Skabende meditation. Torkom Saraydarian.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Skabende meditation Torkom Saraydarian 2

3 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt Et af formålene med at meditere er at skabe et magnetfelt, der er ladet med psykisk energi, omkring sig. Magnetfeltet vil til sidst fungere som kontaktmekanisme mellem den mediterende og de højere verdener. Når en gruppe mennesker mødes med et åndeligt formål, skaber gruppen på samme måde et magnetfelt, der tiltrækker oplyste sjæles opmærksomhed. Når feltet er opbygget, synkroniseret og ladet med intuition, kan en af de oplyste sjæle på de indre planer bruge det som et redskab til at lede sin energi eller sine inspirationer ind i den fysiske verden for at skabe forbedringer og udvikling. Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem, 1 sagde Kristus, for Hierarkiets energi kan overføres via grupper, der arbejder sammen i verden. 10 tegn på vellykket meditation Meditation er en teknik, der giver mulighed for at kommunikere med højere og højere lyscentre. Meditation er en indsats og en proces, der går ud på at udvide bevidstheden, skabe kommunikation i en voksende sfære og skabe positive relationer med alt eksisterende. Der er 10 større tegn på, om meditationen er vellykket: 1. Evnen til at kommunikere og skabe forbindelse. 2. Evnen til at samarbejde. 3. Evnen til at udvide synsvinkler, skabe overblik og konkludere. 4. Voksende forståelse. 5. Evnen til at ophæve eller udrydde de forhindringer, der forhindrer samarbejde og syntese. 6. Evnen til at finde nye måder til etablering af rigtige menneskelige relationer. 7. Evnen til at stille ind på strømmen af højere inspiration. 8. Tiltagende evne til at arbejde for menneskehedens udvikling og udbredelsen af åndsvidenskaben. 9. Udvikling af enkelhed og evnen til at se tingene på en ukompliceret måde. 10. Udvikling af tilpasningsevnen, som gør det muligt både at bruge det bedste man kan, men også have gavn af det bedste andre kan. 1 Matthæusevangeliet, 18,20 3

4 Indicier på vellykket meditation Det første større tegn på at meditationen er vellykket viser sig i kommunikationen. Kommunikation er en primær faktor i meditation, fordi det drejer sig om at udvide kontaktområdet til højere planer, højere centre og højere skabninger afhængig af meditationens kraft og renhed. Der er ikke tale om virkelig meditation, før man har kontakt med sjælen. Og der er mange indicier på kontakt. Intens koncentration Det første indicium er intens koncentration. Dermed menes der, at den ydre verden holder op med at eksistere under koncentrationen. Koncentration vil sige evnen til at trække bevidstheden tilbage fra den fysiske, astrale og lavere mentale verden og fokusere bevidstheden i sjælens lys. Så længe bevidstheden er fokuseret i den fysiske, astrale eller den lavere mentale verden, vil den være påvirket af forandringer på de omgivende planer, og derfor er det umuligt at koncentrere sig, uanset hvor meget man prøver. Det kan sammenlignes med en lystsejler, der forsøger at holde balancen i en båd, der hele tiden vipper, fordi den konstant rammes af havets bølger. 4

5 Glæde Det andet holdepunkt er glæde. Glæde er sjælens elektriske strøm, der går gennem det fysiske, astrale og mentale legeme, og harmoniserer, integrerer og oplader legemerne. Sjælen skaber enhed og syntese, som sjælen kan udtrykke sig gennem. I meditation lærer man langsomt at træde ud af kroppen. Hvis man er disciplineret, rytmisk og udholdende i sin meditation, vil man blive i stand til at træde ud af astrallegemet og mentallegemet og fokusere bevidstheden i sjælens lys, hvor koncentrationen bliver kraftfuld og ren. Ligesom lys, der fokuseres i et brændpunkt, vil koncentrationen trænge ind til essensen af det, man fokuserer på i meditation. Bevidsthedsudvidelse Den tredje indikation på kontakt er bevidsthedsudvidelse. Hvis bevidstheden udvider sig, oplever man genstanden eller nøgleordet for meditationen fra stadig flere synsvinkler, og man udvikler desuden evnen til at samle alle synsvinklerne i én enkelt men multi-dimensional forståelse. Når de tre indicier er til stede, har man kontakt med sin sjæl, og meditationen vil derfor være skabende. Samarbejde Det andet større tegn på vellykket meditation er samarbejde. Der eksisterer intet samarbejde, hvis der ikke er kommunikation. Samarbejde er evnen til at deltage aktivt i sjælens plan sammen med andre og manifestere planen individuelt eller som gruppeudtryk. Mange mennesker forsøger ofte at fremtvinge et samarbejde uden at kommunikere med de mennesker, der skal samarbejdes med. Det er en adfærd, der skaber uendeligt mange problemer mellem mennesker. Man kræve eksempelvis, at et andet menneske går med til et møde eller med i biografen, men hvis man ikke 5

6 kommunikerer, kan man måske tvinge den anden til at gøre det, men samtidig skaber det større afstand i stedet for større tilnærmelse. Og hvis det gentager sig, ødelægger man måske alle fremtidige muligheder for samarbejde. Hvis man ikke er i stand til at kommunikere, kan man heller ikke få andre til at samarbejde. Samarbejde er evnen til at komponere en symfoni af menneskers forskelligheder ud fra ligheden i sjælskontakt. Forskellige toner skaber ikke en symfoni, medmindre at de er baseret på en idé. Mennesker er normalt bange for forskelighed, men man kan kun udvikle sig, fordi andre er anderledes. Forskelle skaber en højere visdom, som kan bruges til at komponere en symfoni. Hvis man hader andres forskelligheder, betyder det, at man er styret af dem. Hver forskel er en måde at opfylde formålet på. Når formålet (kontaktpunktet) er det samme, er forskellene vigtige. Hvis formålene er forskellige, skal man arbejde på at forene dem, før man forsøger at skabe samarbejde. Mål er ikke det samme som formål. Mål er som forskellige grene på et træ. F.eks. har hver gren sit eget mål, men træets grene tjener samme formål. Grenenes forskellighed er glimrende, men hvis nogle af grenene modarbejder træet (formålet), bliver de brugt som gødning for træet. Det er interessant at vide, at sådan foregår det i naturen. De uegnede grene, frugter og blade falder ned på jorden og bliver til gødning for træet. Synsvinkler og konklusioner Det tredje større tegn på vellykket meditation er evnen til at øge antallet af synsvinkler og samle dem i konklusioner. Man kan eksempelvis tage en kasse og se på den fra én side, fra fire sider, oppefra, nedefra, indefra og udefra. Eller man kan se på et træ som en maler, en botaniker, en miljøforsker, forretningsmand, tømrer osv. Man kan se på en genstand ud fra egne interesser, familiens interesser, nationale, internationale og som fortidige, nutidige og fremtidige historiske interesser. Man kan tage en begivenhed og tænke over dens konsekvenser for kroppen, følelserne, tænkeevnen, moralbegreberne eller for mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget. Hvis man iagttager begivenhederne og tingene i livet fra flere synsvinkler end tidli- 6

7 gere, betyder det, at meditationen er ved at bære frugt. Efterhånden som man får flere synsvinkler, bliver man bedre til at håndtere livets begivenheder og tilstande. Forståelse Det fjerde større tegn på vellykket meditation er en voksende evne til forståelse. Man forstår tingene bedre, når man ser dem fra flest mulige synsvinkler. Man forstår dem, når man ser årsagen, udviklingen og virkningen. Man forstår dem, når bevidstheden bliver befriet for blændværk, illusioner, forfængelighed og egoisme. Man forstår tingene bedre, når man løfter bevidstheden til det højere mentalplan og kontakter intuitionens lys. Man forstår tingene bedre, når man lever et uselvisk liv. Afkald Det femte større tegn på vellykket meditation er voksende evne til at give afkald på de forhindringer, der på forskellige måder forsøger at blokere for samarbejde og syntese. Meditation løfter bevidsthedens brændpunkt til højere planer, og fra de højere planer ser man meningsløsheden med mange af de ting, man er knyttet til. Genstande, der før i tiden var meget værdifulde, mister værdi og tiltrækning. Samtidig øges viljestyrken i en sådan grad, at når identifikationen nedbrydes, bevarer man den nye holdning, og derfor vender man ikke længere tilbage til identifikation med genstanden. Rigtige menneskelige relationer Det sjette større tegn på en vellykket meditation er en voksende evne til at finde nye metoder til at skabe rigtige menneskelige relationer. Meditation fjerner de mange tanker, følelser og holdninger, der skaber afgrunde, fordi sjælens indflydelse strømmer ind i bevidstheden. En af sjælens primære kendetegn er harmoni eller rigtige relationer til alt, hvad der findes i Universet. Meditation skaber også subjektiv kontakt til mennesker, der har en personlighed, som man har problemer med. På sjælsplanet skaber mennesker kontakt til hinanden for at løse deres personlighedsproblemer. Under ægte meditation tænker og fungerer man på sjælsplanet, dvs. på det højere mentalplan. Husk derfor enhedsmantraet: Menneskesjælene er ét, og jeg er ét med dem. 2 2 Et stort udvalg af vigtige mantraer og invokationer kan frit downloades fra 7

8 Højere inspiration Det syvende større tegn på vellykket meditation er evnen til at stille ind på strømmen af højere inspiration. Efterhånden som meditationen udvikler sig, begynder de højere mentale centre at fungere, og langsomt åbner den egoiske lotus sine smukke kronblade. Hvert center og hvert kronblad er sensitivt over for bestemte energistrømme fra højere kilder. Nogle centre er sensitive over for inspirationen fra den mediterendes lærer. Andre er forbundet med bestemte ashramer, centre, skabninger og endda stjernetegn og konstellationer. Menneskehedens udvikling og udbredelse af åndsvidenskab Det ottende tegn på vellykket meditation er en voksende evne til at arbejde for menneskehedens udvikling og udbredelsen af åndsvidenskab. Efterhånden som meditationen udvikler sig, bliver den mediterende mere sin sjæl og mindre sin personlighed. Sjælens natur er tjenestearbejde, og det er kun ved at arbejde som en sjæl, at man begynder at tjene menneskehedens udvikling. Man begynder at føle sig som ét med menneskehedens sjæl, og man gør sit bedste for at løfte menneskehedens niveau og udvikle dens skelneevne. 8

9 Åndsvidenskaben er reelt udtryk for fremskredne og oplyste menneskers erfaringer. Det er mennesker, der har udviklet metoder, som gør det muligt for menneskeheden at overleve og gøre fremskridt. Disciplen kender metoderne af egen erfaring, og derfor er det muligt at udbrede visdommen og hjælpe menneskeheden. Enkelhed Det niende større tegn på vellykket meditation er udvikling af enkelhed. Alt er kompliceret, når man ikke forstår, hvad der sker. Alt er også enkelt, når man forstår det. Meditation udvider bevidstheden så effektivt, at mange komplicerede ting bliver enkle og indlysende. En matematikstuderende skrev engang efter tre års meditation: Jeg var bange for, at den højere meditation ville være umulig for mig, for jeg troede, at det var det mest komplicerede af alle fag. Men nu bliver alle ting klarere og klarere, som om de er de simpleste matematiske problemer. Tilpasningsevne Det tiende større tegn på vellykket meditation er udviklingen af tilpasningsevne. Det er evnen til at tilpasse sig andres gode egenskaber, men det er også evnen til at få andre mennesker til at tilpasse sig egne gode egenskaber. Meditation er en tankeproces, men der er stor forskel på at meditere og at tænke. Meditation er tænkning i sjælens lys, kombineret med beslutningen om at bruge den energi og indsigt, der erhverves, til at udvide skønheden, godheden, retfærdigheden, glæden og friheden i menneskehedens bevidsthed. Tænkeevnen kan sagtens finde på at bruge alle meditationens erkendelser og kontakter til tænkerens egne formål eller til gruppens formål eller til sit partis eller sin nations egoistiske og separative formål. Meditation bruger tænkningens erkendelser til gavn for helheden. Ved hjælp af tænkeevnen kan man tjene og bruge dem til egne fornøjelser og egoistiske formål. Ved hjælp af meditation kan man også tjene , men så bruger man pengene til gavn for menneskeheden. Der er også en meget subtil forskel på forskellige måder at tænke på. Der er tænkning, som er styret af lidenskaber, blinde drifter, begær, blændværk og illusioner. Og der er ægte tænkning, hvor tankesindet ikke er domineret af personlighedens lavere natur, men hvor tænkeevnen bruges til erkendelser og skabende aktiviteter. 9

10 Meditation sker i faser 1. I den første fase gentager eller husker man noget, man har læst eller hørt. 2. I den anden fase prøver man at huske virkelige oplevelser. 3. I den tredje fase erkender man sin uvidenhed. 4. I den fjerde fase sendes der nye idéer ind i mentallegemet fra sjælen. 5. I den femte fase prøver man at analysere idéerne og skabe tankestrømme, og man forsøger at fortolke og analysere idéerne. 6. I den sjette fase lærer man, hvordan man skaber syntese af idéerne og bygger tankeformer til bestemte formål. 7. I den syvende fase skaber man en ny bevidsthed et nyt syn på livet. Man ændrer sin personlighed og overgiver sig til skønhed, godhed, retfærdighed, glæde og frihed i menneskehedens tjeneste. 10

11 Skabende meditation er en proces Skabende meditation er en proces som bruges til at: 1. Bygge kommunikationslinjer mellem sig selv og højere centre for lys, visdom og skønhed. 2. Forvandle stoffet i sine legemer fra inerti til rytme. 3. Kontakte idéer, visioner og tanker i Universet. 4. Skabe gode kanaler og former for at kunne materialisere idéerne, visionerne og tankerne. 5. Sende de erkendelser, man har opnået via sine åndelige bestræbelser, ud i menneskehedens bevidsthed og i Universet. Udsendelsen sker i kraft af stærke tankeformer, der består af progressive idéer. 6. Kaste lys på bestemte områder i verden for at sprede maya, 3 blændværk og illusioner. 7. Etablere et tjenesteområde ved at formulere de indtryk, man modtager inden for områder som politik, uddannelse, filosofi, kunst, videnskab, religion eller økonomi. Skabende meditation Skabende meditation øger menneskets sundhed, glæde, energi, magnetisme og sensitivitet over for indtryk, og meditationen gør mennesket til en effektiv arbejdskraft i livet. Skabende meditation er opbygning af de tankeformer, som til sidst realiserer begreberne skønhed, godhed, retfærdighed, glæde og frihed i dagligdagen. 3 Maya betyder identifikation med det ydre. Maya er en egenskab ved alt begrænset og endeligt og derfor er maya identisk med illusion. 11

12 Skabende meditation er hovedsagelig en søgen efter Det Ene Liv og en stræben efter at smelte sammen med Den Ene, og det sker ved at man giver afkald på alt det, man ikke er. Efterhånden som man i højere grad bliver ét med sjælen, modtager man mere lys, mere kærlighed, mere energi, mere harmoni, mere kreativitet og mere samarbejdsånd, fordi man har en dybere kontakt og dybere kommunikation med det, man dybest set er. Følelsesmeditation Meditation, som udføres under indflydelse af følelserne, skaber kontakt til astralplanet, og det medfører krystallisering i tankerne, som ikke kan udvides og uddybes. Meditation, der forbinder den mediterende til astralplanet, overstimulerer kroppen, stimulerer chakraerne og skaber uligevægt mellem dem. Det er en meditationsform, der gør den mediterende til en upraktisk drømmer. Det får den mediterende til kun at tænke på egne interesser. Og endelig bliver man ekspert i at bedrage andre. Væren Før hver meditation skal man tænke: Alt, hvad der kontaktes, erkendes og accepteres, skal bruges i menneskehedens tjeneste og i overensstemmelse med Hierarkiets plan. Meditation er ikke kun et spørgsmål om at gøre noget eller at vide noget. Meditation drejer sig også om at være. Efterhånden som man forøger sin væren, lærer man. Efterhånden som man lærer, omsætter man sin viden til praksis. Men meditation har en endnu dybere opgave. Den bygger en bro mellem det nuværende bevidsthedstrin og tidligere tiders akkumulerede erfaringer, der kan hentes frem som indre viden. 12

13 Sjælens skatkammer I hvert liv ophobes der viden baseret på erfaringer i menneskets indre verden. Når et menneske inkarnerer, tillader forholdene og omstændighederne i livet ikke, at den akkumulerede viden er direkte tilgængelig. Den opbevares i sjælens skatkammer, og den kan først bruges, når mennesket når et udviklingstrin, hvor det skaber direkte adgang til sjælen. Meditation åbner langsomt og systematisk en kanal til sjælens skatkammer, og kanalen får den akkumulerede viden til at strømme ind i menneskets nuværende bevidsthedsfelt. De mennesker, der mediterer regelmæssigt og disciplineret, oplever gradvist, at de ved meget mere, end livet har lært dem. De finder også ud af, at man kan finde mange svar, der ligger parat i bevidstheden, når der er brug for dem. Opbygningen af kommunikationslinjen mellem sjælens skatkammer og menneskets eksisterende bevidsthedsfelt, gør det til sidst muligt for et menneske at få forbindelse til de gamle civilisationer og kulturer, som det engang inkarnerede i. Og skatkammeret er uudtømmeligt. Når et menneske først har fået adgang til det, kan det blive kilden til viden på et område, der især interesserer den mediterende. Men skatkammeret er ikke et mål i sig selv. Det er en dør til mange områder, hvor mennesket har levet, udført forskellige former for arbejde og samlet information og erfaring. Jo dybere, rigere og mere omfattende deltagelsen i livscyklusserne har været, jo større og mere fantastisk vil værdierne i sjælens skatkammer være. 13

14 Hvis man forstår loven til bunds, vil det aktuelle liv forvandles til en seriøs stræben efter at vide mere, opleve mere, være mere og udføre mere tjenestearbejde. Mennesket fylder sjælens gral i hver inkarnation og bringer nye skatte til skatkammeret. I nogle liv samler man ikke så meget til skatkammeret. I andre liv bygger man mure omkring gralen og bevidstheden. Og i andre liv prøver man at nedbryde murene og bruge af sparepengene. Meditation, studier og tjenestearbejde gør gradvis mennesket parat til at kontakte sjælen og bruge skattene på det aktuelle og specielle tjenesteområde. Lavastrale psykiske medier Mange af nutidens lavastrale psykiske medier har engang overtrådt lovene for meditationens videnskab, og de er styrtet i det astrale blændværks malstrøm. Det er bl.a. de medier, der kommer i kontakt med mennesker på de indre planer ved hjælp af hallucinatorisk bedrag. De modtager meddelelser fra skabninger på fjerne planeter, og skabninger, der bruger mange ord, men aldrig siger noget håndgribeligt. Det er næsten umuligt at vække den slags mennesker af deres hallucinationer. De er indhyllet i en tæt tåge af blændværk pga. deres forvirrede sanser og forstyrrede chakraer. Derfor er det vigtigt, at man håndterer meditationens videnskab med rene motiver og mental ligevægt. Når de psykiske medier læser karakteristikken, vil de uden tvivl påstå, at man dermed afviser, at der eksisterer en mulighed for højere kontakter, og at man afviser eksistensen af højere sanser, højere verdener og højt udviklede sjæle. Lavastrale 14

15 medier er ofte professionelle og har udspekulerede måder at skjule og forklæde sig på, og de opfører sig tit, som om de er overmenneskelige, mestre eller oplyste lærere. I virkeligheden er Jordens åndelige udvikling blevet hæmmet på grund af falske profeter på det religiøse, esoteriske og metafysiske område. 15

16 16

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Penge og det åndelige liv

Penge og det åndelige liv 1 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli www.visdomsnettet.dk 2 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Gennem Forhænget Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 VIOLA PETITT NEAL, Ph.d. 1907-1981 Den 7. august 1981 blev Shamballas porte

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken.

Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Indhold foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Det fysiske legemes organer bliver mere og af hinanden, mere medens det fysiske legeme i sin

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde.

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde. Gudinde Jezebel Loven om Gudinden og Jordportene 64-70 (Rusland 2) Kanaliseret gennem Michelle Eloff Oversat af Helleh Kjær Hansen Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 21. juni 2010 Copyright bemærkning

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Meningen med samtalen - samtalen med mening

Meningen med samtalen - samtalen med mening Psykolog Henrik Lyng i samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde I SAMARBEJDE MED CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Meningen med samtalen - samtalen med mening Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Indvielsesrejsen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indvielsesrejsen Af Erik Ansvang Utallige videbegærlige mennesker har forgæves forsøgt at trænge ind i Egyptens mysterier og såkaldte hemmeligheder.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Den nye verdensreligion

Den nye verdensreligion 1 Den nye verdensreligion Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Den nye verdensreligion Af Kenneth Sørensen Jorden bliver ikke forandret til det bedre, før bevidstheden hos menneskeheden forandres. Vi

Læs mere

STJERNEMENNESKER OG ENGLE

STJERNEMENNESKER OG ENGLE STJERNEMENNESKER OG ENGLE NORDISKE GUDESAGN 1 2 Kursus 2010 Januar v/ Jarle STJERNEMENNESKER Det fysiske liv er døden, døden er det levende liv. Hjernens formål er ikke at producere bevidsthed, men at

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi.

Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Generelt om den indigo blå - violette farve/energi. Indigo er en kombination af dybblå og en lille smule stabiliserende rød. Psykologisk renser indigoblå

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OM MANI PADME HUM Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Om Mani Padme Hum Af Erik Ansvang OM er den femte rodraces mantra. Om Mani Padme Hum er den fjerde rodraces mantra. Mantraet Om Mani Padme Hum betyder

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Nyhedsbrev fra Ann Fuglsang

Nyhedsbrev fra Ann Fuglsang Nyhedsbrev fra Ann Fuglsang Januar, februar, marts, april 2014 Industrivej 14, 5762 Vester Skerninge, Sydfyn NYT! Supervision for healere den 26. februar og 30. april, kl. 19-21 På en supervisionsaften

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer En rejse ind i den ny tids energi Kursus i Portugal d. 8.-15. maj 2015 Denne rejse, ind i den nye tids energi, er en rejse, der skaber vejen ind til dit sande selv. Find vejen ind til din indre kilde,

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den buddhistiske teori om et ikke- selv

Den buddhistiske teori om et ikke- selv Den buddhistiske teori om et ikke- selv - en kritisk analyse af den buddhistiske menneskeopfattelse Henrik Lydholm Stud.mag. i Historie og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere