REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6"

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Dato: 31. oktober 2012 Klokken: Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 6 Deltagere: Steen Olesen Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Karsten Skawbo-Jensen Per Roswall Afbud: Peter Kay Mortensen Ellen Thrane (suppleant for Julie Herdal Molbech) Kenneth Kristensen Berth

2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Oplæg ved Copenhagen Economics om analyse af betyd- 3 ningen for Københavns Lufthavn af højhastighedstog 2. Programskitse for kampagne om regional udvikling 5 3. Handleplan for den regionale udviklingsplan 9 4. Oplæg om Mobility Management Formel M Høring af Trafikplan for den statslige jernbane (sagen eftersendes den 29. oktober 2012) 6. Møde i Regionaludvalget den 27. november Meddelelser Eventuelt 22 2

4

5 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 1 OPLÆG VED COPENHAGEN ECONOMICS OM ANALYSE AF BETYD- NINGEN FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN AF HØJHASTIGHEDSTOG SAGSFREMSTILLING Koncern Regional Udvikling har anmodet konsulentfirmaet Copenhagen Economics om at analysere, hvilken betydning og effekt et højhastighedstognet vil få for Københavns Lufthavn. Analysen forventes afsluttet ved månedsskiftet oktober/november måned. Københavns Lufthavn er regionens internationale trafikknudepunkt, og i såvel trafikaftalen med KKR Hovedstaden som i den regionale udviklingsplan fremgår det, at der skal etableres højhastighedstog - koblet til lufthavnen som led i en skandinavisk og europæisk korridor. Højhastighedstog er en måde at få styrket Københavns Lufthavn, og dermed Region Hovedstaden, uden at øge trængslen på vejene og uden at øge feed-in lufttrafikken til Københavns Lufthavn med deraf følgende miljøbelastning. I analysen ses der på effekterne af at øge Københavns Lufthavns opland ved hjælp af højhastighedstog. Oplandet har betydning for lufthavnens samlede passagerpotentiale og dermed for lufthavnens udviklingsmuligheder i en tiltagende europæisk konkurrence. Analysen har ligeledes fokus på, hvad højhastighedstog vil betyde for den samlede miljøbelastning. På mødet vil partner i Copenhagen Economics Martin Hvidt Thelle gennemgå analysens resultater. KONKLUSION Partner Martin Hvidt Thelle gennemgik analysens resultater. Rapporten konkluderer overordnet, at de umiddelbare økonomiske effekter for lufthavnen kan være både negative og positive, mens højhastighedsforbindelserne har en forskellig virkning for flyselskaberne i lufthavnen. Til gengæld er der mærkbare positive miljømæssige gevinster, som også har økonomisk betydning. 3

6 Udvalget stillede en række spørgsmål, der blev besvaret. Udvalgets spurgte også til hvorfor der ikke ligeledes indgik en analyse af en højhastighedsforbindelse til Hamborg. Administrationen vil afklare mulighederne for at medtage relationen til Hamborg i analysen. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

7 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 2 PROGRAMSKITSE FOR KAMPAGNE FOR REGIONAL UDVIKLING SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges udvalget med henblik på at præsentere en første programskitse for kampagnen om regional udvikling, der gennemføres i januar 2013 og en drøftelse af de politiske events i forbindelse med kampagnen. Baggrund Regionsrådet har den 25. september 2012 besluttet, at der i januar 2013 skal gennemføres en kampagne om regional udvikling. Formålet med kampagnen er at skabe dialog med borgere og interessenter om temaerne i den regionale udviklingsplan og styrke kendskabet til regionens arbejde med erhverv, uddannelse, klima og trafik. Kampagnen skal starte udmøntningen af den regionale udviklingsplan. Den regionale udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR Hovedstaden). Der vil i forbindelse med kampagnen blive afholdt en konference, som bliver gennemført og inviteret til i samarbejde med KKR Hovedstaden. Derudover vil KKR Hovedstaden blive inddraget i relevante aktiviteter. Generelt vil der i kampagnen blive gjort opmærksom på, at region og kommuner samarbejder om at løse de regionale udfordringer inden for erhverv, uddannelse, klima og trafik. Kampagnen vil blive udviklet og gennemført på baggrund af erfaringerne fra RUP kampagnen i april Kampagneaktiviteter Regionsrådet har vedtaget, at kampagnen skal indeholde forskellige aktiviteter: Politiske events for at skabe direkte dialog mellem politikere og borgere og opmærksomhed om regionens arbejde og rolle. Annoncekampagne for at udbrede kendskabet til regionen og regionens arbejde inden for temaerne klima, trafik, uddannelse og erhverv. Kommunikationsindsats, der involverer flere former for medier, og som skal udbrede kendskabet til regionen. RUP-konference målrettet regionale aktører for at konstituere og synliggøre det fælles fodslag om den regionale udviklingsplan og handlingsplanen. 5

8 Politiske events Formålet med de politiske events er dels at give politikerne mulighed for at fortælle borgerne om regionens arbejde inden for uddannelse, klima, trafik og erhverv. Dels at give borgerne mulighed for at fortælle politikerne, hvilke dilemmaer de ser i de regionale strategier. Generelt skal de politiske events også være en platform, hvor udvalgsmedlemmerne kan indsamle gode ideer og konkrete indspark fra borgerne. Der er i forlængelse af regionsrådets beslutning lagt op til, at politikere fra alle de tre regionale udvalg (RU, FUF og MGV) deltager i de politiske events. Alle politikere på tværs af udvalgene vil blive inviteret til at deltage i de politiske events. Det er administrationens anbefaling, at udvalgsformændene så vidt muligt deltager i alle events, og at de øvrige 19 medlemmer deltager i det omfang, de har mulighed for det. Det foreslås, at der minimum afholdes én politisk event inden for hvert tema i periode ultimo januar til primo februar Administrationen vil i forbindelse med de politiske events have fokus på at sikre et tværgående perspektiv i de politiske events på tværs af de fire temaer i udviklingsplanen. Der vil således blive taget højde for tværgående emner fx grøn transport og der kan på én event godt være debat om flere temaer. Administrationen arbejder i øjeblikket med følgende forslag til politiske events: Ungeevent Ungeevent/workshop på en eller flere uddannelsesinstitutioner på baggrund af erfaringerne med unge-event på CPH West i foråret Kvalificeret dialog med eleverne om regionale udfordringer inden for temaerne i den regionale udviklingsplan. Der vil blive lagt op til, at eleverne får mulighed for at forberede spørgsmål og input til politikerne, og at politikerne eventuelt får mulighed for at deltage i workshops med eleverne. Trafik-event Event med fokus på den kollektive trafik. Udvalgsmedlemmer møder borgerne i trafikken og spørger ind til, hvorfor de bruger eller ikke bruger den kollektive trafik. Det kan fx være en roadtrip, hvor udvalgsmedlemmer kører med kollektiv trafik fra ydergrænse til ydergrænse i regionen, skifter bus og tog undervejs. Det kan fx også være events ved motorvejene, hvor bilisterne sidder i kø samt eventuelt events ved S-togsstationer mv. hvor udvalgsmedlemmer er i dialog med borgere. Elbil-event Event med fokus på elbiler. Udvalgsmedlemmerne møder borgerne omkring en elbil og spørger ind til, hvad der skal få dem til at vælge en elbil. Det kan fx være i samarbejde med regionens projekter på området fx Test en elbil. Det kan også fx være gratis taxakørsel i elbiler, hvor udvalgsmedlemmer er chauffør og har dialog med passagerer om barrierer for at køre elbil. 6

9 Erhvervs-event Event med fokus på enten iværksætteri eller udfordringerne for små og mellemstore virksomheder. Events kan fx være udvalgsmedlemmer, der udfører operation dagsværk i flere små virksomheder og følger de daglige udfordringer med kommunale tilladelse, eksport, salg, logistik mv. Eller udvalgsmedlemmer kunne være føl hos en af rådgiverne i Væksthus Hovedstadsregionen. I forhold til iværksætteri kunne der fx gennemføres events i et universitetsinkubationsmiljø, hvor politikerne er i dialog med studerende om vilkårene for iværksættere i regionen. RUP-konference Formålet med konferencen er samlet at præsentere en skitse til en handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Konferencen vil blive gennemført sammen med KKR Hovedstaden. Målet er at starte udmøntningen af udviklingsplanen blandt regionale interessenter og skabe et fælles billede hos samarbejdspartnerne på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Det er forventningen, at konferencen vil blive gennemført som en eftermiddagskonference inklusiv afsluttende middag i det centrale København. Administrationen vil på mødet medbringe en dato for konferencen. Konferencen vil sætte fokus på handlingsplanen og debat om alle fire temaer, men det forventes, at der er et særligt fokus på uddannelse og erhverv/vækst. Administrationen arbejder pt. med at få deltagelse i konferencen af ministrene for undervisning, uddannelse og erhverv. Annoncekampagne Formålet med annoncekampagnen er at øge kendskabet hos et bredt udsnit af regionens borgere til regionens arbejde inden for regional udvikling. Det er administrationens anbefaling, at selve annoncekampagnen primært har fokus på uddannelse og klima. Få budskaber i en annoncekampagne vil give mulighed for et større kendskab. Der vil i efteråret 2012 blive gennemført en række infrastrukturaktiviteter og derfor foreslås et fokus på uddannelse og klima. Det er administrationens anbefaling, at de to områder frem for erhverv er tættere på borgernes hverdag. Kommunikationsaktiviteter Der vil blive iværksat en proaktiv presseindsats, der kan støtte op om de forskellige aktiviteter i kampagnen herunder især de politiske events og RUPkonferencen. 7

10 Evaluering Kampagnen vil blive evalueret, og effekter i forhold til styrkelse af kendskab vil blive evalueret. KONKLUSION Udvalget drøftede oplæg til kampagneaktiviteter og havde en række bemærkninger, som administrationen blev bedt om at inddrage i det videre arbejde med udformning af kampagnen. Udvalget ønskede følgende justeringer: tydeligere fokus på koblingen mellem uddannelse og erhverv events som sikrer, at flest mulige borgere kommer i tale bedre geografisk dækning af events, fx gentagelse af unge eventet flere steder i regionen trafik bør også være en del af annoncekampagnen. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

11 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 3 HANDLEPLAN FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges for de tre regionale udvalg (RU, FUF og MGV) med henblik på en orientering om processen for udarbejdelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Baggrund Den 25. september 2012 vedtog regionsrådet den regionale udviklingsplan 2012 Vi gi r Nordeuropa et nyt gear. Udviklingsplanen er en visionsplan for arbejdet omkring regional udvikling, og den indeholder fire temaer: erhverv, uddannelse, klima og trafik. Den regionale udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde med relevante aktører, herunder særligt kommunerne og Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR Hovedstaden). I forbindelse med vedtagelsen af udviklingsplanen tog regionsrådet forslag til organisering omkring udmøntning af udviklingsplanen til efterretning. Den regionale udviklingsplan skal udmøntes i samarbejde med KKR Hovedstaden. Regionen har ejerskabet til den regionale udviklingsplan, men det er kommunerne, der udfører mange af de handlinger, der vil implementere planens mål, og således er et tæt samarbejde afgørende. Udarbejdelse af en handlingsplan i 2013 Det er aftalt med KKR Hovedstaden, at man i samarbejde går i gang med at udarbejde en handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Formålet med handlingsplanen er inden for hvert tema at pege på de handlinger, der skal sikre, at målene for det enkelte tema og indsatsområde nås. Det er planlagt, at handlingsplanen skal være godkendt politisk i foråret Organisering omkring handlingsplanen Det er i forbindelse med vedtagelsen af udviklingsplanen fastlagt, at der skal nedsættes administrative grupper med regionale og kommunale repræsentanter inden for de fire temaer i den regionale udviklingsplan. De administrative grupper skal bidrage til udarbejdelse af en handlingsplan. I forhold til temaet klima fastholdes den eksisterende organisering omkring udmøntning af klimastrategien med en administrativ gruppe og et klimapolitisk forum. 9

12 Tidsplan for handlingsplan Processen for udarbejdelse af en handlingsplan for den regionale udviklingsplan vil foregå i løbet af efteråret 2012 og forår Arbejdet med udarbejdelse af handlingsplanen vil overordnet se således ud: Udpegning og opstart af administrative følgegrupper (oktober/november 2012) På klimaområdet er der allerede nedsat en administrativ gruppe, og der er yderligere blevet udpeget tre administrative følgegrupper for hhv. erhverv, uddannelse og trafik og klima. Grupperne har afholdt første møde i uge Administrativt klimaforum mødtes den 2. oktober. Grupperne er blevet introduceret til opgaven og har drøftet procesplanen for udarbejdelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Fælles workshop med politikere og følgegrupper (14. november 2012) Der afholdes en workshop, hvor politikere og embedsmænd fra det kommunale og regionale niveau mødes for at udpege konkrete handlinger, der skal udmønte den regionale udviklingsplan. Til workshoppen inviteres de tre regionale udvalg, de administrative følgegrupper og kommunale udvalgsformænd inden for erhverv, uddannelse, klima og trafik. Der vil på workshoppen være et tværgående fokus i forhold til de fire temaer. Inddragelse af input fra eksterne regionale interessenter (november 2012 til medio januar 2013) Der holdes en eller flere workshops eller møder med øvrige regionale interessenter fx følgegruppen for Vækstforum, uddannelsesledere og andre eksterne interessenter for at få inputs til handlingsplan. RUP konference (ultimo januar 2013) En skitse til handlingsplanen vil blive præsenteret på RUP-konferencen, hvorefter der udarbejdes en handlingsplan. RUP konferencen er del af kampagnen om regional udvikling, som regionsrådet vedtog den 25. september Politisk godkendelse af handlingsplan (marts-april 2013) Forslag til handlingsplanen behandles politisk i hhv. regionsrådet og KKR Hovedstaden. Forud for behandling i regionsrådet vil den blive behandlet i de regionale udvalg. Årshjul for den regionale udviklingsplan Det er foreslået, at der vil være en årlig evaluering og justering af handlingsplanen på en årlig RUP-konference for politikere og embedsmænd. Det er således forventningen, at der i foråret 2014 også vil blive afholdt en RUP-konference. 10

13 KONKLUSION Sagen blev taget til efterretning. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

14

15 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 4 OPLÆG OM MOBILITY MANAGEMENT - FORMEL M SAGSFREMSTILLING Regionsrådet bevilgede inden for rammen af den regionale udviklingsplan den 21. september 2010 et udviklingstilskud på 6 mio. kr. til medfinansiering af projektet Formel M Tværinstitutionel forankring af Mobility Management. Bevillingen udgør cirka en fjerdedel af de budgetterede udgifter til det samlede projekt. På mødet vil projektleder Anna Thormann fra Gate 21 fremlægge projektet og de foreløbige resultater, herunder det særligt erhvervsrettede fokus i Formel M. Men hun vil også gennemgå status for de tre demonstrationsprojekter på regionens hospitaler: Bispebjerg, Glostrup og Herlev. Desuden vil hun komme ind på definitionen af mobility management og mobilisten. Projektets formål Formålet med projektet er at sætte fokus på, hvordan man gennem mobilitetsplanlægning kan ændre folks transportvaner. Projektets hovedfokus er at finde nye løsninger på de trafikale udfordringer i hovedstadsregionen, trekantområdet og Aarhus: Trængsel på vejnettet, færre passagerer i den kollektive trafik og stigende miljøproblemer fra trafikken i form af støj, luftforurening, uheld og negative klimaeffekter. Tilgang: Mobility management Alene i hovedstadsområdet vurderes det, at selv med de mange igangsatte forbedringer af infrastruktur, vil trængsel alene i dette område i 2015 årligt koste samfundet 11,5 milliarder kroner. Planlægningstilgangen mobility management vurderes af flere nationale og internationale kilder til at være den mest kosteffektive måde at takle de trafikale udfordringer på. Mobility management har fokus på, hvordan man kan påvirke folks transportadfærd. Det gælder såvel mht. overflytning af individuel bilkørsel til kollektiv trafik og begrænsning af CO2-udslippet fra transportsektoren generelt som afbødning af de negative effekter af trængsel. Aktiviteter i projektet Projektet Formel M udvikler nye tilgange til at løse trafikkens miljøproblemer. Gennem mobility management bliver potentialer og muligheder testet i 25 demonstrationsprojekter. Der udarbejdes konkrete transportplaner målrettet virksomheder, virksomhedsnetværk, offentlige institutioner og hospitaler. En lang række målrettede virkemidler afprøves i de konkrete demonstrationsprojekter. 12

16 Til sammen er det samlede potentiale for CO2-reduktioner i Formel M ca. 10 %. Mulighederne for en udbredelse af aktiviteterne store. Formel M skaber et forum for nyt og styrket samarbejde og strategiske partnerskaber mellem regionernes mange aktører på trafikområdet. Region Hovedstadens bidrag til Formel M går primært til at køre Grønt mobilitetskontor, der er det faglige hjerte i projektet og bl.a. formidler nationale og internationale erfaringer, indsamler erfaringer og resultater fra demonstrationsprojekterne. Grønt mobilitetskontor varetager også en formidling af metoder og resultater til centrale aktører uden for projektet og sikre en udbredelse af mobility management i Danmark også efter projektets levetid. Begrebet mobilist er opfundet på en workshop i Formel M regí. Begrebet har blandt andet vundet anerkendelse i erhvervslivets kredse. Organisationer som FDM, Dansk Erhverv og Dansk Industri er begyndt at bruge begrebet, som også pressen har skrevet flittigt om. Det hænger sammen med, at Formel M har valgt at fokusere indsatsen på pendling, tjenestekørsel og arbejdspladser. Dette fokus er allerede særligt udbredt i vores nærmeste naboer i Nordvesteuropa. Økonomi og organisering i projektet Projektet startede op den 1. marts 2011 og afsluttes den 31. marts Formel M er blevet udvidet siden opstarten og omfatter i dag 26 partnere, som gennemfører 25 demonstrationsprojekter. Det samlede budget er i dag 20 mio. kr., og Region Hovedstadens bevilling er nedjusteret til 5,1 mio. kr. som følge af ændringer i projektets økonomi, siden Regionsrådet bevilgede sit udviklingstilskud i Partnerskabet består i dag af 10 kommuner, Trafikstyrelsen, Danske Regioner, KL, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Movia, DSB, Roskilde Universitet og Ålborg Universitet, m.fl.. Ballerup Kommune har projektansvaret for gennemførelse af Formel M. Ballerup har besluttet at lægge administrationen af projektet i Gate 21, som er et projekthus baseret på partnerskaber mellem offentlige, private og forskningsorganisationer. Læs mere om projektet på KONKLUSION Projektleder Anna Thormann fra Gate 21 gennemgik projektet og dets resultater. Udvalget stillede en række spørgsmål, der blev besvaret. Orienteringen blev taget til efterretning Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. 13

17 Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

18

19 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 5 HØRING AF TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE SAGSFREMSTILLING Sagen blev eftersendt den 29. oktober Sagen forelægges for udvalget med henblik på en udtalelse, før sagen behandles i forretningsudvalget og regionsrådet hhv. den 13. og 20. november Administrationen vil indstille til regionsrådet, at de afgiver høringssvar til udkast til Trafikplan for den statslige jernbane i overensstemmelse med bemærkningerne i mødesagen. Trafikstyrelsen har udsendt udkast til Trafikplan for den statslige jernbane i høring til den 2. december Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. Trafikplanen skal have fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen skal derfor danne et overblik over besluttede projekter på baneområdet samt sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter. Trafikplanens mål og visioner I trafikplanen gennemgås alle baneprojekter med fokus på deres trafikale og passagermæssige konsekvenser. Med udgangspunkt i denne gennemgang opstilles passagerprognoser for den statslige jernbane over de kommende 15 år. Trafikplanen er afgrænset til at omfatte den statslige offentlige servicetrafik på jernbanen, dvs. fjern-, regional- og S-tog. Privatbaner, bus og metro indgår bl.a. i statusbeskrivelse. Godstrafik indgår i forbindelse med kapacitetsmæssige betragtninger. Udgangspunktet for trafikplanen er allerede besluttede projekter samt vedtaget politik og lovgivning, herunder også økonomiske rammer. I aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er der formuleret en ambitiøs målsætning om, at den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Det skal bidrage til at reducere transportsektorens CO 2-15

20 udledning. Samtidig skal der tages øget hensyn til natur og miljø, støjbelastningen fra trafikken skal reduceres, og trafiksikkerheden forbedres. Målsætningen har været omsat til, at danskerne skal køre dobbelt så meget med tog i Der sigtes derfor mod en fordobling af persontransporten i trafikplanen. Virkemidler til realisering af målsætningen forudsætter først og fremmest, at grundproduktet dvs. rejsetid, frekvens, komfort, tilgængelighed og pris bliver mere konkurrencedygtigt. Størst effekt opnås der ved at etablere nye baner og stationer. Væsentligste eksempel på dette er Øresundsforbindelsen med bane via Kastrup. Et andet eksempel er metroen, som udvides væsentligt de kommende år. I trafikplanen kommer Trafikstyrelsen med bud på, hvordan togbetjeningen på den statslige bane kan udvikle sig på 15 års sigt. Følgende projekter med relation til hovedstadsregionen er med i trafikplanen: - Nyt dobbeltspor København H - Ny Ellebjerg (2012) - Opgradering Lyngby-Hillerød (2014) - Renovering af Nørreport station (2014) - Ny bane København-Ringsted (2018) - Metrocityringen (2018) - Femern Bælt-forbindelsen (2020) - Letbane Ring 3 (2020) - Ny station syd for Hillerød (2020) - Signalprogrammet ( ) - Det fuldstændige Femern Bælt anlæg inklusive dobbeltspor i Tysk land (2027) Administrationens vurdering og anbefalinger til høringssvar Administrationen har gennemgået høringsudgaven til trafikplanen med udgangspunkt i Region Hovedstadens strategiske rolle i regionens udvikling, den regionale udviklingsplan og trafikaftalen mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden. Administrationen vurderer, at følgende bør tilkendegives over for Trafikstyrelsen: Det er positivt, at planen omhandler samspillet mellem de statslige baner og den øvrige kollektive trafik. Særlig positivt vurderes det, at planen beskriver det mulige samspil mellem privatbanerne og den statslige banetrafik. Region Hovedstaden kan tilslutte sig de overordnede målsætninger og visioner i trafikplanen, men i forhold til den regionale udviklingsplan og trafikaftalen savnes der især større fokus i trafikplanen på de internationale forbindelser og Øresundstrafikken. 16

21 En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg samt ny bane i tværgående ringforbindelse er kun omtalt som projekter, der ikke er undersøgt fra statslig side og derfor ikke indgår i trafikplanen. Derfor bør det tilkendegives over for Trafikstyrelsen, at forslaget om at etablere en fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg samt en nærmere undersøgelse af behovet for en ny ringforbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør skal indgå i overvejelserne i trafikplanen, da det er et stærkt regionalt og lokalt ønske om disse forbindelser. Det fremgår af trafikaftalen mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, at der er et ønske om, at der etableres højhastighedstog som led i en skandinavisk og europæisk korridor koblet til Københavns Lufthavn i Kastrup. Dette ønske skal også ses i sammenhæng med ønsket om at sikre Københavns Lufthavn flere internationale flyforbindelser, jf. projektet Copenhagen Connected. Også disse overvejelser foreslås at indgå i planen. Administrationen foreslår, at Regionen udover ovenstående kommer med følgende konkrete udtalelser til trafikplanen: 1. På side 8 er gengivet en række målsætninger fra EU s hvidbog om fremtidens transport i Europa: Det fremgår imidlertid ikke af planen, hvilken betydning en overflytning af transitgodstransporten til skinner vil få for kapaciteten på skinnenettet for passagertransporten. Betydningen af denne overflytning bør indgå i trafikplanen i beregningerne for kapaciteten på skinnenettet. 2. De internationale forbindelser bør prioriteres højere i planen: Fx forholder trafikplanen sig kun til, at væksten i passagermængden igen er stigende på Øresundsbanen, som i forvejen har en høj kapacitetsudnyttelse. Trafikplanen forholder sig ikke til, hvilken sammensætning af den fremtidige togtransport over Øresund, der er ønskelig hurtige tog, fjerntog, regionale tog og godstog og om der er plads? Overvejelser angående dette bør indgå i trafikplanen. Regionen ønsker, at en større andel af den samlede mængde gods gennem regionen foregår på jernbanen. Det skyldes et ønske om både at reducere trængslen på de i forvejen belastede motorveje i hovedstadsområdet, og i høj grad at sikre så miljøvenlig godstransport som muligt. Trafikplanen bør derfor fokusere på, hvordan en udbygning af den internationale korridor mellem Sverige og Tyskland ved at etablere en HH-forbindelse og en tværgående trafikforbindelse kan sikre, at en større andel af godstrafikken over Øresund kan overflyttes til jernbanen og dermed bidrage til at reducere godstransportens emissioner. 3. Godstrafik: 17

22 Af figur 59 på side 89 fremgår det, at der i 2027 på dagen med størst godstrafikering, vil køre 84 tog i døgnet i hver retning på Øresunds-forbindelsen og 78 på Femern-forbindelsen. En udbygning af Kastrup station undersøges i øjeblikket. Denne oplysning har imidlertid ikke en særlig fremtrædende plads i trafikplanen, og der mangler overvejelser om, hvorvidt denne udbygning vil være tilstrækkelig. Trafikplanen bør kunne give svar på dette spørgsmål. 4. Overvejelserne om højhastighedstog og lufthavnen er helt fraværende: I både Norge og Sverige er der igangværende overvejelser om højhastighedstog. Tilsvarende overvejelser bør Trafikstyrelsen overveje at tage med i planen. 5. Ikke mindst ønskes et større fokus på de særlige udfordringer, som hovedstadsområdets infrastruktur står overfor. Transportarbejdet er markant større her end i resten af landet, hvilket tilsvarende øger behovet for nyinvesteringer. Der tænkes særligt på en plan for, hvordan de forskellige transportformer i højere grad kan kobles sammen gennem anlæg af fx letbaner i de korridorer, der endnu ikke er banebetjent. 6. Hovedstadsområdet er ligeledes udfordret af et stort antal aktører i den kollektive trafik. På side 28 angives samarbejderne i den kollektive trafik, herunder samarbejdet i hovedstadsområdet. Region Hovedstaden ønsker større fokus på, hvordan sammenhængen i den kollektive trafik i højere grad kan sikres fremover. Region Hovedstaden ønsker derfor, at en kommende samlet trafikplan for hovedstadsområdet udarbejdes i nær fremtid, og at der er fokus på muligheden for, at trafikken i hovedstadsområdet organiseres i ét fælles trafikselskab. KONKLUSION Sagen blev anbefalet til FU/regionsrådet. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 7. Trafikplan for den statslige jernbane Høringsudgave. Sagsnr:

23 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 6 MØDE I REGIONALUDVALGET DEN 27. NOVEMBER 2012 SAGSFREMSTILLING Regionaludvalget holder ifølge mødeplanen møde den 27. november 2012 kl Formanden har meldt afbud til mødet den 27. november Udvalget besluttede på mødet den 4. september 2012, at Julie Herdal Molbech skulle lede mødet i stedet for udvalgsformanden. Julie Herdal Molbech er imidlertid på barselsorlov frem til 1. december Det foreslås derfor, at udvalget udpeger en ny mødeleder af udvalgsmødet den 27. november. KONKLUSION Maja Holt Højgaard blev udpeget som mødeleder af udvalgsmødet den 27. November Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

24

25 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 7 MEDDELELSER 7.a Fælles hensigtserklæring til transportministeren om cykelsuperstier. I Regeringens trafikaftale af d. 12. juni 2012 er der afsat 189 mio. kr. til anlæg af cykelsuperstier i større danske byer. Transportministeriet er i gang med at afklare, hvordan midlerne konkret skal udmøntes, fx tidsplanen, hvor stor den statslige medfinansieringsandel skal være og hvilke byområder, der kan komme i betragtning. Region Hovedstaden og de 22 kommuner i samarbejdet om cykelsuperstier har spillet et udvalgt net af 17 ruter ind til transportministeren svarende til knap 200 km. cykelsuperstier. Budskabet til transportministeren er, at kommunerne har til hensigt at realisere dette net, såfremt staten vil medfinansiere det. Bilagsfortegnelse: 1. Hensigtserklæring til Transportministeren. 2. Forslag til udvalgt net af cykelsuperstier. Sagsnr.: b Orientering om infrastrukturaktiviteter i efteråret 2012 Der afholdes i efteråret 2012 en række infrastrukturaktiviteter, som skal bidrage til at sætte fokus på Region Hovedstaden som en international vækstregion. På regionsrådsseminaret d. 26. oktober 2012 er der blevet sat fokus på regionens internationale tilgængelighed ved lufthavnen og ønsker om at etablere højhastighedstog til Norge/Sverige og Tyskland samt trængselskommissionens arbejde. D. 3. december 2012 udkommer et særnummer af ugebrevet Mandag Morgen, som Mandag Morgen og Region Hovedstaden udgiver i fællesskab. Her sættes fokus på Region Hovedstadens infrastruktur som veje til vækst, og særnummeret vil fokusere på en række af de emner, som også vil blive behandlet på konferencen Veje til vækst d. 28. november. Region Hovedstaden afholder d. 28. november 2012 konferencen Veje til vækst på Hotel Hilton. Her sættes yderligere fokus på en række emner inden for infrastruktur. Her vil en lang række centrale aktører på området 20

26 give deres bud på udfordringer og løsninger for Region Hovedstadens infrastruktur. Sagsnr.: Ingen bemærkninger. Ellen Thrane, Peter Kay Mortensen og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i sagens behandling. 21

27 Den 31. oktober 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 8 EVENTUELT Ingen bemærkninger. MØDET START: Kl MØDET SLUT: Kl NÆSTE MØDE: Den 27. november kl

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Regionaludvalget - mødesager

Regionaludvalget - mødesager KONKLUSIONER Regionaludvalget - mødesager Mødetidspunkt 25-04-2013, kl. 17.00 Mødested Regionsgården Deltagere: Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Niels Borre Per Roswall

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 10. februar 2011 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Allan

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Tirsdag den 11. september 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl. Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Dato: 3. marts 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Dato: 3. marts 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Dato: 3. marts 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Allan Schneidermann

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere