Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand"

Transkript

1 Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni 2001.

2 1 Foreningen er stiftet i henhold til den tinglyste deklaration på grundene i sommerhusområdet og består af ejerne af sommerhusparcellerne og lodsejerne, så længe disse har grunde at sælge. 2 Foreningens formål er: a) at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser over for myndigheder og andre. b) at varetage de fælles opgaver, der påhviler foreningen ifølge deklarationen samt påse, at deklarationen bliver overholdt. 3 Hvert medlem betaler et indskud og derefter et kontingent, der begge fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet dækker udgifter til vedligeholdelse af veje og fællesarealer, arrangementer m.m. Et medlem, der har flere bebyggede grunde, betaler kontingent for hver af disse grunde. Kontingentet indbetales til foreningens kasserer senest den 1. september. Foreningen er berettiget til, eventuelt ad retslig vej, at opkræve skyldige beløb med tillæg af omkostninger. Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april. Ved ejerskifte har et udtrædende medlem intet krav mod foreningen på tilbagebetalingen af nogen del af de erlagte ydelser eller foreningens formue. 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Enhver generalforsamling, der er indkaldt med lovlig varsel er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af indskud og kontingent 6. Valg. 7. Eventuelt. 5 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Forslag fra medlemmer skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter beslutning fra bestyrelsen eller når mindst 20 medlemmer forlanger det.

3 Dirigenten leder forhandlingerne, og afstemningen foretages ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges. Hvert medlem har kun ret til een stemme. 6 Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. På generalforsamlingen vælges formand og kasserer, og bestyrelsen fordeler de øvrige tillidsposter. På lige årstal vælges: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. På ulige årstal vælges: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år. Der vælges endvidere for 1 år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant. Generalforsamlingen kan fastsætte et vederlag til formand, kasserer og sekretær. 7 Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen. 8 Ved ejerskifte og salg af de resterende grunde er sælgeren forpligtet til senest 1 måned efter salget at give foreningens formand meddelelse om købers navn, bopæl og evt. telefonnummer.

4 Matr. nr. 5b,6g,9a,10n,8a,8i,11g, 4g,11a,3a,7a,6d,13a,5a, 10i,6b,12g,12h,12i,12k,12l, 12m,12n,12o,12p,12q,12r,12s,12t,12u,12v,12x,12y, Bøstrup by, Ørslevkloster sogn. Deklaration For at skabe og vedligeholde pæne og velordnede natur- og bebyggelsesforhold i det område af Bøstrup by, Ørslevkloster sogn, som er udlagt til sommerhusområde, og som er vist på vedhæftede rids, giver undertegnede ejere af matr. nr.5b,6f,6g,9a,10n,8a,8i,11g,4g,11a,4a,3g,7a,6d,13a,5a,10i,6b,12g,12h,12i,12k,12l,12m, 12n,12o,12p,12q,12r,12s,12t,12u,12v,12x,12y, Bøstrup by, Ørslevkloster sogn, tilladelse til, at der på vore ejendomme som gældende for os og efterfølgende ejere samt sommerhusparceller heraf, tinglyse følgende servitutbestemmelser: 1. Samtlige veje skal udlægges i den bredde som angivet på vedhæftede udstykningsforslag, og som er udarbejdet af landinspektør K. Balling Engelsen, Skive, dateret august Samtlige grunde skal udstykkes i størrelse af mindst 2500 m² og yderligere udstykning af parcellerne må ikke ske, når grundene hermed nedbringes under 2500 m². 3. På hver sommerhusgrund må kun opføres et sommerhus, som skal opfylde de på opførelsestidspunktet gældende regler for så vidt angår sommerhusbebyggelse. Der må kun bygges i en etage med evt. udnyttet tag- og kælderetage, idet dog kælderetagen ikke må anvendes til beboelse. Husets facader og tag skal holdes i diskrete farver, evt. tvivlsspørgsmål afgøres af Naturfredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds. Påbegyndelse af byggeri må ikke finde sted, før projektet er indsendt til og godkendt af Viborg amtsråd. 4. Sommerhusgrundene må ikke benyttes til oplagsplads af nogen art, og skal holdes i forsvarlig stand. 5. Ingen sommerhusgrund eller flere sommerhusgrunde samt fællesarealet må indrettes til campingplads, cafeteria m.m. 6. På sommerhusgrundene må ikke opføres virksomheder eller andre ting, som kan medføre ulemper for de omboende, særlig med hensyn til støj, røg, larm eller ildelugt, og der må ikke på de udstykkede sommerhusgrunde holdes kreaturer, heste, kaniner, pelsdyr, høns eller andre husdyr, dog er det tilladt at holde hund og kat, men hundekennel eller lign. må ikke drives. 7. Beplantning i skel og langs veje må ikke overstige 2.00 m i højde, dog skal beplantning mod vej trækkes mindst 60 cm indenfor vejskellet og således at grene m.m. ikke kommer til at rage ud over vejarealet. På hver sommerhusgrund skal indrettes parkeringsplads for mindst 2 biler. 8. Vandforsyning til de forskellige parceller skal ske fra et af de to i området beliggende fælles vandværker, som er godkendt af landvæsenskommissionen.

5 Ingen parcel må bebygges før der er ført stikledninger med vand frem til parcellerne fra det pågældende vandværk. Når 40 % af parcellerne i det af vedhæftede udstykningsforslag omfattede område, bestående af matr. nr. 5b,6f,6g,9a,10n,8a,8,11g,4g,11a,4a,3a,7a,6d, 13a,5a,10i og 6b Bøstrup by, Ørslevkloster sogn, er solgt, skal hele området kloakeres efter en af landvæsenskommissionen godkendt kloakeringsplan, såfremt dette forlanges af sundhedsmyndighederne og Viborg amtsråd. 9. Sommerhusejerne skal i forbindelse med anlæg af vandledninger, el-forsyning, kloakledninger og andre fælles ledninger tåle, at disse såfremt det er nødvendigt og uden betaling, føres over deres grunde. 10. Enhver køber af en sommerhusgrund er pligtig til at være medlem af den grundejerforening, som skal oprettes, når mindst 50 grunde er solgt, og til denne at betale kontingent, bidrag til nyanskaffelser, vedligeholdelse af fællesarealer, veje m.v. Grundejerforeningen skal når fællesarealet i midten af området er udlagt, drage omsorg for, at der langs ydergrænsen beplantes et 6 m bredt bælte af træer, og til dette bæltes anskaffelse er enhver sommerhusejer pligtig til at deltage. Grundejerforeningen er pligtig til at foranledige udfærdiget projekt for vand, vej og kloak samt afholde udgifterne herfor, endvidere skal grundejerforeningen betale for udførelsen af modningsarbejderne. Grundejerforeningen er pligtig til at overtage de private veje og andre fællesarealer, når dette forlanges af ejerne af restejendommene, men da til et beløb af 0 kr., dog skal grundejerforeningen betale samtlige omkostninger ved handelen. Enhver sælger af sommerhusgrunde er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen, så længe han har sommerhusgrunde tilbage at sælge og med samme rettigheder og pligter som for købere. 11. Fællesarealerne skal henligge som eksisterende terræn, og det påhviler grundejerforeningen at holde dem ryddede for affald. Vedr. beliggenhed og udstrækning af fællesarealer, henvises til det med grøn farve angivne arealer på vedhæftede udstykningsforslag. 12. Enhver grundejer er pligtig til at lade affald bortkøre, og når grundejerforeningen er oprettet, da skal denne etablere fælles renovationsafdeling, evt. i forbindelse med sognerådet. Nærværende deklaration begæres tinglyst som hæftelse på forannævnte matr. nr., samt på de matr.nr. med hvilken disse er noteret som landbrugsejendomme eller samlet fast ejendom, - forud for al pantegæld. Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder, henvises til ejendommens blade i tingbogen.

6 Påtaleretten tilkommer Viborg amtsråd, Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt ejerne af matr. nr. 5b,6f,6g,10a,8a,8i,11g,4g,11a,4a,3a,7a,6d,13a,5a 10i,6b,2g,12h, smst., så længe disse er ejer af en eller flere parceller samt fællesarealer. Bøstrup, den 22. november Som ejer af matr. nr. 5b: Henry Pedersen 6f,6g,9a: Aage E. Jensen 10n: Jens Christensen 8a,8i: Nikolaj Thomsen som ejer af matr. nr. 11g: Agnete Gravgaard 4a: Gustav Graugaard 4g,11a: Johannes Kjølhede 3a: Hans Kjær 7a,6d: Svend Aksel Jensen 13a: Svend Aage Christensen 5a,10i: Knud V. Nielsen 6b: Emil Nielsen 12g,12h,12i,12k,12l,12m,1 2n,12o,12p,12q,12r,12s,1 2t,12u,12v,12x,12y: Jørgen Stensgaard Til vitterlighed Navn: K. Balling Engelsen Stilling: Landinspektør Adresse: Skive Til vitterlighed Navn: Husted Pedersen Stilling: Advokat Adresse: Skive Renskrevet og genoptrykt den 15/

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter VÆNGERNE 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg Love og vedtægter 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 3 Til nye beboere! Som tilflytter til Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget er du

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere