Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces Bilag: 1

2 Forslag til ramme for ØRUS 0. Indledning Den 6. marts 2008 besluttede Øresundskomiteens forretningsudvalg at påbegynde arbejdet med en vision for en Øresundsregional udviklingsstrategi (ØRUS). Målet er at have en færdig strategi for udviklingen af Øresundsregionen klar til politisk godkendelse i april/maj Øresundsregionen består af 3 regioner og 80 kommuner på dansk og svensk side og er hjemsted for 3,7 mio. mennesker. 26 % af de to landes samlede BNP produceres i Øresundsregionen. Produktionen har ikke kun betydning for selve Øresundsregionen, men kommer i høj grad resten af Danmark og Sverige til gavn. Øresundsregionen er i international sammenhæng en mindre region, som ligger forholdsvis langt fra de store markeder i Europa. Derfor er det vigtigt, at regionen også i fremtiden opfattes som et attraktivt sted at bo og arbejde, samtidig med, at regionen er et hotspot for iværksættere og for etablerede virksomheder, som ønsker at lokalisere sig og investere i en videnregion. For at Øresundsregionen kan udvikle sit fulde potentiale for vækst, er der behov for, at fremtrædende aktører skaber en fælles dagsorden på centrale områder. 1. Forslag til temaer Der lægges i dette forslag op til, at Forretningsudvalget/ Verkställande utskottet beslutter at udarbejde en fokuseret Øresundsregional Udviklingsstrategi, der skaber en fælles dagsorden og understøtter indsatsen for at skabe vækst og udvikling i regionen gennem et tæt samarbejde på tværs af myndigheder, geografi og sektorer. Det foreslås, at strategien fokuserer på fire hovedtemaer, som bl.a. OECD peger på som centrale for regioners konkurrenceevne. Det drejer sig om: 1) tilgængelighed og mobilitet, 2) Viden og innovation, 3) Et attraktivt og sammenhængende arbejdsmarked samt 4) Kultur og events i Øresundsregionen. Derudover lægges der op til, at der på tværs af de fire hovedtemaer lægges særlig vægt på tre emneområder, som vurderes som centrale og som samtidig kan fungere som bindeled til den endelige vision. Der foreslås følgende værdier: Attraktivitet og åbenhed Klima og miljø Sundhed og helse 1

3 Selvom om emneområderne går på tværs, så behøver de ikke at have lige stærk tilknytning til alle temaerne. Bilag 1 illustrerer forslag til, hvorledes emneområderne knyttes til de respektive temaer. Tilgængelighed og mobilitet Tilgængelighed og mobilitet skal forstås bredere end trafikal infrastruktur. ØRUS skal sætte fokus på betydningen af såvel en effektiv, veludbygget og fremtidssikret trafikal, som en moderne teknologisk infrastruktur, som kan sikre en høj mobilitet og tilgængelighed for mennesker og viden på tværs af Øresundsregionen samt til og fra regionen. På tværs i regionen sammenbinding af regionen En høj mobilitet og stor tilgængelighed til alle dele af Øresundsregionen er en forudsætning for udvikling af en attraktiv, konkurrencedygtig og sammenhængende region. Med åbningen af Øresundsbron fik integrationen i regionen et markant løft; men allerede i dag tegner der sig et billede af de første flaskehalse for yderligere integration. Øresundsregionen har oplevet en stigning i den interne pendling i regionen de seneste år. Et eksempel herpå er, at hver dag pendler via Øresundsbroen, hvilket er en syvdobling af trafikken siden Selvom kapaciteten i dag er tilstrækkelig på broen, vil der på længere sigt være en udfordring i at udvide kapaciteten, så den kan rumme de mennesker, der forventes at pendle over Øresund i En fast forbindelse mellem Helsingør Helsingborg er et muligt svar på denne udfordring, der skal øge integrationen og sammenhængen i regionen, samt aflaste trafikken over Øresundsbroen. Trafikken i den centrale del af regionen Den stigende trafik over Øresund giver flaskehalse ved Øresundsbroen. OECD påpeger, at øget trængsel på vej og bane udgør en stor udfordring for de centrale dele af regionen særligt når Femern Bælt forbindelsen er etableret. Trængslen på indfaldsvejene til København udgør i dag en udfordring, som bliver større og større. På banerne mellem Malmö og Helsingborg oplever man i dag en overbelastning. Udfordringerne bliver således at forbedre infrastrukturen samt en generel forbedring af pålidelighed og frekvens i den kollektive trafik. De internationale forbindelser til og fra regionen Den faste forbindelse over Femern Bælt opfattes som vigtig i positioneringen af regionen i den internationale storbykonkurrence. Den skal ses i forbindelse med en mulig opkobling til det europæiske højhastighedstog på den danske side. Den mulige udbygning af banen København Ringsted kunne være et andet bidrag til at forbedre Øresundsregionens eksterne tilgængelighed, ligesom det bliver en udfordring at sikre god forbindelse til regionens knudepunkt Kastrup Lufthavn. Viden tilgængelighed Den interne integration i Øresundsregionen afhænger ikke blot af muligheden for høj fysisk mobilitet. Det er ligeledes afgørende, at vi har en veludviklet kommunikationsinfrastruktur på tværs af hele regionen, således at fx IT og medier udnyttes optimalt til at flytte viden og nyheder, så denne bliver let tilgængelig og medvirker til at binde regionen sammen. Herunder ligger forskellige slags udfordringer bl.a. forbundet med prisdannelse af telefoni på tværs af de to nationalstater eller udfordringerne forbundet med at formidle Øresundsregionen som én enhed i fx aviser og tv. Viden og innovation Grundlaget for fortsat økonomisk vækst og konkurrencekraft i Øresundsregionen afhænger som i mange andre vestlige storbyregioner af kvaliteten og volumen af forskningen i regionen og evnen til hurtigt at omsætte forskningsresultater til nye produkter og metoder. Øresundsregionen har 12 universiteter, studerende, Ph.d.-studerende og forskere. 2

4 Samarbejde om forskning Organisationer som Medicon Valley Alliance, Øresunds Universitetet og Øresund Science Region bidrager allerede i dag til at skabe netværk og integration, som fremmer integrationen af forskning og innovation i Øresundsregionen. Den foreslåede placering af forskningsfaciliteten European Spallation Source (ESS) i Lund er et konkret eksempel på, hvordan hele regionen kan drage nytte af en øget integration af forsknings- og innovationsmiljøer i Øresundsregionen. ESS anlægget forventes at give beskæftigelse til 400 permanente forskere, og besøgende forskere årligt. Forsknings- og erhvervsmæssige styrkeområder OECD peger i deres analyse af hovedstadsregionens konkurrenceevne på, at innovationskapaciteten i Øresundsregionen kunne være bedre set i et internationalt lys. Regionen klarer sig blot gennemsnitligt i forhold til andre OECD-regioner målt på indikatorer som andel af BNP investeret i forskning, antallet af ansatte i højteknologiske virksomheder og patenter pr. indbygger. Udfordringen i den forbindelse bliver bl.a. at forbedre formidling og overførsel af viden mellem forskningsinstitutioner og virksomheder, hvilket fordrer et generelt bedre samspil mellem forskningsinstitutionerne og erhvervslivet. Selv inden for medico/sundhedsområdet, der p.t. rangerer højest i Europa, er der udfordringer. Fx eksisterer der ifølge OECD generelt dårlige karrieremuligheder for unge forskere inden for sundhedsområdet, hvilket resulterer i, at mange forlader deres forskningsområde. Vi skal også blive bedre til at udnytte de erhvervsmæssige styrker vi har inden for bl.a. medico/ sundhedsområdet, IT og design, samt skabe et øget samarbejde og koordinering inden for disse områder. Videntunge iværksættere En stor del af den fremtidige økonomiske vækst og høj-teknologiske arbejdspladser skabes af videntunge vækstiværksættere. Øresundsregionen rummer med sine mange stærke forskningsmiljøer et stort potentiale. Men samtidig viser analyser, at regionen sammenlignet med andre videntunge regioner ikke skaber tilstrækkeligt nye vækstvirksomheder. Det er således en central udfordring at styrke indsatsen på tværs af Øresundsregionen for etableringen af flere nye videntunge virksomheder. Samspil om uddannelse Universiteterne i Øresundsregionen udgør en base for studerende med et stort videnfundament. Øresundsregionen kan udgøre en enhed, der gør universitetsuddannelserne endnu bedre og tiltrækker et større antal studerende. I forbindelse hermed bliver udfordringen en større koordineret indsats af de længere videregående uddannelser fx i regi af Øresundsuniversitetet eller Øresund Entrepreneurial Academy. Et attraktivt og sammenhængende arbejdsmarked Allerede i dag oplever vi, at arbejdsmarkedsoverskud på den danske side og et underskud på den svenske er med til at drive integrationen i Øresundsregionen. Prognoser peger på, at denne udvikling vil forstærkes de kommende år. For at kunne udnytte denne interne forskel er det af afgørende betydning, at Øresundsregionen har et velintegreret og fleksibelt arbejdsmarked. Samtidig oplever vi, hvordan der globalt er en stadig hårdere konkurrence mellem storbyregioner om at tiltrække og fastholde de talentfulde, innovative unge mennesker, som er eftertragtede af moderne offentlige og private organisationer. Integreret arbejdsmarked 3

5 Den danske side af Øresundsregionen vil inden for de næste 20 år opleve et fald på personer i den erhvervsaktive alder. Omvendt vil dette tal i Skåne stige med Udfordringen bliver i den forbindelse, at skabe et integreret arbejdsmarked uden barrierer, der imødekommer disse demografiske ændringer. Det bliver ligeledes en udfordring for skabelsen af et sammenhængende arbejdsmarked, at borgerne i Øresundsregionen har mulighed for fri bosætning uafhængigt af, hvor i regionen, de arbejder. Dette indebærer, at der er lige arbejdsmuligheder overalt i regionen uanset om man bor i periferien eller centralt i Øresundsregionen, eller om man bor på den danske eller svenske side. OECD påpeger, at Øresundsregionen har potentiale til at blive et regionalt integreret og funktionelt arbejdsmarked, men at der er en udfordring i at skabe yderligere harmonisering af fx skatteregler og offentlige ydelser. Talenter fra udlandet Generelt skal vi blive bedre til at udnytte den højtuddannede arbejdskraft, der allerede findes i Øresundsregionen. Men OECD peger også på, at Øresundsbefolkningen langt fra rækker til at sikre behovet på arbejdsmarkedet, og at der er brug for at supplere med arbejdskraft fra andre lande. OECD mener, at det er en udfordring for regionen, at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. En udfordring, der kræver en mere proaktiv tilgang fra Øresundsregionens aktører, og som har til formål at skaffe beskæftigelse til videntunge erhverv og til fx sygehussektorer. Internationalt konkurrencedygtige uddannelser, der kan tiltrække kvalificerede studerende fra udlandet samt levevilkår, der gør det attraktivt for udenlandske studerende fra hele verdenen at blive i regionen kan også være elementer, som er relevante at udvikle på. Et attraktivt og sammenhængende arbejdsmarked For at sikre tilvæksten i Øresundsregionen er det vigtigt med tilgangen til boliger til borgerne, så vi ikke mister arbejdskraft og talenter på grund af mangel på boliger. For at have et fælles arbejdsmarked er det nødvendigt med et fælles boligmarked. Kultur og events i Øresundsregionen Dette tema skal ses i sammenhæng med kulturstrategien for Øresundsregionen, der er under udarbejdelse netop nu. Således skal ØRUS koordineres med denne strategi, der er endeligt udarbejdet i Et særligt tema er tiltrækning af store events til Øresundsregionen. OECD påpeger, at et styrket samarbejde i Øresundsregionen kan skabe den kritiske masse, som skal til for at tiltrække store kulturelle begivenheder. 2. Tværgående temaer På tværs af de tre hovedtemaer foreslås det, at ØRUS beskæftiger sig med tre tværgående områder, der vurderes at have særlig betydning for en attraktiv og konkurrencedygtig Øresundsregion: Åbenhed/attraktivitet: Øresundsregionen som et sted, hvor det er attraktivt og let at bo, arbejde, drive virksomhed og færdes. Klima/holdbarhed: Øresundsregionen som en progressiv storbyregion, der har kampen mod klimaændringer højt på dagsordenen. Fokus på bæredygtighed, så regionen også i fremtiden i høj grad er selvforsynende med ressourcer som vand og elektricitet. 4

6 Helse/sundhed: Indbyggerne i Øresundsregionen som sunde individer, der udnytter regions natur og byliv til et fysisk aktivt liv, med høj livsglæde og høj levealder. Diagram findes i bilag Samarbejde og governance i Øresundsregionen. Øresundsregionen er med sine 3,7 millioner indbyggere en relativt lille storbyregion set i international sammenhæng. Men som OECD bekræfter, har regionen et stort vækstpotentiale. Opfyldelsen af potentialet beror i høj grad på, at Øresundsregionens mange parter, som har forskellige interesser og fokusområder, formår at spille sammen. Mange er de udfordringer, de nævnte temaer beskæftiger sig med går på tværs af aktørernes individuelle interessefelter og kan kun løses via samarbejde på tværs af geografi, sektorer og myndigheder. OECD anbefaler i den forbindelse at udvikle en fælles dagsorden blandt Öresundskomiteens aktører og i samarbejde med de to lande. Øresundskomiteens forretningsudvalg har tidligere besluttet, at udarbejdelsen af ØRUS skal ses i tæt sammenhæng med det store Interreg-projekt Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen (IBU), der blev iværksat af 30 parter i Øresundsregionen i juli Yderligere vil ØRUS skulle inddrage erfaringer fra tidligere projekter i Øresundsregionen, herunder ØRIB I og II, og OECD s analyse af hovedstadsregionens konkurrenceevne. Endelig er det hensigten, at ØRUS skal basere sig på aktuelle udviklingsstrategier, - programmer og -planer udarbejdet af eksisterende Øresundsorganisationer, kommuner, de to nationalstater samt de tre regioner. Der lægges op til, at ØRUS udarbejdes i tæt dialog med medlemsorganisationerne og øvrige interessenter med det mål, at strategien kommer til at danne ramme for et styrket samarbejde om de valgte temaer og udfordringer. Strategien vil på denne måde kunne danne grundlag for en fokuseret indsats blandt medlemmerne i Öresundskomiteen på centrale områder, der er af essentiel betydning for udviklingspotentialet i Øresundsområdet. For det andet kan ØRUS danne ramme for en dialog med de to lande og en forstærket lobby indsats. 4. Organisering Udarbejdelsen af ØRUS forudsætter både en klar forankring og et tæt samarbejde mellem Øresundskomiteens sekretariat og medlemsorganisationerne. Den Øresundsregionale udviklingsstrategi er forankret i Øresundskomiteens forretningsudvalg, som har det politiske ansvar for udarbejdelsen af strategien. Det administrative ansvar for udarbejdelsen af ØRUS og koordinering af processen er forankret i en administrativ styregruppe på direktørniveau, som bistås af en arbejdsgruppe bestående af kontorchefer/udviklingschefer fra medlemsorganisationerne. Det daglige ansvar er forankret i Øresundskomiteens sekretariat, som udgør projektledelsen i forbindelse med udarbejdelsen af selve ØRUS og koordinering af processen. For hvert af de fire temaer i strategien etableres en skrivegruppe bestående af en medarbejder fra Øresundskomiteen, og tilknyttede medarbejdere fra de tre regioner og øvrige medlemsorganisationer, som har ansvaret for at udarbejde oplæg til den administrative ledelse af ØRUS-arbejdet. 5

7 Det foreslås at de tre regioner påtager sig hovedtovrollen for hvert af temaerne, undtagen kultur/events, hvor arbejdet allerede pågår. Tovholderne arbejder i tæt samarbejde med de øvrige interessenter. Det er projektledelsen, der står for den daglige koordinering af arbejdet på tværs af temaerne. For at sikre en tæt dialog med alle medlemsorganisationer og øvrige nøgleaktører i Øresundsregionen fx universiteterne, arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer mfl. nedsættes en referencegruppe for hvert tema. Referencegrupperne bistås af parter med faglige input og fungerer som sparringsparter i forbindelse med udarbejdelsen af ØRUS. Organisationsdiagram findes i bilag 2. Forslag til proces 2. februar 2009: FU/VU beslutter, at sekretariatet d. 20. april fremægger forslag til, hvilke temagrupper, der skal etableres som støtte til arbejdet med ØRUS og visionen. Februar medio april 2009: Arbejdet med forslag til temaer og proces pågår med henblik på fremlæggelse i FU/VU d. 20.april. 20. april: FU/VU drøfter og beslutter forslag til temaer, proces samt hvilke grupper, der skal etableres. Ultimo april primo september: Arbejdet i temagrupperne igangsættes i et samarbejde mellem sekretariatet og medlemsorganisationerne. Gennemførelse af udredninger baseret på medlemsorganisationernes udviklingsarbejde og strategier i forhold til de prioriterede temaer. Kortlægge og beskrive de regionale udfordringer dels gennem interview med nøgleinteressenter og aktører dels gennem desk-research og eksisterende analyser. Dialog om de valgte temaer med deltagerne i visionsarbejdet. Politisk proces, hvor rammen for ØRUS fremlægges for kommuneråd/-forbund, Vækstfora etc. med henblik på orientering og input til den videre proces. 10. september: Politisk konference med deltagelse af bl.a. Öresundskomiteens politikere og partnerne bag interreg-projektet IBU, hvor IBU fremlægger de første resultater til brug for ØRUS. På et efterfølgende seminar i Øresundskomiteen drøftes temagruppernes hidtidige arbejde, herunder en mere detaljeret plan for efterårets arbejde. Primo september - ultimo december 2009: Udkast til den øresundsregionale udviklingsstrategi udarbejdes. Dialog med IBU og andre nøgleinteressenter, herunder formulere fremadrettede forslag på baggrund af beskrivelsen af udfordringerne og den afholdte konference og Øresundskomiteens seminar. Der spilles løbende flere resultater ind fra IBU. Der afholdes i løbet af 2009 løbende morgenmøder på den skånske og sjællandske side af Øresund med medlemsorganisationer og andre aktører for at informere om visionen og processen. Formål: Sikre kundskab hos en bred kreds af personer, som ikke er direkte inddraget i visionsarbejdet Marts 2010: 6

8 FU/VU behandler forslaget til ØRUS, og beslutter hvilke hearings- og dialogaktiviteter, der skal igangsættes, herunder en eventuel justering af visionen på baggrund af forslaget til ØRUS. Marts 2010: Der afholdes offentlige dialogmøder med deltagelse af politikere, fageksperter og borgere fra begge sider af Øresund om de øresundsregionale udfordringer og forslaget til ØRUS. Dialog/hearing via webben. Det kan overvejes, om den bredere offentlighed (borgerne) kan/skal inddrages på anden måde end gennem møder og web. Ultimo februar medio april 2010: Bred høring blandt medlemsorganisationerne, kommuner, organisationer, de to stater og andre nøgleaktører om ØRUS og visionen. Ultimo april primo maj 2010: FU/VD vedtager ØRUS og visionen på baggrund af hearingen. Maj 2010: ØRUS og visionen offentliggøres på konferencen: Øresundstinget. Juni december 2010: Implementering af ØRUS og visionen gennem udarbejdelse af handlingsplaner, som prioriterer og konkretiserer projekter og samarbejder til gennemførelse. I forbindelse hermed vil der være en politisk proces, hvor udarbejdelsen vil ske i tæt samarbejde med relevante regionale og kommunale politiske fora. Arbejdet vil inddrage de sidste og endelige resultater af IBU. 7

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Markedsføring af Århusregionens it-kompetencer i regi af IT-rådet 2006 2008 med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Input til Hovedstadsstrategien fra Hovedstaden. // CENTERDIREKTØR, CLAUS BJØRN BILLEHØJ, REGION HOVEDSTADEN 8. April 2014

Input til Hovedstadsstrategien fra Hovedstaden. // CENTERDIREKTØR, CLAUS BJØRN BILLEHØJ, REGION HOVEDSTADEN 8. April 2014 Input til Hovedstadsstrategien fra Hovedstaden // CENTERDIREKTØR, CLAUS BJØRN BILLEHØJ, REGION HOVEDSTADEN 8. April 2014 Hvad er Hovedstaden? En lille storbyregion på kanten af verden, knudepunkt mellem

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Pia Kinhult, Region

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere