LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE for "Ryeskov Grundejerforening""

Transkript

1 LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr. parcel, samt et særligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Foreningens formål er: 2. at varetage medlemmernes fælles interesser, såvel overfor private som overfor det offentlige, at tilvejebringe og administrere de fornødne midler til vedligeholdelse, evt. forbedringer af de foreningen tilhørende vejarealer og grønne områder indtil det offentlige evt. engang overtager anlægget, at sørge for god ordens overholdelse og påtale, at grundene, fortove og veje renholdes, samt drage omsorg for vejens ensartede præg ved evt. beplantning, grønne områder og lign. 3. Alle indbetalinger sker uden udgift for foreningen. Undlader et medlem at betale kontingent til foreningen og restancen er 0-2 måneder gammel fra påkrav, vil beløbet blive overgivet til inkasso efter forud givet varsel. De dermed forbundne udgifter betales af medlemmet. 4. Det er medlemmernes pligt at renholde samt fjerne ukrudt m.v. fra fortov og vejareal til vejs midterlinie udfor deres løbende facade og i øvrigt følge de af foreningen givne forskrifter, således at vej eller fortov ikke ødelægges. Ansvaret herfor påhviler hver enkelt grundejer, selv om han privat har engageret en anden til renholdelse og lugning af sit vejareal. Forsømmer et medlem sin renholdelsespligt og ikke efterkommer bestyrelsens 1.st krav om arbejdets udførelse, har bestyrelsen ret til at lade dette udføre for pågældende grundejers regning.

2 5. Det er forbudt at benytte vej eller fortov til oplagsplads for materialer, gødning eller andet oplag eller benytte ubenyttede grunde til henkastning af affald og lignende. Afbrænding af kvas skal finde sted på sådanne tider, at det er til mindst gene for de omboende. For såvidt der holdes husdyr, skal der drages omsorg for, at disse ikke volder andre skader eller generer omboende med ilde lugt, støj eller lignende. Til grundenes el-forsyning må kun benyttes jordkabel. Grundejerne er undergivet hegnslovgivningens bestemmelser og har pligt til at anmelde flytning eller ejerskifte til kassereren. Ved ejerskifte betaler ny ejer et indskud på kr. 250, Ejes en parcel af flere i forening, kan dog kun én stå som medlem. Såfremt der ikke senest 14 dage efter opfordring fra bestyrelsen gives meddelelse hertil om hvem af samejerne, der skal stå som medlem, kan dette spørgsmål afgøres af bestyrelsen. Der må ikke opsættes sommerhuse eller skure på grundene, bortset fra max. 14 dage, hvor ferieophold i telt eller campingvogn tolereres. 7. Sålænge byggeriet varer, kan grundejeren dog opsætte et skur på grunden, men dette skur må fjernes senest samtidig med, at bebyggelsen tages i brug. 8. Grundejerne er pligtige til at være medlem af grundejerforeningen, idet vedtægterne tinglyses på samtlige parceller og evt. parceller udstykket herfra. Foreningen kan ikke ophæves, medmindre det offentlige engang overtager foreningens forpligtelser. De i deklarationerne nævnte servitutter og bestemmelser, som grundejerforeningen til enhver tid måtte vedtage, skal overholdes. Den til enhver tid siddende bestyrelse skal i samråd med generalforsamlingen og offentlige myndigheder indskrænke servitutterne for grundejerforeningens område til det mindst mulige. Senest 2 år efter grundudgravning skal det for grunden projekterede byggeri være færdig og bygningsattest udstedt. Tidsfristen regnes fra byggetilladelsens dato.

3 9. Foreningen ledes af 5 bestyrelsesmedlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet dog formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur, dog således, at formand og kasserer afgår skiftevis. Afgåede bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Udebliver et medlem af bestyrelsen 2 på hinanden følgende gange fra indkaldte møder, uden at sende formanden et begrundet afbud, betragtes han som udtrådt af bestyrelsen og suppleanten indkaldes. 10. Der må ikke henstilles køretøjer på de i grundejerforeningens område beliggende vejarealer. 11. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Desuden skal der, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når en fjerdedel af medlemmerne til bestyrelsen fremsender skriftlig anmodning herom med nøjagtig angivelse af dagsordenen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen kan kun træffes gyldig beslutning om de forslag, der er opført på den med indkaldelsen følgende dagsorden. Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal, udover dagsordenen, vedlægges en genpart af regnskabet. Sekretærens angivelse af, at der er sendt meddelelse til samtlige medlemmers opgivne adresse, skal være fuldt bevis for, at indvarslingen har fundet sted. Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Såfremt der indkommer forslag fra medlemmerne, skal bestyrelsen udsende ny dagsorden umiddelbart efter indleveringsfristens udløb. Årsregnskabet, forsynet med bestyrelsens underskrift og revisionens påtegning, er til eftersyn for medlemmerne hos kassereren i 14 dage før den ordinære generalforsamling. 12. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:

4 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Forelæggelse af budgetforslag for det nye regnskabsår og fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Valg af revisorsuppleant 10. Evt. 13. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning, samt afgør om afstemningen skal ske skriftligt eller ved håndsoprækning. Såfremt bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen stiller fordring om skriftlig afstemning, skal afstemningen foregå på denne måde. 14. Adgang til generalforsamlingen har alle beboere i grundejerforeningen. Stemmeret har kun de parceller, der har betalt kontingent. Ved forfald kan parcellen repræsenteres ved befuldmægtiget. Bestyrelsen har ret til at indbyde gæster til generalforsamlingen, hvis den skønner, at det har væsentlig betydning for en sags afgørelse på den pågældende generalforsamling. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af nye love og beslutning om ændring af gamle love kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for forslaget. Såfremt ikke halvdelen af medlemmerne er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt indkaldes snarest muligt og inden 3 måneder til en ny generalforsamling med 14 dages varsel med udførlige oplysninger om forslagets art. Forslaget udleveres til de enkelte medlemmer mod behørig kvittering. Forslaget kan da vedtages med 2/3 majoritet, uanset hvor mange medlemmer der er mødt. 15. Hver parcel har én stemme på generalforsamlingen.

5 Parcellen kan repræsenteres af ejeren, ejerne eller samlever. Hvis en parcel repræsenteres af befuldmægtiget, skal fuldmagten afleveres til dirigenten. Intet medlem kan udover sin egen stemme afgive mere end 2 stemmer for ikke-tilstedeværende medlemmer. Ved afstemning har kun medlemmer, der har betalt kontingent og andre pligtige ydelser, stemmeret. 16. Over det på generalforsamlingen passerede, indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. 17. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og sammentræder efter formandens indkaldelse, så ofte som formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt. I formandens forfald leder næstformanden møderne og varetager de formanden påhvilende pligter. Udgifter afholdt af bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med arbejde udført for grundejerforeningen vil blive honoreret efter godkendelse af formand og kasserer i fællesskab. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme (i hans forfald næstformandens stemme) afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som skal afgive fuldt bevis for det passerede. Ved mødernes slutning underskrives den af samtlige tilstedeværende medlemmer. For at der kan fattes gyldig beslutning på et bestyrelsesmøde, skal der være mindst 3 medlemmer tilstede. Formandens udgifter afholdes af foreningen. 18. Bestyrelsen repræsenterer foreningen, og har, under ansvar for generalforsamlingen, ledelsen og varetager foreningens anliggender, ligesom den råder over foreningens pengemidler til fremme af de ved lovens fastsatte formål, samt til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen drager omsorg for, at pengemidlerne gøres frugtbringende på bedste måde, og bestemmer kassebeholdningens størrelse. Foreningen tegnes af formanden (i hans forfald næstformanden) og kassereren i forening. Ved optagelse af lån eller køb af fast ejendom, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

6 19. Foreningens regnskab er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet skal indeholde: 1. Indtægts- og udgiftsregnskab, nøjagtigt dokumenteret ved bilag. 2. Status pr. 31. december. 3. Oplysning om hvorledes foreningens midler er anbragt. 20. Såfremt det offentlige overtager foreningens forpligtelser, og foreningens opløsning besluttes, træffer den afsluttende generalforsamling nærmere beslutning om evt. formues anvendelse ooo00ooo Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. maj 1970 med tilføjede ændringer den 30. april 1973, den 20. marts 1975, den 27. september 1982, den 22. juni 1991 og den 22. juni 2002.

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere