Skabende meditation. Torkom Saraydarian.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Skabende meditation Torkom Saraydarian 2

3 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt Et af formålene med at meditere er at skabe et magnetfelt, der er ladet med psykisk energi, omkring sig. Magnetfeltet vil til sidst fungere som kontaktmekanisme mellem den mediterende og de højere verdener. Når en gruppe mennesker mødes med et åndeligt formål, skaber gruppen på samme måde et magnetfelt, der tiltrækker oplyste sjæles opmærksomhed. Når feltet er opbygget, synkroniseret og ladet med intuition, kan en af de oplyste sjæle på de indre planer bruge det som et redskab til at lede sin energi eller sine inspirationer ind i den fysiske verden for at skabe forbedringer og udvikling. Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem, 1 sagde Kristus, for Hierarkiets energi kan overføres via grupper, der arbejder sammen i verden. 10 tegn på vellykket meditation Meditation er en teknik, der giver mulighed for at kommunikere med højere og højere lyscentre. Meditation er en indsats og en proces, der går ud på at udvide bevidstheden, skabe kommunikation i en voksende sfære og skabe positive relationer med alt eksisterende. Der er 10 større tegn på, om meditationen er vellykket: 1. Evnen til at kommunikere og skabe forbindelse. 2. Evnen til at samarbejde. 3. Evnen til at udvide synsvinkler, skabe overblik og konkludere. 4. Voksende forståelse. 5. Evnen til at ophæve eller udrydde de forhindringer, der forhindrer samarbejde og syntese. 6. Evnen til at finde nye måder til etablering af rigtige menneskelige relationer. 7. Evnen til at stille ind på strømmen af højere inspiration. 8. Tiltagende evne til at arbejde for menneskehedens udvikling og udbredelsen af åndsvidenskaben. 9. Udvikling af enkelhed og evnen til at se tingene på en ukompliceret måde. 10. Udvikling af tilpasningsevnen, som gør det muligt både at bruge det bedste man kan, men også have gavn af det bedste andre kan. 1 Matthæusevangeliet, 18,20 3

4 Indicier på vellykket meditation Det første større tegn på at meditationen er vellykket viser sig i kommunikationen. Kommunikation er en primær faktor i meditation, fordi det drejer sig om at udvide kontaktområdet til højere planer, højere centre og højere skabninger afhængig af meditationens kraft og renhed. Der er ikke tale om virkelig meditation, før man har kontakt med sjælen. Og der er mange indicier på kontakt. Intens koncentration Det første indicium er intens koncentration. Dermed menes der, at den ydre verden holder op med at eksistere under koncentrationen. Koncentration vil sige evnen til at trække bevidstheden tilbage fra den fysiske, astrale og lavere mentale verden og fokusere bevidstheden i sjælens lys. Så længe bevidstheden er fokuseret i den fysiske, astrale eller den lavere mentale verden, vil den være påvirket af forandringer på de omgivende planer, og derfor er det umuligt at koncentrere sig, uanset hvor meget man prøver. Det kan sammenlignes med en lystsejler, der forsøger at holde balancen i en båd, der hele tiden vipper, fordi den konstant rammes af havets bølger. 4

5 Glæde Det andet holdepunkt er glæde. Glæde er sjælens elektriske strøm, der går gennem det fysiske, astrale og mentale legeme, og harmoniserer, integrerer og oplader legemerne. Sjælen skaber enhed og syntese, som sjælen kan udtrykke sig gennem. I meditation lærer man langsomt at træde ud af kroppen. Hvis man er disciplineret, rytmisk og udholdende i sin meditation, vil man blive i stand til at træde ud af astrallegemet og mentallegemet og fokusere bevidstheden i sjælens lys, hvor koncentrationen bliver kraftfuld og ren. Ligesom lys, der fokuseres i et brændpunkt, vil koncentrationen trænge ind til essensen af det, man fokuserer på i meditation. Bevidsthedsudvidelse Den tredje indikation på kontakt er bevidsthedsudvidelse. Hvis bevidstheden udvider sig, oplever man genstanden eller nøgleordet for meditationen fra stadig flere synsvinkler, og man udvikler desuden evnen til at samle alle synsvinklerne i én enkelt men multi-dimensional forståelse. Når de tre indicier er til stede, har man kontakt med sin sjæl, og meditationen vil derfor være skabende. Samarbejde Det andet større tegn på vellykket meditation er samarbejde. Der eksisterer intet samarbejde, hvis der ikke er kommunikation. Samarbejde er evnen til at deltage aktivt i sjælens plan sammen med andre og manifestere planen individuelt eller som gruppeudtryk. Mange mennesker forsøger ofte at fremtvinge et samarbejde uden at kommunikere med de mennesker, der skal samarbejdes med. Det er en adfærd, der skaber uendeligt mange problemer mellem mennesker. Man kræve eksempelvis, at et andet menneske går med til et møde eller med i biografen, men hvis man ikke 5

6 kommunikerer, kan man måske tvinge den anden til at gøre det, men samtidig skaber det større afstand i stedet for større tilnærmelse. Og hvis det gentager sig, ødelægger man måske alle fremtidige muligheder for samarbejde. Hvis man ikke er i stand til at kommunikere, kan man heller ikke få andre til at samarbejde. Samarbejde er evnen til at komponere en symfoni af menneskers forskelligheder ud fra ligheden i sjælskontakt. Forskellige toner skaber ikke en symfoni, medmindre at de er baseret på en idé. Mennesker er normalt bange for forskelighed, men man kan kun udvikle sig, fordi andre er anderledes. Forskelle skaber en højere visdom, som kan bruges til at komponere en symfoni. Hvis man hader andres forskelligheder, betyder det, at man er styret af dem. Hver forskel er en måde at opfylde formålet på. Når formålet (kontaktpunktet) er det samme, er forskellene vigtige. Hvis formålene er forskellige, skal man arbejde på at forene dem, før man forsøger at skabe samarbejde. Mål er ikke det samme som formål. Mål er som forskellige grene på et træ. F.eks. har hver gren sit eget mål, men træets grene tjener samme formål. Grenenes forskellighed er glimrende, men hvis nogle af grenene modarbejder træet (formålet), bliver de brugt som gødning for træet. Det er interessant at vide, at sådan foregår det i naturen. De uegnede grene, frugter og blade falder ned på jorden og bliver til gødning for træet. Synsvinkler og konklusioner Det tredje større tegn på vellykket meditation er evnen til at øge antallet af synsvinkler og samle dem i konklusioner. Man kan eksempelvis tage en kasse og se på den fra én side, fra fire sider, oppefra, nedefra, indefra og udefra. Eller man kan se på et træ som en maler, en botaniker, en miljøforsker, forretningsmand, tømrer osv. Man kan se på en genstand ud fra egne interesser, familiens interesser, nationale, internationale og som fortidige, nutidige og fremtidige historiske interesser. Man kan tage en begivenhed og tænke over dens konsekvenser for kroppen, følelserne, tænkeevnen, moralbegreberne eller for mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget. Hvis man iagttager begivenhederne og tingene i livet fra flere synsvinkler end tidli- 6

7 gere, betyder det, at meditationen er ved at bære frugt. Efterhånden som man får flere synsvinkler, bliver man bedre til at håndtere livets begivenheder og tilstande. Forståelse Det fjerde større tegn på vellykket meditation er en voksende evne til forståelse. Man forstår tingene bedre, når man ser dem fra flest mulige synsvinkler. Man forstår dem, når man ser årsagen, udviklingen og virkningen. Man forstår dem, når bevidstheden bliver befriet for blændværk, illusioner, forfængelighed og egoisme. Man forstår tingene bedre, når man løfter bevidstheden til det højere mentalplan og kontakter intuitionens lys. Man forstår tingene bedre, når man lever et uselvisk liv. Afkald Det femte større tegn på vellykket meditation er voksende evne til at give afkald på de forhindringer, der på forskellige måder forsøger at blokere for samarbejde og syntese. Meditation løfter bevidsthedens brændpunkt til højere planer, og fra de højere planer ser man meningsløsheden med mange af de ting, man er knyttet til. Genstande, der før i tiden var meget værdifulde, mister værdi og tiltrækning. Samtidig øges viljestyrken i en sådan grad, at når identifikationen nedbrydes, bevarer man den nye holdning, og derfor vender man ikke længere tilbage til identifikation med genstanden. Rigtige menneskelige relationer Det sjette større tegn på en vellykket meditation er en voksende evne til at finde nye metoder til at skabe rigtige menneskelige relationer. Meditation fjerner de mange tanker, følelser og holdninger, der skaber afgrunde, fordi sjælens indflydelse strømmer ind i bevidstheden. En af sjælens primære kendetegn er harmoni eller rigtige relationer til alt, hvad der findes i Universet. Meditation skaber også subjektiv kontakt til mennesker, der har en personlighed, som man har problemer med. På sjælsplanet skaber mennesker kontakt til hinanden for at løse deres personlighedsproblemer. Under ægte meditation tænker og fungerer man på sjælsplanet, dvs. på det højere mentalplan. Husk derfor enhedsmantraet: Menneskesjælene er ét, og jeg er ét med dem. 2 2 Et stort udvalg af vigtige mantraer og invokationer kan frit downloades fra 7

8 Højere inspiration Det syvende større tegn på vellykket meditation er evnen til at stille ind på strømmen af højere inspiration. Efterhånden som meditationen udvikler sig, begynder de højere mentale centre at fungere, og langsomt åbner den egoiske lotus sine smukke kronblade. Hvert center og hvert kronblad er sensitivt over for bestemte energistrømme fra højere kilder. Nogle centre er sensitive over for inspirationen fra den mediterendes lærer. Andre er forbundet med bestemte ashramer, centre, skabninger og endda stjernetegn og konstellationer. Menneskehedens udvikling og udbredelse af åndsvidenskab Det ottende tegn på vellykket meditation er en voksende evne til at arbejde for menneskehedens udvikling og udbredelsen af åndsvidenskab. Efterhånden som meditationen udvikler sig, bliver den mediterende mere sin sjæl og mindre sin personlighed. Sjælens natur er tjenestearbejde, og det er kun ved at arbejde som en sjæl, at man begynder at tjene menneskehedens udvikling. Man begynder at føle sig som ét med menneskehedens sjæl, og man gør sit bedste for at løfte menneskehedens niveau og udvikle dens skelneevne. 8

9 Åndsvidenskaben er reelt udtryk for fremskredne og oplyste menneskers erfaringer. Det er mennesker, der har udviklet metoder, som gør det muligt for menneskeheden at overleve og gøre fremskridt. Disciplen kender metoderne af egen erfaring, og derfor er det muligt at udbrede visdommen og hjælpe menneskeheden. Enkelhed Det niende større tegn på vellykket meditation er udvikling af enkelhed. Alt er kompliceret, når man ikke forstår, hvad der sker. Alt er også enkelt, når man forstår det. Meditation udvider bevidstheden så effektivt, at mange komplicerede ting bliver enkle og indlysende. En matematikstuderende skrev engang efter tre års meditation: Jeg var bange for, at den højere meditation ville være umulig for mig, for jeg troede, at det var det mest komplicerede af alle fag. Men nu bliver alle ting klarere og klarere, som om de er de simpleste matematiske problemer. Tilpasningsevne Det tiende større tegn på vellykket meditation er udviklingen af tilpasningsevne. Det er evnen til at tilpasse sig andres gode egenskaber, men det er også evnen til at få andre mennesker til at tilpasse sig egne gode egenskaber. Meditation er en tankeproces, men der er stor forskel på at meditere og at tænke. Meditation er tænkning i sjælens lys, kombineret med beslutningen om at bruge den energi og indsigt, der erhverves, til at udvide skønheden, godheden, retfærdigheden, glæden og friheden i menneskehedens bevidsthed. Tænkeevnen kan sagtens finde på at bruge alle meditationens erkendelser og kontakter til tænkerens egne formål eller til gruppens formål eller til sit partis eller sin nations egoistiske og separative formål. Meditation bruger tænkningens erkendelser til gavn for helheden. Ved hjælp af tænkeevnen kan man tjene og bruge dem til egne fornøjelser og egoistiske formål. Ved hjælp af meditation kan man også tjene , men så bruger man pengene til gavn for menneskeheden. Der er også en meget subtil forskel på forskellige måder at tænke på. Der er tænkning, som er styret af lidenskaber, blinde drifter, begær, blændværk og illusioner. Og der er ægte tænkning, hvor tankesindet ikke er domineret af personlighedens lavere natur, men hvor tænkeevnen bruges til erkendelser og skabende aktiviteter. 9

10 Meditation sker i faser 1. I den første fase gentager eller husker man noget, man har læst eller hørt. 2. I den anden fase prøver man at huske virkelige oplevelser. 3. I den tredje fase erkender man sin uvidenhed. 4. I den fjerde fase sendes der nye idéer ind i mentallegemet fra sjælen. 5. I den femte fase prøver man at analysere idéerne og skabe tankestrømme, og man forsøger at fortolke og analysere idéerne. 6. I den sjette fase lærer man, hvordan man skaber syntese af idéerne og bygger tankeformer til bestemte formål. 7. I den syvende fase skaber man en ny bevidsthed et nyt syn på livet. Man ændrer sin personlighed og overgiver sig til skønhed, godhed, retfærdighed, glæde og frihed i menneskehedens tjeneste. 10

11 Skabende meditation er en proces Skabende meditation er en proces som bruges til at: 1. Bygge kommunikationslinjer mellem sig selv og højere centre for lys, visdom og skønhed. 2. Forvandle stoffet i sine legemer fra inerti til rytme. 3. Kontakte idéer, visioner og tanker i Universet. 4. Skabe gode kanaler og former for at kunne materialisere idéerne, visionerne og tankerne. 5. Sende de erkendelser, man har opnået via sine åndelige bestræbelser, ud i menneskehedens bevidsthed og i Universet. Udsendelsen sker i kraft af stærke tankeformer, der består af progressive idéer. 6. Kaste lys på bestemte områder i verden for at sprede maya, 3 blændværk og illusioner. 7. Etablere et tjenesteområde ved at formulere de indtryk, man modtager inden for områder som politik, uddannelse, filosofi, kunst, videnskab, religion eller økonomi. Skabende meditation Skabende meditation øger menneskets sundhed, glæde, energi, magnetisme og sensitivitet over for indtryk, og meditationen gør mennesket til en effektiv arbejdskraft i livet. Skabende meditation er opbygning af de tankeformer, som til sidst realiserer begreberne skønhed, godhed, retfærdighed, glæde og frihed i dagligdagen. 3 Maya betyder identifikation med det ydre. Maya er en egenskab ved alt begrænset og endeligt og derfor er maya identisk med illusion. 11

12 Skabende meditation er hovedsagelig en søgen efter Det Ene Liv og en stræben efter at smelte sammen med Den Ene, og det sker ved at man giver afkald på alt det, man ikke er. Efterhånden som man i højere grad bliver ét med sjælen, modtager man mere lys, mere kærlighed, mere energi, mere harmoni, mere kreativitet og mere samarbejdsånd, fordi man har en dybere kontakt og dybere kommunikation med det, man dybest set er. Følelsesmeditation Meditation, som udføres under indflydelse af følelserne, skaber kontakt til astralplanet, og det medfører krystallisering i tankerne, som ikke kan udvides og uddybes. Meditation, der forbinder den mediterende til astralplanet, overstimulerer kroppen, stimulerer chakraerne og skaber uligevægt mellem dem. Det er en meditationsform, der gør den mediterende til en upraktisk drømmer. Det får den mediterende til kun at tænke på egne interesser. Og endelig bliver man ekspert i at bedrage andre. Væren Før hver meditation skal man tænke: Alt, hvad der kontaktes, erkendes og accepteres, skal bruges i menneskehedens tjeneste og i overensstemmelse med Hierarkiets plan. Meditation er ikke kun et spørgsmål om at gøre noget eller at vide noget. Meditation drejer sig også om at være. Efterhånden som man forøger sin væren, lærer man. Efterhånden som man lærer, omsætter man sin viden til praksis. Men meditation har en endnu dybere opgave. Den bygger en bro mellem det nuværende bevidsthedstrin og tidligere tiders akkumulerede erfaringer, der kan hentes frem som indre viden. 12

13 Sjælens skatkammer I hvert liv ophobes der viden baseret på erfaringer i menneskets indre verden. Når et menneske inkarnerer, tillader forholdene og omstændighederne i livet ikke, at den akkumulerede viden er direkte tilgængelig. Den opbevares i sjælens skatkammer, og den kan først bruges, når mennesket når et udviklingstrin, hvor det skaber direkte adgang til sjælen. Meditation åbner langsomt og systematisk en kanal til sjælens skatkammer, og kanalen får den akkumulerede viden til at strømme ind i menneskets nuværende bevidsthedsfelt. De mennesker, der mediterer regelmæssigt og disciplineret, oplever gradvist, at de ved meget mere, end livet har lært dem. De finder også ud af, at man kan finde mange svar, der ligger parat i bevidstheden, når der er brug for dem. Opbygningen af kommunikationslinjen mellem sjælens skatkammer og menneskets eksisterende bevidsthedsfelt, gør det til sidst muligt for et menneske at få forbindelse til de gamle civilisationer og kulturer, som det engang inkarnerede i. Og skatkammeret er uudtømmeligt. Når et menneske først har fået adgang til det, kan det blive kilden til viden på et område, der især interesserer den mediterende. Men skatkammeret er ikke et mål i sig selv. Det er en dør til mange områder, hvor mennesket har levet, udført forskellige former for arbejde og samlet information og erfaring. Jo dybere, rigere og mere omfattende deltagelsen i livscyklusserne har været, jo større og mere fantastisk vil værdierne i sjælens skatkammer være. 13

14 Hvis man forstår loven til bunds, vil det aktuelle liv forvandles til en seriøs stræben efter at vide mere, opleve mere, være mere og udføre mere tjenestearbejde. Mennesket fylder sjælens gral i hver inkarnation og bringer nye skatte til skatkammeret. I nogle liv samler man ikke så meget til skatkammeret. I andre liv bygger man mure omkring gralen og bevidstheden. Og i andre liv prøver man at nedbryde murene og bruge af sparepengene. Meditation, studier og tjenestearbejde gør gradvis mennesket parat til at kontakte sjælen og bruge skattene på det aktuelle og specielle tjenesteområde. Lavastrale psykiske medier Mange af nutidens lavastrale psykiske medier har engang overtrådt lovene for meditationens videnskab, og de er styrtet i det astrale blændværks malstrøm. Det er bl.a. de medier, der kommer i kontakt med mennesker på de indre planer ved hjælp af hallucinatorisk bedrag. De modtager meddelelser fra skabninger på fjerne planeter, og skabninger, der bruger mange ord, men aldrig siger noget håndgribeligt. Det er næsten umuligt at vække den slags mennesker af deres hallucinationer. De er indhyllet i en tæt tåge af blændværk pga. deres forvirrede sanser og forstyrrede chakraer. Derfor er det vigtigt, at man håndterer meditationens videnskab med rene motiver og mental ligevægt. Når de psykiske medier læser karakteristikken, vil de uden tvivl påstå, at man dermed afviser, at der eksisterer en mulighed for højere kontakter, og at man afviser eksistensen af højere sanser, højere verdener og højt udviklede sjæle. Lavastrale 14

15 medier er ofte professionelle og har udspekulerede måder at skjule og forklæde sig på, og de opfører sig tit, som om de er overmenneskelige, mestre eller oplyste lærere. I virkeligheden er Jordens åndelige udvikling blevet hæmmet på grund af falske profeter på det religiøse, esoteriske og metafysiske område. 15

16 16

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne DAN JOHANNESSON Lær Clairvoyance En Introduktion Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne 19 Tilgængelige, konkrete og inspirerende sider for begyndere. Indholdsfortegnelse

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvorfor arbejde virker. Robby Vorspan.

Hvorfor arbejde virker. Robby Vorspan. Som mange af jer sikkert allerede ved, modtog Fountain House sidste år et sponsorat fra the Robert Wood Foundation til delvis at støtte et større projekt, som vi kalder The National Clubhouse Expansion

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere