Referat af hovedbestyrelsesmøde den august 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010."

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den august september 2010 J.nr JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Solvejg Pedersen Lene Christoffersen Esther Skovhus Jensen Vibeke Bechtold Eva Hauge Marianne Breyen Agnes Holst (observatør for de studerende) Ingen. Fra sekretariatet: Jette Frederiksen, direktør Janus Pill Christensen, referent Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Karen Langvad Mette Birk Berger Esben Riis Hanne Aasted Ad dagsordenens punkt 1: Referat til underskrift Der forelå referater til underskrift fra HBM 18/05/10 & HBM10/06/10, Det blev bemærket, at der i referatet fra den 10/06/10 fejlagtigt fremgik, at udenlandske fysioterapeuter ikke får dansk autorisation. Udenlandske fysioterapeuter får dansk autorisation, når deres uddannelse godkendes af Sundhedsstyrelsen. Misforståelsen rettes i referatet på hjemmesiden. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden Tages til efterretning. Møde med Ergoterapeutforening om udviklingen hos afspændingspædagogerne Mødet omhandlede den nye bekendtgørelse, der fastslår, at afspændingspædagogerne fremover er psykomotoriske terapeuter. Foreningen har problematiseret den manglende dialog omkring denne udvikling, da udviklingen blandt andet betyder ønsket om autorisation og et ønske om aftale med sygesikringen. Både Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter ser med bekymring på dele af denne udvikling, og spørgsmålet er, hvilken betydning det kan have for det fremtidige Side 1 af 16

2 samarbejde. Dette er endnu uafklaret, men det er væsentligt, at der kommer en frugtbar dialog herom i fremtiden. Det blev bemærket, at der er en række nye uddannelser på vej indenfor erhvervsskoleområdet eksempelvis en ny fitnessuddannelse målrettet syge og svage mennesker. Der udestår en drøftelse i hovedbestyrelsen af, hvorledes vi forholder os til de nye uddannelsesretninger og dem, der erhverver sig denne uddannelse. Det blev tilkendegivet, at hovedbestyrelsen skal vende tilbage til denne diskussion, og det bør i den forbindelse vurderes om spørgsmålet skal rejses på repræsentantskabsmødet. Møde med Bertel Haarder Mødet omhandlede direkte adgang, forskning og dokumentation, træning fremfor operation og ventetider og kvalitet inden for genoptræningen. Det blev foreslået, at ministeren tog med på en studietur til Sverige for at se på erfaringer med en fysioterapeutisk indsats, som alternativ til operation og i forlængelse heraf inddragelse af den seneste forskning til praksis. Ministeriet har meldt tilbage, at de gerne vil drøfte opfølgningen på mødet. Møde med kommunale terapeuter om anvendelse af testresultater i omsorgsjournalen Foreningen blev kontaktet af en gruppe terapeuter der arbejder i kommuner der anvender Rambøll Care som dokumentationssystem. De havde en del spøgsmål/overvejelser da omsorgssystemet ikke understøtter genoptræning/træning på den måde man dokumenterer på. Sekretariatet mødes i løbet af september for at drøfte, om Danske Fysioterapeuter skal gå nærmere ind i diskussionen, idet der er et ønske om at terapeuter arbejder evidensbaseret, men systemerne understøtter ikke det. Hovedbestyrelsen vil få notatet fra mødet tilsendt til orientering. Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning Koordinering af politisk deltagelse i konferencer At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes. Det blev afklaret, at der ikke var nogle HB medlemmer, der havde mulighed for at deltage i konferencen omkring palliation. Det blev tilkendegivet, at hovedparten af hovedbestyrelsen deltager i Sundhedskartellets overenskomstkonference. Der tilgår mere information omkring arrangementet og tilmelding på et senere tidspunkt. Der var en drøftelse af principperne for tilmelding til konferencerne. Det blev aftalt at selve tilmelding kan foregå ved at kontakte sekretariatet efter hovedbestyrelsesmødet. Fremover vil der være en beskrivelse af proceduren i sagsfremstillingen. Hovedbestyrelsesmødet skal anvendes til at sikre et overblik over, hvem der politisk repræsentere foreningen i de forskellige konferencer. Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. Side 2 af 16

3 2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder At hovedbestyrelsen tager rulledagsordenen til efterretning. Vedlagt er rulledagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmøder. Der skal et punkt på omkring flere faglig organisation ikke mindst i lyset af de psykomotoriske terapeuter. Desuden forventes der kvartalsopfølgning på foreningens økonomi på mødet i september. Endelig vil HB få mulighed for at drøfte en evaluering af SU- og kontaktpersonordninger på mødet i september. Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning 3.1 Fortrolig sag 3.2 Forberedelse af repræsentantskabsmødet At beslutningsforslaget omkring repræsentantskabets fremtidige sammensætning drøftes og godkendes At orienteringen dispositionen for beretningen kommenteres og godkendes. Resumé: Arbejdsgruppen vedrørende repræsentantskabets fremtidige sammensætning har afsluttet arbejdet. Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til beslutningsforslag til behandling på repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at forslaget drøftes og godkendes. Desuden er der vedlagt et udkast til disposition for beretningen. Det indstilles, at dispositionen kommenteres og tages til efterretning. De øvrige punkter omkring faglige selskaber og fondsstruktur behandles pga. deres omfang som selvstændige sager. Det blev bemærket, at der skal stilles et forslag til ændring af lovene, der gør det muligt at gennemføre elektronisk valg og afstemninger. I forbindelse med drøftelsen af forslaget omkring evalueringen af den politiske struktur blev det indledningsvist bemærket, at følgegruppens sammensætning bør overvejes nøje, hvis repræsentantskabet beslutter at tiltræde forslaget. Side 3 af 16

4 I stedet for en evaluering bør der foretages en analyse af den nuværende struktur. Der er behov for en analyse af, hvad det er foreningen vil i fremtiden. Det bør beslutningsgrundlaget afspejle. Man kan ikke evaluere på et fremtidsscenarie. Det er desuden svært at analysere i forhold til en fremtidig offentlig struktur. Hovedbestyrelsens mødestruktur skal desuden ikke med i evalueringen. Det kunne være en mulighed at lade forslaget indgå i beretningen. Hertil blev det bemærket, at mange repræsentanter forventer, at der rejses et forslag herom. Det blev foreslået, at gøre beslutningsoplægget mere overordnet, således at man undgår diskussion af detaljerne i forslaget. Den økonomiske ramme til evalueringen på kr. bør vurderes endnu engang med henblik på at se, om udgifterne ikke kan gøres mindre. Beretningen: Sekretariatet orienterede om forslaget om, at udarbejde en kortere version af beretningen. Hertil blev det bemærket, at repræsentanterne fortsat skal have en grundig redegørelse for foreningens arbejde. Det blev foreslået, at beretningen fremover ikke sendes ud til medlemmerne, men at de i stedet kan downloade beretningen fra hjemmesiden. Det blev fremhævet, at den model der ligges op til, ikke er en skrapet model, der ikke kommer rundt om foreningens aktiviteter. Man skal overveje, hvad målet med beretningen er. Formålet bør være at skabe debat på mødet, og at repræsentantskabet skal kunne have en snak om fremtiden. Dette bør være fokus i beretningen. Der arbejdes med en kortere beretning og den sendes ud til samtlige medlemmer. Det blev bemærket, at der var kommet en række forslag på banen fra de praktiserende uden for overenskomsten. Problemet er, at de ikke har nogle repræsentanter. Det blev foreslået, at de enten brugte UPP eller regionsbestyrelserne for at fremme forslagene. Sekretariatet rådgiver dem om mulighederne for at stille forslagene. Der blev opfordret til at styringen af drøftelserne af de tre hovedemner om eftermiddagen på repræsentantskabsmødet bliver meget stram. Det blev desuden foreslået, at repræsentantskabsmødet først afsluttes kl om lørdagen. Programmet skal uddybes frem mod næste hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen besluttede: At der skal udarbejdes et lovændringsforslag, der gør det muligt at afholde elektroniske valg. At der skal udarbejdes et revideret beslutningsforslag vedrørende evalueringen af repræsentantskabet og regionerne. At der skal arbejdes videre med en ny samlet model for beretningen, der både imødekommer repræsentantskabets og medlemmernes behov for et godt overblik over foreningens resultater og indsatsområder i den seneste repræsentantskabsperiode. At der arbejdes videre med disponering af repræsentantskabsmødet, idet der skal ses på mulighederne for at udvide mødets udstrækning lørdag eftermiddag. Side 4 af 16

5 3.3 - Faglige selskaber At Notat: Faglige selskaber for fysioterapi (grundnotat) drøftes og kvalificeres. At Forslag til beslutning godkendes. At Spørgsmål og svar drøftes og kvalificeres. Danske Fysioterapeuter og fagfora og faggrupper har gennem de sidste to år arbejdet med forslag til etablering af faglige selskaber. Hovedbestyrelsen har behandlet emnet flere gange i form af drøftelse og kvalificering af grundnotat, senest på mødet i juni Her blev det besluttet, at spørgsmålet om faglige selskaber skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i november Der fremlægges derfor denne gang: Grundnotat revideret på baggrund af HBs kommentarer på junimødet. Grundnotatet fungerer forsats som et fortløbende notat udarbejdet på baggrund af in-put fra hhv. hovedbestyrelsen og fagfora og faggrupper. Et forslag til beslutning på repræsentantskabsmødet. Forslaget er udarbejdet med det formål at give hovedbestyrelse og repræsentantskab mulighed for at drøfte spørgsmålet om faglige selskaber og træffe beslutning til det videre arbejde. Et spørgsmål og svar ark, som skal fungere som støtteark/talepapir for hovedbestyrelsen, når de møder spørgsmål vedrørende faglige selskaber. Som det fremgår af grundnotat og forslag til beslutning vil en beslutning om etablering af faglige selskaber i den skitserede form indbefatte et budget på kr Dette indarbejdet i budgetforslag 2011/2012. Sekretariatet orienterede indledningsvist om baggrunden for notatet. Tilbagemeldingen fra faggrupper og fagfora var, at de gerne vil arbejde for en klar adskillelse mellem foreningen og de faglige selskaber, men samtidig har de forståelse for at der må være nogle mellemstationer. Der var en række afklarende spørgsmål til notatet. Det blev blandt andet afklaret, at de midler der ønskes afsat i første omgang skal anvendes til at afklare de organisatoriske og økonomiske rammer omkring det videre arbejde og at medarbejderne herefter skal understøtte den bestyrelse der tænkes sammensat, som ledelse af paraplyorganisationen Dansk Selskab for fysioterapi. Det blev bemærket, at det er væsentligt at fokusere på, hvad det er for en drøftelse man gerne vil have på repræsentantskabsmødet. Det skal fremgå af spørgsmål-svar, at der ikke ændres ved repræsentantskabets sammensætning i første omgang. Desuden bør det overvejes, om man skal svare klart, at der ikke bliver tale om en udskillelse af de faglige selskaber fra foreningen. Det blev foreslået, at beslutningen om at afsætte kr. ikke træffes nu. Hertil blev det bemærket, at der bør arbejdes for, at omprioritere sekretariatsmæssige ressourcer således at der ikke på nuværende tidspunkt ansættes en ekstra konsulent til at tage sig af opgaven omkring den videre etablering af de faglige selskaber. Hovedbestyrelsen besluttede: Side 5 af 16

6 At beslutningsforslaget går videre til repræsentantskabet. At spørgsmål- og svarpapiret redigeres med henblik på at præsentere dette for repræsentantskabet. At der ikke afsættes yderligere midler til etableringen af de faglige selskaber, men at ressourcerne hertil findes ved en omprioritering internt i sekretariatet Danske Fysioterapeuters fonde Det indstilles, at Aktuel fondsstruktur ophæves herunder, at Forskningsfonden, Jubilæumslegatet og Studielegatet nedlægges Ny fondsstruktur drøftes og besluttes herunder, at Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling etableres Ny finansieringsmodel besluttes. Det indstilles videre, at Uddeling af Forskningsfondens samlede formue besluttes. Oplæg vedrørende yderligere midler til fondsuddeling drøftes. Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har ønsket et udkast til en ny fondsstruktur målrettet strategisk anvendelse af Danske Fysioterapeuters fondsmidler. Hovedbestyrelsen har endvidere ønsket et oplæg til drøftelse af muligheden for flere midler til fondsuddelinger. Begge skal forelægges Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab i november 2010 med henblik på endelig beslutning. Hovedbestyrelsen behandlede på sit møde i marts 2010 en henvendelse fra Forskningsfondens bestyrelse. Fondsbestyrelsen har gennemført en evaluering af Danske Fysioterapeuters fonde og peger på, at de aktuelle fonde og legater overordnet giver gode muligheder for at støtte op om foreningens strategi for professionens udvikling, men anbefaler samtidig hovedbestyrelsen at drøfte behov og muligheder for dels at anvende fondsmidlerne strategisk til at fremme indsatsområder indenfor forskning, uddannelse og praksisudvikling dels at øge kapaciteten i form af flere midler til fondsuddelinger. Nærværende notat præsenterer: Forslag til ny fondsstruktur målrettet strategisk anvendelse af fondsmidler, samt Oplæg til drøftelse af mulighed for tilvejebringelse af flere fondsmidler. Det blev indledningsvist bemærket, at forskningsfondens bestyrelse ikke har set forslaget endnu. Desuden blev det bemærket, at der fortsat undersøges en række skattemæssige og juridiske forhold omkring etableringen af den nye fond. Det blev fremhævet, at det i tillæg til etableringen af en ny fondsstruktur bør overvejes om indbetalingen til fonden skal øges. Hertil blev det bemærket, at det ikke i den nuværende situation vil være aktuelt med en øget indbetaling til fondene, da der i anden sammenhæng arbejdes på at nedsætte kontingentet. Hovedbestyrelsen besluttede: Side 6 af 16

7 At den aktuelle fondsstruktur ophæves herunder, at Forskningsfonden, Jubilæumslegatet og Studielegatet nedlægges At det etableres en ny fond Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling At der indføres en ny finansieringsmodel, således at hele fondsindbetalingen fremgår selvstændigt af kontingentopkrævningen. At den nuværende formue uddeles til forskningsaktiviteter At der fortsat arbejdes for at få en aftale om finansiering af forskning i forbindelse med indgåelse af overenskomster på det offentlige område Forsknings- og udviklingsstøtte til fysioterapeuter At udkast til model for forskningsstøtte til fysioterapeuter drøftes. Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede på deres møde i november 2008, at der skal etableres en funktion i Danske Fysioterapeuter, som skal støtte fysioterapeuter i processen med at skaffe sig adgang til ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter. Vedlagte notat er udarbejdet på baggrund af et samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter og Det Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet, som aktuelt er ved at udvikle forskningsstøtteenhed for sundhedsområdet. Notatet beskriver en model, hvor Danske Fysioterapeuter køber sig til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ekspertise vedrørende ekstern finansiering målrettet alle foreningens medlemmer. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forpligter sig til at opbygge og vedligeholde specifik viden og netværk vedrørende fysioterapirelevante fonde og puljer. Rådgivning og vejledning retter sig mod forskningsprojekter, kvalitetsudviklingsprojekter og faglige udviklingsprojekter. Funktionen foreslås igangsat som projekt med henblik på løbende tilpasning og evaluering efter et år. Funktionen forventes at kunne igangsættes 1. januar Årlige udgifter er af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet estimeret til kr Udgiften skal budgetlægges for perioden 2011/2012. Sekretariatet uddybede indledningsvis indstillingen. Der blev spurgt til, hvor stort behovet reelt er for vejledning. Hertil blev det bemærket, at det er en repræsentantskabsbeslutning, at der skal gøres noget for medlemmerne på dette område. Der blev stillet spørgsmål om, hvorledes foreningen kan formidle det nye tilbud til medlemmerne. Hertil bemærkede sekretariatet, at det ikke vil være problematisk at formidle det ud til medlemmerne på lige fod med andre medlemstilbud. Det blev foreslået, at der arbejdes med en anden og billigere model. Det blev afklaret, at foreningen i første omgang vil afsætte midler hertil i et år med henblik på at samle op omkring medlemmernes anvendelse af tilbuddet. Det blev foreslået, at forslaget først effektueres fra 2013, da foreningen ikke har ressourcer til at imødekomme behovet. Side 7 af 16

8 Sekretariatet foreslog, at der også ses på muligheder for, at andre kan løse opgaven ved lavere anvendelse af ressourcer. Hovedbestyrelsen besluttede: At der skal ses på andre modeller med et mindre ressourceforbrug Strategisk målsætning vedrørende arbejdsmiljøindsatsen Hovedbestyrelsen godkender at: der foretages en kvalitativ udredning af arbejdsmiljøproblemer på det fysioterapeutiske arbejdsområde. der udarbejdes en servicedeklaration / vejledning som tydeliggør, hvad foreningen kan tilbyde i forhold til forskellige medlemsgrupperinger vedr. videnformidling, henvisning til relevante myndigheder/organisationer som kan besvare konkrete arbejdsmiljøspørgsmål, koordinering af tiltag etc. der etableres et Arbejdsmiljøråd, som kan samle de fysioterapeuter og evt. andre, der sidder på de væsentligste interesse- og myndighedsposter og som har stor specialviden om arbejdsmiljø. Danske Fysioterapeuter fastholder sin strategi om, at søge indflydelse på den generelle udvikling og lovgivning ved placering af fysioterapeuter i udvalg og råd. Arbejdsmiljøudvalget blev nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af den nye politiske struktur (januar 2007) med 5 politiske underudvalg til HB. I januar 2009 igangsatte HB et ad hoc udvalg, som skulle se på den aktuelle arbejdsmiljøindsats overfor medlemmerne og den delvis manglende opfølgning på arbejdsmiljøundersøgelsen På Toppen af kroppen. Tilbagemeldingen gav anledning til nedsættelse af et nyt ad hoc arbejdsmiljøudvalg (HBM 19/10/09) mhp at udarbejde et beslutningsgrundlag til en overordnet strategisk målsætning på arbejdsmiljøområdet med udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters Arbejdsmiljøpolitik. Dette notat er resultatet. Der blev udtrykt støtte til indstillingen fra flere sider. Der var en drøftelse af, hvilken forskel der ville være mellem branchemiljørådenes arbejde og selvstændig indsats fra Danske Fysioterapeuter. Hertil blev det bemærket, at branchemiljørådet ikke har fokus på professionen, men de opgaver, der løses inden for forskellige brancher. Der blev bemærket, at opgørelsen af udgifterne til rådet ikke forholder sig til ressourcetrækket i sekretariatet. Det blev fremhævet, at der er behov for en stor specialviden på arbejdsmiljøområdet, for at foreningen og hovedbestyrelsen kan få den fornødne rådgivning inden for området. Det blev bemærket, at en mulighed kunne være, at lade sikkerhedsrepræsentantrådet stå for arbejdsmiljømæssige rådgivning i foreningen. Hertil blev det bemærket, at det særligt er de specialiserede kompetencer og ikke de politiske kompetencer der skal udvikles. Hvis rådet ikke oprettes, så vil den strategiske opgave på området ikke blive løftet. Side 8 af 16

9 Det blev foreslået, at udgifterne til undersøgelserne ikke bliver budgetlagt. Hertil blev det bemærket, at rammen burde fastsættes nu. Hvis det viser sig, at eksisterende undersøgelser kan anvendes, så vil de afsatte midler ikke blive anvendt. Hovedbestyrelsen besluttede: At der udarbejdes en servicedeklaration / vejledning som tydeliggør, hvad foreningen kan tilbyde i forhold til forskellige medlemsgrupperinger vedr. videnformidling, henvisning til relevante myndigheder/organisationer som kan besvare konkrete arbejdsmiljøspørgsmål, koordinering af tiltag etc. At der etableres et Arbejdsmiljøråd, som kan samle de fysioterapeuter og evt. andre, der sidder på de væsentligste interesse- og myndighedsposter og som har stor specialviden om arbejdsmiljø med udgangspunkt i en økonomisk ramme på kr. årligt i to år til dækning af udgifter relateret til rådet. At Danske Fysioterapeuter fastholder sin strategi om, at søge indflydelse på den generelle udvikling og lovgivning ved placering af fysioterapeuter i udvalg og råd. Der blev begæret afstemning om følgende forslag: At der afsættes kr. i 2012 til en kvalitativ udredning af arbejdsmiljøproblemer på det fysioterapeutiske arbejdsområde. Et flertal bestående af Johnny Kuhr, Tina Frank, Marianne Breyen, Eva Hauge, Esther Skovhus og Vibeke Bechtold stemte imod forslaget, idet formandens stemme ved stemmelighed ifølge foreningens love tæller dobbelt. Et mindretal bestående af Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht, Tine Nielsen, Solvejg Pedersen og Lene Christoffersen stemte for forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget Fortrolig sag Status på besparelser i kommuner og regioner At sagen drøftes. Hovedbestyrelsen ønskede på forrige møde at få en orientering omkring status vedrørende besparelser i kommuner samt på besparelserne i regionerne herunder perspektiverne i den undersøgelse DSI har udarbejdet om baggrunden for den økonomiske krise på landets sygehuse. Hovedbestyrelsen modtog umiddelbart efter hovedbestyrelsesmødet en orientering pr. mail herom. Orienteringen er vedlagt som bilag. I løbet af sommeren har Danske Fysioterapeuter sammen med Ergoterapeutforeningen fået udarbejdet en undersøgelse blandt tillidsrepræsentanterne omkring planlagte besparelser i kommunerne. Undersøgelsen er sammen med orienteringsmail til regionsformændene vedlagt som bilag. Det indstilles, at hovedbestyrelsen med udgangspunkt i orienteringen drøfter den aktuelle status. Side 9 af 16

10 Der blev orienteret om KL s tilbagemelding omkring kommunernes økonomi på FTF s forretningsudvalgs seminar. Der er store udfordringer med mindre årgange, flere ældre og mindre vækst. Derfor kommer de kommunale serviceydelser under pres. På den anden side er det nødvendigt at kommunerne satser på sundhedsfremme og forebyggelse. Der blev bemærket, at der forestår en koordinering blandt de store sundhedsorganisationer,hvordan man griber udfordringerne an efter forårets indsats. Der blev efterlyst en mulighed for, at foreningen kan gøre noget mere konkret på de områder, hvor der skæres i servicen. På det regionale område, er der behov for at se på, hvorledes området er skruet sammen. Dette har betydning for den måde besparelserne udmøntes på. Regionerne ser ikke den økonomiske gevinst ved besparelsen. De enkelte hospitaler ser den fulde besparelse, mens regionen centralt kun oplever en besparelse på de 30 pct. af genoptræningsindsatsen, der finansieres af regionen. Disse udmøntninger af besparelserne har også betydning for opgaveløsningen på det kommunale område. Der blev peget på, at der er forskelle mellem regionerne ikke kun i forhold til besparelsernes størrelse, men også på, hvorledes besparelserne udmøntes. Det blev fremhævet, at der vil være behov for i højere grad at koordinere mellem de regionale og centrale niveau. Spørgsmålet er, hvem der udmønter besparelserne. I mange tilfælde er det medlemmerne der sættes til det. Det er et problem, at de pålægges dette ansvar. Desuden er det medlemmerne direkte, der må stå på mål for besparelserne i forhold til den enkelte partient. Foreningen bør bakke medlemmerne op i den situation, og skubbe ansvaret videre til politikerne. Hovedbestyrelsen besluttede: At foreningen følger udviklingen At der skal ske en øget koordinering mellem sekretariatet og regionerne. At der skal arbejdes med handlingsorienterede initiativer Foreningens deltagelse i fælles faglige demonstrationer At sagen drøftes. LO og FTF tog initiativ til at arrangere en demonstration under overskriften Nej til nedskæringspakken. Hovedbestyrelsen har med udgangspunkt i demonstrationen Nej til nedskæringspakken ønsket en drøftelse omkring niveauet i foreningens engagement i den aktuelle debat omkring regeringens besparelsesplaner. På hovedbestyrelsesmødet i juni 2010 var der en indledende drøftelse af sagen. Her besluttede hovedbestyrelsen: Side 10 af 16

11 At fokus på besparelserne skal skærpes. HBM/ /08/2010 At foreningen skal stille materiale til rådighed i forbindelse med medlemmernes deltagelse i faglige arrangementer, hvor foreningen har en interesse i at deltage. At hovedbestyrelsen skal fortsætte drøftelsen af problemstillingen. Punktet blev ikke drøftet Holdningspapir om opgaveglidning At Holdningspapir om opgaveglidning drøftes og godkendes. Hovedbestyrelsen har tidligere behandlet et udkast til Holdningspapir om opgaveglidning. Holdningspapiret har siden været til høring i de politiske udvalg ligesom det blev drøftet og kommenteret på regionskonferencen i juni i år. Holdningspapiret foreligger nu i revideret udgave. Det er tanken, at holdningspapiret skal omdeles til samtlige ledere og tillidsrepræsentanter og offentliggøres på Danske Fysioterapeuters hjemmeside. Punktet blev udsat til næste hovedbestyrelsesmøde Referat fra Etisk Udvalg At HB tager referatet til efterretning At Etisk Udvalg i samarbejde med planlægningsgruppen udvikler et søjleprogram til Fagfestival 2012 (foreløbigt arbejdstema): Værdier i fysioterapi: informeret samtykke, ansvar og kulturmøde, kultur og respekt, rummelighed, placebo. Etiske dilemmaer i den forbindelse. Udvalget behandlede især følgende emner: Etnicitet i fysioterapi i dag, etiske dilemmaer Besøg fra konsulent og medforfatter fra Sundhedsstyrelsen om arbejdet med rapport Etik i forebyggelse og sundhedsfremme Det blev tilkendegivet, at hovedbestyrelsen vil blive inddraget i planlægningen af de dele af Fagfestivallen, hvor der er et politisk indhold. Hovedbestyrelsen besluttede: At Etisk Udvalg i samarbejde med planlægningsgruppen kunne gå videre med at udvikle et søjleprogram til Fagfestival 2012 med det skitserede indhold. Side 11 af 16

12 Beskikkelse af medlemmer til Sundhedsvæsenets disciplinærnævn At Brian Errebo-Jensen og Vibeke Laumann beskikkes som medlemmer af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Folketinget har besluttet, at patientklagesystemet fra 2011 ændres, således at der oprettes et Disciplinærnævn i stedet for det nuværende Patientklagenævn. Disciplinærnævnet får som det nuværende Patientklagenævn kompetence til at behandle klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. Danske Fysioterapeuter er ligesom inden for det nuværende Patientklagesystem tildelt to pladser i det fremtidige Disciplinærnævn. Beskikkelsen af medlemmer til nævnet gælder for 4 år. Danske Fysioterapeuters nuværende medlemmer af Patientklagenævnet Brian Errebo-Jensen og Vibeke Laumann ønsker begge at fortsætte i hvervet. Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen godkender, at de beskikkes som medlemmer af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Ingen. Hovedbestyrelsen besluttede: At anmode Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at beskikke Brian Errebo-Jensen og Vibeke Laumann som medlemmer af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Status på sygesikringsforhandlingerne At hovedbestyrelsen drøfter status på de igangværende overenskomstforhandlinger på praksisområdet Der pågår pt. sekretariatsmæssige drøftelser mellem Danske Fysioterapeuter og RLTN. Der er aftalt afsluttende politisk forhandling den 13. september Sekretariatet giver en mundtlig status på de igangværende drøftelser. Der kommer en skriftelig redegørelse på status på forhandlingerne. Der forventes at være en afslutning på forhandlingerne den 13. september Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 4.1 Fortrolig sag Side 12 af 16

13 4.2 - Beretning fra Fagligt Udvalg 2009 At beretningen for Fagligt Udvalg tages til efterretning. Der er udarbejdet beretning for Fagligt Udvalgs virksomhed. Beretningen er tilsendt parterne. Beretningen er vedlagt som bilag, og det indstilles at hovedbestyrelsen tager denne til efterretning. Der kan rekvireres yderligere materiale vedrørende det faglige udvalgs virksomhed ved henvendelse til sekretariatet. Det drejer sig om: Analyse af fysioterapiydelser i overenskomsten og sammenligning med SKS koder Evaluering af Udvidet Rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter, rapport Kritisk evaluering af udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter, rapport Krav til udviklingsklinikker Psykomotorisk fysioterapi, rapport Kommissorium for Fagligt Udvalg Forretningsorden for Fagligt Udvalg Hovedbestyrelsen behandlede ikke sagen, men besluttede at såfremt der måtte være spørgsmål hertil vil hovedbestyrelsen kunne rette henvendelse til sekretariatet med henblik på en skriftlig besvarelse heraf Referat fra TR-rådets møde den 18. maj 2010 At referatet tages til efterretning Mødet var det første efter Årskonferencen for TR. På mødet blev et nyt medlem (Ingelis Ribberholt) budt velkommen og TR-rådet konstituerede sig med Kirsten Ægidius som fortsat formand. I øvrigt var hovedpunkterne på mødet: evaluering af Årskonferencen forberedelse til repræsentantskabsmødet. Ang. sidstnævnte har TR-rådet beskrevet tre forslag, som de ønsker HB skal drøfte. TR-rådet afventer en tilbagemelding fra HB eller sekretariatet om det videre forløb. TR-rådets forslag til repræsentantskabsmødet behandles under pkt. 3.1 Forberedelse af repræsentantskabsmødet Hovedbestyrelsen behandlede ikke sagen, men besluttede at såfremt der måtte være spørgsmål hertil vil hovedbestyrelsen kunne rette henvendelse til sekretariatet med henblik på en skriftlig besvarelse heraf Referat fra Videnskabeligt Råd Side 13 af 16

14 At referatet tages til efterretning Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter har afholdt møde 10.maj Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen behandlede ikke sagen, men besluttede at såfremt der måtte være spørgsmål hertil vil hovedbestyrelsen kunne rette henvendelse til sekretariatet med henblik på en skriftlig besvarelse heraf Referat fra udvalg for sundhedspolitik og analyse At referatet tages til efterretning Vedlagt er referat fra udvalgets møde den 13. april Desuden vedlægges kopi af de to oplæg som blev afviklet på udvalgets møde. Hovedbestyrelsen behandlede ikke sagen, men besluttede at såfremt der måtte være spørgsmål hertil vil hovedbestyrelsen kunne rette henvendelse til sekretariatet med henblik på en skriftlig besvarelse heraf Referat fra Specialistrådets møde At referatet tages til efterretning At orientering om godkendelse af 1 ansøger til specialist i fysioterapi tages til efterretning Specialistrådet blev orienteret om plan for opdatering/revision af ordningen. Specialistrådet kommenterede udkast til ansøgningsprocedure for fornyet godkendelse. 3 medlemmer havde indsendt ansøgning til godkendelse: 1 medlem blev godkendt således: Muskuloskeletal fysioterapi, Steffan Christensen Muskuloskeletal fysioterapi, 1 ansøgning sat i venteposition. Neurofysioterapi, 1 ansøgning sat i venteposition Hovedbestyrelsen behandlede ikke sagen, men besluttede at såfremt der måtte være spørgsmål hertil vil hovedbestyrelsen kunne rette henvendelse til sekretariatet med henblik på en skriftlig besvarelse heraf. Side 14 af 16

15 4.7 - Støtte til fysioterapeutrelevante forskningsmiljøer At rådgivningen fra Videnskabeligt råd tages til efterretning. Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har på sit møde i januar 2010 behandlet spørgsmålet om foreningens støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer. Danske Fysioterapeuter har gennem de sidst 10 år haft fokus på behovet for, at fysioterapi udvikler egen forskningstradition dels for at sikre relevant professionel udvikling dels for at imødekomme omgivelsernes krav om evidensbaserede sundhedsydelser. Danske Fysioterapeuter har som led i dette arbejdet målrettet for etablering af fysioterapirelevante forskningsmiljøer og har bl.a. haft en særlig aktie i etablering af Forskningsinitiativet for fysioterapi på Syddansk Universitet og det kliniske professorat i muskuloskeletal rehabilitering ved Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. Jævnfør Danske Fysioterapeuters politik for forskning og professionsudvikling anser Danske Fysioterapeuter overordnet forskning for at være en samfundsopgave, og forskning bør derfor finansieres med offentlige midler. Danske Fysioterapeuter har imidlertid valgt i en opstartsperiode at støtte forskningsinitiativer, som foreningen anser som vitale for at sikre professionen et relevant og nødvendigt udgangspunkt for forskningsbasering. Danske Fysioterapeuter har desuden egen Forskningsfond og er part i den overenskomstbaserede Praksisfond, som begge giver støtte til konkrete forskningsprojekter. Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse vurderer, at der flere steder i landet udvikles forskningsmiljøer, som på samme måde som de ovennævnte kan bidrage til professionens udvikling med fysioterapirelevant forskning. Der savnes imidlertid aktuelt et overblik over, hvilke miljøer der findes, hvad de forsker i, og på hvilken måde de vurderes at bidrage/kunne bidrage til evidensbasering og udvikling af fysioterapi. Ligeledes savnes et overblik over behovet for udvikling af forskningsmiljøer fremadrettet med henblik på en relevant forskningsmæssig dækning af det fysioterapeutiske fagområde. Hovedbestyrelsen har derfor bedt Videnskabeligt råd om in-put til etablering af vurderings- og beslutningsgrundlag i forhold til fremtidig støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer. Videnskabeligt råd har på den baggrund udarbejdet: Notat. Oversigt over aktuelle fysioterapirelevante forskningsmiljøer i Danmark Notat. Støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer: Kvalitetskriterier for vurdering fysioterapirelevante forskningsmiljøer Der henvises i øvrigt til Notat. Danske Fysioterapeuters støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer ( /HB-møde ) Udsat til næste møde Lønkommission At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Side 15 af 16

16 Lønkommissionen har nu afsluttet sit arbejde, og kommissionens arbejde blev offentlig fredag den 28. maj Danske Fysioterapeuters hjemmesidetema: har et fyldigt referat af kommissionens anbefalinger. Johnny Kuhr vil på hovedbestyrelsesmødet give en mundtligt orienterer om overvejelser i forlængelse af lønkommissionens anbefalinger. Udsat til næste møde. 5. Eventuelt E1. Medlemskab af DSA s bestyrelse 6. Evaluering af HB-mødet. Vi skal blive bedre til prioritere tiden. Det er vigtigt, at vi undgår gentagelser. Der kunne godt have været brugt mindre tid på at prioriterer temadrøftelserne til budgettet. Mødeledelsen kunne således godt være strammere. Mødet kom godt fra start. Det har været en god dagsorden, og det har været godt forberedt fra sekretariatets side. Oplæggene fra sekretariatet var gode. Temadrøftelserne er et godt virkemiddel til at komme dybere ind i drøftelserne. Jette Frederiksen Direktør Janus Pill Christensen Referent Side 16 af 16

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. 28. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet.

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg Pedersen Lene Christoffersen

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 15.12.09 Du kan printe indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften. Dagsorden: 3. Sager til diskussion/beslutning 3.1 Budget 2010 At hovedbestyrelsen

Læs mere

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2010. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Tid: Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 14. januar 2010

Indkaldelse til HB-møde den 14. januar 2010 Indkaldelse til HB-møde den 14. januar 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 26/11/09 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009. 5. august 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 4.1, 4.2 & 4.3) Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet )

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet ) 13. november 2008 J.nr. 421.1 JD/VV (rettet 28.11.2008) Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. oktober 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 19.08.09 Du kan udskrive indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 17/06/09

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009. 12. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Solvejg Pedersen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat. Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 20. januar Referat til underskrift. Hovedbestyrelsesmøde 20. januar 2011

Referat. Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 20. januar Referat til underskrift. Hovedbestyrelsesmøde 20. januar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 20. januar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 20. januar 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 31. januar 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 13. februar 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munch, Annemarie Svenningsen,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1)

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1) Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Råd 27. marts 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 24. april 2015 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 03/11/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 03/11/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 2. december 2015, kl. 09.30-14.30. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Lokale 1A, Holmbladsgade 70, 2300 København S. Deltagere: Bente Andersen,

Læs mere

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 19. december 2014 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, formand

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 31. januar 2011 Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 [Dagsordens pkt. / Sagstype] L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere