Med ændringer fra UKF 14/8 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med ændringer fra UKF 14/8 2013"

Transkript

1 Med ændringer fra UKF 14/ Kultur- og Fritidspolitik

2 Indledning Haderslev Kommune har lang tradition for at give støtte til udvikling af kulturinstitutioner og et stort og bredt funderet foreningsliv. Dette sker ved principper for tilskudspolitik, der bygger på armslængdeprincippet, ved årlige budgetter med de større kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud samt ved indgåelse af regionale og kommunale kulturaftaler med Kulturministeriet. Overalt i kommunen udspilles et værdifuldt kultur- og fritidsliv, der primært er sikret gennem institutionerne, foreningernes arbejde, ildsjæle og lokale frivilliges store engagement. Med den fortsatte udvikling af det tværkommunale samarbejde, nu med en grænseoverskridende kulturaftale med flere tyske kreise, er der behov for at tænke langsigtet og, via denne satsning, løfte i flok sammen med alle borgerne i kommunen. Med Kultur og Fritid som drivkraft vil vi koordinere og understøtte, at personer, organisationer, virksomheder og foreninger tager del i arbejdet med at hæve kulturen, så det tydeliggøres, at kunsten og kulturen er en vigtig del af den grundlæggende politik. Med formuleringen af den nye Planstrategi er der lagt op til en større involvering af medborgerskabet. I forhold til dette er der mange gode traditioner indenfor kultur- og fritidslivet. Der er i Haderslev Kommune et fint samarbejde mellem de professionelle, amatørerne og institutionerne. Foreningslivet i Danmark og i Haderslev Kommune er blomstrende og opstår efter lokale behov uden offentlig indblanding. Der ønskes derfor ikke en politik, der er indholdsmæssig retningsgivende, men derimod en politik der udstikker rammerne for diverse udfoldelser. Der ligger til stadighed en iver og entusiasme for at fastholde og fremme kulturen i befolkningen. De kulturelle foreninger pointerer, at de er medlemmer af deres respektive foreninger af kærlighed og ikke på grund af et ønske om at være frivillig. Derfor skal Haderslev Kommune skabe rammerne, være understøttende, samarbejdende og, med serviceområdernes hjælp, medvirke til at samle ressourcer og skabe sammenhæng. De kulturelle foreninger ønsker en målrettet kulturpolitik, der også kan delegere ansvar ud til foreningerne vedrørende tydeligere markedsføring og netværksdannelser på tværs af lokaliteter og kommuner. Der anbefales et øget samarbejde mellem de kulturelle institutioner, foreninger og skoler, så kvaliteten af de kunstneriske udfoldelser rammer børnene og unge. Ved at definere en kulturpolitik vil vi: Samarbejde med- og understøtte de kulturelle foreninger i kommunen. Synliggøre de kulturelle tilbud for borgere i området. Forene de kulturelle kræfter i kommunale og regionale netværk. Fortsat støtte og udvikle de kulturelle institutioner. Udvikle det samlede kultur- og fritidsliv frem mod næste udgave af kultur- og fritidspolitikken

3 Vision Haderslev kommune skal i årene udvikle kultur- og fritidslivet med henblik på at manifestere sig som en markant og levende kommune, der tilbyder borgere og gæster en bred vifte af kulturelle og fritidsmæssige tilbud. Mængden og kvaliteten af oplevelser, samvær og fordybelse skærper interessen for hele kommunen, der på den måde appellerer til bosætning og medborgerskab - og udvikler en kommune, som vi alle kan være stolte af. Målsætning Formålet med kultur- og fritidspolitikken er at motivere professionelle såvel som amatører til at medvirke til at skabe, udvikle, formidle og drive kunst gennem kultur- og fritidslivet i hele kommunen. Haderslev Kommune støtter dette med rammer, støtte og formidling således, at kommune, institutioner, aktører og borgere på tværs - får optimale muligheder for at udøve og opleve kunst, kultur og inspirerende fritidsaktiviteter. Indsatsområder Teater: De professionelle, herunder skoleteater. Amatørerne. Festivaler. Rum. Undervisning og formidling. Det professionelle teater består af Teatret Møllen, der med egne forestillinger og gæstespil formidler teater for børn og voksne, og Haderslev Teaterforening, der årligt udbyder brede forestillinger. Dette suppleres med en særlig børneteaterordning i samarbejde med skolerne. Amatørerne består, udover Forsøgsscenen Haderslev, Teater- og musikgruppen Tørning Mølle og Gram Friluftsspil, af en række dilettantforeninger, revyer og kabaretter. Disse har mulighed for støtte eller underskudsdækning fra Kulturelt Samråd på baggrund af ansøgning. På festivalområdet tilrettelægges og gennemføres ca. hvert andet år en stadig udviklende dansk/tysk børneteaterfestival. Teatret Møllen råder over den gamle vandmølle på Møllepladsen. Forsøgsscenen Haderslev flytter i maj 2013 ind i egne lokaler i Idrætscenterområdet. Derudover spiller scenen i Teatret Møllen, Kulturhus Bispen, Kulturhus Harmonien samt Haderslev Katedralskole. Der findes ikke reel teaterundervisning bortset fra undervisning i skoler og foreninger. En egentlig dramaskole findes ikke. Teaterformidlingen sker primært gennem Teatret Møllen, Haderslev Teaterforening samt børneteaterordningen i skolerne. 3

4 Hvad gør vi allerede? På den professionelle side støtter Haderslev Kommune Teatret Møllen med et direkte tilskud i form af en 4 årig kontrakt i samarbejde med Kulturministeriet. Børn og unge i skolerne tilbydes derudover teaterforestillinger, koncerter og danseforestillinger under ordningen Kulturpakker. Haderslev Kommune støtter, via tilskud fra Kulturelt Samråd, opsætninger af mindre og større amatørforestillinger. Forestillingerne er en bred vifte af børne- og ungdomsforestillinger, musical, voksenforestillinger og friluftsspil. Det ønskes, at samarbejdet mellem aktørerne bliver motiveret og styrket, og at der bliver etableret en oversigt over grej en grejbank, der løbende opdateres og formidles til aktuelle foreninger. Synliggørelsen af aktiviteterne i hele kommunen er nødvendigt. Haderslev Kommune skal medvirke til at udvikle netværksdannelser og synliggørelse. Udvalget ønsker at skabe gode og fleksible rammer for såvel amatører som det professionelle teater. Udvalget ønsker at samarbejdet mellem amatørerne bliver motiveret og styrket. Udvalget vil forsat støtte Teatret Møllen i at opretholde sin status og sit virke som egnsteater. Udvalget vil arbejde på at finde supplerende egnede permanente øvelokaler til Teatret Møllen, der evt. også kan rumme dele af Haderslev Teaterforenings aktiviteter. Udvalget støtter Teatret Møllens bestræbelser på at blive et regionalt teater/ landsdelsscene i et samarbejde med de øvrige kommuner i Sønderjylland samt evt. Sydslesvig. Udvalget vil forsat sikre skoleteaterordningen. Udvalget vil forsat sikre at Kulturhus Harmonien stilles vederlagsfrit til rådighed for teaterforestillinger for både amatører og professionelle. Musik: Professionelle kor og orkestre. Amatørkor og orkestre. Festivaler. Spillesteder. Undervisning og formidling. Der findes ikke et professionelt kor i Haderslev Kommune. Domsognets pigekor, drengekoret, Vor Fru Cantori, Haderslev Lærerkor m.fl. er alle kor, der markerer sig ud over kommunens grænser. Det regionale sangcenter i Haderslev er oprettet. Derudover er der Slesvigske Musikkorps og flere jazz/rock/pop orkestre på den professionelle front. 4

5 I Haderslev Kommune findes adskillige amatørkor og orkestre, der spænder over alle aldersgrupper og musikgenrer. Der afholdes et stort antal koncerter årligt. I Haderslev kommune er der 3 etablerede festivaler. Disse er Kløften Festival, Haderslev Jazzfestival og Sommersted Festival. Undervisningen sker primært via den kommunale musikskole, skolerne, oplysningsforbundene og private undervisere. Musikformidlingen sker primært via musikforeninger, spillesteder, kulturhusene og på caféer og restauranter. Hvad gør vi allerede? Haderslev Musikskole støttes via et direkte tilskud, der suppleres med statsstøtte og elevbetalinger. Haderslev Kommune støtter, via tilskud fra Kulturelt Samråd og Udvalget for Kultur og Fritids egne puljer, små og større koncerter, festivaler og andre arrangementer med musik. Haderslev Kommune vil fortsat give støtte, via Kulturelt Samråd, til specifikke projekter og deltage i markedsføringen af koncerter med henblik på at nå ud til et større publikum. Kommunen vil medvirke som igangsætter for dannelsen af regionale netværk, opdatere grejbank og oplyse om samme. Udvalget vil undersøge mulighederne for at etablere mere musikundervisning i skolerne, der er en del af fødekæden til Musikskolens tilbud. Udvalget vil gennem samarbejde med MGK Syd og på sigt eget musikakademi styrke udviklingen af talenter fra området. Udvalget ønsker at styrke musikformidlingen til gavn for alle aldersgrupper. Udvalget ønsker en bedre formidling af kommunens tilbud til musikere, herunder udlån af udstyr, uddannelse, fysiske rammer med mere. Udvalget ønsker, at bestående bæredygtige tiltag i musiklivet sikres og udvikles. Udvalget ønsker at støtte nye tiltag til udvikling og formidling af musiklivet, herunder et sangcenter. Udvalget ønsker at støtte bestræbelser på at skabe nye miljøer til formidling af ungdomskultur, herunder koncertafholdelse. Udvalget vil fortsat, gennem Kulturelt Samråd, støtte musikformidlingen. Udvalget ønsker at skabe fælles lokaleløsninger mellem kommunens musikalske institutioner og forbedre professionelle musikkeres muligheder for at låne øvelokaler. Udvalget ønsker at kortlægge musikkulturen i kommunen, så borgernes behov kan imødekommes. 5

6 Kunst: Udstillingssteder. Kunstnere (ikke amatører). Arkitektur. Kunst i det offentlige rum. Foreninger og sammenslutninger. Undervisning og formidling. Haderslev Kunstforening benytter Det Gamle Havnekontor via en 10-årig lejekontrakt med kommunen til udstillinger og foredrag. Kunstskolen har til huse samme sted og etablerer i 2013 yderligere undervisningstilbud. Kunstforeningen udstiller desuden på Haderslev Museum, og på Haderslev Rådhus er der offentlige kunstudstillinger med galleriet som ansvarlig. Der findes derudover en række gallerier, kunstnere og kunsthåndværkere. Der findes ikke et opdateret kunstnerkartotek. Der findes ikke en egentlig arkitekturpolitik el.lign. Der findes flere foreninger og sammenslutninger, der formidler kunst, såvel den etablerede kunst som amatørernes. Undervisningen sker primært på skolerne i.f.t. billedkunst og gennem oplysningsforbundene. Hvad gør vi allerede? Haderslev Kommune støtter, gennem tilskud fra Kulturelt Samråd, små og større udstillinger med såvel semi- som professionelle kunstnere. Haderslev Kommune medvirker som hovedregel i forbindelse med realisering og opsætning af nye kunstværker/skulpturer fordelt over hele kommunen. Haderslev Kommune vil i 2013 etablere et kunstråd bestående af kunstfagkyndige og andre, der ved nybyggeri og indkøb har ansvaret for det kvalitative udtryk. Vi vil fortsat støtte og/eller give underskudsdækning gennem Kulturelt Samråd og medvirke til synliggørelse og netværksdannelser i kommunen og regionen. Udvalget ønsker, at kunst skal være en naturlig del af hverdagen på arbejdspladsen, i offentlige bygninger og i by- og landskabsrum. Udvalget ønsker at fremme kunstnerisk udfoldelse og udsmykning, herunder at give plads til nye unge kunstnere. Udvalget ønsker at støtte etablering og drift af kreative skoler i samarbejde med skoleområdet. Udvalget ønsker at motivere til høj standard inden for arkitektur. Udvalget vil arbejde for, at der bliver etableret et kunstråd, der kan rådgive ved indkøb af kunst, udsmykninger på/ved bygninger, medvirke ved større satsninger og opstilling af skulpturer i by- og landskabsrum. Udvalget anbefaler, at der ved hvert nybyggeri/anlæg afsættes 1 % af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning. 6

7 Udvalget vil fortsat støtte driften af kunsthuset Det Gamle Havnekontor og den gamle vejerbod. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en kunstguide for Haderslev Kommune Museumsområdet: Bygninger og anlæg. Udstillinger. Foreninger og sammenslutninger. Undervisning og formidling. Museumslandskabet i Haderslev Kommune rummer mange bygninger og anlæg, der på forskellig vis illustrerer historiens gang og kommunens udvikling. Via samarbejdet med Museum Sønderjylland, Klokkemuseet, Dansk Skolemuseum, Brdr. Grams Arkiv og museum og Tørning Mølle formidles dele af kommunens og egnens historie. Der er et væld af historiske foreninger og sammenslutninger, der på frivillig basis supplerer Museums Sønderjylland og Historisk Arkiv. Hvad gør vi allerede? Via samarbejdsaftalen med de 3 andre sønderjyske kommuner, Kulturministeriet og Museum Sønderjylland støtter Haderslev Kommune indsamling, bevaring og formidling på museumsområdet. Symbolske tilskud til de små museer supplerer denne indsats. Udvalget vil fortsat støtte samarbejdet i Museum Sønderjylland Udvalget vil fortsat medvirke til at sikre fremtidigt driftstilskud til de små lokale museer der ikke er med i Museum Sønderjyllands samarbejde. Det drejer sig p.t. om Sønderjysk Skolemuseum og Klokkemuseet. Biblioteksområdet: Bibliotek og afdelinger. Voksne og børn/unge. Borgerservice og selvbetjening. Kulturhus. Udstillinger. Kulturelle arrangementer og aktiviteter. Undervisning og formidling. Haderslev Bibliotekerne består af afdelingerne i Haderslev, Vojens og Gram. Bibliotekerne har et budget på godt 17 millioner, hvoraf ca. 0,5 mio. kr. er indtægter. Udover bøder og erstatninger bidrager indtægtsdækket virksomhed for bl.a. Kriminalforsorgen og Haderslev Museum. I 2012 har bibliotekerne 29 ansatte svarende til 27 årsværk. Haderslev Bibliotek er en del af Kulturhuset Bispen og har bygningsdrift, inklusive rengøring og teknisk service, fælles med de øvrige Bispeinstitutioner. Afdelingerne i Vojens og Gram har en afdeling af Borgerservice. 7

8 Biblioteket er en vigtig kulturformidler, og tilrettelægger løbende små og større kulturelle arrangementer og aktiviteter. Hovedbiblioteket i Haderslev udvikler i disse år IT- undervisning/vejledning. Haderslev Bibliotekerne ønsker at man går på biblioteket for at mødes, for at få inspiration, viden og oplevelser, og biblioteket skal via indretning og formidling inspirere og give oplevelser af personlig og kulturel art. Udvalget ønsker at fastholde biblioteksbetjeningen i de tre centerbyer, herunder samarbejdet med Borgerservice. Udvalget ønsker at øge selvbetjeningsmulighederne for borgerne - herunder at øge adgangen til E-bøger. Udvalget vil i perioden undersøge mulighederne for at udvikle Bibliotekets synlighed. Udvalget ønsker at fastholde bogen-kommer-service for kommunens afstandshandicappede. Sideløbende undersøges løbende mulighederne for øget decentralisering, f.eks. ved anskaffelse af en minibogbus. Endvidere skal Bibliotekerne, i et samarbejde med uddannelsesstederne, tilbyde biblioteksorientering og Book en Bibliotekar med hjælp til litteratursøgning til større opgaver. Udvalget ønsker særlig fokus på betjening af børn, unge og ældre - herunder digital dannelse. Udvalget ønsker at udvikle kulturcenterdelen i alle afdelinger. Hvad gør vi allerede? Placeringen i de tre centerbyer er konsolideret med bygningsinvesteringer og inddragelse af nye opgaver, bl.a. Borgerservice. I 2011/2012 er selvbetjeningsmulighederne blevet udbygget: både i det fysiske og i det virtuelle bibliotek: I det fysiske er der i forbindelse med indførelse af ubetjent åbningstid gjort muligt, at langt de fleste transaktioner i forbindelse med udlån og aflevering kan klares ved selvbetjening i alle tre afdelinger. I det virtuelle bibliotek er tilbuddet af elektroniske materialer vokset, og det øges og udvides stadigt, så der nu er adgang til download af både musik, film, lydbøger og e-bøger fra Haderslev Bibliotekernes hjemmeside. Udover en forøgelse af selvbetjeningsmulighederne for brugere af biblioteket er Haderslev Bibliotekerne også aktive i kampagner på borger.dk, ligesom der afholdes en del kurser for borgere i selvbetjening af alle offentlige løsninger som f.eks. NEM-ID for ældre. Der har i perioden ikke været drøftet alternative placeringer af afdelingen i Vojens, og en eventuel flytning bør ske efter en nøje afvejning af behovet for mere synlighed og det faktum, at Rådhuscentret i Vojens er den centrale plads i byen. 8

9 Fokus på betjening af børn og unge er fastholdt med samarbejde med relevante partnere, f.eks. skolebiblioteker, børnehaver og talepædagoger. Haderslev afdeling har nyindrettet hele stueetagen netop med henblik på at tiltrække og fastholde børnefamilierne. I forhold til Bispens kulturhusdel forsøger Haderslev Bibliotekerne at tilpasse sin arrangementspolitik til dette. Haderslev Bibliotekerne supplerer denne kultur- og fritidspolitik med egen Bibliotekspolitik, der blev godkendt december Musikskolen: Musikskolen og dens afdelinger. Lokaler. Undervisning. Workshops. Koncerter og anden formidling. Talentlinje. Musikalsk Grundkursus. Grejbank. Musikskolen arbejder i disse år på, at udvikle tidssvarende undervisningstilbud som matcher børn og unges forventninger. Der satses mere på holdundervisning og indførelse af moderne medier. Der gøres en stor indsats i indskolingen med fokus og forventning til rekruttering omkring klassiske instrumenter. Der er fortsat stort akut behov for nye tidssvarende lokaler i Haderslev. Udover musikskolen tilbydes der også musikundervisning af Haderslev Garden, varetaget af professionelle instruktører. Udvalget vil arbejde for at samle Musikskolens aktiviteter med satellitter og undervisning i de øvrige centerbyer samt på skolerne. Udvalget vil arbejde for at samle Musikskolens aktiviteter i Haderslev i et kompleks, hvor der også er disponible øvelokaler til selvorganiserede musik-, drama- og dansegrupper. Udvalget vil gennem samarbejdet med MGK Syd og på sigt eget musikakademi, styrke Musikskolens udvikling af talenter fra området. Udvalget ønsker at støtte nye tiltag til udvikling og formidling af Musikskolen, herunder samarbejdet med et regionalt sangcenter. Hvad gør vi allerede? Vi har allerede etableret holdundervisning. Musikskolen er med i bestyrelsen Musik i Haderslev, som arbejder på at etablere Haderslevhus som multi-musikkulturhus. Aktivitetshuse/multihuse/lokale samlingssteder: 9

10 Aktivitetshuset. Værksteder. Møde- og aktivitetslokaler. Café. Øvelokaler. Arrangementer. Forsamlingshuse. Kultur- og fritidscentre. Multihuse. Aktivitetshuset er kommunens eneste medborgerhus. Huset er placeret i Bispenkomplekset med café, spillested, kostumedepot m.m. Aktivitetshuset råder over et antal kreative værksteder og mødelokaler og tilbyder jævnligt forskellige kulturelle arrangementer. Størstedelen af arrangementerne og møderne tilrettelægges dog af kommunens foreninger. Haderslev Kommune rummer desuden 15 forsamlingshuse, der alle modtager et årligt driftstilskud. Der er derudover 2 multihuse og 4 nedlagte skoler, der fungerer som lokale kultur- og fritidscentre. Multihusene og kultur- og fritidscentrene modtager støtte til de folkeoplysende aktiviteter. Kultur- og fritidscentrene modtager tillige støtte til bygningsdrift, idet der er tale om kommunale bygninger. Udvalget ønsker en overordnet drøftelse af planer og mål for multihuse/ forsamlingshuse. Udvalget vil arbejde for at Bispen, herunder Aktivitetshuset med dets værksteder og mødelokaler, udvikles og styrkes. Udvalget vil opretholde anlægspuljen til nye lokale samlingssteder således, at der hvert år stilles et kommunalt anlægstilskud til rådighed for nye projekter. Udvalget vil arbejde for at sikre tidssvarende forsamlingsfaciliteter i landdistrikterne. Vi vil fortsat støtte forsamlingshusene som en del af kulturarven og en vigtig kulturel og social brik i landdistrikterne. Udvalget vil, i samarbejde med lokalområderne, undersøge og vurdere nedlagte skolers muligheder for fortsat anvendelse som lokale samlingssteder, dette med udgangspunkt i det aktive medborgerskab og på tværs af kommunens serviceområder, og ud fra en samlet politik for lokalområdernes drift og udvikling. Udvalget vil arbejde for at udvide åbningstiden for Bispens café og udvide personalenormeringen. Hvad gør vi allerede? Haderslev Kommune har, gennem Planstrategi og nedsættelse af 17.4 Udvalget, igangsat udvikling af en model for partnerskaber med lokalområder. Modellen skal motivere det gode medborgerskab og fremme lokalområdernes muligheder for at drifte og udvikle lokale aktiviteter. Modellen afprøves i to lokalsamfund i Historisk arkiv/lokalhistoriske arkiver: 10

11 Historisk Arkiv. Lokalhistoriske arkiver og foreninger. Hjemmesider. Udstillinger. Udgivelser. IT Arkiv. Netværk. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune og de 17 lokalhistoriske arkiver sikrer og formidler kommunens historie fra 1500-tallet til i dag. De lokalhistoriske arkiver drives af frivillige og med støtte fra foreningerne bag arkiverne. Foreningerne tæller mere end medlemmer. Haderslev Arkiv- og Museumsforening samt Haderslev Slægtsforskerforening arbejder derudover med egnens historie gennem afholdelse af kurser, foredrag og udgivelser af bøger. Historisk Arkiv for Haderslev Kommunes samlinger dækker Haderslev by og kommunens historie fra 1630 til i dag. Der indgår i samlingerne en række arkivalier af regional og national betydning. Historisk Arkiv er kendt for et højt fagligt niveau og som en institution, hvor der tages vare om det arkivfaglige. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune er i 2012 flyttet til Kløvervej og skal omdefinere sin rolle lokalt og regionalt. Den historiske formidling af nyere tid sker primært gennem Historisk Arkiv, de lokalhistoriske foreninger via udstillinger, udgivelser, åbent hus arrangementer og foredrag. Hvad gør vi allerede? Historisk Arkiv for Haderslev Kommune er et offentligt arkiv ( -7 arkiv) dvs., at kommunale arkivalier afleveres til arkivet. Historisk Arkiv er også IT-arkiv for Haderslev Kommune. Historisk Arkiv har pr. 1. januar 2012 indgået driftsoverenskomst med Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner om løsning af arkivmæssige opgaver. Samarbejdet mellem de sønderjyske kommuner omfatter såvel papirarkivalier og it-arkivalier. Haderslev Kommune støtter via Lokalhistorisk Samvirke de lokalhistoriske arkiver. De lokalhistoriske foreninger står for digitaliseringen af film via hjemmesiden Hvert 5. år afholder arkiverne, de historiske foreninger, Museum Sønderjylland og Historisk Arkiv en historisk messe; næste gang er i Historisk Arkiv er ved at indrette et AV/IT værksted for digitalisering af lyd og film. En fælles digitalisering indsats mellem arkiverne vil give en fælles arkivpolitik. Haderslev Kommunes kommunale arkiver vil i løbet af 2013 kunne søges via Haderslevbasen. 11

12 Der skal udarbejdes en arkivpolitik, der tager stilling til indsamling, bevaring og formidling for alle aktører på det historiske og arkivfaglige område. Historisk Arkiv ønsker i 2013 at arbejde med indretningen af Achelissalen til et historisk vidensrum, hvor der udover digitale løsninger også skal arrangeres to årlige udstillinger. Der er et stort behov for, at hele kommunens historie formidles via en ny hjemmeside ikke kun overfor skoleklasser, men også for borgerne. Udvalget ønsker, at Historisk Arkiv fortsat kan sikre og bevare kommunens arkivalier. Historisk Arkiv skal fortsat have mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed herunder løse arkivopgaver for andre kommuner og virksomheder. Udvalget ønsker et større samarbejde mellem museer, arkiver og foreninger. Udvalget ønsker, med samarbejde med de lokalhistoriske arkiver, at sikre gode driftsikre muligheder for arkiverne i lokalområderne. Kulturarv: Institutioner. Bygninger. Natur. Formidling. Kulturarven i Haderslev Kommune sikres gennem samarbejdet med Museum Sønderjylland, Gram Slot, Tørning Mølle m.fl. Haderslev Kommune rummer over 100 fredede bygninger, der suppleres med endnu flere bevaringsværdige bygninger og miljøer. Overalt i naturen, fordelt over hele kommunen, findes eksempler på næsten alle Danmarks naturlandskaber. Hvad gør vi allerede? Haderslev Kommune er Kulturarvskommune, og der arbejdes løbende med udvikling og formidling af dette. Indsatsen koncentreres p.t. om Tørning Mølle og Gram Slot, mens de udpegede områder i Aarøsund, Haderslev Midtby og Tunneldalen savner opmærksomhed. Udvalget ønsker at prioritere kulturarven højt og vil arbejde for, at kulturarven udvikles og styrkes. Udvalget ønsker, at kulturarven skal være et centralt element i markedsføring af Kommunen. Udvalget ønsker at medvirke til at markedsføringen også omfatter nye motorvejsskilte Udvalget ønsker, at sagsbehandlingen af den forsatte renovering af fredede og bevaringsbygninger og nybyggeri i kommunen sker med den største respekt for kulturarven og med øje for kvaliteterne i det arkitektoniske. 12

13 Udvalget ønsker at sikre en god og levende formidling af kulturarven bl.a. ved støtte til særlige arrangementer i og omkring de 5 nedslagspunkter i Kulturarvsstrategien. Fritid: Anlæg og natur. Støttemuligheder. Foreninger og sammenslutninger. Undervisning og formidling. Haderslev Kommune stiller en række faciliteter til rådighed for idræts-, fritids og friluftslivet hvad enten, der er tale om bredde eller talentudvikling/elite. Disse anlæg er spredt over hele kommunen og drives i samarbejde med brugerne. Haderslev Kommune er begunstiget med en mangfoldig natur, der indbyder til ophold og aktivitet. Haderslev Kommune understøtter disse muligheder med faciliteter og markedsføring. Gennem Folkeoplysningsudvalget yder Haderslev Kommune medlemsstøtte, støtte til uddannelse af trænere, ledere og dommere, støtte til lokaler, udviklingsarbejder, sommerferieaktiviteter m.m. Formidlingen foregår via foreningerne, websites, turistbureauet og den generelle markedsføring af mulighederne. Haderslev skal i langt højere grad markedsføre sig på de faciliteter og anlæg, som kommunen råder over. Der er mange muligheder for at tiltrække større stævner, nationale mesterskaber, koncerter og events. Naturen og formidlingen heraf kan der til stadighed udvikles på. Haderslev skal markedsføres som et godt levested og en spændende kommune for gæster og turister. Udvalget ønsker fortsat at understøtte det frivillige arbejde i børne- og ungdomskorpsene. Udvalget ønsker en større synliggørelse af de mange muligheder, der er for at dyrke et aktivt friluftsliv i kommunen, samt at forbedre og etablere nye faciliteter. Udvalget vil arbejde for en grøn sektorplan som indeholder planlægning for etablering af sti- og rutenet og øvrige friluftsfaciliteter, herunder tilgængelighed. En sti rundt om Haderslev Dam og langs fjorden til Aarøsund ønskes fremmet. Udvalget vil arbejde for udfærdigelsen af formidlingsmateriale, der kan synliggøre kommunens natur og kulturværdier og skabe grundlag for et alsidigt fritidsliv. Udvalget vil fortsat arbejde for at understøtte og motivere udviklingen af vandsportsaktiviteter til friluftsliv, sport og turisme. Udvalget ønsker at stille en foreningspakke til rådighed med hjælp til opstart og drift af foreninger, herunder deltagelse i fællesskaber. 13

14 Events/arrangementer: Haderslev skal i langt højere grad markedsføre sig på de tilbagevendende festivaler, større byfester og begivenheder og til stadighed søge at udvikle nye. Markeringen af selve Haderslev som arnested for reformationen i Danmark bør igangsættes nu frem mod 500 året i 2017 og evt. længere mod reformationen i Haderslev i Denne markering vil naturligt kunne foregå i tæt samarbejde med Haderslev Domsogn. Dette kan evt. kombineres med fortsat udvikling af Hertug Hans Festivalen. Der er rigtig gode muligheder for at tiltrække større stævner, nationale mesterskaber, koncerter og events. Udvalget vil fortsat understøtte og motivere planlægningen og gennemførelsen af større events, herunder samarbejdet med Kultur i Syd. Udvalget vil støtte etableringen af en central eventpulje til støtte for større stævner, koncerter og events Udvalget vil udbygge Grejbanken og forbedre formidlingen af den. Udvalget vil bl.a. via en ny webportal, der behandler ansøgninger, medvirke til at gøre det lettere at tilrettelægge og afvikle større arrangementer. Udvalgt ønsker at kommunens rammer for større arrangementer m.m. udnyttes. Udvalget ønsker at gøre SkateCity til et forum for koncerter og kulturevents. Markedsføring: Haderslev kommune markedsføres bl.a. via følgende websites: Dertil kommer turistbureauets og selve Kommunens aktiviteter. Lejlighedsvis udkommer der små og større magasiner, der bidrager til markedsføringen. Markedsføringen af kommune skal løbende udvikles også digitalt via de nye medier. Der er brug for at synliggøre kommunens fortræffeligheder og muligheder for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Måske skal der etableres en ny fælles portal. Udvalget vil medvirke til at fremme markedsføringen af alle aktiviteter og arrangementer i kommunen ved fortsat at tage udgangspunkt i detskerihaderslev.dk, kulturfokus.dk, haderslevlokalebooking.dk m.fl. 14

15 Udvalget vil arbejde for at der etableres en central pulje, der kan motivere arrangører til at udvikle og tiltrække større begivenheder i bestræbelserne på at øge markedsføringen af kommunen. Udvalget vil arbejde på at synliggøre ens regler i.f.t. flagning, opsætningen af bannere, markering ved indfaldsveje, særlig skiltning m.m. Udvalget vil vurdere støtte til alle nye initiativer, der kan optimere den elektroniske markedsføring. Udvalget ønsker at oprette en webportal med services for foreninger, interesserede og publikum, samt at lave promotion-video for kulturen i Haderslev Kommune. Kulturaftaler: Udvalget vil medvirke til at sikre fortsættelse, udvikling og drift af samarbejdet i den Sønderjyske Kulturaftale i en dansk/tysk kulturaftale. Udvalget vil arbejde på flere samarbejdsaftaler på tværs af de 4 sønderjyske kommuner. Organisering Udvalget vil, i dialog med foreningslivet, udarbejde forslag til fremtidig organisering på Folkeoplysningsområdet. Der kan skelnes mellem en model, der bevarer Folkeoplysningsudvalget eller en model, der udvikler flere dialogfora såsom Kulturelt Samråd, Idrætsrådet, Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd, aftenskolernes samråd m.fl. 15

16 Kultur og Fritid Haderslev Kommune Hansborggade Haderslev 16

Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010

Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010 ÅRETS IDRÆTSKOMMUNE 2010 ÅRETS INTEGRATIONSPRIS 2010 Fritid og Kultur Dok. 3080013 Fritidspas 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Foto: Jesper Friis Sørensen Indsatsområder - Fra vision til handling Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1 Foto: Jesper Friis Sørensen

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Norddjurs Kommune 1. juni 2015 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Projekt Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen... 4 1.2 De kulturpolitiske rammer...

Læs mere

Virksomhedsplan 2011 for

Virksomhedsplan 2011 for Virksomhedsplan 2011 for Forord: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er et moderne kulturhus i de historiske rammer i den gamle Borgerforening. Borgerforeningen i Svendborg blev grundlagt som forening

Læs mere

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 02 Områderne i Tal 03 Kultur 12 Folkeoplysning 15 Idræt 19 Borgerservice KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område Version januar 2014 1 Områderne i tal BUDGET 2014 - MIO. KR. Kulturel

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Indhold 1. Indledning... 3 2. Indstilling... 4 3. Model for community centre... 7 Roskilde Bibliotekerne som community centre... 7 Åbent bibliotek...

Læs mere

1. INDLEDNING Foreningslivet Året 2013

1. INDLEDNING Foreningslivet Året 2013 STATUSRAPPORT FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING. 4 2. IDRÆT OG BEVÆGELSE.. 6 2.1 IDRÆTSANLÆG OG FACILITETER 6 2.2 DIF-FRIKOMMUNE 7 2.3 IDRÆT OG BEVÆGELSE I SKOLE OG INSTITUTION

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere