Fysioterapeutuddannelsen UCC Studieordning Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapeutuddannelsen UCC Studieordning Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC"

Transkript

1 Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC Godkendt den

2 Indhold 1. Indledning Uddannelsens formål Uddannelsens varighed Uddannelsens titel Uddannelsens temaer Temaer indenfor uddannelsens 2 første og sidste 1½ år Uddannelsens ECTS omfang Fagområder ECTS fordeling mellem teori og klinisk undervisning Uddannelsens 7 semestre og forudsætninger Semesterbeskrivelser Uddannelsens prøver Forudsætninger for at gå til prøve Bedømmelseskriterier Deltagelsespligt Evt. formkrav ved skriftlige prøver Anvendelse af hjælpemidler til prøven Klinisk undervisning ECTS omfang Klinisk undervisning i uddannelsen Læringsudbytte Antal prøver i klinisk undervisning Regler for gennemførelse af klinisk undervisning Tidsmæssig placering af klinisk undervisning, herunder prøver Tværprofessionelt element i uddannelsen Indhold ECTS omfang Læringsudbytte Tidsmæssig placering i uddannelsen Prøver Valgfrit element i uddannelsen Indhold Prøve Bachelorprojektet Læringsudbytte Tilrettelæggelse af professionsbachelorprojektet Krav til emnevalg og omfang Bedømmelse Internationalisering og interkulturelle elementer Indhold Talentprogram Krav til skriftlige opgaver og projekter Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Prøver og bedømmelse Opfyldelse af forudsætningskrav Det anvendte sprog ved prøven Brug af egne og andres arbejder

3 16. Merit og forhåndsmerit Overgangsordninger Klager og dispensation Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Hjemmel Ikrafttræden Bilag

4 1. Indledning Velkommen til Professionshøjskolen UCC og Fysioterapeutuddannelsen Den fremtidige fysioterapeut er en væsentlig del af det danske velfærdssystem. Fysioterapeuten samarbejder med forskellige mennesker med forskellige baggrund om problemstillinger primært knyttet til begrebet funktionsevne. Faglighed og samarbejde med andre professioner skal håndteres, hvilket forudsætter en stor bredde i kompetencer af såvel faglig som menneskelig art. Evne til at indgå i frugtbare faglige relationer med borgere, klienter, patienter og øvrige samarbejdspartnere bliver dermed afgørende for et fremtidigt virke som fysioterapeut. Fysioterapeutuddannelsen UCC ønsker at møde studerende ligeværdigt, med ansvar og respekt for derigennem at uddanne kommende fysioterapeuter med en helhedsorienteret forståelse for og tilgang til fremtidig praksis. Uddannelsen ønsker med empati, ansvar og anerkendelse af forskellighed, at facilitere de studerendes evne til at indgå i mangfoldigheden af relationer. Det er på den måde ønsket at styrke studerendes kompetencer og anvendelsen deraf set i perspektivet at et andet menneskes livsvilkår. Der tages udgangspunkt i at læring er en konstruktion, påvirket af kontekst og sociale sammenhænge. Læringsprocessen styrkes gennem samspil, meningsfuldhed og den studerendes aktive deltagelse, der inddrager kritisk refleksion samt egne og andres erfaringer, hvilket også kræver fuldt engagement og ønske om selvstændigt at tage ansvar for egen læring. Uddannelsen har til huse på Campus Nordsjælland i et attraktivt studiemiljø sammen andre professionsuddannelser: psykomotoriske terapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger. Det forventes, at studerende ved fysioterapeutuddannelsen vil medvirke til et dynamisk og innovativt læringsmiljø til gavn for såvel egen som medstuderendes professionelle udvikling. Denne studieordning beskriver uddannelsen på Fysioterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen UCC og er en udmøntning af Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi semester (fællesdelen) er gældende for alle landets fysioterapeutuddannelser, mens semester er gældende for UCC (institutionsdelen). Studieordningen har virkning fra den 1. august 2016 og omfatter studerende, der optages fra denne dato. August 2016 LinneaYtting Studieleder 4

5 2. Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som fysioterapeut og til at indgå i et professionelt samarbejde inden for det sundhedsfaglige virksomhedsfelt. Uddannelsen giver mulighed for videreuddannelse på master- og kandidatniveau. Uddannelsen skal kvalificere den studerende med viden, færdigheder og kompetencer inden for teoretisk og klinisk fysioterapi, der er i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sundhedsydelser. Uddannelsen er forudsætning for ansøgning om autorisation og udøvelse af professionen, herunder ret til at diagnosticere og iværksætte behandling. Uddannelsen giver ligeledes forudsætninger for selvstændigt at kunne tilegne sig kompetencer inden for højt specialiserede fagområder eller professionens formaliserede og godkendte specialistområder. Den uddannede kan autoriseres i medfør af lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven). 3. Uddannelsens varighed Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år, fordelt på 7 semestre, og normeret til 210 ECTSpoint. I studieordningen anvendes European Credit Transfer System (ECTS), hvor 1,5 ECTS-points for den studerende svarer til cirka 40 timers studietid ugentligt Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i fysioterapi, og den engelske betegnelse er Bachelor of Physiotherapy. Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor s Degree Programme of Physiotherapy. 5. Uddannelsens temaer Temaer i henhold til bekendtgørelse nr. 503 af 30. maj 2016 om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi 5.1 Temaer indenfor uddannelsens 2 første og sidste 1½ år. Temaer Antal ECTS T1 Fysioterapi, profession, videnskab og læring 10 T2 Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering 20 T3 Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet 20 T4 Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering 10 1 EVA 2014: ECTS På de videregående uddannelser. Evalueringsrapport. 5

6 T5 Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning 20 T6 Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 10 T7 Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 30 I alt 120 T8 Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 10 T9 Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 20 T10 Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner 30 T11 Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling 30 I alt Uddannelsens ECTS omfang Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point og opdelt i semestre af 30 ECTS-point. Uddannelsen har et omfang af teoretiske elementer på 168 ECTS-point og et omfang af kliniske elementer på 42 ECTS-point. Uddannelsen tilrettelægges inden for følgende videnskabsområder: Antal ECTS i uddannelsens første 2 år Antal ECTS i uddannelsens sidste 1½ år I alt ECTS Fagområder Sundhedsvidenskab Naturvidenskab Humanvidenskab Samfundsvidenskab I ALT Fagområder Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første 2 og uddannelsens sidste 1½ år. Fagområder Antal ECTS de første 2 år Antal ECTS de sidste 1½ år Sundhedsvidenskab: Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi Folkesundhed, epidemiologi og statistik 6 6 Professionel kommunikation, informationsteknologi 7 10 og sundhedsinformatik 3 Fysioterapi Teori & metode: I alt 6

7 - Movement Science Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, 8 20 udredning og behandling 12 - Smertevidenskab Muskoloskeletal fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Arbejdsmiljø, helbred, sikkerhed og funktionsevne Fysioterapifaglige specialer Naturvidenskab: Anatomi Humanfysiologi og ernæringslære Patologi og farmakologi Humanvidenskab: Sundhedspsykologi Almen- og sundhedspædagogik Samfundsvidenskab: Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse 4 5 af sundhedsindsatser 1 Folkesundhed og socialmedicin I alt ECTS fordeling mellem teori og klinisk undervisning Fordeling af ECTS point mellem den teoretiske og kliniske del af uddannelsen, herunder de tværprofessionelle og valgfrie elementer. Semester Teoretisk undervisning Antal ECTS Klinisk undervisning Heraf tværprofessionelle uddannelseselementer* Antal ECTS Antal ECTS ½ ½ I alt på uddannelsens første 2 år I alt på uddannelsens sidste 1½ år I ALT * Tværprofessionelle og valgfrie uddannelseselementer udgør dele af semestres samlede ECTS-point. Heraf valgfrie uddannelseselementer* Antal ECTS 7

8 6. Uddannelsens 7 semestre og forudsætninger 6.1 Semesterbeskrivelser ECTS fordeling Teoretisk undervisning: 29 ECTS Klinisk undervisning: 1 ECTS Heraf tværprofessionelle elementer: 2.5 ECTS Temabeskrivelse 1. Semester Tema: Fysioterapi, profession, videnskab og læring 10 ECTS Temaet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiets arbejdsformer og den studerendes læring i forhold til fysioterapeutisk praksis og professionens arbejdsområder, herunder tværprofessionelle samarbejdsrelationer. Fokus ligger endvidere på forståelse af det fysioterapeutiske vidensgrundlag herunder menneske-, krops- og sundhedssyn samt de lovmæssige og etiske rammer for professionsudøvelsen. Tema: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering 20 ECTS Temaet orienterer sig mod den fysioterapeutiske undersøgelse og ræsonnering samt anvendelse af argumenter og belæg baseret på teorier fra praksis og videnskab. Med udgangspunkt i funktionsevne og livskvalitet er fokus på krop, bevægelse og berøring, som mål, middel og udtryksform, understøttet af viden om mennesket, herunder bevægeapparatet, fysiologisk funktion og patologi. Temaet orienterer sig endvidere mod den professionelle relation, kommunikation, samarbejde og borgerinddragelse. Læringsudbytte Den studerende kan Viden 1. Identificere og forklare grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale arbejdsområder, som professionens teoretiske og praktiske kundskabsområde retter sig imod 2. Redegøre for love, regler og etiske rammer af betydning for professionel praksis 3. Definere samarbejdsrelationer med tværprofessionelle samarbejdspartnere 4. Identificere og redegøre for professionens videnskabsteoretiske forståelser og teorigrundlag 5. Redegøre for grundlæggende forhold vedrørende menneskets bevægeapparat, fysiologiske 8

9 funktioner og basale patofysiologiske funktioner samt deres indflydelse på bevægefunktion som forudsætning for aktivitet og deltagelse i forskellige livsfaser 6. Redegøre for årsager til fysiske, fysiologiske og psykiske reaktioner på berøring og manuel vævspåvirkning 7. Redegøre for teoretiske perspektiver på sundhedsfaglig kommunikation og professionel relation, herunder borgerinddragende interaktion Færdigheder 8. Anvende og redegøre for fysioterapeutiske teorier og metoder som grundlag for fysioterapeutisk ræsonnering i et borgerorienteret perspektiv, herunder inddragelse af sundhedsmodeller og argumentation med udgangspunkt i disse 9. Anvende viden om grundlæggende forhold vedrørende menneskets bevægeapparats strukturer, vævstyper og bevægefunktion samt fysiologiske/patofysiologiske funktioner af betydning for bevægefunktion 10. Udvælge og demonstrere relevante fysioterapeutiske manuelle teknikker samt planlægge, udføre og justere basal manuel og fysioterapeutisk vævsundersøgelse og behandling 11. Afprøve basal vidensøgning og kildekritik, i forbindelse med indhentning af fysioterapeutisk vidensgrundlag Kompetencer 12. Reflektere over egen rolle som sundhedsprofessionel med udgangspunkt i etiske og juridiske retningslinjer samt ud fra en forståelse for borgercentreret praksis Prøve Intern, individuel, teoretisk mundtlig/praktisk prøve (30 ECTS). Bedømmelsen er individuel og bedømmes efter 7-trinsskalaen (jævnfør bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse) Forudsætning for at gå til prøve Der kan være forudsætningsgivende læringsaktiviteter, der skal være afleveret og godkendt for at gå til semesterprøver. Disse er angivet i semesterbeskrivelsen. 9

10 ECTS fordeling Teoretisk undervisning: 26 ECTS Klinisk undervisning: 4 ECTS Heraf tværprofessionelle element: 2.5 ECTS Temabeskrivelser 2. semester Fysioterapeutiske interventioner med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet 20 ECTS Temaet orienterer sig imod centrale fysioterapeutiske begreber som bevægelsesanalyse, funktionsanalyse, motorisk kontrol/-udvikling og -læring. Som forudsætning for denne analyse inddrages anatomiske, fysiologiske og psykologiske forhold, der har betydning for tilpasset fysisk aktivitet, træning og genoptræning. Desuden inddrages teknologi, der kan anvendes til at undersøge og monitorere samt understøtte bevægelse og funktion. I planlægningen og udførelsen af den fysioterapeutiske intervention anvendes viden om kommunikation, pædagogik og didaktik. Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering 10 ECTS Temaet har udgangspunkt i en bio-psyko-social og kulturel forståelse af menneskets funktionsevne og livskvalitet. Med udgangspunkt i et borgerperspektiv og fokus på menneskets ressourcer arbejdes med fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering. Som forudsætning for undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering inddrages viden om anatomi, fysiologi og patologiske tilstande. I temaet er der fokus på berøring, palpation og manuelle færdigheder samt situationsbestemt kommunikation. Læringsudbytte Den studerende kan: Viden 1. Redegøre for grundlæggende anatomiske, fysiologiske, biomekaniske og psykologiske forhold som forudsætninger for bevægelse, funktion, fysisk aktivitet og træning 2. Vurdere vævsforhold og forudsætning for manuel vævsundersøgelse og behandling 3. Redegøre for teori og praksis vedrørende tilrettelæggelse og tilpasning af basale bevægeaktiviteter til udvalgte borgergrupper individuelt og på hold 4. Redegøre for og vurdere sammenhænge mellem fysisk inaktivitet og civilisationssygdomme 5. Argumentere for valg af træningsform/aktiviteter samt progressionsmæssige overvejelser 10

11 herfor 6. Redegøre for patologiske forhold i relation til væv og vævsskader i relation til funktion og funktionsevne Færdigheder 7. Identificere og analysere grundlæggende motoriske bevægelsesmønstre, bevægelseskvalitet og motorisk læring 8. På baggrund af bevægeanalyse og funktionsanalyse kunne demonstrere planlægning, udførelse og justering af forløb bestående af specifikke øvelser og fysisk aktivitet individuelt og på hold 9. Anvende og argumentere for målrettet manuel vævsundersøgelse og behandling 10. Anvende metoder til at undersøge og vurdere anatomiske og fysiologiske forudsætninger for bevægelse 11. Anvende udvalgte kliniske fysiologiske målemetoder rettet mod bevægelse og funktion, fysisk aktivitet og træning 12. Anvende teknologier til understøttelse af bevægelse og funktion 13. Anvende vidensøgning som del af den fysioterapeutiske praksis 14. Benytte professionel kommunikation i en sundhedspædagogisk kontekst 15. Demonstrere fysioterapeutisk ræsonnering og basal diagnostik Kompetencer 16. Planlægge og gennemføre enkle bevægelsesanalyser og funktionsundersøgelser samt træffe konklusioner på baggrund heraf 17. Planlægge, gennemføre og evaluere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning individuelt og på holdbasis, samt træffe beslutning om valg af træningsform og aktiviteter Prøve 1. Intern, individuel, teoretisk mundtlig/praktisk prøve (20 ECTS) 2. Intern, individuel, teoretisk mundtlig prøve med fokus på anatomi (10 ECTS) Bedømmelserne er individuelle og bedømmes begge efter 7-trinsskalaen (jævnfør bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse). Forudsætning for at gå til prøve Der kan være forudsætningsgivende læringsaktiviteter, der skal være afleveret og godkendt for at gå til semesterprøver. Disse er angivet i semesterbeskrivelsen. 11

12 ECTS fordeling Teoretisk undervisning: 30 ECTS Heraf valgfrit element: 10 ECTS Temabeskrivelser 3. semester Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering og diagnosticering, behandling og genoptræning 20 ECTS Temaet orienterer sig imod fysioterapeutisk undersøgelse, der tager udgangspunkt i borgerens livsverden, perspektiv og ressourcer. Klinisk ræsonnering, differential diagnostik og basal klinisk beslutningstagning er centrale begreber, der understøtter evidensbaseret praksis. Der arbejdes endvidere med planlægning og evaluering af behandling og genoptræning med afsæt i undersøgelsens resultater. Relevante problemstillinger hentes inden for en bred vifte af de fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 10 ECTS Temaet retter sig mod det brede sundhedsbegreb, levekår, lighed ulighed i sundhed i et samfundsperspektiv og retter sig mod såvel arbejdslivet som fritidslivet og de kontekstuelle rammer herfor. Udgangspunktet er sundhedspædagogiske og sundhedspsykologiske teorier samt innovativ virksomhed inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Udgangspunktet er desuden fysisk aktivitet og bevægelse som mål og middel i forhold til individer og grupper. Læringsudbytte Den studerende kan: Viden 1. Redegøre for fysioterapeutisk undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 2. Med fokus på fysisk aktivitet, redegøre for samfundsgruppers levevilkår i Danmark angående sundhed og ulighed i sundhed, køn, etnicitet set i forhold til livsstils- og civilisationssygdomme 3. Redegøre for sundhedspædagogiske teorier og metoder 4. Redegøre for relevant lovgivning, organisering inden for rehabilitering, sundhedsfremmeog forebyggelsesområdet 5. Redegøre for relevant tværprofessionelt samarbejde og organiseringen af dette i en sundheds- og samfundsmæssig kontekst 6. Redegøre for smertefysiologi og diagnostisk udredning i forbindelse hermed 12

13 7. Redegøre for ætiologi, patogenese, undersøgelse og behandling inden for udvalgte specialeområder Færdigheder 8. Anvende sundhedspædagogiske teorier og metoder til at planlægge og udføre en fysioterapeutisk intervention rettet mod enkelte borgere eller grupper med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse 9. Planlægge og foretage fysioterapeutisk klinisk undersøgelse gennem klinisk ræsonnering, herunder at vurdere test og undersøgelsesmetoders reliabilitet og validitet 10. Planlægge og foretage fysioterapeutisk intervention gennem klinisk ræsonnering, herunder at vurdere og dokumentere undersøgelsens resultater 11. Anvende udvalgte kliniske fysiologiske målemetoder rettet mod bevægelse og funktion, fysisk aktivitet og træning 12. Planlægge og foretage udredning af smerteproblematik i forbindelse med en fysioterapeutisk undersøgelse Kompetencer 13. Demonstrere grundlæggende fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og diagnosticering 14. Reflektere over hvordan behandling og genoptræning kan tilrettelægges med borger/patientcentreret perspektiv under hensyntagen til en given sundhedsmæssig situation og samfundsmæssig kontekst 15. Reflektere over hvordan sundhedsfremmende og forebyggende indsatser kan tilrettelægges med udgangspunkt i sundhedspædagogiske overvejelser baseret på individets fysiske, psykiske og sociale muligheder, ressourcer og motivation Prøve 1. Intern, individuel, teoretisk mundtlig/praktisk prøve (20 ECTS) 2. Intern, individuel, teoretisk mundtlig prøve, med fokus på humanfysiologi og ernæringslære (10 ECTS) Bedømmelserne er individuelle og bedømmes begge efter 7-trinsskalaen (jævnfør bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse) Forudsætning for at gå til prøve Der afleveres en forudsætningsgivende læringsaktivitet i forbindelse med det valgfrie uddannelseselement (10 ECTS). Aflevering og godkendelse af denne er en forudsætning for at gå til semesterprøven 3.1 på 3. semester. Der kan være andre forudsætningsgivende læringsaktiviteter, der skal være afleveret og godkendt for at gå til semesterprøver. Disse er angivet i semesterbeskrivelsen. 13

14 ECTS fordeling Teoretisk undervisning: 18 ECTS Klinisk undervisning: 12 ECTS Heraf tværprofessionelt element: 5 ECTS Temabeskrivelse 4. semester Klinisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutisk behandling og rehabilitering 30 ECTS Temaet orienterer sig mod fysioterapeutisk undersøgelse, klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Fokus er på borgerinddragelse samt mono- og tværprofessionelle samarbejdsrelationer. Desuden retter temaet sig mod undersøgelser og behandlingsteknikker, der understøtter patienten/borgerens mulighed og forudsætning for bevægelse og deltagelse. Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske kontekster. Læringsudbytte Den studerende kan: Viden 1. Redegøre for og argumentere for valg af fysioterapeutisk undersøgelse, behandling, genoptræning og rehabilitering 2. Redegøre for indikationer og kontraindikationer for fysioterapeutisk intervention 3. Redegøre for ætiologi og patogenese i relation til almen sygdomslære inden for udvalgte diagnoseområder 4. Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning 5. Redegøre for neurofysiologiske mekanismer i forbindelse med smerte 6. Redegøre for overvejelser vedrørende samarbejdsrelationer med borger, mono- og tværprofessionelle samarbejdspartnere, herunder betydningen af sundhedsvæsenets organisering Færdigheder 7. Udføre, justere og argumentere for valg af fysioterapeutisk undersøgelse, herunder klinisk 14

15 ræsonnering og diagnosticering 8. Udføre, justere og argumentere for valg af manuelle undersøgelses og behandlingsteknikker til smertedæmpning og påvirkning af bevægefunktion 9. Anvende og reflektere over relevant professionel kommunikation 10. Opsøge og anvende evidensbaseret viden relateret til fysioterapeutisk praksis Kompetencer 11. Udføre, justere og argumentere for valg af fysioterapeutisk undersøgelse af udvalgte patientkategorier, herunder at reflektere over mulige sammenhænge mellem patientens levekår og den aktuelle sygdomssituation 12. Udføre, justere og argumentere for valg af fysioterapeutisk behandling, genoptræning og tilpasset fysisk aktivitet rettet mod individuelle forløb og holdtræningsforløb 13. Forholde sig til patientens livssituation, som har betydning for den fysioterapeutiske intervention ud fra et patientcentreret perspektiv 14. Indgå i samarbejdsrelationer med patient/borger samt mono- og tværprofessionelle samarbejdspartnere 15. Håndtere gældende etiske og institutionelle retningslinjer Prøve 1. Ekstern, individuel, teoretisk mundtlig/praktisk prøve (20 ECTS) 2. Intern, individuel, teoretisk skriftlig (multiple choice) prøve, med fokus på patologi og farmakologi (10 ECTS) Bedømmelserne er individuelle og bedømmes begge efter 7-trinsskalaen (jævnfør bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse) Forudsætning for at gå til prøve Der kan være forudsætningsgivende læringsaktiviteter, der skal være afleveret og godkendt for at gå til semesterprøver. Disse er angivet i semesterbeskrivelsen. 15

16 ECTS fordeling Teoretisk undervisning: 20 ECTS Klinisk undervisning: 10 ECTS Heraf tværprofessionelt element: 5 ECTS Temabeskrivelser 5. semester Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 10 ECTS Temaet orienterer sig mod borgerens deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundsliv og de vilkår, der er forbundet hermed i form af lovgivningsmæssige rammer, kultur, holdninger og værdier. Der kan arbejdes med både et lokalt, nationalt og globalt perspektiv. Indholdet retter sig mod at fysioterapeuten i samskabelse med borgere, samfund og andre professioner kan igangsætte og gennemføre interventioner inden for sundhedspædagogiske, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering. 20 ECTS Temaet orienterer sig mod klinisk ræsonnering og beslutningstagning i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Der arbejdes med at udvælge og gennemføre intervention både i relation til behandling, genoptræning og rehabilitering. Der arbejdes med at udvælge, vurdere, og anvende viden, teorier og eksisterende forskningsresultater i relation til klinisk praksis. Herunder er der fokus på at udøve evidensbaseret praksis. Læringsudbytte Den studerende kan: Viden 1. Redegøre for og analysere fremmende og hæmmende faktorer i patientens/borgerens liv i forhold til deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundskontekst 2. Med fokus på fysioterapeutisk intervention, redegøre for samfundsgruppers levevilkår angående sundhed og ulighed i sundhed, køn og etnicitet set i forhold til levekår og civilisationssygdomme 3. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer og psykosociale faktorer, herunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske forhold, der kan påvirke funktionsevnen 4. Redegøre for elementer i epidemiologiske forskningsmetoder 5. Redegøre for love og regler inden for sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser 6. Redegøre for grundlæggende teori om organisationskultur og struktur 7. Redegøre for validitet og reliabilitet af udvalgte målemetoder 8. Redegøre for og forklare teorier og metoder i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder 16

17 9. Redegøre for og forklare teorier og metoder i relation til behandling, genoptræning og rehabilitering Færdigheder 10. Anvende og argumentere for sundhedspædagogiske overvejelser til at planlægge og udføre en fysioterapeutisk intervention rettet mod enkelte patienter/borgere eller grupper 11. Udvælge teorier og anvende disse med henblik på at motivere en given gruppe til ændret sundhedsadfærd 12. Identificere, vurdere og formidle faglige problemstillinger og opsøge relevant viden 13. Udføre og redegøre for valg af fysioterapeutisk intervention i genoptræning, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, herunder at udvælge og anvende evidensbaserede metoder 14. Anvende og reflektere over teorier og metoder i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder og i relation til behandling, genoptræning og rehabilitering 15. Anvende og reflektere over relevant professionel kommunikation Kompetencer 16. Justere og argumentere for valg af fysioterapeutisk undersøgelse og intervention, herunder reflekteret i evidensbaseret praksis og mulige sammenhænge mellem borgerens/patientens levekår og borgerens aktuelle livssituation Prøve 17. Demonstrere evne til at understøtte patientens/borgerens handlekompetence i forhold til rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse ud fra patient/borgers livssituation. 18. Argumentere for og diskutere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i relation til fysioterapeutisk intervention 19. Indgå i samarbejdsrelationer med patient/borger samt mono- og tværprofessionelle samarbejdspartnere 20. Håndtere gældende etiske og institutionelle retningslinjer 21. På begyndende selvstændigt niveau udvælge, tilrettelægge, udføre og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention på grundlag af en fysioterapeutisk undersøgelse relateret til deltagelses-, aktivitets og KFA niveau 1. Intern, individuel, klinisk / praktisk prøve (10 ECTS) 2. Intern, gruppeprøve, teoretisk mundtlig prøve (20 ECTS) Bedømmelserne er individuelle og bedømmes begge efter 7-trinsskalaen (jævnfør bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse) 17

18 Forudsætning for at gå til prøve Der kan være forudsætningsgivende læringsaktiviteter, der skal være afleveret og godkendt for at gå til semesterprøver. Disse er angivet i semesterbeskrivelsen. ECTS fordeling Teoretisk undervisning: 15 ECTS Klinisk undervisning: 15 ECTS Heraf tværprofessionelt element: 5 ECTS 6. semester Temabeskrivelse Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner 30 ECTS Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske, kliniske og organisatoriske kontekster. Temaet retter sig imod udviklingsorienteret, selvstændig og kritisk professionsudøvelse. Dette er orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger og tilhørende kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og dokumentation. Der arbejdes med kritisk at anvende evidensbaseret praksis. Temaet retter sig endvidere imod professionsudøvelsens kontekstuelle rammer med forståelse for fysioterapeutens og fysioterapeutudøvelsens placering i sundhedsvæsenets forskellige organiseringer samt på forståelse for, hvordan fysioterapeuten kan påvirke professionsudøvelsen på det organisatoriske plan samt medvirke til koordinering og ledelse af sundhedsindsatser. Læringsudbytte Den studerende kan Viden 1. Redegøre for elementer af sundhedspolitiske og økonomiske strukturer i relation til sundhedsydelser i et nationalt, internationalt og/eller globalt perspektiv 2. Redegøre for professionens anvendelse af informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi i relation til udvalgte områder fra egen profession 3. Redegøre for standarder for patientsikkerhed, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til fysioterapeutiske professionsområder og aktiviteter 4. Redegøre for modeller og metoder til evaluering, kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og dokumentation, herunder at redegøre for innovation som metode til forandring og udvikling af praksis Færdigheder 5. Analysere egen professions opgaver i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæs- 18

19 sigt perspektiv 6. Udvælge, anvende og begrunde modeller, metoder og standarder til kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og evaluering 7. Udvælge og anvende og vurdere udvalgte kliniske målemetoder i relation til diagnosticering, klassifikation og prognostiske forhold samt ændringer over tid 8. I samarbejde med borgeren vurdere behov for hjælpemidler og sundhedsteknologiske løsninger med henblik på at understøtte og fremme borgeren funktionsevne samt deltagelse i samfundet 9. Anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi med udgangspunkt i borgerens ressourcer 10. Understøtte kontinuerlig udvikling gennem inddragelse af teori og relevant forskningsbaseret viden Kompetencer 11. Selvstændigt indgå i komplekse situationer og i samarbejde med øvrige sundhedsprofessionelle at inddrage evaluering, dokumentation og kvalitetssikring 12. Selvstændigt at håndtere og tage ansvar for udførelse, formidling og ledelse i forhold til udredning, diagnostik, behandling og genoptræning, sundhedsfremme, optimering af sundhed, samt forebyggelse og rehabilitering 13. Selvstændig indgå i en situationsbestemt terapeutisk relation til borgercentrerede ydelser med udgangspunkt i gældende etiske retningslinjer, patientsikkerhed samt krav til journalføring og identificere og håndtere de etiske dilemmaer, der opstår under professionsudøvelsen 14. Håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter 15. Håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb 16. Håndtere og påtage sig anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst 17. Håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Prøve 1. Ekstern, individuel, klinisk/praktisk prøve (15 ECTS) 2. Intern, individuel, teoretisk skriftlig prøve (15 ECTS) Bedømmelserne er individuelle og bedømmes begge efter 7-trinsskalaen (jævnfør bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse) Forudsætning for at gå til prøve Der kan være forudsætningsgivende læringsaktiviteter, der skal være afleveret og godkendt for at gå til semesterprøver. Disse er angivet i semesterbeskrivelsen. 19

20 7. semester ECTS fordeling Teoretisk undervisning: 30 ECTS fordelt mellem Valgfrit element 10 ECTS og BA projekt 20 ECTS Temabeskrivelse Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling 30 ECTS Semesteret/uddannelsens valgfrie element orienterer sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt eller internationa lt plan. Fokus er på faglig fordybelse kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner og/eller internationale aspekter af fagudøvelsen. Bachelorprojektforløbet orienterer sig mod systematisk fordybelse forankret i en faglig problemstilling fra praksisfeltet. Bachelorprojektet fordrer selvstændig undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med indsamling og inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Fokus er på deltagelse i udvikling, igangsættelse og udførelse samt dokumentation og formidling af forsknings-, udviklings- og projektarbejde og kvalitetsudvikling af faglige problemstillinger både teoretisk og i praksis. Læringsudbytte Den studerende kan: Viden 1. Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans. 2. Redegøre for og reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv. 3. Redegøre for og reflektere over videnskabsteori, forskningsmetoder og modeller til evaluering, kvalitetssikring og udvikling samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i praksis. 4. Reflektere kritisk over implementering af ny viden frembragt i sundhedsvidenskabelig forskning samt i professionens kliniske forskning. Færdigheder 5. Demonstrere søgning og udvælgelse af forskningsbaseret viden i specifikke databaser. 20

21 6. Anvende og kritisk forholde sig til national og international forskningsbaseret viden. 7. Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder for dataindsamling, databearbejdning og beskrivelse af data. 8. Anvende grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling og dokumentation af fysioterapi. 9. Anvende og argumentere for relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i udviklings- og forskningsarbejde. Kompetencer Prøve 10. Vurdere og integrere forskningsetiske principper i forbindelse med udviklings- og forskningsarbejde. 11. Selvstændigt analysere professions og forskningsbaseret viden i professionelle sammenhænge og anvende og deltage i forsknings- og udviklingsarbejde inden for fysioterapeutiske professionsområder. 12. Selvstændigt kunne anvende og integrere national og international forskningsbaseret litteratur samt resultater med henblik på at integrere disse i udvikling af professionen. 13. Vurdere og påtage sig ansvar for kvalitetsudvikling. Ekstern, individuel, mundtlig prøve (30 ECTS), heraf valgfrit element 10 ECTS Bedømmelsen er individuel og bedømmes begge efter 7-trinsskalaen (jf. BEK om karakterskala og anden bedømmelse) Forudsætning for at gå til prøve Der afleveres en forudsætningsgivende læringsaktivitet i forbindelse med det valgfrie uddannelseselement (10 ECTS). Aflevering og godkendelse af denne er en forudsætning for at gå til semesterprøven på 7. semester. 21

22 6.2 Uddannelsens prøver Oversigt over Censur Prøveform og tilrettelæggelse Bedømmelse ECTS uddannelsens prøver 1. semester Intern Individuel, mundtlig, teoretisk/praktisk 7-trinsskala semester Intern 2.1 Individuel, mundtlig, teoretisk/praktisk 7-trinsskala Anatomi: Individuel 3. semester Intern 3.1 Individuel, mundtlig, teoretisk/praktisk 10 7-trinsskala semester Ekstern 3.2 Fysiologi og ernæringslære: Individuel, mundtlig 4.1 Individuel, mundtlig, teoretisk/praktisk 10 7-trinsskala Patologi og farmakologi: Intern Multiple choice, individuel 5. semester Intern 5.1 Individuel, mundtlig klinisk / praktisk 5.2 Gruppeprøve, mundtlig teoretisk 6. semester Ekstern 6.1 Individuel, teoretisk/skriftlig 6.2 Individuel, klinisk /praktisk 7. semester Ekstern Individuel, mundtlig, teoretisk, på baggrund af projekt Heraf valgfrie element (10 ECTS og Bachelorprojekt 20 ECTS) 10 7-trinsskala trinsskala trinsskala Forudsætninger for at gå til prøve 1. At have fået godkendt de for semesteret tilknyttede forudsætningsgivende læringsaktiviteter. Gennemførelse af læringsaktiviteter skal ske til den i læringsaktiviteten angivne deadline. Har den studerende jævnfør de for den enkelte læringsaktivitet beskrevne formkrav ikke fået godkendt læringsaktiviteten, kan den studerende ikke deltage i prøven og har brugt et prøveforsøg. Den studerende kan gå til re-prøve, når denne udbydes, efter godkendelse af læringsaktiviteter/erstatningsopgave. 2. At have afleveret opgaver eller projekter, der indgår i prøven som enten eksaminationsgrundlag og/eller bedømmelsesgrundlag. 22

23 3. At have opfyldt deltagelsespligt på 80 procent i de deltagelsespligtige aktiviteter. Opfylder den studerende ikke deltagelsespligten, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende kan søge dispensation, om at få lov til at aflevere en erstatningsopgave, der ved godkendelse indstiller den studerende til re-prøve. 6.4 Bedømmelseskriterier For det enkelte semester henvises til læringsudbytte, der fungerer som bedømmelseskriterier. 6.5 Deltagelsespligt Der kan for dele af den teoretiske undervisning (færdigheds- og simulationstræning, samt introduktion til klinisk undervisning) være et deltagelseskrav som forudsætning for deltagelse i prøver. Vedrørende deltagelsespligt i den kliniske undervisning se punkt Evt. formkrav ved skriftlige prøver Formkrav til den enkelte prøve fremgår af semesterbeskrivelser. 6.7 Anvendelse af hjælpemidler til prøven Mulig anvendelse af hjælpemidler ved prøver angives i semesterbeskrivelser. 7. Klinisk undervisning 7.1 ECTS omfang Uddannelsen indeholder klinisk undervisning i et omfang på 42 ECTS-point, fordelt som vist i nedenstående tabel. Den studerendes kliniske tid beregnes 30 timer / 1½ ECTS. Den studerende arbejdstid pr 1½ ECTS beregnes som fuldtidsstudie med cirka 40 timer per uge Klinisk undervisning i uddannelsen Antal Omfang Kliniske timer Studieaktivitet Placering i uddannelsen ECTS 1. semester 1 1 uge semester 4 2 uger semester 12 8 uger semester 10 7 uger semester uger I ALT uger Læringsudbytte Læringsudbytte for den kliniske undervisning er baseret på det respektive semesters læringsudbytte for viden, færdighed og kompetencer. Der henvises til semesteroversigterne. 2 EVA 2014: ECTS På de videregående uddannelser. Evalueringsrapport. 23

24 7.4 Antal prøver i klinisk undervisning Intern/ekstern Prøveform ECTS 5. semester Intern Klinisk praktisk semester Ekstern Klinisk praktisk Regler for gennemførelse af klinisk undervisning Den kliniske undervisning finder sted på regionale, kommunale og private institutioner, herunder klinikker samt andre relevante institutioner, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen (eller Fysioterapeutuddannelsen, UCC) efter gældende regler: - Udbyder fysioterapi inden for fagets kerneområder og kan tilbyde de studerende direkte kontakt med patienter/borgere med henblik på at lære at planlægge, yde og vurdere den samlede fysioterapeutiske indsats - Har en klinisk underviser, der superviserer og underviser de studerende. Den kliniske underviser er fysioterapeut og har som minimum pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse - Medarbejdere og ledelse er anerkendende over for, at arbejdspladsen tilbyder uddannelse - Har fysiske rammer med plads til de studerendes praksisudøvelse, IT-adgang og mulighed for anvendelse af internet Den kliniske undervisning er obligatorisk og gennemførsel stiller krav til opfyldt deltagelse i forudsætningsgivende læringsaktiviteter samt minimum 80 procent fremmøde samlet på 1. og 2. semesters kliniske forløb samt 90 procent fremmøde for hvert af de kliniske forløb på og 6. semester. For detaljeret beskrivelse se klinisk håndbog. Er forudsætningsgivende læringsaktiviteter og opfyldelse af deltagelsespligt ikke indfriet, kan den studerende ikke deltage i semesterprøven, og den studerende har da brugt et prøveforsøg. For at blive indstillet til prøven skal den studerende ansøge uddannelsen om indhentning af manglende klinisk undervisning svarende til opfyldelse af fremmødeprocent samt have gennemført forudsætningsgivende læringsaktiviteter. 7.6 Tidsmæssig placering af klinisk undervisning, herunder prøver Antal Prøver Placering i uddannelsen ECTS 1.semester 1 2.semester 4 4.semester 12 5.semester 10 X 6.semester 15 X I ALT 42 24

25 8. Tværprofessionelt element i uddannelsen De tværprofessionelle uddannelseselementer omfatter 20 ECTS, der i uddannelsesforløbet har en stigende progression såvel fagligt som didaktisk. På 1. semester fokuseres på relationen mellem borger og sundhedsprofessionel samt den kontekst, mødet er situeret i. På 2. semester flyttes fokus mod en række forskellige tiltag i forhold til borger og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge for i 4. semester at have udfordringer og innovative tiltag i relation til disse som centrale tematikker. Dette indebærer, at der indledningsvist etableres en forståelse af velfærdsprofessionernes virkeområde med et positivt og bredt sundhedsbegreb som grundlag, hvor det sundhedsfremmende perspektiv står centralt. Med det udgangspunkt sættes fokus på identificering af mere komplekse sundhedsproblematikker og sundhedsprofessionelle tiltag i et tværprofessionelt perspektiv. På 5. og i 6. semester arbejdes med tværprofessionelle elementer. Udgangspunktet er 4. semesters fokus på mere komplekse sundhedsudfordringer, sygdomssammenhænge og sundhedsprofessionelle tiltag i et tværprofessionelt perspektiv. Med afsæt i dette arbejdes med analyse og kritisk refleksion over såvel problematikker som mulige tiltag. Der lægges vægt på at arbejde innovativt med sundhedsprofessionernes udvikling af handlinger, der kan styrke de tværprofessionelle indsatser med borgeren og dennes sundhed i centrum. 8.1 Indhold Velfærdsprofessionernes virkefelt og etiske grundlag Sundhedsvæsnets opbygning og lovgivning Sundheds- og sygdomsforståelser Kommunikation og relationer; anerkendende kommunikation, det sansede møde og samarbejdsrelationer Sundhedsfremme- og forebyggelse Sundhedspædagogik og psykologi Folkesygdomme og social ulighed i sundhed Innovation og informations- og velfærdsteknologi Videnskabelige metoder som introduktion til det problemorienterede projektarbejde på 5. semester Tværprofessionalitet i teori og praksis Tværprofessionalitet i relation til socioøkonomiske og kulturelle perspektiver Innovation samt velfærds- og informationsteknologi Deltagelses- og inddragelsesorienterede perspektiver i forhold til sundhedsprofessionel praksis Etiske perspektiver i forhold til professionsudøvelsen Samarbejdskompetencer, herunder konflikthåndtering Magt i et professionsperspektiv Videnskabelige metoder relateret til det problemorienterede projektarbejde 8.2 ECTS omfang Semester ECTS 1. 2,5 25

26 2. 2, I alt Læringsudbytte Læringsudbytte for det tværprofessionelle element udprøves som en del af semesterets samlede læringsudbytte. Særligt læringsudbytte relateret til tværprofessionelle elementer angives i læringsaktiviteterne. 8.4 Tidsmæssig placering i uddannelsen På 1. semester placeres det tværprofessionelle element i et sammenhængende forløb á seks til otte dages varighed umiddelbart efter studiestart På 2. semester placeres det tværprofessionelle element inden for semesterets første 2 måneder med en varighed á seks til otte dage På 4. semester placeres det tværprofessionelle element over 2 perioder. Første periode indgår i den kliniske undervisning, den anden er placeret som forberedelse til 5. semesters projekt På 5. semester placeres det tværprofessionelle element de første fem uger, som projektforløb På 6. semester indgår det tværprofessionelle element i den kliniske undervisning 8.5.Prøver Der afvikles forudsætningsgivende studieaktiviteter i såvel 1., 2., 4. og 5. semester. Tværprofessionelt element udprøves som del af semesterets samlede læringsudbytte. For at den studerende kan deltage i semesterprøve, skal den studerende ved afslutningen af et tværprofessionelt element, gennemføre en forudsætningsgivende aktivitet, der skal godkendes jævnfør beskrevne formkrav. Den forudsætningsgivende aktivitet er beskrevet under det enkelte semester. 9. Valgfrit element i uddannelsen Uddannelsen omfatter valgfrie elementer på 20 ECTS-point, hvoraf 10 ECTS-point er tilrettelagt i uddannelsens fællesdel på 3. semester, og 10 ECTS-point er tilrettelagt i uddannelsens institutionsspecifikke del på 7. semester. 9.1 Indhold De valgfrie elementer retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af sundhedsfaglig viden og praksis inden for borger/patientrettet arbejde med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge, nationalt eller internationalt. Valgfagene giver mulighed for faglig fordybelse inden for emner, som kan supplere eller uddybe temaer i uddannelsen, og som indeholder teoretiske, praktisk/kliniske elementer i mono- og/eller tværprofessionelle forløb. Det valgfrie element i 7. semester kan gennemføres på anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution. Søger den studerende udenlands, skal forløbet godkendes af egen uddannelse jævnfør retningslinjer for forhåndsmerit. 26

27 Den studerende har på 7. semester endvidere mulighed for at gennemføre det valgfrie element som Selvvalgt emne, hvor den studerende kan planlægge en studieaktivitet i ind- eller udland. Vælger den studerende dette, skal den studerendes emne og forløb godkendes af egen uddannelsesinstitution. Forløbet kan ske gennem en uddannelsesinstitution eller et af uddannelsen godkendt klinisk/praktik undervisningssted. Internationale studerende kan deltage i udbudte engelsksprogede valgfrie elementer på samme vilkår som UCC studerende. Den internationale studerende optjener ECTS point, ved gennemførelse og tilskrives merit af egen hjeminstitution. 9.2 Prøve Valgfrit element udprøves som del af semesterets samlede læringsudbytte. Den studerende skal ved afslutningen af et valgfrit element, gennemføre en forudsætningsgivende aktivitet, der skal godkendes jævnfør beskrevne formkrav, før den studerende kan deltage i semesterprøver. Den forudsætningsgivende aktivitet er beskrevet under det enkelte valgfrie element. Eksempelvis praktisk og/eller mundtlig fremstilling, skriftlig opgaveløsning og andet. Gennemfører en studerende sit valgfrie element på 7. semester på anden national uddannelsesinstitution, skal den studerende afslutte elementet jævnfør hjeminstitutionens retningslinjer. Læringsmål for de valgfrie elementer beskrives i beskrivelserne for de valgfrie elementer. 10. Bachelorprojektet Bachelorprojektet udgør 20 ECTS point og er placeret på 7. semester og afslutter uddannelsen Læringsudbytte Viden Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans Kan redegøre for og reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv Kan redegøre for og reflektere over videnskabsteori, forskningsmetoder og modeller til evaluering, kvalitetssikring og udvikling samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i praksis Reflektere kritisk over implementering af ny viden frembragt i sundhedsvidenskabelig forskning samt i professionens kliniske forskning Færdigheder Demonstrere søgning og udvælgelse af forskningsbaseret viden i specifikke databaser 27

28 Anvende og kritisk forholde sig til national og international forskningsbaseret viden Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder for dataindsamling, databearbejdning og beskrivelse af data Anvende grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling og dokumentation af fysioterapi Anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Anvende og argumentere for relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i udviklings- og forskningsarbejde Kompetencer Vurdere og integrere forskningsetiske principper i forbindelse med udviklings- og forskningsarbejde Selvstændigt analysere professions- og forskningsbaseret viden i professionelle sammenhænge og anvende og deltage i forsknings- og udviklingsarbejde inden for fysioterapeutiske professionsområder Selvstændigt kunne anvende og integrere national og international forskningsbaseret litteratur samt resultater med henblik på at integrere disse i udvikling af professionen Vurdere og påtage sig ansvar for kvalitetsudvikling 10.2 Tilrettelæggelse af professionsbachelorprojektet Temaet orienterer sig mod systematisk fordybelse forankret i en faglig problemstilling fra praksisfeltet. Bachelorprojektet fordrer selvstændig undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med indsamling og inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Fokus er på deltagelse i udvikling, igangsættelse og udførelse samt dokumentation og formidling af forsknings-, udviklings- og projektarbejde og kvalitetsudvikling af faglige problemstillinger både teoretisk og i praksis. Bachelorprojektet tager afsæt i en faglig problemstilling fra praksisfeltet og skal dokumentere den studerendes evne til selvstændigt at arbejde med professions- og forskningsbaseret viden og inddragelse af relevant teori og metode. Projektet afsluttes med et skriftligt produkt og en efterfølgende ekstern mundtlig prøve. Det skriftlige produkt udarbejdes i grupper på maksimalt tre studerende eller individuelt. Projektet kan udarbejdes mono- eller tværfagligt. Arbejdsformen i projektet skal give mulighed for forskellige metodiske tilgange inspireret af både forskningsprocessen, undersøgelsesmetoder i professionsfeltet og innovationsprocesser. 28

Fysioterapeutuddannelsen UCC Studieordning Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC

Fysioterapeutuddannelsen UCC Studieordning Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC Studieordningen trådte i kraft 01.08.2016, og er senest ændret og godkendt 03.07.2017 1 Historik vedrørende ændringer af studieordningen

Læs mere

Studieordning VIA Fysioterapeutuddannelsen

Studieordning VIA Fysioterapeutuddannelsen Studieordning VIA Fysioterapeutuddannelsen 2016 INDHOLD 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 2 Uddannelsens opbygning 6 2.1 Oversigt - uddannelsens

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 3. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 3. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 3. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Opdateret 23. januar Studieordning Professionsbachelor i Fysioterapi

Opdateret 23. januar Studieordning Professionsbachelor i Fysioterapi Opdateret 23. januar 2018 Studieordning 2017 Professionsbachelor i Fysioterapi Indhold 1. Uddannelsens studie - og faglige miljø... 5 2. Uddannelsens opbygning og overordnede indhold... 6 2.1 Fælles national

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Studieordning VIA Fysioterapeut- uddannelsen

Studieordning VIA Fysioterapeut- uddannelsen Studieordning VIA Fysioterapeut- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 14. august 2018 og gælder fra 27. august 2018. INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Professionsbachelor i Fysioterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Professionsbachelor i Fysioterapi - studieordning

Professionsbachelor i Fysioterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Professionsbachelor i Fysioterapi - studieordning Professionsbachelor i Fysioterapi Studieordning Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 5. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 5. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 5. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen

Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Rev. D. 21.12.16 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold...4 2. Uddannelsens formål og mål

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi BEK nr 503 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 01.02.2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

STUDIEORDNING FYSIOTERAPEUT- UDDANNELSEN. Gældende fra 1. august 2019

STUDIEORDNING FYSIOTERAPEUT- UDDANNELSEN. Gældende fra 1. august 2019 STUDIEORDNING FYSIOTERAPEUT- UDDANNELSEN Gældende fra 1. august 2019 Senest revideret 10. maj 2019 FORORD Kære fysioterapeutstuderende Fysioterapeutuddannelsens ambition er at uddanne fysioterapeuter,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester

Semesterbeskrivelse 6. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 6. semester 14.08.2018 1 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen 7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen Efteråret 2019 Hold BSE16 Kolofon Dato 08.08 2019 Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Studieordning 2016 Fysioterapeut

Studieordning 2016 Fysioterapeut Studieordning 2016 Fysioterapeut 1 Indhold 1.0 Indledning... 4 2.0 Uddannelsens formål og opbygning... 4 2.1 Dimittendprofil... 5 2.2 Formål og bekendtgørelsestekst... 5 2.3 Overblik over uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen

Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Revideret 18.08.17 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold...5 2. Uddannelsens formål og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 7. semester Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Rev. August 208 TS 289987 Indhold. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

Professionsbachelor i Fysioterapi

Professionsbachelor i Fysioterapi Professionsbachelor i Fysioterapi Studieordning 2016 (Gældende for studieåret 2016-2017) 1. 1.1 2. 2.1 2.2 3. 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7. 7.1 7.2 7.3 Forord... 4 Refleksiv praksislæring og studieaktivitetsmodellen...

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen. 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner 1 Klinisk undervisning/praktik 6. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1) BEK nr 804 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Godkendt den 8.7.16. 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål fra Bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

4. semester - praktikbeskrivelse

4. semester - praktikbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 4. semester - praktikbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner 1 Klinisk undervisning/praktik 6. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS Semesterbeskrivelse 3. 4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS Semesterbeskrivelse 3.4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC. Studieordningen trådte i kraft d og er senest ændret d

Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC. Studieordningen trådte i kraft d og er senest ændret d Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordningen trådte i kraft d. 1.8.2016 og er senest ændret d. 28.6.2018. 1 Indhold 1 Indledning... 4 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning...

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.11.2013 Modulbeskrivelse modul 9 justeret 27.06.2016, pebe, heng)

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 3. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb På dette semester kommer du til at arbejde med patient-/borgerforløb

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse 6. Semesterbeskrivelse Tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Temaer

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 7. semester Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Institut for sundhedsuddannelse 3 7. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1.

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

1. semester Psykomotorik krop og psyke

1. semester Psykomotorik krop og psyke 1. semester Psykomotorik krop og psyke Psykomotorikuddannelsen Campus Nordsjælland August 2018 Semesterbeskrivelse 1 30 ECTS point Semestret begynder 1. september Gældende for efterårssemestret 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse 6. Semesterbeskrivelse Tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner Efterårssemestret 2018

Læs mere