 1976:...72 o. FE SIKNYT, oktober kvartal

3 p. Afhøringer...77 AFSNIT F: VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OM MILITÆRNÆGTERS (sagsomslag C) Regler Videregivelse generelt Videregivelse til Knud Østergaard...81 AFSNIT G: VIDNEFORKLARINGER I KMDS...84 AFSNIT H; INDENRIGSMINISTERIETS MILITÆRNÆGTERLISTER...85 AFSNIT I: MINISTERSEKRETARIATETS SAGER VEDRØRENDE MILI TÆRNÆGTERE (sagsomslag L)...86 AFSNIT K: LUND-RAPPORTEN OM NORSKE MILITÆRNÆGTERS OG FOLKEREJSNING MOT KRIG (FMK) (sagsomslag M),...88 AFSNIT L: RESUME OG VURDERING Generelle bemærkninger Militærnægterne og forsvaret FE og militærnægterne...93 AFSNIT M: KILDEHENVISNING...97 Efterord...99 Totalforsvarspligten Anbefalet litteratur

4 AFSNIT A: INDLEDNING. 1. Sagens fremkomst. Den 11. oktober 1998 fremkom der i Morgenavi sen Jyllands-Posten en artikel om Forsvarets Ef terretningstjeneste (FE) og danske militærnæg tere. Det fremgik heraf, at oberst Erik Fournais som chef for FE i 1971 skulle have givet fhv. forsvars minister Knud Østergaard1 generelle rapporter samt personoplysninger om medlemmer af Mili tærnægterforeningen (MNF), ligesom officerer fra FE over for nedennævnte kommissionsdom stol (KMDS) skulle have afgivet forklaringer, der overdrev MNF "nedbrydende virksomhed2" inden for forsvaret , Knud Østergaard. Oberst, aktiv leder i Hjemmeværnet og konservativ forsvarsminister i regeringen Hilmar Baunsgaard fra 17. marts 1971 til 11. oktober Første militære forsvarsmi nister siden det politiske systemskifte i Uddannet i psykologisk krigsførelse i Ford Bragg i USA i foråret I sine efterladte erindringer praler Østergaard med, at han som forsvarsminister vildledte Folketinget vedrørende hans i Ford Bragg skrevne afhandling om SF, der blev til en ufor pligtende fristil. 2 Et ikke her defineret jurisk og politisk elastisk begreb (nu undergravende virksomhed), der af fascisterne blev brugt i forbindelse med besættelsen af Danmark. eksempelvis:"hvad endelig angår handlinger, som har til formål at svække den tyske militær-magt som sådan, f. eks. spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed, eller som iøvrigt modvirker besættelsens formål, handlinger som normalt vil være foretaget udfra politiske motiver, vil de i ovennævnte tyske note af 17. april 1940 fremsatte krav om også i disse tilfælde at udøve tysk militær jurisdiktion her i landet." og "Efter den tyske militære straffelov (26. juni 1926, ændret ved lov af 23. november 1934) 161 straffes en udlænding eller tysker, som i et af tyske tropper besat fremmed område begår en efter Tysklands love strafbar handling mod tyske tropper eller personer knyttet til disse (eller mod en ef ter rigspræsidentens bestemmelse indsat myndighed), som om handlingen var begået på rigsområ det. Den tyske regerings standpunkt var i overensstemmelse med denne bestemmelse. Efter de tyske procesregler behandles og pådømmes ved tysk krigsret sager mod civilpersoner også i besatte områ der, når det drejer sig om bl. a. spionage, friskarevæsen, nedbrydende virksomhed (Zersetzung[eller rettere Wehrkraftzersetzung]) og høj- og landsforræderi. [http://de.wikipedia.org/wiki/wehrkraftzersetzung] Disse regler afviger principielt ikke fra f.eks. den danske militære straffelovs og retsplejelovs tilsvaren de bestemmelser." De parlamentariske Kommissioners Beretninger vedrørende den tyske Besættelse Justitsministeriet og retshåndhævelsen under besættelsen. Det skal i parentes nævnes, at i DDR blev begrebet Zersetzung anvendt som et psykologisk undertryk kelsesinstrument med det formål at skabe angst og panik i den østtyske befolkning, hvis den opponerede for meget mod regeringens politik.. I den gældende militære straffelovs afsnit om Forbrydelser mod forsvarsmagtens kampdygtighed fra 2006 er disse, 2) forleder til mytteri, overgivelse eller overløben til fjenden eller udbreder oprørske eller fjendtlige opråb i det danske militære forsvar, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=6435#k2 4

5 2. Kommissorier. Ved skrivelse af 13. oktober 1998 anmodede Forsvarsministeriet (FMN) Generalauditøren om at gennemføre en undersøgelse i anledning af det i Jyllands-Posten fremkomne.i FMN skrivelse angives - at problemstillingen om FE overvåg ning3 af MNF i begyndelsen af 70erne har været undersøgt i 1977 af KMDS i forbindelse med den såkaldte Hetlersag4. at der i artiklen er rejst aspekter, som ikke er behandlet i KMDS beret ning. at undersøgelsen skal belyse disse forhold fuldt ud, herunder om der er fo retaget personregistreringer og videre givelse af oplysninger, der er i strid med de på det tidspunkt gældende regler. Generalauditøren har herefter i anled ning af artiklen og på baggrund af op lysningerne i beretningen fra KMDS den 8. december 1998 med FMN tiltræden, anmodet vicegeneralauditør Niels Chri 3 Begrebet overvågning defineres ikke. I Lund-kommissionens rapport hedder det s. 125: "I utgangs punktet må innholdet i begrepet overvåking fastlegges ved en konkret tolking av regler, direktiver, uttalelser mv, hvor begrepet forekommer. Begrepet er imidlertid aldri blitt nærmere definert eller presisert i instrukser eller andre direktiver fra overordnet myndighet. Foruten i overvåkingsinstruks mv er det brukt i en rekke stortingsdokumenter og uttalelser fra offentlige myndigheter. Her er det til dels gitt et varierende innhold, og ofte er det uklart hva som menes. Overvåkingstjenesten har et ter hvert selv brukt begrepet med snevrere betydning". I den gældende straffelovs kapitel om Freds- og ærekrænkelser defineres overvågning således: " 263 Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget 1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet, 2) skaffer sig adgang til andres gemmer, 3) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, el ler hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang. Stk. 2. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et anlæg til elektronisk da tabehandling. Stk. 3. Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med op lysninger om virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særlig skærpende omstændig heder, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år. 264 a. Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af en kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer." 4 Hetlersagen er bl.a. dokumenteret i Andersen og Jakobsen Operation Kastanje,

6 stiansen om som auditør med FE som tjenesteområde at undersøge, klarlæg ge og vurdere, om FE har foretaget personregistreringer af medlemmer af eller personer med tilknytning til MNF - herunder ved brug af blanket "E 1013" - i strid med de på det tids punkt gældende regler, samt om FE eller personer ansat i FE på egen hånd -, uanset om oplysningerne har været indhentet retmæssigt - har vi deregivet oplysninger i strid med ovennævnte regler (d.v.s. i lovgivnin gen eller retningslinier fastsat eller godkendt af regeringen (FMN)). Personregistreringer omfatter også strukturerede samlinger af personop lysninger, herunder arbejdskartote ker. Det skal tillige undersøges, klarlæg ges og vurderes om personer ansat i FE har afgivet misvisende forklarin ger til KMDS med hensyn til omfan get og alvoren af MNF eventuelle "nedbrydende virksomhed" inden for forsvaret. Undersøgelsen bør omfatte tiden fra omkring MNF generalforsamling den 26. septem ber 1970 og i hvert fald til udgangen af 1977, hvor KMDS blev nedsat, hvor blanket terne "E 1013" angiveligt var destruerede, og hvor FE forsøgsvis påbegyndte en sy stematisering af oplysninger om personel inden for forsvaret, som måtte befrygtes at have til hensigt at virke nedbrydende af forsvaret indefra. F.s.v. angår spørgsmålet om eventuelle misvisende oplysninger for KMDS bør under søgelsen udstrækkes til 23. maj 1978, hvor sidste retsmøde blev afholdt. Såfremt der konstateres fejl eller forsømmelser hos militært personel eller civilt ansat te i FE, skal der kun foretages en ansvarsbedømmelse med henblik på strafferetligt el ler disciplinært ansvar, såfremt de pågældende fortsat er ansat som tjenestemænd i staten eller strafferetligt ansvar ikke er forældet. Undersøgelsens indhold og vurdering skal fremgå af en rapport, der må forventes of fentliggjort af FMN. Rapporten må ikke indeholde oplysninger, der f. eks. kompromitterer forholdet til ef terretningsmæssige kilder eller aktuelle efterforskninger. Rapporten må heller ikke gengive identitet på personer, der har været i FE søgelys, medmindre de pågældende har været retsforfulgt i offentlige retsmøder, eller forholdet på anden måde har været almindelig kendt. 6

7 3. Kommissionsdomstolen af 13. juli Af beretningen fra KMDS fremgår, at formålet med undersøgelsen var at søge oplyst, om der ved kontakten mellem en medarbejder ved FE og redaktør Hans Hetler ved be nyttelse af en blanket, der er betegnet som E 1013 eller ved registrering af personer var sket overtrædelse af de regler, der gjaldt for tjenesten, herunder regeringserklæ ringen af 30. september Kommissionsdomstolen påbegyndte sine undersøgelser den 9. august 1977 og afgav beretning den 1. december 1977 og tillægsberetning den 30. maj Et spørgsmål om Hans Hetlers besiddelse af nogle fortegnelser over militærnægtere blev overgivet til Justitsministeriet til eventuel videre foranstaltning. Det fremgår bl.a. af beretningen, at den del af FE arbejdsområde, som har påkaldt sig interesse i forbindelse med KMDS undersøgelser, er det indlandsorienterede arbejde, herunder sager vedrørende sikkerhedsgodkendelse af personer inden for forsvaret til behandling af klassificeret sagsmateriale samt egentligt kontraefterretningsarbejde i forbindelse med spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed rettet mod forsvaret. Blandt andet af hensyn til en hensigtsmæssig afgrænsning af arbejdsopgaverne i for hold til Politiets Efterretningstjeneste (PET) bestemte FE ledelse i december 1971 i forbindelse med reorganiseringen, at FE arbejde på det kontraefterretningsmæssige område fremtidig i det væsentlige skulle begrænses til at angå forhold af direkte inter esse for forsvaret, ligesom der indførtes væsentlige begrænsninger i eller muligvis for bud mod brug af "lukkede kilder", det vil sige f.eks. infiltratører placeret i nedbryden de organisationer. Det fremgår af beretningen (p 41), at FE årsberetning for 1971 oplyser om arbejdet med den nedbrydende virksomhed: "Ved årets slutning blev der givet ordre til væsent lige indskrænkninger, og særligt den lukkede indhentning blev fuldstændig stoppet, hvilket pålægger andre myndigheder - først og fremmest PET - ansvaret for rettidig varsling af forsvaret på dette område". F.s.v. angår den ovenfor nævnte blanket "E 1013" er det i beretningen oplyst, at blan ketten meget muligt fra blev anvendt til systematisering af oplysninger ved rørende organisationer og grupper, der ansås for at udøve nedbrydende virksomhed. Blanketterne var destruerede inden KMDS nedsættelse (13. juli 1977). KMDS lægger bl.a. til grund, at blanketten indeholdt navne på ledelse og andre betydende medlem mer af de pågældende organisationer. KMDS tilføjer: "Det kan endelig ikke anses for godtgjort, at FE chef indtil 1973, oberst Fournais, har været vidende om blanketten, hvorimod han utvivlsomt har haft kend skab til det arbejde med hensyn til indsamling af oplysninger om organisationer og grupper, der udførtes i FE, og som muliggjorde systematiseringen af oplysninger på den særlige blanket." I KMDS beretning p behandles operation "Kirkeklokke", aflytning af MNF gene ralforsamling den 26. september 1970 i Land og Folks bygning i Dr. Tværgade i Kø benhavn. Det er i den forbindelse oplyst, at FE i forvejen havde en kontakt i forenin gen, men at FE fik placeret en anden person i foreningen, der helt eller delvis ved hjælp af medbragt udstyr foretog aflytning af generalforsamlingen. 7

8 Der er i den forbindelse afgivet forklaring om, at båndene fra aflytningen blev afspillet af FE, og formentlig er MNF E 1013 blanket påført nogle bemærkninger om general forsamlingen. En kommandørkaptajn i FE forklarede, at spørgsmålet om foretagelsen af operationen blev forelagt og godkendt af ledelsen, enten oberst Fournais eller en kontorchef. Oberst Fournais har forklaret, at han ikke erindrer, at han har godkendt aflytningen af MNF generalforsamling, men at det godt kan tænkes. KMDS lægger efter undersøgelsen bl.a. til grund, at operationen var godkendt i hvert fald af den daværende afdelingschef ovenfor omtalte kommandørkaptajn, men tilføjer: "at det efter de afgivne forklaringer anses for mest sandsynligt, at operationen tillige var godkendt af FE daværende ledelse, formentlig oberst Fournais". KMDS udtalelser og relevante vidneforklaringer fra domstolens retsbog samt Hetler sagens akter i øvrigt vil blive citeret eller refereret nedenfor i det omfang, det har be tydning for undersøgelsen. 4. Undersøgelsens omfang. Der er foretaget gennemgang af: a. KMDS beretninger og retsbog samt ca. 245 bilag5. b. Regeringserklæringen af 30. september c. FE direktiver om personregistrering d. FE sagsjournaler e. FE arkivmateriale vedrørende militærnægtere, politiske soldater og lignende emner. f. FE EDB-lister vedrørende personregistreringer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelser. g. FE periodevise publikationer h. Arkivmateriale fra FMN vedrørende FE personregistrering, militærnægtere, politiske soldater o.l j. Ministersekretariatets journalbøger ("ministersager"). k. Arkivmateriale vedrørende ministersager om militærnægtere Regeringens tilsynsudvalgs mødereferater (Wambergudvalget). m. Arkivmateriale Hetlersagen. fra Justitsministeriet og Københavns Politi vedrørende n. nægter-bulletin udgivet af MNF o. NEJ, blad udgivet af landskontaktudvalget for militærnægtere årgang Hvorfor ikke alle bilag? 8

9 (Flere numre mangler formentligt. Udgivelserne i øvrigt uregelmæssige), p. Lund-rapporten, dokument 15. q. Artikler og litteratur om FE, militærnægtere og fredspolitiske emner (se kildehenvisning sidst i rapporten). Der er endvidere foretaget egentlige afhøringer af i alt 29 personer - herunder 3 tidli gere chefer i FE samt tidligere og nuværende militært og civilt personel i FE, hvoraf flere i har været beskæftiget med sagsbehandling inden for området "nedbry dende virksomhed" eller personregistrering samt tidligere medarbejdere i FMN og Kø benhavns Politi. Endelig har 5 tidligere eller nuværende medlemmer af MNF medvir ket ved sagens oplysning. FE personel er i rapporten benævnt ved deres daværende titel. Forklaringerne er gengivet i hovedtræk i de enkelte afsnit.(rapporterne findes i sagsomslag F). Foruden korrespondance m.v. med forskellige offentlige myndigheder og tidligere em bedsmænd er der rettet henvendelse til Knud Østergaards søn Klaus Østergaard, Jyl lands-posten og MNF, der alle har svaret på henvendelsen, samt til flere privatperso ner - herunder tidligere militærnægtere og militære værnepligtige, som ikke har sva ret. Auditørfuldmægtig Erik Larsen og juridisk fuldmægtig Katrine Kirketerp-Møller har bistået ved undersøgelsen. Overassistent Hanne Larsen har virket som sekretær. 9

10 AFSNIT B: FE-KARTOTEKER, EDB-PERSONREGISTER OG ARKIVER (sagsomslag BII). FE blev i 1967 udskilt af Forsvarssta ben6 som en særlig tjeneste og under lagt FMN direkte7. I den for undersøgelsen relevante periode var oberst Erik Fournais chef for FE indtil l. august 1973, hvor han afløstes af oberst Marinus Sund, der sidenhen afgik som chef den 30. juni De kontraefterretningsmæssige og sik kerhedsmæssige opgaver - herunder den centrale personregistrering - blev først varetaget af afdeling B med kom mandørkaptajn E. Harder som chef og fra ca. 1. januar 1972 af det den 5. ja nuar 1971 oprettede Indlandscenter (IC), hvor dels kommandørkaptajn Gu stav Thomsen dels efter oktober 1974 oberstløjtnant M. Schwalbe var chefer. Afdeling B's opgaver blev i øvrigt be skrevet i FE "Blivende Bestemmelser", april 1970: "Afdelingen varetager indhentning og bearbejdning af kontraefterretnings mæssige oplysninger samt udøver den sikkerhedsmæssige kontrol i forsvaret". Specielt blev bl.a. følgende opgaver fremhævet: - Erhvervelse af kendskab til forhold af betydning for sikkerheden i forsvaret - Udarbejdelse af kontraefterretningsmæssige rapporter, studier m.m. Der forelå ingen formelle direktiver om arbejdsfordelingen mellem PET og FE Personregistreringen var i 1970 og indtil begyndelsen af 1971 anbragt i lokaler på Østerbro, København, hvorefter den blev flyttet til Kastellet. Bl.a. nu afdøde major E. Grønne Kristensen og en major, der af personlige grunde ønsker at være anonym, var knyttet til afdelingen. 6 Forsvarsstaben, øverste militære kommandomyndighed i Danmark, oprettet 1. oktober Som et led i omstruktureringen samles Generalstabens og Marinestabens Efterretningssektioner i Forsvars stabens Efterretningsafdeling. 7 Dansk militær enhedsefterretningstjeneste og sikkerhedstjeneste Der er noget usikkerhed om, hvor når tjenesten blev oprettet. Lars R. Rasmussen mener at vide i Operation Hurricane, at det skete i forbindelse med krigen i 1864, hvor Korsørs borgmester Niels Sylow både var chef for feltpolitiet og efterretningsvæsnet. 10

11 Ved IC's oprettelse blev sidstnævnte major sekretariatsleder, således at han forestod registrering, arkiver;- postgang samt den allerede dengang igangværende sanering af kartotekerne. Han vil i det følgende blive benævnt IC-sekretariatslederen. Major Jens M. F. Dethmar havde siden 1968 arbejdet på FE overgang til EDB, således at f.eks. registreringer, der før var anført på papkort i tromler, skulle indlæses på EDB. Dette medførte angiveligt et stort yderligere saneringsarbejde, som først blev endeligt afsluttet i sommeren Kaptajn Henri Birch og kontormedhjælper Anna Marie Birch deltog også i dette arbejde. Til brug for KMDS arbejde blev der fremlagt oplysninger om FE kartoteker ultimo Det fremgår heraf, at det manuelle centrale personregistreringssystem bestod af ca kort, hvoraf ca ikke angik sikkerhedsgodkendelser. Af betydning for undersøgelsen kan endvidere nævnes et kartotek over bl.a. yderligtgående organisationer og personer. Det angives, at der her var kort, og at de på kortene nævnte personer kun var angivet med navne. Der var angiveligt ingen forbindelse mellem dette kartotek og den centrale registrering. Herudover var der tillige hos enkelte sagsbehandlere i IC-afdelingen foregået en indsamling af personoplysninger, som var blevet systematiserede og derved i realiteten udgjorde et kartotek. Der kan her nævnes: a. Regionskartoteker, der omfattede navne på militært personel o.l b. Bornholmskartoteket, der på egen hånd blev etableret i 1968 af den daværende regionsofficer vedrørende personer, der måtte udgøre en sikkerhedsrisiko "i påkommende tilfælde". Kartoteket indeholdt ca kort. c. Samlingen af E 1013-blanketter, formentlig i alt blanketter vedrørende organisationer og grupper, som kunne mistænkes for at udøve nedbrydende virksomhed. Ledende medlemmer af disse organisationer m.v. blev også anført, dog angiveligt uden yderligere identifikation. E 1013-blanketten, der blev taget i brug i , er beskrevet således af KMDS: Blanket E 1013 er 4-sidet. På forsiden indeholder blanketten rubra til "navn og forkortelse", "bopæl", "karakteristik", "stiftet", "ophævet", "formål", "medlemstal (pr. år)", "tidsskrifter", "henvisning", "tilhørsforhold", "klassifikation", "formand el leder", "medlem af andre org.", "ledelse el. bestyrelsen", "andre betydende medlemmer". Side 2 og 3 er blanke, men bærer som overskrift for rubra: "Dato - aktivitet - sag el. notits ". Side 4 er beregnet til "kontinuering af forsiden ". Denne samling er dog utvivlsomt identisk med ovennævnte kartotek over organisatio ner m.v. Kaptajnløjtnant Ulrik Schmidt forklarede til KMDS at han, der siden 1969 havde væ ret eneste sagsbehandler på området for nedbrydende virksomhed, fandt det relevant 11

12 at systematisere oplysninger om mistænkte organisationer m.v., hvorfor han med sin foresattes tilladelse lod blanketterne udforme. I sin forklaring til auditørrapport har han anført, at navnene på blanketterne i sig selv var uinteressante, men det var af be tydning for analysearbejdet, når der var gengangere mellem organisationerne, hvilket ikke var ualmindeligt. Ingen af navnene gik dog videre til den centrale registrering. Der blev udfærdiget kort. Det er således en misforståelse, når der er nævnt 2000 kort. Der kunne derimod godt have været anført 2000 navne på kortene. Ulrik Schmidts afløser siden 1. august 1973 major S. E. Glahn har til auditørrapport forklaret, at E 1013-blanketterne var nødvendige for hans arbejde, og at det var en katastrofe, da de blev destrueret i Han mener, at han overtog ca. 60 kort. d. Samling af arbejdspapirer vedrørende personel i forsvaret, der kunne befrygtes at have til hensigt at medvirke ved nedbrydning af forsvaret indefra. Dette arbejde blev påbegyndt af Glahn i 1976 og omfattede efter hans forklaring til KMDS kun få navne. Oplysningerne indeholdt oprindeligt de pågældendes navn, adresse og cpr.nr. Dette blev dog ændret, således at navnet blev udeladt, hvorfor man kun kunne finde frem til navnet via sager, hvortil der var henvisning på kortet. Dette arbejde skulle bruges i analyseøjemed. Til auditørrapport har han forklaret, at han ikke mere kan huske, hvor mange papirer, der blev oprettet. Han kan ikke forestille sig, at navnene er blevet registreret centralt i FE. Papirerne var til stede i FE, da han forlod FE i I KMDS blev der fremlagt 2 eksemplarer af disse arbejdspapirer. Det drejede sig om soldater, der udbredte eller var mistænkt for at udbrede forskelligt antiforsvarsmate riale på kasernen, samt i det ene tilfælde havde optrådt som uromagere. I øvrigt har KMDS (side 15) vurderet dette arbejde således: Spørgsmålet om lovligheden af FE's virke på dette område kan umiddelbart give an ledning til en vis tvivl, idet identifikationen af enkeltpersoner er så simpel at gennem føre, at den systematisering af oplysninger, der foregår, reelt har betydelig lighed med en personregistrering. I det omfang, hvor der er tale om ulovlig virksomhed, er person registrering åbenbart retmæssig efter regeringserklæringen af I denne periode blev EDB-systemet fuldt etableret, således at personregistreringen nu i bogstaveligste forstand var central, idet der kun kunne skaffes adgang hertil hos bestemte medarbejdere via nogle skærme i en bestemt sektion. I begyndelsen eksisterede en del af de gamle manuelle oplysninger dog stadigvæk, idet saneringen endnu ikke var blevet afsluttet. Fra midten af 1974 og perioden ud foregik der formentlig ingen systematisk sanering i de EDB-baserede registreringer. KMDS har i sin beretning (side 12) lagt til grund, at regionskartotekerne blev destrueret omkring årsskiftet i forbindelse med indførelsen af det nye EDB12

13 personregistratur. Ulrik Schmidt har til både KMDS og til auditørrapport forklaret, at han ved sin fra træden i 1973 destruerede mange af sine kartotekskort, herunder Bornholmskartote ket. Kun selve regionskartoteket vedrørende den militære sikkerhed gik videre til hans afløser. Blanketsamlingen blev på oberst Sunds ordre destrueret 10. juni Major S. E. Glahn har herom forklaret både til KMDS og til auditørrapport, at han be holdt 3 blanketter. Til auditørrapporten begrundede han dette med, at tilintetgørelsen var en katastrofe for hans analysearbejde. Han måtte dog også efter ordre tilintetgøre disse kort tid efter. I øvrigt beskrev KMDS i sin beretning (side 8-9) generelt den centrale personregistrering bl.a. således:...det påhviler for så vidt angår personer indenfor forsvaret, herunder ansatte i civile virksomheder med tilknytning til forsvaret, FE at foretage de såkaldte "sikkerhedsgodkendelser", det vil sige godkendelse af personer til behandling af klassificeret sagsmateriale Bedømmelsen af en persons egnethed til godkendelse foretages i princippet på grundlag af oplysninger, som FE indhenter fra PET, hvortil dog kommer eventuelle personlige samtaler med den pågældende m.v. Eventuelle sikkerhedsmæssigt belastende oplysninger må kun videregives fra PET til FE efter samtykke fra det udvalg, som i 1964 blev nedsat med det formål at føre tilsyn med PET registrering og videregivelse af oplysninger, og for hvilket amtmand A. M. Wamberg er formand. Det er for kommissionsdomstolen oplyst, at der kun i en lille procentdel af sagerne fra FE side bliver givet afslag på sikkerhedsgodkendelse, og at den sikkerhedsmæssige risiko, som i den overvejende del af tilfældene begrunder afslaget, er ordinær kriminalitet. Alle personer, som har været sikkerhedsundersøgt i FE, såvel godkendte som ikke godkendte, registreres i FE centrale personregister. Registreringen, som tidligere var manuel, og som efter 1972 blev overført til EDB, består foruden af navn, personnum mer m.v. af en oplysning om den pågældendes grad af sikkerhedsgodkendelse samt en henvisning til et sagsomslag med det materiale, som har ligget til grund for behand lingen af godkendelsessagen. For så vidt angår ikke godkendte personer, er det dog for retten oplyst, at materialet destrueres ved hjemsendelsen fra forsvaret. Da FE hvert år behandler et betydeligt antal sager om sikkerhedsgodkendelse, og da oplysninger om de personer, som har opnået godkendelse, af praktiske grunde opbevares i et vist antal år, omfatter EDB-registret et stort antal navne... IC-sekretariatslederen har til auditørrapport forklaret, at en meget lille procentdel af personregistreringerne angik andet end sikkerhedsgodkendelse. Det kunne f.eks. dreje sig om folk, der plejede omgang med østmagterne eller værnepligtige, der deltog i uroligheder (og som ikke i forvejen var 13

14 sikkerhedsgodkendt). En sådan registrering indebar, at personer ikke kunne opnå ansættelse i forsvaret eller eventuelt få adgang til militære tjenestesteder. Han er sikker på, at antallet af de pågældendes sagsakter, der i øvrigt blev opbevaret på hans kontor, lå under 100. Oplysningerne herom kom altid fra PET. De pågældende oplysninger kunne omfatte personernes yderligtgående holdninger sammenholdt med andre negative forhold. Kontorfuldmægtig Bente Liltzer har til auditørrapport forklaret, at hun i 1970erne var beskæftiget med journalføring i IC-afdelingen. Hun havde kendskab til de sager, der lå hos IC-sekretariatslederen. Det var meget få personer fra disse sager, der blev registreret. Major Jens M. F. Dethmar har til auditørrapport forklaret, at ca. 2% af de oplysnin ger, der blev registreret i EDB-systemet angik andet end sikkerhedsgodkendelser. Oplysninger vedrørte personer, som i daglig tale blev kaldt "de onde". Det var dog alle oplysninger, som forinden hos PET havde været forelagt for Wambergudvalget. Han har aldrig tænkt nærmere over disse registreringer. Han kan huske, at han brugte procenttallet under foredrag m.v. om FE forhold. I et svar til folketingsmedlem Ebba Strange (spørgsmål nr. S695) oplyste forsvarsmi nisteren i 1985, at antallet af registrerede danske statsborgere ved FE udgjorde ulti mo 1978 ca og at ca. 93% af registreringerne er udført i forbindelse med sik kerhedsgodkendelse. Ultimo 1984 var tallet nede på ca Det fremgår af materiale fra FMN arkiver, at der er tale om et skøn for så vidt angår tallet for 1978, idet baggrundsmaterialet var saneret bort. Daværende afdelingschef for IC, Aage Højbjerg, har forklaret, at det var hans afdeling, der havde leveret oplysningerne til FMN. Han husker, at han var overrasket over de store tal for 1978, men han hæftede sig i øvrigt ikke nærmere ved det. Tiden var jo en anden dengang, og der foregik i øvrigt stadigvæk sanering. For så vidt angik antallet af registreringer uden for sikkerhedsgodkendelsesprocedu ren kan han skønsmæssigt forestille sig, at f.eks. saneringen af registreringer af vær nepligtige, formentlig dengang kunne halte bagefter, ligesom en del civile med betroe de opgaver eller personer, der fik nægtet sikkerhedsgodkendelse eller optrådte ulovligt på eller ved militære tjenestesteder, kunne fylde op. Sagsbehandleren i IC, major Grønne Kristensen, der opgjorde tallene, er død. Der findes ikke yderligere relevante oplysninger om disse tal i hverken FE eller FMN arkiver. I et i FMN udarbejdet notat af 16. august 1978 oplyses, at der kun er registreret 5 personer på grund af aktiviteter rettet mod forsvaret, hvorved der også er sket registrering af de pågældendes politiske virksomhed, idet denne har haft tilknytning til aktiviteten. Det har ikke været muligt i dag at identificere disse personer eller sager. 14

15 Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at der naturligvis også har været arkiver med sagsmateriale ("emnearkiv"), som i starten beroede ude i afdelingerne, medens det i 1991 indgik i et fæl-lesarkiv. Til arkiverne hørte sagsjournaler. Herudover var der et personoplysningsarkiv med det underliggende skriftlige materiale, der knyttede sig til personregistreringerne. Forud for IC-afdelingens oprettelse var der dog næppe nogen klar adskillelse mellem disse arkiver. Der fandtes ikke postlister vedrørende indgående personregistreringssager. 3. EDB-lister. Ved undersøgelsens begyndelse udleverede FE det efter det oplyste eneste tilbageværende materiale vedrørende personregistrering fra Det drejede sig om EDB-udskrifter, der er opbygget med et cpr.nr., henvisning til et sagsnummer, oprettelsesdato, koder for emner, sagens klassifikationsgrad og materialets "skæbne" (f.eks. "makuleret"). Det var i begyndelsen uklart, hvilke personer disse lister egentlig angik. Efterhånden som de enkelte koder er brudt, kan det bl.a. med bistand fra det nuvæ rende personale i FE registreringssektion formentlig konkluderes, at disse lister for årene angår en del af de sikkerhedsgodkendelser, der fandt sted i disse år, og som ikke var slettet i 1993, hvor de maskinskrevne lister blev overført til EDB. Det te forklarer, hvorfor der er adskillige huller i listernes sagsnumre. 4. Saneringen. Ifølge FE redegørelse af 22. juli 1977 for tjenestens organisation m.v. afgivet til brug for KMDS blev der den 9. februar 1968 i forbindelse med nye retningslinier for regi strering også udarbejdet retningslinier for frasortering, hvilket skulle ses i lyset af den daværende "kartoteksdebat". Saneringen blev herefter sat i gang, således at registre ringer, der ikke længere var "registreringsværdige" blev frasorteret. Selvom FE efter regeringserklæringen af 30. september 1968 afventede yderligere instrukser fra FMN om registreringspraksis fortsatte saneringen, der midlertidig blev afsluttet i Med FMN direktiv af 25. februar 1971 med følgeskrivelse og FE eget direktiv af 5. maj 1972 blev saneringen genoptaget, idet yderligere frasortering nu var nødvendig. Da man måtte forudse, at dette arbejde ville tage ca. 2 år etablerede man en såkaldt sluse i IC sekretariat med sekretariatslederen som ansvarlig, således at det blev sikret, at oplysninger, der ikke mere måtte indgå i sagsbehandlingen, blev tilbageholdt, indtil de kunne saneres. I januar 1974 bestemte den daværende forsvarsminister under et besøg i FE, at den igangværende sanering skulle fremskyndes. Den 18. juni 1974 kunne chefen for FE oberst M. Sund meddele forsvarsministeren, at FE personregister nu var bragt i overensstemmelse med FMN skrivelse af 25. februar 1971, således at det indsamlede materiale ikke indeholdt oplysninger om lovlig poli tisk virksomhed. Saneringen blev således gennemført i et snævrere øjemed end re geringserklæringen, idet denne forbød registrering "...alene på grundlag af lovlig virk somhed". 15

16 I øvrigt blev slusen opretholdt også efter KMDS har i øvrigt i sin beretning (side 11) vedrørende saneringen konkluderet, at det efter omstændighederne ikke kunne kritiseres, at denne opgave først var fuldstændig tilendebragt i Det fremhæves, at en del af saneringen, som en nødvendig konse kvens af selve regeringserklæringen, i væsentligt omfang var tilendebragt i 1970, og at de følgende års sanering skete efter skærpede regler i forhold til regeringserklærin gen. Der er til auditørrapport afgivet følgende forklaringer af FE-personel om saneringen: Oberst Erik Fournais satte saneringen i gang i februar Oberst Marius Sund fortsatte saneringen også efter mødet med ministeren i januar Det skal nok være rigtigt, at han sammen med Dethmer synede de tomme trom ler, hvori kartotekskortene havde været. Han måtte dog stole på medarbejdernes op lysninger om saneringens resultat, inden han skrev til ministeren 18. juni Der foregik næppe nogen yderligere sanering i , hvor Hetler-sagen verserede, og FE afventede nye direktiver, ligesom Wambergudvalget skulle tiltræde i FE-regi. Herefter skete der en kraftig udtynding i personregistreringen. Den for saneringen ansvarlige sekretariatsleder har uddybet dette, idet han har an ført, at der blev luget godt ud i de gamle personregistre, der populært blev kaldt "håndplukkekartoteket", idet de var frit tilgængelige for alle FE-medarbejdere. Karto teket bestod af kort, der blev opbevaret i store tromler. Der blev også luget kraftigt ud i sagsmapperne. Alle kort, som ikke havde cpr.nr., blev skrottet, idet et cpr.nr. var nødvendigt for den nye EDB-registratur, således blev det meste af de oplysninger, der angik andet end sikkerhedsgodkendelser, destrueret, idet de fleste kort herom var uden personnumre. Det var afdøde kommandørkaptajn Thomsen og ham selv, der havde udfærdiget skri velsen om saneringsafslutningen til ministeren. Alle kort og sager, der ikke var i over ensstemmelse med FE direktiv af 5. maj 1972 var væk, makuleret og brændt. Grundlaget for saneringen var desuden regeringserklæringen af 30. september Major Jens M. F. Dethmar har bekræftet ovenstående og anført, at han skulle kontrol lere, at kartotekstromlerne blev tømt, hvilket skete sammen med oberst Sund. Oplysninger fra det manuelle system og fra et stikordskartotek blev overført til EDBsystemet. Han kan huske, at det skete i overensstemmelse med direktivet af 5. maj 1972 og regeringserklæringen. Dethmar tilføjer, at arbejdet med dette direktiv, som også PET deltog i, først blev færdig den 6. maj, men PET-medarbejderen syntes, at 5. maj var sådan en god dato. Kaptajn Henri Birch har oplyst, at han fra 1972 eller 73 var med til at tilintetgøre oplysninger fra personregistret vedrørende sikkerhedsgodkendelser. Han klippede simpelthen oplysninger om personernes politiske tilhørsforhold ud af blanketterne. Anna Marie Birch, der som kontoransat bistod ved saneringen, har forklaret, at hun 16

17 fra 1972 deltog i saneringen af den centrale personregistrering. Hun var overrasket over så meget "småfnidder", der var registreret. F.eks. oplysninger om militært personel, der skyldte småbeløb i skat. Hun husker også oplysninger om en person, der var død i Da sekretariatslederen og hun havde frie hænder, blev der ikke meget tilbage. AFSNIT C: REGLERNE FOR FE PERSONREGISTRERINGER (sagsomslag BI). Ifølge FE redegørelse af 22. juli 1977 til KMDS var registreringen forud for regering serklæringen af 30. september 1968 baseret på mundtlige retningslinier fra chefen for FE. Det var på den baggrund afdelingscheferne, der var ansvarlige for de for arbejdet gældende instrukser. Afd. B, der var ansvarlig for "den centrale personregistrering", havde således den 1. april 1965 fastsat administrative bestemmelser om den foreskrevne arbejdsgang på området. I forbindelse med en revision af retningslinierne og en planlagt sanering af oplysnin ger fra kartotekerne udstedte afd. B den 9. februar 1968 nye retningslinier for regi strering i efterretnings-kartoteket. Af betydning for undersøgelsen kan nævnes følgende passus om registreringsværdige personer uden for forsvaret:...personer med tilknytning til organisationer, hvis virke er rettet mod forsvaret, og som har til formål med ulovlige midler at styrte det bestående samfundssystem. Der blev tillige samtidig udgivet en vejledning i frasortering af kort i efterretningskartoteket, således at f.eks. kort om personer, der ikke var fuldt identificerede eller om personer, om hvem der ikke var belastende op lysninger eller oplysninger af efterret ningsmæssig værdi, kunne destrueres. Kort, der i øvrigt gav anledning til tvivl, skulle forelægges et internt udvalg til endelig afgørelse af, om de skulle destrueres. 17

18 Regeringserklæringen8 af 30. september 1968, der blev de ydre rammer for senere retningslinier, lød således: Regeringen har i dag besluttet, at registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed. At sådanne registreringer hidtil har fundet sted, har ofte givet anledning til debat både under den nuværende og tidligere regering. 8 Beslutningen der omtales i regeringserklæringen er jurisk en besynderlig størrelse. Hvorfor blev den ikke fremsat som lovforslag? Embedsmændene i justitsministeriets 6. kontor som formulerede er klæringen nævner politiet, men medtager ikke Forsvarets Efterretningstjeneste. Den daværende kontorchef var Frank Poulsen. Embedsmanden havde sine egne politiske holdninger: Jeg var på det tidspunkt helt klart af den opfattelse, at kommunistpartiet og medlemmer af kommunistpartiet i virkeligheden var en - skal vi kalde det -»undergrundshær«. I hvert fald kunne de når som helst bli ve det Mange unge i dag vil mene, at der var tale om en hysterisk frygt for, at russerne ville domine re hele Europa. Jeg vil sige med sikkerhed, at der ikke var tale om en hysterisk frygt. 'Et pragtfuldt ord "Ordet 'alene' er jo et pragtfuldt ord. Når man ikke må registrere 'alene' på grund af politisk overbe visning, er det klart, at nogle glider ud. Det kan man ikke fortolke sig ud af, men det er ikke ret mange. Hvis nu en mand har en tillidspost i et parti, er han så registreret - hvis han er registreret alene på grund af lovlig politisk virksomhed? Efter min mening kan man godt fortolke sig ud af det og sige, at når der står ordet 'alene', så betyder det, at hvis han alene er medlem af et parti, så regi strerer man ikke. Men hvis han ikke bare er medlem, men er medlem af bestyrelsen for en lokal par tiafdeling, så er han ikke alene medlem, så er han også noget mere. Så har han en tillidspost, der normalt har ført til, at han har været på partikurser enten her i landet eller i Østlandene. Så kan han godt registreres," forklarer Frank Poulsen. Og han er nok værd at lytte til. Ikke blot er han en af regeringserklæringens forfattere. Han omgikkes endvidere tjenstligt og privat de ledende medarbejdere i PET og vidste ganske godt, hvordan både de og hans egne kolleger og efterfølgere i Justitsministeriet tænkte, administrerede og fortolkede... En blød formulering "Når man laver lovtekster - og regeringserklæringen er jo en slags lovtekst - så formulerer man sig jo enten i eksakte vendinger, eller også laver man en blød formulering, så man kan fortolke sig ud af så meget som muligt. Og regeringserklæringen er blødt formuleret, så man næsten kan fortolke den, som man vil," siger Frank Poulsen.' Regeringserklæringen var en kødluns til folket. Jesper Knudsen ; Niels Rohleder. Information, 5. december

19 Det beror naturligvis på et skøn, om re gistreringer af denne art er nødvendi ge. De sikkerhedsmæssige hensyn står her overfor hensynet til, at den enkelte borger frit kan udfolde sig. Principielt må det erkendes, at en virk somhed, der holder sig inden for de grænser, der er afstukket ved lovgiv ningen, ikke bør give anledning til re gistrering hos politiet. Efter at have af vejet disse modstående hensyn har re geringen fundet det forsvarligt efter omstændighederne at opgive registre ring alene på grundlag af lovlig poli tisk virksomhed. Såfremt derfra tidligere tid måtte være registreret oplysninger af denne art, vil de blive tilintetgjort. KMDS har kommenteret denne erklæ ring i sin beretning (side 10, 15-16, 21 og 58): Side 10: En egentlig fortolkning af rækkevid den af regeringserklæringen fra re geringsside foreligger ikke, men med hensyn til det centrale spørgsmål om tilladeligheden af politisk registrering må efter kommissionsdomstolens opfattelse en naturlig fortolkning af regeringserklæringens ordlyd, jf. ordet "alene ", føre til, at registrering af oplysninger om lovlig politisk virk somhed er tilladelig i tilfælde, hvor registrering af den pågældende person måtte være hjemlet af andre grunde. Side 15-16: Erklæringen må endvidere forstås således, at den berettiger til registrering på grund lag af rimeligt begrundet mistanke om ulovlig virksomhed eller medvirken hertil eller om virksomhed, der efter almindelige erfaringssætninger må ventes at ville udarte til ulovligheder, herunder også pligtstridige tjenstlige forhold. Som eksempel på forhold, der åbenbart må henregnes herunder, kan nævnes den nedbrydning af forsvaret inde fra gennem konsekvent misbrug af samarbejds- og talsmandsordningerne og de vær nepligtiges øvrige rettigheder, som foreslås realiseret i pjecen " Bliv politisk soldat", udgivet i 1976 af en "Antimilitaristisk-Arbejdsgruppe". Side 21: Erklæringen er ikke senere hverken ved tilkendegivelser fra regeringen eller folketinget eller ved administrative bestemmelser, uddybet eller udvidet på en sådan måde, at den naturligt har måttet forstås som omfattende andet end personer. Det kan herefter ikke 19

20 antages, at FE har handlet i strid med regeringserklæringen ved at skaffe sig og ved en form for systematisering eller registrering at opbevare oplysninger om organisationer, hvis virksomhed efterretningstjenesten har anset det for væsentligt at være nærmere orienteret om. Dette gælder, selv om organisationerne ikke har som erklæret formål eller reelt tilsigter med ulovlige midler at undergrave eller omstyrte den bestående samfundsorden. Side 58: For en ordens skyld bemærkes i øvrigt, at regeringserklæringen af 1968 alene omfatter registrering af danske statsborgere. Undersøgelsen har bekræftet, at der ikke findes autoriserede skriftlige ministerielle bidrag til fortolkningen af denne erklæring. Forud for regeringserklæringen har PET dog i et udateret notat, der er tilstillet FE formentligt den 17. september 1968 og herfra videresendt til FMN den 7. november samme år, beskrevet den kommende registreringspraksis, såfremt det bestemmes, at ingen danske statsborgere længere må registreres udelukkende på grund af deres politiske tilhørsforhold. Det nævnes herefter i hvilke tilfælde, der kan ske registrering af danske statsborgere. F.eks. kan der ske registrering af personer, der enkeltvis eller som medlemmer af grupper eller organisationer udøver virksomhed, der har til formål eller er egnet til at forårsage uroligheder eller at omstyrte eller undergrave den lovlige samfundsorden. Det samme gælder for personer, hvis forhold i anledning af forespørgsler fra andre myndigheder har været gjort til genstand for nærmere undersøgelse i efterretningstje nesten, og hvorom disse myndigheder er blevet underrettet. Registreringer skulle i øvrigt slettes, hvis der ikke i en periode på 10 år har foreligget registreringsværdige oplysninger. Såfremt der fra tidligere tid måtte være registreret oplysninger alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed måtte sådanne oplysninger tilintetgøres. Ved et møde den 19. marts 1974 i Justitsministeriet med Wambergudvalget oplyste ministeriets departementschef i nærværelse af ministeren og Forsvarsministeriets de partementschef, at praksis (for personregistrering) i PET er i overensstemmelse med regeringserklæringen, der netop fremhævede ordet alene (på grundlag af lovlig poli tisk virksomhed). Når der foreligger i øvrigt registreringsbegrundede oplysninger, vil visse politiske tilhørsforhold også kunne markeres. Der var i øvrigt enighed om, at der kunne ske registreringer af aktivitet, der ikke kan siges at være ulovlig politisk virk somhed. Under afhøringerne har flere af de afhørte kommenteret regeringserklæringen. Oberst Erik Fournais har forklaret, at han kan huske, at erklæringen gav anledning til meget bekymring hos efterretningstjenesterne, idet den var ret vidtgående. Chefen for PET Arne Nielsen og han selv var dog enige om, at den skulle overholdes til punkt og prikke. 20

21 Det var imidlertid ikke muligt at få foresatte myndigheder til at præcisere dens indhold. Ved et møde i sommeren 1970 i Justitsministeriet havde forsvarsministeren oven i købet vedrørende regeringserklæringen udtalt: "Vi gør, som vi altid har gjort, uanset hvad der bliver sagt udadtil". Bagefter havde embedsmændene fra Justits- og Forsvarsministeriet samt efterret ningstjenesterne drøftet situationen. Der var enighed om, at regeringserklæringen måtte følges bogstaveligt. Ved senere møder mellem embedsmændene havde man også drøftet de farer, der kunne opstå, såfremt registreringspraksis ikke blev holdt inden for rammerne af regeringserklæringen. IC-sekretariatslederen har til auditørrapport forklaret, at både Fournais og Sund var pertentlige med at overholde registreringsreglerne. Major Jens Dethmar, der var an svarlig for et senere direktiv om registrering (1972) har udtalt, at ånden fra regering serklæringen blev indarbejdet i direktivet. Ved saneringen blev der kun bevaret op lysninger, som var i overensstemmelse med regeringserklæringen. Den 8. januar 1970 udgav FE (B-afdelingen) "direktiv for registrering", hvorefter der kunne ske registrering, såfremt den pågældende person var særlig sikkerhedsmæssigt eller efterretningsmæssigt belastet. Det hedder endvidere bl.a.: "Ved belastning af særlig efterretningsmæssig karakter forstås i denne forbindelse et hvert tilhørsforhold til yderligtgående aktivistiske organisationer, sammenslutninger og lignende, som har tilkendegivet eller ved deres handlinger klart viser, at man har til hensigt enten at omstyrte det bestående samfundssystem eller skade det mest mu ligt... Tilknytning til eller medlemskab af frontorganisationer blev medtaget herunder. Der er i direktivet ingen bestemmelser om selvstændig registrering af organisationer o.l. eller videregivelse af oplysninger, ligesom der ikke er angivet en forældelsesfrist for oplysningerne. Den 25. februar 1971 fremsendte FMN et ministerielt direktiv til FE om tjenestens virksomhed. I fremsendesesskrivelsen begrænsedes FE adgang til personregistrering betydeligt, idet der nu kun måtte registreres personel fra forsvaret eller disses omgivelser. Det indsamlede materiale måtte heller ikke indeholde oplysninger om lovlig politisk virksomhed. Der blev i øvrigt henvist til forsvarsministerens udtalelse i folketinget den 9. og 27. november 1968, hvoraf det bl.a. fremgik, at FE hovedopgave var at fore tage de undersøgelser og vurderinger, der har betydning for det militære beredskab, og at FE heller ikke i fremtiden vil foretage politisk registrering, samt at det indsam lede materiale ikke indeholder oplysninger om politisk tilhørsforhold. Det blev ligele des nævnt, at FE fulgte samme retningslinier som angivet af Justitsministeriet. I selve direktivet af samme dato er det dog nævnt, at registrering af danske statsborgere ikke må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed. 21

22 Der var heller ikke her bestemmelser vedrørende organisationer eller forældelsesfri ster, bortset fra at det af fremsendelsesskrivelsen fremgik, at registreringsmaterialet kun måtte opbevares, sålænge det havde sikkerhedsmæssig interesse for den pågæl dendes fortsatte anvendelse i forsvaret. Oplysninger om enkeltpersoner på grundlag af det af FE indsamlede materiale måtte ikke under nogen form officielt eller underhånden gives til andre end forsvarets myndigheder, medmindre der i det enkelte tilfælde var givet bemyndigelse dertil af chefen for FE. PET kunne dog modtage relevante oplysninger. I visse særlige tilfælde skulle FMN godkendelse indhentes før videregivelse til civile myndigheder. FE udsendte året efter et internt direktiv om registrering. Det blev dateret den 5. maj 1972, og adskilte sig i øvrigt fra ministeriets førnævnte skrivelse og direktiv, idet ministeriets fremsendelsesskrivelse som nævnt ovenfor ikke medtog muligheden for at registrere civile, der f.eks. samarbejdede med forsvaret i in dustrien, ligesom ordet "alene" (på grundlag af politisk virksomhed) ikke fandtes i fremsendelsesskrivelsen, men dog i selve direktivet. Følgende punkter i direktivet kom til at angå personel, der ikke nødvendigvis havde tilknytning til forsvaret: Registrering af danske statsborgere finder sted: a. Til varetagelse af FE efterretningsmæssige opgaver af personer med berøring til FE målområder... b. Til varetagelse af FE sikkerhedsmæssige opgaver af personer og disses omgivelser, der har, har haft eller må formodes at have forbindelse med fremmed efterretningsvirksomhed......endvidere: personer med tilknytning til forsvaret, hvis forhold i anledning af forespørgsel fra andre myndigheder, er undersøgt af FE. Herudover var det tilladt at registrere personer til varetagelse af forskellige samarbejdsrelationer o.l. Registrering måtte kun foretages i strengt nødvendigt omfang, og danske statsborgere måtte ikke registreres alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed. Endelig kunne videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner til andre end forsvarets myndigheder eller PET ikke ske uden tilladelse fra chefen for FE. Der var ikke indsat forældelsesfrister, men det var anført, at registreringer skulle gennemgås hvert 5. år. Ifølge FE redegørelse af 22. juli 1977 til KMDS fandt tjenesten imidlertid trods uover ensstemmelser mellem de 2 regelsæt, at regeringserklæringen af 30. september 1968 og formuleringen af ministeriets direktiv af 25. februar 1971, der begge indeholdt or det alene, var den afgørende formulering, medens bl.a. ministeriets følgeskrivelse skulle betragtes som en omtale af direktivet. I modsat fald ville FE for visse af de op lysninger, man modtog fra PET via Wambergudvalget, ikke være berettiget til at op 22

23 bevare dem. Ordet "alene" blev derfor sat ind i FE direktivets almindelige bestemmelser. Endvi dere blev det tilladt at registrere visse civile med tilknytning til industrisikkerhed og totalforsvar9. Direktivet blev ifølge IC-sekretariatslederen utvivlsomt sendt til FMN til orientering. Oberst M. Sund har til auditørrapport forklaret, at situationen med de ovennævnte uoverensstemmelser gjorde, at han, der var tiltrådt som chef i august 1973, primo 1974 mundtligt drøftede problemet med forsvarsministeren, der havde svaret, at FE selvfølgelig måtte registrere personer som led i bl.a. industrisikkerheden. Han fulgte i øvrigt dette op ved også at skrive til ministeren den 13. februar 1974 om de 2 punkter, der gav anledning til fortolkningstvivl. Ifølge skrivelsen peges der bl.a. på, "at det er af væsentlig betydning for os at kunne arbejde på grundlag af et holdbart internt direktiv, som tilgodeser de politisk ømtålelige forhold omkring registrering og samtidig tager højde for de os pålagte opgaver og samarbejdet med PET". Sund foreslog ministeriet et møde herom med deltagelse af andre relevante myndigheder. Det fremgår af ovennævnte redegørelse, at man på et møde bl.a. med Justitsministeriet og PET drøftede ændringer i registreringsbestemmelserne. Herunder gjorde FE opmærksom på disharmonien i FMN fremsendelsesskrivelse og direktiv samt FE eget direktiv. Ifølge oplysninger fra FMN arkiver påbegyndtes dette arbejde i foråret Der blev på den baggrund udarbejdet et nyt direktiv af 27. juni 1974, der imidlertid aldrig blev udsendt, men stoppet af ministeriets ledelse. Til gengæld meddelte FMN den 3. januar 1975 telefonisk kontorchef Ilsøe, FE, at mi nisteriets direktiv og følgeskrivelse af 25. februar 1971 fortsat skulle gælde. Under samtalen kom man ind på den uheldige situation med uklare regler, der var i mod strid med de involverede myndigheders interesser. Ilsøe udfærdigede på den baggrund straks en notits, hvori han vurderede, at departementets ledelse helst ville lade sagen flyde. 9 Underordning af civile myndigheder under militære autoriteter. Det danske totalforsvar eller krigs beredskab består af militæret, det civile beredskab, civilforsvaret - nu Redningsberedskabet og poli tiet. Totalforsvaret omfatter bl.a. : presseberedskabet, pålæg til offentlige og private virksomheder, udskrivning af befordringsmidler og tjenestepligt. Begrebet totalforsvar er første gang anvendt i Danmark i Betænkning vedrørende civilforsvarets orga nisation, der blev afgivet i 1948 af Indenrigsministeriets Luftværnsudvalg: Det må stå som en uaf viselig nødvendighed at møde den totale krig med det totale forsvar, der samler alle kræfter inden for samfundet med det formål at holde modstanderen fra livet og formindske og afbøde de skader, der tilføjes samfundet. Fra 1951 del af NATO-planlægning. I 1986 defineres totalforsvaret som: Den samlede og koordinerende indsats på alle områder med henblik på at opretholde forsvarsviljen og sikre den bedst mulige udnyttelse af alle militære og civile ressourcer til at forebygge krig, at for svare landet og at opretholde et organiseret og fungerende samfund, herunder at beskytte befolknin gens liv og ejendom. Totalforsvaret iværksættes under krig eller andre ekstraordinære (truende) forhold jvf. organisationsloven af 1960 samt Bekendtgørelse af Lov om radiokommunikation fra 1969, Lov om et skibsfartnævn fra 1979 og Bekendtgørelse af Lov om Luftfart fra Litteratur Totalforsvaret og det civile beredskab / Henrik G. Petersen ; Niels Jacobsen. Militært Tidsskrift, 1997 s

24 FE interne mere vidtgående direktiv fra 1972 blev således ikke samtidig ophævet. Oberst M. Sund har herom til auditørrapport forklaret, at det interne direktiv ikke blev ophævet, idet man internt i FE så ikke ville have brugbare retningslinier, ligesom man hele tiden forventede, at FMN ville udsende et nyt direktiv. Der fremkom intet nyt ministerielt direktiv i resten af den periode, som undersøgelsen dækker. 24

25 AFSNIT D: MILITÆRNÆGTERNE (sagsomslag E). Foruden oplysninger fra offentlige myndigheder bygger afsnittet navnlig på artikler fra militærnægternes blade "nægter-bulletin" og "Nej", fra dagblade og tidsskrifter samt på afhøringer af følgende tidligere og nuværende medlemmer af MNF: 1. Registreret revisor, tidligere folketingsmedlem for SF, Jens Thoft, der var medstifter af MNF og medlem indtil engang i Han meldte sig dog langt senere ind igen. 2. Folkeskolelærer Troels Toftkær Jensen, der ligeledes var medstifter af MNF og formand fra Er i princippet ikke udmeldt af foreningen men tabte interessen herfor i midten af 1970-erne. 3. Lektor, tidligere byrådsmedlem for VS i Århus, Viggo Jonasen, der var medstifter af MNF og formand for foreningen i Han meldte sig ud omkring Pædagog Axel Ernst, der var medlem af MNF i /73, en tid som 25

26 næstformand. 5. Lærer Helge Ratzer, der var bestyrelsesmedlem af MNF fra Er stadig medlem. Der henvises i øvrigt til kildehenvisningen bagest i rapporten. 1. Det legale grundlag for nægtelse af militærtjeneste. Retten til at nægte militærtjeneste lovfæstedes ved lov om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde af 13. de cember Loven blev senere æn dret ved lov i 1933 og Det frem går af lovens l, stk. l, at "Værneplig tige, for hvem militær Tjeneste af en hver Art efter foreliggende Oplysnin ger maa anses for at være uforenelig med deres Samvittighed, kan af In denrigsministeren efter forhandling med Forsvarsministeren fritages for militær tjeneste mod at anvendes til andet Statsarbejde, der dog ikke maa tjene militære Formaal." Loven gav således ikke de civile vær nepligtige noget retskrav på at blive fritaget for normal tjeneste, ligesom det i bemærkningerne til lovforslaget af 1917 anførtes, at "man ved behand lingen af de hidtil foreliggende tilfælde havde et vidt hensyn til de paagældendes religiøse eller moralske overbevisning..." Et udvalg, nedsat under Indenrigsministeriet, afgav i 1967 betænkning omhandlende et nyt lovforslag, der dog ikke blev fremlagt i Folketinget. Imidlertid var dette udvalgsarbejde medvirkende til, at den nytiltrådte VKR-regering i juni 1968 ad admi nistrativ vej gennemførte en række ændringer i de civile værnepligtiges tjenestevilkår, herunder gjorde det væsentligt lettere for den værnepligtige at blive overført til civilt arbejde samt tillod at nægtelse nu også kunne motiveres af pacifistiske og politiske grunde. Tjenestetiden for de civile værnepligtige var indtil 1971, 19 måneder, herefter 16 måneder. Retten til at blive overført til militærnægtertjeneste efter indkaldelse til aftjening af 10 Der har været militærnægtere i Danmark før Se eksempelvis: Hansen, Peter Mikael :Bom Mi litærvægring : En geografisk og historisk undersøgelse af artikuleret militærnægtelse og ulovlig sessionsudeblivelse i Danmark Integreret speciale, Institut for Historie - Institut for geografi, RUC, og Holger Terp: Danish Peace History. 26

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE

BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE Af Advokat (H) Gunnar Homann Ved ikrafttrædelsen, den 1. juli 1999, af loven om undersøgelseskommissioner blev retsplejelovens 21 og 21 a om henholdsvis kommissionsdomstole

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Beretning. Skattesagskommissionens beretning

Beretning. Skattesagskommissionens beretning Beretning nr. 8 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 10. marts 2015 Beretning om Skattesagskommissionens beretning 1. Udvalget for Forretningsordenens opgaver og

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere