Punkt nr. 3 - Vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Bilag 5 - Side -1 af 159. Møde i Forretningsudvalget d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt nr. 3 - Vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Bilag 5 - Side -1 af 159. Møde i Forretningsudvalget d."

Transkript

1 Bilag 5 - Side -1 af 159 Hvidbog for høring af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Denne version af hvidbogen er opdelt efter høringspart, som er inddelt i nedenstående kategorier: Statslige myndigheder og styrelser - behandling i Danmarks Vækstråd Regionale myndigheder og regionale aktører Kommunale myndigheder og samarbejdsfora Interesseorganisationer Universiteter og uddannelsesorganisationer Private virksomheder og enkeltpersoner Region Hovedstadens administrative ændringsforslag Borgermøde den 12. marts på Søfartsmuseet i Helsingør Vækstrettet møde den 27. maj i Industriens hus Side Statslige myndigheder og styrelser - behandling i Danmarks Vækstråd Afsender Danmarks vækstråd Tema Tværgående bemærkninger Input Rådet kvitterer for at langt de fleste af rådets bemærkninger i forbindelse med behandlingen den 12. marts vil blive fulgt i ReVUS med tilhørende handlingsplan og tager til efterretning, at rådets anbefalinger sammen med høringssvar fra den offentlige høring vil blive indarbejdet i strategien inden den fremlægges til vedtagelse i regionsrådet i september Vurdering Region Hovedstaden takker for Danmarks Vækstråds kvittering. Region Hovedstaden har efter høring i Danmarks Vækstråd den 12. marts fremsendt en redegørelse i april 2015, som gennemgås i kortere form i det følgende. Redegørelsen er desuden vedlagt som bilag. Tekstændring

2 Bilag 5 - Side -2 af 159 Danmarks vækstråd Tværgående bemærkninger At strategiudkastet udbygges med overvejelser om Greater Copenhagens konkurrenceposition, og hvordan den kan understøttes yderligere. Anbefalingen forklares. Udkastet til ReVUS indeholder allerede en beskrivelse af Greater Copenhagens erhvervsstyrkepositioner og attraktivitet som sted at bo set i forhold til andre metropoler (side 6-16). Og ReVUS er udarbejdet som en kort og fokuseret strategi på baggrund af disse styrkepositioner. Under hver af strategiens rammevilkår og væksttemaer er foreslået investeringer, der bl.a. skal understøtte Greater Copenhagens konkurrenceposition. Strategien vil blive understøttet af en ambitiøs handlingsplan, der rummer initiativer, hvor kommuner, region og erhvervsliv går sammen om at investere netop for at fremme konkurrencepositionen. Danmarks vækstråd Tværgående bemærkninger Anbefaling 2: At ønsket om at skabe en større funktionel region i højere grad afspejles af forslag til igangsatte initiativer. 2 Anbefalingen følges. Giver ikke anledning til tekstændrinforslagene til initiativer af relevans for ger i ReVUS. hele den funktionelle region vil blive udfoldet i handlingsplanen for ReVUS. Handlingsplanen vil blive fremlagt for regionsrådet i forbindelse med den endelige behandling af ReVUS den 22. september 2015.

3 Derudover er der i regi af Greater CoBilag 5 - Side -3 af 159 Danmarks vækstråd Tværgående bemærkninger Anbefaling 3: At de bagvedliggende analyser i højere grad kobles sammen med de valgte rammevilkår og væksttemaer i selve strategiudkastet penhagen-samarbejdet allerede igangsat flere initiativer, der søger at fremme den funktionelle region. Anbefalingen forklares. De bagvedliggende analyser er allerede direkte indarbejdet i strategien i forhold til identifikationen af de regionale udfordringer, forslag til investeringer samt effektmålene for indsatserne. Analysen Fremtidens medarbejder hvilke kompetencer skaber vækst udarbejdet af Teknologisk Institut i april 2014 har identificeret hovedstadsregionens særlige væksterhverv som sundhed og velfærdsteknologi, bioteknologi, energi og bæredygtighed, kreative erhverv, turisme, oplevelser og events samt transport og logistik. Infrastruktur og adgang til kompetent arbejdskraft og internationalisering er de væsentligste erhvervsmæssige rammevilkår for alle metropoler og er forudsætningen for at skabe vækst og udvikling i regionen. Se også svar på anbefaling nr. 6. Derudover vil analysen af erhvervsfremmesystemet udarbejdet af IRIS Group bliver yderligere indarbejdet som beskrevet i svar på anbefaling nr. 7. 3

4 Bilag 5 - Side -4 af 159 Danmarks vækstråd Tværgående bemærkninger Anbefaling 4: At sammenhængen mellem investeringer og effektmål udfoldes. Der er et politisk ønske om en kort og fokuseret strategi. Region Hovedstaden ønsker derfor ikke yderligere beskrivelser af, hvordan det analytiske grundlag er koblet til de valgte rammevilkår og væksttemaer. Anbefalingen følges. Giver ikke anledning til tekstændrinden konkrete sammenhæng mellem ger i ReVUS. investeringer og effektmål vil blive udfoldet i udmøntningen af ReVUS. Dels i handlingsplanen, som vil blive fremlagt for regionsrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af ReVUS den 22. sept Dels ved, at Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden ved behandling af investeringerne i ReVUS vil fokusere på, hvordan og i hvor høj grad investeringerne bidrager til at realisere effektmålene. Det skal bemærkes, at effektmålene i ReVUS har forskellig karakter og funktion. Nogle af målene i ReVUS er strategiske pejlemærker for den langsigtede politiske vision for hele Greater Copenhagen, mens andre er mere operationelle mål, som konkrete initiativer i handlingsplanen direkte vil skulle levere på. 4

5 Danmarks Tværgående Bilag 5 vækstråd - Side -5 af 159 bemærkninger Anbefaling 5: At der opereres med midtvejsmål, der giver Vækstforum grundlag for at bedømme egne resultater. 5 Anbefalingen følges. Giver ikke anledning til tekstændrinopfølgningen på resultater sker som ger i ReVUS. del af Vækstforum Hovedstadens generelle evaluerings- og porteføljestyring. Helt på linje med anbefalingerne fra Danmarks Vækstråd vil hvert nyt projekt, der behandles i Vækstforum Hovedstaden, således skulle opstille mål og effektkæder, som dokumenterer, hvordan og i hvor høj grad deres aktiviteter bidrager til at opnå effektmålene i ReVUS. Udover halvårlige afrapporteringer gennemfører projekterne slut- og som oftest også midtvejsevaluering. Ved større projekter foretages også midtvejsevaluering af eksterne konsulenter. Disse evalueringer vil fremadrettet indgå i arbejdet med at følge op på ReVUS. Som led i sin evaluerings- og effektmålingsindsats følger Vækstforum Hovedstaden op med registerbaserede effektmålinger og projektoversigter. Siden 2010 har regionerne, Danmarks statistik og Erhvervsstyrelsen samarbejdet om udvikling af en fælles metode til registerbaseret effektvurdering. De første målinger blev gennemført i 2013 og gennemføres fremadrettet en gang årligt.

6 Danmarks Tværgående Bilag 5 vækstråd - Side -6 af 159 bemærkninger Anbefaling 6: At baggrunden for valget af de to rammevilkår beskrives. Danmarks vækstråd Anbefaling 7: At der i højere grad tages hånd om de udfordringer, der præsenteres i kortlægningen af erhvervsfremmesystemet, herunder fokus på færre aktører med større kritisk masse og et mere sammenhængende erhvervsfremmeservicesystem samt relevante udbud af SMV er. Tværgående bemærkninger 6 Anbefalingen forklares. Der er et politisk ønske i Region Hovedstaden om en kort og fokuseret strategi. Derfor beskrives baggrunden for valget af de to rammevilkår Effektiv og bæredygtig mobilitet og Kompetent arbejdskraft og internationalisering alene i redegørelsen, som er fremsendt til Danmarks Vækstråd i april Kort opsummeret bygger valget af Effektiv og bæredygtig mobilitet på to elementer, nemlig den interne mobilitet og den internationale tilgængelighed. Kompetent arbejdskraft og internationalisering svarer på behovet for at understøtte virksomhederne i vækst og udvikling ved at stille kompetent arbejdskraft til rådighed, via uddannelse, tiltrækning af international talent og gennem vækstinitiativer, der fremmer internationalisering (se bilag for den fulde redegørelse). Anbefalingen følges. Der tilføjes et afsnit om behovet for at sikre et sammenhængende og fokuseret erhvervsfremmesystem baseret på IRIS Groups rapport Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen fra november Side 11 Afsnit: Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater Copenhagen Opr. tekst: Region Hovedstaden finder, at der med fordel kan skabes et sammenhængende erhvervsservicetilbud på tværs af kommuner, region og regio-

7 Bilag 5 - Side -7 af 159 nale aktører som for eksempel Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Væksthus Hovedstaden. Et første skridt kunne være udviklingen af et fælles målbillede om en koordineret og ensartet indgang til den kommunale erhvervsservice i regionen koblet med et kvalitets- og kompetenceløft. Region Hovedstaden vil gerne bidrage hertil. Ny tekst: Region Hovedstaden finder, at der med fordel kan skabes et sammenhængende erhvervsservicetilbud på tværs af kommuner, region og regionale aktører som for eksempel Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Væksthus Hovedstaden. Udfordringerne i dag er, at der er for mange aktører inden for de samme brancher. Og tilbuddene skal koordineres bedre på tværs af aktørerne, så det samlede system imødekommer særligt små og mellemstore virksomheders behov. Et første skridt kunne være udviklingen af et fælles målbillede om en koordineret og ensartet indgang til den kommunale erhvervsservice i regionen koblet med et kvalitets- og kompetenceløft. Region Hovedstaden vil gerne bidrage hertil. 7

8 Danmarks Effektiv og bæbilag 5 vækstråd - Side -8 af 159 redygtig mobilitet Anbefaling 8: At kommunerne inddrages i arbejdet vedr. infrastruktur og kollektiv trafik. Anbefalingen følges. I forslaget til investeringer vil teksten om samarbejdspartnere i investeringen Sammenhæng på tværs i regionen blive tilrettet, således at kommunerne specifikt udpeges som samarbejdspartner. Kommunerne er allerede nævnt under de øvrige investeringer. Danmarks vækstråd Kompetent arbejdskraft og internationalisering Anbefaling 9: At initiativer omkring kvaliteten på erhvervsuddannelsesområdet koordineres med den nationale indsats, der finder sted. Anbefalingen følges. Region Hovedstadens dagsorden på erhvervsuddannelsesområdet er i tråd med den nationale dagsorden på området. Side 18 Afsnit: Sammenhæng på tværs i regionen Opr. tekst: Region Hovedstaden vil sammen med alle relevante ( ) Ny tekst: Region Hovedstaden vil sammen med kommuner og andre relevante ( ) Side 23 Afsnit: Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020 Opr. tekst: Region Hovedstaden vil tage politisk og investeringsmæssigt lederskab for at nå målet i Ny tekst: Region Hovedstaden vil tage politisk og investeringsmæssigt lederskab for at nå målet i 2020 og sikre koordinering med den nationale indsats på området. 8

9 Danmarks Smart vækst Bilag 5 vækstråd - Side -9 af 159 Anbefaling 10: At der sættes konkret mål for digitalisering i de små og mellemstore virksomheder. Anbefalingen følges. Giver ikke anledning til tekstændrinder er allerede i ReVUS et mål om, at ger i ReVUS. andelen af små og mellemstore virksomheder, der udnytter fordelene ved digitalisering stiger årligt frem mod 2020 (s. 37) Samtidig orienterer Vækstforum Hovedstaden sig efter de regionale målsætninger fra EU-regionalfonden på området. Hvert nyt projekt, der behandles i Vækstforum Hovedstaden, skal opstille mål og effektkæder, som dokumenterer, hvordan og i hvor høj grad deres aktiviteter bidrager til at opnå effektmålene i ReVUS. For projekter, der skal bidrage til, at andelen af små og mellemstore virksomheder, der udnytter fordelene ved digitalisering stiger årligt frem mod 2020, vil de specifikke mål for digitalisering blive formuleret i opstillingen af effektkæder i det givne projekt. Danmarks vækstråd Anbefaling 11: At der opstilles effektmål for beskæftigelsen på sund vækst. Anbefalingen følges. Der opstilles mål for antal nye jobs inden for sund vækst. Sund vækst Side 25 Afsnit: Effektmål Ny tekst: Beskæftigelsen inden for sund vækst er steget med 10 % i

10 Danmarks Bilag 5 vækstråd - Side -10 af 159 Anbefaling 12: At ønsket om og potentialet for samarbejde med andre regioner/vækstfora beskrives mere eksplicit. Anbefalingen følges. ReVUS har en klar ambition om at styrke samarbejdet på tværs af kommune-, regions- og landegrænser. Det er vigtigt, at regioner og vækstfora samarbejder, hvor det giver merværdi. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne udgør tilsammen et arbejdsmarkedsopland og en funktionel metropolregion på 3,8 mio. indbyggere stigende til 4,1 mio. i Derfor fremgår det allerede tydeligt af ReVUS, at Region Hovedstaden ønsker et tæt samarbejde om Greater Copenhagen. Turisme er et af de områder, hvor der allerede arbejdes på tværs af regioner, og som hører ind under temaet Kreativ vækst i ReVUS. Samarbejdet med øvrige regioner udfoldes, når relevante investeringer i ReVUS udmøntes. 10

11 2. 5Regionale myndigheder Bilag - Side -11 af 159 og regionale aktører Afsender Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Tema Kreativ vækst Input CKO bakker op om ReVUS. CKO foreslår at bruge de kreative erhvervs innovationspotentiale i samspil med andre erhverv. Potentialet kan indfries ved markedsskabende aktiviteter som at: 1) Støtte innovation challenges med virksomhederne, hvor kreative byder ind med løsninger og koncepter på virksomhedernes udfordringer. 2) Anvende samme type challenges på offentlige udfordringer, hvor kreative erhverv og andre erhverv er sammen om at byde ind med løsninger. 3) Promovere dem i regionen, der allerede innoverer mellem kreative erhverv og andre erhverv i internationale sammenhænge. CKO anbefaler at udvikle Creative Business Cup som global platform, markedsplads. CKO foreslår at anvende samme type challenges på offentlige udfordringer, hvor kreative erhverv og andre erhverv er sammen om at byde ind med løsninger. 11 Vurdering Ad 1-3) Anbefalingerne følges. Der bliver aftalt møde mellem Region Hovedstaden og CKO vedrørende udmøntning af ReVUS, herunder drøftelse af opstart af Creative Business Cup. Tekstændring

12 Copenhagen Capacity Bilag 5 - Side -12 af Tværgående 159 bemærkninger Copenhagen Capacity bakker op om ReVUS. 1) Copenhagen Capacity foreslår en fælles handlingsplan for udrulning af regionale strategier på tværs af Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne, inkluderede nøje overvejelser om hvordan de to skal spille sammen. En sådan handlingsplan ville dels sikre den nødvendige koordination og dels kaste lys over områder med sammenfald (eksempelvis på det grønne område). 2) Copenhagen Capacity foreslår, at man i implementeringen af specielt de internationale dele af strategien bliver meget mere specifikke på, hvad de grønne, kreative, sunde og smart styrkepositioner i Greater Copenhagen egentlig er. 3) Copenhagen Capacity bruger ofte forskningskompetencerne i regionen som værditilbud i arbejdet med udenlandske virksomheder, og det er vigtigt, at danske og udenlandske virksomheder har systematisk adgang til ESS/MAX IV faciliteterne. 12 Ad 1) Anbefalingen forklares. Region Hovedstaden anerkender behovet for en tæt koordinering mellem ReVUS og tilsvarende strategier for Region Sjælland og Skåne. Det vurderes, at den operationelle koordinering mest hensigtsmæssigt sker i regi af Greater Copenhagen-samarbejdet. Ad 2) Anbefalingen følges. Region Hovedstaden bakker op om, at de grønne, kreative, sunde og smarte styrkepositioner i Greater Copenhagen defineres tydeligt i udrulningen af de internationale dele af strategien. Ad 3) Anbefalingen følges. Region Hovedstaden vil gerne understøtte Copenhagen Capacity s arbejde med at sikre, at regionens forskningskompetencer bringes i spil i arbejdet med at tiltrække udenlandske virksomheder. Ad 4) Anbefalingen følges. Region Hovedstaden anerkender og bakker op om det arbejde som Copenhagen Capacity, DI og International House har lavet og ønsker, at det fremadrettet kan føre til en konsolidering af arbejdet med tiltrækning og fastholdelse af talenter hos én opera-

13 4) Copenhagen Capacity bakker op tør. Bilag 5 - Side -13 af 159 om, at regionens talentindsats skal styrkes og konsolideres og forankres hos én operatør. Samtidig peger Copenhagen Capacity på den regionale talentstrategi ( Make Copenhagen your Personal Business ), som DI, Københavns Kommune/International House CPH og Copenhagen Capacity har taget overordnet ansvar for og peger hermed på, at der de facto er skabt en fælles aktør. Copenhagen Film Fund Kreativ vækst Copenhagen Film Fund bakker op om ReVUS. 1) Copenhagen Film Fund foreslår en forøgelse af deres finansiering for perioden med henblik på at kunne forløse vækstpotentialet. Fonden ønsker, at budgettet for perioden forøges fra de nuværende 35 mio. kr. over 3 år til 100 mio. kr. for Fonden har indtil viderehaft en investeringskapital på 30 mio. kr. og her hermed tiltrukket og investeret i danske og internationale produktioner med en værditilvækst på Dkk 170 mio. (BNI-bidrag) og 300 årsværk (fuldtidsbeskæftiget). 13 Ad 1) Anbefalingen forklares. Region Hovedstaden vurderer, at finansieringen af Copenhagen Film Fund kan indgå i en større og sammenhængende investering i de kreative erhverv i et klyngesamarbejde. For eksempel i udmøntningen af kreativ vækst, hvor der netop arbejdes med, at Kommercialisering, professionalisering og internationalisering af de kreative erhverv skal løfte alle kreative erhverv. Ad 2) Anbefalingen følges. Administrationen har taget kontakt til initiativtagerne bag Creative Digital Copenhagen med henblik på at afsøge mulighederne for at indgå samarbejde.

14 2) Fonden foreslår herudover bredere Bilag 5 - Side -14 af 159 Gate 21 Smart vækst samarbejder om etablering af en kreativ klynge inden for de digitale kreative erhverv. Under arbejdstitlen Creative Digital Copenhagen vil sammen med hhv. EUCROMA, DADIU og Interactive DK fastholde et særligt fokus på Greater Copenhagens kreative virksomheder indenfor film, spil, gaming og tv samt uddannelserne indenfor disse områder. Gate 21 bakker op om ReVUS. Ad 1 og 2) Anbefalingerne følges. Giver ikke anledning til tekstændrinregion Hovedstaden vurderer, at beger i ReVUS. Gate 21 anbefaler: mærkningerne er dækket af teksten om 1) At der igangsættes initiativer til at sammenhængende digitale systemer på gøre Greater Copenhagen til et verside 39. densklasse Living Lab for Smart Cityteknologier, hvor verdens førende Ad 3) Anbefalingen følges. virksomheder i samarbejde med ofregion Hovedstaden er enig i at priofentlige aktører og vidensinstitutioner ritere samling af viden om smart city kan udvikle, teste og demonstrere de teknologier i Greater Copenhagen, bedste teknologier på området. hvor verdens førende virksomheder i samarbejde med offentlige aktører og 2) At udviklingen af fælles regionale vidensinstitutioner kan udvikle, teste intelligente byløsninger sker i tæt og demonstrere intelligente teknologisamarbejde mellem myndigheder, erer med globalt vækstpotentiale. Regihvervsliv og vidensinstitutioner med on Hovedstaden vurderer ikke, at et det dobbelte formål at accelerere den selvstændigt mål for Living Lab er offentlige Smart City-indsats, skabe nødvendigt, men at man ved udrulninarbejdspladser og tiltrække investerin- gen af ReVUS kan arbejde for at styrger. Dette kan med fordel ses som én ke og udvikle living labs, som kan tilsamlet indsats. trække kompetencer og virksomheder 14

15 med Smart City viden til Greater CoBilag 5 - Side -15 af 159 3) At der formuleres et mere markant effektmål for denne indsats. 4) At indsatsen for at etablere en datahub for kommercialisering af big data suppleres med en indsats for at etablere en Internet of Things platform på tværs af kommunerne, og at disse to platforme tænkes i sammenhæng. 5) At det kommende regionale kompetencecenter ud over at udbrede viden også skal facilitere brede Smart Cityprojekter på tværs af det offentlige, erhvervsliv og videninstitutioner, som skal gøre det enkelt for region og kommuner at koble sig på fælles løsninger af høj kvalitet. Gate 21 foreslår, at DOLL som nationalt Greenlab for Smart Urban Services spiller en central rolle heri. DOLL kan desuden teste og demonstrere de løsninger, som siden udrulles i større skala i Greater Copenhagen. 6) At DOLL Visitorcenter kan anvendes som kontrolrum og besøgscenter på tværs af indsatserne i Smart Vækst 7) At DOLL inddrages i udviklingen af Copenhagen Wifi med henblik på at 15 penhagen. Ad 4) Anbefalingen følges. Region Hovedstaden anbefaler, at forslaget om at supplere med en indsats for etableringen af Internet of Things følges. Forslaget adresseres i udviklingen af en fælles datahub. Ad 5, 6 og 7) Anbefalingerne følges. Partnerskabet bag DOLL har vist gode resultater. Erfaringerne herfra kan med fordel tages med ind i arbejdsgruppen for den kommende udrulning af Copenhagen WiFi.

16 anvende byernes belysningsanlæg som Bilag 5 - Side -16 af 159 Hovedstadens Letbane Metroselskabet Movia Effektiv og bæredygtig mobilitet Effektiv og bæredygtig mobilitet Effektiv og bæredygtig mobilitet mulig fysisk infrastruktur for udbredelse af wi-fi. Hovedstadens Letbane bakker op om ReVUS. 1) Hovedstadens Letbane bakker op om at nedbringe rejsetider og skabe sammenhængende trafiksystemer. Metroselskabet bakker op om ReVUS. ReVUS efterkommer i høj grad høringssvarets ønsker. ReVUS efterkommer i høj grad høringssvarets ønsker. 1) Metroselskabet bakker særligt op om strategiens fokus på betydningen af infrastruktur og bæredygtig mobilitet for skabelse af vækst, beskæftigelse og udvikling. Movia bakker op om ReVUS. Ad 1, 2, 3) Anbefalinger følges. Administrationen noterer sig Movias 1) Movia er parat til at understøtte vi- opbakning til ReVUS og ønsket om at sionen om at reducere trængsel, og øge bidrage til udrulningen af ambitionermobilitet og tilgængelighed for at ska- ne. be vækst. 2) Movia bidrager gerne til målsætningen om bæredygtige fremtidige mobilitetsløsninger. 3) Movia bidrager gerne til videreførelsen af det højklassede letbane og BRT-net samt at sikre bedre skiftemuligheder ved terminaler og knudepunkter i den kollektive trafik. 16

17 Bilag 5 - Side -17 af 159 RAR-Hovedstaden Det regionale Arbejdsmarkedsråd Kompetent arbejdskraft og internationalisering RAR-Hovedstaden bakker op om ReVUS. 1) Analyser af rammevilkåret kompetent arbejdskraft og internationalisering er ikke foldet ud i oplægget. Det kunne med fordel udbygges, så der i højere grad indgår en vurdering af mulighederne for at virkeliggøre den vækstpolitiske vision, givet rammerne herfor med den nuværende arbejdsstyrke i regionen. Regionen anerkender betydningen af at udarbejde analyse af rammevilkåret kompetent arbejdskraft og internationalisering. I de fremadrette indsatser vil man fx via Vækstbarometret sætte fokus på de væksttemaer og rammevilkår, som indgår i ReVUS, og det vil det være muligt at tilpasse barometrets fremtidige målinger til at kunne opfange nye regionale udfordringer. Ad 2) Anbefalingen følges. 2) Strategien kan sætte fokus på den Ambitionen i ReVUS og tilhørende ledige del af arbejdsstyrken, både dag- handlingsplan er at beskæftigelsesakpengemodtagere og øvrige grupper, tører, uddannelsesaktører og virksomsom udgør en del af vækstpotentialet i heder arbejder tæt sammen, og der er i hele Østdanmark. RAR opfordrer til, forbindelse med handlingsplanens udat vækstplanen også sætter fokus på arbejdelse nedsat en arbejdsgruppe, aktiviteter, der kan forebygge aktuelle som skal udvikle et initiativ vedrørenrekrutteringsproblemer i virksomhede efterspørgselsstyret efteruddannelse derne, både generelt og specifikt i for- til voksne. RAR-Hovedstaden invitehold til de aktuelle infrastrukturprojek- res til at deltage i arbejdet med at udter. Rådet indgår gerne i samarbejde arbejde et sammenhængende EUDom dette. kvalitetsløftsprogram. 17

18 Bilag 5 - Side -18 af 159 Region Nordjylland Region Sjælland Effektiv og bæredygtig mobilitet Tværgående bemærkninger Region Nordjylland bakker op om ReVUS. 1) Region Nordjylland understreger, at gode trafikforbindelser mellem Østog Vestdanmark er vigtige for udviklingen af hele landet. Indenrigsruten mellem Aalborg og København er suverænt den største i Danmark og den 5. største af alle ruter til Københavns lufthavn. Den kommende opgradering af jernbanenettet vil betyde bedre forbindelser, og Region Nordjylland støtter også op om etableringen af en fast forbindelse over Kattegat. Region Sjælland bakker op om ReVUS. 1) Region Sjælland peger på samarbejdsmuligheder inden for: fødevarer, bygge og anlæg og ressourceeffektivitet, overførsel af viden mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner og SMV er, samarbejde om aktiviteter inden for kompetenceudvikling, trafikcharter, det grønne område. 2) Region Sjælland foreslår at bruge Region Sjællands erfaring med at skabe koordinerede og fokuserede indsatser gennem vækstaftaler i Greater Copenhagen. 18 Ad 1) Anbefalingen forklares. Region Hovedstaden har noteret sig synspunkterne og er enig i, at samspillet med de øvrige regioner er af stor betydning. Der er et politisk ønske om en kort og fokuseret strategi, og derfor vil der ikke blive taget stilling til enkelt projekter. Prioriteringen af trafikforbindelser behandles som led i Greater Copenhagen-samarbejdets arbejde med et fælles trafikcharter. Det tætte samarbejde med Region Sjælland fortsættes gennem Greater Copenhagen-samarbejdet, hvor relevante samarbejdsmuligheder kan adresseres. Ad 2) Anbefalingen følges. Region Sjællands erfaringer med Vækstaftaler kan ligeledes adresseres i Greater Copenhagen-samarbejdet.

19 Region BilagSkåne 5 - Side -19 af Kreativ 159 vækst Region Skåne bakker op om ReVUS. 1) Region Skåne er meget positiv over for udpegningen af kreativ vækst som væksttema, særligt omkring filmproduktion. Region Skåne inviterer til øget erfaringsudveksling inden for dette område. Region Skåne Tværgående bemærkninger Region Skåne bakker op om ReVUS. 1) Region Skåne så gerne en uddybende beskrivelse af hovedstadsregionens udfordringer, der ligger som begrundelse for visionen og rammevilkår. 2) Region Skåne finder, at strategien ville vinde ved at have udviklet noget omkring samarbejde med nærliggende regioner såsom Hamborg, Berlin, Stockholm og Oslo/Göteborg. Regionen ønsker at indgå i øget erfaringsudveksling særligt omkring filmproduktion. Under hvert rammevilkår og væksttema er beskrevet de regionale udfordringer, forslag til investeringer samt effektmålene for indsatserne. Baggrunden for valget af de to rammevilkår er beskrevet i svaret til Danmarks Vækstråd på deres anbefaling 6. Ad 2) Anbefalingen følges. Region Hovedstaden har i ReVUS valgt et stærkt fokus på den funktionelle metropolregion Greater Co3) Region Skåne deler ikke opfattelsen penhagen. Samarbejdet mellem paraf, hvordan Greater Copenhagen anterne i Greater Copenhagen skal medvendes. Greater Copenhagen skal pri- virke til at placere hele metropolregiomært anvendes i markedsføringsøjenen som en ledende aktør blandt nærmed. Skåne ser ikke Greater Copenha- liggende metropolregioner. Samarbejgen som en geografi med 79 kommudet med nærliggende metropolregioner ner og 3 regioner, men anerkender vig- udvikles som led i udrulningen af Retigheden af et nært samarbejde mellem VUS og løbende i regi af Greater Code 79 kommuner og 3 regioner. For penhagen-samarbejdet. Skåne handler det om at udvikle et 19

20 fælles arbejdsmarked, mindske grænad 3) Anbefalingen forklares. Bilag 5 - Side -20 af 159 Visit Nordsjælland Kreativ vækst sehindringer, at tiltrække internationale virksomheder og talenter, at udvikle infrastrukturen og satsningen på ESS og MAX IV Der foregår løbende en dialog med Region Skåne om det fremtidige samarbejde i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Visit Nordsjælland bakker om ReVUS. 1) Kina: Visit Nordsjælland anbefaler, at der ikke udelukkende satses på det kinesiske marked, men ligeledes tiltrækning af turister uden for højsæsonerne. 2) National kompetenceudvikling: Visit Nordsjælland ønsker, at regionen støtter op om et nationalt kompetenceudvikling af SMV ere, som kan være kunsthåndvæk, fødevareproducenter og det brede turismeerhverv samt eventmagere. 3) Produktudvikling: Regionen bør fortsætte produktudvikling med fokus på kvalitet, som retter sig til outdoor turisme som fx cykel- og pilgrimsgæster og aktiviteter ved stranden. 20 Kina er verdens største udrejsemarked med 107 mio. udrejser alene i Hovedstadsregionen har potentiale for at tiltrække en endnu større del af disse, hvorfor der i ReVUS er særlig fokus på en indsats over for kinesiske turister. Det betyder dog langt fra, at der udelukkende satses på dette marked. Region Hovedstadens resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen indeholder en lang række mål, som WoCo skal arbejde for at styrke turismen i regionen. Ad 2) Anbefalingen følges. Med implementeringen af ReVUS vil Region Hovedstaden arbejde med program rettet mod kommercialisering, professionalisering og internationalisering af de kreative SMV er. Region Hovedstaden hilser et nationalt kompetenceudviklingsinitiativ velkommen, men planlægger ikke at bidrage økonomisk til dette.

21 Bilag 5 - Side -21 af 159 Ad 3) Anbefalingen forklares. Arbejde med konkret produktudvikling til turisme ligger i regi af Wonderful Copenhagen Wonderful Copenhagen Kreativ vækst Wonderful Copenhagen bakker op om ReVUS. Tekstændring tilføjes i ReVUS. Ad 3, 4) Giver ikke anledning til tekstændringer i ReVUS. 1) WoCo foreslår ændring i manchetten andet afsnit mest attraktive sted at bo, leve og besøge. Ad 2) Anbefalingen følges. På anbefaling fra WoCo benyttes European Cities Marketings årlige benchmarkrapport. Ad 1) Side 32 Afsnit: Indledende manchet Opr. tekst: ( ) at Greater Copenhagen gentagne gange topper de internationale lister som et af verdens mest attraktive steder at bo og leve. Ny tekst: ( ) at Greater Copenhagen gentagende gange topper de internationale lister som et af verdens mest attraktive steder at bo, leve og besøge. Ad 2) Side 33 Afsnit: Effektmål Opr. tekst: - Copenhagen er gået 5 pladser frem som foretrukken turistby på top 20-listen Best Places to Visit in Europe inden 2025 Ny tekst: - Copenhagen er gået 5 pladser frem på European Cities årlige benchmarkrapport inden ) s. 33 WoCo foreslår at benytte et andet sammenligningsgrundlag i stedet for top 20-listen Best Places to Visit in Europe. WoCo foreslår at anvende European Cities Marketings årlige benchmarkrapport. 3) s. 33 der er tiltrukket 25 nye store internationale kultur- og sportsevents frem mod 2019 WoCo anser tidshorisonten for at være for urealistisk og foreslår 2025 i stedet for ) s.34 WoCo betragter det som meget positivt, at regionen tager føring ift. det kinesiske marked. WoCo bemærker, at ikke alle aktører på nuværende tidspunkt har mulighed for at 21 Ad 3) Anbefaling forklares. Målet om 25 events i 2019 gælder alle store, internationale events til Hovedstadsregionen og dermed ikke blot dem, som Region Hovedstaden medfinansierer. Ad 4) Anbefalingen følges. Regionen kvitterer for WoCo s opbakning til fokus på det kinesiske marked.

22 investere tilstrækkeligt i markedet og Bilag 5 - Side -22 af 159 den nødvendige Kinaparathed. WoCo anser målet for at i top 10 over de mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister for meget ambitiøst i forhold til de byer, København konkurrerer med. WoCo anfører, at målet bl.a. forudsætter 1) fortsat udvikling af tilgængelighed til Kbh. fra større dele af Kina, og 2) kontinuerlig målrettet og ambitiøs digital markedsføring af regionen som destination på kinesiske platforme. Wonderful Copenhagen Smart vækst Wonderful Copenhagen bakker op om ReVUS. 1) s. 36 WoCo foreslår en tilføjelse til manchetten andet afsnit til første punktum. og øget attraktivitet for internationale besøgende. 2) Til afsnittet om deleøkonomi under regionale udfordringer tilføjes efter første punktum samt udvikling af service og tjenester for internationale besøgende. 22 Tilføjelsen efterkommes ved tilføjelse af tekstforslaget. Målsætningen om øget attraktivitet for internationale besøgende er indeholdt i væksttema 3 for kreativ vækst. Ad 2) Anbefalingen følges. Tekstforslaget tilføjes, idet fx Copenhagen Wifi er et af de redskaber, der anvendes. Side 36 Afsnit: Manchet Opr. tekst: ( ) udvikling af både den offentlige og private sektor og deleøkonomi for at sikre vækst og velfærd. Ny tekst: ( )udvikling af både den offentlige og private sektor og deleøkonomi for at sikre vækst og velfærd og øget attraktivitet for internationale besøgende. Side 36 Afsnit: Deleøkonomi som vækstdriver inden for den smarte vækst Opr. tekst: som for eksempel brugen af delebiler og effektiv udnyttelse af offentlige ressourcer.

23 Bilag 5 - Side -23 af Ny tekst: som for eksempel brugen af delebiler, effektiv udnyttelse af offentlige ressourcer samt udvikling af tjenester for internationale besøgende.

24 3. 5 Kommunale og samarbejdsfora Bilag - Side -24myndigheder af 159 Afsender Albertslund Kommune Tema Effektiv og bæredygtig mobilitet Input 1) En videreudvikling af de fælles indsatser i Grønt Mobilitetskontor kan sikre udbredelse og udvikling af mobilitetsplanlægning i alle kommuner og udnytte det store potentiale i brugen af digitale løsninger. Albertslund Kommune finder, det er oplagt at bruge samarbejdet omkring Ringbyen og letbanen til at udvikle en række test- og demonstrationsfaciliteter for smart mobilitet. Hermed vil regionen både flytte pendling væk fra bilkørsel og nedbringe CO2-udledningen og på samme tid øge virksomhedernes vækst og skabe fremtidens arbejdspladser. Vurdering AD 1) Anbefaling følges. Regionen er enig i betragtningen, og det er derfor aftalt med kommunerne, at der igangsættes et projekt om grøn mobilitetsplanlægning. Herudover har regionen har sammen med Ringbykommuner finansieret et smart mobilitetsprojekt i den geografiske korridor langs den kommende letbane i Ring 3. Udviklingen af test- og demonstrationsfaciliteter bør derfor ske i tilknytning til dette projekt. Tekstændring Albertslund Kommune Grøn vækst Der er i strategien stor fokus på det store potentiale for energibesparelser og omstilling til mere vedvarende energi. Albertslund Kommune ser frem til, at de fællespolitiske initiativer omkring strategisk energiplanlægning fra projektet Energi på Tværs videreføres med Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi. Herunder at regionens grønne profil og kapacitet udbygges med et sekretariat, der støtter og kvalitetssikrer initiativer, og at forsyningsvirksomheder, transportsel- Anbefalingen følges. Region Hovedstaden noterer sig opbakning til projektet Energi på Tværs og et tværgående sekretariat. 24

25 skaber og vidensinstitutioner samarbilag 5 - Side -25 af 159 Albertslund Kommune Smart vækst bejder om væksten blandt innovative virksomheder. 1) Albertslund Kommune ønsker at styrke og videreudvikle den eksisterende test- og demonstrationsfacilitet DOLL Living Lab for både lys og intelligent infrastruktur, produkter og løsninger. Formålet er at øge virksomhedernes innovationspotentiale og konkurrenceevne og samtidig kompetenceudvikle offentlige indkøbere. 2) Strategien peger på behovet for at etablere en fælles kommunal og regional data-hub, der stiller de data, som kommuner og regioner m.fl. indsamler, til rådighed for virksomheder. Strategien peger også på etableringen af et nyt regionalt kompetencecenter for intelligente bymetoder, der samler og formidler viden fra eksisterende initiativer og understøtter aftaler om fælles regionale og kommunale standarder for smarte byer. Albertslund er meget enig i de skitserede behov og ser en stor værdi i at udnytte partnerkompetencer, koncept, data og infrastruktur i eksisterende Living Labs i den fælles udvikling af de to initiativer. 25 Ad 1) Anbefaling følges. Region Hovedstaden vurderer, at der er allerede fokus på udvikling af regionens test- og demonstrationsfaciliteter i ReVUS. DOLL et udmærket eksempel herpå, og regionen har de seneste år også støttet DOLL-projektet. Ad 2) Anbefaling følges. Region Hovedstaden noterer sig opbakningen til de foreslåede initiativer og vil lade betragtningen indgå i det videre arbejde omkring udmøntningen af strategien.

26 Bilag 5 - Side -26 af 159 Albertslund Kommune Sund vækst Indsatsen inden for sund vækst matcher de visioner, Albertslund Kommune har for sit nye sundhedshus, som er designet til at facilitere samarbejde og innovation på tværs af faggrænser. Borgere og frivillige vil blive inddraget og sundhedspersonalet kompetenceudviklet, ligesom nye uddannelsestilbud og velfærdsteknologiske løsninger vil blive udviklet i sundhedshuset. Ved at samarbejde om initiativer på tværs af kommuner og region om bl.a. den særlige udfordringer på Vestegnen om sundhedsprofilen kan værdien af sundhedshuset øges og række ud over kommunegrænsen. Anbefaling følges. Visionen for det nye sundhedshus er i tråd med indsatsområderne for sund vækst i ReVUS og strategiens vision om, at vækst og livskvalitet går hånd i hånd. Region Hovedstaden bakker op omkring, at der findes regionale løsninger på regionale udfordringer. Albertslund Kommune Tværgående bemærkninger 1) Albertslund værdsætter, at strategien er meget ambitiøs og fokuseret og støtter visionens fokus på internationalisering, erhvervsudvikling og et sammenhængende arbejdsmarked. 2) Samarbejdet mellem kommuner og regioner om at udvikle Greater Copenhagen (Sjælland og Sydsverige) som et internationalt knudepunkt for investeringer er helt centralt. Derfor må samspil mellem byer, erhvervsliv og forskning om grønne væksttiltag øges og række ud over de regionale grænser for at styrke områdets globale tiltrækningskraft. Ad 1) Anbefaling følges. ReVUS efterkommer i høj grad høringssvarets ønsker. 26 Ad 2) Anbefaling følges. Region Hovedstaden er enig i betragtningen, og Greater Copenhagen står centralt i ReVUS.

27 Allerød BilagKommune 5 - Side -27 af Grøn 159 vækst Allerød Kommune Tværgående bemærkninger Allerød Kommune bakker op om ReVUS. ReVUS mål og tekstdele ændres, så de har samme ordlyd og årstal som 1) Idet Region Hovedstaden er tovhol- energivisionen for hovedstadsregionen der på arbejdet i Energi på Tværs bør udarbejdet i regi af Energi på Tværs, der være overensstemmelse mellem hvor regionens kommuner deltager. På målene i vækst- og udviklingsstrategi- baggrund af en række scenarieanalyen og ser, blev der på borgmestertopmødet samarbejdet omkring Energi på Tværs. den 13. april 2015 sagt ja til at arbejde videre med en vision for fremtidens energiforsyning, som skal sikre, at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning i 2035 skal være fossilfri, og at transportsektoren i 2050 har sagt farvel til fossile brændstoffer. I forhold til flyruter arbejder Københavns Lufthavn på at sikre, at væksten er CO2 neutral. Lufthavnen satser på at udvikle og implementere nye energibesparende tiltag og på at reducere den samlede udledning fra lufthavnen. Side 16 Afsnit: Regionale udfordringer CO2udledning Allerød Kommune bakker op om ReVUS. Ad 1) Side: 11 Afsnit: Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater Copenhagen Opr. tekst: Region Hovedstaden finder, at der med fordel kan skabes et sammenhængende erhvervsservicetilbud på tværs af kommuner, region og regionale aktører som for eksempel Copen- Det er tilføjet i ReVUS, at Region Ho1) Et videnscenter for offentlig-privat vedstaden sammen med kommuner og samarbejde samt partnerskaber for at andre relevante aktører generelt vil arøge samhandel med Kina forankres i bejde for et sammenhængende ereksisterende aktører, for at sikre, at an- hvervsfremmesystem med færre, størtallet af indgange ikke bliver for re aktører, der kan håndtere de strateuoverskueligt. giske dagsordener og bl.a. sikre, at antallet af indgange ikke bliver for 27 Opr. tekst: Hovedstadsregionen skal være CO2-neutral i Ny tekst: Hovedstadsregionen skal være fossilfri i (Konsekvensrettelser ift. mål om CO2-neutralitet s. 17, 28, 29, 30 fremgår af administrative ændringsforslag i afsnit om grøn vækst)

28 uoverskueligt. Bilag 5 - Side -28 af 159 Det vurderes, at et videncenter for offentlig-privat samarbejde samt partnerskaber for at øge samhandel med Kina med fordel kan løftes i eksisterende, kommunale kinanetværk. hagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Væksthus Hovedstaden. Et første skridt kunne være udviklingen af et fælles målbillede om en koordineret og ensartet indgang til den kommunale erhvervsservice i regionen koblet med et kvalitets- og kompetenceløft. Region Hovedstaden vil gerne bidrage hertil. Ny tekst: Region Hovedstaden finder, at der med fordel kan skabes et sammenhængende erhvervsservicetilbud på tværs af kommuner, region og regionale aktører som for eksempel Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Væksthus Hovedstaden. Udfordringerne i dag er, at der er for mange aktører inden for de samme brancher. Tilbuddene skal koordineres bedre på tværs af aktørerne, så det samlede system imødekommer særligt små og mellemstore virksomheders behov. Et første skridt kunne være udviklingen af et fælles målbillede om en koordineret og ensartet indgang til den kommunale erhvervsservice i regionen koblet med et kvalitets- og kompetenceløft. Region Hovedstaden vil gerne bidrage hertil. 28

29 Ballerup Bilag 5Kommune - Side -29 af Grøn 159 vækst Ballerup Kommune bakker op om ReVUS. 1) Ballerup Kommune deltager gerne i projekter vedrørende energiplanlægning og samarbejdsprojekter om CO2reduktion og lokal grøn og smart vækst, fx afprøvning af nye teknologier og fælles projekter om geoenergi og virksomhedssymbioser. Ballerup Kommune Kompetent arbejdskraft og internationalisering Ballerup bakker op om ReVUS. 1) Kommunen har engageret sig i arbejdet med den regionale talentstrategi, der handler om at tiltrække og fastholde højtuddannet og specialiseret arbejdskraft. Ballerup har en overordnet vision om et sammenhængende udviklingsforløb for de 0-25-årige, hvor alle unge vokser op og får de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer. Tæt netværksindsats på uddannelsesområdet er en væsentlige indsats i Ballerup Kommune. Det finmaskede netværkssamarbejde er medvirkende til at styrke karrierefokus og sammenhængen mellem uddannelsesniveauerne. Ballerup Kommune har desuden en lang tradition for internationalt engagement og har vedtaget en ny international strategi. 29 Ballerup Kommune er allerede en god partner i projektet Energi på Tværs og den fælles energiplanlægning i hovedstadsregionen. Ballerup vil fremadrettet fortsat inviteres til at deltage i regionens initiativer inden for temaerne grøn og smart vækst. Betragtningerne ligger i tråd med visionen og initiativer i ReVUS.

30 Ballerup Bilag 5Kommune - Side -30 af Sund 159 vækst Ballerup Kommune bakker op om ReVUS. 1) Strategien omkring sund vækst synes dog at være meget overordnet, lidt for IT-præget og et hidtidigt stort fokus på regionen selv og på Københavns Kommune. 2) Kommunen mener, at der bør etableres et særligt velfærdspolitisk forum, der kan facilitere kommunerne og regionernes samarbejde. Ballerup Kommune er interesserede i at deltage i forskningsindsatser inden for velfærdsteknologi. Ballerup Kommune har via en højt specialiseret institution en særlig indsigt omkring anvendelse af social IT Ballerup Kommune Tværgående bemærkninger 3) Kommunen kan desuden bidrage til samarbejde om forskning, uddannelse og innovation med fokus på sund aldring. Ballerup Kommune bakker op om ReVUS. 1) Ballerup mener, at der er behov for en klar fokusering og prioritering blandt de initiativer, vi i større eller mindre projekter skal finde sammen om. Næste gang bør vi alle tænke me30 Ad 1) Anbefalingen forklares. Sund vækst-initiativet er startet af Københavns Kommune og Regionen, men alle kommuner i Greater Copenhagen-samarbejdet opfordres til at melde sig ind. Inden for sund vækst har regionen særlige opgaver, hvor der er mulighed for synergi mellem regionen som sundhedsaktør og regional udvikling, og som også bør være indeholdt i strategien. Ad 2 og 3) Kommunerne i Greater Copenhagen-området opfordres til at engagere sig i Copenhagen Health Tech Cluster (CHC). Den velfærdspolitiske drøftelse af samarbejdet mellem kommuner og regioner kan med fordel tages op i KKR. Der er i samarbejde med kommunerne udpeget ti fælles strategiske initiativer, hvor kommunerne har haft mulighed for at byde ind med deres kompetencer.

31 re over, hvordan de enkelte kommuner Bilag 5 - Side -31 af 159 Bornholms regionskommune Effektiv og bæredygtig mobilitet Bornholms Regionskommune Grøn vækst Bornholms regionskommune Kompetent arbejdskraft og in- engageres, og hvordan deres kompetencer inddrages. Bornholms regionskommune bakker op om ReVUS. ReVUS efterkommer overordnet set høringssvarets ønsker. Regionsrådet 1) Bornholm ønsker trafikal ligestilhar i forbindelse med beslutningen om ling gennem lavere priser på personbudget 2015 besluttet at støtte printransport efter princippet om, at pris cippet om trafikal ligestilling, ligesom over vand koster det samme som over det efterfølgende er indarbejdet i traland. fikcharteret for Greater Copenhagen. Det anbefales, at problemstillingen rejses politisk i de rette sammenhænge. Bornholms Regionskommune bakker op om ReVUS. Forslaget om fødevarer, industrisymbioser, cirkulær økonomi, grønne for1) Med afsæt i Bright Green Island retningsmodeller, grønne håndværkere brandet vil Bornholm tilbyde samarog certificeringsordning tages med vibejde om levering af økologiske føde- dere i regi af Greater Copenhagenvarer til de københavnske offentlige samarbejdet. Herudover er der er i regi køkkener, samt samarbejde om induaf Greater Copenhagen ved at blive strisymbioser, cirkulær-økonomi, igangsat et strategisk projekt inden for grønne forretningsmodeller, Bedre Bo- fødevarer. Projektet har tre indsatser: liger (grøn håndværker) og certificeforskning & innovation, fødevarer og ringsordning. oplevelse samt offentlig-privat samarbejde som drivkraft. Til orientering tilføjes tekst om sammenhæng mellem primærproducenter, restauranter, madevents og offentlige køkkener. Bornholms regionskommune bakker op om ReVUS. Region Hovedstaden vurderer, at for31 Side 35 Afsnit: Investeringer , Kommercialisering og Internationalisering. Opr. tekst: Ingen Ny tekst: [Indsættes efter dot: udvikle den regionale fødevareklynge ] - Samle regionens private og offentligeaktører inden for gastronomi og mad, så samspillet mellem primærproducenter og de offentlige køkkener, restauranter og madevents styrkes og bidrager til en bæredygtig udvikling og jobskabelse.

32 slaget kan indeholdes i udmøntningen Bilag 5 - Side -32 af ternationalise159 ring Bornholms regionskommune Bornholms regionskommune Kreativ vækst Smart vækst 1) For at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet vil Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum opfordre til, at der indgås samarbejder mellem erhvervsskoler, erhvervsuddannelser, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, arbejdsmarkedets parter og International House. 2) Bornholm ønsker dispensering fra den regionale udbudsret på uddannelsesområdet med henblik på at lade uddannelsesinstitutioner uden for Region Hovedstaden udbyde korte videregående uddannelser som fjernundervisning på Bornholm. Bornholms Regionskommune bakker op om ReVUS. 1) Bornholm tilbyder samarbejde om kvalitetsudvikling af produkter og professionalisering inden for turisme (især outdoor) samt i fødevare- og gourmetbranchen. Turismesamarbejdet kan også omfatte indsatser, der fremmer erhvervsturisme/mindre konferencer og krydstogtsturisme. Bornholms Regionskommune bakker op om ReVUS. 1) Bornholm ønsker at samarbejde om 32 af det kommende EUD-kvalitetsløftsprogram, i initiativet om efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne og i Greater Copenhagen-samarbejdet. Ad 2) Region Hovedstaden anbefaler, at Bornholms Regionskommune rejser sagen for Uddannelses- og forskningsministeriet. Region Hovedstaden bakker op omkring at sikre en god uddannelsesdækning. Region Hovedstaden anbefaler, at man ved udrulning af ReVUS-initiativer indtænker mulighed for at samarbejde med Bornholms Regionskommune om turismeområdet. Giver ikke anledning til tekstændrinbornholms Regionskommune inviteger i ReVUS. res med i arbejdsgruppen bag udrulning af ReVUS-initiativet Copenhagen

33 Copenhagen-net og undersøge muwifi. Bilag 5 - Side -33 af 159 Dragør Kommune Effektiv og bæredygtig mobilitet ligheden for at tilslutte sig en sammenhængende digital infrastruktur med et let tilgængeligt mobil- og internettilbud. Dragør bakker op om ReVUS. 1) Det er vigtigt, at også mindre samfund som Dragør tænkes ind i den samlede region. Dragør er ikke begunstiget af fingerplanen, og vi hilser et ny plandokument, der tænker på tværs af regionen, velkommen. Ad 1-2) Anbefalingerne følges. Regionen noterer sig bemærkningerne i forhold til udmøntningen af ReVUS og i forhold til regionens fælles analyse med Transportministeriet om realiseringen af et letbane- og BRTnet. Ad 3) Anbefalingen forklares. Region Hovedstaden vurderer, at 2) Dragør er primært en bosætningsspørgsmålet om støjzoner omkring kommune og har stor fokus på forbed- lufthavne er et statsligt anliggende, ring af mulighederne og en videreudsom regionen opfordrer til at blive løfvikling af bæredygtig transport. Det er tet i dialogen med relevante ministeriet stort ønske, at Dragør by kobles tæt- er. tere til lufthavnen, fx via en skinnebåren løsning eller BusRapidTransit, og at Dragør ikke bliver glemt i forbindelse med evt. næste anlægsfase af letbanen tværs over Amager. 3) Det er desuden vigtigt, at der ses på muligheden for at revurdere støjzonerne langs Københavns lufthavn. Disse vil være meget egnede til lufthavnsnær erhvervsudvikling. 33

34 Dragør BilagKommune 5 - Side -34 af Grøn 159 vækst Dragør Kommune Smart vækst Dragør Kommune Sund vækst Dragør Kommune bakker op om ReVUS. Dragørs betragtninger tages med i det videre arbejde med udmøntningen af 1) Dragør Kommune bakker op om ReVUS og initiativer under grøn regionens klimaplan og miljøinitiativer vækst - særligt klimatilpasningsinitiai øvrigt. Med en kystnær placering er tiverne. Dragør Kommune er inviteret Dragørs primære fokus kystsikring, til at deltage i regionens initiativer invandafledning og klimatilpasning. den for temaerne grøn og smart vækst, Dragør Kommune ser store muligheherunder klimatilpasningstiltagene der for at sammentænke dette med med fokus på kyst- og stormflodssikmoderne teknologier og ikke mindst ring. rekreativ udnyttelse af arealer, som er berørt af klima-sikringen. Dragør bakker op om ReVUS. Region Hovedstaden er enig i betragt1) De beskrevne indsatser i smart ningen og vil tage ønsket om at udnytvækst er essentielle for en fremtidig te vækstpotentialerne i fx deleøkonomi digital vækst. Med primært med ind i udrulningen af initiativer mindre virksomheder er digitale muunder ReVUS. ligheder og infrastruktur essentielle for en fremtidig udvikling. Herunder følger Dragør også udviklingen i deleøkonomien, blandt andet ved fokus på delebilsordninger og udlejning af private boliger. Dragør Kommune bakker op om Re VUS. Region Hovedstaden kvitterer for Dragør Kommunes opbakning til ud1) Der er flere spændende tiltag om vikling af ny sundheds- og velfærdsudvikling af ny sundheds- og velteknologi. Kommunen er blevet invitefærdsteknologi, herunder udrulning af ret med i en arbejdsgruppe for Copentelemedicinske løsninger til patienter. hagen Health Tech Cluster i forhold til 34

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød sendt pr. mail til: revus.center-for-regional-udvikling@regionh.dk KOMMUNALBESTYRELSEN Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Til Region Hovedstaden

Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Til Region Hovedstaden 1. juni 2015 Sagsbeh.:AP J.nr.: 00.24.00-P35-2-15 (Høringssvaret overføres til Borgmesterens brevpapir) Udvikling og Dokumentation Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad Til Region Hovedstaden

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

GATE 21 STRATEGI 2015-2018

GATE 21 STRATEGI 2015-2018 GATE 21 STRATEGI 2015-2018 STRATEGISK AFSÆT Gate 21 s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi.

Høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi. Juni 2015 Høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi. Danmarks Vækstråd har modtaget Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstadens udkast til den regionale vækst-

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere