Med ændringer fra UKF 14/8 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med ændringer fra UKF 14/8 2013"

Transkript

1 Med ændringer fra UKF 14/ Kultur- og Fritidspolitik

2 Indledning Haderslev Kommune har lang tradition for at give støtte til udvikling af kulturinstitutioner og et stort og bredt funderet foreningsliv. Dette sker ved principper for tilskudspolitik, der bygger på armslængdeprincippet, ved årlige budgetter med de større kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud samt ved indgåelse af regionale og kommunale kulturaftaler med Kulturministeriet. Overalt i kommunen udspilles et værdifuldt kultur- og fritidsliv, der primært er sikret gennem institutionerne, foreningernes arbejde, ildsjæle og lokale frivilliges store engagement. Med den fortsatte udvikling af det tværkommunale samarbejde, nu med en grænseoverskridende kulturaftale med flere tyske kreise, er der behov for at tænke langsigtet og, via denne satsning, løfte i flok sammen med alle borgerne i kommunen. Med Kultur og Fritid som drivkraft vil vi koordinere og understøtte, at personer, organisationer, virksomheder og foreninger tager del i arbejdet med at hæve kulturen, så det tydeliggøres, at kunsten og kulturen er en vigtig del af den grundlæggende politik. Med formuleringen af den nye Planstrategi er der lagt op til en større involvering af medborgerskabet. I forhold til dette er der mange gode traditioner indenfor kultur- og fritidslivet. Der er i Haderslev Kommune et fint samarbejde mellem de professionelle, amatørerne og institutionerne. Foreningslivet i Danmark og i Haderslev Kommune er blomstrende og opstår efter lokale behov uden offentlig indblanding. Der ønskes derfor ikke en politik, der er indholdsmæssig retningsgivende, men derimod en politik der udstikker rammerne for diverse udfoldelser. Der ligger til stadighed en iver og entusiasme for at fastholde og fremme kulturen i befolkningen. De kulturelle foreninger pointerer, at de er medlemmer af deres respektive foreninger af kærlighed og ikke på grund af et ønske om at være frivillig. Derfor skal Haderslev Kommune skabe rammerne, være understøttende, samarbejdende og, med serviceområdernes hjælp, medvirke til at samle ressourcer og skabe sammenhæng. De kulturelle foreninger ønsker en målrettet kulturpolitik, der også kan delegere ansvar ud til foreningerne vedrørende tydeligere markedsføring og netværksdannelser på tværs af lokaliteter og kommuner. Der anbefales et øget samarbejde mellem de kulturelle institutioner, foreninger og skoler, så kvaliteten af de kunstneriske udfoldelser rammer børnene og unge. Ved at definere en kulturpolitik vil vi: Samarbejde med- og understøtte de kulturelle foreninger i kommunen. Synliggøre de kulturelle tilbud for borgere i området. Forene de kulturelle kræfter i kommunale og regionale netværk. Fortsat støtte og udvikle de kulturelle institutioner. Udvikle det samlede kultur- og fritidsliv frem mod næste udgave af kultur- og fritidspolitikken

3 Vision Haderslev kommune skal i årene udvikle kultur- og fritidslivet med henblik på at manifestere sig som en markant og levende kommune, der tilbyder borgere og gæster en bred vifte af kulturelle og fritidsmæssige tilbud. Mængden og kvaliteten af oplevelser, samvær og fordybelse skærper interessen for hele kommunen, der på den måde appellerer til bosætning og medborgerskab - og udvikler en kommune, som vi alle kan være stolte af. Målsætning Formålet med kultur- og fritidspolitikken er at motivere professionelle såvel som amatører til at medvirke til at skabe, udvikle, formidle og drive kunst gennem kultur- og fritidslivet i hele kommunen. Haderslev Kommune støtter dette med rammer, støtte og formidling således, at kommune, institutioner, aktører og borgere på tværs - får optimale muligheder for at udøve og opleve kunst, kultur og inspirerende fritidsaktiviteter. Indsatsområder Teater: De professionelle, herunder skoleteater. Amatørerne. Festivaler. Rum. Undervisning og formidling. Det professionelle teater består af Teatret Møllen, der med egne forestillinger og gæstespil formidler teater for børn og voksne, og Haderslev Teaterforening, der årligt udbyder brede forestillinger. Dette suppleres med en særlig børneteaterordning i samarbejde med skolerne. Amatørerne består, udover Forsøgsscenen Haderslev, Teater- og musikgruppen Tørning Mølle og Gram Friluftsspil, af en række dilettantforeninger, revyer og kabaretter. Disse har mulighed for støtte eller underskudsdækning fra Kulturelt Samråd på baggrund af ansøgning. På festivalområdet tilrettelægges og gennemføres ca. hvert andet år en stadig udviklende dansk/tysk børneteaterfestival. Teatret Møllen råder over den gamle vandmølle på Møllepladsen. Forsøgsscenen Haderslev flytter i maj 2013 ind i egne lokaler i Idrætscenterområdet. Derudover spiller scenen i Teatret Møllen, Kulturhus Bispen, Kulturhus Harmonien samt Haderslev Katedralskole. Der findes ikke reel teaterundervisning bortset fra undervisning i skoler og foreninger. En egentlig dramaskole findes ikke. Teaterformidlingen sker primært gennem Teatret Møllen, Haderslev Teaterforening samt børneteaterordningen i skolerne. 3

4 Hvad gør vi allerede? På den professionelle side støtter Haderslev Kommune Teatret Møllen med et direkte tilskud i form af en 4 årig kontrakt i samarbejde med Kulturministeriet. Børn og unge i skolerne tilbydes derudover teaterforestillinger, koncerter og danseforestillinger under ordningen Kulturpakker. Haderslev Kommune støtter, via tilskud fra Kulturelt Samråd, opsætninger af mindre og større amatørforestillinger. Forestillingerne er en bred vifte af børne- og ungdomsforestillinger, musical, voksenforestillinger og friluftsspil. Det ønskes, at samarbejdet mellem aktørerne bliver motiveret og styrket, og at der bliver etableret en oversigt over grej en grejbank, der løbende opdateres og formidles til aktuelle foreninger. Synliggørelsen af aktiviteterne i hele kommunen er nødvendigt. Haderslev Kommune skal medvirke til at udvikle netværksdannelser og synliggørelse. Udvalget ønsker at skabe gode og fleksible rammer for såvel amatører som det professionelle teater. Udvalget ønsker at samarbejdet mellem amatørerne bliver motiveret og styrket. Udvalget vil forsat støtte Teatret Møllen i at opretholde sin status og sit virke som egnsteater. Udvalget vil arbejde på at finde supplerende egnede permanente øvelokaler til Teatret Møllen, der evt. også kan rumme dele af Haderslev Teaterforenings aktiviteter. Udvalget støtter Teatret Møllens bestræbelser på at blive et regionalt teater/ landsdelsscene i et samarbejde med de øvrige kommuner i Sønderjylland samt evt. Sydslesvig. Udvalget vil forsat sikre skoleteaterordningen. Udvalget vil forsat sikre at Kulturhus Harmonien stilles vederlagsfrit til rådighed for teaterforestillinger for både amatører og professionelle. Musik: Professionelle kor og orkestre. Amatørkor og orkestre. Festivaler. Spillesteder. Undervisning og formidling. Der findes ikke et professionelt kor i Haderslev Kommune. Domsognets pigekor, drengekoret, Vor Fru Cantori, Haderslev Lærerkor m.fl. er alle kor, der markerer sig ud over kommunens grænser. Det regionale sangcenter i Haderslev er oprettet. Derudover er der Slesvigske Musikkorps og flere jazz/rock/pop orkestre på den professionelle front. 4

5 I Haderslev Kommune findes adskillige amatørkor og orkestre, der spænder over alle aldersgrupper og musikgenrer. Der afholdes et stort antal koncerter årligt. I Haderslev kommune er der 3 etablerede festivaler. Disse er Kløften Festival, Haderslev Jazzfestival og Sommersted Festival. Undervisningen sker primært via den kommunale musikskole, skolerne, oplysningsforbundene og private undervisere. Musikformidlingen sker primært via musikforeninger, spillesteder, kulturhusene og på caféer og restauranter. Hvad gør vi allerede? Haderslev Musikskole støttes via et direkte tilskud, der suppleres med statsstøtte og elevbetalinger. Haderslev Kommune støtter, via tilskud fra Kulturelt Samråd og Udvalget for Kultur og Fritids egne puljer, små og større koncerter, festivaler og andre arrangementer med musik. Haderslev Kommune vil fortsat give støtte, via Kulturelt Samråd, til specifikke projekter og deltage i markedsføringen af koncerter med henblik på at nå ud til et større publikum. Kommunen vil medvirke som igangsætter for dannelsen af regionale netværk, opdatere grejbank og oplyse om samme. Udvalget vil undersøge mulighederne for at etablere mere musikundervisning i skolerne, der er en del af fødekæden til Musikskolens tilbud. Udvalget vil gennem samarbejde med MGK Syd og på sigt eget musikakademi styrke udviklingen af talenter fra området. Udvalget ønsker at styrke musikformidlingen til gavn for alle aldersgrupper. Udvalget ønsker en bedre formidling af kommunens tilbud til musikere, herunder udlån af udstyr, uddannelse, fysiske rammer med mere. Udvalget ønsker, at bestående bæredygtige tiltag i musiklivet sikres og udvikles. Udvalget ønsker at støtte nye tiltag til udvikling og formidling af musiklivet, herunder et sangcenter. Udvalget ønsker at støtte bestræbelser på at skabe nye miljøer til formidling af ungdomskultur, herunder koncertafholdelse. Udvalget vil fortsat, gennem Kulturelt Samråd, støtte musikformidlingen. Udvalget ønsker at skabe fælles lokaleløsninger mellem kommunens musikalske institutioner og forbedre professionelle musikkeres muligheder for at låne øvelokaler. Udvalget ønsker at kortlægge musikkulturen i kommunen, så borgernes behov kan imødekommes. 5

6 Kunst: Udstillingssteder. Kunstnere (ikke amatører). Arkitektur. Kunst i det offentlige rum. Foreninger og sammenslutninger. Undervisning og formidling. Haderslev Kunstforening benytter Det Gamle Havnekontor via en 10-årig lejekontrakt med kommunen til udstillinger og foredrag. Kunstskolen har til huse samme sted og etablerer i 2013 yderligere undervisningstilbud. Kunstforeningen udstiller desuden på Haderslev Museum, og på Haderslev Rådhus er der offentlige kunstudstillinger med galleriet som ansvarlig. Der findes derudover en række gallerier, kunstnere og kunsthåndværkere. Der findes ikke et opdateret kunstnerkartotek. Der findes ikke en egentlig arkitekturpolitik el.lign. Der findes flere foreninger og sammenslutninger, der formidler kunst, såvel den etablerede kunst som amatørernes. Undervisningen sker primært på skolerne i.f.t. billedkunst og gennem oplysningsforbundene. Hvad gør vi allerede? Haderslev Kommune støtter, gennem tilskud fra Kulturelt Samråd, små og større udstillinger med såvel semi- som professionelle kunstnere. Haderslev Kommune medvirker som hovedregel i forbindelse med realisering og opsætning af nye kunstværker/skulpturer fordelt over hele kommunen. Haderslev Kommune vil i 2013 etablere et kunstråd bestående af kunstfagkyndige og andre, der ved nybyggeri og indkøb har ansvaret for det kvalitative udtryk. Vi vil fortsat støtte og/eller give underskudsdækning gennem Kulturelt Samråd og medvirke til synliggørelse og netværksdannelser i kommunen og regionen. Udvalget ønsker, at kunst skal være en naturlig del af hverdagen på arbejdspladsen, i offentlige bygninger og i by- og landskabsrum. Udvalget ønsker at fremme kunstnerisk udfoldelse og udsmykning, herunder at give plads til nye unge kunstnere. Udvalget ønsker at støtte etablering og drift af kreative skoler i samarbejde med skoleområdet. Udvalget ønsker at motivere til høj standard inden for arkitektur. Udvalget vil arbejde for, at der bliver etableret et kunstråd, der kan rådgive ved indkøb af kunst, udsmykninger på/ved bygninger, medvirke ved større satsninger og opstilling af skulpturer i by- og landskabsrum. Udvalget anbefaler, at der ved hvert nybyggeri/anlæg afsættes 1 % af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning. 6

7 Udvalget vil fortsat støtte driften af kunsthuset Det Gamle Havnekontor og den gamle vejerbod. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en kunstguide for Haderslev Kommune Museumsområdet: Bygninger og anlæg. Udstillinger. Foreninger og sammenslutninger. Undervisning og formidling. Museumslandskabet i Haderslev Kommune rummer mange bygninger og anlæg, der på forskellig vis illustrerer historiens gang og kommunens udvikling. Via samarbejdet med Museum Sønderjylland, Klokkemuseet, Dansk Skolemuseum, Brdr. Grams Arkiv og museum og Tørning Mølle formidles dele af kommunens og egnens historie. Der er et væld af historiske foreninger og sammenslutninger, der på frivillig basis supplerer Museums Sønderjylland og Historisk Arkiv. Hvad gør vi allerede? Via samarbejdsaftalen med de 3 andre sønderjyske kommuner, Kulturministeriet og Museum Sønderjylland støtter Haderslev Kommune indsamling, bevaring og formidling på museumsområdet. Symbolske tilskud til de små museer supplerer denne indsats. Udvalget vil fortsat støtte samarbejdet i Museum Sønderjylland Udvalget vil fortsat medvirke til at sikre fremtidigt driftstilskud til de små lokale museer der ikke er med i Museum Sønderjyllands samarbejde. Det drejer sig p.t. om Sønderjysk Skolemuseum og Klokkemuseet. Biblioteksområdet: Bibliotek og afdelinger. Voksne og børn/unge. Borgerservice og selvbetjening. Kulturhus. Udstillinger. Kulturelle arrangementer og aktiviteter. Undervisning og formidling. Haderslev Bibliotekerne består af afdelingerne i Haderslev, Vojens og Gram. Bibliotekerne har et budget på godt 17 millioner, hvoraf ca. 0,5 mio. kr. er indtægter. Udover bøder og erstatninger bidrager indtægtsdækket virksomhed for bl.a. Kriminalforsorgen og Haderslev Museum. I 2012 har bibliotekerne 29 ansatte svarende til 27 årsværk. Haderslev Bibliotek er en del af Kulturhuset Bispen og har bygningsdrift, inklusive rengøring og teknisk service, fælles med de øvrige Bispeinstitutioner. Afdelingerne i Vojens og Gram har en afdeling af Borgerservice. 7

8 Biblioteket er en vigtig kulturformidler, og tilrettelægger løbende små og større kulturelle arrangementer og aktiviteter. Hovedbiblioteket i Haderslev udvikler i disse år IT- undervisning/vejledning. Haderslev Bibliotekerne ønsker at man går på biblioteket for at mødes, for at få inspiration, viden og oplevelser, og biblioteket skal via indretning og formidling inspirere og give oplevelser af personlig og kulturel art. Udvalget ønsker at fastholde biblioteksbetjeningen i de tre centerbyer, herunder samarbejdet med Borgerservice. Udvalget ønsker at øge selvbetjeningsmulighederne for borgerne - herunder at øge adgangen til E-bøger. Udvalget vil i perioden undersøge mulighederne for at udvikle Bibliotekets synlighed. Udvalget ønsker at fastholde bogen-kommer-service for kommunens afstandshandicappede. Sideløbende undersøges løbende mulighederne for øget decentralisering, f.eks. ved anskaffelse af en minibogbus. Endvidere skal Bibliotekerne, i et samarbejde med uddannelsesstederne, tilbyde biblioteksorientering og Book en Bibliotekar med hjælp til litteratursøgning til større opgaver. Udvalget ønsker særlig fokus på betjening af børn, unge og ældre - herunder digital dannelse. Udvalget ønsker at udvikle kulturcenterdelen i alle afdelinger. Hvad gør vi allerede? Placeringen i de tre centerbyer er konsolideret med bygningsinvesteringer og inddragelse af nye opgaver, bl.a. Borgerservice. I 2011/2012 er selvbetjeningsmulighederne blevet udbygget: både i det fysiske og i det virtuelle bibliotek: I det fysiske er der i forbindelse med indførelse af ubetjent åbningstid gjort muligt, at langt de fleste transaktioner i forbindelse med udlån og aflevering kan klares ved selvbetjening i alle tre afdelinger. I det virtuelle bibliotek er tilbuddet af elektroniske materialer vokset, og det øges og udvides stadigt, så der nu er adgang til download af både musik, film, lydbøger og e-bøger fra Haderslev Bibliotekernes hjemmeside. Udover en forøgelse af selvbetjeningsmulighederne for brugere af biblioteket er Haderslev Bibliotekerne også aktive i kampagner på borger.dk, ligesom der afholdes en del kurser for borgere i selvbetjening af alle offentlige løsninger som f.eks. NEM-ID for ældre. Der har i perioden ikke været drøftet alternative placeringer af afdelingen i Vojens, og en eventuel flytning bør ske efter en nøje afvejning af behovet for mere synlighed og det faktum, at Rådhuscentret i Vojens er den centrale plads i byen. 8

9 Fokus på betjening af børn og unge er fastholdt med samarbejde med relevante partnere, f.eks. skolebiblioteker, børnehaver og talepædagoger. Haderslev afdeling har nyindrettet hele stueetagen netop med henblik på at tiltrække og fastholde børnefamilierne. I forhold til Bispens kulturhusdel forsøger Haderslev Bibliotekerne at tilpasse sin arrangementspolitik til dette. Haderslev Bibliotekerne supplerer denne kultur- og fritidspolitik med egen Bibliotekspolitik, der blev godkendt december Musikskolen: Musikskolen og dens afdelinger. Lokaler. Undervisning. Workshops. Koncerter og anden formidling. Talentlinje. Musikalsk Grundkursus. Grejbank. Musikskolen arbejder i disse år på, at udvikle tidssvarende undervisningstilbud som matcher børn og unges forventninger. Der satses mere på holdundervisning og indførelse af moderne medier. Der gøres en stor indsats i indskolingen med fokus og forventning til rekruttering omkring klassiske instrumenter. Der er fortsat stort akut behov for nye tidssvarende lokaler i Haderslev. Udover musikskolen tilbydes der også musikundervisning af Haderslev Garden, varetaget af professionelle instruktører. Udvalget vil arbejde for at samle Musikskolens aktiviteter med satellitter og undervisning i de øvrige centerbyer samt på skolerne. Udvalget vil arbejde for at samle Musikskolens aktiviteter i Haderslev i et kompleks, hvor der også er disponible øvelokaler til selvorganiserede musik-, drama- og dansegrupper. Udvalget vil gennem samarbejdet med MGK Syd og på sigt eget musikakademi, styrke Musikskolens udvikling af talenter fra området. Udvalget ønsker at støtte nye tiltag til udvikling og formidling af Musikskolen, herunder samarbejdet med et regionalt sangcenter. Hvad gør vi allerede? Vi har allerede etableret holdundervisning. Musikskolen er med i bestyrelsen Musik i Haderslev, som arbejder på at etablere Haderslevhus som multi-musikkulturhus. Aktivitetshuse/multihuse/lokale samlingssteder: 9

10 Aktivitetshuset. Værksteder. Møde- og aktivitetslokaler. Café. Øvelokaler. Arrangementer. Forsamlingshuse. Kultur- og fritidscentre. Multihuse. Aktivitetshuset er kommunens eneste medborgerhus. Huset er placeret i Bispenkomplekset med café, spillested, kostumedepot m.m. Aktivitetshuset råder over et antal kreative værksteder og mødelokaler og tilbyder jævnligt forskellige kulturelle arrangementer. Størstedelen af arrangementerne og møderne tilrettelægges dog af kommunens foreninger. Haderslev Kommune rummer desuden 15 forsamlingshuse, der alle modtager et årligt driftstilskud. Der er derudover 2 multihuse og 4 nedlagte skoler, der fungerer som lokale kultur- og fritidscentre. Multihusene og kultur- og fritidscentrene modtager støtte til de folkeoplysende aktiviteter. Kultur- og fritidscentrene modtager tillige støtte til bygningsdrift, idet der er tale om kommunale bygninger. Udvalget ønsker en overordnet drøftelse af planer og mål for multihuse/ forsamlingshuse. Udvalget vil arbejde for at Bispen, herunder Aktivitetshuset med dets værksteder og mødelokaler, udvikles og styrkes. Udvalget vil opretholde anlægspuljen til nye lokale samlingssteder således, at der hvert år stilles et kommunalt anlægstilskud til rådighed for nye projekter. Udvalget vil arbejde for at sikre tidssvarende forsamlingsfaciliteter i landdistrikterne. Vi vil fortsat støtte forsamlingshusene som en del af kulturarven og en vigtig kulturel og social brik i landdistrikterne. Udvalget vil, i samarbejde med lokalområderne, undersøge og vurdere nedlagte skolers muligheder for fortsat anvendelse som lokale samlingssteder, dette med udgangspunkt i det aktive medborgerskab og på tværs af kommunens serviceområder, og ud fra en samlet politik for lokalområdernes drift og udvikling. Udvalget vil arbejde for at udvide åbningstiden for Bispens café og udvide personalenormeringen. Hvad gør vi allerede? Haderslev Kommune har, gennem Planstrategi og nedsættelse af 17.4 Udvalget, igangsat udvikling af en model for partnerskaber med lokalområder. Modellen skal motivere det gode medborgerskab og fremme lokalområdernes muligheder for at drifte og udvikle lokale aktiviteter. Modellen afprøves i to lokalsamfund i Historisk arkiv/lokalhistoriske arkiver: 10

11 Historisk Arkiv. Lokalhistoriske arkiver og foreninger. Hjemmesider. Udstillinger. Udgivelser. IT Arkiv. Netværk. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune og de 17 lokalhistoriske arkiver sikrer og formidler kommunens historie fra 1500-tallet til i dag. De lokalhistoriske arkiver drives af frivillige og med støtte fra foreningerne bag arkiverne. Foreningerne tæller mere end medlemmer. Haderslev Arkiv- og Museumsforening samt Haderslev Slægtsforskerforening arbejder derudover med egnens historie gennem afholdelse af kurser, foredrag og udgivelser af bøger. Historisk Arkiv for Haderslev Kommunes samlinger dækker Haderslev by og kommunens historie fra 1630 til i dag. Der indgår i samlingerne en række arkivalier af regional og national betydning. Historisk Arkiv er kendt for et højt fagligt niveau og som en institution, hvor der tages vare om det arkivfaglige. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune er i 2012 flyttet til Kløvervej og skal omdefinere sin rolle lokalt og regionalt. Den historiske formidling af nyere tid sker primært gennem Historisk Arkiv, de lokalhistoriske foreninger via udstillinger, udgivelser, åbent hus arrangementer og foredrag. Hvad gør vi allerede? Historisk Arkiv for Haderslev Kommune er et offentligt arkiv ( -7 arkiv) dvs., at kommunale arkivalier afleveres til arkivet. Historisk Arkiv er også IT-arkiv for Haderslev Kommune. Historisk Arkiv har pr. 1. januar 2012 indgået driftsoverenskomst med Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner om løsning af arkivmæssige opgaver. Samarbejdet mellem de sønderjyske kommuner omfatter såvel papirarkivalier og it-arkivalier. Haderslev Kommune støtter via Lokalhistorisk Samvirke de lokalhistoriske arkiver. De lokalhistoriske foreninger står for digitaliseringen af film via hjemmesiden Hvert 5. år afholder arkiverne, de historiske foreninger, Museum Sønderjylland og Historisk Arkiv en historisk messe; næste gang er i Historisk Arkiv er ved at indrette et AV/IT værksted for digitalisering af lyd og film. En fælles digitalisering indsats mellem arkiverne vil give en fælles arkivpolitik. Haderslev Kommunes kommunale arkiver vil i løbet af 2013 kunne søges via Haderslevbasen. 11

12 Der skal udarbejdes en arkivpolitik, der tager stilling til indsamling, bevaring og formidling for alle aktører på det historiske og arkivfaglige område. Historisk Arkiv ønsker i 2013 at arbejde med indretningen af Achelissalen til et historisk vidensrum, hvor der udover digitale løsninger også skal arrangeres to årlige udstillinger. Der er et stort behov for, at hele kommunens historie formidles via en ny hjemmeside ikke kun overfor skoleklasser, men også for borgerne. Udvalget ønsker, at Historisk Arkiv fortsat kan sikre og bevare kommunens arkivalier. Historisk Arkiv skal fortsat have mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed herunder løse arkivopgaver for andre kommuner og virksomheder. Udvalget ønsker et større samarbejde mellem museer, arkiver og foreninger. Udvalget ønsker, med samarbejde med de lokalhistoriske arkiver, at sikre gode driftsikre muligheder for arkiverne i lokalområderne. Kulturarv: Institutioner. Bygninger. Natur. Formidling. Kulturarven i Haderslev Kommune sikres gennem samarbejdet med Museum Sønderjylland, Gram Slot, Tørning Mølle m.fl. Haderslev Kommune rummer over 100 fredede bygninger, der suppleres med endnu flere bevaringsværdige bygninger og miljøer. Overalt i naturen, fordelt over hele kommunen, findes eksempler på næsten alle Danmarks naturlandskaber. Hvad gør vi allerede? Haderslev Kommune er Kulturarvskommune, og der arbejdes løbende med udvikling og formidling af dette. Indsatsen koncentreres p.t. om Tørning Mølle og Gram Slot, mens de udpegede områder i Aarøsund, Haderslev Midtby og Tunneldalen savner opmærksomhed. Udvalget ønsker at prioritere kulturarven højt og vil arbejde for, at kulturarven udvikles og styrkes. Udvalget ønsker, at kulturarven skal være et centralt element i markedsføring af Kommunen. Udvalget ønsker at medvirke til at markedsføringen også omfatter nye motorvejsskilte Udvalget ønsker, at sagsbehandlingen af den forsatte renovering af fredede og bevaringsbygninger og nybyggeri i kommunen sker med den største respekt for kulturarven og med øje for kvaliteterne i det arkitektoniske. 12

13 Udvalget ønsker at sikre en god og levende formidling af kulturarven bl.a. ved støtte til særlige arrangementer i og omkring de 5 nedslagspunkter i Kulturarvsstrategien. Fritid: Anlæg og natur. Støttemuligheder. Foreninger og sammenslutninger. Undervisning og formidling. Haderslev Kommune stiller en række faciliteter til rådighed for idræts-, fritids og friluftslivet hvad enten, der er tale om bredde eller talentudvikling/elite. Disse anlæg er spredt over hele kommunen og drives i samarbejde med brugerne. Haderslev Kommune er begunstiget med en mangfoldig natur, der indbyder til ophold og aktivitet. Haderslev Kommune understøtter disse muligheder med faciliteter og markedsføring. Gennem Folkeoplysningsudvalget yder Haderslev Kommune medlemsstøtte, støtte til uddannelse af trænere, ledere og dommere, støtte til lokaler, udviklingsarbejder, sommerferieaktiviteter m.m. Formidlingen foregår via foreningerne, websites, turistbureauet og den generelle markedsføring af mulighederne. Haderslev skal i langt højere grad markedsføre sig på de faciliteter og anlæg, som kommunen råder over. Der er mange muligheder for at tiltrække større stævner, nationale mesterskaber, koncerter og events. Naturen og formidlingen heraf kan der til stadighed udvikles på. Haderslev skal markedsføres som et godt levested og en spændende kommune for gæster og turister. Udvalget ønsker fortsat at understøtte det frivillige arbejde i børne- og ungdomskorpsene. Udvalget ønsker en større synliggørelse af de mange muligheder, der er for at dyrke et aktivt friluftsliv i kommunen, samt at forbedre og etablere nye faciliteter. Udvalget vil arbejde for en grøn sektorplan som indeholder planlægning for etablering af sti- og rutenet og øvrige friluftsfaciliteter, herunder tilgængelighed. En sti rundt om Haderslev Dam og langs fjorden til Aarøsund ønskes fremmet. Udvalget vil arbejde for udfærdigelsen af formidlingsmateriale, der kan synliggøre kommunens natur og kulturværdier og skabe grundlag for et alsidigt fritidsliv. Udvalget vil fortsat arbejde for at understøtte og motivere udviklingen af vandsportsaktiviteter til friluftsliv, sport og turisme. Udvalget ønsker at stille en foreningspakke til rådighed med hjælp til opstart og drift af foreninger, herunder deltagelse i fællesskaber. 13

14 Events/arrangementer: Haderslev skal i langt højere grad markedsføre sig på de tilbagevendende festivaler, større byfester og begivenheder og til stadighed søge at udvikle nye. Markeringen af selve Haderslev som arnested for reformationen i Danmark bør igangsættes nu frem mod 500 året i 2017 og evt. længere mod reformationen i Haderslev i Denne markering vil naturligt kunne foregå i tæt samarbejde med Haderslev Domsogn. Dette kan evt. kombineres med fortsat udvikling af Hertug Hans Festivalen. Der er rigtig gode muligheder for at tiltrække større stævner, nationale mesterskaber, koncerter og events. Udvalget vil fortsat understøtte og motivere planlægningen og gennemførelsen af større events, herunder samarbejdet med Kultur i Syd. Udvalget vil støtte etableringen af en central eventpulje til støtte for større stævner, koncerter og events Udvalget vil udbygge Grejbanken og forbedre formidlingen af den. Udvalget vil bl.a. via en ny webportal, der behandler ansøgninger, medvirke til at gøre det lettere at tilrettelægge og afvikle større arrangementer. Udvalgt ønsker at kommunens rammer for større arrangementer m.m. udnyttes. Udvalget ønsker at gøre SkateCity til et forum for koncerter og kulturevents. Markedsføring: Haderslev kommune markedsføres bl.a. via følgende websites: Dertil kommer turistbureauets og selve Kommunens aktiviteter. Lejlighedsvis udkommer der små og større magasiner, der bidrager til markedsføringen. Markedsføringen af kommune skal løbende udvikles også digitalt via de nye medier. Der er brug for at synliggøre kommunens fortræffeligheder og muligheder for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Måske skal der etableres en ny fælles portal. Udvalget vil medvirke til at fremme markedsføringen af alle aktiviteter og arrangementer i kommunen ved fortsat at tage udgangspunkt i detskerihaderslev.dk, kulturfokus.dk, haderslevlokalebooking.dk m.fl. 14

15 Udvalget vil arbejde for at der etableres en central pulje, der kan motivere arrangører til at udvikle og tiltrække større begivenheder i bestræbelserne på at øge markedsføringen af kommunen. Udvalget vil arbejde på at synliggøre ens regler i.f.t. flagning, opsætningen af bannere, markering ved indfaldsveje, særlig skiltning m.m. Udvalget vil vurdere støtte til alle nye initiativer, der kan optimere den elektroniske markedsføring. Udvalget ønsker at oprette en webportal med services for foreninger, interesserede og publikum, samt at lave promotion-video for kulturen i Haderslev Kommune. Kulturaftaler: Udvalget vil medvirke til at sikre fortsættelse, udvikling og drift af samarbejdet i den Sønderjyske Kulturaftale i en dansk/tysk kulturaftale. Udvalget vil arbejde på flere samarbejdsaftaler på tværs af de 4 sønderjyske kommuner. Organisering Udvalget vil, i dialog med foreningslivet, udarbejde forslag til fremtidig organisering på Folkeoplysningsområdet. Der kan skelnes mellem en model, der bevarer Folkeoplysningsudvalget eller en model, der udvikler flere dialogfora såsom Kulturelt Samråd, Idrætsrådet, Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd, aftenskolernes samråd m.fl. 15

16 Kultur og Fritid Haderslev Kommune Hansborggade Haderslev 16

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 1 Faste ejendomme 2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 5 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7 Folkebiblioteker 8 Museer

Læs mere

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Workshop om Korsør Kulturhus Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Forventninger til aftenen 1) struktur på huset og organisering 2) Hvad tager vi med os herfra - helt konkret?! 3) Tilbage til rødderne

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Kultur og Fritidspolitik

Kultur og Fritidspolitik Kultur og Fritidspolitik 1. Velkommen til nye aktiviteter og livskvalitet Det er med stor glæde, at vi her kan præsentere Assens Kommunes Kultur og fritidspolitik med pejlemærker for udviklingen på kultur-

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Kulturpolitisk strategi for perioden 2013-2017

Kulturpolitisk strategi for perioden 2013-2017 Kulturpolitisk strategi for perioden 2013-2017 Kulturpolitisk strategi for perioden 2013 2017 På baggrund af kulturpolitisk oplæg og en omfattende høringsfase i efteråret 2012, præsenteres her Kulturudvalgets

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

MED SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN MED SKOLEN I BIOGRAFEN - hold fast i "Skolen i Biografen" - Med Skolen i Biografen ordningen skal bevares " Odder Kommune 1 Kulturpakker i skolen En kulturpakke til hver skole indeholdende: 3 forestillinger

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02.1. Musikskolen Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i aldersgruppen 0 25 år. Samlet underviser musikskolen næsten 3000 elever. Musikskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Indhold Forord..........................4 Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Kulturlivets aktører..................

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere