Indholdsfortegnelse 1. BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af dagsorden BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af forretningsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af dagsorden... 2 2. BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af forretningsorden... 3 3."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af dagsorden BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af forretningsorden ORIENTERINGSSAG: Meddelelser ORIENTERINGSSAG: Budgetopfølgning Kulturtjenestens budget fremlægges. Status på Kulturtjenestens økonomi fremlægges BESLUTNINGSSAG: Udførelse af Visionsproces i Kulturtjenesten BESLUTNINGSSAG: Fastsættelse af dato, starttidspunkt og sted for generalforsamling og bestyrelsesmøder for det kommende år i Kulturtjenesten BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af oplæg om evaluering af Kulturtjenesten BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af kriterier for Kulturtjenestens udviklingspulje for aktører BESLUTNINGSSAG: Beslutning om hvordan i alt kr. fra den forhenværende Kulturtjeneste Lolland-Falster kan benyttes i Kulturtjenesten 2.0. til undersøgelse af reelle transportudfordringer hos dagtilbud og skoler Godkendelse af Kulturtjenestens projektplan INDSTILLING: At bestyrelsen godkender Kulturtjenestens projektplan. Se vedlagte rapport BESLUTNINGSSAG: Kulturtjenesten indskrevet i Den Ny Kulturaftale i Kulturregion Storstrøm BESLUTNINGSSAG: Skoletjenestens deltagelse i Kulturtjenesten INDSTILLING: At rammer og plan for samarbejde mellem Skoletjenesten og Kulturtjenesten drøftes og godkendes

2 BESTYRELSESMØDE I KULTURTJENESTEN DATO: STARTSSTIDSPUNKT: SLUTSTIDSPUNKT: STED: IDA BYRGE SØRENSENS KONTOR, SEKTOR FOR DAGTILBUD, KIDNAKKEN 5, 4930 MARIBO DELTAGERE: IDA BYRGE SØRENSEN, JAKOB MARTINSEN, LISBETH HØEG, JESPER KJÆRLUFF, ERIK THORLUND JEPSEN, ULLA SCHALTZ, POUL VESTERGAARD, SIGNE MARIE CHR.-DALSGAARD 1. BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af dagsorden INDSTILLING: At dagsordenen godkendes BESLUTNING: Dagsordenen er godkendt 2

3 2. BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af forretningsorden INDSTILLING: At følgende udkast til forretningsorden godkendes BESKRIVELSE AF SAGEN: I forbindelse med konstitueringen af Kulturtjenestens bestyrelse skal der jf. Kulturtjenestens vedtægter 6 stk. 3 fastsættes en forretningsorden for bestyrelsesmøderne. I Kulturtjenestens vedtægter 6 stk. 3 fremgår det, at bestyrelsen fastsætter forretningsorden. Følgende udkast til forretningsorden tager højde for vedtægternes bestemmelser 6 stk. 7: For at sikre at alle beslutninger forankres i repræsentantskabet, forpligtes bestyrelsesmedlemmerne til at informere og inddrage repræsentantskabets forskellige valggrupper før der træffes beslutning på bestyrelsesmøderne. Repræsentantskabet skal senest 12 dage før bestyrelsesmødet modtage henvendelse med vedhæftet dagsorden og bilag fra bestyrelsesmedlemmet og skal senest 5 dage inden mødet svare tilbage på bestyrelsesmedlemmets henvendelse. Følgende forretningsorden ønskes godkendt: Forretningsorden for Kulturtjenestens bestyrelse Kulturtjenesten, Bestyrelsesmøder Bestyrelsen afvikler sin virksomhed igennem møder. Bestyrelsesmøder afholdes min. hvert halve år i projektperioden 1. april marts Punkter til bestyrelsesmødets dagsorden indsamles senest 3 uger før bestyrelsesmødet og dagsordenen udsendes 14 dage før mødet. Mødeindkaldelse sker per . Det er Kulturtjenestens udviklingsansvarlige medarbejder, som i samråd med bestyrelsesformanden indkalder til mødet og står for mødeforberedelserne. Dagsordenen indeholder som minimum følgende punkter: Godkendelse af dagsorden Meddelelser Budgetopfølgning Punkter til drøftelse, beslutning eller orientering Evt. Mødeforløb For hvert bestyrelsesmøde vælges en mødeleder, som er mødets ordstyrer. For hvert møde vælges en referent, som står for at udføre mødets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokollen indeholder oplysninger om, (1) hvem der deltog på mødet, (2) referat af de beslutninger, der er truffet. Beslutningsprotokollen udsendes senest 14 dage efter mødet. Beslutninger Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig konsensus. Bestyrelsen har det endelige mandat og beslutninger, der træffes her, er gældende for Kulturtjenesten. 3

4 Den tilrettede forretningsorden er godkendt af Kulturtjenestens bestyrelse, BESLUTNING: Udkastet godkendes med tilføjelserne, at bestyrelsesformanden er mødeleder, og at den udviklingsansvarlige medarbejder tager referat. Dernæst tilføjes forretningsudvalgets procedurer for mødeafholdelse. Disse procedurer fastsættes på første forretningsudvalgsmøde. Det blev endvidere besluttet at der afholdes i alt 2 møder i forretningsudvalget om året. På det første forretningsudvalgsmøde godkendes en skabelon for sagsfremstilling på bestyrelsesmøderne. Derudover blev det besluttet, at et årshjul fremlægges på hvert bestyrelsesmøde, som viser planen for Kulturtjenesten et halvt år frem. 4

5 3. ORIENTERINGSSAG: Meddelelser Status på udvælgelse af tilforordnet Kulturambassadør til Kulturtjenestens bestyrelse: Kulturtjenestens formand har besluttet at udsætte udvælgelsen af en tilforordnet kulturambassadør indtil alle kulturambassadører i dagtilbud og skole i Vordingborg kommune er udvalgte. Processen med at udvælge kulturambassadører i Vordingborg Kommune på dagtilbudsområdet er igangsat og forventes afsluttet, december Status på Kulturtjenestens udvikling i perioden 1. april oktober 2014: KONTOR OG ANSATTE: I projektets første halve år har Kulturtjenesten gennemgået en rivende udvikling med udvidelse til Vordingborg. Kulturtjenesten er blevet etableret med i alt 3 nu veletablerede kontorer, i Kultur og fritid i Maribo, Borger og Branding i Guldborgsund og i Kultur og fritid i Præstø. En studentermedhjælper er blevet ansat 15 om ugen per 6. august KULTURAKTØRER: Alle deltagende kulturaktører i projektets første 3-årige periode har valgt at fortsætte i Kulturtjenesten og har underskrevet 3-årige medlemsaftaler. Dermed er Kulturtjenestens økonomi sikret i hele den 3-årige projektperiode. Derudover er i alt 5 nye aktører blevet medlem af Kulturtjenesten: Culthus, Avnø Naturcenter, Musikskolen i Vordingborg Kommune, Biblioteket i Vordingborg Kommune samt Museum Sydøstdanmark. KULTURAMBASSADØRER: I perioden fra 1. juli april 2014 var formidlings- og netværksaktiviteterne i Kulturtjenesten på et minimum. Derfor har der været behov for at genetablere kulturambassadørkorpset i Lolland og Guldborgsund kommuner. Kulturambassadører er blevet udvalgt i Vordingborg kommune. I alt 9 er blevet valgt, dvs. 1-2 per skoledistrikt. Den 18. september blev et introduktionsmøde for alle kulturambassadører på skoleområdet afholdt. Her deltog 34 kulturambassadører ud af 44 indkaldte. I alt 10 aktører deltog og etablerede kontakt og samarbejde med lærere og pædagoger. Der var både fra skoler og aktører meldinger om, at dagen var udbytterig. Der har været travlhed og nedskæringer på dagtilbudsområdet i Vordingborg. Dagtilbudsområdet i Vordingborg kommune har i slutningen af september påbegyndt udvælgelsen af kulturambassadører. WEBUDVIKLING: Kulturtjenesten har gennemført en brugerinddragelsesproces for at sikre, at Kulturtjenestens website udvikles så det passer til de behov som eksisterer hos målgrupperne dagtilbud og skole samt hos kulturaktørerne. Udviklingsprocessen har involveret kulturaktører, skole- og dagtilbudskonsulenter. Et færdigt website med en udvidet palet af muligheder for søgning, tilmelding, evaluering og statistik forventes færdigt, januar Det nye website udvikles i Drupal version 7 og udvikles i responsivt design, dvs. at det kan tilgås fra Iphone, Smartphone, Ipad og PC. Det nye website udvikles af Helium Web, som i forvejen hoster Kulturtjenestens web og har udviklet det nuværende website. UDVIKLINGSPROJEKTER: Kulturtjenesten har fra perioden april september taget del i følgende udviklingsprojekter: SkoleTour200, Vordingborgs fejring af Skolernes 200 års jubilæum, Herfra Min Verden Går, Planlægning af Storstrøms Kammerensembles koncertrække for dagtilbud. Skoletour200: Konceptudvikling, PR, pressemeddelelser og tilmelding af i alt 814 elever. Vordingborgs fejring af Skolernes 200 års jubilæum: Kulturtjenesten koordinerer i samarbejde med skoleforvaltningen kulturaktørernes 5

6 deltagelse på dagen. Herfra min Verden går ved Billedfabrikken: Udformning og Kvalitetssikring af PRmateriale, samt tilmelding af 16 skoleklasser og dagtilbud. Koncertrække ved Storstrøms Kammerensemble: Konsulent på projektplanlægning og PR-plan. DRIFT AF KULTURTJENESTEN: Kulturtjenestens website har i perioden 1. april september 2014 haft 1997 brugere fordelt primært mellem byerne, Nykøbing F., Nakskov, København, Vordingborg og Næstved. Kulturtjenesten har pt. 842 nyhedsbrevslæsere og 100 kulturambassadører tilknyttet. Tilmeldinger til Find Landskabet: I alt 9 klasser har foreløbig tilmeldt sig forløbet dette skoleår, dvs. i alt 170 elever. I skoleåret var antallet 0. UDFORDRINGER: Kulturtjenesten varetager dagligt opgaver indenfor PR og formidling af kulturaktørers kultur- og læringsaktiviteter og tager løbende initiativ til samarbejde og udvikling hvor skole, dagtilbud og aktører i Kulturtjenesten deltager. Men der er stor forskel på, i hvor høj grad de enkelte aktører benytter Kulturtjenestens muligheder, og dette gælder både for nye aktører og aktører, der har været med i en længere periode. Nogle af aktørerne ønsker, at Kulturtjenesten tager imod tilmeldinger til kultur- og læringsforløb. Dette gør Kulturtjenesten gerne, men processen er meget ressourcekrævende. I forbindelse med det ny website udvikles et modul, som muliggør online tilmelding og derved skulle processen blive lettere. Se bilag 1: STATUSOVERSIGT KULTURTJENESTEN OKTOBER

7 4. ORIENTERINGSSAG: Budgetopfølgning Kulturtjenestens budget fremlægges. Status på Kulturtjenestens økonomi fremlægges. Se bilag 2: Budget 2.0. Se bilag 3: Økonomi status BESLUTNING: Efter at Kulturtjenestens estimerede budget blev fremlagt blev det besluttet, at der udarbejdes et nyt revideret budget, som godkendes på første forretningsudvalgsmøde, hvor overskuddet figurerer anderledes, end det gør nu. Dernæst skal en ekstern revisor tilknyttes revisionen af Kulturtjenestens økonomi. Hvordan dette gøres, undersøges af Ida Sørensen. Det blev endvidere diskuteret, hvordan Kulturtjenestens overskud bedst forvaltes, da det både skal sikre alle deltagende parter økonomisk i et helt særligt og usandsynligt tilfælde af et ophør af Kulturtjenesten og dels også kan være med til at skabe udvikling i Kulturtjenesten såfremt dele af overskuddet bringes i spil. 7

8 5. BESLUTNINGSSAG: Fastsættelse af honorar for afholdelse af oplæg om Kulturtjenesten i andre kommuner INDSTILLING: At bestyrelsen godkender følgende udkast til en honorarordning BESKRIVELSE AF SAGEN: Idet Kulturtjenesten er blevet nationalt kendt som et forgangsprojekt rettes der med jævne mellemrum kontakt til Kulturtjenesten angående projektets udvikling og organisation. Der ønskes stillingstagen til, hvordan Kulturtjenesten bedst muligt kan imødekomme disse henvendelser. For at sikre sammenhæng med Kulturtjenestens øvrige indsatser og mål foreslås, at oplæg om Kulturtjenesten ved udviklingskoordinatoren honoreres. I forbindelse med den nye børne- og ungekulturstrategi udgivet i maj 2014 er der blevet afsat 10 mio. kr. fra Kulturministeriets side til at støtte lokale Kulturtjenester i hele landet. I løbet af efteråret eller vinteren vil Kulturministeriet fastsætte rammerne for, hvordan midlerne udmøntes. Denne udvikling kan betyde, at der rettes endnu flere henvendelser. Nedenstående forslag er med inspiration fra en honorarordning i forbindelse med Roskilde Kommunes Roskilde2Go-projekt. ØKONOMI: For at imødekomme henvendelser kan en ordning etableres, som medvirker til at finansiere de ekstra timer, som trækkes ud af projektet, fx ved at honoraret går til udbetaling af ekstratimer til studentermedhjælp. Honoraret foreslås at være: 3000 kr. og at rejseomkostninger også betales. BESLUTNING: Efter en diskussion om, hvad formålet med Kulturtjenesten er, og hvordan synliggørelse i andre kommuner skal prioriteres, blev det besluttet, at Ida som bestyrelsesformand beslutter for hver enkel forespørgsel, der måtte komme. 8

9 6. BESLUTNINGSSAG: Udførelse af Visionsproces i Kulturtjenesten INDSTILLING: Det besluttes, at forretningsudvalget planlægger og gennemfører en visionsproces for Kulturtjenesten BESKRIVELSE AF SAGEN: Det er på Den Stiftende Generalforsamling blevet besluttet, at en visionsproces skal gennemføres i Kulturtjenesten. Det ønskes, at forretningsudvalget planlægger og gennemfører en visionsproces for Kulturtjenesten. I samtalen med deltagende kulturaktører, skole- og dagtilbudsleder og kulturambassadører kan det observeres, at der i Kulturtjeneste-samarbejdet på nuværende tidspunkt eksisterer mange forskellige spændende forslag til visioner for Kulturtjenesten. At forretningsudvalget påtager sig ansvaret for visionsprocessen, har signalværdi og vil vise, at Kulturtjenesten er højt prioriteret i alle fagsekretariater i kommunerne og hos alle deltagende aktører. Ved at processen gennemføres af bestyrelsesmedlemmer vil visionsprocessen også bidrage til forankring og styrkelse af samarbejdet på tværs af kommuner, skoler, dagtilbud og kulturaktører. Visionsarbejdet kunne med fordel være afsluttet så en fælles vision kan præsenteres på næstkommende generalforsamling i februar ØKONOMI: Kulturtjenesten står for forplejning ved de afholdte møder BESLUTNING: Det blev besluttet, at forretningsudvalget planlægger afholdelse af visionsprocessen. Den 15. april, 2015 vil bestyrelsen endeligt godkende procedurerne for en visionsproces. Det blev diskuteret hvordan afholdelsen kunne foregå og det blev foreslået at hente eksterne konsulenter ind til at løse opgaven. 9

10 7. BESLUTNINGSSAG: Fastsættelse af dato, starttidspunkt og sted for generalforsamling og bestyrelsesmøder for det kommende år i Kulturtjenesten INDSTILLING: At følgende datoer for bestyrelsesmøder i Kulturtjenesten godkendes for perioden oktober 2014 oktober 2015 BESKRIVELSE AF SAGEN: Som det fremgår af Kulturtjenestens vedtægter paragraf 7 afholdes bestyrelsesmøder min. 2 gange om året. Derudover er det også fastsat, at Kulturtjenesten afholder Generalforsamling i februar måned. De foreslåede datoer tager højde for disse rammer. Kulturtjenestens Generalforsamling: Dato: 25. februar, tidspunkt: fra kl , sted: Knuthenborg Safaripark. Kulturtjenestens bestyrelsesmøde nr. 2: Dato: 15. april, tidspunkt: fra kl , sted: Vordingborg Bibliotekerne. Kulturtjenestens bestyrelsesmøde nr. 3: Dato 5. oktober, tidspunkt, fra kl , sted: Museum Lolland-Falster (Frisegade 40, Nykøbing F.) ØKONOMI: Udgifter til forplejning ved både Generalforsamling og bestyrelsesmøder afholdes af Kulturtjenesten. BESLUTNING: Datoerne blev godkendt, men der skal findes et andet sted end Knuthenborg Safaripark for afholdelse af Generalforsamlingsmøde d. 25. februar. Det blev også besluttet at alle møder i Kulturtjenesten fremover afholdes inden for normal arbejdstid, dvs. mellem

11 8. BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af oplæg om evaluering af Kulturtjenesten INDSTILLING: At følgende oplæg til evaluering af Kulturtjenesten godkendes BESKRIVELSE AF SAGEN: På Den Stiftende Generalforsamling blev det drøftet, hvordan man kunne evaluere på Kulturtjenesten. Følgende oplæg er et forslag til, hvordan man kan udføre en evaluering med de muligheder for statistik og dokumentation, som det ny website vil kunne levere. Når der i bestyrelsen er besluttet om en godkendt evalueringsprocedure vil denne blive indskrevet i Kulturtjenestens projektplan. Evaluering Kulturtjenesten evalueres på to måder: traditionel projektevaluering og effektmåling Projektevaluering (traditionel) Projektet evalueres i Evalueringen har det formål at beskrive, om projektet har resulteret i de ønskede leverancer i udviklingen af Kulturtjenesten, at evaluere på metoden og indsamle de erfaringer, der er blevet gjort i udviklingen af Kulturtjenesten. Kulturtjenestens udviklingsansvarlige medarbejder foretager projektevalueringen. Effektmåling Kulturtjenesten evalueres i en rapport, som har til formål at måle effekten af Kulturtjenestens forskellige indsatser. Kvantitativ analyse En vigtig indikator for Kulturtjenestens effekt er brugen af Kulturtjenestens website. Der måles på, hvor mange individuelle besøg Kulturtjenestens website har på månedsbasis. Dette giver et billede af den samlede brug af Kulturtjenesten hos alle målgrupper. En vigtig indikator for Kulturtjenestens effekt er, om Kulturtjenestens PR-indsats fører til tilmeldinger hos de deltagende kulturaktører og institutioner. Derfor oprettes et tilmeldingsmodul på Kulturtjenestens website. Modulet designes så oplysningerne tilgår den pågældende kulturinstitution via . Kulturtjenesten registrerer henvendelsen og kan derved føre statistik over antal tilmeldinger eller henvendelser, der er foretaget som resultat af besøg på Kulturtjenestens website. Målingen vil kunne bruges som indikator for det samlede antal tilmeldinger, Kulturtjenestens PR- og formidlingsstrategi har medvirket til (Undersøgelsen vil ikke kunne give et samlet antal). Kvantitativ analyse kombineret med kvalitativ analyse Idet vi har at gøre med to meget forskellige målgrupper hvad angår organisering og arbejdsforhold, udarbejdes to adskilte undersøgelser for dagtilbud og skole. Skoleområdet På skoleområdet er alle lærere i princippet Kulturtjenestens målgrupper, idet alle lærere planlægger og udfører læringsaktiviteter i skolen. Derfor undersøges brugen hos alle lærere i de 3 kommuner. 11

12 Brugertilfredshedsanalyse: Der foretages en samlet undersøgelse via et spørgeskemamodul, som 1) kvantitativt kortlægger læreres og pædagogers brug af Kulturtjenesten som synliggørende platform 2) undersøger lærernes tilfredshed med Kulturtjeneste-indsatsen. Skemaet udsendes elektronisk til samtlige lærere ansat i de 3 kommuner via fælles mailinglister. Dagtilbudsområdet Der foretages en spørgeundersøgelse hos alle ledere i dagtilbud, som har det formål at undersøge, 1) hvor mange tilbud og aktiviteter den enkelte daginstitution har deltaget i på årsbasis, som har været udbudt igennem Kulturtjenesten 2) hvilken effekt Kulturtjenestens indsats har haft i dagtilbud på hvordan kultur- og læringsforløb indgår i arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer. Kvalitativ analyse Kulturaktørerne En tilfredshedsundersøgelse udarbejdes som spørgeskemaundersøgelse. Denne har det formål at undersøge effekten af: Kulturambassadørmødernes effekt på samarbejde på tværs og brug af kulturaktørernes kultur- og læringsforløb Udviklingspuljens effekt på kvalitetsudviklingen af kultur- og undervisningsforløb udbudt i Kulturtjenesten Netværksindsatsens effekt, hvad angår understøttelse og facilitering af tværfagligt samarbejde Undersøgelsen kan også foretages som telefonisk interview. Kulturambassadørnetværk En tilfredshedsundersøgelse hos skolelederne udarbejdes som spørgeskemaundersøgelse. Denne har det formål at undersøge effekten af: Kulturambassadørernes rolle som formidlere på skolen af kultur- og læringsforløb Undersøgelsen kan også foretages som interview af skoleledere/afdelingsledere. Organisering af arbejdet Kulturtjenestens udviklingskoordinator udfører den traditionelle projektevaluering, samt én mindre statusrapport, juni Effektmålingen er meget ressourcekrævende. Konsulenter eller administrativt personale i kultur- og fritidsforvaltningerne, eller konsulenter i dagtilbuds- eller skoleforvaltningerne udfører effektmålingen for at sikre objektivitet, og at Kulturtjenesten ikke sættes ud af drift i evalueringsperioden. Tidsplan Kulturtjenesten evalueres i en samlet rapport i Juni 2015 udarbejdes en mindre statusrapport på maks. én a4-side som orienteringssag til de politiske niveauer. Denne beskriver indsatsens udvikling det første år. Leverancer Rapporten lægger klar inden projektet genforhandles i Der udarbejdes en mindre statusrapport på maks. én a4-side som orienteringssag til de politiske niveauer, som beskriver indsatsens udvikling det første år, juni

13 BESLUTNING: Beslutningen om dette punkt blev udsat til et kommende forretningsudvalgsmøde eller bestyrelsesmøde pga. tidspres på mødet. 13

14 9. BESLUTNINGSSAG: Godkendelse af kriterier for Kulturtjenestens udviklingspulje for aktører INDSTILLING: At bestyrelsen godkender følgende rammer for mål og kriterier af Kulturtjenestens udviklingspulje for aktører BESKRIVELSE AF SAGEN: I Kulturtjenesten 2.0, som blev godkendt af de politiske udvalg, fremgår en udviklingspulje på kr. årligt. I Kulturtjenesten Lolland-Falster blev puljen søgt i alt 4 gange til følgende udviklingsprojekter: Find Landskabet, Teater Workshops ved Teater Masken, Fært af det Vilde og SkoleTour200. Følgende udkast til kriterier for udviklingspuljen ønskes godkendt. KULTURTJENESTENS UDVIKLINGSPULJE Er du aktør i Kulturtjenesten og vil du indgå i et fagligt udviklingssamarbejde i fællesskab med andre aktører samt lærere og pædagoger fra dagtilbud og skole? Mangler du midler til realiseringen af dit projekt? Så søg Kulturtjenestens udviklingspulje! Kriterier for puljen Der er opstillet nogle få grundlæggende kriterier for udviklingsprojekterne for at sikre brugerinddragelse og -relevans samt projekternes efterliv: Der gives tilskud til udvikling af kultur- og læringsforløb, som fortrinsvist udvikles i et tværfagligt samarbejde mellem flere aktører i Kulturtjenesten. Der er fokus på udvikling af kultur- og læringsforløb, som udvikles og testes i samarbejde med dets målgruppe, dvs. lærere og pædagoger. Tilbuddet skal være målrettet en nærmere defineret gruppe børn eller unge: Dagtilbud: enten 0-3 år eller 3-6 år. Skoler: Målrettet f.eks. indskoling, mellemtrin eller udskoling med angivelse af fag. Det færdigudviklede kultur- og læringsforløb indeholder beskrivelse af, hvordan læringsforløbet relaterer sig til de pædagogiske læreplaner i dagtilbud og fælles mål i folkeskolen. Det er målet, at kultur- og læringsforløbet forankres i Kulturtjenesten for en længere periode, frem for at være et enkeltstående projekt. Medfinansiering Kulturtjenestens midler kan ikke dække det samlede projekt; der vil altid være en egenfinansiering (fx materialer eller arbejdstimer) og evt. ekstra finansiering fra fonde m.v. I forbindelse med udvikling af projektet opstilles et estimeret budget for både samlede udgifter og indtægter. Kulturtjenestens samlede ramme for fælles projekter er på kr. årligt. Midlerne kan ikke tildeles i forbindelse 14

15 med én ansøgning i én samlet portion. Der tildeles kr. årligt i 1-årige perioder begyndende fra januar til og med december gældende i 2014, 2015, Hjælp og vejledning fra Kulturtjenesten Kulturtjenestens udviklingsansvarlige medarbejder kan indgå som konsulent på ansøgningen og deltage i delopgaver i projektfasen. Kulturtjenesten deltager i evaluering af udviklingsforløbet. Bidraget i form af arbejdsopgaver og arbejdstimer aftales på forhånd og indskrives i den færdige ansøgning. Godkendelse af projekter Forslag til kultur- og læringsforløb kan indsendes løbende til Kulturtjenesten. Kulturtjenestens bestyrelse godkender tildelingen af midler på baggrund af fremsendt ansøgning. Ansøger kan forvente svar inden 14 dage efter ansøgningsfristen. Ansøgningen bør indeholde: 1) Estimeret budget 2) Projektbeskrivelse 3) Tidsplan der beskriver udviklingsforløbets forskellige milepæle 4) Organisering af udviklingsholdet (hvem gør hvad) PR- og formidling Det færdige kultur- og læringsforløb udbydes igennem Kulturtjenestens PR- og formidlingskanaler. Kulturtjenestens logo skal fremgå af alle PR-materialer. Ansøgningsfrist Fristen for at indsende ansøgninger er: 5. januar, 2. april og 2. september, 2015 Evaluering På Kulturtjenestens website deles en kortere filmpræsentation udarbejdet i fællesskab med testgruppens repræsentanter af lærere og pædagoger, hvor erfaringerne med udviklingen af forløbet beskrives. BESLUTNING: Ansøgningskriterierne blev godkendt. Det blev besluttet at ansøgningsfrister skal tilføjes og at der skal udarbejdes et ansøgningsskema. Det blev endvidere besluttet, at også kulturaktører kan synliggøre færdigudviklede forløb igennem deres PR-kanaler. Det blev derudover besluttet, at ansøgningerne til puljen sendes til alle bestyrelsesmedlemmer for godkendelse. 15

16 10. BESLUTNINGSSAG: Beslutning om hvordan i alt kr. fra den forhenværende Kulturtjeneste Lolland-Falster kan benyttes i Kulturtjenesten 2.0. til undersøgelse af reelle transportudfordringer hos dagtilbud og skoler INDSTILLING: At beslutte om forslag 1 eller 2 kan godkendes som kriterier for tildeling af afsatte midler fra forhenværende Kulturtjenesten Lolland-Falster, som forsøgsordning fra januar 2015 BESKRIVELSE AF SAGEN: På styregruppemødet d , punkt 5, blev det besluttet at godkende forslag om brug af i alt kr. af de resterende midler, såfremt at kriterier for uddelingen af disse midler blev godkendt af bestyrelsen. Formålet med at afsætte midlerne var at undersøge: Om transportudfordringer er en reel hindring for samarbejde og en årsag til, at aktører i Kulturtjenesten går glip af besøgende klasser og dagtilbud Om planlægningen i skoler og dagtilbud er en barriere for, at aktører ikke i tilstrækkeligt omfang bliver besøgt Forslag: Der oprettes en pulje for dagtilbud og skoler, hvorigennem resterende midler på kr. kan tildeles. Denne udvides til beløbet kr. for at matche aktørernes udviklingspulje. I alt to forslag fremsættes til beslutning på bestyrelsen: Forslag 1: Tilskud gives til enten finansiering af transport eller finansiering af kultur- og læringsforløb Forslag 2: Tilskud gives til finansiering af transport FORSLAG 1: Tilskud gives til enten finansiering af transport eller finansiering af kultur- og læringsforløb KULTURTJENESTENS FORSØGSPULJE FOR SKOLER OG DAGTILBUD Er du lærer eller pædagog i en kommunal skole eller dagtilbud og ønsker du at tilbyde dine elever eller børn i dagtilbud en læringsaktivitet i et anderledes og inspirerende læringsrum uden for skolen i samarbejde med professionelle lokale aktører? Mangler du midler til finansiering af enten transport eller betaling af et konkret kultur- eller læringsforløb? Så søg Kulturtjenestens udviklingspulje. Kriterier for puljen Der er opstillet nogle få grundlæggende kriterier for tilskud: Der gives tilskud til enten 1) transport, tur/retur eller 2) finansiering af et kultur- og læringsforløb. Der kan ikke søges tilskud til både finansiering af transport og til udgifter til kultur- og læringsforløb. Kultur- og læringsforløbet skal være udviklet af Kulturtjenestens i alt 16 aktører, og være annonceret på Kulturtjenesten.dk. Ansøgningsfrist 16

17 Der er i alt 3 årlige ansøgningsfrister, hvorefter ansøgningerne behandles: Forår, den 5. april, Sommer, den 13. juni, og Efterår, den 2. september. Behandlingstid, maks. 14 dage. Af ansøgningen fremgår det: - Hvordan det ønskede læringsforløb, ansøgningen omhandler, relaterer sig til den planlagte læring i dagtilbuddet eller i skolen - Hvilke pædagogiske læreplanstemaer og aldersgruppe i dagtilbud eller hvilken klasse og fag i skolen forløbet relaterer sig til - Ansøgningen indeholder derudover en begrundelse for, hvorfor skolen eller dagtilbuddet ikke selv kan finansiere udgifterne i forbindelse med læringsforløbet Beslutning om tildeling af midler: Det er forretningsudvalget som i samråd med Kulturtjenestens udviklingskoordinator tildeler midlerne. Formålet med puljen: Med forsøgspuljen for skole og dagtilbud opnår de forskellige samarbejdspartnere i Kulturtjenesten: - at viden- og samarbejdsbarrierer brydes: pædagoger og lærere i dagtilbud og skole får større kendskab til de kultur- og læringsmuligheder, som aktører i Kulturtjenesten tilbyder - større indsigt i, hvilke ressourcemæssige barrierer, der gør sig gældende, når skoler og dagtilbud skal samarbejde med lokale kulturaktører - at sikre alle aktører lige chance for etablering af samarbejde med skole og dagtilbud, uafhængig af geografisk placering og afstand ift. offentlige transportmuligheder - at sikre alle skoler og dagtilbud lige adgang til kultur- og læringsforløb i Kulturtjenesten uanset geografisk placering og afstand til offentlige transportmuligheder FORSLAG 2: Tilskud gives kun til finansiering af transportudgifter KULTURTJENESTENS TRANSPORTTILSKUD FOR SKOLER OG DAGTILBUD Er du lærer eller pædagog i en kommunal skole eller dagtilbud og ønsker du at tilbyde dine elever eller børn i dagtilbud en læringsaktivitet i et anderledes og inspirerende læringsrum uden for skolen i samarbejde med lokale professionelle aktører? Mangler du midler til finansiering af transporten i forbindelse med et konkret kultur- eller læringsforløb? Så søg tilskud til transport ved kulturtjenesten. Kriterier for tilskud Der er opstillet nogle få grundlæggende kriterier for tilskud: 17

18 Der gives tilskud til transport, tur/retur. Kultur- og læringsforløbet, som der søges transporttilskud i forbindelse med, skal være udviklet af Kulturtjenestens i alt 16 aktører, og være annonceret på Kulturtjenesten.dk. Ansøgningsfrist Der er i alt 3 årlige ansøgningsfrister: Forår, den 5. april, Sommer, den. 13. juni, og Efterår den 2. september. Behandlingstid, maks. 14 dage. Af ansøgningen fremgår det: - Hvordan det ønskede læringsforløb, ansøgningen omhandler, relaterer sig til den planlagte læring i dagtilbuddet eller i skolen - Hvilke pædagogiske læreplanstemaer og aldersgruppe i dagtilbud eller hvilken klasse og fag i skolen forløbet relaterer sig til - Ansøgningen indeholder derudover en begrundelse for, hvorfor dagtilbuddet eller skolen ikke selv kan finansiere transportudgifterne i forbindelse med læringsforløbet Beslutning om tildeling af midler: Det er forretningsudvalget som i samråd med Kulturtjenestens udviklingskoordinator tildeler midlerne. Formålet med puljen: Med transporttilskuddet for dagtilbud og skole opnår de forskellige samarbejdspartnere i Kulturtjenesten: - at viden- og samarbejdsbarrierer brydes: pædagoger og lærere i dagtilbud og skole får større kendskab til de kultur- og læringsmuligheder, som aktører i Kulturtjenesten tilbyder - at sikre alle aktører lige chance for etablering af samarbejde med skole og dagtilbud, uanset geografisk placering og afstand ift. offentlige transportmuligheder - at sikre alle skoler og dagtilbud lige adgang til kultur- og læringsforløb i Kulturtjenesten uanset geografisk placering og afstand ift. offentlige transportmuligheder FORSKELLE PÅ DE TO PULJER (FORDELE/ULEMPER): Validitet Forslag 1: tilskud til enten transport, eller til betaling af kultur- og læringsforløb Ordningen kan indikere, om dagtilbud/skoler selv kan finansiere transport med Movia-kort el. med andre lokale aftaler Forslag 2: tilskud udelukkende til transport Får dagtilbud el. skole information om at transporttilskud gives, vil de proaktive dagtilbud el. skoler søge puljen, uanset andre eksisterende muligheder eller aftaler. 18

19 Giver derfor indsigt i forhold mellem planlægning og økonomi i dagtilbud og skole Forslaget vil derfor være mindre validt i forholdt til at give indikatorer til undersøgelsen Administration Administrativt ressourcekrævende Ressourcemæssigt mindre krævende, idet der kun gives tilskud til transport Økonomi Midlerne går enten til private busselskaber eller direkte tilbage til aktører i Kulturtjenesten Alle afsatte midler går til private busselskaber uanset planlægningsmæssige eller transportmæssige udfordringer hos ansøger ØKONOMI: Det er blevet besluttet på et styregruppemøde d , at godkende brug af i alt kr. til at undersøge transportproblematikken. For at matche udviklingspuljen for aktører, udvides beløbet til kr. i alt. BESLUTNING: På grund af tidspres på mødet blev beslutningen om puljen udsat til et senere forretningsudvalgsmøde eller bestyrelsesmøde. 19

20 11. Godkendelse af Kulturtjenestens projektplan INDSTILLING: At bestyrelsen godkender Kulturtjenestens projektplan. Se vedlagte rapport. BESLUTNING: På grund af tidspres på mødet blev beslutningen om puljen udsat til et senere forretningsudvalgsmøde eller bestyrelsesmøde. 20

21 12. BESLUTNINGSSAG: Kulturtjenesten indskrevet i Den Ny Kulturaftale i Kulturregion Storstrøm INDSTILLING: At bestyrelsen beslutter om Kulturtjenesten kan indskrives i Den Ny Kulturaftale for Region Storstrøm BESKRIVELSE AF SAGEN: I løbet af efteråret 2014 og vinteren 2015 forhandles nye kulturaftaler i hele landet. En kulturaftale er et samarbejde mellem en gruppe kommuner og kulturministeriet. Kulturaftalen Region Storstrøm dækker Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Næstved, Lolland og Stevns på museumsområdet. En kulturaftale er en skriftlig aftale mellem kommunerne om, at man yder en fælles indsats for både at hæve kvaliteten og øge synligheden af kulturen i regionen. Hver kommune lægger et aftalt antal kroner pr indbygger i en fælles pulje, og det samlede beløb i puljen dobles op af kulturministeriet. Kulturaftalerne giver altså mulighed for i dette fællesskab at udvikle og igangsætte projekter. Såfremt bestyrelsen beslutter at indskrive Kulturtjenesten i Den Ny Kulturaftale kunne denne nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at afdække hvilke muligheder og udfordringer en sådan indskrivning kan have. En måde at indskrive Kulturtjenesten i Kulturaftalen kunne være at søge om tilskud til et forprojekt, der skal undersøge om og hvordan Kulturtjenesten som fænomen kan spredes i hele Kulturregion Strøm. BESLUTNING: På grund af tidspres på mødet blev beslutningen om puljen udsat til et senere forretningsudvalgsmøde eller bestyrelsesmøde. 21

22 13. BESLUTNINGSSAG: Skoletjenestens deltagelse i Kulturtjenesten INDSTILLING: At rammer og plan for samarbejde mellem Skoletjenesten og Kulturtjenesten drøftes og godkendes BESKRIVELSE AF SAGEN: I Kulturtjenesten Lolland-Falster deltog Skoletjenesten som samarbejdspartner og bidrog i projektperioden med sparring, videns- og erfaringsdeling i samarbejdet med Kulturtjenestens koordinator og aktører. Derudover bidrog Skoletjenesten med udviklingsmidler til udvikling af nye undervisningsaktiviteter hos de deltagende kulturaktører, årligt i den 3-årige projektperiode. Skoletjenesten indgår i Kulturtjenesten 2.0 som samarbejdspartner og bidrager med sparring, videns- og erfaringsdeling i samarbejdet med Kulturtjenestens koordinator og øvrige aktører. Skoletjenesten bidrager endvidere med udviklingsmidler for at understøtte udviklingen af Kulturtjenesten 2.0 med fokus på at kvalitetssikre formidling og netværksdannelse. Den godkendte ramme og plan for samarbejde indskrives i Kulturtjenestens projektplan. Plan for samarbejde og videndeling Skoletjenestens ressourcepersoner bidrager med faglig viden og sparring ved min. 1 kulturaktørmøde om året og eller ved udvikling af kultur- og læringsforløb Kulturtjenestens udviklingskoordinator deltager med faglig viden og sparring i følgegruppen for det nationale netværk af skoletjenester og i Skoletjenestens på Sjælland, min. 1 møde om året. Skoletjenesten og Kulturtjenesten sparrer løbende angående udvikling af website og formidling til skoler og dagtilbud, 1 til 2 møder årligt. ØKONOMI: Skoletjenesten bidrager med kr. årligt til udviklingen af Kulturtjenesten 2.0. BESLUTNING: Rammer og plan for samarbejde mellem Skoletjenesten og Kulturtjenesten blev godkendt. Dog var der enighed om at tilføje at Kulturtjenestens udviklingsansvarlige medarbejder også indgår i Skoletjenestens netværk for at understøtte videns- og erfaringsdeling med ansatte på tilsvarende niveau. Derfor kommer plan for samarbejde og videndeling til at indeholde i alt 4 punkter, som skrives ind i Kulturtjenestens projektplan: o Skoletjenestens ressourcepersoner bidrager med faglig viden og sparring ved min. 1 kulturaktørmøde om året og eller ved udvikling af kultur- og læringsforløb o o Kulturtjenestens udviklingskoordinator deltager med faglig viden og sparring i følgegruppen for det nationale netværk af skoletjenester og i Skoletjenestens på Sjælland, min. 1 møde om året. Skoletjenesten og Kulturtjenesten sparrer løbende angående udvikling af website og formidling til skoler og dagtilbud, 1 til 2 møder årligt. 22

23 o Kulturtjenestens udviklingsansvarlige koordinator indgår i forskellige relevante, faglige sammenhænge i Skoletjenestens netværk for at understøtte videns- og erfaringsdeling med ansatte på tilsvarende niveau, 1 til 2 møder årligt. 23

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten 15.04.15

Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten 15.04.15 Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten 15.04.15 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 3 3. Budgetopfølgning... 6 4. Godkendelse af kommissorium for forretningsudvalget... 7 5. Godkendelse af funktionsbeskrivelse

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Sidste nyt... 3 3. Arbejde frem mod bestyrelsesmøde i oktober... 5 4. Kulturtjenestens budget og regnskab... 7 5. Næste bestyrelsesmøde...

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Sidste nyt... 3 3. Strategiproces... 5 4. Kulturtjenestens sekretariats beliggenhed... 7 5. Næste bestyrelsesmøde... Fejl! Bogmærke

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Missions og Strategiseminar, videre tidsplan... 3 3. Busordninger diverse... 4 4. Udviklingspuljen, ansøgninger... 5 5. Næste mødedato... 7 6. Eventuelt... 8

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 Tid: Onsdag d. 25. februar, kl. 11.00 14.30. Sted: Musikskolen i Guldborgsund, Skolegade 3c, 4800 Nykøbing F. Tilmelding: Signe@kulturtjenesten.dk Deltagerliste:

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Missions og Strategiseminar... 3 3. Busordninger diverse... 5 4. Udviklingspuljen, ansøgninger... 7 5. Planlægning af næste

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Sidste nyt... 3 3. Kulturtjeneste sekretariatets opbygning og organisering... 5 4. Kulturtjenestens budget og regnskab... 7

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 7. januar 2016

Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 7. januar 2016 Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 7. januar 2016 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Præsentation af Kulturtjenesteaktiviteter siden sidste møde, 19. oktober 2015... 3 3. Budget, Kulturtjenesten...

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 7. januar 2016

Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 7. januar 2016 Bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 7. januar 2016 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Præsentation af Kulturtjenesteaktiviteter siden sidste møde, 19. oktober 2015... 3 3. Budget, Kulturtjenesten...

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Ansøgningsskema : Entry # 51. Pulje. Oplysninger om ansøger. Vaelg den pulje, du gerne vil soge. Pulje til synliggørelse. Jeg soger som: Forening

Ansøgningsskema : Entry # 51. Pulje. Oplysninger om ansøger. Vaelg den pulje, du gerne vil soge. Pulje til synliggørelse. Jeg soger som: Forening Pulje Vaelg den pulje, du gerne vil soge Pulje til synliggørelse Oplysninger om ansøger Jeg soger som: Forening Navn (forening, institution osv.) Region Syd v, Formanden for Fotoklubben Guldborgsund Jan

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Ideens navn Model 1: Etablering af Billedskolen Kulturregion Storstrøm Arbejdsgruppens deltagere Dina Vester Feilberg, Leder Rønnebæksholm Mette Lima, Leder for CultHus, hvor Billedfabrikken hører under

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

#BREVFLE. Fælles portal. Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted!

#BREVFLE. Fælles portal. Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted! #BREVFLE Fæ Fælles portal Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted! Kommissorium Fælles portal for lærings- og dannelsestilbud i Aalborg Kommune

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen:

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen: Notat Sagsnr.: 2015/0001189 Dato: 27. februar 2015 Titel: Udkast til handleplan for evidensbaserede indsatser Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Med henblik på at styrke fagligheden på hele

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 4. maj 2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 4. maj 2015 Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Kulturtjenesten d. 4. maj 2015 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Præsentation af interviewundersøgelse blandt kulturaktører og skole/dagtilbud... 3 3. Kort drøftelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Fælles Skoleudvikling

Fælles Skoleudvikling Fælles Skoleudvikling 2007 2 Fælles Skoleudvikling Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Illustrationer: Henning Aardestrup Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Trykt på svanemærket papir Redaktion: Funktions-

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Kultur- og fritidshandleplan

Kultur- og fritidshandleplan Kultur- og fritidshandleplan 2015-2019 Nedenstående er en komplet oversigt over kommende aktiviteter frem mod 2017 i tilknytning til Kultur- og fritidspolitikken 2015-2019. Kultur- og frtidshandleplanen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere