REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6"

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Dato: 31. oktober 2012 Klokken: Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 6 Deltagere: Steen Olesen Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Karsten Skawbo-Jensen Per Roswall Afbud: Peter Kay Mortensen Ellen Thrane (suppleant for Julie Herdal Molbech) Kenneth Kristensen Berth

2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Oplæg ved Copenhagen Economics om analyse af betyd- 3 ningen for Københavns Lufthavn af højhastighedstog 2. Programskitse for kampagne om regional udvikling 5 3. Handleplan for den regionale udviklingsplan 9 4. Oplæg om Mobility Management Formel M Høring af Trafikplan for den statslige jernbane (sagen eftersendes den 29. oktober 2012) 6. Møde i Regionaludvalget den 27. november Meddelelser Eventuelt 22 2

4

5 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 1 OPLÆG VED COPENHAGEN ECONOMICS OM ANALYSE AF BETYD- NINGEN FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN AF HØJHASTIGHEDSTOG SAGSFREMSTILLING Koncern Regional Udvikling har anmodet konsulentfirmaet Copenhagen Economics om at analysere, hvilken betydning og effekt et højhastighedstognet vil få for Københavns Lufthavn. Analysen forventes afsluttet ved månedsskiftet oktober/november måned. Københavns Lufthavn er regionens internationale trafikknudepunkt, og i såvel trafikaftalen med KKR Hovedstaden som i den regionale udviklingsplan fremgår det, at der skal etableres højhastighedstog - koblet til lufthavnen som led i en skandinavisk og europæisk korridor. Højhastighedstog er en måde at få styrket Københavns Lufthavn, og dermed Region Hovedstaden, uden at øge trængslen på vejene og uden at øge feed-in lufttrafikken til Københavns Lufthavn med deraf følgende miljøbelastning. I analysen ses der på effekterne af at øge Københavns Lufthavns opland ved hjælp af højhastighedstog. Oplandet har betydning for lufthavnens samlede passagerpotentiale og dermed for lufthavnens udviklingsmuligheder i en tiltagende europæisk konkurrence. Analysen har ligeledes fokus på, hvad højhastighedstog vil betyde for den samlede miljøbelastning. På mødet vil partner i Copenhagen Economics Martin Hvidt Thelle gennemgå analysens resultater. KONKLUSION Partner Martin Hvidt Thelle gennemgik analysens resultater. Rapporten konkluderer overordnet, at de umiddelbare økonomiske effekter for lufthavnen kan være både negative og positive, mens højhastighedsforbindelserne har en forskellig virkning for flyselskaberne i lufthavnen. Til gengæld er der mærkbare positive miljømæssige gevinster, som også har økonomisk betydning. 3

6 Udvalget stillede en række spørgsmål, der blev besvaret. Udvalgets spurgte også til hvorfor der ikke ligeledes indgik en analyse af en højhastighedsforbindelse til Hamborg. Administrationen vil afklare mulighederne for at medtage relationen til Hamborg i analysen. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

7 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 2 PROGRAMSKITSE FOR KAMPAGNE FOR REGIONAL UDVIKLING SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges udvalget med henblik på at præsentere en første programskitse for kampagnen om regional udvikling, der gennemføres i januar 2013 og en drøftelse af de politiske events i forbindelse med kampagnen. Baggrund Regionsrådet har den 25. september 2012 besluttet, at der i januar 2013 skal gennemføres en kampagne om regional udvikling. Formålet med kampagnen er at skabe dialog med borgere og interessenter om temaerne i den regionale udviklingsplan og styrke kendskabet til regionens arbejde med erhverv, uddannelse, klima og trafik. Kampagnen skal starte udmøntningen af den regionale udviklingsplan. Den regionale udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR Hovedstaden). Der vil i forbindelse med kampagnen blive afholdt en konference, som bliver gennemført og inviteret til i samarbejde med KKR Hovedstaden. Derudover vil KKR Hovedstaden blive inddraget i relevante aktiviteter. Generelt vil der i kampagnen blive gjort opmærksom på, at region og kommuner samarbejder om at løse de regionale udfordringer inden for erhverv, uddannelse, klima og trafik. Kampagnen vil blive udviklet og gennemført på baggrund af erfaringerne fra RUP kampagnen i april Kampagneaktiviteter Regionsrådet har vedtaget, at kampagnen skal indeholde forskellige aktiviteter: Politiske events for at skabe direkte dialog mellem politikere og borgere og opmærksomhed om regionens arbejde og rolle. Annoncekampagne for at udbrede kendskabet til regionen og regionens arbejde inden for temaerne klima, trafik, uddannelse og erhverv. Kommunikationsindsats, der involverer flere former for medier, og som skal udbrede kendskabet til regionen. RUP-konference målrettet regionale aktører for at konstituere og synliggøre det fælles fodslag om den regionale udviklingsplan og handlingsplanen. 5

8 Politiske events Formålet med de politiske events er dels at give politikerne mulighed for at fortælle borgerne om regionens arbejde inden for uddannelse, klima, trafik og erhverv. Dels at give borgerne mulighed for at fortælle politikerne, hvilke dilemmaer de ser i de regionale strategier. Generelt skal de politiske events også være en platform, hvor udvalgsmedlemmerne kan indsamle gode ideer og konkrete indspark fra borgerne. Der er i forlængelse af regionsrådets beslutning lagt op til, at politikere fra alle de tre regionale udvalg (RU, FUF og MGV) deltager i de politiske events. Alle politikere på tværs af udvalgene vil blive inviteret til at deltage i de politiske events. Det er administrationens anbefaling, at udvalgsformændene så vidt muligt deltager i alle events, og at de øvrige 19 medlemmer deltager i det omfang, de har mulighed for det. Det foreslås, at der minimum afholdes én politisk event inden for hvert tema i periode ultimo januar til primo februar Administrationen vil i forbindelse med de politiske events have fokus på at sikre et tværgående perspektiv i de politiske events på tværs af de fire temaer i udviklingsplanen. Der vil således blive taget højde for tværgående emner fx grøn transport og der kan på én event godt være debat om flere temaer. Administrationen arbejder i øjeblikket med følgende forslag til politiske events: Ungeevent Ungeevent/workshop på en eller flere uddannelsesinstitutioner på baggrund af erfaringerne med unge-event på CPH West i foråret Kvalificeret dialog med eleverne om regionale udfordringer inden for temaerne i den regionale udviklingsplan. Der vil blive lagt op til, at eleverne får mulighed for at forberede spørgsmål og input til politikerne, og at politikerne eventuelt får mulighed for at deltage i workshops med eleverne. Trafik-event Event med fokus på den kollektive trafik. Udvalgsmedlemmer møder borgerne i trafikken og spørger ind til, hvorfor de bruger eller ikke bruger den kollektive trafik. Det kan fx være en roadtrip, hvor udvalgsmedlemmer kører med kollektiv trafik fra ydergrænse til ydergrænse i regionen, skifter bus og tog undervejs. Det kan fx også være events ved motorvejene, hvor bilisterne sidder i kø samt eventuelt events ved S-togsstationer mv. hvor udvalgsmedlemmer er i dialog med borgere. Elbil-event Event med fokus på elbiler. Udvalgsmedlemmerne møder borgerne omkring en elbil og spørger ind til, hvad der skal få dem til at vælge en elbil. Det kan fx være i samarbejde med regionens projekter på området fx Test en elbil. Det kan også fx være gratis taxakørsel i elbiler, hvor udvalgsmedlemmer er chauffør og har dialog med passagerer om barrierer for at køre elbil. 6

9 Erhvervs-event Event med fokus på enten iværksætteri eller udfordringerne for små og mellemstore virksomheder. Events kan fx være udvalgsmedlemmer, der udfører operation dagsværk i flere små virksomheder og følger de daglige udfordringer med kommunale tilladelse, eksport, salg, logistik mv. Eller udvalgsmedlemmer kunne være føl hos en af rådgiverne i Væksthus Hovedstadsregionen. I forhold til iværksætteri kunne der fx gennemføres events i et universitetsinkubationsmiljø, hvor politikerne er i dialog med studerende om vilkårene for iværksættere i regionen. RUP-konference Formålet med konferencen er samlet at præsentere en skitse til en handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Konferencen vil blive gennemført sammen med KKR Hovedstaden. Målet er at starte udmøntningen af udviklingsplanen blandt regionale interessenter og skabe et fælles billede hos samarbejdspartnerne på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Det er forventningen, at konferencen vil blive gennemført som en eftermiddagskonference inklusiv afsluttende middag i det centrale København. Administrationen vil på mødet medbringe en dato for konferencen. Konferencen vil sætte fokus på handlingsplanen og debat om alle fire temaer, men det forventes, at der er et særligt fokus på uddannelse og erhverv/vækst. Administrationen arbejder pt. med at få deltagelse i konferencen af ministrene for undervisning, uddannelse og erhverv. Annoncekampagne Formålet med annoncekampagnen er at øge kendskabet hos et bredt udsnit af regionens borgere til regionens arbejde inden for regional udvikling. Det er administrationens anbefaling, at selve annoncekampagnen primært har fokus på uddannelse og klima. Få budskaber i en annoncekampagne vil give mulighed for et større kendskab. Der vil i efteråret 2012 blive gennemført en række infrastrukturaktiviteter og derfor foreslås et fokus på uddannelse og klima. Det er administrationens anbefaling, at de to områder frem for erhverv er tættere på borgernes hverdag. Kommunikationsaktiviteter Der vil blive iværksat en proaktiv presseindsats, der kan støtte op om de forskellige aktiviteter i kampagnen herunder især de politiske events og RUPkonferencen. 7

10 Evaluering Kampagnen vil blive evalueret, og effekter i forhold til styrkelse af kendskab vil blive evalueret. KONKLUSION Udvalget drøftede oplæg til kampagneaktiviteter og havde en række bemærkninger, som administrationen blev bedt om at inddrage i det videre arbejde med udformning af kampagnen. Udvalget ønskede følgende justeringer: tydeligere fokus på koblingen mellem uddannelse og erhverv events som sikrer, at flest mulige borgere kommer i tale bedre geografisk dækning af events, fx gentagelse af unge eventet flere steder i regionen trafik bør også være en del af annoncekampagnen. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

11 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 3 HANDLEPLAN FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges for de tre regionale udvalg (RU, FUF og MGV) med henblik på en orientering om processen for udarbejdelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Baggrund Den 25. september 2012 vedtog regionsrådet den regionale udviklingsplan 2012 Vi gi r Nordeuropa et nyt gear. Udviklingsplanen er en visionsplan for arbejdet omkring regional udvikling, og den indeholder fire temaer: erhverv, uddannelse, klima og trafik. Den regionale udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde med relevante aktører, herunder særligt kommunerne og Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR Hovedstaden). I forbindelse med vedtagelsen af udviklingsplanen tog regionsrådet forslag til organisering omkring udmøntning af udviklingsplanen til efterretning. Den regionale udviklingsplan skal udmøntes i samarbejde med KKR Hovedstaden. Regionen har ejerskabet til den regionale udviklingsplan, men det er kommunerne, der udfører mange af de handlinger, der vil implementere planens mål, og således er et tæt samarbejde afgørende. Udarbejdelse af en handlingsplan i 2013 Det er aftalt med KKR Hovedstaden, at man i samarbejde går i gang med at udarbejde en handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Formålet med handlingsplanen er inden for hvert tema at pege på de handlinger, der skal sikre, at målene for det enkelte tema og indsatsområde nås. Det er planlagt, at handlingsplanen skal være godkendt politisk i foråret Organisering omkring handlingsplanen Det er i forbindelse med vedtagelsen af udviklingsplanen fastlagt, at der skal nedsættes administrative grupper med regionale og kommunale repræsentanter inden for de fire temaer i den regionale udviklingsplan. De administrative grupper skal bidrage til udarbejdelse af en handlingsplan. I forhold til temaet klima fastholdes den eksisterende organisering omkring udmøntning af klimastrategien med en administrativ gruppe og et klimapolitisk forum. 9

12 Tidsplan for handlingsplan Processen for udarbejdelse af en handlingsplan for den regionale udviklingsplan vil foregå i løbet af efteråret 2012 og forår Arbejdet med udarbejdelse af handlingsplanen vil overordnet se således ud: Udpegning og opstart af administrative følgegrupper (oktober/november 2012) På klimaområdet er der allerede nedsat en administrativ gruppe, og der er yderligere blevet udpeget tre administrative følgegrupper for hhv. erhverv, uddannelse og trafik og klima. Grupperne har afholdt første møde i uge Administrativt klimaforum mødtes den 2. oktober. Grupperne er blevet introduceret til opgaven og har drøftet procesplanen for udarbejdelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Fælles workshop med politikere og følgegrupper (14. november 2012) Der afholdes en workshop, hvor politikere og embedsmænd fra det kommunale og regionale niveau mødes for at udpege konkrete handlinger, der skal udmønte den regionale udviklingsplan. Til workshoppen inviteres de tre regionale udvalg, de administrative følgegrupper og kommunale udvalgsformænd inden for erhverv, uddannelse, klima og trafik. Der vil på workshoppen være et tværgående fokus i forhold til de fire temaer. Inddragelse af input fra eksterne regionale interessenter (november 2012 til medio januar 2013) Der holdes en eller flere workshops eller møder med øvrige regionale interessenter fx følgegruppen for Vækstforum, uddannelsesledere og andre eksterne interessenter for at få inputs til handlingsplan. RUP konference (ultimo januar 2013) En skitse til handlingsplanen vil blive præsenteret på RUP-konferencen, hvorefter der udarbejdes en handlingsplan. RUP konferencen er del af kampagnen om regional udvikling, som regionsrådet vedtog den 25. september Politisk godkendelse af handlingsplan (marts-april 2013) Forslag til handlingsplanen behandles politisk i hhv. regionsrådet og KKR Hovedstaden. Forud for behandling i regionsrådet vil den blive behandlet i de regionale udvalg. Årshjul for den regionale udviklingsplan Det er foreslået, at der vil være en årlig evaluering og justering af handlingsplanen på en årlig RUP-konference for politikere og embedsmænd. Det er således forventningen, at der i foråret 2014 også vil blive afholdt en RUP-konference. 10

13 KONKLUSION Sagen blev taget til efterretning. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

14

15 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 4 OPLÆG OM MOBILITY MANAGEMENT - FORMEL M SAGSFREMSTILLING Regionsrådet bevilgede inden for rammen af den regionale udviklingsplan den 21. september 2010 et udviklingstilskud på 6 mio. kr. til medfinansiering af projektet Formel M Tværinstitutionel forankring af Mobility Management. Bevillingen udgør cirka en fjerdedel af de budgetterede udgifter til det samlede projekt. På mødet vil projektleder Anna Thormann fra Gate 21 fremlægge projektet og de foreløbige resultater, herunder det særligt erhvervsrettede fokus i Formel M. Men hun vil også gennemgå status for de tre demonstrationsprojekter på regionens hospitaler: Bispebjerg, Glostrup og Herlev. Desuden vil hun komme ind på definitionen af mobility management og mobilisten. Projektets formål Formålet med projektet er at sætte fokus på, hvordan man gennem mobilitetsplanlægning kan ændre folks transportvaner. Projektets hovedfokus er at finde nye løsninger på de trafikale udfordringer i hovedstadsregionen, trekantområdet og Aarhus: Trængsel på vejnettet, færre passagerer i den kollektive trafik og stigende miljøproblemer fra trafikken i form af støj, luftforurening, uheld og negative klimaeffekter. Tilgang: Mobility management Alene i hovedstadsområdet vurderes det, at selv med de mange igangsatte forbedringer af infrastruktur, vil trængsel alene i dette område i 2015 årligt koste samfundet 11,5 milliarder kroner. Planlægningstilgangen mobility management vurderes af flere nationale og internationale kilder til at være den mest kosteffektive måde at takle de trafikale udfordringer på. Mobility management har fokus på, hvordan man kan påvirke folks transportadfærd. Det gælder såvel mht. overflytning af individuel bilkørsel til kollektiv trafik og begrænsning af CO2-udslippet fra transportsektoren generelt som afbødning af de negative effekter af trængsel. Aktiviteter i projektet Projektet Formel M udvikler nye tilgange til at løse trafikkens miljøproblemer. Gennem mobility management bliver potentialer og muligheder testet i 25 demonstrationsprojekter. Der udarbejdes konkrete transportplaner målrettet virksomheder, virksomhedsnetværk, offentlige institutioner og hospitaler. En lang række målrettede virkemidler afprøves i de konkrete demonstrationsprojekter. 12

16 Til sammen er det samlede potentiale for CO2-reduktioner i Formel M ca. 10 %. Mulighederne for en udbredelse af aktiviteterne store. Formel M skaber et forum for nyt og styrket samarbejde og strategiske partnerskaber mellem regionernes mange aktører på trafikområdet. Region Hovedstadens bidrag til Formel M går primært til at køre Grønt mobilitetskontor, der er det faglige hjerte i projektet og bl.a. formidler nationale og internationale erfaringer, indsamler erfaringer og resultater fra demonstrationsprojekterne. Grønt mobilitetskontor varetager også en formidling af metoder og resultater til centrale aktører uden for projektet og sikre en udbredelse af mobility management i Danmark også efter projektets levetid. Begrebet mobilist er opfundet på en workshop i Formel M regí. Begrebet har blandt andet vundet anerkendelse i erhvervslivets kredse. Organisationer som FDM, Dansk Erhverv og Dansk Industri er begyndt at bruge begrebet, som også pressen har skrevet flittigt om. Det hænger sammen med, at Formel M har valgt at fokusere indsatsen på pendling, tjenestekørsel og arbejdspladser. Dette fokus er allerede særligt udbredt i vores nærmeste naboer i Nordvesteuropa. Økonomi og organisering i projektet Projektet startede op den 1. marts 2011 og afsluttes den 31. marts Formel M er blevet udvidet siden opstarten og omfatter i dag 26 partnere, som gennemfører 25 demonstrationsprojekter. Det samlede budget er i dag 20 mio. kr., og Region Hovedstadens bevilling er nedjusteret til 5,1 mio. kr. som følge af ændringer i projektets økonomi, siden Regionsrådet bevilgede sit udviklingstilskud i Partnerskabet består i dag af 10 kommuner, Trafikstyrelsen, Danske Regioner, KL, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Movia, DSB, Roskilde Universitet og Ålborg Universitet, m.fl.. Ballerup Kommune har projektansvaret for gennemførelse af Formel M. Ballerup har besluttet at lægge administrationen af projektet i Gate 21, som er et projekthus baseret på partnerskaber mellem offentlige, private og forskningsorganisationer. Læs mere om projektet på KONKLUSION Projektleder Anna Thormann fra Gate 21 gennemgik projektet og dets resultater. Udvalget stillede en række spørgsmål, der blev besvaret. Orienteringen blev taget til efterretning Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. 13

17 Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

18

19 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 5 HØRING AF TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE SAGSFREMSTILLING Sagen blev eftersendt den 29. oktober Sagen forelægges for udvalget med henblik på en udtalelse, før sagen behandles i forretningsudvalget og regionsrådet hhv. den 13. og 20. november Administrationen vil indstille til regionsrådet, at de afgiver høringssvar til udkast til Trafikplan for den statslige jernbane i overensstemmelse med bemærkningerne i mødesagen. Trafikstyrelsen har udsendt udkast til Trafikplan for den statslige jernbane i høring til den 2. december Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. Trafikplanen skal have fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen skal derfor danne et overblik over besluttede projekter på baneområdet samt sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter. Trafikplanens mål og visioner I trafikplanen gennemgås alle baneprojekter med fokus på deres trafikale og passagermæssige konsekvenser. Med udgangspunkt i denne gennemgang opstilles passagerprognoser for den statslige jernbane over de kommende 15 år. Trafikplanen er afgrænset til at omfatte den statslige offentlige servicetrafik på jernbanen, dvs. fjern-, regional- og S-tog. Privatbaner, bus og metro indgår bl.a. i statusbeskrivelse. Godstrafik indgår i forbindelse med kapacitetsmæssige betragtninger. Udgangspunktet for trafikplanen er allerede besluttede projekter samt vedtaget politik og lovgivning, herunder også økonomiske rammer. I aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er der formuleret en ambitiøs målsætning om, at den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Det skal bidrage til at reducere transportsektorens CO 2-15

20 udledning. Samtidig skal der tages øget hensyn til natur og miljø, støjbelastningen fra trafikken skal reduceres, og trafiksikkerheden forbedres. Målsætningen har været omsat til, at danskerne skal køre dobbelt så meget med tog i Der sigtes derfor mod en fordobling af persontransporten i trafikplanen. Virkemidler til realisering af målsætningen forudsætter først og fremmest, at grundproduktet dvs. rejsetid, frekvens, komfort, tilgængelighed og pris bliver mere konkurrencedygtigt. Størst effekt opnås der ved at etablere nye baner og stationer. Væsentligste eksempel på dette er Øresundsforbindelsen med bane via Kastrup. Et andet eksempel er metroen, som udvides væsentligt de kommende år. I trafikplanen kommer Trafikstyrelsen med bud på, hvordan togbetjeningen på den statslige bane kan udvikle sig på 15 års sigt. Følgende projekter med relation til hovedstadsregionen er med i trafikplanen: - Nyt dobbeltspor København H - Ny Ellebjerg (2012) - Opgradering Lyngby-Hillerød (2014) - Renovering af Nørreport station (2014) - Ny bane København-Ringsted (2018) - Metrocityringen (2018) - Femern Bælt-forbindelsen (2020) - Letbane Ring 3 (2020) - Ny station syd for Hillerød (2020) - Signalprogrammet ( ) - Det fuldstændige Femern Bælt anlæg inklusive dobbeltspor i Tysk land (2027) Administrationens vurdering og anbefalinger til høringssvar Administrationen har gennemgået høringsudgaven til trafikplanen med udgangspunkt i Region Hovedstadens strategiske rolle i regionens udvikling, den regionale udviklingsplan og trafikaftalen mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden. Administrationen vurderer, at følgende bør tilkendegives over for Trafikstyrelsen: Det er positivt, at planen omhandler samspillet mellem de statslige baner og den øvrige kollektive trafik. Særlig positivt vurderes det, at planen beskriver det mulige samspil mellem privatbanerne og den statslige banetrafik. Region Hovedstaden kan tilslutte sig de overordnede målsætninger og visioner i trafikplanen, men i forhold til den regionale udviklingsplan og trafikaftalen savnes der især større fokus i trafikplanen på de internationale forbindelser og Øresundstrafikken. 16

21 En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg samt ny bane i tværgående ringforbindelse er kun omtalt som projekter, der ikke er undersøgt fra statslig side og derfor ikke indgår i trafikplanen. Derfor bør det tilkendegives over for Trafikstyrelsen, at forslaget om at etablere en fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg samt en nærmere undersøgelse af behovet for en ny ringforbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør skal indgå i overvejelserne i trafikplanen, da det er et stærkt regionalt og lokalt ønske om disse forbindelser. Det fremgår af trafikaftalen mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, at der er et ønske om, at der etableres højhastighedstog som led i en skandinavisk og europæisk korridor koblet til Københavns Lufthavn i Kastrup. Dette ønske skal også ses i sammenhæng med ønsket om at sikre Københavns Lufthavn flere internationale flyforbindelser, jf. projektet Copenhagen Connected. Også disse overvejelser foreslås at indgå i planen. Administrationen foreslår, at Regionen udover ovenstående kommer med følgende konkrete udtalelser til trafikplanen: 1. På side 8 er gengivet en række målsætninger fra EU s hvidbog om fremtidens transport i Europa: Det fremgår imidlertid ikke af planen, hvilken betydning en overflytning af transitgodstransporten til skinner vil få for kapaciteten på skinnenettet for passagertransporten. Betydningen af denne overflytning bør indgå i trafikplanen i beregningerne for kapaciteten på skinnenettet. 2. De internationale forbindelser bør prioriteres højere i planen: Fx forholder trafikplanen sig kun til, at væksten i passagermængden igen er stigende på Øresundsbanen, som i forvejen har en høj kapacitetsudnyttelse. Trafikplanen forholder sig ikke til, hvilken sammensætning af den fremtidige togtransport over Øresund, der er ønskelig hurtige tog, fjerntog, regionale tog og godstog og om der er plads? Overvejelser angående dette bør indgå i trafikplanen. Regionen ønsker, at en større andel af den samlede mængde gods gennem regionen foregår på jernbanen. Det skyldes et ønske om både at reducere trængslen på de i forvejen belastede motorveje i hovedstadsområdet, og i høj grad at sikre så miljøvenlig godstransport som muligt. Trafikplanen bør derfor fokusere på, hvordan en udbygning af den internationale korridor mellem Sverige og Tyskland ved at etablere en HH-forbindelse og en tværgående trafikforbindelse kan sikre, at en større andel af godstrafikken over Øresund kan overflyttes til jernbanen og dermed bidrage til at reducere godstransportens emissioner. 3. Godstrafik: 17

22 Af figur 59 på side 89 fremgår det, at der i 2027 på dagen med størst godstrafikering, vil køre 84 tog i døgnet i hver retning på Øresunds-forbindelsen og 78 på Femern-forbindelsen. En udbygning af Kastrup station undersøges i øjeblikket. Denne oplysning har imidlertid ikke en særlig fremtrædende plads i trafikplanen, og der mangler overvejelser om, hvorvidt denne udbygning vil være tilstrækkelig. Trafikplanen bør kunne give svar på dette spørgsmål. 4. Overvejelserne om højhastighedstog og lufthavnen er helt fraværende: I både Norge og Sverige er der igangværende overvejelser om højhastighedstog. Tilsvarende overvejelser bør Trafikstyrelsen overveje at tage med i planen. 5. Ikke mindst ønskes et større fokus på de særlige udfordringer, som hovedstadsområdets infrastruktur står overfor. Transportarbejdet er markant større her end i resten af landet, hvilket tilsvarende øger behovet for nyinvesteringer. Der tænkes særligt på en plan for, hvordan de forskellige transportformer i højere grad kan kobles sammen gennem anlæg af fx letbaner i de korridorer, der endnu ikke er banebetjent. 6. Hovedstadsområdet er ligeledes udfordret af et stort antal aktører i den kollektive trafik. På side 28 angives samarbejderne i den kollektive trafik, herunder samarbejdet i hovedstadsområdet. Region Hovedstaden ønsker større fokus på, hvordan sammenhængen i den kollektive trafik i højere grad kan sikres fremover. Region Hovedstaden ønsker derfor, at en kommende samlet trafikplan for hovedstadsområdet udarbejdes i nær fremtid, og at der er fokus på muligheden for, at trafikken i hovedstadsområdet organiseres i ét fælles trafikselskab. KONKLUSION Sagen blev anbefalet til FU/regionsrådet. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 7. Trafikplan for den statslige jernbane Høringsudgave. Sagsnr:

23 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 6 MØDE I REGIONALUDVALGET DEN 27. NOVEMBER 2012 SAGSFREMSTILLING Regionaludvalget holder ifølge mødeplanen møde den 27. november 2012 kl Formanden har meldt afbud til mødet den 27. november Udvalget besluttede på mødet den 4. september 2012, at Julie Herdal Molbech skulle lede mødet i stedet for udvalgsformanden. Julie Herdal Molbech er imidlertid på barselsorlov frem til 1. december Det foreslås derfor, at udvalget udpeger en ny mødeleder af udvalgsmødet den 27. november. KONKLUSION Maja Holt Højgaard blev udpeget som mødeleder af udvalgsmødet den 27. November Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

24

25 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 7 MEDDELELSER 7.a Fælles hensigtserklæring til transportministeren om cykelsuperstier. I Regeringens trafikaftale af d. 12. juni 2012 er der afsat 189 mio. kr. til anlæg af cykelsuperstier i større danske byer. Transportministeriet er i gang med at afklare, hvordan midlerne konkret skal udmøntes, fx tidsplanen, hvor stor den statslige medfinansieringsandel skal være og hvilke byområder, der kan komme i betragtning. Region Hovedstaden og de 22 kommuner i samarbejdet om cykelsuperstier har spillet et udvalgt net af 17 ruter ind til transportministeren svarende til knap 200 km. cykelsuperstier. Budskabet til transportministeren er, at kommunerne har til hensigt at realisere dette net, såfremt staten vil medfinansiere det. Bilagsfortegnelse: 1. Hensigtserklæring til Transportministeren. 2. Forslag til udvalgt net af cykelsuperstier. Sagsnr.: b Orientering om infrastrukturaktiviteter i efteråret 2012 Der afholdes i efteråret 2012 en række infrastrukturaktiviteter, som skal bidrage til at sætte fokus på Region Hovedstaden som en international vækstregion. På regionsrådsseminaret d. 26. oktober 2012 er der blevet sat fokus på regionens internationale tilgængelighed ved lufthavnen og ønsker om at etablere højhastighedstog til Norge/Sverige og Tyskland samt trængselskommissionens arbejde. D. 3. december 2012 udkommer et særnummer af ugebrevet Mandag Morgen, som Mandag Morgen og Region Hovedstaden udgiver i fællesskab. Her sættes fokus på Region Hovedstadens infrastruktur som veje til vækst, og særnummeret vil fokusere på en række af de emner, som også vil blive behandlet på konferencen Veje til vækst d. 28. november. Region Hovedstaden afholder d. 28. november 2012 konferencen Veje til vækst på Hotel Hilton. Her sættes yderligere fokus på en række emner inden for infrastruktur. Her vil en lang række centrale aktører på området 20

26 give deres bud på udfordringer og løsninger for Region Hovedstadens infrastruktur. Sagsnr.: Ingen bemærkninger. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. 21

27 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 8 EVENTUELT Ingen bemærkninger. MØDET START: Kl MØDET SLUT: Kl NÆSTE MØDE: Den 27. november kl

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18.

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 18.30 Medlemmer: Steen Olesen Peter

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København

K O N K L U S I O N E R REGION. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 26. august 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale: 2 på 3.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Regionaludvalget - mødesager

Regionaludvalget - mødesager KONKLUSIONER Regionaludvalget - mødesager Mødetidspunkt 08-10-2013, kl. 17.00 18.30 Mødested Regionsgården Deltagere: Steen Olesen Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Per Roswall (kl. 17.00

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

SMART MOBILITY IN LOOP CITY

SMART MOBILITY IN LOOP CITY SMART MOBILITY IN LOOP CITY Erhvervsnetværket Øge fremkommeligheden og styrke en effektiv og grøn mobilitet før, under og efter at letbanen etableres langs Ring 3 Fremme alternative og effektive transportformer

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 29. maj Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 3. Mødet slut: kl. 19.

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 29. maj Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 3. Mødet slut: kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 29. maj 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 3 Mødet slut: kl. 19.10 Medlemmer: Steen Olesen Peter

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Hovedstadsområdets Trafikselskab Per Homann Jespersen/26. oktober 2012 - En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt Dette oplæg er et indspil til Trængselskommissionens arbejde

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE RÅDHUSE OG HOSPITALER HAR SPARET 7-10 PROCENT CO 2 Anja Puggaard Grønt Mobilitetskontor, Gate 21 Støttet af 1.3.2011 1.6.2014 10 kommuner Ballerup, Allerød, København,

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere