Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr Fusionsregnskab pr. l. januar mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem"

Transkript

1 Bilag til fælles fusionsredegørelse for Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR nr Fusionsregnskab pr. l. januar 2006 mellem Investeringsforeningen A1m. Brand Invest Mdeling 13 -, Globale Aktier Pension (som ophørende afdeling) og Investeringsforeningen AJm. Brand Invest Afdeling 7-, Globale Aktier (som fortsættende afdeling) l

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Fusionsregnskab Ledelsens regnskabspåtegning. Side 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Åbningsbalance pr. 1. januar 2006 og ultimobalancer pr. 31. december Noter 7 s 2

3 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt fusionsregnskab pr. l. januar 2006 for fusionen mellem Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Fusionsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt bekendtgørelser m. v. fra Finanstilsynet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at fusionsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver samt finansielle stilling. København, den 24. februar 2006 la~-6l.qtrnaheurlin Direktion ID Management AIS N/ Peter ~ Lassen 3

4 Revisionspåtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen Alm. Brand lnvest, Afdeling 7 Globale Aktier og Afdeling 13 Globale Aktier Pension Vi har revideret fusionsregnskabet for de fusionerede afdelinger i Investeringsforeningen Alm..Brand Invest, Afdeling 7 Globale Aktier og Afdeling 13 Globale Aktier Pension pr , der aflægges i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger. Fusionsregnskabet udviser samtlige aktiver og passiver i hver af afdelingerne, de reguleringer som fusionen medfører samt åbningsbalance pr Foreningens ledelse har ansvaret for fusionsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om fusionsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at fusionsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i fusionsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af fusionsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at fusionsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af afdelingens åbningsbaiance pr i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektiveinvesteringsordninger. København, den 24. februar 2006 Deloitte 4

5 Anvendt regnskabspraksis Fusionsregnskabet omfatter balanceme pr. 31. december 2005 for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension. Balancerne for afdelingerne er i overensstemmelse med balancerne ifølge årsregnskaberne pr. 31. december 2005, der indstilles til generalforsamlingsgodkendelse den 4. april Årsregnskaberner forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger af de generalforsamlingsvalgte revisiorer. Ombytningsforholdet er fastsat således, at indre værdi i den fortsættende afdeling 7 - Globale Aktier efter fusionen er identisk med indre værdi før fusionen. Årsregnskabeme for 2005 er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt bekendtgørelser In. v. fra Finanstilsynet. Der er ved udarbejdelsen af årsregnskabeme anvendt samme regnskabspraksis i afdelingerne. I fusionsregnskabet pr. 1. januar 2006 er den anvendte regnskabspraksis i hovedtræk følgende: Værdipapirer m. v. Værdipapirer, der er genstand for offentlig kursnotering, værdiansættes til officielt noterede børs- og GMT 1600-valutakurser på balancedagen. Andre aktiver Andre aktiver, herunder likvide midler, optages til deres værdi i handel og vandel. 5

6 FUSIONSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2005 OG UDKAST T1L ÅBNINGSBALANCE PR. 1. JANUAR 2008 FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST AFDELING 7 - GLOBALE AKT1ER Note Alm. Brand Invest Afdeling 7. Globale Aktier Balance pr Alm. Brand InIMat Afdeling 13- Globale AktIer Balance pr t.kr. Reguleringer Alm. Brand In~ Afdeling 13. Globale Aktier Pen. Åbnlng8ba1.nce pr t.kr. Indestående i depotselskab I alt likvide midler ;"'!i' S 220 O 855 Noterede aktier fra udenlandskeselskaber O J alt kapitalandeje O Tilgodebavende renter, udbytte m.m. Andre tilgodehavender Mellemværende vedr. bandejsafvikling I alt andre aktiver O AICJ1VER I ALT 6?,'~~ ~ Kapi1alkonto - medlemmernes fondue Cirlculerende mængde apspaæt overskud Medlemmernes fondue i alt Skyldige omkostninger I alt anden gæld PASSIVER I ALT Indre værdi (inkl udlodning pr. l. januar 2006) Stykslønelse Byaefor/K)ld. foreløbig beregnidg pr. 1. januar :

7 Noter tkr. Note l - Cirkulerende beviser Afdeling 7 - Globale Aktier Afdeling 13 - Globale Aktier Pension I alt Regulering Reguleringen af cirkulerende beviser med i alt -787 tkr. er fastsat således, at indre værdi i Afdeling 7 - Globale Aktier efter fusionen er identisk med indre værdi før fusionen. Note 2 - Bytteforhold, foreløbig beregning pr. l. januar 2006 Indre værdi Afdeling 13 - Globale Aktier Pension / Indre værdi Afdeling 7 - Globale Aktier 69, : 70, = 0, Det medfører, at for hver andel på 100 kr. i den ophørende afdeling 13 - Globake Aktier Pension er investor berettiget til 0, andel på 100 kr. i Afdeling 7 - Globale Aktier. Ved ombytning af andele i den ophørende afdeling vil investor modtage så mange andele å kr. 100 i Afdeling 7 - Globale Aktier, som kan indeholdes i værdien af de ophørende afdelinger, og resten vil blive udbetalt kontant. Kontantudbetalingen beregnet på grundlag af bytteforholdet pr. 31. december 2005, vil ikke kunne overstige kr. 70,0 l Dette svarer til, at investor i Afdeling 13 - Globale Aktier Pension skal være i besiddelse af minimum 2 andele a 100 kr. før ombygningen kan finde sted. Ellers sker kontant udbetaling. Da ombytningen til Afdeling 7 kun kan ske i hele stk., vil ombytningen af f.eks. 100 stk beviser i Afdeling 13 til Afdeling 7 ske således: Før ombytning Alm. Brand Invest ard 13, Ombytning til Alm. Brand Invest afd. 7, Kontant udbetaling 100 stk. af. 98 stk. af. 69, ,00503 kr , ,49 48,63 Den endelige beregning af ombytningsforholdet vil blive foretaget umiddelbart efter den endelige godkendelse på generalforsamlingen på gnmdlag af de enkelte afdelingers indre værdi på dette tidspunkt. Note 3 - specifikation af værdipapirer Der henvises til note 2 i årsregnskabet pr