REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18."

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Klokken: Sted: Regionsgården Mødelokale: H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl Medlemmer: Steen Olesen Peter Kay Mortensen Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Karsten Skawbo-Jensen Julie Herdal Molbech Kenneth Kristensen Bernt Per Roswall Fraværende: Peter Kay Mortensen Per Roswall

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Oplæg til den kollektive trafikanalyse - budget Orientering om høringsfasen i forbindelse med RUP Cykelsuperstier - Godkendelse af videre proces 9 4. Meddelelser Eventuelt 14 2

3 Den 27. marts 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 1 OPLÆG TIL DEN KOLLEKTIVE TRAFIKANALYSE - BUDGET 2012 SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges udvalget til drøftelse. Administrationen vil herefter gå i dialog med et konsulentfirma om udførelse af opgaven. Baggrund I forbindelse med indgåelsen af Budgetaftale 2012 blev partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre enige om at iværksætte en analyse af den samlede kollektive trafik i hovedstadsregionen, hvor tilgængeligheden til hospitaler, psykiatriske centre og virksomheder også belyses. Analysen skal ses i sammenhæng med regionens klimaindsats. Transport i hovedstadsregionen udgør omkring 1/3 af den samlede CO 2 -udledning, og transportområdet udgør derfor en af de helt store udfordringer i forhold til klimaindsatsen. På baggrund af aftalen har administrationen udarbejdet et forslag til en projektbeskrivelse, som fokuserer på de muligheder, regionen har for at forbedre den regionale tilgængelighed med kollektiv transport. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag. Analysen opdeles i to faser I 2009 gennemførte regionen en analyse af den kollektive trafik. Fokus dengang var, hvordan et stærkt kollektivt, sammenhængende trafiksystem kunne fremmes. Analysen Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med blev offentliggjort medio Formålet med den nye analyse er at få belyst, hvordan en øget tilgængelighed rundt i regionen med kollektiv transport kan gøres så attraktiv, at den kan imødekomme en betydelig større andel af den stigende transportefterspørgsel. Siden 2007 er den kollektive trafik steget med cirka 3 procent om året. Det er langtfra nok, hvis vi skal leve op til de nationale 2030-mål om, at vi skal køre 100 procent mere med tog og 50 procent mere med bus. Derfor er det en stor udfordring at skabe bedre kvalitet og sammenhæng i den kollektive transport. Borgerne skal opleve rejsen fra A til B som en samlet helhed, selvom de skifter mellem bus, tog og metro. 3

4 Analysen foreslås opdelt i to faser: Fase 1 skal have fokus på beskrivelsen og vurderingen af det kollektive trafiksystem og på kortlægningen af den regionale tilgængelig, herunder adgangen til regionens store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt til hospitaler, psykiatriske centre og virksomheder. Fase 2 er løsningsorienteret, og der skal peges på konkrete løsninger, som følger op på konklusionerne fra Fase 1. Faserne opdeles tidsmæssigt således, at Fase 1 drøftes på Regionaludvalgets møde 27. marts, og igangsættes umiddelbart efter. Afrapporteringen af Fase 1 fremlægges sammen med et forslag til Fase 2 på Regionaludvalgets første møde efter sommerferien. Den igangværende debat Analysen skal ses i sammenhæng med og som et indspil i den aktuelle debat om de statslige investeringer i infrastruktur regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en årlig udmøntning af en pulje på 500. mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik og de strategiske analyser af den kollektive trafik og ringforbindelserne i hovedstadsområdet. Parterne bag den nye trafikaftale er enige om at nedsætte en kommission, som skal fremlægge de første konkrete forslag til modernisering af infrastrukturen, reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet samt et yderligere løft af den kollektive trafik for regeringen i januar I august 2013 fremlægges den samlede strategi. I 2013 vil den strategiske analyse af den kollektive trafik og ringforbindelserne i hovedstadsområdet, som blev igangsat i forbindelse med aftalen om en Grøn transportpolitik fra januar 2009, være færdige. Transportforligspartierne vil herefter drøfte perspektiverne for de langsigtede prioriteringer af den danske infrastruktur efter KONKLUSION Administrationen gennemgik kort oplægget til kollektiv trafikanalyse. Udvalget pegede på, at det er vigtigt at kortlægge de store befolkningstætte områder og de store arbejdspladskoncentrationer i regionen for at se på tilgængeligheden for disse områder. Det blev også understreget, at antal skift i den kollektive trafik er en vigtig parameter og at tilgængeligheden opleves som væsentlig ringere ved flere skift. 4

5 Udvalget vil få mulighed for at stille løsningsforslag efter fase 1, der forventes forelagt udvalget på det første møde efter sommerferien. Det blev bemærket, at mobilitetsplanlægning bør tænkes ind i analysens løsningsforslag. Bilagsfortegnelse: 1. Projektbeskrivelse: Let at komme rundt med kollektiv transport. Koncern Regional Udvikling. Rev. 5. marts Sagsnr: Sagsgr.:

6 Den 27. marts 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 2 ORIENTERING OM HØRINGSFASEN I FORBINDELSE MED RUP 2.0 SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges udvalget med henblik på en orientering om planlagte aktiviteter i forbindelse med høring og godkendelse af RUP Administrationen vil på mødet præsentere aktiviteter i høringsfasen. Baggrund I forbindelse med udarbejdelse af RUP 2.0 har der hovedsageligt været afholdt dialogaktiviteter målrettet regionale aktører og interessenter med det formål at sikre inddragelse og få kvalificeret arbejdet med udviklingsplanen. Liste over afholdte dialogaktiviteter i 2011 i forbindelse med RUP og klimastrategi er vedlagt. Aktiviteter i høringsfasen Regionsrådet godkendte den 26. april 2011 en sag om dialogaktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af RUP 2.0 målrettet borgere, politikere og regionale aktører. Regionsrådet godkendte, at aktiviteterne skulle gennemføres i et koncentreret forløb, således at der blev sikret gennemslagskraft og synlighed omkring udviklingsplanen. Pga. folketingsvalget blev størstedelen af dialogaktiviteterne målrettet borgere og politikere udskudt til høringsfasen. I høringsfasen vil der således i ugerne 16 og 17 være et koncentreret forløb med følgende aktiviteter: Politisk konference den 23. april Borgerrettet kampagne To politiske roadshow/events, der involverer udvalgsformænd og samlet dækker temaerne trafik, klima og uddannelse Debat på hjemmesiden Politisk konference Region Hovedstaden inviterer sammen med Kommunekontaktrådet Hovedstaden til politisk konference den 23. april kl på Hotel Skt. Petri i København i forbindelse med høringen af den regionale udviklingsplan. Målet med konferencen er en første drøftelse af, hvordan udviklingsplanen skal udmøntes. Der vil være fokus på, hvilke fremtidige regionale initiativer man i fællesskab skal prioritere inden for erhverv, trafik, uddannelse og klima. 6

7 Til konferencen inviteres borgmestre, regionsråd, kommunalbestyrelser og kommunaldirektører i Region Hovedstaden. Desuden inviteres folketingspolitikere valgt i regionen. Invitationen er udsendt til regionsrådet. Dialog med borgerne Der gennemføres i uge 16 en borgerrettet kampagne og to politiske roadshow/events. Der har som led i udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan været fokus på dialog og inddragelse af regionale aktører og regionsrådet. I den forbindelse har der ligeledes været gennemført en borgerpanelundersøgelse, hvor 1017 borgere har svaret på et elektronisk spørgeskema om udviklingsplanen. Borgerpanelundersøgelsen har givet et indblik i borgernes kendskab til regional udvikling og deres prioriteringer og holdninger i forhold til temaerne i planen. Der er dels udarbejdet en talrapport med resultater fra borgerpanelet, dels en kommunikationsrapport. Begge rapporter er vedlagt som bilag. Overordnet peger rapporterne på, at der er en række emner inden for især trafik, klima og uddannelse, som er relevante for borgerne og interesserer dem. Samtidig viser borgerpanelundersøgelsen, at regionens borgere har et begrænset kendskab til, at regionen arbejder med andet end sundhedsområdet. Borgerpanelundersøgelsen har dannet baggrund for den borgerrettede kampagne og de politiske roadshows/events, som skal foregå i forbindelse med høringen af den regionale udviklingsplan. Formålet er at skabe øge dialog/debat med borgerne samt at styrke kendskabet til regionens arbejde inden for især trafik, klima og uddannelse. Øvrige aktiviteter Herudover planlægger administrationen i løbet af høringsperioden og frem mod godkendelse af udviklingsplanen i juni 2012 at afholde følgende aktiviteter: Møder/miniseminar om udviklingsplanen i forbindelse med folkemødet på Bornholm. Fagligt seminar om hovedstadsregionens internationale samarbejde for regionale aktører og kommunale embedsmænd. Målet er at skabe øget synlighed om regionens internationale arbejde og præsentation af internationale fora, strategier og organisationer med henblik på at drøfte fremtidige udfordringer og muligheder. Lanceringsevent for RUP 2.0 i forbindelse med godkendelse. Målet er et bredt arrangement, som samlet præsenterer og brander den regionale udviklingsplan og Region Hovedstadens rolle på det regionale udviklingsområde, så vi skaber et fælles billede hos samarbejdspartnerne på kommunalt, regionalt og natio- 7

8 nalt niveau. Arrangementet kan fx være en reception med korte præsentationer/cases og statements fra politikere fx borgmestre/ministre. Målgruppen vil være bred både embedsfolk, politikere og regionale aktører. KONKLUSION Udviklingschef Anne Holm Sjøberg præsenterede den kommunikationsanalyse, der danner rammen for de kommende borgerrettede dialogaktiviteter i forbindelse med RUP 2.0. Analysen er baseret på svar fra et borgerpanel. På baggrund af analysen er der udvalgt tre temaer: Trafik, klima og uddannelse, fordi det er disse temaer, som har haft borgernes største interesse og nærhed. Udvalget bemærkede i forlængelse heraf, at det må forventes, at borgerne fremover vil interessere sig mere for, at der skabes flere arbejdspladser i Danmark. Derfor er sikring af flere danske arbejdspladser inden for produktionen en vigtig dagsorden for regionen. Sagen blev herefter taget til efterretning. Bilagsfortegnelse: 1. Oversigt over afholdte dialogaktiviteter i 2011 i forbindelse med Regional udviklingsplan herunder Klimastrategi 2. Rapport borgerpanelundersøgelse 3. Kommunikationstilgange i forlængelse af borgerpanelundersøgelse Sagsnr: Sagsgr.: 8

9 Den 27. marts 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 3 CYKELSUPERSTIER GODKENDELSE AF VIDERE PROCES SAGSFREMSTILLING Projektet om regionale cykelsuperstier blev opstartet på initiativ fra Københavns Kommune i Region Hovedstaden gik med i projektet som led i udmøntningen af handlingsplan for den første regionale udviklingsplan. I den Regionale Udviklingsplan 2012 lægges der op til, at cykelsuperstier fortsat skal have høj prioritet i regionen. Regionsrådet afsatte på Budget 2012 ekstra 5 mio. kr. over to år som en vitaminindsprøjtning til at forlænge og styrke samarbejdet. Administrationen har i samarbejde med projektsekretariatet for cykelsuperstier og de kommunale parter udarbejdet et forslag til, hvordan de 5 mio. kr. udmøntes. Administrationen vil indstille til Regionsrådet, at forslaget godkendes. Sagen fremlægges for Regionaludvalget med henblik på en udtalelse til den videre behandling i forretningsudvalget den 15/5 og regionsrådet den 22/5. Nedenfor gives først en status for projektet, hvorefter planerne for udmøntning af de 5 mio. kr. beskrives. Status på projektet. I forbindelse med budgetforliget i september 2010 bevilgede Regionsrådet 4 mio. kr. til cykelsuperstier. Den 26. april 2011 tog Regionsrådet projektbeskrivelsen for udmøntningen af de 4 mio. kr. til efterretning. Der var i projektbeskrivelsen lagt vægt på videreudvikling, realisering og udbredelse af cykelsuperstier i hovedstadsregionen. Henover vinteren og foråret har færdiggørelsen og lanceringen den 14. april af den første cykelsupersti, Albertslundruten, fyldt meget. Der offentliggøres en ny hjemmeside i samme forbindelse. Samtidig er forberedelserne til den næste cykelsupersti, Farumruten, igangsat. Eftersom den statslige cykelpulje meldte en ny ansøgningsrunde ud i marts 2012, så er kommunerne gået i gang med at udarbejde ansøgninger til staten om medfinansiering af nye ruter. De nye kommuner er gået i gang med at lave en plan for ruter i deres kommuner. Til sidst kan nævnes, at arbejdet med den regionale cykelruteplanlægger skrider støt og roligt fremad. 21 kommuner deltager nu i projektet. Det er Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, 9

10 Helsingør, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Vallensbæk. Det skal dog nævnes, at Fredensborg ikke helt afklaret endnu med deres grad af deltagelse. Projektet forventes på sigt udvidet til nabokommunerne uden for Region Hovedstaden i Køge-fingeren og Roskilde-fingeren og til visse kommuner i Skåne, hvor der også er stor interesse for projektet. Udmøntning af de 5 mio. kr. på Budget 2012 Regionsrådets budgetforhandlinger i september 2011 resulterede i, at der blev der afsat yderligere 5 mio. kr. på Budget 2012 over to år til cykelsuperstier. Hermed er samarbejdet sikret frem til ultimo Det er hensigten, at de 5 mio. kr. skal supplere det eksisterende arbejde med at udvikle, udbrede og realisere cykelsuperstier. Projektet om cykelsuperstier har siden 2009 været forankret i et fælleskommunalt projektsekretariat for cykelsuperstier. Administrationen foreslår, at de 5 mio. kr. bestyres af projektsekretariatet. Sekretariatet er finansieret igennem regionale udviklingsmidler og kontingentbidrag fra de deltagende kommuner. Projektsekretariatet er et uundværligt bindeled imellem kommunerne, regionen, staten og andre interessenter. Alle fælles aktiviteter omkring udvikling, udbredelse og realisering af cykelsuperstier udføres af projektsekretariatets medarbejdere i samspil med kommunernes og regionens medarbejdere på projektet. Følgende dele af projektet styrkes med bevillingen på 5 mio. kr.: Kommunikation Politisk forankring Faglig forankring Regional cykelruteplanlægger De fire hovedaktiviteter uddybes i bilag 1. Det foreslås, at projektsekretariatet tilføres ekstra medarbejderressourcer som led i at sætte turbo på aktiviteterne. Konkret ansættes en praktikant med kommunikationsbaggrund i 2012 til at understøtte kommunikationsindsatsen. Dertil kommer en projektleder samt studerende efter behov til delprojektet om en regional ruteplanlægger. Endelig vil der blive gjort brug af ekstern konsulentbistand til afgrænsede delopgaver inden for alle fire hovedaktiviteter. Budget Regionens bidrag på 5 mio. kr. skydes ind i det eksisterende projekt, således at der samlet er tale om et bidrag på 9 mio. kr. fra regionen. De 9 mio. kr. går til fællesomkostningerne via projektsekretariatet. Det svarer til 75 % af det samlede sekretariatsbudget på 12 mio. kr. De resterende 25 % dækkes via kontingenter fra kommunerne. 10

11 Hertil kommer midler fra kommunerne og staten til konkrete anlæg. Det koster imellem 413 og 875 mio. kr. at etablere de fysiske tiltag på hele nettet af cykelsuperstier, men det er urealistisk, at hele nettet vil være anlagt inden udgangen af Det forventes, at mindst 40 mio. kr. vil være anvendt på at anlægge mindst to strækninger inden udgangen af Dertil skal lægges de midler, som bruges på trinvise anlæg og opgraderinger af udvalgte strækninger. Dvs. at regionens 9 mio. kr. svarer til en medfinansiering på maksimalt 15 % af det samlede budget for hhv. projektsekretariatet og de anlæg, som allerede er udførte eller er besluttede i perioden frem til og med Såfremt der træffes beslutninger om flere anlæg på de kommende kommunale budgetforhandlinger, vil regionens andel af det samlede budget falde yderligere. For uddybning af økonomien, se bilag 2. Videre proces Administrationen vil løbende orientere og inddrage Regionaludvalget i projektet om cykelsuperstier. Der er planlagt et temamøde om cykling på udvalgets sidste møde i Politikerne vil desuden blive inddraget i diverse arrangementer sammen med politikere fra kommunerne. Regionsrådet modtager invitation til åbningen af Albertslundruten lørdag d. 14. april fra kl Her vil man kunne deltage i en fælles cykeltur fra Albertslund til Rådhuspladsen. KONKLUSION Udvalget anbefalede sagen til forretningsudvalget og regionsrådet. Udvalget opfordrede udvalgets medlemmer til at bruge kommunale kontakter til at sætte fokus på cykelsupersti projektet i kommunerne. Det blev oplyst, at Dansk Cyklistforbund havde henvendt sig til cykelsupersti sekretariatet og foreslået et samarbejde om en ruteplanlægger. Administrationen blev bedt om at undersøge dette og orientere udvalget på næste møde. Bilagsfortegnelse: 1. Cykelsuperstier hovedaktiviteter for perioden Budget for projektet om cykelsuperstier Sagsnr: Sagsgr.: Den 27. marts 2012 REGIONALUDVALGET 11

12 SAG NR. 4 MEDDELELSER 4.a Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 1. marts 2012 en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til at forbedre den kollektive trafik. Parterne er enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500 mio. kr. årligt fra den 1. januar 2013 og om at afsætte en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik fra De årlige udgifter på i alt 1 mia. kr. finansieres ved at lukke muligheden for uhensigtsmæssig brug af reglerne for registreringsafgift af leasing- og demobiler. Parterne er ligeledes enige om at nedsætte en kommission med henblik på at analysere mulige tiltag til modernisering af infrastrukturen, reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet samt et yderligere løft af den kollektive trafik. Kommissionen skal fremlægge de første konkrete forslag for regeringen i januar 2013 og skal i august 2013 fremlægge den samlede strategi. Rammeaftalen vedlægges som bilag. Bilag 1: Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik Sagsnr.: Ad 4 a) Koncerndirektør Kim Høgh orienterede om et for nyligt afholdt møde mellem transportministeren, formanden for KKR Sten Christiansen og regionsrådsformanden. Formålet med mødet var at drøfte den fælles trafikaftale mellem regionen og kommunerne. Det blev i den forbindelse aftalt, at administrationen skulle sende udvalget et materiale om den tværgående ringforbindelse, herunder data om hvor stor en del af den forventede trafik, der er lokal, regional og international samt hvordan ringforbindelsen aflaster trængslen i den indre del af regionen. Materialet vil blive eftersendt. 4.b Trafikaftalen af 7. februar 2012 Den 7. februar 2012 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række trafikprojekter for mere end 2 mia. kr. Der er dog ikke tale om egentlige nye bevillinger, men der sker en række omposteringer og brug af udisponerede midler fra Infrastrukturfon- 12

13 den. I forhold til hovedstadsregionen indeholder trafikaftalen udover en ny station ved det planlagte sygehusbyggeri ved Hillerød - flere elementer af stor regional interesse. Fx en eventuelt udskydelse af fjordforbindelsen ved Frederikssund og mere kapacitet på Øresundsbanen, ligesom det fremgår af aftalen, at en resterende statslig medfinansiering på 0,2 mia. kr. til letbanen i Ring 3 skal drøftes senere på året. Koncern Regional Udvikling har gennemgået trafikaftalen med regionale briller og et notat vedlægges som bilag. Bilag 1: Notat vedr.: Trafikaftale mellem regeringen og en række af folketingets partier Sagsnr.: c Dialogmøde med Region Sjælland Region Sjælland har den 26. januar 2012 inviteret Regionaludvalget til et dialogmøde med Region Sjællands Miljø, energi og udviklingsudvalg. Invitationen er en opfølgning på et dialogmøde, der blev holdt i foråret 2011 mellem de to udvalg. Det er aftalt med udvalgsformændene, at mødet skal holdes den 30. april kl i København. Temaerne for mødet vil være den regionale udviklingsplan, udmøntning heraf og infrastruktur. Endelig dagsorden for dialogmødet udarbejdes i samarbejde med Region Sjælland og udsendes til udvalget sammen med information om mødested. Bilag: Invitation fra Region Sjælland Sagsnr.: Ad 4 c) Administrationen omdelte denne formandsmeddelelse vedr. et dialogmøde mellem udvalget og Region Sjællands miljø, energi og udviklingsudvalg, der vil blive afholdt den 30. april kl til i København. Mødestedet vil blive oplyst senere. Det blev aftalt, at følgende af udvalgets medlemmer deltager: Steen Olesen, Maja Holt Højgaard, Julie Herdal Molbech og Marianne Stendell. Peter Kay Mortensen og Per Roswall, der ikke deltog i udvalgsmødet, vil blive spurgt om evt. deltagelse. 13

14 Den 27. marts 2012 REGIONALUDVALGET SAG NR. 5 EVENTUELT MØDET SLUT: Kl NÆSTE MØDE: Tirsdag den 29. maj

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H3 Møde nr. 2 Medlemmer: Steen Olesen Peter Kay Mortensen Maja Holt Højgaard

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013 Cykelsuperstier Styregruppemøde 24. september 2013 Dagsorden 1.Velkommen 2.Projektplan 2014-2015 Leverancer, set-up og økonomi 3.Vejdirektoratets deltagelse v. Ivan Christensen 4.Underskriftsceremoni v.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN BESLUTNINGER Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET Ekstraordinært møde MØDETIDSPUNKT 17-05-2016 16:45 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén

Læs mere

Påstande og fakta angående vækstforaene

Påstande og fakta angående vækstforaene Påstande og fakta angående vækstforaene UDDYBNING: Påstand 1: Det meste af tiden i vækstforum går med at behandle ansøgninger I 2007 er omkring 25 pct. af tiden i gennemsnit anvendt til at behandle ansøgninger.

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221 Odense Kommune Abir Al-kalemji 2 Alex Ahrendtsen 7 Anette Thysen 12 Annette Blynél 17 Birgitte Knudsen 22 Bjørn J. Bjerrehøj 27 Bo Libergren 32 Brian Lauridsen 37 Brian Skov Nielsen 42 Christell Gall 47

Læs mere

Redningsberedskabet - plan og proces 2015

Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Resumé I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forventer at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabsenheder

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 KONKLUSIONER Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 Deltagere: Marianne

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

Projektgruppemøde 28. maj

Projektgruppemøde 28. maj Projektgruppemøde 28. maj Velkommen - milepæle Midtvejsevaluering - projektet er godt på vej og Den fortsatte politiske forankring Supercykelstipuljen - hvad nu? Eventuelt Lancering af Farumruten 2 Mediegennemslag

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 15-06-2009 Tidspunkt: 12:15-13:45 Sted: Radisson SAS Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 19. maj 2016

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 29. maj Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 3. Mødet slut: kl. 19.

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 29. maj Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 3. Mødet slut: kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 29. maj 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 3 Mødet slut: kl. 19.10 Medlemmer: Steen Olesen Peter

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Dato: 31. oktober 2012 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 6 Deltagere: Steen Olesen Maja Holt Højgaard Marianne

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 11-13.30,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budgetaftalen 2013 Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budget 2013 Nu runder budgettet i Region Sjælland 17 mia. kr. Budgetloven indebærer sanktioner ved mer-og mindre forbrug. Ikke samme

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 06 Trafikplan 2013 endelig vedtagelse Indstilling: Administrationen indstiller, At Trafikplan 2013 vedtages, og at

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD Dato: 8. december 2015 Kl.: 14.00 15.00 Sted: Regionsgården, lokale H8 Telefon +45 38 66

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere