VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK"

Transkript

1 Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen TANDSBUSK». Dens hjemsted er Sønderborg kommune. Foreningens vedtægter vil være at godkende af Sønderborg kommunalbestyrelse, ligesom senere ændringer i vedtægterne, herunder beslutning om ophævelse af foreningen, vil være at godkende af kommunalbestyrelsen. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, og eventuelt gennem medlemskab i Grundejernes Landsforbund at være med til at påvirke offentlige myndigheder, og lovgivningsmagten til gavn for alle grundejere. 3 Medlem af foreningen er enhver parcelkøber af matr. nr. 5 m.fl. af Tandslet ejerlav og sogn, hørende under Sønderborg Kommunes (tidl. Sydals Kommune) partielle byplanvedtægt nr. 2 og 11. Ejeren kan, såfremt han ønsker det, give fuldmagt til lejeren. Denne fuldmagt berettiger lejeren til at deltage på generalforsamlingen på lige vilkår med de øvrige. Herefter betragtes lejeren som medlem af foreningen med de forpligtigelser/rettigheder, der følger. Medlemskabet indtræder ved underskrift af købekontrakt/lejekontrakt, skøde eller ved enhver anden form for adkomsterhvervelse af en af de førnævnte parceller. Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin parcel eller fraflytning og regnes fra det tidspunkt, da afståelsen dokumenteres for foreningen efter at vedkommende har berettiget enhver skyld, som han/hun måtte stå i til foreningen. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue, og erlagt indskud (jfr. 19) tilbagebetalt. Side 1 af 5

2 4 Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. 5 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er indenfor de i vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og træffer beslutning ved simpel stemmeflertal, for så vidt andet ikke udtrykkeligt er bestemt. 6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober. På generalforsamlingen: 1. vælges en dirigent. 2. afgives beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. fremlægges det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse eller anden beslutning. 4. forelægges arbejdsplan og budget for det kommende år. 5. foretages valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, som angivet i vælges to bestyrelsessuppleanter. 7. vælges 2 revisorer + suppleant. 8. fastsættes kontingent for næste regnskabsår samt indskud. Er der blandt de indkomne forslag nogle som indeholder et specifikt kontingent forslag, behandles forslaget under 6 pkt forhandles og stemmes over indkomne forslag. 10. eventuelt. Forslag til vedtagelse på de ordinære generalforsamlinger må for at blive behandlet være indgivet til bestyrelsen 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Side 2 af 5

3 7 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt parcelejer efter den til bestyrelsen opgivne adresse. Senest 1 uge før generalforsamlingen udsendes dagsorden, samt det reviderede regnskab, og eventuelle forslag. I tilfælde af forslag ikke er motiveret skal forslagsstilleren selv være til stede for mundtlig at motivere. 8 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til formanden med forslag til, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og alle underskriverne skal være til stede ved navneopråb. Kun forud, til bestyrelsen anmeldt forfald på grund af sygdom eller lignende, fritager dem derfor. Denne skal afholdes, senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Der skal til ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 1 uges varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt parcelejer efter den til bestyrelsen opgivne adresse. 9 Ethvert af foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmægtig, der må være forsynet med skriftlig fuldmagt. Fuldmagt afleveres til dirigenten, forinden stemmeafgivningen kan finde sted. Ingen mødende kan dog have mere end en fuldmagt. 10 Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde, hver parcel har 2 stemmer. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i foreningens love, dens opløsning, dens udvidelse udover deklarationsområdet, eller sammenslutning med anden forening eller selskab, fordres dog, at mindst 2/3 af de fremmødtes stemmetal afgives til fordel for forslaget. En sådan beslutning er dog først gyldig, når den er godkendt af Sønderborg kommunalbestyrelse. 11 På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende den indre orden og afstemningen. Dirigenten skal, hvis mindst 1/3 af forsamlingen forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning. Valg til bestyrelse, og revisor skal altid ske ved skriftlig afstemning. 12 Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft. Side 3 af 5

4 13 BESTYRELSEN Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand, sekretær og et medlem. Valget gælder for to år. Bestyrelsen afgår skiftevis, 3 medlemmer afgår i lige år, 2 medlemmer i ulige år. På generalforsamlingen vælges desuden to suppleanter til bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der fungerer i 2 år, og afgår skiftevis. Genvalg af bestyrelsen og revisorer kan finde sted. Bestyrelsen er ulønnet, men alle direkte udlæg refunderes efter regning. Generalforsamlingen kan fastsætte vederlag til formand, kasserer og evt. andre. 14 Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dens anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde, og med bindende virkning ved deres underskrift 2 i forening, hvoriblandt formanden, og i dennes forfald næstformanden. I økonomiske anliggender skal den ene af de to underskrifter være kassererens. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foretager de dispositioner, der i henhold til de enkelte medlemmers skøde og de på ejendommen lyste servitutter er pålagt foreningen at træffe. Bestyrelsen ansætter om fornødent medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtigelser. 15 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme den afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Ethvert medlem er på skift pligtig til at lade sig indvælge i bestyrelsen, såfremt frivillig indvælgelse ikke opnås. Side 4 af 5

5 16 Ved behandling på bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger af spørgsmål, der alene angår et af bestyrelsens medlemmer eller andre af de mødende (personligt), har de pågældende og deres ægtefælle, værger eller kuratorer ingen stemmeret, ligesom de ej heller, efter at der er givet dem adgang til over for bestyrelsen eller generalforsamlingen at motivere deres stilling, har ret til at være til stede under afstemningen. 17 Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag. 18 Foreningens regnskabsår er Hvert tiltrædende medlem betaler det af generalforsamlingen fastsatte beløb pr. parcel i indskud. Indskud forfalder til betaling ved erhvervelse af parcel i foreningens område. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes kontingent til foreningens virksomhed. Kontingentet, der opkræves hvert år 1. november, betales portofrit for foreningen til kassereren inden udgangen af forfaldsmåneden. Såfremt noget medlem undlader at betale kontingentet rettidigt ordinært eller ekstraordinært er bestyrelsen berettiget til, uden yderligere varsel, at overgive det forfaldne beløb til retslig inkasso skadesløst for foreningen. 20 Der må opsættes parabolantenner på den enkelte ejendom, hvis de ikke placeres med midten mere end 2,5 m over terræn og parabolens diameter ikke overstiger 1,0 m. Parabolantenner med en diameter på mere end 1,0 m skal være fritstående og deres overkant må ikke være mere end 2 m over terræn. Afstanden fra parabol til skel skal være mindst 3,0 m hvad enten den er placeret på bygning eller er fritstående. Side 5 af 5

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere