REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr."

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 10. februar 2011 Klokken: Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Allan Schneidermann Peter Kay Mortensen Maja Højgaard Nielsen Ellen Thrane Marianne Stendell Karsten Skawbo-Jensen Per Roswall Kenneth Kristensen Berth Fraværende: Maja Højgaard Nielsen (orlov)

2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Oplæg om hvad der bidrager til metropolers succeser 3 2. Status på RUP 2.0 proces 4 3. Første drøftelse af RUP -tema om internationalisering og infrastruktur 6 4. Interreg-projekt om Den grønne string-korridor Høring om organiseringen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet Meddelelser Eventuelt 18 2

4

5 Den 10. februar 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 1 OPLÆG OM HVAD DER BIDRAGER TIL METROPOLERS SUCCESER SAGSFREMSTILLING Som inspiration til udvalgets første drøftelser af en ny regional udviklingsplan (RUP) har vi inviteret Lars Winther til at tale om erfaringer og succeser fra andre metropolregioner. Han vil i oplægget komme ind på de temaer, som udvalget har ansvaret for (infrastruktur og internationalisering, samt erhvervsudvikling), men vil også tale mere bredt om satsninger indenfor regional udvikling. Lars Winther er lektor ved Institut for Geografi og Geologi på Københavns Universitet og har bl.a. beskæftiget sig med internationale sammenligninger af metropolregioner han har sammenlignet Øresundsregionen med Centrope-regionen omkring Wien. Herudover har han forsket i globale megatrends indflydelse på regional udvikling, samt faktorer der medvirker til at gøre en region attraktiv. Oplægget vil vare ca. 25 minutter, hvorefter der er lagt op til spørgsmål og diskussion. KONKLUSION Lars Winther gav udvalget en præsentation af globale megatrends i regional udvikling og faktorer, der gør en region attraktiv. Udvalget stillede en række spørgsmål, der blev besvaret. Bilagsfortegnelse: Sagsnr: Sagsgr: 3

6

7 Den 10. februar 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 2 STATUS PÅ RUP 2.0 PROCES SAGSFREMSTILLING Regionsrådet anbefalede den 14. december 2010 sagen Ny regional udviklingsplan temaer, organisering og tidsplan. Indledende dialog med kommunerne Sagen danner baggrund for en videre dialog med kommunerne i hovedstadsregionen om den nye regionale udviklingsplan RUP 2.0. Administrationen har på baggrund af sagen holdt et indledende møde med repræsentanter fra KKR s embedsmandsudvalg vedr. miljø- og infrastruktur. Udvalget er ansvarligt for RUP 2.0 i KKR regi. Forslag om ny politisk organisering KKR meddelte på mødet, at de ønskede en anden politisk organisering end foreslået i sagen fra regionsrådet. I den nuværende sag er der lagt op til et politisk samarbejdsudvalg bestående af RUT-udvalget, en borgmester samt to udvalgsformænd inden for planlægning, miljø eller teknik. KKR foreslår i stedet, at RUP 2.0 politisk forankres i en styregruppe bestående af formandskabet fra KKR - formand Kjeld Hansen og næstformand Jannich Petersen, regionsrådformanden og formand for RUT-udvalget. Status på proces Det er aftalt med KKR, at der hurtigst muligt sker en afklaring mellem regionsrådsformanden og KKR-formanden i forhold til en eventuel ny politisk organisering. Meget gerne inden næste KKR møde den 7. februar Hvis der bliver truffet aftale om en eventuel ny politisk organisering, vil sagen blive sendt til behandling snarest i RUT-udvalget med henblik på videre behandling i regionsrådet. KKR bakker op om de foreslåede temaer, og der er således enighed om, at temaerne i RUP 2.0 bliver: Internationalisering og infrastruktur Erhvervsudvikling Klima og miljø Uddannelse 4

8 På næste møde vil der foreligge en tidsplan for RUP 2.0 samt et oplæg til dialogaktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af RUP 2.0. KONKLUSION Udvalget tog status på RUP processen til efterretning, herunder de fire foreslåede temaer i RUP 2.0. Kenneth Kristensen Berth (O) og Karsten Skawbo-Jensen (C) gjorde opmærksom på, at der er politisk slagside i forslaget til politisk styregruppe med kommunerne om RUP 2.0. og tager derfor forbehold. Sagsnr: Sagsgr.: 5

9 Den 10. februar 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 3 FØRSTE DRØFTELSE AF RUP -TEMA OM INTERNATIONALISERING OG INFRASTRUKTUR SAGSFREMSTILLING Baggrund I forlængelse af regionsrådets behandling den 14. december 2010 om Ny regional udviklingsplan temaer, organisering og tidsplan fremlægger administrationen de første overvejelser om temaet Internationalisering og infrastruktur til drøftelse i Regional udviklingsplans- og trafikudvalget. Som det fremgår af mødesagen, så lægger regionsrådet inden for temaet op til øget internationalt samarbejde inden for fokusområderne: viden og innovation, kultur og events samt den trafikale infrastruktur. I forhold til disse fokusområder indarbejdes Resultaterne fra OECD-analysen om hovedstadsområdets konkurrenceevne fra januar 2009 Væsentlige elementer fra ØRUS den øresundsregionale udviklingsstrategi Potentialet i STRING-samarbejdet (Samarbejdet mellem Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Slesvig-Holsten og Hamborg) Tidligere analyser om den overordnede regionale og internationale tilgængelighed for gods- og persontrafik på vej og på bane Internationalisering I regionsrådets beslutning betones det, at internationalisering og tværregionalt samarbejde skal forstås bredt, fx som øget samspil globalt om viden og innovation, kultur og events samt den trafikale infrastruktur. Udgangspunktet har været, at hovedstadsregionen i international sammenhæng er en mindre region i udkanten af Europa. OECD har peget på, at Sjælland og Skåne er afhængige af hinanden for at få et tilstrækkeligt stort befolkningsgrundlag og marked for at kunne stå sig i den globale konkurrence. Tilsvarende vil et samarbejde i Femern-korridoren fra Hovedstaden/Skåne ned til Hamborg skabe øget kritisk masse til at positionere sig i den internationale konkurrence. Som eksempler på eksisterende internationalt netværkssamarbejde kan nævnes samarbejdsplatform som "STRING" og "Skandinaviske Arena" (Øresund- Gøteborg-Oslo). Hertil kommer det ny opstartede samarbejde mellem Økonomiog erhvervsministeriet, Vækstforum Hovedstaden, Vækstforum Sjælland om en 6

10 Vækststrategi for Femern - aftalt i partnerskabsaftalerne mellem regeringen og vækstforaene. Et andet eksempel på et udvidet internationalt perspektiv er flyruteudviklingsprojektet Copenhagen Connected, som skal tiltrække internationale flyruter til regionen, og allerede har medvirket til en ny rute direkte til Dubai hvilket gør det muligt at markedsføre Danmark og Øresundsregionen som destination og øger tilgængeligheden til Sydasien og Australien/Oceanien. Den videre udfordring vil være, hvordan vi kan udnytte dette potentiale, samt potentialet i yderligere nye flyruter. Med hensyn til et udvidet internationalt perspektiv har OECD fremhævet behovet for at forbedre innovationskapaciteten i hovedstadsregionen, hvilket netop forudsætter styrkelse af et øget netværkssamarbejde mellem forskningsinstitutioner og erhverv, såvel lokalt som på tværs af grænser i EU og globalt. Som eksempel har netværksorganisationen Crossroads Copenhagen peget på, at bliver vi ikke bedre til cross-border samarbejder mellem de forskellige centre for anvendt forskning rundt om i Europa, vil vi hurtigt sakke bagud i forhold til Indien og Kina. Rådet for Teknologi og Innovation har tilsvarende lanceret programmer, der understøtter internationale netværkssamarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og erhverv. Herudover har OECD fremhævet behovet for øget mobilitet/rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft inden for vore styrkeområder, hvilket tilsvarende forudsætter øget deltagelse og rekruttering i globale eliteforsker- og ekspertnetværk. Øget samarbejde med udvalgte internationale forsknings- og vækstcentre inden for vore styrkeområder vil fremme dette. I Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er der bl.a. fokus på tiltrækning af internationalt talent. Infrastruktur I forhold til infrastrukturen lægger regionsrådet op til, at der særligt skal fokuseres på den overordnede regionale og internationale tilgængelighed for gods- og persontrafik både på vej og på bane. Temaet skal ligeledes ses i sammenhæng med regionsrådets politiske tilkendegivelse om grønne transportkorridorer fra september Øresundsregionen har således en væsentlig rolle som omdrejningspunkt i transportsystemet mellem Skandinavien og det europæiske kontinent. Store transportstrømme passerer hver dag gennem Københavns lufthavn og havne samt ad regionens veje og jernbaner. Hvad angår tilgængelighed, ligger Øresundsregionen og dermed hovedstadsregionen over det europæiske gennemsnit. Det beror til en vis grad på den gode tilgængelighed til et stort antal mennesker og destinationer, men først og fremmest beror det på flyforbindelserne til og fra Københavns lufthavn. 7

11 IBU s ekspertudredning peger derfor på, at en stor udfordring for Øresundsregionen er den fortsatte udvikling af Københavns lufthavn. Transittrafikken der bidrager til, at kapaciteten på jernbanen snart er fuldt udnyttet, og den kommende faste Femern Bælt-forbindelse, der på sigt stiller krav om en kraftig udbygning af jernbanesystemet. Da hovedstadsregionen ligger i centrum af Øresundsregionen, betyder det, at tilgængeligheden i RUP 2.0 bør opfattes både som tilgængeligheden internt i Øresundsregionen, til og fra Øresundsregionen og gennem Øresundsregionen. Drøftelse af forslag til nye analyser Det hidtidige internationale samarbejde har hovedsagelig været koncentreret om de nærmeste naboregioner, og således ikke haft et tydeligt fokus på det globale perspektiv. Administrationen vil derfor foreslå en analyse, som kortlægger de mest relevante samarbejdspartnere/samspilsområder på udvalgte felter (spørgsmålet om øget mobilitet for højt kvalificeret arbejdskraft inden for vore styrkeområder samt øget deltagelse i globale netværk mellem forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder inden for styrkeområder som f.eks. uddannelse, velfærds- og sundhedsteknologi, sundhedsforskning, Clean-tech., ESS-partikelanlægget, mm). Analysen kan også omfatte best practice/erfaringer fra andre regioners udbytte af samarbejde med eksempelvis Kina. På infrastrukturområdet tegner IBU s ekspertanalyser, transportministeriets rapporter samt regionsrådets egne analyser et godt billede af såvel den regionale som den internationale infrastruktur. Især IBU-analyserne lægger op til en række konkrete løsningsforslag som en ny Ring 5 og en ny fast HH-forbindelse. Imidlertid lægges der op til at tænke tilgængelighed i form af vej og bane, og ikke så meget international tilgængelighed til Københavns lufthavn og dermed mulige forbindelser med højhastighedstog. På infrastrukturområdet vil administrationen derfor foreslå to mindre analyser: En analyse, som redegør for den konkrete betydning af højhastighedstog for lufthavnen, samt en analyse, som beskriver betydningen af Københavns lufthavns internationale destinationer (den internationale tilgængelighed). 8

12 Sidstnævnte kan evt. dækkes af delanalyser/effektmålinger i Copenhagen Connected projektet. Den internationale tilgængelighed målt på flyruter er i øvrigt et målepunkt i erhvervsstrategien, som der løbende skal følges op på. KONKLUSION Udvalget tog de første overvejelser om temaet "Internationalisering og infrastruktur" i RUP 2.0 til efterretning. Udvalget pegede på, at Beskæftigelsesregionen kan bidrage med analyser på arbejdsmarkedsområdet. Endelig bad udvalget om, at perspektiverne for det Baltiske område blev inddraget i det videre arbejde. Sagsnr: Sagsgr.: 9

13 Den 10. februar 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 4 INTERREG-PROJEKT OM DEN GRØNNE STRING-KORRIDOR SAGSFREMSTILLING Aftalen om den faste forbindelse over Femern Bælt åbner op for nye muligheder og for nye fælles strategier og projekter i STRING-samarbejdet mellem Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Slesvig-Holsten og Hamborg. På Politisk Forum i Skåne den 7. og 8. juni 2010 blev Action Plan derfor vedtaget som rettesnor for det fremtidige arbejde. I planen er der beskrevet en række nøgleprojekter, som skal igangsættes i et samarbejde mellem STRING-parterne. Udviklingen af en grøn transportkorridor er et at af projekterne. Da det ikke i dag under de nuværende geografiske rammer for interreg-projekter er muligt at gennemføre et projekt for hele STRING-geografien, er det aftalt i STRING-styregruppen, at de tre regioner Skåne, Sjælland og Region Hovedstaden i fællesskab tager initiativ til et nyt interreg-projekt, som har sit udspring i Øresundsregionen. En særlig opgave bliver at inddrage de tyske parter. Formålet med projektet Det nye interregprojekt har til formål at belyse de muligheder og udfordringer, som den nye Femern Bælt forbindelse vil give Øresundsregionen. Herudover skal projektet afdække og anbefale initiativer, der sikrer, at forbindelsen udnyttes maksimalt. Der er hidtil blevet arbejdet på en ansøgning til Øresundsprogrammet til næste ansøgningsrunde, som er den 1. marts Det har dog vist sig at være en ressourcekrævende proces, at få alle projektparter til at bidrage i tide herunder at få afklaret hvilken region, der vil påtage sig ansvaret som leadpartner. Derfor er det muligt, at indleveringen af ansøgningen må rykkes til næste ansøgningsrunde den 1. juni 2011 Projektets indhold Projektet planlægges at løbe over 3 budgetår og vil blive igangsat medio

14 Projektet opdeles i seks delopgaver: 1. En analyse af mulighederne for udvikling af en grøn godstransportkorridor med fokus på intelligent logistik og effektive transportløsninger. 2. En analyse af Femern-forbindelsens samfundsmæssige effekter og muligheder for at skabe et tværnationalt arbejdsmarked, herunder pendling, barrierer og behov for yderlige tiltag. 3. En analyse af den nye transportkorridors betydning for persontransport og tilgængelighed for såvel højhastighedstog/opkobling til det europæiske højhastighedsnet, interregionale tog og hurtige pendlertog. 4. En beskrivelse af perspektiverne ved at knytte korridorens to metropoler Hamborg og København-Malmø sammen, dels for hele STRING-regionen, dels for de to metropoler. 5. Tilvejebringelse af fælles analyseredskaber og værktøjer, herunder en kortlægning af eksisterende og igangværende analyser, prognoser mm. 6. Informations-, dialog- og forankringsaktiviter. En særlig udfordring bliver at få skabt dialog og samarbejde med tyske parter, og få projektet og dets resultater forankret hos såvel svenske, danske som tyske beslutningstagere samt andre vigtige regionale og interregionale aktører. Deltagere og økonomi De tre regioner er i kontakt med Københavns kommune, en sjællandsk part, Trafikverket, Malmø stad, Lund kommune og Helsingborg stad om et samarbejde. Projektets samlede budget forventes at være ca. 11 mio. kr. over 3 år, hvoraf interreg-programmet forventes at finansiere halvdelen. Administrationen vil foreslå, at regionen bidrager med maksimalt 2 mio. kr. fordelt over 3 budgetår. Vurdering Administrationen vurderer, at projektet ligger i god forlængelse af regionens strategiske indsatsområder som deltagelsen i STRING-samarbejdet og opfølgningen på regionsrådets politiske tilkendegivelse om grønne transportkorridorer. Projektet skal desuden ses i forhold til partnerskabsaftalerne mellem Vækstforaene for henholdsvis Region Hovedstaden og Sjælland og Økonomi og Erhvervsministeriet, hvor det er aftalt at udarbejde en strategi for udnyttelsen af vækstpotentialet i forbindelse med den kommende Femern Bælt forbindelse. 11

15 Sagen behandles i forretningsudvalget den 15. marts og i regionsrådet den 22. marts, hvor administrationen vil anmode om godkendelse til at gå ind i samarbejdet med de to regioner og øvrige parter samt anmode om en bevilling på maksimalt 2 mio. kr. over 3 budgetår. Underudvalgets bemærkninger vil indgå i behandlingen af sagen. KONKLUSION Udvalget anbefalede sagen til forretningsudvalget. Sagsnr: Sagsgr.: 12

16

17 Den 10. februar 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 5 HØRING OM ORGANISERINGEN AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I HOVEDSTADSOMRÅDET SAGSFREMSTILLING Folketingets trafikudvalg har besluttet at holde en lukket høring om organiseringen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet den 23. februar på Christiansborg. Formålet med høringen er, dels at få et indtryk af de aktuelle problemstillinger, dels at få gode bud på, hvordan den kollektive trafik fremadrettet kan organiseres bedst muligt. Region Hovedstaden er sammen med aktørene for den kollektive trafik: Movia, DSB, DSBFirst og Metroselskabet samt KKR (Kommunekontaktrådet for hovedstadsregionen) inviteret med som oplægsholder. Administrationen vil foreslå, at koncerndirektør Kim Høgh holder regionens oplæg, som må have en varighed på 5-6 minutter med mulighed for uddybende spørgsmål (9-10 minutter). Oplægget vil tage udgangspunkt i to notater, som administrationen udarbejdede som baggrundspapir for regionsrådsformandens deltagelse i et møde i Transportministeriet den 17. september 2010 om organiseringen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Foruden repræsentanter fra trafikoperatører og selskaber deltog repræsentanter fra Danske Regioner, Københavns kommune samt KKR Hovedstaden i dette møde. Ud over oplægsholderen er der mulighed for at yderligere 3 personer kan deltage. Administrationen vil foreslå, at RUT-udvalget udover oplægsholderen udpeger 3 deltagere blandt udvalgets medlemmer, alternativt at udvalget udpeger 2 medlemmer samt stabsdirektør Joost Nielsen fra Koncern Regional Udvikling. KONKLUSION Der var enighed om, at formand Allan Schneidermann samt udvalgsmedlemmerne Marianne Stendell og Kenneth Kristensen Berth sammen med koncerndirektør Kim Høgh deltager i den lukkede høring den 23. februar på Christiansborg i folketingets trafikudvalg. Såfremt Kenneth Kristensen Berth ikke kan deltage i den lukkede høring, deltager stabsdirektør Joost Nielsen i stedet. 13

18 Bilagsfortegnelse: 1. Invitation fra Folketingets trafikudvalg. 17. januar To baggrundsnotater til mødet i Transportministeriet 17. september 2010 Sagsnr:

19 Den 10. februar 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 6 MEDDELELSER 6.1 IBU s slutkonference i Malmø den 6. december 2010 IBU-projektet Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen er afsluttet med udgangen af På slutkonferencen, som blev afholdt i Malmø den 6. december 2010, blev projektets hovedresultater fremlagt og drøftet af politiske repræsentanter fra Øresundsregionen. Konferencen havde ca. 300 deltagere, og var bygget op med indlæg og debatrunder med politikere fra de tre regioner, repræsentanter fra kommunerne, svenske politikere fra henholdsvis Riksdagen og EU- Parlamentet samt DI (Dansk Industri). Et af konferencens politiske hovedbudskaber var enigheden om og vigtigheden af at skabe fælles fodslag om hvilke projekter, der har den største betydning for den samlede Øresundsregion, og som bør prioriteres af Riksdagen og Folketinget. Et andet vigtigt hovedbudskab var behovet for og nytten af at realisere en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og en ny Ring 5 til vej og bane. Slutrapporten vil blive udleveret på mødet. Sagsnr.: Regionrådsformandens møder med Transport- og miljøministeren den 21. januar 2011 Regionsrådsformand, Vibeke Storm Rasmussen, har den 21. januar 2011 haft to møder med transportministeren. Det første møde handlede om transportkorridoren, hvor også miljøministeren deltog. Det andet møde handlede om letbanen langs Ring 3, og blev afholdt sammen med kommunernes forhandlingsgruppe for Letbanesamarbejdet: borgmestrene Søren P. Rasmussen, Steen Christiansen og Karin Søjberg Holst. I det første møde om transportkorridoren deltog regionsrådsformanden og transport- og miljøministeren. Transportministeren har i november 2010 sammen med miljøministeren gennemført en høring af de 18 involverede kommuner i transportkorridoren Ring 5- korridoren. Fra ministeriernes side lægges der nu op til en bilateral proces mel- 15

20 lem ministerier og hver kommune om særlige lokale forhold i transportkorridoren, og i forlængelse heraf vil arbejdet blive afrundet med endnu en fælles høring om de resultater ministerierne har uddraget af høringsrunderne. Regionsformanden gjorde opmærksom på IBU projektets indhold og analyseresultater, og har efterfølgende fulgt op overfor ministerierne med en tak for invitationen til at deltage, samt en opfordring til også fortsat at blive inddraget i arbejdet. Ikke mindst set i lyset af det forestående RUP udviklingsarbejde. På det andet møde med transportministeren om finansiering af letbanen i Ring 3- korridoren blev der af forhandlingsgruppen for Letbanesamarbejdet foreslået: At forhandlingsprocessen tilrettelægges på en måde, så der i første omgang sigtes mod at træffe politisk principaftale om systemvalg, vilkår for etapedeling og en finansieringsmodel, med en overordnet fordelingsnøgle mellem stat, region og kommuner, vilkår for lånefinansiering mv. Og at en sådan aftale fremlægges til godkendelse i byrådene, regionsrådet og finansudvalget inden der optages forhandlinger om organisering, herunder evt. OPP. At stat, region og kommuner nedsætter en politisk forhandlingsgruppe - der på baggrund af finansieringsanalysen - skal forhandle de principaftaler, som efterfølgende kan fremlægges til godkendelse i byrådene, regionsrådet og finansudvalget. At der - til det forberedende arbejde - købes sekretariatsbistand fra Metroselskabet, eller anden organisation med tilsvarende erfaringer med selskabsdannelse, planlægning, projektering, anlæg og drift af skinnebårne transportsystemer i hovedstadsområdet. Ministeren bekræftede, at staten er parat til at investere 1,5 mia. kr i projektet, svarende til ca. 40 % af udgifterne til en letbane fra Lundtofte til Ishøj. Han oplyste, at de 40 % svarede til, hvad der er aftalt med Århus Kommune. Det blev aftalt at mødes igen om ca. 3 uger. Til den tid vil der forhåbentlig foreligge en afklaring af lånespørgsmålet. Sagsnr.: Aftale om Rejsekortets fremtid Rejsekortprojektet har været i alvorlige vanskeligheder med forsinkelser og tvivl om projektets gennemførelse. Den sidste udvikling i sagen er, at der er indgået en aftale mellem Rejsekort A/S og det internationale IT-leverandørkonsortium, East- West, om projektets fremtid. I aftalen indgår dels en erstatning til Rejsekort A/S for forsinkelser, dels at rejsekortet bliver landsdækkende i løbet af

21 Der er til orientering udsendt en pressemeddelelse fra Rejsekort A/S om aftalen. Pressemeddelelsen er vedlagt som bilag. Sagsnr.: Arkiv: Bilagsfortegnelse: 1. Pressemeddelelse fra Rejsekort A/S 6.4 Omdelt formandsmeddelelse: Invitation til politisk dialogmøde mellem Region Sjællands Udviklingsudvalg og Region Hovedstadens underudvalg for regionaludviklingsplan og infrastruktur om RUP 2.0 Der blev omdelt en formandsmeddelelse. Region Sjællands Udviklingsudvalg ønskede at holde et møde med RUT-udvalget for at drøfte muligheder for samspil mellem de to regioner set i lyset af, at begge regioner skal lave en ny RUP 2.0 i løbet af Mødet foreslås afholdt fredag den 8. april kl i Regionshuset i Sorø. Udvalget var enige om at tage mod invitationen og det blev aftalt, at Allan Schneidermann, Ellen Thrane, Kenneth Kristensen Berth og Peter Kay Mortensen deltager i mødet. Administrationen tager kontakt til region Sjælland og forbereder mødet den 8. april Sagsnr.: Arkiv: Bilagsfortegnelse: 1. Invitation til politisk dialogmøde mellem Region Sjællands Udviklingsudvalg og Region Hovedstadens Politisk samarbejdsudvalg om RUP

22

23 Den 10. februar 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 7 EVENTUELT MØDET SLUT: Kl NÆSTE MØDE: Torsdag den 3. marts

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 10. februar 2011 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Allan Schneidermann

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Dato: 3. marts 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Dato: 3. marts 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Dato: 3. marts 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Allan Schneidermann

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København

K O N K L U S I O N E R REGION. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 26. august 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale: 2 på 3.

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18.

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 18.30 Medlemmer: Steen Olesen Peter

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg. Mødelokale: Mødelokale 1 (hjørnelokalet på 3.

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg. Mødelokale: Mødelokale 1 (hjørnelokalet på 3. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING Torsdag den 29. marts 2007 Kl. 9:30 11:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 1 (hjørnelokalet

Læs mere

IBU Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen

IBU Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen IBU Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen Orientering på mødet i Underudvalget vedrørende regional udvikling ved udviklingschef Kristian Johnsen, IBU-Øresund IBU-Øresund er et dansk-svensk samarbejdsprojekt,

Læs mere

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 2. december Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 2. december Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 2. december 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 7 Mødet slut kl. 19.10

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

KKR Den 23. februar 2015 COPENHAGEN EU OFFICE

KKR Den 23. februar 2015 COPENHAGEN EU OFFICE KKR Den 23. februar 2015 Organisation og finansiering GENERAL- FORSAMLING BESTYRELSE BRX NETVÆRK Bestyrelse : Marianne Stendell, RegH (formand) Finn Rudaizky, RegH Per Roswall, RegH DK BRUXELLES NETVÆRK

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces Bilag: 1 Forslag til ramme

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Dato: 31. oktober 2012 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 6 Deltagere: Steen Olesen Maja Holt Højgaard Marianne

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Medlemmer: Allan Schneidermann Peter

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 1. marts 2010 Kl. 14.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 5. oktober 2007 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup

Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING Tirsdag den 6. oktober 2009 Klokken 8:30-10:30 Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup Mødelokale: Administrationsbygningen

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Danmark i det internationale transportsystem 2011 Side 2 Danmark i det internationale

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere