VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder"

Transkript

1 1

2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne 2

3 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vandbærerens tegn har særlig betydning og interesse på dette tidspunkt, for to af de zodiakale cyklusser manifesteres samtidig. Den ene er den årlige cyklus, hvor Solen går ind i Vandbærerens tegn i februar måned hvert år det svarer til personlighedens livscyklus. Den anden er den ca årige cyklus, der netop er begyndt, og som kaldes Vandbærerens tidsalder det svarer til sjælens livscyklus. I den store cyklus bruger Solen en periode på ca år til at passere gennem alle tolv tegn. Hver af de zodiakale perioder påvirker menneskeheden med de særlige karakteregenskaber, der svarer til stjernetegnets natur og til menneskehedens respons på den. Denne proces kan man følge i disse eksempler: 3

4 I de seneste ca år er Solen gået gennem tre tegn Tyren, Vædderen og Fiskene. I Tyrens tidsalder indførte man Mithra-mysterierne og den hellige tyr var i centrum i ritualerne. Denne periode blev efterfulgt af Vædderens tidsalder en periode på år, hvor man lagde vægt på f.eks. de egyptiske vædderguder Khnum og Amon. Derefter kom en årig cyklus i Fiskenes tidsalder. Denne tidsalder havde relation til vand, følelseslivet, astralplanet og til vandsymboler. I denne tidsalder blev man bevidst om, at mennesket er som en fisk, der svømmer i følelsernes hav. Menneskeheden er nu på vej ind i den næste årige cyklus Vandbærerens tidsalder. Symbolet for dette tegn er et menneske, der bærer en krukke med vand på sine skuldre. Krukken er så fuld, at vandet flyder over og ud til alle og alligevel tømmes den aldrig. Nøgleordet for Vandbærerens tegn er: Jeg er livets vand, der strømmer ud til tørstende mennesker. Symbolet for tegnet er også tjenestearbejde. Esoterisk set lægger disciplen alt i krukken for at give det i tjenestearbejde. Det gives frit, når det er nødvendigt for at dække et behov. Gruppers liv og gruppers tænkning vil blive det dominerende karaktertræk i Vandbærerens tidsalder. Idealismens tidsalder En anden væsentlig faktor er, at selvom der er flere stråler i manifestation på samme tid i en zodiakal cyklus, så er der kun én stråles energi, som er den dominerende, og den er afgørende for den zodiakale påvirkning. Det kan kort forklares med nogle begivenheder i Fiskenes tidsalder, hvor den dominerende stråle var 6. stråle for idealisme. 4

5 I tiden før kristendommen var Hierarkiet meget bevidst om 6. stråles potentielle energier, og om den voksende zodiakale påvirkning fra Fiskenes tegn. Hierarkiets medlemmer vurderede dengang, at menneskeheden var parat til en ny åndelig retning, og da 6. stråles undervisningsmetode er baseret på forskelligartede religioner og organisationer, blev det besluttet at lægge vægten på religiøse værdier. I de efterfølgende århundreder havde 6. stråle for idealisme sin største indflydelse på det 6. plan astralplanet. De fleste mennesker er følelsesmæssigt polariseret, og derfor blev virkningen meget kraftig og gik til yderligheder. Mange mennesker har udviklet en idealistisk natur og en målrettet hengivenhed på grundlag af en følelse af en guddommelig virkelighed. Påvirkningen fra Fiskenes tegn og 6. stråle der er kendetegnet ved idealisme skabte mange forskellige kulturer og religioner. På trods af at selve implementeringsarbejdet blev foretaget af disciple og indviede på alle stråler, var det disciple på 6. stråle, der var de mest toneangivende. Forskellen i strålekvaliteterne har til en vis grad været årsagen til, at der opstod en så stor mangfoldighed af kulturer og religioner i Fiske-tidsalderen. 6. stråle for idealisme begyndte at trække sig tilbage fra manifestation i 1625 for ca. 400 år siden. Og 7. stråle for ordnet aktivitet begyndte så småt sin påvirkning i Det er en meget langsom og uafvendelig proces, hvor det tager de zodiakale påvirkninger ca. 500 år at gå fra et tegn til det næste. Overlapning og overstimulering Der er to perioder i en cyklus, der har virkelig betydning. Den ene er den sidste del af perioden, og den anden er den del, hvor to cyklusser overlapper hinanden og smelter sammen. På de tidspunkter, hvor der sker en sammensmeltning, opstår der 5

6 tværgående strømninger. I den midterste del af en cyklus, hvor den indkommende vibration stabiliseres og den gamle er trukket tilbage, sker manifestationen i en rolig og tilsyneladende afbalanceret periode. Desuden skaber de sidste stadier i alle tegn en overudvikling af de kvaliteter, de repræsenterer. På intet tidspunkt i menneskehedens historie har dette vist sig tydeligere end i nutiden, hvor Fiskenes tidsalder og Vandbærerens tidsalder overlapper hinanden. Derfor ser man overalt mennesker, der kæmper for deres idealer og står fast på en sag, og der er kamp og konflikter inden for ethvert område, hvor idealister (uanset om idealerne er rigtige eller ej) udkæmper uforsonlige krige. Flere latente energityper er blevet særdeles aktive. Det er en interessant kendsgerning, at forsøgene på at finde metoder til løsning af problemerne har løftet fokuseringen af menneskets bevidsthed op til mentalplanet og derved nærmere til sjælsplanet og til kilder med lys og kærlighed. På trods af at verdens reaktion i de indledende stadier kommer til udtryk på det materialistiske område, så vil reaktionen i de sidste stadier uundgåeligt manifestere guddommelige egenskaber og forandre historien og civilisationen. Vandbærer-egenskaber Den kommende proces i den planetariske tjeneste via det 3. guddommelige center menneskeheden bliver først virkelig effektiv, når Vandbærer-tegnet hersker, og når Solen bevæger sig gennem dette tegn i zodiaken. Først når det højtudviklede menneske er blevet verdenstjener og gruppebevidst, vil dette mål i manifestationen begynde at vise sig. I denne periode for første gang i planetens historie er det ved at ske, men det er først i den næste rodrace, at menneskeheden begynder at forstå processens betydning og den virkelige natur af de energier, der skal frigøres af planetens menneskehed. I mellemtiden udvikler de højtudviklede mennesker en sensitiv humanistisk opmærksomhed og en dyb, inspireret hensigt, der skal aktiveres på Hierarkiets vegne. Disse Vandbærer-egenskaber vil i stigende grad vise sig, og påvirkningen fra den årige cyklus bliver mere og mere tydelig. 6

7 Den virkning, som Vandbærer-energien skal have på Hierarkiet planetens hjertecenter er at tilføre Shamballa-energi for at intensivere Hierarkiets relation til Shamballa. Processen medfører, at alle medlemmer af den store ashram påvirkes lige fra Kristus til den nyeste discipel. Alle bliver mere og mere modtagelige for den guddommelige vilje. Processen forstærkes ved, at den begyndende 7. stråle er en af de direkte kanaler, som 1. stråle kan følge. Meget af det, der sker i nutiden, er virkninger af 1. stråle for vilje, der hovedsagelig kommer til udtryk via 7. stråle i denne overgangsperiode. Man kan derfor se, at viljesenergien er til stede, og den skal benyttes med forsigtighed. Dvs., at det er viljesenergien fra planetens højeste center (Shamballa), der nu aktiveres, og derfor kan man også forvente et mere positivt udtryk for 1. stråle holdninger og handlinger navnlig nu hvor 6. stråle hurtigt er på vej ud af manifestation. Fremtiden Hvad kan menneskeheden forvente i de kommende årtier og århundreder som et resultat af den indkommende 7. stråle, der skal påvirke i Vandbærer-tegnets årige cyklus Vandbærer-tegnet, der er et symbol på tjenestearbejde, og som rummer kvaliteter som gruppehandling og gruppebevidsthed? 7

8 7. stråle har flere navne: Den kaldes strålen for ceremoniel orden og magi strålen for orden og lovmæssighed strålen for ordnet ritual strålen, der skaber glæde, når alt er udført på en moralsk og ordnet måde. Det er ikke så mærkeligt, at den også kaldes strålen for rituel etik og moral, når den kommer til udtryk som skønhed og rytme. Der er flere eksempler på ordnet ritual: Meditationsritualet skaber ny fokusering og ny indsigt i de højere verdener. Solsystemets ritual er et udtryk for Guds meditation og guddommeligt tjenestearbejde, der udføres i hele manifestationsperioden. Når mennesket tilrettelægger sit liv som et tjenesteritual, er det bogstaveligt talt det samme som at tune sig ind på det guddommens liv, hjerte og tænkning. Når den 7. stråle manifesterer sig på det 7. plan (og det er det, der sker i nutiden), bliver virkningerne mærkbare. Ifølge åndsvidenskaben ligger den guddommelige plan skjult i mineralriget i en krystals geometri, og Guds udstråling er bevaret i ædelstenens farve. Mennesket vil kunne se, at den struktur, der er i en krystal, en juvel og en diamant i formens og farvens skønhed og i udstrålingen og den geometriske fuldkommenhed også er i Universet som en enhed. Universets store geometriker arbejder ved hjælp af 7. stråle, og derved sætter han sit præg på alle livsformer navnlig i mineralriget. Ceremoniel magi Den syvende stråles metode til undervisning om sandhed foregår via magi hvid magi. Dette er en af årsagerne til, hvorfor den begyndende Vandbærer-tidsalder til tider kaldes den magiske tidsalder. I denne forbindelse har Tibetaneren sagt, at han er begrænset og hæmmet af sproget, fordi emnet omhandler noget, der er nyt og derfor ikke fuldt ud kan blive forstået. Når en stråle som 7. stråle for ceremoniel orden kommer i manifestation, sker der tre ting: 8

9 1. Den forandrer civilisationens karakter og menneskehedens kultur. 2. Den forandrer de øvrige naturriger, og dermed skabes der en ny egenskab i sjælens manifestation i hvert naturrige. Det medfører forandringer i formaspektet. 3. Andre typer af sjæle, vil inkarnere, og derfor vil man se et stigende antal 7. stråle sjæle i manifestation. Der er stadig et stort antal 6. stråle sjæle i inkarnation, og der vil gå ca. 100 år, før der ikke inkarnerer flere. De 6. stråle disciple, der i øjeblikket er i inkarnation, har svært ved at forstå og håndtere de indstrømmende 7. stråle energier. Når de forsøger at bruge dem, har 7. stråle energierne tendens til at komme til udtryk på astralplanet. Resultatet er astral magi og et større blændværk. Det frister nogen til at påstå, at de underviser i magi og i at bruge kraftfulde mantraer og at de er de eneste, der har kendskab til mestrenes hemmeligheder, der endnu ikke er offentliggjort. Den tibetanske mester Djwhal Khul siger, at det hele er en form for astralt blændværk, og at underviserne har kontakt til noget på astralplanet, der senere vil manifestere sig fysisk, når tiden er inde. Ægte hvid magi Den ægte hvide magi drejer sig om sjælens udvikling i legemerne og de nødvendige erfaringer, det giver. Sjælen har ikke nogen direkte indflydelse på legemerne, men den kan påvirke dem indirekte. Den hvide magiker véd, at: 9

10 når den rigtige strålepåvirkning bruges i relation til det center, der kaldes sjælen i ethvert legeme, men ikke til selve legemet, så kan sjælen selv nedbryde vaner og tendenser, tiltrække og genopbygge legemerne og derved forny sin manifestation. Det gælder menneskes sjæl, nationens sjæl og menneskehedens sjæl. Tibetaneren pointerer: Husk dette, for her har jeg nævnt en fundamental og vigtig regel, der er evigtgyldig for hvid magi. En af de uundgåelige virkninger af 7. stråles energi vil være, at der skabes en nærmere relation mellem de fire naturriger menneskeriget, dyreriget, planteriget og mineralriget. Det er den absolut vigtigste tjenesteopgave, som menneskeriget (via de inkarnerende sjæle) har påtaget sig som formidlere af åndelig energi til naturrigerne under menneskeriget. Det blev tidligere nævnt, at et meget stort antal af 7. stråle sjæle og 7. stråle personligheder kommer i inkarnation i denne periode. Bl.a. vil en 7. stråle discipel 10

11 arbejde med ritualer og med sin forståelse af mantraer kraftord. Disciplen vil bruge lydens kraft til at opbygge Den Nye Tidsalder med dens kultur og civilisation. En sideeffekt ser man i den stigende brug af slogans som skaber reaktioner, der river mennesket med i massereaktioner. Åndelig manifestation Den indkommende 7. stråle kommer til udtryk som en kraft til at organisere. Kraften har en evne til at integrere og til at oprette en synteseskabende relation mellem de store modsætninger, hvorved der opstår nye former for åndelig manifestation. Men desuden vil den skabe nye former af det, som man fra et åndeligt synspunkt vil betragte som materiel ondskab. Kraften vil føre al manifesteret ondskab op i lyset. Det vil til sidst medføre, at ånden og den skjulte storhed åbenbares, når den manifesterede form er blevet forædlet. Når strålen for ceremoniel orden kontrolleres og bruges korrekt, vil den skabe den rigtige rytme inden for alle menneskelivets områder. Hierarkiet forsøger konstant på at trænge nutidens katastrofale kaos tilbage og stimulere fremtidens ordnede skønhed. De dødbringende våben, som alle onde kræfter er i besiddelse af, medfører kaos, sammenbrud, manglende sikkerhed og som følge deraf frygt. De onde kræfters styrke er enorm stor, fordi de ikke har relation til en bestemt menneskegruppe, men til alle ideologier. De former for kaos, der stammer fra frygt, fra fødevaremangel, fra usikkerhed og fra kendskab til andre menneskers lidelser, er faktorer, som Hierarkiet beskæftiger sig med. Det er en virkelig vanskelig opgave. Hele rytmen i den internationale tænkning skal forandres og det er faktisk ved at ske. De mennesker i de forskellige nationer, 11

12 der er ansvarlige for det eksisterende kaos og for utrygheden, vil med tiden blive afløst af mennesker, der kan samarbejde med 7. stråles rytme og derved skabe orden og skønhed. Med den indkommende stråles påvirkning vil der blive skabt en vedvarende balance mellem det gamle og det nye, sådan at den ædle middelvej via rigtig handling og rigtige menneskelige relationer kan betrædes med sikkerhed. Efterhånden som påvirkningen fra strålen for ceremoniel orden optrappes, vil støjen fra konflikter og konfrontationer lidt efter lidt forsvinde. I samme takt vil organisering, systemer og orden komme til at dominere. Fra den nuværende turbulens vil en ny verden baseret på velorganiserede principper vokse frem. Gradvis vil en ny rytme tone frem, og i stedet for socialt kaos vil der opstå social orden. I stedet for religiøse forskelle og sekter i mangfoldige religioner, der dyrker særstandpunkter, vil der være én religiøs praksis, der praktiseres efter en bestemt form og formuleres ifølge vedtagne love. Og i stedet for økonomisk stress og politiske blokdannelser vil man skabe systemer, der er i harmoni med fundamentale naturlove. Nyt syn på seksualitet Seksualitet vil man opfatte på en klogere og mere nuanceret måde på grund af påvirkning af den indkommende stråle. 7. stråle styrer sakralcentret seksualitetens center. I begyndelsen har det resulteret i en midlertidig overstimulering af menneskehedens seksualliv, og derfor er der i den nuværende periode en overdreven fokusering på det seksuelle område. Set fra en esoterisk synsvinkel er devariget involveret. Nogle af de lavere forplantningsorganers devaer søger mod halscentret for at fungere dér, og de benytter 12

13 kraften fra kundalini-ilden. Alt dette sker i overensstemmelse med evolutionsloven, men der sker skader, fordi loven overtrædes, og resultatet er lidelse. Massernes seksuelle udskejelser skyldes bestemte udviklinger i den dyriske natur. Det bør skabe eftertanke hos de, der ønsker at afhjælpe de nuværende problemer. Emnet seksualitet kan diskuteres åbent, fordi der er en ny forståelse af de bagvedliggende principper. En rigtig indstilling til seksualitet er mulig, og det er på tide, at menneskeheden skaber de tankeformer, der kan løse problemet. Vesten og Østen Det er 7. stråles påvirkning, der vil give impuls til etablering af de esoteriske skoler i Vesten ligesom 6. stråle gav impuls til oprettelse af esoteriske skoler i Østen. Læren i Østen påvirkede kristendommen og var afgørende for religionens videre udvikling. Kristendommen er en religion, der særlig er egnet til at bygge bro mellem Østen og Vesten. Rollerne vil undervejs blive byttet om, og Lyset fra Østen vil komme til Europa og USA. 7. stråle påvirker primært det fysiske plans æteriske niveauer. Det er det æteriske legeme, der modtager de begyndende strålepåvirkninger. I Den Nye Tidsalder vil det æteriske legeme blive anerkendt som en naturvidenskabeligt kendsgerning. Man vil finde ud af, at de æteriske chakraer både de primære og de sekundære er fokuspunkter for den energi, der strømmer fra menneskets indre legemer og ind i det fysiske legeme. Derfor vil man opleve en regulær revolution inden for sundheds- og sygdomsområdet. Naturvidenskaben vil gå ind i Den Nye Tidsalder. Forskningen vil rette sig mod andre områder. Mulighederne for videnskabelige opdagelser og erkendelser vil være langt større, og materialisme (sådan som ordet forstås nu) vil forsvinde. Begrebet materialisme vil blive forældet. Og fremtidens menneskehed vil undre sig over nutidens begrænsende vision og undre sig over, hvorfor man tænkte og følte, som man gjorde i denne tidsalder. Om år I århundrederne fremover vil et af virkningerne fra livets vand, der strømmer fra Vandbærer-tegnet, være, at menneskets astrallegeme bliver så renset, at menneskeheden gradvis vil miste interessen for den fysiske verden. Den astrale natur vil blive stimuleret, og menneskeheden vil udvikle et ægte gruppebevidsthed, 13

14 der ikke accepterer nogen form for racemæssige og nationale forskelle. Det er noget, som nutidsmennesket ikke kan forestille sig eller tro på nu, men om ca år vil menneskeheden være forenet og udgøre et fuldkomment broderskab. Sådan lyder profetien. På denne måde går menneskeheden ind i Vandbærerens tidsalder til en bevidsthedsudvidelse, der vil udvikle rigtige grupperelationer i stedet for individuelle og selvcentrerede relationer. Vandbærer-mennesker (som kaldes Den Nye Verdenstjenergruppe) har allerede taget fat på deres selvvalgte opgaver. Verdenstjenerne findes i ethvert land. De er på alle syv stråler, og derfor udtrykker de mange forskellige synspunkter. Deres tjenesteområder varierer utroligt meget og deres teknikker er så forskellige, at de ikke forstår, hvordan andre Vandbærer-mennesker arbejder. Men de bærer alle en vandkrukke på skulderen med livets vand, og de lader alle lys strømme ud over deres omgivelser. 14

15 Nøgleordet for Vandbærerens tegn er: Jeg er livets vand, der gives til tørstende mennesker. 15

16 16

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Vandbærerens tidsalder

Vandbærerens tidsalder 1 Vandbærerens tidsalder Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Vandbærerens tildalder Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion I Vandbærerens tegn vil Fisketidsalderens

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og undervisning i selverkendelse Anden del: o Den

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse af Hardy Bennis At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

ALKYMI. videnskaben om eksistens. Kompilation af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

ALKYMI. videnskaben om eksistens. Kompilation af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk ALKYMI videnskaben om eksistens Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 1 Kompilation af Erik Ansvang A L K Y M I videnskaben om eksistens Kompilation af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 A L K

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Vises Sten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Vises Sten Af Erik Ansvang Esoterisk set arbejder alkymien på at forvandle menneskets lavere natur til højere åndelighed. Hvis man tror, at alkymi

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser Shamanisme Ildledning Shamaner er åndetilbedere som typisk kommer fra Treagonn-Sletten. De trækker på ånderne og deres kræfter og har lange hellige og spirituelle traditioner som gør dem i stand til at

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys

STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys 1 STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Stenbukkens tegn giver menneskeheden impulser til at begynde

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

VisdomsNettet. www.visdomsnettet.dk

VisdomsNettet. www.visdomsnettet.dk VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed og Stilhed som en teknik til vækst Af Laurence Newey www.visdomsnettet.dk Tavshed og Stilhed som en teknik til vækst af Laurence Newey (Artikel fra Beacon 1996)

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den hellige resonans Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den hellige resonans Af Erik Ansvang I Johannesevangeliet står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Mange mener,

Læs mere

Tavshed & Stilhed. som en teknik til vækst. Laurence Newey.

Tavshed & Stilhed. som en teknik til vækst. Laurence Newey. 1 Tavshed & Stilhed som en teknik til vækst Laurence Newey www.visdomsnettet.dk 2 Tavshed & Stilhed som en teknik til vækst Af Laurence Newey Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Indre og ydre stilhed

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Lucille Cedercrans og hendes arbejde

Lucille Cedercrans og hendes arbejde Lucille Cedercrans og hendes arbejde af Anne Pedersen Lucille Cedercrans 4. april 1921 21. juni 1984 Det er meget lidt vi ved om Lucille Cedercrans som person, idet hun som respons på et indre kald, rejste

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

[side 2] Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

[side 2] Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: [side 2] Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere