REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6"

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Dato: 31. oktober 2012 Klokken: Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 6 Deltagere: Steen Olesen Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Karsten Skawbo-Jensen Per Roswall Afbud: Peter Kay Mortensen Ellen Thrane (suppleant for Julie Herdal Molbech) Kenneth Kristensen Berth

2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Oplæg ved Copenhagen Economics om analyse af betyd- 3 ningen for Københavns Lufthavn af højhastighedstog 2. Programskitse for kampagne om regional udvikling 5 3. Handleplan for den regionale udviklingsplan 9 4. Oplæg om Mobility Management Formel M Høring af Trafikplan for den statslige jernbane (sagen eftersendes den 29. oktober 2012) 6. Møde i Regionaludvalget den 27. november Meddelelser Eventuelt 22 2

4

5 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 1 OPLÆG VED COPENHAGEN ECONOMICS OM ANALYSE AF BETYD- NINGEN FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN AF HØJHASTIGHEDSTOG SAGSFREMSTILLING Koncern Regional Udvikling har anmodet konsulentfirmaet Copenhagen Economics om at analysere, hvilken betydning og effekt et højhastighedstognet vil få for Københavns Lufthavn. Analysen forventes afsluttet ved månedsskiftet oktober/november måned. Københavns Lufthavn er regionens internationale trafikknudepunkt, og i såvel trafikaftalen med KKR Hovedstaden som i den regionale udviklingsplan fremgår det, at der skal etableres højhastighedstog - koblet til lufthavnen som led i en skandinavisk og europæisk korridor. Højhastighedstog er en måde at få styrket Københavns Lufthavn, og dermed Region Hovedstaden, uden at øge trængslen på vejene og uden at øge feed-in lufttrafikken til Københavns Lufthavn med deraf følgende miljøbelastning. I analysen ses der på effekterne af at øge Københavns Lufthavns opland ved hjælp af højhastighedstog. Oplandet har betydning for lufthavnens samlede passagerpotentiale og dermed for lufthavnens udviklingsmuligheder i en tiltagende europæisk konkurrence. Analysen har ligeledes fokus på, hvad højhastighedstog vil betyde for den samlede miljøbelastning. På mødet vil partner i Copenhagen Economics Martin Hvidt Thelle gennemgå analysens resultater. KONKLUSION Partner Martin Hvidt Thelle gennemgik analysens resultater. Rapporten konkluderer overordnet, at de umiddelbare økonomiske effekter for lufthavnen kan være både negative og positive, mens højhastighedsforbindelserne har en forskellig virkning for flyselskaberne i lufthavnen. Til gengæld er der mærkbare positive miljømæssige gevinster, som også har økonomisk betydning. 3

6 Udvalget stillede en række spørgsmål, der blev besvaret. Udvalgets spurgte også til hvorfor der ikke ligeledes indgik en analyse af en højhastighedsforbindelse til Hamborg. Administrationen vil afklare mulighederne for at medtage relationen til Hamborg i analysen. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

7 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 2 PROGRAMSKITSE FOR KAMPAGNE FOR REGIONAL UDVIKLING SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges udvalget med henblik på at præsentere en første programskitse for kampagnen om regional udvikling, der gennemføres i januar 2013 og en drøftelse af de politiske events i forbindelse med kampagnen. Baggrund Regionsrådet har den 25. september 2012 besluttet, at der i januar 2013 skal gennemføres en kampagne om regional udvikling. Formålet med kampagnen er at skabe dialog med borgere og interessenter om temaerne i den regionale udviklingsplan og styrke kendskabet til regionens arbejde med erhverv, uddannelse, klima og trafik. Kampagnen skal starte udmøntningen af den regionale udviklingsplan. Den regionale udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR Hovedstaden). Der vil i forbindelse med kampagnen blive afholdt en konference, som bliver gennemført og inviteret til i samarbejde med KKR Hovedstaden. Derudover vil KKR Hovedstaden blive inddraget i relevante aktiviteter. Generelt vil der i kampagnen blive gjort opmærksom på, at region og kommuner samarbejder om at løse de regionale udfordringer inden for erhverv, uddannelse, klima og trafik. Kampagnen vil blive udviklet og gennemført på baggrund af erfaringerne fra RUP kampagnen i april Kampagneaktiviteter Regionsrådet har vedtaget, at kampagnen skal indeholde forskellige aktiviteter: Politiske events for at skabe direkte dialog mellem politikere og borgere og opmærksomhed om regionens arbejde og rolle. Annoncekampagne for at udbrede kendskabet til regionen og regionens arbejde inden for temaerne klima, trafik, uddannelse og erhverv. Kommunikationsindsats, der involverer flere former for medier, og som skal udbrede kendskabet til regionen. RUP-konference målrettet regionale aktører for at konstituere og synliggøre det fælles fodslag om den regionale udviklingsplan og handlingsplanen. 5

8 Politiske events Formålet med de politiske events er dels at give politikerne mulighed for at fortælle borgerne om regionens arbejde inden for uddannelse, klima, trafik og erhverv. Dels at give borgerne mulighed for at fortælle politikerne, hvilke dilemmaer de ser i de regionale strategier. Generelt skal de politiske events også være en platform, hvor udvalgsmedlemmerne kan indsamle gode ideer og konkrete indspark fra borgerne. Der er i forlængelse af regionsrådets beslutning lagt op til, at politikere fra alle de tre regionale udvalg (RU, FUF og MGV) deltager i de politiske events. Alle politikere på tværs af udvalgene vil blive inviteret til at deltage i de politiske events. Det er administrationens anbefaling, at udvalgsformændene så vidt muligt deltager i alle events, og at de øvrige 19 medlemmer deltager i det omfang, de har mulighed for det. Det foreslås, at der minimum afholdes én politisk event inden for hvert tema i periode ultimo januar til primo februar Administrationen vil i forbindelse med de politiske events have fokus på at sikre et tværgående perspektiv i de politiske events på tværs af de fire temaer i udviklingsplanen. Der vil således blive taget højde for tværgående emner fx grøn transport og der kan på én event godt være debat om flere temaer. Administrationen arbejder i øjeblikket med følgende forslag til politiske events: Ungeevent Ungeevent/workshop på en eller flere uddannelsesinstitutioner på baggrund af erfaringerne med unge-event på CPH West i foråret Kvalificeret dialog med eleverne om regionale udfordringer inden for temaerne i den regionale udviklingsplan. Der vil blive lagt op til, at eleverne får mulighed for at forberede spørgsmål og input til politikerne, og at politikerne eventuelt får mulighed for at deltage i workshops med eleverne. Trafik-event Event med fokus på den kollektive trafik. Udvalgsmedlemmer møder borgerne i trafikken og spørger ind til, hvorfor de bruger eller ikke bruger den kollektive trafik. Det kan fx være en roadtrip, hvor udvalgsmedlemmer kører med kollektiv trafik fra ydergrænse til ydergrænse i regionen, skifter bus og tog undervejs. Det kan fx også være events ved motorvejene, hvor bilisterne sidder i kø samt eventuelt events ved S-togsstationer mv. hvor udvalgsmedlemmer er i dialog med borgere. Elbil-event Event med fokus på elbiler. Udvalgsmedlemmerne møder borgerne omkring en elbil og spørger ind til, hvad der skal få dem til at vælge en elbil. Det kan fx være i samarbejde med regionens projekter på området fx Test en elbil. Det kan også fx være gratis taxakørsel i elbiler, hvor udvalgsmedlemmer er chauffør og har dialog med passagerer om barrierer for at køre elbil. 6

9 Erhvervs-event Event med fokus på enten iværksætteri eller udfordringerne for små og mellemstore virksomheder. Events kan fx være udvalgsmedlemmer, der udfører operation dagsværk i flere små virksomheder og følger de daglige udfordringer med kommunale tilladelse, eksport, salg, logistik mv. Eller udvalgsmedlemmer kunne være føl hos en af rådgiverne i Væksthus Hovedstadsregionen. I forhold til iværksætteri kunne der fx gennemføres events i et universitetsinkubationsmiljø, hvor politikerne er i dialog med studerende om vilkårene for iværksættere i regionen. RUP-konference Formålet med konferencen er samlet at præsentere en skitse til en handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Konferencen vil blive gennemført sammen med KKR Hovedstaden. Målet er at starte udmøntningen af udviklingsplanen blandt regionale interessenter og skabe et fælles billede hos samarbejdspartnerne på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Det er forventningen, at konferencen vil blive gennemført som en eftermiddagskonference inklusiv afsluttende middag i det centrale København. Administrationen vil på mødet medbringe en dato for konferencen. Konferencen vil sætte fokus på handlingsplanen og debat om alle fire temaer, men det forventes, at der er et særligt fokus på uddannelse og erhverv/vækst. Administrationen arbejder pt. med at få deltagelse i konferencen af ministrene for undervisning, uddannelse og erhverv. Annoncekampagne Formålet med annoncekampagnen er at øge kendskabet hos et bredt udsnit af regionens borgere til regionens arbejde inden for regional udvikling. Det er administrationens anbefaling, at selve annoncekampagnen primært har fokus på uddannelse og klima. Få budskaber i en annoncekampagne vil give mulighed for et større kendskab. Der vil i efteråret 2012 blive gennemført en række infrastrukturaktiviteter og derfor foreslås et fokus på uddannelse og klima. Det er administrationens anbefaling, at de to områder frem for erhverv er tættere på borgernes hverdag. Kommunikationsaktiviteter Der vil blive iværksat en proaktiv presseindsats, der kan støtte op om de forskellige aktiviteter i kampagnen herunder især de politiske events og RUPkonferencen. 7

10 Evaluering Kampagnen vil blive evalueret, og effekter i forhold til styrkelse af kendskab vil blive evalueret. KONKLUSION Udvalget drøftede oplæg til kampagneaktiviteter og havde en række bemærkninger, som administrationen blev bedt om at inddrage i det videre arbejde med udformning af kampagnen. Udvalget ønskede følgende justeringer: tydeligere fokus på koblingen mellem uddannelse og erhverv events som sikrer, at flest mulige borgere kommer i tale bedre geografisk dækning af events, fx gentagelse af unge eventet flere steder i regionen trafik bør også være en del af annoncekampagnen. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

11 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 3 HANDLEPLAN FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges for de tre regionale udvalg (RU, FUF og MGV) med henblik på en orientering om processen for udarbejdelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Baggrund Den 25. september 2012 vedtog regionsrådet den regionale udviklingsplan 2012 Vi gi r Nordeuropa et nyt gear. Udviklingsplanen er en visionsplan for arbejdet omkring regional udvikling, og den indeholder fire temaer: erhverv, uddannelse, klima og trafik. Den regionale udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde med relevante aktører, herunder særligt kommunerne og Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR Hovedstaden). I forbindelse med vedtagelsen af udviklingsplanen tog regionsrådet forslag til organisering omkring udmøntning af udviklingsplanen til efterretning. Den regionale udviklingsplan skal udmøntes i samarbejde med KKR Hovedstaden. Regionen har ejerskabet til den regionale udviklingsplan, men det er kommunerne, der udfører mange af de handlinger, der vil implementere planens mål, og således er et tæt samarbejde afgørende. Udarbejdelse af en handlingsplan i 2013 Det er aftalt med KKR Hovedstaden, at man i samarbejde går i gang med at udarbejde en handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Formålet med handlingsplanen er inden for hvert tema at pege på de handlinger, der skal sikre, at målene for det enkelte tema og indsatsområde nås. Det er planlagt, at handlingsplanen skal være godkendt politisk i foråret Organisering omkring handlingsplanen Det er i forbindelse med vedtagelsen af udviklingsplanen fastlagt, at der skal nedsættes administrative grupper med regionale og kommunale repræsentanter inden for de fire temaer i den regionale udviklingsplan. De administrative grupper skal bidrage til udarbejdelse af en handlingsplan. I forhold til temaet klima fastholdes den eksisterende organisering omkring udmøntning af klimastrategien med en administrativ gruppe og et klimapolitisk forum. 9

12 Tidsplan for handlingsplan Processen for udarbejdelse af en handlingsplan for den regionale udviklingsplan vil foregå i løbet af efteråret 2012 og forår Arbejdet med udarbejdelse af handlingsplanen vil overordnet se således ud: Udpegning og opstart af administrative følgegrupper (oktober/november 2012) På klimaområdet er der allerede nedsat en administrativ gruppe, og der er yderligere blevet udpeget tre administrative følgegrupper for hhv. erhverv, uddannelse og trafik og klima. Grupperne har afholdt første møde i uge Administrativt klimaforum mødtes den 2. oktober. Grupperne er blevet introduceret til opgaven og har drøftet procesplanen for udarbejdelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Fælles workshop med politikere og følgegrupper (14. november 2012) Der afholdes en workshop, hvor politikere og embedsmænd fra det kommunale og regionale niveau mødes for at udpege konkrete handlinger, der skal udmønte den regionale udviklingsplan. Til workshoppen inviteres de tre regionale udvalg, de administrative følgegrupper og kommunale udvalgsformænd inden for erhverv, uddannelse, klima og trafik. Der vil på workshoppen være et tværgående fokus i forhold til de fire temaer. Inddragelse af input fra eksterne regionale interessenter (november 2012 til medio januar 2013) Der holdes en eller flere workshops eller møder med øvrige regionale interessenter fx følgegruppen for Vækstforum, uddannelsesledere og andre eksterne interessenter for at få inputs til handlingsplan. RUP konference (ultimo januar 2013) En skitse til handlingsplanen vil blive præsenteret på RUP-konferencen, hvorefter der udarbejdes en handlingsplan. RUP konferencen er del af kampagnen om regional udvikling, som regionsrådet vedtog den 25. september Politisk godkendelse af handlingsplan (marts-april 2013) Forslag til handlingsplanen behandles politisk i hhv. regionsrådet og KKR Hovedstaden. Forud for behandling i regionsrådet vil den blive behandlet i de regionale udvalg. Årshjul for den regionale udviklingsplan Det er foreslået, at der vil være en årlig evaluering og justering af handlingsplanen på en årlig RUP-konference for politikere og embedsmænd. Det er således forventningen, at der i foråret 2014 også vil blive afholdt en RUP-konference. 10

13 KONKLUSION Sagen blev taget til efterretning. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

14

15 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 4 OPLÆG OM MOBILITY MANAGEMENT - FORMEL M SAGSFREMSTILLING Regionsrådet bevilgede inden for rammen af den regionale udviklingsplan den 21. september 2010 et udviklingstilskud på 6 mio. kr. til medfinansiering af projektet Formel M Tværinstitutionel forankring af Mobility Management. Bevillingen udgør cirka en fjerdedel af de budgetterede udgifter til det samlede projekt. På mødet vil projektleder Anna Thormann fra Gate 21 fremlægge projektet og de foreløbige resultater, herunder det særligt erhvervsrettede fokus i Formel M. Men hun vil også gennemgå status for de tre demonstrationsprojekter på regionens hospitaler: Bispebjerg, Glostrup og Herlev. Desuden vil hun komme ind på definitionen af mobility management og mobilisten. Projektets formål Formålet med projektet er at sætte fokus på, hvordan man gennem mobilitetsplanlægning kan ændre folks transportvaner. Projektets hovedfokus er at finde nye løsninger på de trafikale udfordringer i hovedstadsregionen, trekantområdet og Aarhus: Trængsel på vejnettet, færre passagerer i den kollektive trafik og stigende miljøproblemer fra trafikken i form af støj, luftforurening, uheld og negative klimaeffekter. Tilgang: Mobility management Alene i hovedstadsområdet vurderes det, at selv med de mange igangsatte forbedringer af infrastruktur, vil trængsel alene i dette område i 2015 årligt koste samfundet 11,5 milliarder kroner. Planlægningstilgangen mobility management vurderes af flere nationale og internationale kilder til at være den mest kosteffektive måde at takle de trafikale udfordringer på. Mobility management har fokus på, hvordan man kan påvirke folks transportadfærd. Det gælder såvel mht. overflytning af individuel bilkørsel til kollektiv trafik og begrænsning af CO2-udslippet fra transportsektoren generelt som afbødning af de negative effekter af trængsel. Aktiviteter i projektet Projektet Formel M udvikler nye tilgange til at løse trafikkens miljøproblemer. Gennem mobility management bliver potentialer og muligheder testet i 25 demonstrationsprojekter. Der udarbejdes konkrete transportplaner målrettet virksomheder, virksomhedsnetværk, offentlige institutioner og hospitaler. En lang række målrettede virkemidler afprøves i de konkrete demonstrationsprojekter. 12

16 Til sammen er det samlede potentiale for CO2-reduktioner i Formel M ca. 10 %. Mulighederne for en udbredelse af aktiviteterne store. Formel M skaber et forum for nyt og styrket samarbejde og strategiske partnerskaber mellem regionernes mange aktører på trafikområdet. Region Hovedstadens bidrag til Formel M går primært til at køre Grønt mobilitetskontor, der er det faglige hjerte i projektet og bl.a. formidler nationale og internationale erfaringer, indsamler erfaringer og resultater fra demonstrationsprojekterne. Grønt mobilitetskontor varetager også en formidling af metoder og resultater til centrale aktører uden for projektet og sikre en udbredelse af mobility management i Danmark også efter projektets levetid. Begrebet mobilist er opfundet på en workshop i Formel M regí. Begrebet har blandt andet vundet anerkendelse i erhvervslivets kredse. Organisationer som FDM, Dansk Erhverv og Dansk Industri er begyndt at bruge begrebet, som også pressen har skrevet flittigt om. Det hænger sammen med, at Formel M har valgt at fokusere indsatsen på pendling, tjenestekørsel og arbejdspladser. Dette fokus er allerede særligt udbredt i vores nærmeste naboer i Nordvesteuropa. Økonomi og organisering i projektet Projektet startede op den 1. marts 2011 og afsluttes den 31. marts Formel M er blevet udvidet siden opstarten og omfatter i dag 26 partnere, som gennemfører 25 demonstrationsprojekter. Det samlede budget er i dag 20 mio. kr., og Region Hovedstadens bevilling er nedjusteret til 5,1 mio. kr. som følge af ændringer i projektets økonomi, siden Regionsrådet bevilgede sit udviklingstilskud i Partnerskabet består i dag af 10 kommuner, Trafikstyrelsen, Danske Regioner, KL, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Movia, DSB, Roskilde Universitet og Ålborg Universitet, m.fl.. Ballerup Kommune har projektansvaret for gennemførelse af Formel M. Ballerup har besluttet at lægge administrationen af projektet i Gate 21, som er et projekthus baseret på partnerskaber mellem offentlige, private og forskningsorganisationer. Læs mere om projektet på KONKLUSION Projektleder Anna Thormann fra Gate 21 gennemgik projektet og dets resultater. Udvalget stillede en række spørgsmål, der blev besvaret. Orienteringen blev taget til efterretning Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. 13

17 Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

18

19 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 5 HØRING AF TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE SAGSFREMSTILLING Sagen blev eftersendt den 29. oktober Sagen forelægges for udvalget med henblik på en udtalelse, før sagen behandles i forretningsudvalget og regionsrådet hhv. den 13. og 20. november Administrationen vil indstille til regionsrådet, at de afgiver høringssvar til udkast til Trafikplan for den statslige jernbane i overensstemmelse med bemærkningerne i mødesagen. Trafikstyrelsen har udsendt udkast til Trafikplan for den statslige jernbane i høring til den 2. december Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. Trafikplanen skal have fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen skal derfor danne et overblik over besluttede projekter på baneområdet samt sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter. Trafikplanens mål og visioner I trafikplanen gennemgås alle baneprojekter med fokus på deres trafikale og passagermæssige konsekvenser. Med udgangspunkt i denne gennemgang opstilles passagerprognoser for den statslige jernbane over de kommende 15 år. Trafikplanen er afgrænset til at omfatte den statslige offentlige servicetrafik på jernbanen, dvs. fjern-, regional- og S-tog. Privatbaner, bus og metro indgår bl.a. i statusbeskrivelse. Godstrafik indgår i forbindelse med kapacitetsmæssige betragtninger. Udgangspunktet for trafikplanen er allerede besluttede projekter samt vedtaget politik og lovgivning, herunder også økonomiske rammer. I aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er der formuleret en ambitiøs målsætning om, at den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Det skal bidrage til at reducere transportsektorens CO 2-15

20 udledning. Samtidig skal der tages øget hensyn til natur og miljø, støjbelastningen fra trafikken skal reduceres, og trafiksikkerheden forbedres. Målsætningen har været omsat til, at danskerne skal køre dobbelt så meget med tog i Der sigtes derfor mod en fordobling af persontransporten i trafikplanen. Virkemidler til realisering af målsætningen forudsætter først og fremmest, at grundproduktet dvs. rejsetid, frekvens, komfort, tilgængelighed og pris bliver mere konkurrencedygtigt. Størst effekt opnås der ved at etablere nye baner og stationer. Væsentligste eksempel på dette er Øresundsforbindelsen med bane via Kastrup. Et andet eksempel er metroen, som udvides væsentligt de kommende år. I trafikplanen kommer Trafikstyrelsen med bud på, hvordan togbetjeningen på den statslige bane kan udvikle sig på 15 års sigt. Følgende projekter med relation til hovedstadsregionen er med i trafikplanen: - Nyt dobbeltspor København H - Ny Ellebjerg (2012) - Opgradering Lyngby-Hillerød (2014) - Renovering af Nørreport station (2014) - Ny bane København-Ringsted (2018) - Metrocityringen (2018) - Femern Bælt-forbindelsen (2020) - Letbane Ring 3 (2020) - Ny station syd for Hillerød (2020) - Signalprogrammet ( ) - Det fuldstændige Femern Bælt anlæg inklusive dobbeltspor i Tysk land (2027) Administrationens vurdering og anbefalinger til høringssvar Administrationen har gennemgået høringsudgaven til trafikplanen med udgangspunkt i Region Hovedstadens strategiske rolle i regionens udvikling, den regionale udviklingsplan og trafikaftalen mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden. Administrationen vurderer, at følgende bør tilkendegives over for Trafikstyrelsen: Det er positivt, at planen omhandler samspillet mellem de statslige baner og den øvrige kollektive trafik. Særlig positivt vurderes det, at planen beskriver det mulige samspil mellem privatbanerne og den statslige banetrafik. Region Hovedstaden kan tilslutte sig de overordnede målsætninger og visioner i trafikplanen, men i forhold til den regionale udviklingsplan og trafikaftalen savnes der især større fokus i trafikplanen på de internationale forbindelser og Øresundstrafikken. 16

21 En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg samt ny bane i tværgående ringforbindelse er kun omtalt som projekter, der ikke er undersøgt fra statslig side og derfor ikke indgår i trafikplanen. Derfor bør det tilkendegives over for Trafikstyrelsen, at forslaget om at etablere en fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg samt en nærmere undersøgelse af behovet for en ny ringforbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør skal indgå i overvejelserne i trafikplanen, da det er et stærkt regionalt og lokalt ønske om disse forbindelser. Det fremgår af trafikaftalen mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, at der er et ønske om, at der etableres højhastighedstog som led i en skandinavisk og europæisk korridor koblet til Københavns Lufthavn i Kastrup. Dette ønske skal også ses i sammenhæng med ønsket om at sikre Københavns Lufthavn flere internationale flyforbindelser, jf. projektet Copenhagen Connected. Også disse overvejelser foreslås at indgå i planen. Administrationen foreslår, at Regionen udover ovenstående kommer med følgende konkrete udtalelser til trafikplanen: 1. På side 8 er gengivet en række målsætninger fra EU s hvidbog om fremtidens transport i Europa: Det fremgår imidlertid ikke af planen, hvilken betydning en overflytning af transitgodstransporten til skinner vil få for kapaciteten på skinnenettet for passagertransporten. Betydningen af denne overflytning bør indgå i trafikplanen i beregningerne for kapaciteten på skinnenettet. 2. De internationale forbindelser bør prioriteres højere i planen: Fx forholder trafikplanen sig kun til, at væksten i passagermængden igen er stigende på Øresundsbanen, som i forvejen har en høj kapacitetsudnyttelse. Trafikplanen forholder sig ikke til, hvilken sammensætning af den fremtidige togtransport over Øresund, der er ønskelig hurtige tog, fjerntog, regionale tog og godstog og om der er plads? Overvejelser angående dette bør indgå i trafikplanen. Regionen ønsker, at en større andel af den samlede mængde gods gennem regionen foregår på jernbanen. Det skyldes et ønske om både at reducere trængslen på de i forvejen belastede motorveje i hovedstadsområdet, og i høj grad at sikre så miljøvenlig godstransport som muligt. Trafikplanen bør derfor fokusere på, hvordan en udbygning af den internationale korridor mellem Sverige og Tyskland ved at etablere en HH-forbindelse og en tværgående trafikforbindelse kan sikre, at en større andel af godstrafikken over Øresund kan overflyttes til jernbanen og dermed bidrage til at reducere godstransportens emissioner. 3. Godstrafik: 17

22 Af figur 59 på side 89 fremgår det, at der i 2027 på dagen med størst godstrafikering, vil køre 84 tog i døgnet i hver retning på Øresunds-forbindelsen og 78 på Femern-forbindelsen. En udbygning af Kastrup station undersøges i øjeblikket. Denne oplysning har imidlertid ikke en særlig fremtrædende plads i trafikplanen, og der mangler overvejelser om, hvorvidt denne udbygning vil være tilstrækkelig. Trafikplanen bør kunne give svar på dette spørgsmål. 4. Overvejelserne om højhastighedstog og lufthavnen er helt fraværende: I både Norge og Sverige er der igangværende overvejelser om højhastighedstog. Tilsvarende overvejelser bør Trafikstyrelsen overveje at tage med i planen. 5. Ikke mindst ønskes et større fokus på de særlige udfordringer, som hovedstadsområdets infrastruktur står overfor. Transportarbejdet er markant større her end i resten af landet, hvilket tilsvarende øger behovet for nyinvesteringer. Der tænkes særligt på en plan for, hvordan de forskellige transportformer i højere grad kan kobles sammen gennem anlæg af fx letbaner i de korridorer, der endnu ikke er banebetjent. 6. Hovedstadsområdet er ligeledes udfordret af et stort antal aktører i den kollektive trafik. På side 28 angives samarbejderne i den kollektive trafik, herunder samarbejdet i hovedstadsområdet. Region Hovedstaden ønsker større fokus på, hvordan sammenhængen i den kollektive trafik i højere grad kan sikres fremover. Region Hovedstaden ønsker derfor, at en kommende samlet trafikplan for hovedstadsområdet udarbejdes i nær fremtid, og at der er fokus på muligheden for, at trafikken i hovedstadsområdet organiseres i ét fælles trafikselskab. KONKLUSION Sagen blev anbefalet til FU/regionsrådet. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 7. Trafikplan for den statslige jernbane Høringsudgave. Sagsnr:

23 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 6 MØDE I REGIONALUDVALGET DEN 27. NOVEMBER 2012 SAGSFREMSTILLING Regionaludvalget holder ifølge mødeplanen møde den 27. november 2012 kl Formanden har meldt afbud til mødet den 27. november Udvalget besluttede på mødet den 4. september 2012, at Julie Herdal Molbech skulle lede mødet i stedet for udvalgsformanden. Julie Herdal Molbech er imidlertid på barselsorlov frem til 1. december Det foreslås derfor, at udvalget udpeger en ny mødeleder af udvalgsmødet den 27. november. KONKLUSION Maja Holt Højgaard blev udpeget som mødeleder af udvalgsmødet den 27. November Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

24

25 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 7 MEDDELELSER 7.a Fælles hensigtserklæring til transportministeren om cykelsuperstier. I Regeringens trafikaftale af d. 12. juni 2012 er der afsat 189 mio. kr. til anlæg af cykelsuperstier i større danske byer. Transportministeriet er i gang med at afklare, hvordan midlerne konkret skal udmøntes, fx tidsplanen, hvor stor den statslige medfinansieringsandel skal være og hvilke byområder, der kan komme i betragtning. Region Hovedstaden og de 22 kommuner i samarbejdet om cykelsuperstier har spillet et udvalgt net af 17 ruter ind til transportministeren svarende til knap 200 km. cykelsuperstier. Budskabet til transportministeren er, at kommunerne har til hensigt at realisere dette net, såfremt staten vil medfinansiere det. Bilagsfortegnelse: 1. Hensigtserklæring til Transportministeren. 2. Forslag til udvalgt net af cykelsuperstier. Sagsnr.: b Orientering om infrastrukturaktiviteter i efteråret 2012 Der afholdes i efteråret 2012 en række infrastrukturaktiviteter, som skal bidrage til at sætte fokus på Region Hovedstaden som en international vækstregion. På regionsrådsseminaret d. 26. oktober 2012 er der blevet sat fokus på regionens internationale tilgængelighed ved lufthavnen og ønsker om at etablere højhastighedstog til Norge/Sverige og Tyskland samt trængselskommissionens arbejde. D. 3. december 2012 udkommer et særnummer af ugebrevet Mandag Morgen, som Mandag Morgen og Region Hovedstaden udgiver i fællesskab. Her sættes fokus på Region Hovedstadens infrastruktur som veje til vækst, og særnummeret vil fokusere på en række af de emner, som også vil blive behandlet på konferencen Veje til vækst d. 28. november. Region Hovedstaden afholder d. 28. november 2012 konferencen Veje til vækst på Hotel Hilton. Her sættes yderligere fokus på en række emner inden for infrastruktur. Her vil en lang række centrale aktører på området 20

26 give deres bud på udfordringer og løsninger for Region Hovedstadens infrastruktur. Sagsnr.: Ingen bemærkninger. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. 21

27 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 8 EVENTUELT Ingen bemærkninger. MØDET START: Kl MØDET SLUT: Kl NÆSTE MØDE: Den 27. november kl

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 29. oktober2013 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027. Høringsudgave

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027. Høringsudgave Trafikplan for den statslige Høringsudgave 10. oktober 2012 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 7 Medlemmer:

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Version 1 Udgivet af Grønt Mobilitetskontor September 2012 Gate 21 www.formelm.dk Side 1/27 Guide til

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Udkast til hvidbog med høringssvar

Udkast til hvidbog med høringssvar Indkomne høringssvar til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 Udkast til hvidbog med høringssvar PUBLIKATIONENS TITEL Udkast til hvidbog med høringssvar Udgivet af Regional Udvikling Region

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: 02-03-2015 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 8.00-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere