Plan for bæredygtig byudvikling i Roskilde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for bæredygtig byudvikling i Roskilde Kommune 2007-2012"

Transkript

1 i Roskilde Kommune

2 December 2006 J.nr.: P21 Sagsid: Planen er udarbejdet af en projektgruppe i Teknisk forvaltning Køgevej 80 Telefon Kontaktperson: Peter Krarup, Telefon , Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Resultater af evaluering af Byøkologisk Plan... 5 Nye fokusområder... 5 Formål... 5 Målsætninger... 6 Projekter til en bæredygtig udvikling... 7 Projektnr. 1 Bæredygtig lokalplan...7 Projektnr. 2 Bæredygtig udbudsmateriale og byggeri...8 Projektnr. 3 Bæredygtig byggevejledning...9 Projektnr. 4 Information om Bæredygtig dagligdag...10 Projektnr. 5 Bæredygtigt kommunalt byggeri...11 Projektnr. 6 Bæredygtig drift og vedligeholdelse af kommunale institutioner...12 Projektnr. 7 Bæredygtig byggemodning...13 Projektnr. 8 Bæredygtigt erhvervsliv...14 Projektnr. 9 Bæredygtigt netværk...15 Side 3

4 Indledning Roskilde kommune har som led i sin Agenda-21 strategi, siden 2001 haft en Byøkologisk Plan, der har været grundlag for byøkologiske initiativer i byudviklingen i Trekroner. Flere af kommunens administrative afdelinger er involveret i realisering af planen i den hidtidige udbygning i den vestlige del af Trekroner, og det er der kommet gode resultater ud af. Udbygningen i Trekroner er gået stærkt og i 2003 blev de første skridt taget til den fortsatte byudvikling i Trekroners østlige del. Samtidig blev indsatserne for byøkologiske initiativer evalueret og de viste, at der er gode muligheder for at tage mange bæredygtige initiativer indenfor rammerne af kommunens arbejdsopgaver og at mål og arbejdsmetoder kan forbedres ved den fremtidige udbygning og drift i hele kommunen. Der forestår i 2007 og fremover en stor udbygning på Roskilde kommunes arealer i Trekroner, Hyrdehøj, Kristiansminde, Svogerslev og Viby, hvor der er plads til mange hundrede boliger. Endvidere skal der byggemodnes og opføres skoler og institutioner, ligesom de eksisterende kommunale bygninger skal vedligeholdes. Denne nye plan for bæredygtig byudvikling i Roskilde kommune beskriver 9 projekter der, indenfor disse arbejdsområder, fastlægger hvordan kommunens indsats for en bæredygtig udvikling kan indarbejdes i det forestående arbejde fra planlægning til realisering og drift af byggemodning og byggeri. Side 4

5 Resultater fra evalueringen af Byøkologisk plan Projekterne, der er gennemført i den vestlige del af Trekroner, spænder over alle faser i byudviklingen fra den indledende lokalplanlægning over byggemodningen til beboerne tager arealer og byggeri i brug. Evalueringen viser, at der er opført byggeri med bedre materialer, mindre energiforbrug og bedre udearealer. Der er sket en øget anvendelse af regnvand lokalt, der er udført byggemodning med genbrugsmaterialer og mere holdbare materialer, der er sat fokus på bæredygtige elementer ved byggeri på storparceller. Endelig har der været kommunikation med nye beboere om bæredygtige initiativer i deres område og kommunen har deltaget i internationale projekter om bæredygtig byudvikling. Evalueringen viser også, at udformningen af projekterne og arbejdsmetoderne både kan forbedres og forenkles. På den baggrund indeholder planen følgende nye fokusområder: Ved byggeri på storparceller, følges der op på gennemførelse af de bæredygtige elementer fra udbudskataloget, der er indgået i købstilbudet Ved udbud af grunde til parcelhuse bør det overvejes at vurdere tilbudenes omfang af bæredygtige elementer, som det i dag bruges ved udbud af grunde til storparceller. Forvaltningens bygningsdrift kan indarbejde bæredygtige initiativer ved ombygninger og drift af kommunens ejendomme. Der kan afholdes møder med de nye beboere, hvor der samles information om de bæredygtige emner, der er relevante indenfor det pågældende boligområde Αrbejdsmetoder og emner, der ikke er relateret specifikt til udviklingen i Trekroner, kan med stor gavn kan benyttes af andre og i hele kommunen Εrfaringer med bæredygtig udvikling kan også udbredes til erhverv, fx på dialogmøder. Kommunens byggemodning skal medvirke til, at der ved byggemodningsarbejder anvendes bæredygtige løsninger. Deltagelse i nationale og internationale (EU-) projekter, kan udbrede kendskab til midler og metoder for at anvende bæredygtige løsninger i planlægning, anlæg, byggeri og drift. Side 5

6 Formål Planens miljømål er videreført fra Byøkologisk plan og er at: 1. Begrænse ressourceforbruget, 2. Begrænse miljøbelastningen, 3. Øge naturindholdet i kommunen, Formålet er at gøre Roskilde: Sundere og sikrere Grønnere og mere miljøvenlig Mindre resurseforbrugende og forurenende Mere levende og smukkere Målsætninger Planens formål indebærer behov for at fastsætte mere detaljerede målsætninger for en bæredygtig udvikling, inden for de arbejdsområder, der er omfattet af byudvikling fra planlægning til færdigt byggeri. I denne plan er valgt de målsætninger, hvor borgere, erhvervsliv, foreninger og kommunens administration, i det daglige kan bidrage til opfylde målene ved at gennemføre eller deltage i planens projekter. Det er planens sigte at: Byområder indeholder muligheder for fællesskab omkring aktiviteter og rekreation. Eksisterende natur og vådområder bevares for at forbedre naturindholdet i byen. Regnvand anvendes til at forbedre vådområder som levesteder for flora og fauna samt skabe rekreative muligheder i boligområderne. Byggemodningen udføres med materialer, der tager hensyn til resurseforbruget, lokal natur og miljø og anvender genbrugsmaterialer Bygningers energiforbrug reduceres ved at opfylde nye krav til byggeriets nettoenergiforbrug til rumvarme. Det kommunale byggeri har høj kvalitet og anvender miljøvenlige løsninger i stil med kravene til privat boligbyggeri. Der er mulighed for energiforsyning baseret på vedvarende energi og selvforsyning i byggeriet Bygningsmaterialer ikke belaster indeklimaet eller omgivelserne ved anvendelse eller bortskaffelse. Affaldsmængderne begrænses ved kildesortering, kompostering og genanvendelse af brugsgenstande. Stationsnærhed udnyttes til at fremme kollektiv transport og cykler. Der skabes sikre trafikløsninger, herunder et velfungerende stinet som alternativ til privatbilisme Kommunen får ny viden om bæredygtige løsninger og arbejdsmetoder ved at deltage i netværk og udviklingsprojekter. Side 6

7 Projekter til en bæredygtig udvikling 1. Bæredygtig lokalplan I lokalplanerne skal de bæredygtige elementer, der er mulige at indarbejde i kraft af planloven indarbejdes i lokalplanen i forhold til de lokale muligheder og den ønskede bebyggelse. I følge loven kan lokalplanen indeholde bestemmelser om arealanvendelsen og -bearbejdningen samt byggeriets udformning og placering samt beplantningen. På den baggrund er der i lokalplanlægningen behov for at være særligt opmærksomhed på at: Fastholde eksisterende landskabstræk Fastholde særlig beplantning, vandløb, grøfter, vådområder etc. Placere byggeri af hensyn til at give velfungerende byrum og udnytte solenergi Udforme byggeri så der er mulighed for lave tage med Sedumvegetation Give mulighed for at anvende regnvand som et aktiv i området Sikre mulighed for fælleshus og nyttehaver til at skabe netværk Reservere plads til genbrug og affaldssortering, samt kompostering Give bymæssig tæthed og velfungerende rekreative rum Sikre arealer til beplantning, der fremmer fauna og spredningskorridorer Give mulighed for at etablere trafiksikre veje og stier Ansvarlig: Plan- og byggesagsafdelingen, Planafsnittet Side 7

8 2. Bæredygtig udbudsmateriale og byggeri Ved udbud af kommunal jord til bebyggelse er der mulighed for at stille krav om bæredygtige elementer i tilbudet. Ved udbud til boliger på tre storparceller har der været anvendt et katalog med en række bæredygtige emner, hvor tilbudsgiveren skulle redegøre for i hvilken omfang tilbudet indeholdt de angivne emner. Det anvendte katalog er revideret udfra de skærpelser der bl.a. er sket på baggrund af EU s nye energirammedirektiv og efterfølgende tillæg til bygningsreglementet, der begrænser nettovarmebehovet i nye boliger. Kataloget kan naturligt anvendes på de kommende udbud af storparceller og udvalgte dele af det også ved salg af parcelhuse. Parcelhuse sælges til højestbydende men kataloget kan ledsage udbudsmaterialet, så tilbudsgiverne på samme måde som ved storparceller kan redegøre for projektets indhold af bæredygtige elementer. Ved udbud af 11 grunde til byggeudstillingen i Trekroner, resulterede udbudet i, at de indkomne tilbud indeholdt Svanemærkede huse. Disse resultater kan bruges ved at krav om Svanemærkning kan indarbejdes i fremtidige udbud af parcelhuse. Ansvar: Udbud: Plan- og byggesagsafdelingen, Planafsnittet Projektvurderinger: Natur- og miljøafdelingen Katalog over bæredygtige elementer ved udbud Omfanget af bæredygtige elementer i byggeriet dokumenteres af uvildig instans Der er projektgranskning, tilsyn og opfølgning på byggeriet, herunder tæthedsprøvning Der udarbejdes driftvejledning på teknik og der følges op på resurseforbrug Regnvand opsamles og anvendes i vaskemaskiner, til havevanding mv. Regnvand anvendes til nedsivning, etablering af vådområder, bevoksning mv. Der etableres fælleshus med vaskeri, grønt areal og naturlegeplads Eksisterende terræn og beplantning bevares og anvendes i bebyggelsen Områdets fremtidige vegetation øges i forhold til de eksisterende muligheder (Biofaktor større end 1) Der anvendes miljømærkede materialer PVC og trykimprægneret træ anvendes ikke Ydermaterialer ydes en konstruktiv beskyttelse Byggeriet er Svanemærket og/eller BEAT-vurderet Der er afsat plads til (fælles-) kompostering af områdets grønne affald Genbrugsplads etableres til genbrug af anvendelige brugsgenstande Til tørring af tøj er der lavet en udendørs overdækket plads Byggeriet opfylder lavenergiklasse 2 Byggeriet opfylder lavenergiklasse 1 Byggeriet opfylder krav til Passiv-hus Elforbrugende apparater er A-mærkede og der er ingen tørretumblere Passiv solvarme udnyttes uden at der opstår overophedning Der etableres balanceret ventilation med 80 % varmegenvinding Ventilationsanlæg har et maksimalt elforbrug på 30 W pr. bolig Solceller i byggeriet leverer min. 10 % af elforbruget Solfangere leverer min. 60 % af varmeforbruget til varmt vand Udendørs belysning anvender lavenergipærer og bevægeaktivieret punktbelysning Side 8

9 3. Bæredygtig byggevejledning Ved igangsættelse af de første parcelhusbyggerier i Trekroner i 1999 blev der udarbejdet en vejledning til de kommende ejere, som med baggrund i lokalplanen beskrev, hvordan byggeriet kunne udføres. Vejledningen havde til formål, at orientere om reglerne på en enkel og overskuelig måde, samt give eksempler på konkrete løsninger. På tilsvarende måde kan der udarbejdes en vejledning til nye grundejere i, hvordan deres byggeri kan gøres mere bæredygtigt. Vejledningen kunne indeholde eksempler på, hvordan byggeri, beplantning og udearealer kan udformes mere bæredygtigt, men også hvordan den efterfølgende drift og vedligeholdelse kan gøres bæredygtig, fx. ved at undgå sprøjtegifte, etablere kompostering mv. Ansvar: Plan- og byggesagsafdelingen, Planafsnittet Den Grønne Bygherrevejledning Den viste vejledning er fra Det Økologiske Råd og findes på: Side 9

10 4. Information om Bæredygtig dagligdag I Trekroner vest har der som forsøg været givet tilbud til beboere om at afholde et eller flere orienteringsmøder om byøkologiske muligheder ved drift og anlæg af byggeriet, haver, fællesarealer og affaldshåndtering. Der har været holdt møder i et parcelhusområde og en andelsforeningen, og der er en positiv interesse, forudsat at emner og tidspunkt tilpasses beboernes særlige ønsker og behov. Det er oplagt at bygge videre på disse erfaringer. I følge Agenda 21-planen er det en aktivitet at inspirere, informere og rådgive i planlægnings-, projekt- og indflytningsfasen om bæredygtighed inden for: Affaldshåndtering Placering og indretning af bygninger Daglige rutiner omkring brug af el, vand og varme i driften af bygninger Grønne regnskaber Indretning og drift af grønne områder Målsætningen er at øge kildesorteringen og begrænse affaldsmængderne, samt øge hjemmekompostering. Desuden er det målsætningen at begrænse ressourceforbruget samt anlægge bæredygtige rekreative arealer.. Inspiration og rådgivning, samt vurdering af mulighederne for bæredygtig udvikling, er vigtige opgaver, som kan indpasses som en del af arbejdet både i lokalplangrupper, i projektgrupper i forbindelse med større byggesager, ved orienteringsmøderne om grundsalg og byggesagsbehandling eller efterfølgende. Ansvar: Natur- og miljøafdelingen Side 10

11 5. Bæredygtigt kommunalt byggeri Ved etablering af nye kommunale byggerier fx. institutioner og skoler er der mulighed for at indarbejde mere bæredygtige løsninger i byggeriet. Der findes forskellige metoder til at projektere byggerierne miljømæssigt optimalt og vurdere økonomien i et totaløkonomisk perspektiv af hele byggeriets levetid. I den hidtidige udbygning er både den nye skole og flere institutioner opbygget med særlige bæredygtige elementer. Det har betydet ekstraudgifter i anlægsfasen men der er også udsigt til besparelse i drift og vedligeholdelsesfasen. Der er taget udgangspunkt i mulighederne i det enkelte byggeri og i de kommende byggerier vil der på samme måde i hver enkelt sag blive vurderet, på hvilke områder der kan gøres en indsats. Ansvar: Bygningsafdelingen Børnehuset Vanddråben i Trekroner Side 11

12 6. Bæredygtig drift og vedligeholdelse af kommunale byggerier Ved driften og vedligeholdelsen af kommunens bygninger er der mange muligheder for at gennemføre mere bæredygtige løsninger, der sikrer at byggerierne kan fungere mere hensigtsmæssigt og resurseøkonomisk. Især ved om- og tilbygninger og større forandringer i bygningerne er det oplagt at anvende de nyeste erfaringer for bæredygtigt byggeri. Ved miljøtjekkene, der udføres på 8-10 kommunale adresser årligt, rådgives om bæredygtig adfærd og energirigtig bygningsdrift. Det er også her der vil kunne konstateres en forbedret omkostning ved bygningens drift og vedligeholdelse samt hyppighed for indgreb. Der er følgende ideer til konkrete initiativer i den fremtidige drift og vedligeholdelse samt ved bygningsforandringer: Friskluft tilførsel: Individuel mulighed for udluftning/gennemskylning via store oplukkelige vinduesarealer (Hybrid vent). Hvor der er krav om mekanisk ventilation skal denne være VAV med zone styring (til/fravalg) evt. kombineret med CO2 måling. Valg af byggematerialer/udformning/placering: Om muligt skal man forsøge at kombinere disse ting således at bygningen om vinteren holder på varmen og om sommeren ikke/er længe om at optage varme, med mulighed for underkøling om natten. Varme: Ønskes høje gulvtemperaturer skal der inden der vælges gulvvarme drøftes om ikke isolering kombineret med gulvkonstruktion og gulvbelægningen kan klare opgaven selvfølgelig i samspil med radiatorer. Dette fordi der herved gives mulighed for øjeblikkelig individuel komfortregulering af temperaturen i rummet. Radiatorer/varmeanlæg skal designes til stor afkøling og der skal være et passende antal varmesløjfer som modsvare bygningens rumopdeling/orientering i.f.t. solindfald. Brugsvand: Solvarme kan med fordel benyttes hvor der er et jævnt forbrug af varmtvand. Varmtvandsbeholder skal dim. efter mindste fællesnævner og udformes så stor afkøling opnåes. Derved sikres også god lagdeling og minimerer risiko for legionella. EL: Lavenergi belysning fordelt på flere lystændinger således at der i f.eks. fællesrum kan slukkes alt efter solindfald. Styring: Tekniske anlæg styres via CTS. Roskilde Forsyning er pt. igang med at etablere fjernaflæsning af deres energimålere. Hvis disse data, på timebasis bliver gjort tilgængelige vil den enkelte energiansvarlige få et fantastisk værktøj til at kunne efterspore energispild. Ansvar: Bygningsafdelingen. Side 12

13 7. Bæredygtig byggemodning Ved planlægning af byggemodningsprojekterne tages der allerede i dag udgangspunkt i dels de eksisterende naturforhold på stedet, dvs. eksisterende terræn, jordbundsforhold og hydrologi samt eksisterende bevoksning, dels i den afledte anlægs- og driftsindsats. Ved projektering kan der yderligere tænkes i bæredygtighed i forhold til følgende parametre: anlæggets disposition, form og funktion, materialevalg, plantevalg, afvanding, jordhåndtering, byggeproces og driftsfase. Endelig skal den fysiske bæredygtighed vurderes i forhold til den afledte anlægs- og driftsøkonomi. For at få endnu mere fokus på projekternes bæredygtighed, bør de vurderes i forhold til biofaktoren, der som måltal beskriver, hvordan et givet anlæg placerer sig i biologisk sammenhæng i forhold til udgangspunktet. Biofaktoren giver mulighed for at sammenligne projektforslag for samme område. Det er målet, at byggemodningsprojekter som helhed kan siges at være miljømæssigt og økonomisk bæredygtige Ansvar: Park- og vejafdelingen, Forsyningsafdelingen Side 13

14 8. Bæredygtigt erhvervsliv I dag gennemføres der i forbindelse med lokalplanens udformning, myndighedsbehandlingen og forespørgsler fra bygherre/rådgivere en rådgivning om affaldshåndtering, kildesortering og affaldsgenbrug. Miljøvejlederen har der udover som arbejdsområde at yde inspiration og rådgivning i planlægnings- og projektfasen om bæredygtighed inden for områderne: - Affaldshåndtering - Placering og indretning af bygninger - Daglige rutiner omkring brug af el, vand og varme i driften af bygninger. Målsætningen er, at fremme af et bæredygtigt erhvervsliv ved blandt andet, at begrænse affaldsmængderne og begrænse ressourceforbruget. Inspiration og rådgivning omfatter præsentation af tjeklister samt vurdering af mulighederne for bæredygtig udvikling. Ansvar: Natur- og miljøafdelingen Side 14

15 9. Bæredygtigt netværk En væsentlig kilde til viden om bæredygtige løsninger er kendskab til de erfaringer, der opbygges både nationalt og internationalt. Flere kommuner er igang med at opføre nye byggerier og boliger, der lever op til lavenergistandarder og Svanemærkning og det breder sig også til Roskilde. Kommunens deltagelse i netværk og flere internationale (EU-) projekter, herunder InSolPlan (se nedenfor) har bidraget til at kvalificere indsatserne i den bæredygtige plan, vurdere realismen i projekterne og sprede viden om metoder og teknikker der fremmer bæredygtigt byggeri. Det er en betingelse for at gennemføre bæredygtige initiativer med succes, at der er sikkerhed for at initiativerne er på forkant med udviklingen og at der er underbyggede erfaringer. Som led i denne udvikling vil kommunen fortsat deltage i netværk og projekter, for at høste og videregive erfaringer indenfor området, herunder drøfte kommunens erfaringer med interesserede og vise rundt i Trekroner. Ansvar: Plan- og byggesagsafdelingen InSolPlan rapporten, der beskriver integration af solenergi i planlægningen Side 15

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Stenløse Syd. Stenløse Syd. På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse. af lav-energi huse

Stenløse Syd. Stenløse Syd. På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse. af lav-energi huse Stenløse Syd Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse På kommunalt initiativ etableres Danmarks største bebyggelse af lavenergi boliger Oplæg

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Stenløse Syd Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Willy Eliasen Viceborgmester Formand

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Byggeri af lavenergi i Egedal Kommune Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Jan Poulsen Specialkonsulent Egedal Kommune jan.poulsen@egekom.dk Byudvikling med omtanke 2003 Vækstområde

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Bæredygtighed og kvalitet

Bæredygtighed og kvalitet Anebjergspillet Skanderborg den 4. november 2008 Vision Den sunde og landskabelige by Anebjerg Bæredygtighed og kvalitet Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB Rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel Organisation/ virksomhed Målgruppe for projektet Kort beskrivelse

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt Projektleder Annette Egetoft Fakta om Amager Fælled Bykvarter Amager Fælled Bykvarter 2 Faser i projektet 3 Konklusion Vi kan

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management

Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management Den korte version Ikke ret meget! Grundlaget Bygningsreglementet kan styre ret meget men kun på nationalt plan

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven

Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven Notatet giver en oversigt over relevante bæredygtighedstemaer som der i dag ikke

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv

Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv Arkitektur og bæredygtighed i dansk boligbyggeri Konference i Dansk Arkitektur Center den 8. januar 2004 Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv Claus Pilvang, NIRAS 1 Claus Pilvang Regeringens

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1.

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 4. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 904, boligbebyggelse øst for Sabrovej i Sabro foreslås byggemodnet, udstykket og solgt

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede

Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede Ole Alm ole@detgroennehus.dk www.detgroennehus.dk www.fremtidensparcelhuse.dk www.energitjenesten.dk Fremtidens Parcelhuse Initiativ: Agenda 21 Udvalget i Køge Kommune

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Lavenergi og fjernvarme

Lavenergi og fjernvarme Lavenergi og fjernvarme Hvorfor fjernvarme til lavenergibyggeri Hvad skal der til? Hvad betyder det for ejer? Hvad kan AVA/Århus Kommune gøre? Lavenergi og fjernvarme Lovgivning Paradokser Byggeteknik

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Hvidbog over indsigelser LP 615

Hvidbog over indsigelser LP 615 Hvidbog over indsigelser LP 615 Forslag til lokalplan 615 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Sofielund Skovvej i Tankefuld har været offentliggjort i 8 uger med frist den 28-07-2016. Der er modtaget

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i praksis

Miljørigtigt byggeri i praksis Miljørigtigt byggeri i praksis Præsentation ArkitektGruppen Hvorfor gik AG ind i lavenergibyggeri? Erfaringer lavenergibyggeri Stenløse Syd AGs holdning til lavenergibyggeri NU! Hvordan sikres lavenergibyggeris

Læs mere

Bæredygtig Bydel Studsgård Forsøgssted

Bæredygtig Bydel Studsgård Forsøgssted Bæredygtig Bydel Studsgård Forsøgssted Samarbejdspartnere: Cenergia, Peder Vejsig Pedersen, Sol-byg, Leif Ager, Fællesbo, Erik Lund, Knud Troelsen, Hjem A/S Sven-Ingvar Andersson, Landskabsarkitekt Green

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding De 2 storparceller som er under udstykning udbydes til salg i henhold

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere