Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010."

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december januar 2011 J.nr JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius Lene Christoffersen Esther Skovhus Jensen Preben Weller Eva Hauge Line Schiellerup Agnes Holst (observatør for de studerende) Fra sekretariatet: Jette Frederiksen, direktør Janus Pill Christensen, referent Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Karen Langvad Mette Birk Berger Esben Riis Hanne Aasted Ad dagsordenens punkt 1: Referat til underskrift Der forelå referat til underskrift fra HBM 28/10/10. Det blev klargjort, at den studerende har mulighed for at udtale sig til referat, men ikke kan få sit navn nævnt i forbindelse med afgivelse af fler- eller mindretalsudtalelser, da disse kan sidestilles med en konklusion, der er draget efter en afstemning. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden Tages til efterretning. PKA delegeretforsamling den 24. november På mødet blev både processen og indholdet i en fusion klarlagt. Der var mange spørgsmål på mødet af teknisk karakter, men også af mere politisk karakter. Det var et orienterende møde, så der blev ikke taget nogle beslutninger. I foråret 2011 skal der ved generalforsamlingerne i de berørte pensionskasser tages stilling til fusionen. Det blev klarlagt, at der er udarbejdet et spørgsmål/svar papir vedrørende sammenlægningen, som de delegerede har fået tilsendt, og som ligger på PKA s hjemmeside. Side 1 af 17

2 Det overvejes at skrive om sammenlægningen i fagbladet, når det bliver aktuelt. Møde den 29. oktober i FTF regi om det kønsopdelte arbejdsmarked. Der blev spurgt til FTF s strategi i forhold til at få flere mænd ind i kvindefag, når det har vist sig at det ikke i sig selv hæver lønnen. Gruppens primære udgangspunkt er ikke ligelønsdagsorden, men udfordringen i forhold til for eksempel familielivet. Det kønsopdelte arbejdsmarked giver en ufleksibilitet og påvirker mobiliteten på arbejdsmarkedet. Hvorfor vælger kvinder i højere grad at gå på deltid? Meget af ligelønsdagsordenen i forhold til løndannelsen løftes i Sundhedskartellet. Der blev spurgt til om FTF ser nærmere på dagsordenen, om hvorvidt det kan betale sig at uddanne sig. Hertil blev det bemærket, at FTF alene arbejdere videre med dagsordenen om det kønsopdelte arbejdsmarkedet. Det blev besluttet, at hovedbestyrelsen skal have en drøftelse af de relevante dagsordner i forhold til arbejdet i FTF og sundhedskartellet. Punktet hænger også sammen med afslutningen af de indeværende overenskomstforhandlinger. Der blev desuden ønsket en oversigt over arbejdsgrupper i FTF regi. Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning Koordinering af politisk deltagelse i konferencer At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes. Resume: Formålet med punktet er, at hovedbestyrelsen tager en drøftelse af, hvilke konferencer det er relevant, at foreningen er politisk repræsenteret ved. I forlængelse heraf tages der en drøftelse af, hvem der har mulighed og interesse i at deltage på disse konferencer. Tilmelding og registrering af deltagelse i konferencer kan ske ved efterfølgende henvendelse til sekretariatet. Det er også muligt selv at tilmelde sig konferencerne. Udgifter ved hovedbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i konferencer dækkes af foreningen. Programmet for KL s sundhedskonference vil blive sendt ud. Lene Christoffersen oplyste at hun deltager i en konference om hjerneskaderehabilitering i januar. Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning Rulledagsorden for kommende HB møder At hovedbestyrelsen tager rulledagsordenen til efterretning. Resume: Vedlagt er rulledagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmøder. Side 2 af 17

3 Der blev ønsket en status i forhold til adgangen til elektroniske databaser. Der blev ønsket en strategisk drøftelse i forhold til fremtidens praksissektor. Der skal et punkt på om etisk udvalgsarbejde i forhold til grænsen mellem ledelsesretten og det faglige ansvar altså muligheden for at sige fra over for arbejdsopgaver, hvor der er afsat for få ressourcer. Der blev ønsket en drøftelse af dilemmaet i forhold til at kommunikere med kommunerne uden at komme i konflikt med vores medlemmer. Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning Konstituering At hovedbestyrelsen vælger en næstformand At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til interne udvalg At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til eksterne repræsentationer Resume: Ifølge foreningens love skal hovedbestyrelsen konstituere sig med en næstformand ved først kommende ordinære hovedbestyrelsesmøde. Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen vælger en næstformand blandt hovedbestyrelsens medlemmer. Hovedbestyrelsen har desuden nedsat en række interne udvalg. Det indstilles, at hovedbestyrelsen vælger repræsentanter fra hovedbestyrelsen i de enkelte udvalg. Udpegning til det nye arbejdsmiljøråd vil dog finde sted på hovedbestyrelsesmødet i januar. Foreningen har desuden repræsentanter i en række eksterne foreninger, udvalg og råd. Det indstilles, at hovedbestyrelsen udpeger medlemmer hertil. I bilag 1 er der en oversigt over, hvilke interne udvalg og eksterne repræsentationer, hvortil hovedbestyrelsen skal udpege repræsentanter. I bilag 2 er der en samlet oversigt over interne udvalg med kommissorier. I bilag 3 er der en samlet oversigt over eksterne repræsentationer. Endelig er der i bilag 4 en nærmere beskrivelse af baggrunden for udpegningen af medlemmer til det rådgivende praksisudvalg. Det blev bemærket, at der skal vælges en repræsentant fra hovedbestyrelsen til arbejdsmiljørådet på hovedbestyrelsesmødet i januar. Sekretariatet skal afklare, hvorvidt der skal vælges en repræsentant til Landsforeningen af Poliotrafik og ulykkedesskadede. Side 3 af 17

4 Hovedbestyrelsen konstituerede sig således: Næstformand i foreningen Lene Christoffersen og Esther Skovhus Jensen stillede op til posten som næstformand. Esther Skovhus Jensen blev valgt som næstformand efter afstemning i hovedbestyrelsen. 1 - Udvalg for sundhedspolitik og analyse Der skal udpeges følgende medlemmer fra hovedbestyrelsen: En formand for udvalget Tre medlemmer til udvalget. Johnny Kuhr blev valgt som formand for udvalget. Lise Hansen Tine Nielsen Preben Weller 2 - Udvalg for professionsudvikling og uddannelse Der skal udpeges følgende medlemmer fra hovedbestyrelsen: En formand for udvalget To medlemmer til udvalget. Esther Skovhus Jensen blev valgt som formand for udvalget. Eva Hauge Lise Hansen Fondsbestyrelsen for forskningsfonden. Med politisk repræsentation. Der skal udpeges en formand for forskningsfonden. Lene Christoffersen 3 - Arbejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat (AUOP) Der skal udpeges følgende medlemmer fra hovedbestyrelsen: En formand for udvalget To medlemmer til udvalget. Johnny Kuhr blev valgt som formand for udvalget. Kirsten Ægidius Tina Lambrecht Side 4 af 17

5 Tillidsrepræsentantrådet Der skal udpeges et medlem af hovedbestyrelsen Line Schiellerup 4. Udvalget praksis/privat Der skal udpeges følgende medlemmer fra hovedbestyrelsen: En formand for udvalget To medlemmer til udvalget. Johnny Kuhr blev valgt som formand for udvalget. Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Etisk udvalg Der skal udpeges følgende medlem fra hovedbestyrelsen: En formand for Etisk Udvalg. Brian Errebo-Jensen Interne forhandlingsudvalg Forhandlingsudvalg vedr. HK-overenskomst (i Danske Fysioterapeuter) Der skal udpeges følgende medlemmer fra hovedbestyrelsen: En formand for udvalget Et medlem til udvalget Johnny Kuhr blev valgt som formand for udvalget. Tine Nielsen Forhandlingsudvalg vedr. overenskomst for de i Danske Fysioterapeuter ansatte fysioterapeuter Der skal udpeges følgende medlemmer fra hovedbestyrelsen: En formand for udvalget Et medlem til udvalget Johnny Kuhr blev valgt som formand for udvalget. Tine Nielsen Forhandlingsudvalg vedr. rammeaftale for kontraktansatte konsulenter Der skal udpeges følgende medlemmer fra hovedbestyrelsen: En formand for udvalget Et medlem til udvalget Side 5 af 17

6 Johnny Kuhr blev valgt som formand for udvalget. Tine Nielsen Studerendes pris Der skal udpeges et medlem af hovedbestyrelsen til de studerendes pris. Eva Hauge Arbejdsmiljørådet Brian Errebo-Jensen Ekstern repræsentation Landssamarbejdsudvalg under sygesikringens overenskomst Der skal blandt hovedbestyrelsens medlemmer udpeges en suppleant Preben Weller Rådgivende følgegruppe til vederlagsfri fysioterapi Der skal blandt hovedbestyrelsens medlemmer udpeges en suppleant Preben Weller Det rådgivende praksisudvalg Der skal blandt hovedbestyrelsens medlemmer udpeges ét medlem Udpegningen udestår. Rehabiliteringsforum Danmark Der skal blandt hovedbestyrelsens medlemmer udpeges en repræsentant Vibeke Bechtold Gigtforeningens repræsentantskab Der skal blandt hovedbestyrelsens medlemmer udpeges en repræsentant og én suppleant Side 6 af 17

7 Johnny Kuhr Lene Christoffersen er suppleant Vanførefondens repræsentantskab Der skal blandt hovedbestyrelsens medlemmer udpeges en repræsentant Eva Hauge FTF-kongressen Der skal blandt hovedbestyrelsens medlemmer udpeges seks medlemmer og én suppleant Tine Nielsen Brian Errebo-Jensen Lise Hansen Tina Lambrecht Eva Hauge Esther Skovhus Jensen Preben Weller blev udpeget som suppleant. FTF s repræsentantskab Der skal blandt hovedbestyrelsens medlemmer udpeges ét medlem og én suppleant Tine Nielsen Esther Skovhus Jensen blev valgt som suppleant. Internationalt: Nordiske samarbejdskonferencer Der skal vælges en repræsentant fra hovedbestyrelsen Esther Skovhus Jensen The European Region of WCPT delegeretmøder Der skal vælges en repræsentant fra hovedbestyrelsen Esther Skovhus Jensen WCPT delegeretmøder Der skal vælges en repræsentant fra hovedbestyrelsen Side 7 af 17

8 Esther Skovhus Jensen Forslag til forretningsorden for hovedbestyrelsen At forretningsordenen drøftes og godkendes Der er vedlagt et udkast til forretningsorden for hovedbestyrelsen. Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere gældende forretningsorden, idet der dog foreslås følgende ændringer: Forretningsordenen konsekvensrettes i forhold til den vedtagne mødeaktivitet. Forretningsordenen konsekvensrettes i forhold til beslutningen om at hovedbestyrelsesmateriale sendes elektronisk ud. Forretningsordenen ændres således, at der er mulighed for at sende referater fra interne udvalg ud med HB orientering i de tilfælde det vurderes at hovedbestyrelsen ikke behøver, at forholde sig særskilt til referatet. Forslaget vil med den nye mødehyppighed også sikre, at hovedbestyrelsen modtager referaterne til gennemsyn tidligere. Det foreslås, at suppleanterne og Færøernes fremover ikke deltager på ét årligt hovedbestyrelsesmøde. Der var en drøftelse af suppleanternes og Færøernes deltagelse i et årligt hovedbestyrelsesmøde. Det var vurderingen at udbyttet af deres deltagelse både for hovedbestyrelsen og for suppleanterne ikke var særlig stor, når de alene deltager på et årligt møde. Dertil kommer, at muligheden ikke har været anvendt særlig meget af suppleanterne og Færøerne de seneste år. Der var derfor støtte til, at suppleanterne og Færøerne ikke deltager i et årligt hovedbestyrelsesmøde, men de vil ligesom i dag fremover fortsat holdes orienteret om hvad der sker i hovedbestyrelsen via den dagsorden, der sendes ud. Der skal være et fast punkt på udvalgsdagsordenen om, hvorvidt udvalgsreferatet bør drøftes på hovedbestyrelsesmødet. Udvalgsreferaterne bør desuden være tilgængelige på nettet eventuelt på Mitfysio. Der skal byttes rundt på dagsordenenspunkterne, således at 2 punkter tages sidst på dagsordenen. Sekretariatet vil desuden overveje en anden model for orientering omkring mødeaktiviteten i foreningen med henblik på at gøre behandlingen af punktet mindre tidskrævende. Den reviderede forretningsorden blev vedtaget med kommentarerne Delegation af beslutningskompetence At hovedbestyrelsen overdrager følgende beslutninger til formanden: - godkendelse af ændringer i vedtægter for fraktioner, fagfora og faggrupper - udpegning af optællingskomite ved valg af regionsformand og ved valg til repræsentantskabet - eksklusion grundet kontingentrestance Side 8 af 17

9 Resume: Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at delegere beslutningskompetencen for en række formelle forhold, der ifølge Danske Fysioterapeuters love er henlagt til hovedbestyrelsen, til formanden (HBM 24/04/09). Idet der nu træder en ny hovedbestyrelse sammen vurderes det at være relevant at hovedbestyrelsen på ny får lejlighed til at tage stilling til delegationen af beslutningskompetencen på disse områder. Baggrunden for at hovedbestyrelsen tidligere har besluttet at overdrage beslutningskompetencen på udvalgte områder til formanden var, at der skulle gives mere rum til overordnede drøftelser i hovedbestyrelsen. Det er vurderingen, at dette argument forsat har relevans, og derfor indstilles det at hovedbestyrelsen på ny beslutter, at overdrage beslutningskompetence for de ovennævnte forhold til formanden. Hovedbestyrelsen vil fortsat via HB orientering løbende blive informeret om beslutninger truffet indenfor de områder, der forslås delegeret til formanden. Det skal bemærkes, at beslutningskompetencen vedrørende valg af optællingskomite i tilfælde af formandsvalg efter tidligere ønske fra hovedbestyrelsen ikke delegeres til formanden. Der henvises til bilag 1 for en uddybning af de enkelte områder, hvor beslutningskompetencen foreslås delegeret til formanden Ingen. Hovedbestyrelsen besluttede at overdrage følgende beslutninger til formanden: - godkendelse af ændringer i vedtægter for fraktioner, fagfora og faggrupper - udpegning af optællingskomite ved valg af regionsformand og ved valg til repræsentantskabet - eksklusion grundet kontingentrestance Udtagelse af arbejdspladser til konflikt ved OK11 At bruttolisten over konfliktsteder godkendes (materialet omdeles på mødet) At kriterier der ligger bag udtagelsen godkendes (materialet omdeles på mødet) Forhandlingerne om OK11 er i gang og således også forberedelserne til en evt. konflikt. I lighed med tidligere OK-forhandlinger, så koordineres forberedelserne i Sundhedskartellet, f.eks. udtagelsen af konfliktsteder. Danske Fysioterapeuter har med Ergoterapeutforeningen koordineret en brutto-brutto-liste, som skal koordineres med DSR og de øvrige organisationer den 8. december. Vi vil på HBM/09/12/10 fremlægge en bruttoliste samt de kriterier, der ligger til grund for listen til godkendelse i HB. Vi beklager, at vi ikke kan sende materiale ud på forhånd og håber, at HB kan godkende listen på mødet. Alternativt udsættes punktet til HB-mødet i januar. Side 9 af 17

10 Sekretariatet orienterede om kriterierne for udvælgelsen af konfliktsteder og præsenterede en bruttoliste over konfliktsteder. Hovedbestyrelsen godkendte bruttolisten over konfliktsteder og kriterier der ligger bag udtagelsen Politisk strategi At hovedbestyrelsen drøfter den politiske strategi for På baggrund af opfølgningen på den tidligere strategiplan og hovedbestyrelsens løbende politiske tilkendegivelser tegner der sig et billede af de overordnede strategiske udfordringer, foreningen står overfor. Sekretariatet præsenterede ved den afsluttende opfølgning på den tidligere strategiplan tre hovedområder, som beskriver disse udfordringer. Det indstillede, at hovedbestyrelsen tager en første indledende drøftelse af formål og herunder strategiske mål inden for hovedområder i strategien med henblik på forberedelsen af hovedbestyrelseskonferencen. Sekretariatet orienterede om processen i forbindelse med udarbejdelsen af foreningens politiske strategi. Der vil blive lagt vægt på følgende tre hovedindsatsområder: 1) Nye jobs, 2) fastholdelse og rekruttering af medlemmer og 3) udvikling af professionen. Herefter gennemførte hovedbestyrelsen en brainstorm i forhold til hovedindsatsområdet flere medlemmer bedre medlemsservice Derudover var der følgende kommentarer til det videre strategiarbejde. Vi skal prøve, at opsamle viden fra kritiske medlemmer. Vi kan eksempelvis prøve at lade medlemmerne komme med kritik på nettet. Foreningen skal have fokus på det diagnostiske område og kronikerne. Manglen på velfærdsuddannede i for eksempel i Region Nordjylland viser, at foreningen skal satse på disse områder. Hvis der kommer flere ambulante behandlinger, så er der potentiale for nye jobs, når borgerne skal behandles i deres eget hjem. Manglen på praktiserende læger skubber også på denne udvikling. Vi skal bibeholde vores nuværende jobs og kvalitetssikre de nuværende ydelser. Vi skal generelt arbejde med,at fysioterapeuter bliver frontpersonale, og vi skal satse på den tidlige forebyggelse på tværs af andre sektorer for eksempel i samarbejde med lære og pædagoger. Hovedbestyrelsen drøftede den politiske strategi for Disponering af hovedbestyrelseskonferencen At disponeringen af konferencen drøftes. Side 10 af 17

11 Hovedbestyrelsen afholder den årlige hovedbestyrelseskonference den januar 2011 på Kellers Park ved Børkop. Konferencen er en af hovedbestyrelsens muligheder for at bevæge sig ud over den mere fast dagsorden på hovedbestyrelsesmøderne og sætte arbejdet i hovedbestyrelsen ind i et større perspektiv. Det er indstillingen, at en del af konferencen i år særligt har fokus på udarbejdelsen af foreningens strategiplan for de kommende år. Sekretariatet vil på hovedbestyrelsesmødet komme med et mere deltaljeret oplæg til disponeringen af konferencen til hovedbestyrelsens drøftelse. Hovedbestyrelseskonferencen vil koncentrere sig om tre ting: 1. Den politiske strategi for foreningen 2. Hovedbestyrelsens arbejde internt 3. Den vederlagsfri ordning Desuden vil hovedbestyrelsen få lejlighed til at følge op på repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen drøftede disponeringen af hovedbestyrelseskonferencen Budget kørselsgodtgørelse Det indstilles, at besparelsen på budget vedr. kørselsgodtgørelse annulleres, og at der budgetteres med et underskud på hhv. 1,193 mio. kr. i 2011 og kr. i I forbindelse med fremlæggelsen af budget på repræsentantskabsmødet, annoncerede hovedbestyrelsen, at besparelsen vedr. kørselsgodtgørelse ville blive genovervejet. I budgettet er indarbejdet en besparelse på kr. pr. år som følge af, at kørselsgodtgørelsen for ansatte, politisk valgte, tillidsvalgte, undervisere mm. nedsættes fra statens højeste takst til statens lave takst. Det blev foreslået, at nedsætte kørselstaksten med en krone i stedet for statens laveste takst. Der var i forlængelse heraf en drøftelse af forskellige niveauer for kørselsgodtgørelse. Det blev fremhævet, at der var givet et klart signal fra repræsentantskabet om,at kørselsgodtgørelsen ikke skulle nedsættes. Et flertal af hovedbestyrelsen bestående af Johnny Kuhr, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tina Lambrecht, Peben Weller, Line Schiellerup, Lene Christoffersen, Eva Hauge og Esther Skovhus Jensen besluttede: at besparelsen på budget vedr. kørselsgodtgørelse annulleres, og at der budgetteres med et underskud på hhv. 1,193 mio. kr. i 2011 og kr. i Side 11 af 17

12 Et mindretal bestående af Tina Frank, Tine Nielsen og Kirsten Ægidius stemte imod for slaget. De ønskede i stedet, at kørselsgodtgørelsen skulle nedsættes med en kr. pr. km i forhold til den høje takst samt at disse regler skulle gælde for samtlige medarbejdere og medlemmer af foreningen Budgetopfølgning, 3. kvartal 2010 Det indstilles, af hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 3.kvartal 2010 til efterretning For hele 2010 forventes med den nuværende viden et overskud på kr. før hensættelser. Efter revisionen af budgettet i december 2009, var der budgetteret med et overskud på 1,281 mio. kr. før hensættelser. På baggrund af 1. halvår forventedes også et overskud på 1,1 mio. kr. før hensættelser. Den væsentligste ændring siden sidste budgetopfølgning er en nedjustering af annonceindtægterne på godt kr. Sekretariatet beklagede, at der meget sent er kommet væsentlige nye oplysninger om et fald i anonceindtægterne. Det betyder, at der forventes ca ½ mio. kr. i færre indtægter i Der blev orienteret om, at der er igangsat en proces med at se på SAF s udgifter. Budgetopfølgningen for 3.kvartal 2010 blev taget til efterretning Strategi for kursusvirksomhed At strategien drøftes og kvalificeres Danske Fysioterapeuter har siden midten af 70 erne drevet kursusvirksomhed og udbudt fysioterapifaglige kurser til foreningens medlemmer. Kursusvirksomheden dækker sammen med fagfora og faggrupper stort set markedet for fysioterapifaglige kurser. Nærværende strategi for Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed er tænkt som en status og et oplæg til hovedbestyrelsen med henblik på en drøftelse af, hvilke pejlemærker kursusvirksomheden skal have for sin fremadrettede udvikling. Notatet beskriver kursusvirksomheden, som den fungerer i dag og peger slutteligt på følgende fokusområder for kursusvirksomhedens videreudvikling: Målet om evidensbasering i fysioterapi skal understøttes af kurser og temadage. Alle kurser og temadage skal basere sig på forskning, og kurser og temadage skal have eksplicit fokus på at formidle nyeste viden og støtte kursusdeltagerne i at omsætte forskning til praksis. En udvidelse af de traditionelle jobområder for fysioterapeuter skal afspejles i kursusvirksomhedens temaer. Kurser og temadage skal give konkrete kompetencer i forhold til nye jobområder og inspirere til at tænke nyt. Specialisering, specialistkompetencer og udvikling af specialviden i klinisk praksis skal understøttes af specialerelevante kurser. Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed samarbejder systematisk med fagfora og faggrupper om målrettede udbud, idet fagfora og faggrupper i det Side 12 af 17

13 omfang de ønsker det og har mulighed for det udbyder fysioterapifaglige kurser målrettet ajourføring og udvikling af de enkelte specialer. Samarbejdsmuligheder med professionshøjskolernes efter- og videreuddannelsesafdelinger skal videreudvikles i forhold til muligheder for, at fysioterapifaglige kurser af længere varighed kan udbydes som diplomuddannelse. Forankring af diplomuddannelser har medført, at kurserne forankres i det formelle uddannelsessystem, og at deltagerne sikres formel merit og mulighed for voksen-su under kursusforløbet. Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed skal være kendt for høj kvalitet. Kvalitet skal synliggøres i form af en kvalitetsstandard for kursusvirksomheden, som peger på følgende parametre: Indholdet på hvert enkelt kursus reflekterer nyeste viden og forskning på området. Der udleveres referencelister til videre fordybning. Der er fokus på, hvordan ny viden anvendes og omsættes til klinisk praksis. Der er formuleret læringsmål og muligt udbytte i hver enkelt kursusbeskrivelse. Der er fokus på læringsfremmende pædagogik herunder e-læring og nye interaktive teknologier. Der benyttes undervisere, som har specialviden på højt niveau og gerne dokumenteret erfaring med videnskabeligt arbejde. Alle kursus ECTS-vurderes. Alle kurser evalueres elektronisk, og undervisere og deltagere orienteres elektronisk om evalueringens overordnede resultater. Kommunikation med undervisere, deltagere og kursussteder sker elektronisk via MitFysio. Danske Fysioterapeuters kurser og temadag skal være kendte for høj kvalitet til fornuftige priser. Sekretariatet orienterede om baggrunden for indstillingen. Det er vigtigt, at have fokus på at klæde fysioterapeuter på i forhold til at være frontpersonale. Der blev spurgt til, om der er en opgørelse over hvem, der benytter foreningens kursusudbud? Hvad koster vores kursusafdeling netto. Har vi under- eller overskud? Det blev afklaret, at foreningen tjener ved at udbyde kurser, men at der også er forbundet udgifter med at arrangere disse. Der blev spurgt til, om man kan bestille kurser? Hertil blev det svaret, at det som udgangspunkt er muligt, hvis man er villig til at betale for udgifterne forbundet hermed. Der blev udtrykt et ønske om at gå i dialog med fagfora og faggrupper om strategien. Det blev bemærket, at der allerede har været en dialog med disse og at denne dialog vil fortsætte. Der blev spurgt til, om hvorvidt der ligger et ønske om at samarbejde med professionshøjskolerne sammen med fagfora og faggrupper om en skabelon for kursusudbuddet. Det blev i forlængelse heraf afklaret, at alle kan lægge ECTS point på kurser, men at det anbefales at dette gøre med udgangspunkt i de retningslinjer, der forelægger og gerne i samarbejde med de formelle uddannelsesinstitutioner. Vi skal udnytte, at arbejdsgiverne har en interesse i at uddanne os. Andre kursustilbud i forhold til praktiserende og ledere bør desuden inddrages nærmere i strategien. Side 13 af 17

14 Det kan være relevant at have en fagpolitisk vinkel i kurserne, og at en af foreningens politikere i den forbindelse deltager i kurserne. Det blev afklaret, at kursusudbuddet også er inspireret af andre nordiske kurser, og at ressourcepersoner fra andre nordiske lande inddrages i at planlægge kurser i de sammenhænge, hvor at det er relevant. Hovedbestyrelsen besluttede at: - Der skal arbejdes strategisk med nye kursusområder i forhold til private virksomheder og være opmærksom på de offentlige arbejdspladsers behov for nye kurser. - Der arbejdes videre med strategien og at dialogen med faggrupper og fagfora fortsætter i forlængelse heraf Holdningspapir om sygefravær Hovedbestyrelsen diskuterer udkast til holdningspapir om sygefravær At hovedbestyrelsen tager referatet for udvalg for sundhedspolitik og analyse til efterretning. Udvalg for Sundhedspolitik og analyse har udarbejdet udkast til holdningspapir om sygefravær. Det stigende politisk fokus på sygefraværsområdet eksemplificeret med det store TTA (tilbage-tilarbejde) forsøg, som et flertal i Folketinget står bag, har gjort det tydeligt, at Danske Fysioterapeuter bør arbejde nærmere med sygefraværsområdet. Området rummer både økonomiske, sundhedsfaglige og arbejdsmarkedspolitiske udfordringer. Sygefravær er et bredt område, lige fra forebyggelse til pension på grund af sygdom. Dette holdningspapir, der har til formål at forholde sig til de aktuelle problemer, er første skridt i retning af at få klarlagt foreningens holdninger på sygefraværsområdet. Punktet blev udsat Fortrolig sag Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering OK11- orientering om Sundhedskratellets og arbejsgivernes krav Det indstilles at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Den 22. november udvekslede Sundhedskartellet og KL/RLTN krav jævnfør køreplansaftalen. På mødet vil der blive redegjort for hovedlinjerne og positionerne forud for de politiske forhandlinger går i gang. Side 14 af 17

15 Der blev orienteret om udtagelse af de fælles krav i regi af Sundhedskartellet. Der var en række afklarende spørgsmål til orienteringen. Orientering blev taget til efterretning Referat fra Etisk udvalg At referatet tages til efterretning Etisk udvalg har afholdt møde 30. september Udvalget fremsender hermed referat til orientering til hovedbestyrelsen Der blev orienteret om, at Etisk Udvalg tematiserer sine drøftelser. Efter færdigbehandling af et tema udarbejdes der et temanotat. Formålet er at udarbejde notater til gavn for medlemmerne og Danske Fysioterapeuter i forhold til etiske spørgsmål/ dilemmaer og fysioterapeutisk praksis. Der vil fortsat blive udarbejdet referater fra møderne. Ved et møde i maj 2010 havde Etisk Udvalg besøg fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen præsenterede sine temapublikationer om "Etik i forebyggelse og sundhedsfremme" og "Stigmatisering - debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen". Desuden var der en generel drøftelse af håndteringen af forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsvæsenet. Referatet blev taget til efterretning Referat fra TR rådets møde den 25. oktober At referatet tages til efterretning. Hovedpunktet på mødet var forberedelse til repræsentantskabsmødet. Karen Dam, som er valgt til repræsentantskabet sammen med Charlotte Larsen deltog i mødet som gæster. Desuden drøftede TR-rådet TR-uddannelsen og nyt fra regionerne. Det blev afklaret at behandlingen af emnet om løntilskudsordningen ligger et stykke ude i fremtiden. Det blev afklaret at arbejdet med at udvikle en mere casebaseret TR uddannelse i første omgang vil have fokus på at udvikle et idekatelog herom. Referatet blev taget til efterretning. Side 15 af 17

16 4.4 - Referat fra møde i Videnskabeligt råd At referatet tages til efterretning. HBM/09/12/2010 Videnskabeligt råd har afholdt møde den 11. oktober Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til hovedbestyrelsen. Det blev bemærket, at hovedbestyrelsen bør drøfte Videnskabeligt råds rolle på baggrund af erfaringerne fra rådets arbejde. Referatet blev taget til efterretning Status på besparelser i kommuner og regioner At orienteringen tages til efterretning. Besparelser er fortsat på dagsordenen både i kommuner og regioner. Sekretariatet har sammen med regionsformændene sat sig for, at prøve at skabe et lidt bedre overblik over situationen. Sekretariatet arbejder med at afslutte en undersøgelse blandt kommunale ledere om udmøntningen af besparelser i kommunerne efter vedtagelsen af budgetterne for Endvidere overvejer sekretariatet at gennemføre en lignende undersøgelse blandt lederne på landets sygehuse. Det er dog en udfordring at skaffe sig et overblik over situationen, da den ændrer sig dag for dag. Jf. artikel i det kommende nummer af Fysioterapeuten, der er vedlagt som bilag. Sekretariatet vil på mødet give en opdateret status om besparelserne. Der blev orienteret om status vedrørende besparelser i kommuner og regioner, og om hvad der har været gjort i årets løb. Det blev bemærket, at selvom der ikke er massefyringer af fysioterapeuter, så er fyringerne en meget alvorlig situation for de berørte arbejdspladser og personer. Det blev bemærket, at foreningen måske skulle anvende færre ressourcer på at spørge TRére og ledere. I stedet bør der være mere fokus på, hvad foreningen kan gøre nationalt og lokalt. Orienteringen blev taget til efterretning. 5. Eventuelt E1. Den vederlagsfriordning Side 16 af 17

17 Kommunerne har udtrykt ønske om, at hjemtage hele ordningen. Hovedbestyrelsen vil på hovedbestyrelseskonferencen have en nærmere drøftelse af den aktuelle situation og visionerne indenfor ordningen. E2. Status i forhold til sammenbruddet i forhandlingerne om praksisoverenskomsten med lægerne. Der vurderes ikke umiddelbart være en konsekvens for praksisområdet, men sekretariatet følger udviklingen nøje. E3. Ny dato for HB møde i maj Mødet blev flyttet til den 2. & 3. maj Evaluering af HB-mødet. Ingen bemærkninger. Jette Frederiksen Direktør Janus Pill Christensen Referent Side 17 af 17

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet.

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 24. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 24. januar 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet.

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg Pedersen Lene Christoffersen

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. 28. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 31. januar 2011 Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 [Dagsordens pkt. / Sagstype] L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat. Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 20. januar Referat til underskrift. Hovedbestyrelsesmøde 20. januar 2011

Referat. Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 20. januar Referat til underskrift. Hovedbestyrelsesmøde 20. januar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 20. januar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 20. januar 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. 6. september 2010 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Solvejg

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2010. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Tid: Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009. 12. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Solvejg Pedersen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 21.-22.09.10 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 19.08.09 Du kan udskrive indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 17/06/09

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun. Afbud: Sandra Kollerup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009. 5. august 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 4.1, 4.2 & 4.3) Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 31. januar 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 13. februar 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munch, Annemarie Svenningsen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet )

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet ) 13. november 2008 J.nr. 421.1 JD/VV (rettet 28.11.2008) Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. oktober 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. 21. september 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 10. oktober 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise

Læs mere

Referat. TR-rådets møde 3/2015. TR-rådet 2. juni Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015

Referat. TR-rådets møde 3/2015. TR-rådet 2. juni Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 2. juni 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Lene Lebech (LL), Kirsten Thoke

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet.

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 22. oktober 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 15.12.09 Du kan printe indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften. Dagsorden: 3. Sager til diskussion/beslutning 3.1 Budget 2010 At hovedbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere