Uddrag af Grundejerforeningen Danas Parks historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af Grundejerforeningen Danas Parks historie 1912-1972"

Transkript

1 Uddrag af Grundejerforeningen Danas Parks historie Forord I efteråret 2003 afleverede tidligere formand, Frede Dahl Nielsen, 4 papkasser med Danas Parks arkiver. Jeg var nysgerrig og gennemgik i løbet af vinteren materialet. Jeg tænkte, at det kunne der komme en historie ud af og luftede på generalforsamlingen i april 2004 tanken om at gå i gang med arbejdet. Nogen syntes, at det kunne være interessant, og her i efteråret gik jeg så i gang med at sortere materialet og finde emner, jeg ville uddybe. Jeg er på ingen måde historiker men har som vejchef emeritus en hvis erfaring i at finde ting i gamle sager. Jeg har i første omgang valgt at koncentrere mig om perioden Det er den periode hvor der ikke er referater fra generalforsamlingerne, men som kildemateriale har jeg brugt dagsordnerne til generalforsamlingerne, regnskaberne og nogle dokumenter, som omtaler specielle sager. Jeg håber på et senere tidspunkt at få lejlighed til at beskrive den efterfølgende periode, så det samlede uddrag er færdig inden foreningens 100 års fødselsdag i Husum, december 2004 Jan Mejlsing, formand for Danas Park Fra bondeland til haveby Matrikelkortet fra 1809 over landsbyen Husum ligner et edderkoppespind med gårdene i midten og med skellene mellem de enkelte gårdes marker som trådene. Matrikel nr. 17 var ejet af gårdmand Jochum Jensen, og matrikel nr. 1a af sognefoged Christian Rasmussen. Danas Park ligger i dag på den sydvestligste del af disse gårdes marker. Ved anlægget af jernbanen til Frederikssund i sidste halvdel af 1800-tallet blev disse arealer afskåret fra gårdene og fik i den forbindelse nye matrikelnumre. Gårdejer Ole Karl Larsen køber i 1897 matr. Nr. 476 af Husum og i 1909 matr. 472 samme sted. Det er de arealer, der i dag udgør Danas Park. Den 2. april 1912 sælger han de 2 matrikler til grosserer P.C.C. Schmidt for kr., Den offentlige grundværdi var kr. Denne grosserer Schmidt var åbenbart en driftig mand, for den 25. oktober 1912 sælges de videre til Foreningen Havebyen Danas Park. Denne dato er altså vores fødselsdag. Prisen var kr. og var fremkommet ved, at der blev betalt 35 øre for hver af de kvadratalen. En alen er ca. 0,628 meter, så det svarer til kvadratmeter eller ca. 1,15 kr. pr. kvadratmeter. Foreningens bestyrelse anmodede en landinspektør om at udarbejde en udstykningsplan for området, og det samme blev gjort for Kransager Villaby. Udstykningsplanen fastlægger de enkelte grundes størrelse og placering samt, hvor der skulle anlægges veje. Da grænsen mellem Danas Park

2 2 og Kransager Villaby gik tværs gennem et stort antal grunde, var det nødvendigt at fortage et magelæg, så hver af grundene kun kom til at høre til 1 grundejerforening. Herved blev Danas Park ca kvm. større end ved købet. Foreningen Havebyen Danas Park Det fremgår ikke af foreningens arkivalier, hvornår foreningen blev dannet, og hvad der var dens økonomiske fundament. N.P. Andersen var formand i 1912, da købsaftalen blev underskrevet af ham og 4 bestyrelsesmedlemmer. I en annonce hedder det: Foreningen Havebyen Danas Park beliggende mellem Aalekistevej og Frederikssundsvej i København, 3 á 4 minutters gang fra Husum Jernbanestation, Omniebus fra Smallegade, hjørnet af Fasanvej, til Aalekistevej, og Sporvogns linie 5 til Brønshøj, samt forventes der en ny linie Kjøbenhavns Sporveje til Vanløse i den nærmeste fremtid, ført helt ud til parcellerne. Parcellerne, som er smukt og godt beliggende, sælges til den billige pris á 35 øre pr. kvadratalen. NB. Denne pris vil dog for senere indtegnede medlemmer blive forhøjet i løbet af nogen tid. Parcellerne inddeles paa ca kvadratalen (ca kvadratmeter), og vil en parcel komme til at koste 888 kr., efter en pris på 35 øre. Hvilken købesum betales med 15 kr. i indskud ved tegningen og derefter med et månedligt afdrag på 10 kr. Paa parcellerne hviler hverken byggepligt eller solidaritet. Hvem der ønsker selv at eje et stykke jord, kan vanskeligt i København opnå bedre vilkaar end de, der tilbydes her. Enhver nærmere oplysning er til tjeneste ved at henvende Dem på foreningens kontor, hvor foreningens love samt kort over parcellerne og vejanlægget er til behageligt gennemsyn Foreningens kontor: Vesterbrogade 108, 1. sal, kontortid kl formiddag. Foreningens love De første love, som vi kender til, blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret De adskiller sig i det væsentlige ikke meget fra de nuværende vedtægter. Foreningens regnskab opgøres første gang den 1. marts Foreningens formål er at erhverve sig Matr. Nr. 472 og 475 af Husum og udstykke dem i parceller. Som medlem af foreningen kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde, som af bestyrelsen skønnes at være vederhæftig. Et medlem kan få skøde, når hele købesummen er betalt. Ethvert medlem har ved generalforsamlingen en stemme for hver parcel, det har brugsret over, dog højst 6 stemmer. For hustruer, umyndige og mindreårige kan henholdsvis værge eller kurator møde. Et medlem får sin parcels beliggenhed tildelt ved lodtrækning. Lodtrækningen finder sted ved nål, som rykkes op i nummerorden, begyndende med nr. 1 på parcelkortet, og så videre fortløbende. Et medlem kan også selv vælge, hvor det ønsker parcellen skal være beliggende, men skal da betale en prisforhøjelse på 10% af parcellens værdi. Med større eller mindre ændringer er der kommet nye love i 1914, 1928, 1954, 1965, 1986, 1990, 1999 og senest de nye vedtægter i Deklarationer, servitutter og dokumenter Den 13. juli 1914 blev der tinglyst en deklaration af Københavns kommune på matr.nr. 472 og 476 af Husum, som en betingelse for at Danas Parks areal kunne udstykkes i parceller og bebygges.

3 3 Et af kravene var, at vejene skulle udlægges i en bredde af 18,83 meter (30 alen). Der blev dog givet tilladelse til, at vejene kun blev anlagt i en bredde af 10 meter. Men kommunen kan dog stadig kræve, at de resterende arealer, op til 4,125 meter i hver vejside, afgives vederlagsfrit i forbindelse med en eventuel vejudvidelse. Derudover skal grundejeren for egen regning selv fjerne carporte, garager og lign. på arealet. Derudover indeholder deklarationen den byggeservitut, der er beskrevet i vores vedtægter. I begyndelsen af 1920erne, da købesummen for parcellerne var blevet betalt, kunne ejerne få skøde på ejendommen. I den forbindelse tinglyste grundejerforeningen et dokument på hver ejendom om indskrænkninger i bebyggelsen og benyttelsen af ejendommen. Dette dokument var tidligere beskrevet i foreningens love. Det indeholder bl.a. bestemmelser om: Vedligeholdelse af grundene og det udfor ejendommen liggende vejareal. Om husdyr og hegn mod vej og naboer. Om ikke at drive nogen virksomhed, der er til gene for omgivelserne Om skure og forbud mod afbrænding af affald Derudover er der en villaservitut der svarer til pkt. 1 i kommunens deklaration Regulering af disse forhold, udover det, der er nævnt i kommunens deklaration, er i vore dage beskrevet i lovgivningen og myndighedernes regulativer og vedtægter. Derfor har dokumentet ikke den store betydning på disse områder. Det væsentligste indhold er ordlyden: Indtil veje og stier overtages af det offentlige, forbliver den til en hver tid værende parcelejer i foreningen og er forpligtiget til at deltage med en andel i udgifterne til administration af fælles anliggender og vejenes og stiernes vedligeholdelse etc. Der har igennem årene været en del sager om bebyggelse og benyttelse af parcellen. Det har nogen gange medført meget hårde kampe mellem medlemmer og bestyrelsen og mellem medlemmer indbyrdes. De har ofte været afstedkommet af, at kommunen fremsendte byggetilladelser til høring i foreningens bestyrelse. På et tidspunkt holdt kommunen op med disse generelle høringer. Det fik i 1979 daværende formand Knud Hansen til at rette henvendelse til kommunen, idet han henviste til det tinglyste dokument, der indeholder en bestemmelse om foreningens påtaleret. I maj 1980 svarede kommunen, at den henholdt sig til deklarationen tinglyst i 1914, hvor det alene er Magistraten, der har påtaleret i byggesager. Dog vil grundejerforeningen stadig blive hørt i forbindelse med dispensation fra f.eks. servitutternes afstandsbestemmelser. Endvidere er der den lyst en deklaration for belysningsvæsenets transformator i Kansagerparken ved Brovænget. Generalforsamlinger Næsten alle dagsordner og regnskaber findes for denne periode, men referater og beslutninger mangler. De protokoller, der nævnes i lovene, og hvor beslutningerne skulle indføres og oplæses på generalforsamlingen, må være forsvundet i årenes løb. Skulle nogen være i besiddelse af dem, må de meget gerne afleveres. Med dagsordnerne er der ofte bemærkninger fra bestyrelsen til medlemmerne. Frem til 1930 blev generalforsamlingerne afholdt i Søpavillonen, i Citys selskabslokaler eller i Brønshøj Tivoli. Derefter var det i en lang årrække på Husum Mølle-kro, bl.a. den 9. april 1940

4 4 kl.20 og søndag den 15. april 1945 kl Fra veksles der imellem Ungdomshjemmet på Tuxensvej, Jernbanecafeen i Vanløse og Islev forsamlingshus. Fra 1956 er det på Pejsegården og fra 1963 i Islev Klub. Formænd og kasserere Af foreningens formænd skal nævnes dem, der har siddet længst: O Bryding fra bortset fra 1918/19 og 1922/23 Johs. V. Andersen fra Oscar Brandrup fra og A.P. Sørensen fra og Frank Madsen fra Kassererne har også været meget stabile: I.F. Johansen fra og E.C.V. Olsen fra og F. Blædel Elmer fra (æresmedlem) Kontingentindtægter : kr : kr : kr : kr : kr. ( 40 kr. for hver af de 162 parceller) : kr : kr : kr : kr. Bemærkninger til dagsordner og regnskaber m.v. I 1919 orienterer bestyrelsen de medlemmer, der har lysthus, kloset, værkstedsrum, stalde m.m., om at de snarest skal indsende en lille plan påskrevet mål samt afstande til naboparcel, til kassereren, efter krav fra bygningsmyndigheden. Der er i foreningens regnskab for dette år en udgift på 390 kr. for arealskat på lysthuse. 1922: Der kommer stadig klager til bestyrelsen over parcelejere, som lader deres høns og hunde gå frit omkring til stor gene for andre. 1923: Af hensyn til færdslen på vejene må fortovet ikke mere beplantes. 1924: Der er indkommet forslag til at oprette en vej- og kloakfond ved at medlemmerne betaler 10 kr. om måneden i 3 år. 1925; Foreningens prioritetsgæld til gårdejeren er nu betalt, og foreningen er hermed gældfri. 1926: Det henstilles til medlemmerne ikke at benytte veje eller fortove til oplagsplads for gødning eller lign. Medlemmerne anmodes endvidere om at jævne evt. hjulspor ud for deres ejendom. Denne henstilling gentages i de følgende år. 1931: Afbrænding af affald, kvas og lign foregår kun 1. og 3. mandag kl i hver måned efter anmeldelse til brandvæsen og politi. Affald, kvas og lign. kan fortsat henlægges på den udyrkede grund Kildeløbet 19 inde på grunden.

5 5 1932: Frem til 1921 havde kassereren fået 300 kr. i løn. I 1922 blev den hævet til 500 kr. Fra 1932 får formanden også løn, 300 kr. 1935: Lønningerne ændres nu til gratialer. Kassereren får nu kun 350 kr. og formanden 200 kr. Der vedlægges nu budget for det kommende år med indkaldelsen til generalforsamling. Det har igennem årene været kotyme at foreningen købte en krans ved et medlems begravelse. I dette år drejede det sig om 6 medlemmer og udgiften til kranse beløber sig til 40 kr. 1936: Der tegnes et abonnement hos Falcks Redningskorps. Prisen er 20 kr., der afholdes under vedligeholdelse af parken. Kun medlemmer med hustru eller fuldmagt fra disse har adgang til generalforsamlingen 1937: 25-års jubilæumsfesten har kostet 378,80 kr. 1940: Formentlig foranlediget af krigen bliver der rejst en flagstang i parken. Udgiften til flagpasseren er 20 kr. om året. Kassereren får nu et honorar, stadig på 350 kr., mens formandens gratiale erstattes af en repræsentationsudgift på 120 kr. Foreningen bliver medlem af Husum Grundejerforening. Kontingentet er på 24 kr. 1941: Kommunen eksproprierer de 3 parceller Kildeløbet 1, 27 og 47 til brug for udvidelse af det grønne område langs Harrestrup Å. Parcellerne bliver i den forbindelse fritaget for medlemskab af foreningen, men kommunen har stadig pligt til vedligeholdelse af fortov og kørebane ud for grundene og for renholdelse og vintervedligeholdelse. Kommunen har igennem årene ikke været flinke til renholdelse og snerydning, fremgår det af diverse breve, men p.t. går det nogenlunde. 1945: Kildeløbet 69 og det bagerste af haverne fra nr eksproprieres for at få en stiforbindelse til Islevhusvej. 1951: Foreningen har fået meddelelse fra Civilforsvaret for Storkøbenhavn om, at der vil blive anlagt et beskyttelsesrum (en bunkers) på det grønne areal på Åvendingen nærmest Kildeløbet. Det var formentlig på grund af Korea-krigen, men bunkersen blev så vidt vides ikke anlagt. 1963: Da Danas Park går ud af sit 50. år, indbyder foreningen sine medlemmer med ægtefæller til fælles kaffebord i forbindelse med generalforsamlingen den 18. april. 1967: Det blev i 1966 besluttet, at alle medlemmer får leveret en bunke strøgrus til at bruge på fortovet om vinteren. Udgiften var 1800 kr. men blev senere mindre. 1970: Regnskabspraksis ændres, så man ikke mere af regnskabet kan se honorarstørrelserne og udgiften til strøgrus. Vejnavnene Rosen blusser alt i Danas have skrev digteren Poul Martin Møller, et hyldestdigt til Danmark - et lident fattigt land. Vejnavnegiverne fra Havebyen Danas Park videreførte delvis denne nationalromantiske linie, men valgte også mere prosaiske navne. Kildeløbet hed Frodes Alle (sagnkonge) Brovænget hed Adils Alle ( svensk sagnkonge, stedfader til Rolf Krake) Bakkekammen hed Kransager Alle Skråningen hed Tokes Alle ( bueskytte hos Harald Blåtand) Møllebakken hed Danas Alle Østerlågen hed O Brydings Alle ( foreningens første formand) Åvendingen hed Danas Boulevard Dyssevænget hed Slotsfruens Alle* I grundejerforeningen Slotfruens Vænge hed Åvendingen: Slotsherrens Alle og de har også navngivet Dyssevænget: Slotsfruens Alle*

6 6 I grundejerforeningen Kransager Villaby hed Vesterløkken: Hamlets Alle (dansk sagnprins), Vængeleddet hed Uffes Alle (dansk sagnprins), Byporten hed P.C.C. Schmidts Alle (grosserer og køber af arealet) Alle disse vejnavne blev ændret efter krav fra kommunen i1927. Foreningen protesterede over vejnavneændringen, men der findes ingen korrespondance herom i arkiverne Kørebaner, fortove og kloakker Der har fra begyndelsen kun været tale om jordveje uden belægning. I 1917 købes 12 læs slagger til fordeling på vejene. I 1924 indgås en entreprisekontrakt om at belægge alle veje med et 10 cm tykt slaggelag i en bredde af 2,20 meter. Der er igennem årene stadig udgifter til at vedligeholde disse primitive veje. Der spares dog op i en vej- og kloakfond, der i 1930 har en kapital på ca kr. I 1928 afholdes der sammen Kransager Villaby licitation over et vej og kloakanlæg. 16 entreprenører afgiver tilbud, og foreningerne vælger firmaet Rasmussen & Schiøtz, det der i dag hedder NCC. Tilbuddet omfatter bl.a.: - kloakledninger i alle veje - ca meter kantsten, med en række brosten i rendestenen - fortove med gangstigrus - kørebanebelægning af skærver med grusdække - 86 rendestensbrønde Udgiften for Danas Park udgør kr. Fratrukket det beløb, der er i vejfonden, er udgiften herefter 936 kr. pr. grundejer. Disse penge kan lånes af kommunen til 5,5% i rente og skal afdrages over 13 år. Rodekontoret opkræver fra hver grundejer 36 kr. + renter hvert ½ år. Tilbuddet og betalingsbetingelserne blev godkendt på generalforsamlingen i 1929 med 77 ja, 30 nej og 4 blanke. Den blev der skrevet kontrakt. Arbejdet udførtes under tilsyn af Stadsingeniørens Direktorat og var færdig i slutningen af Sagen fik et efterspil, idet foreningen klagede til kommunen over, at kørebanebelægningen ikke havde den foreskrevne tykkelse. Nogle prøvegravninger havde vist, at den i gennemsnit var 16 cm og ikke de foreskrevne 19 cm. Entreprenøren sagde, at det måtte skyldes slid på vejene, da de havde brugt den mængde materiale, der var foreskrevet. Endvidere krævede entreprenøren kr. i erstatning, fordi beskyldningen havde skadet firmaets omdømme. Foreningen krævede en erstatning på kr. for ikke at have fået den rigtige kvalitet af arbejdet. Sagen blev indanket til Dansk Ingeniørforenings Voldgiftsret. Voldgiftsretten konkluderede i september 1932, at det ikke var bevist at tykkelsen på vejbelægningen ikke havde den foreskrevne tykkelse ved arbejdets afslutning. Ingen af parterne kunne få erstatning, men at hver i sær betalte sagens omkostninger. I 1932 blev der lagt et asfaltslidlag på kørebanerne, udgiften var ca kr. I 1957 lægges der fliser på fortovene, og forrabatten asfalteres. Udgiften er ca kr. Heraf betaler Arbejds- og Økonomiministeriet ca kr. som en beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Kommunen betaler ca kr. for de 4 grunde ved Kildeløbet.

7 7 Vejbelysning Der havde igennem 1920erne været flere tiltag for at få etableret vejbelysning. Det var dog ikke lykkedes at blive enige om projektets omfang, antal lamper og om foreningen havde råd. Den meddelte Belysningsvæsenet, at vejbelysningen ville blive etableret ved dens foranstaltning i henhold til lov nr. 85 af Der ville blive opsat 26 lamper, der brændte hele natten, og 26, der blev slukket kl Vejbelysningen ville tænde og slukke samtidig med vejbelysningen på de offentlige veje. Anlægsudgiften blev anslået til ca kr. og driftsudgifterne til ca kr. Foreningen skulle betale ca. 60% af begge udgifter. Vejbelysningen blev etableret i Prisen for de 52 lamper var ca kr. Driften af lamperne udgjorde ca kr. om året. I 1963 overtog kommunen udgiften til vejbelysningen. Vandforsyning Der har fra foreningens start været en fælles vandpumpe et eller andet sted i området. Fra 1916 og i de følgende år blev den jævnligt repareret. Der blev i 1925 anlagt en hovedvandledning i vejene i Danas Park. Udgiften til afdrag og forrentning udgjorde ca kr. årligt frem til 1952, da det sidste afdrag blev betalt. Grundejerne skulle selv betale for tilslutningen til hovedledningen og stikket til ejendommen. Gasforsyning På generalforsamlingen den 1. april 1936 blev det vedtaget, at der skulle anlægges gasforsyningsledninger i foreningens areal som et fællesanliggende for foreningen. Anlægssummen var kr. Heraf skulle der indbetales 1/3 til Belysningsvæsenet svarende til 73 kr. pr. grund for de 162 medlemmer. Hvert medlem skulle give en fuldmagt til bestyrelsen, og der skulle tinglyses en deklaration. Efter generalforsamlingen skriver bestyrelsen til medlemmerne: Det anbefales, at alle medlemmer går med til at indbetale de 73 kr., samt at give skriftlig fuldmagt til bestyrelsen til at underskrive gasdeklarationen, da ingen nuværende eller fremtidige ejere af en grund får lov til at stikke til forsyningsledningen uden først at have bragt sit forhold til foreningen i orden (med påløbne renter), og da en anboring til sin tid vil blive ca. dobbelt så dyr. Såfremt 100 familier med et gasforbrug gennemsnitlig på 51 kr./år slutter til forsyningsledningerne vil den godtgørelse, som Belysningsvæsenet giver af forbruget, være tilstrækkeligt til at udgifter til forrentning og afbetaling bortfalder. Der er i øjeblikket tegnet 83 familier. I alt 141 gav bestyrelsen fuldmagt. Ca. halvdelen havde adresse uden for Danas Park. Også her skulle der betales for at få lagt gassen ind til ejendommen. Der blev derfor ikke tale om yderligere udgifter til gasledningerne, hvorimod det af regnskaberne fremgår, at de tilsluttede grundejere igennem de næste år fik tilbagebetalt mindre beløb. Elforsyning Elforsyningen til de enkelte parceller har i en hvis udstrækning været udført ved grundejernes egen foranstaltning. I et brev fra skriver 24 grundejere fra Danas Alle, Tokes Alle og Frodes Alle (Møllebakken, Skråningen og Kildeløbet) til bestyrelsen om at få elektrisk lys på vejene da de har papirer inde i Elektricitetsværket for tiden over ledningsarbejdet, og at dette vil blive påbegyndt snarest. De anmoder bestyrelsen om at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for at få dette påbegyndt snarest..

8 8 I slutningen af 1927 har bestyrelsen henvendt sig til Belysningsvæsenet for at få elforsyning til alle ejendommene. Belysningsvæsenet har svaret, at det kun kan lade sig gøre, hvis der bliver opsat en ny transformatorstation til at forsyne Islehøj, Kransagergårds Ny Villaby, Kransager, Danas Park og Slotsfruens Vænge. Den forening, der først søger forsyning, må betale 1/3 af anlægsprisen og kan så i takt med, at de andre foreninger tilslutter sig kræve refunderet den pågældende forenings andel. Dette ville de 5 foreninger ikke gå med til og den skriver de til Københavns Magistrat og anmoder om en gratis transformatorstation i Husum. I brevet bemærkes, at den nuværende ledning til Kransager Villaby er overbelastet og af og til svigter. Der er ikke i arkiverne noget svar fra magistraten, men da der ikke i regnskaberne for den efterfølgende periode er nogen udgift til en transformatorstation, må henvendelsen have båret frugt. Belysningsvæsenet har i samme periode stillet krav om, at hver grundejer skulle forpligtige sig til at aftage en hvis mængde el. På en adresseliste har 110 grundejere i Danas Park skrevet under på at de vil aftage el svarende til ca lamper (pærer). Det svarer til 20 stk. pr. grundejer, men varierer fra 5 til 50 lamper. Husumgrøften På et kort fra 1918 er indtegnet forløbet af Husumgrøften over Danas Parks område. Det var en ca. 3 meter bred åben grøft. Den kommer ind i området ved Frederikssundsbanen og løber langs Åvendingen ved numrene 53-29, slår et slag ind i Slotsfruens Vænge og ender i Harrestrup Å. Der er træbroer ved krydsningen med Dyssevænget, Brovænget og Kildeløbet. Da der gennem Husumgrøften ledes en forholds stor spildevandsmængde, er Københavns kommune bange for, at der skal ske en forurening af vandindvindingsområdet i nærheden af Damhussøen. Der bliver derfor af vandsynsmændene afsagt en Kendelse om forbedring af afløbsforholdene den 29. oktober Heri bliver det besluttet, at der, som en midlertidig løsning, anlægges en ny grøft på Rødovre-siden af Harrestrup Å, og at Husumgrøften føres i et rør under Harrestrup Å. Det blev endvidere besluttet, at der skulle anlægges et støbt bundfældningsbassin (septictank) på det nuværende grønne område ved Åvendingen. Slammet fra bassinet kunne lægges på det tilstødende areal. Formanden for Danas Parks grundejerforening betingede sig, at der derved kunne gives tilladelse til, at der kunne tilvejebringes mulighed for, at der kunne bygges på foreningens område (Danas Park). Stadsingeniøren udtalte dog om en evt. bebyggelse, at Wc er ikke ville blive tilladt, man måtte stadig klare sig med retirader. I 1921/22 blev Husumgrøften omlagt fra banen til Brovænget, så den kom til at ligge på vejarealet. Før havde den ligget op til 5 meter inde på grundene på dette stykke af Åvendingen. I forbindelse med kloakeringen i 1930/31, blev der anlagt en pumpestation ovenpå bundfældningsbassinet. Dens formål var at pumpe kloakvandet op i bassinet, hvorfra det via grøften løb videre mod et rensningsanlæg, der var anlagt i nærheden af Damhussøen. 5 grundejerforeninger omkring Islevhusvej var med til at betale for anlæg og drift af pumpestationen, da deres kloakvand løb herigennem. Pumpestationen fungerede indtil 1940, hvor kommunen lagde et kloakrør i Åvendingen med en diameter på 150 cm. Først på det tidspunkt blev Husumgrøften fjernet, og der kunne anlægges vej og fortov udfor Åvendingen nr og fortov udfor nr Skelgrøften I bagskellet af de ulige nr. på Kildeløbet ligger en grøft imellem det grønne areal ved Harrestrup Å kaldet Skelgrøften. Indtil 1948 var arealet administreret af Vandforsyningen, og der var ikke offentlig adgang. I 1924 blev der indgået en aftale mellem Danas Park og Vandforsyningen om, at der blev opsat et hegn bestående af egetræspæle med 3 rækker glat hegnstråd mod foreningens

9 9 areal. Hegnet opsættes langs Skelgrøftens nordlige kant, d.v.s. inde på parcellerne, og udgiften til hegnet betales af Vandforsyningen. Skelgrøften vedligeholdes af Vandforsyningen, og der kan ingensinde ved denne ordning erhverves nogen ret til det areal, som kommer til at ligge mellem matrikelgrænsen og hegnet. I 1942 skriver grundejerforeningen til magistraten og anmoder om, at grøften bliver fyldt op, og at hegnet flyttes ud til matrikelgrænserne. Magistraten svarer, at grøften har betydning for vandafledningen i snesmeltningsperioder, og hvis den nedlægges, må der i stedet lægges en drænledning, ellers kan der opstå ulempe som følge af vand på grundene. Udgiften vil være kr. hvoraf kommunen vil betale de kr. Den pris vil grundejerforeningen ikke betale, og sagen bliver sat i bero. I 1930 bliver der givet tilladelse til, at grundejerforeningens medlemmer må færdes på det grønne areal imellem Slotherrensvej og Vesterløkken. Hvis der sker hærværk mod Vandforsyningens ejendom, vil tilladelsen bortfalde. Da Stadsgartneren i 1948 overtog administrationen af arealet, blev der offentlig adgang, som vi kender den i dag. Der har igennem årene fra kommunen været klaget over, at grundejerne smed affald i grøften, og grundejerforeningen har klaget over, at grøften ikke blev vedligeholdt. Den tidligste bebyggelse Indtil begyndelsen af 1920erne, hvor købesummen var betalt, og parcellerne havde fået skøde, var der ikke mulighed for opførelse af sommerhuse eller helårshuse. Derimod var der en livlig aktivitet med opførelse af lysthuse, redskabsrum og skure. I 1919 foretog kommunen en opmåling af disse bygninger, som ejerne havde fået en midlertidig tilladelse til at opføre. Der var opført bygninger på 59 parceller nogenlunde ligelig fordelt over området De fleste bygninger havde en størrelse på 3x4 meter, men der var både større og mindre. Der blev i 1920 lyst en deklaration på disse ejendomme om, at nuværende og kommende ejere forpligtigede sig til på egen regning at fjerne bygningerne, når som helst magistraten forlangte det. De måtte ikke benytte lysthusene m.m. til beboelse, og der måtte ikke indrettes køkken eller retirader på grundene. Fra 1919 til 1922 betalte foreningen en årlig lysthusskat på ca. 350 kr. Med skøde på ejendommene var der nu mulighed for i hvert fald at bygge et sommerhus. Sommerhuse var iflg. en bekendtgørelse fra magistraten i 1929 en bygning uden skorsten eller ildsted, men med en fast brandsikker plads for evt. kogeindretninger. Det var bestemt alene til sommerophold med natophold i sommermånederne. Foruden sommerhuset måtte der på grunden opføres retirade, hønsehus m.v. Ejeren skulle have fast bopæl andet sted. Kommunen forlangte dog for at give en almindelig byggetilladelse til et sommerhus, at det overholdt servitutbestemmelserne om, at der skulle være mindst 3 værelser, 1 kammer og køkken. I modsat fald skulle der tinglyses en deklaration om, at magistraten med en frist på 3 måneder kunne forlange at sommerhuset blev bragt i overensstemmelse med servitutterne. Arkiverne fortæller ikke meget om omfanget af sommerhuse eller helårsbygninger, idet der kun er tegninger og korrespondance i de tilfælde, hvor der skulle gives en dispensation eller lyses en særlig deklaration. Et enkelt tilfælde skal her beskrives: Købmand Lauritz Andersen ønskede i 1921 at opføre et 2 etagers hus med butik og stald på hjørnet af Møllebakken og Brovænget, en bygning der ligner den, der er der i dag. Kommunen havde som betingelse krævet, at der i Brovænget blev lagt en 30 cm kloakledning fra huset og ned til Husumgrøften. Udgiften hertil var anslået til 2000 kr., og købmanden ansøgte grundejerforeningen om at betale beløbet. Der er ingen udgiftspost i foreningens regnskaber til dette formål, så ansøgningen er ikke imødekommet. Hvad der videre skete i sagen er uvist, men butikken kom da på et tidspunkt. Med kloakeringen i 1930 kom der nok mere fart i byggeriet, men heller ikke her er arkiverne til megen hjælp.

10 10 Kansagerparken Stien mellem Bakkekammen og Møllebakken navngives af kommunen i 1927 til Kansager. Frem til 1931 var der ingen udgifter til, hvad der kaldtes den åbne plads ved Brovænget. I 1931 bliver det besluttet at anlægge en park, og der foreligger et projekt, der indeholder en randbeplantning, diverse bænke og 2 legepladser. Den ene, i det nordvestlige hjørne, hvor der i dag afholdes fastelavn, den anden i det sydøstlige hjørne. Der er en grussti mellem beplantningen og græsplænen med indgange til legepladserne. Hele arealet er indhegnet af en hæk og et hegn. Udgiften er ca kr., hvilket svarer til 1 års kontingent-indbetalinger. Kransager Villaby, der ejer en mindre del af arealet, betaler halvdelen af udgiften. Der indgås også en aftale med Kransager om at driftsudgiften til Anlægget, som det nu hedder, deles i forhold til antal parceller i hver forening. Parken blev anlagt i I 1935 bliver legepladsinventaret solgt for 50 kr. Det fremgår ikke, om der er tale om en udskiftning eller om legepladserne nedlægges. I 1943 opsiger Kransager vedligeholdelsesaftalen med virkning fra , men Danas Park nægter at godkende opsigelsen. Begge parter beskylder hinanden for uregelmæssigheder, bl.a. om et hegn, der er forsvundet, og om hvem, der skal udføre ny stibelægning. Kransager betaler derfor i 1944 ikke til vedligeholdelsen af parken. Der indgås dog en ny aftale, der træder i kraft 1. april 1945, og hvor den nuværende fordeling af udgifterne med 30 % til Kransager og 70% til Danas Park fastlægges. Der er samtidig tegnet en kontrakt med anlægsgartner Restrup, der beskriver hans arbejdsopgaver. Bl.a. har der været et rosenbed, der skulle passes. Fra 1954 foreligger der et udkast til et brev til magistraten med ansøgning om at udstykke parken i 8 parceller. Der er også en oversigtsplan over arealet, der viser, at der kan anlægges en 8 meter bred vej fra Brovænget ind til de nye parceller. I udkastet er nævnt, at det på generalforsamlingen er besluttet at fremsende denne ansøgning. Begrundelsen er bl.a., at det er dyrt at vedligeholde parken, og at der ingen børn kommer og leger, da området nu er næsten udbygget og der ikke mere behov for fællesarealer. Det er uvist om brevet er sendt, og der er heller ikke noget svar frakommunen. I 1969 bliver der opsat papirkurve i parken. I 1971 bliver der udført et større nyanlæg i parken, bl.a. en indhegning til affald. Udgiften er ca kr. og Kransager deltager ikke i denne udgift. Som omtalt i forordet er det min hensigt at få tid til at beskrive den efterfølgende periode, hvor jeg selv fra 1976 har været grundejer i Danas Park.

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. juni 1994 med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 5. april 1995 og generalforsamlinger

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

VEDTÆGTER for Lundehøj Grundejerforening

VEDTÆGTER for Lundehøj Grundejerforening VEDTÆGTER for Lundehøj Grundejerforening Paragraf 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lundehøj Grundejerforening, stiftet den 2. Maj 1961. Foreningens hjemsted er Holløselund. Paragraf 2 Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDATO 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

d) På hver parcel skal der udføres en holdeplads for én vogn. Hvis garage opføres, skal nævnte holdeplads ligge mellem garagen og vejarealet.

d) På hver parcel skal der udføres en holdeplads for én vogn. Hvis garage opføres, skal nævnte holdeplads ligge mellem garagen og vejarealet. Deklaration, tinglyst d. 25. april 1961: Efter delvis aflysning som følge af lokalplan 238 Forvaltningen giver grundejerforeningen ret i, at teksten i lokalplanen omkring delvis ophævelse af servitutterne

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Vedtægter Foreningens navn er Grundejerforeningen Firhøj. Dens område er det i vedtægterne medfølgende kort, identisk med lokalplan 2.9. Et nyt boligområde nord for Særslev og 2.10. En udvidelse af boligområdet

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1 Vedtægter og ordensforskrifter for GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Nuværende tekst Ny tekst Bemærkninger LOVE for grundejerforeningen SØNDERHOLM LOVE For Grundejerforeningen SØNDERHOLM Stiftet i 1950 Seneste

Læs mere

VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR

VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR 1 Selskabets navn er, Fuur stk. 2 Den geografiske afgrænsning for selskabets område svarer til afgrænsningen for Sundsøre Kommunes lokalplan nr. 23.1, samt

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen. Skibsbyggervej / Styrmandsvej. Revideret april 2013

LOVE. for. Grundejerforeningen. Skibsbyggervej / Styrmandsvej. Revideret april 2013 LOVE for Skibsbyggervej / Styrmandsvej Revideret april 2013 1. Foreningens formål er at forestå og vedligeholde de under foreningens område hørende private veje, stier og forsyningsledninger samt varetage

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 20. januar 1922, er et andelsselskab, hvis navn er Ry Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Lokalplanens område - 1 AFSNIT 3. Områdets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005 Vedtægter for grundejerforeningen Boeslum Plantage. 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Boeslum Plantage. Dens hjemsted er Boeslum, 8400 Ebeltoft. 2. Formål. Foreningen formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere