Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny lov om erhvervsdrivende fonde"

Transkript

1 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Underviser: Kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Tirsdag den 30. september 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Tirsdag den 30. september 2015

2 1

3 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 30. september 014 kl Program n Registrering og kaffe Den nye lov om erhvervsdrivende fonde proces og kapitel Pause Den nye lov om erhvervsdrivende fonde kapitel Afrunding

4 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 30. september 2014, kl Evalueringsskema Navn:... Tilfredshedsskala fra1-5 hvor 5 er bedst Hvor tilfreds er du med information forud for arrangementet? (Kontakt med Advokaternes-HR, bekræftelse, reminder mm) Hvor tilfreds er du med kursets indhold? Hvor tilfreds er du med kursets form? Hvor tilfreds er du med underviseren? Hvor tilfreds er du med kursusmaterialerne? Hvor tilfreds er du med kursusstedet? Hvor tilfreds er du alt i alt? Kommentarer: Forslag til næste gang dette kursus gennemføres: Forslag til andre kurser, som du finder relevante:

5 2

6 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Dagsorden for dagens gennemgang Kort gennemgang af processen i forbindelse med den nye lov om erhvervsdrivende fondes vedtagelse Gennemgang med udgangspunkt i den nye lovs kapitelopbygning SPØRG ENDELIG UNDERVEJS 1

7 Proces Bygger i meget høj grad på Erhvervsfondsudvalgets anbefalinger, jf. udvalgets rapport fra december Høring fra 10. juli til 21. august 2013 Fremsættelsestidspunkt 12. marts behandling i Folketinget: 25. marts behandling i Folketinget: 27. maj behandling i Folketinget: 3. juni 2014 Vedtaget enstemmigt Resultat: Lov nr. 712 af 25. juni 2014 Yderligere om Folketingsbehandlingen Betænkning fra Erhvervs, Vækst og Eksportudvalget den 15. maj spørgsmål under udvalgsbehandlingen især om fondsmyndighedsspørgsmålet 4 ændringsforslag 3 fra ministeren om samlet fondsmyndighed, ophævelse af overgangsordning om myndighed samt om beslutninger i strid med lov eller vedtægt vedtaget 1 fra medlem af udvalget om indførelse af overgangsordning med hensyn til definitionen på en fond forkastet 2

8 Den nye lovs indhold Generelt om lovens opbygning 136 paragraffer 19 Kapitler 16 fondsretlige kapitler 1 kapitel vedrørende ikrafttrædelse og overgangsordning 1 kapitel om ændringer til anden lovgivning Årsregnskabsloven Lov om erhvervsankenævnet 1 kapitel om håndtering af Grønland og Færøerne 3

9 Kapitel 1: Lovens anvendelsesområde Definition af erhvervsdrivende fond se næste slides Væsentlige gavegivere sidestilles helt generelt med stifterne Ingen ændring i forhold til definitionen af, hvornår en fond anses for erhvervsdrivende OBS. Bekendtgørelse om begrænset erhvervsdrift Regler om hovednavn og binavn Eneret, men ikke pligt, til at anvende erhvervsdrivende fonde, erhvervsfond og ERF i navnet Definition på koncern som i SEL Definition på en erhvervsdrivende fond En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. Et eller flere bestemte formål. Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selvstændig ledelse uafhængighed præciseret i bemærkninger, se også senere Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue, dvs. at ejendomsretten til fondens formue tilkommer fonden som sådan. Levetid Erhvervsdrivende 4

10 Uafhængig selvstændig ledelse Præciseret i bemærkningerne, at 1/3 (dog visse afrundingsregler) af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af stifter. Husk væsentlige gavegivere sidestilles med stiftere Stifter kan ikke beholde en generel vetoret eller lignende over for bestyrelsens beslutninger. Tilladt at det indskrives i vedtægt, at stifter bevare vetoret i forhold til visse særlige vedtægtsændringer, såsom formål, uddelingsformål, udpegning af bestyrelse samt opløsning Hvornår er det en fond fondens levetid Principielt oprettes fonde for evigt Praksis: mindst 10 år Også betydning for opløsning Fonde kan ikke oprettes til en begivenhed VM i fodbold for hjemløse Undtagelse, hvor fonden også har aktiviteter efter begivenheden, og hvor begivenhed blot er en velvalgt begivenhed for fondens oprettelse 5

11 Hvornår erhvervsdrivende Overdrager varer eller immaterielle rettigheder eller erlægger tjenesteydelser Salg eller udlejning af fast ejendom Holdingfond Praktisk udfordring: Faktisk bestemmende indflydelse Tommelfingerregel: større ejerandel end de to næststørste kapitalejere til sammen Obs. Undersøgelse i forbindelse med Erhvervsfondsudvalgets arbejde viste 35 pct. holdingfonde (gennem X at videreføre) 52 pct. erhvervsaktivitet direkte i fonden (meget ofte udlejning af fast ejendom) 13 pct. både og Hvornår begrænset erhvervsdrivende Skal udstedes en bekendtgørelse herom Kodificering af Erhvervsstyrelsens hidtidige administrative praksis, dvs. begrænset erhvervsdrift som tommelfingerregel, hvis 1. Erhvervsmæssige bruttoindtægter er på under kr. 2. Erhvervsmæssige indtægter udgør mindre end 10 pct. af fondens samlede indtægter 3. Erhvervsmæssige aktiver udgør mindre end 10 pct. af fondens samlede aktiver 6

12 Kapitel 2: Kommunikation Mulighed for at fastsætte regler om, at kommunikation til og fra myndighederne skal ske digitalt Svarer til selskabslovens tilsvarende regler Kapitel 3: Anmeldelse og registrering Erhvervsstyrelsen registreringsmyndighed for alle erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse og registrering Reglerne om anmeldelse og registrering svarer til selskabslovens tilsvarende regler Generel anmeldelsesfrist/registreringsfrist på 2 uger svarende til selskabsloven Forskel på sanktionering af fristoverskridelse 7

13 Kapitel 4: Fondsmyndighed Høringsversion: Videreførelse af den eksisterende bestemmelse Overgangsordning for visse af de erhvervsdrivende fonde, der i dag har Civilstyrelsen som fondsmyndighed Stiftet før måneders valgperiode Kapitel 4: Fondsmyndighed Fremsat lovforslag: Videreførelse af den eksisterende bestemmelse, dvs. opdelt fondsmyndighed Overgangsordning for de erhvervsdrivende fonde, der i dag har Civilstyrelsen som fondsmyndighed 6 måneders valgperiode Endelig lov: Alle erhvervsdrivende fonde får pr. 1. december 2014 Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed 8

14 Kapitel 4: Fondsmyndighed Fondsmyndigheden skal fortsat føre et legalitetstilsyn På visse områder medfører den nye lov en udvidelse af fondsmyndighedens kompetencer Mulighed for at påbyde afsættelse af direktør Mulighed for at påbyde kapitalnedsættelse Kapitel 5: Stiftelse Kraftigt inspireret af selskabslovens regler herom Dog fortsat ikke krav om stiftelsesdokument men alene om udarbejdelse en vedtægt, jf. også efterfølgende slide Obs. Fondens formål (Vær omhyggelige) Bestemmelse om stiftere Mulighed for at stifte med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft og forskudt virkningstidspunkt, dvs. på et senere tidspunkt end oprettelsestidspunktet 9

15 Erhvervsdrivende fondes vedtægt Navn og evt. binavne Stifter Husk praksis mht. væsentlige gavegivere Evt. hjemstedskommune Krav om angivelse heraf i vedtægten ophævet med den nye lov Formål Husk at være omhyggelige og sikre, at det er fremtidssikret Erhvervsdrivende fondes vedtægt (fortsat) grundkapitalens størrelse, og hvorledes den er indbetalt, jf. efterfølgende hvorvidt fonden i forbindelse med stiftelsen i øvrigt skal overtage andre værdier end kontanter eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre Gyldighedsbetingelse Antallet af medlemmer af bestyrelsen, og hvorledes de udpeges Ofte også omtale af en eventuel direktion, f.eks. bestyrelsen kan eller skal ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse 10

16 Erhvervsdrivende fondes vedtægt (fortsat) Evt. omtale af revisor Krav om optagelse af oplysninger herom ophævet med den nye lov Fondens regnskabsår, herunder første regnskabsår, Fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, hvis retsvirkningen skal indtræde på et andet tidspunkt end datoen for beslutningen om stiftelse af fonden Anvendelse af overskud og reserver (Uddelingsformålet) Stiftelsens virkningstidspunkt Tilbagevirkende kraft: Hvis indskud af virksomhed Hvis indskud af bestemmende ejerandel i anden virksomhed Fremadrettet virkning: Indskud af aktiver, herunder bestående virksomhed højst 2 uger frem i tid og max. frem til anmeldelsestidspunktet Kontant stiftelse højst 1 år efter underskrivelsen af vedtægten 11

17 Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter Udgangspunktet er, at der ved indskud af andre værdier end kontanter skal indhentes en vurderingsberetning udarbejdet af en revisor. Undtagelse: Ved indskud af visse særlige typer af aktiver er der ikke krav herom Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter I visse tilfælde kan vurderingsberetningen undlades Børsnoterede værdipapirer Aktiver og forpligtelser, som er individuelt målt til dagsværdi og præsenteret i et års eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår 12

18 Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter Et selskab har en ejendomsportefølje med 7 ejendomme. Selskabet ønsker nu at stifte en erhvervsdrivende fond ved indskud af en af ejendommene Kan undtagelsen med hensyn til udarbejdelse af vurderingsberetning anvendes ved indskud af 1 af de 7 ejendomme? Hvad hvis nu alle ejendommene anvendes kan undtagelsen så bruges? Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter Hvis vurderingsberetningen fravælges, så skal ledelsen udarbejde en redegørelse, der skal offentliggøres Max 4 uger gammel på beslutningstidspunktet svarende til alderskravet for en VB 13

19 Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter Fravalg af vurderingsberetning og i stedet udarbejdelse af ledelsesredegørelse har ingen betydning for udarbejdelse af åbningsbalance eller overtagelsesbalance Dvs. fortsat krav om balance, hvis der indskydes en bestående virksomhed Åbningsbalance/overtagelsesbalance Hvad skal balancen omfatte: Stiftelse: Hele den nye virksomhed Kapitalforhøjelse: Indskuddet Dvs. balancen skal ikke omfatte hele virksomhed, som indskuddet foretages i 14

20 Kapitel 6: Kapital Grundkapital: fortsat minimum på kr. Ikke indført regler om delvis indbetaling i erhvervsdrivende fonde Regler om indskud af andre end kontanter svarende til selskabslovens regler, jf. efterfølgende Regler om kapitalforhøjelse Fortsat ikke regler om kapitalforhøjelse ved gældskonvertering Fortsat ikke krav om fondsmyndighedens samtykke til kapitalforhøjelser Kapitel 7: Ledelse Bestyrelsen er fortsat fondens øverste organ Tilsynsråd ikke indført i fondene Skal bestå af mindst 3 medlemmer hertil kommer eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter Ikke krav om en direktør ses dog ofte Administrator er ikke en direktør Skal ikke anmeldes Skal ikke omtales i vedtægt Skal oplyses i årsregnskab Præciseret, at ledelsen alene skal varetage fondens formål og interesser 15

21 Kapitel 7: Ledelse (fortsat) Afsættelse Kun fondsmyndigheden og eksempelvis ikke udpegningsberettiget Samarbejdsvanskeligheder kan konkret begrunde en afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer Fondsmyndigheden kan efter den nye lov afsætte, hvis et medlem er uegnet, dvs. klart udgået Kapitel 7: Ledelse (fortsat) Langt flere regler end tidligere, f.eks. om Forbud mod dattervirksomhed udpeger fondsbestyrelsesmedlemmer obs. overgangsordning Formand eller næstformand i fondsbestyrelse må ikke være direktør i dattervirksomhed, medmindre samtykke Præcisering af ledelsesopgaver for forskellige organer Fondsmyndighed mulighed for at påbyde afsættelse af direktør Udtrykkelig bestemmelse om utilbørlige beslutninger Udtrykkelige bestemmelser om tavshedspligt og inhabilitet 16

22 Kapitel 7: Ledelse (fortsat) Krav om forretningsorden for fondsbestyrelse Præcisering af bemærkninger til vederlagsbestemmelse Der er tale om erhvervsvirksomheder Der er ikke tale om, at vurderingen alene omhandler om forbrugt tid OBS. Både bestyrelsesmedlem og advokat husk at holde styr på kasketterne (hvilke opgaver varetages som bestyrelsesmedlem og hvilke som advokat) Fondsmyndigheden kan fortsat nedsætte vederlag, der overstiger, hvad der er forsvarligt og rimeligt Kapitel 7: Ledelse (fortsat) Indførelse af årsregnskabsmøde Dvs. det årlige bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten godkendes Revisor skal som udgangspunkt deltage Anbefalinger for god fondsledelse, jf. efterfølgende slides Regel om efterfølgende erhvervelser fra stifter skal forelægges for fondsmyndigheden Undtagelse: Bagatelagtige forhold (mindre end 10 pct. af grundkapital Omfatter også stifters nærtstående Husk om ligestilling af væsentlige gavegivere med stifter 17

23 Kapitel 7: Ledelse (fortsat) Bestemmelsen om ekstraordinære dispositioner, der medfører risiko for fondens fremtidige mulighed for at opfylde vedtægten eller fondens eksistens er videreført i den nye lov Kræver således fortsat fondsmyndighedens samtykke Kan fortsat ikke anvendes som alternativ til en vedtægtsændring eller opløsningsbeslutning Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Udstedes af ny komite 7 medlemmer Foreskrevet i bemærkningerne, at det skal være et begrænset antal anbefalinger Følg eller forklar princip Fondsmyndighed kan påbyde en fondsbestyrelse at forholde sig til anbefalingerne 18

24 Anbefalinger for god fondsledelse Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger omfatter: Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar Formanden og næstformanden Bestyrelsens sammensætning og organisering Uafhængighed Udpegningsperiode Vederlag for bestyrelse og direktion Åbenhed og kommunikation Kapitel 8: Revision Alle erhvervsdrivende fonde skal fortsat have deres årsregnskab revideret og skal derfor have en statsautoriseret eller registreret revisor Revisor udpeges for et år ad gangen Revisor udpeges af bestyrelsen Obs. Særregel om stifter har mulighed for i vedtægten at beslutte andet for de første 7 år efter oprettelsen. Fondsmyndighed mulighed for at udpege medrevisor Præcisering af revisors opgaver, herunder af revisors meddelelsespligt 19

25 To former Kapitel 9: Uddelinger m.v. Uddelinger Kapitalnedsættelse som i selskabsloven Husk at uddelinger er kapitalafgang og skal præsenteres som sådan Præciseret, at det under alle omstændigheder er et krav, at det er forsvarligt Der skal foretages rimelige henlæggelser til konsolidering Vedtægtsbestemmelse herom? Husk at uddelinger kan ske på rigtig mange måder Udlejning under markedsleje Køb under markedspris Kapitel 9: Uddelinger m.v. Uddelinger kan kun ske til det, der er anført i vedtægten som fondens resultatanvendelse (uddelingsformål) Kan der ske uddelinger til et datterselskab? Hvad hvis datterselskaber kun er delvist ejet af fonden? Der må ikke ske uddeling til ledelsesmedlemmer, stifter og disses nærtstående Obs. Væsentlige gavegivere Legatarfortegnelse indsendes til fondsmyndighed samtidig med årsrapport til Erhvervsstyrelsen 20

26 Kapitel 9: Uddelinger m.v. Det løbende regnskabsårs resultat kan fremover også anvendes til uddelinger Obs mellembalance Indførelse af udtrykkelig regel om kapitalafgang i andre værdier end kontanter En fond giver hospital penge til at købe en scanner En fond køber scanner og giver scanner til hospital Fortsat muligt for fondsmyndigheden at henstille og påbyde ændring af uddelinger i såvel opadgående og nedadgående retning Ikke krav om at en vis andel af overskud skal uddeles hvert år Kapitel 10: Vedtægtsændringer De fleste vedtægtsændringer kan gennemføres alene med fondsmyndighedens samtykke Undtagelse: Kapitalforhøjelse Ved ændring af formål, uddelingsformål og ved opløsning er der også krav om Civilstyrelsens samtykke Det er således langt færre vedtægtsændringer, der fremover også vil kræve Civilstyrelsens samtykke Fortsat meget vanskeligt at få samtykke til ændring af en fonds formål 21

27 Kapitel 11: Fusion Reglerne om fusion foreslås flyttet fra en bekendtgørelse til selve loven Fortsat kun mulighed for at en erhvervsdrivende fond kan fusionere med en anden erhvervsdrivende fond eller sit 100 pct. ejet datterselskab (A/S, ApS) Processen ændret til proces svarende til en vedtægtsændring Mulighed for at udstede regler om grænseoverskridende fusion Fortsat ikke mulighed for spaltning Kapitel 12: Opløsning Reglerne om opløsning foreslås flyttet fra en bekendtgørelse til selve loven Opløsning kan fortsat ske ved Likvidation Konkurs Tvangsopløsning Dvs. erhvervsdrivende fonde kan fortsat ikke ophøre ved en betalingserklæring således som det kendes fra selskabslovens 216 Fondsmyndighed skal samtykke i likvidation Dvs. begrundelseskrav Obs. Fondens alder 22

28 Kapitel 12: Opløsning Reglerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde svarer som udgangspunkt til reglerne i selskabsloven med følgende undtagelser: Det er fondsmyndigheden, der udnævner likvidator på baggrund af indstilling fra bestyrelsen Likvidator må ikke have været bestyrelsesmedlem eller direktør i fonden Likvidator skal udarbejde redegørelse om grundlag for at indlede straffesag eller erstatningssag mod ledelsesmedlemmer Fondsmyndighed skal godkende anvendelsen af likvidationsprovenu Fondsmyndighed skal godkende likvidators honorar Kapitel 12: Opløsning Mulighed for tvangsopløsning i følgende tilfælde: Manglende ledelse i forhold til krav i lov og eventuelle supplerende krav i vedtægt Manglende revisor Manglende årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven Kapitaltab Efter granskning 23

29 Kapitel 13: Overgang mellem erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende fond Omhandler overgang fra erhvervsdrivende til ikkeerhvervsdrivende fond Når det skal vurderes, om en fond fortsat er erhvervsdrivende, eller om en ikkeerhvervsdrivende fond er blevet erhvervsdrivende, er det den samme vurdering, der foretages i forbindelse med behandlingen af stiftelsen af en ny fond DVS. de samme tommelfingerregler nævnt tidligere Er der tale om en vedvarende eller forbigående tilstand Kapitel 14: Erstatning Reglerne i den nye lov svarer til reglerne i den gældende lov om erhvervsdrivende fonde samt for øvrigt også selskabslovens regler herom Obs. Fonde er selvejende har det en betydning? 24

30 Kapitel 15: Straf Væsentlige flere bestemmelser er blevet strafsanktionerede i den nye lov svarende til, hvad der skete i forbindelse med indførelsen af selskabsloven i 2009 Kapitel 16: Klageadgang Blev indgående diskuteret af Erhvervsfondsudvalget Gældende lov om erhvervsdrivende fonde Fondsmyndighedens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed Den nye lov: Fondsmyndighedens afgørelser kan også indbringes for Erhvervsankenævnet Erhvervsankenævnet skal suppleres med særlige sagkyndige i fondsforhold Mundtlig drøftelse ofte egnet i denne type sager 25

31 Kapitel 17: Ikrafttræden og overgangsordninger Ikrafttræden ved bekendtgørelse fra erhvervs og vækstministeren Obs. Bestemmelse om fondsmyndighed træder i kraft den 1. december 2014 Og de øvrige bestemmelser træder i kraft den. En række overgangsordninger, herunder med hensyn til at bringe bestyrelsens sammensætning m.v. i overensstemmelse med den nye lovs bestemmelser Vær opmærksom på, at der i den endelige lov er flere overgangsbestemmelser end i udkastet, der var i høring Se eksemplerne på næste slide Kapitel 17: Ikrafttræden og overgangsordninger (fortsat) Overgangsordninger bl.a. om tilpasning af vedtægten for eksisterende fonde Ændring af udpegningsperiode, hvis ubegrænset udpegningsperiode (senest om 4 år) Hvis flertallet af fondsbestyrelsesmedlemmerne udpeges af en dattervirksomhed (2 år) Hvis formandens stemme skal være udslagsgivende (1 år) Forretningsorden for bestyrelsen (1 år) Aftale med administrator (1 år) 26

32 Kapitel 18: Ændringer i anden lovgivning Årsregnskabsloven Medtage oplysning om ledelsens vederlag også i små fonde Medtage oplysning om transaktioner med nærtstående Bemærk, at dette gælder, uanset om det sker på sædvanlige markedsmæssige vilkår Forholden til anbefalinger for god fondsledelse Redegørelse for uddelingspolitik og opdeling af uddelinger i hovedkategorier Kapitel 18: Ændringer i anden lovgivning Lov om erhvervsankenævnet Erhvervsankenævnet bliver suppleret med en række særlige sagkyndige i fondsforhold Den tilhørende bekendtgørelse vil også blive ændret 27

33 Kapitel 19: Færøerne og Grønland Gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan for Grønland sættes i kraft ved kongelig anordning Spørgsmål 28

34 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 29

35 3

36 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 1 of 20 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 712 af 25/06/2014 Gældende (Erhvervsfondsloven) Offentliggørelsesdato: Erhvervs- og Vækstministeriet Kapitel 2 Kommunikation Vis mere... Kapitel 3 Anmeldelse, registrering og frister Senere ændringer til forskriften Kapitel 4 Fondsmyndighed Kapitel 5 Stiftelse Ændrer i/ophæver Kapitel 6 Kapital LBK nr 560 af 19/05/2010 LBK nr 1253 af 01/11/2013 LBK nr 1374 af 10/12/2013 Kapitel 7 Ledelse m.v. Kapitel 8 Revision m.v. Redaktionel note Kapitel 9 Uddelinger og anden kapitalafgang m.v. Se redaktionel note Kapitel 10 Vedtægtsændring Yderligere dokumenter: Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Fusion Opløsning Overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende fond m.v. Lovforslag til denne lov Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lov Afgørelser truffet i henhold til denne lov Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift Kapitel 14 Erstatning Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel 17 Klageadgang Straffebestemmelser m.v. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Kapitel 18 Kapitel 19 Ændringer i anden lovgivning Territorialbestemmelser Den fulde tekst Lov om erhvervsdrivende fonde VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner, der efter 2 anses for at være erhvervsdrivende (erhvervsdrivende fonde). Stk. 2. Ved en erhvervsdrivende fond forstås i denne lov en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, hvor der udøves erhvervsaktivitet, jf. 2, stk. 1 og 2, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue. Stk. 3. Fondens væsentlige gavegivere, bidragsydere el.lign. sidestilles i alle henseender i forhold til denne lov med fondens stifter. 2. En fond anses efter denne lov for erhvervsdrivende, hvis den 1) overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser el.lign., for hvilke den normalt modtager vederlag, 2) udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller 3) har den i selskabslovens 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed. Stk. 2. En fond anses dog ikke for erhvervsdrivende, hvis den virksomhed, fonden udøver eller har den i stk. 1, nr. 3, anførte forbindelse med, er af begrænset omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvornår fondes erhvervsdrift anses for begrænset eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens formue. 3. Loven omfatter ikke 1) Danmarks Nationalbank, 2) fonde, der er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne, 3) fonde, med hvilke en kommune eller region har indgået en aftale til opfyldelse af kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til sociallovgivningen eller anden lovgivning, såfremt fonden ikke varetager andre opgaver af væsentligt omfang, eller 4) fonde, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning. 30 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

37 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 2 of 20 Stk. 2. Fondsmyndigheden kan bestemme, at en fond, som på anden måde end efter denne lov er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, helt eller delvis skal være undtaget fra denne lov. En fond kan ikke undtages fra denne lov, hvis stifter af fonden er tilsynsmyndighed. 4. Erhvervsstyrelsen afgør i tvivlstilfælde, om en fond er omfattet af denne lov. Erhvervsdrivende fondes navne 5. Erhvervsdrivende fonde skal i deres navn benytte ordet fond. Stk. 2. Betegnelsen erhvervsdrivende fond eller erhvervsfond eller forkortelsen ERF må kun benyttes af en fond, som er registreret eller anmeldt til registrering i overensstemmelse med 12, stk. 1. Stk. 3. Navnet skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre fonde og virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, og må ikke være egnet til at vildlede. I navnet må der ikke uberettiget optages slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer fonden, eller noget, som kan forveksles hermed. Stk. 4. Fonde skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på fondens hjemmeside angive navn, hjemsted og cvr-nummer. Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på binavne. Koncerner 6. En fond, som omfattes af 2, stk. 1, nr. 3, anses som moderfond, og den eller de aktie- eller anpartsselskaber eller andre virksomheder, med hvilke fonden har den der anførte forbindelse, anses som dattervirksomheder. Stk. 2. En moderfond udgør sammen med en eller flere dattervirksomheder en koncern. Hvis flere fonde opfylder et eller flere af kriterierne i selskabslovens 7, jf. denne lovs 2, stk. 1, nr. 3, er det alene den fond, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderfond. Skifterettens og Sø- og Handelsrettens beføjelser 7. Hvor beføjelser i henhold til denne lov er henlagt til skifteretten, udøves de af skifteretten på fondens hjemsted. Dog udøves beføjelserne af Sø- og Handelsretten i de områder, der er henlagt under Københavns Byret, retten på Frederiksberg og retterne i Glostrup og Lyngby, jf. konkurslovens 4. Kapitel 2 Kommunikation 8. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov, skal foregå digitalt. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen. Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Civilstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse. 9. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at Erhvervsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender. Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan for Civilstyrelsen efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler svarende til stk. 1 og Hvor det efter denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen eller Civilstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere bestemmelser om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter. Kapitel 3 Anmeldelse, registrering og frister Anmeldelse og registrering 11. Erhvervsstyrelsen fører som registreringsmyndighed et register over erhvervsdrivende fonde, der er omfattet og registreret i medfør af denne lov. Registrering og offentliggørelse i henhold til denne lov sker i Erhvervsstyrelsens it-system. Stk. 2. Oplysninger, der er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system, anses for at være kommet til tredjemands kendskab. Så længe offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system ikke har fundet sted, kan forhold, der skal registreres og offentliggøres, ikke gøres gældende mod tredjemand, medmindre det bevises, at denne har haft kendskab hertil. Den omstændighed, at et sådant forhold endnu ikke er offentliggjort, hindrer ikke tredjemand i at gøre forholdet gældende. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om sprogkrav til den dokumentation, som skal indsendes i forbindelse med registreringer eller anmeldelser. 31 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

38 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 3 of 20 Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse af årsrapport på engelsk. 12. Registreringspligtige oplysninger efter denne lov skal være optaget i Erhvervsstyrelsens it-system, senest 2 uger efter at den retsstiftende beslutning er truffet eller forholdet er ændret, medmindre andet er bestemt i eller i medfør af denne lov. Hvor anmelder ikke selv forestår registreringen i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 19, stk. 1, skal anmeldelse være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at den retsstiftende beslutning er truffet eller forholdet er ændret. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at registrering finder sted, eller at anmeldelse med henblik på registrering meddeles Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på offentliggørelse af dokumenter og meddelelser m.v., som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system. Hvor anmelder ikke selv forestår offentliggørelsen i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 19, stk. 3, skal dokumentet eller meddelelsen være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at den pågældende begivenhed har fundet sted. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan som registreringsmyndighed meddele forlængelse af de frister, der er fastsat i denne lov. 13. Medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt revisor skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system. Stk. 2. Hvis et revisorskifte sker inden hvervets udløb, eller hvis revisorskiftet skyldes uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og revisor, skal registreringen eller anmeldelsen til registrering, jf. 12, stk. 1, vedlægges en fyldestgørende forklaring fra bestyrelsen om årsagen til hvervets ophør. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om registrering af stiftere. 14. Ved stiftelse eller forhøjelse af grundkapitalen skal registreringen eller anmeldelsen til registrering, jf. 12, stk. 1, vedlægges oplysning om de dermed for fonden forbundne omkostninger. 15. Registrering må ikke finde sted, hvis det forhold, der ønskes registreret, ikke opfylder bestemmelser i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten. Registrering må heller ikke finde sted, hvis den beslutning, der lægges til grund for registreringen, ikke er blevet til i overensstemmelse med denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten. Stk. 2. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens it-system eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er gyldig. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på dokumenter m.v., som offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, eller som indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse m.v. efter denne lov. 16. Kan en anmeldelse ikke registreres på grund af en fejl eller mangel, kan Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed fastsætte en frist til berigtigelse. Sker berigtigelse ikke inden den fastsatte frist, nægtes registrering. Stk. 2. Nægtes registrering efter stk. 1, skal anmelderen have skriftlig meddelelse om, at registrering ikke vil finde sted, og om begrundelsen herfor. 17. Erhvervsstyrelsen kan som registreringsmyndighed forlange de oplysninger, som er nødvendige for at bedømme, om betingelserne for registrering er opfyldt. Stk. 2. Ved anmeldelse og registrering efter regler fastsat i medfør af dette kapitel kan Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed i indtil 3 år fra registreringstidspunktet stille krav om, at der indsendes dokumentation for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget. Erhvervsstyrelsen kan som registreringsmyndighed i forbindelse hermed i særlige tilfælde stille krav om, at der indsendes en erklæring afgivet af en godkendt revisor om, at de økonomiske dispositioner i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget. Opfyldes kravene i henhold til 1. og 2. pkt. ikke, fastsætter Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed en frist for forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan Erhvervsstyrelsen om nødvendigt foranledige fonden tvangsopløst efter reglerne i Stk. 3. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten, kan Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed give bestyrelsen, direktionen eller revisor påbud om at bringe forholdet i overensstemmelse med denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten. 18. Oplysninger om navn, stilling og adresse på nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen skal til enhver tid fremgå af Erhvervsstyrelsens it-system, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer anden beslutning. Dette gælder i både aktive og opløste erhvervsdrivende fonde. Stk. 2. Opdatering af personoplysninger efter stk. 1 ophører, 10 år efter at den pågældende person ophører med at være registreret i en virksomhed, som er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system. Særlige bestemmelser om registrering m.v. 19. Hvor anmelderen selv foretager registreringen i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov, træder sådanne registreringer i stedet for indsendelse af anmeldelse. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering af forhold, som er registreringspligtige efter denne lov. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af registreringer, dokumenter og meddelelser m.v., som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system efter denne lov. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om gebyrer for anmeldelse, udskrifter m.v., bekendtgørelse, kopi af dokumenter, brugen af Erhvervsstyrelsens it-system og rykkerbreve ved for sen betaling. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om, at de enkelte fonde skal betale et gebyr til dækning af udgifterne ved administration af denne lov. 20. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at oplysninger, som fondsmyndigheden er i besiddelse af, skal være undtaget fra offentlighed. 21. Mener nogen, at en registrering er den pågældende til skade, hører spørgsmålet om sletning af registreringen under domstolene. Stk. 2. Sag herom skal være anlagt mod fonden senest 6 måneder efter registreringens offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system. Retten sender en udskrift af dommen til Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed, hvorefter Erhvervsstyrelsen offentliggør oplysning om sagens udfald i Erhvervsstyrelsens it-system. 32 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

39 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 4 of 20 Fristberegning 22. Hvor det i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er fastsat, at en handling kan eller skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år før en nærmere angivet begivenhed finder sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen før denne begivenhed. Stk. 2. Udløber fristen for at foretage handlingen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, vil handlingen skulle foretages senest den sidste hverdag forinden. Stk. 3. Hvor det i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er fastsat, at en handling eller beslutning tidligst kan foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen eller beslutningen fra dagen efter denne begivenhed. Handlingen eller beslutningen kan tidligst foretages, dagen efter at fristen er udløbet. 23. Hvor det i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er fastsat, at en handling senest skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen efter denne begivenhed, jf. stk Stk. 2. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i uger, udløber fristen for at foretage handlingen på ugedagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted. Stk. 3. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i måneder, udløber fristen for at foretage handlingen på månedsdagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted. Hvis begivenheden fandt sted på den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset månedens længde. Stk. 4. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i år, udløber fristen for at foretage handlingen på årsdagen for begivenheden. Stk. 5. Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter. Kapitel 4 Fondsmyndighed 24. Fondsmyndighed efter denne lov udøves af Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Ved overtrædelse af denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten kan fondsmyndigheden give ledelsen eller revisor påbud om at bringe forholdet i overensstemmelse med denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten. Stk. 3. Fondsmyndigheden kan forlange de oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af dens opgaver. Granskning 25. Fondsmyndigheden kan bestemme, at der skal foretages granskning af nærmere angivne forhold vedrørende en erhvervsdrivende fond, dens forvaltning eller årsrapporter. Stk. 2. Fondsmyndigheden udpeger på fondens vegne en eller flere granskningsmænd. Udgifterne til granskning godkendes og udredes foreløbigt af fondsmyndigheden, men afholdes af fonden. Stk. 3. Granskningsmændene kan af ledelsen kræve de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fonden og, hvis fonden er en moderfond, koncernen. Stk. 4. Granskningsmændene skal afgive en skriftlig beretning til fondsmyndigheden. Fondsmyndigheden fastsætter granskningsmændenes vederlag. Kapitel 5 Stiftelse Stiftere 26. En erhvervsdrivende fond kan stiftes af en eller flere stiftere. Stk. 2. En stifter må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs. Stk. 3. Hvis en stifter er en fysisk person, skal personen være myndig og må ikke være under værgemål efter 5 i værgemålsloven eller under samværgemål efter 7 i værgemålsloven. Stk. 4. Hvis stifter er en juridisk person, skal denne være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager. Vedtægt 27. For en erhvervsdrivende fond skal der oprettes en vedtægt. Denne skal indeholde angivelse af 1) navn og eventuelle binavne, 2) stifter, 3) formål, 4) grundkapitalens størrelse, og hvorledes den er indbetalt, 5) hvorvidt fonden i forbindelse med stiftelsen i øvrigt skal overtage andre værdier end kontanter, 6) eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre, 7) antallet af medlemmer af bestyrelsen, og hvorledes de udpeges, 8) regnskabsår, herunder første regnskabsår, 9) fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, hvis retsvirkningen skal indtræde på et andet tidspunkt end datoen for beslutningen om stiftelse af fonden, jf. 29, stk. 3 og 4, og 10) anvendelse af overskud og reserver. Stk. 2. Dokumenter, hvortil der henvises i vedtægten, men hvis hovedindhold ikke er gengivet i vedtægten, skal vedhæftes denne. Stk. 3. Fastsættes der almindelige retningslinjer vedrørende de i stk. 1, nr. 3 og 10, nævnte forhold, skal disse indsendes til Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed. 33 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

40 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 5 of Bestemmelser i en vedtægt, der tillægger medlemmer af en bestemt familie eller visse familier fortrinsret til uddeling, har ikke retsvirkning efter deres indhold i det omfang, fortrinsretten rækker videre end til personer, der lever på stiftelsestidspunktet, og til en i forhold til disse ufødt generation. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tilsvarende for bestemmelser i en vedtægt, der tillægger medlemmer af en bestemt familie eller visse familier fortrinsret til at indtage en bestemt stilling eller til på anden måde, herunder i form af arbejdsvederlag, at oppebære økonomiske ydelser fra fonden eller fra en virksomhed, hvorover fonden har en bestemmende indflydelse. Dette gælder dog ikke hverv som medlem af bestyrelsen. Registrering af stiftelsen 29. En erhvervsdrivende fond skal registreres eller anmeldes til registrering, jf. 12, stk. 1. Fonden kan ikke registreres, før den i vedtægten fastsatte grundkapital er fuldt indbetalt og bestyrelse og revisor er udpeget. Stk. 2. Stiftelsen har retsvirkning fra datoen for beslutningen om stiftelse eller fra den senere dato, som er anført i vedtægten, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Hvis grundkapitalen udelukkende består af kontanter, kan stiftelsen ikke tillægges retsvirkning senere end 12 måneder efter vedtægtens datering. Stk. 4. Hvis fonden i forbindelse med stiftelsen skal overtage andre værdier end kontanter, kan stiftelsen ikke tillægges retsvirkning senere end tidspunktet for fondens registrering eller anmeldelse til registrering, jf. stk. 1. Stk. 5. Hvis fonden i forbindelse med stiftelsen overtager en allerede bestående virksomhed eller overtager en bestemmende ejerandel i en anden virksomhed, kan stiftelsen tillægges virkning i regnskabsmæssig henseende fra første dag i indeværende regnskabsår i den virksomhed, der indskydes, eller som ejerandelen vedrører. 30. En erhvervsdrivende fond, der ikke er registreret, kan ikke erhverve rettigheder, indgå forpligtelser eller være part i retssager bortset fra søgsmål vedrørende stiftelsen. Fonden skal til sit navn føje ordene under stiftelse. Stk. 2. Stiftes fonden med en dato for retsvirkning, der ligger senere end datoen for beslutningen om stiftelse af fonden, jf. 29, stk. 3 eller 4, kan der ikke frem til retsvirkningsdatoen erhverves rettigheder eller indgås forpligtelser på fondens vegne. Stk. 3. For en forpligtelse indgået på fondens vegne efter datoen for beslutningen om stiftelse af fonden, men før registreringen, hæfter de, som har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk. Ved registreringen overtager fonden disse forpligtelser. Kapitel 6 Kapital 31. En erhvervsdrivende fond skal have en grundkapital på mindst kr. Indskud af grundkapital i andre værdier end kontanter 32. Skal indbetaling af grundkapitalen helt eller delvis ske i andre værdier end kontanter, skal indskuddet have en økonomisk værdi og kan ikke bestå i pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse. Fordringer på stiftere kan ikke indskydes eller overtages, uanset om fordringerne er sikret ved pant. Stk. 2. Skal indbetaling af grundkapitalen helt eller delvis ske i andre værdier end kontanter, eller skal fonden overtage sådanne værdier i forbindelse med oprettelsen, skal der redegøres for de omstændigheder, der er af betydning for bedømmelsen af indskuddet eller overtagelsen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af de enkelte indskudte eller overtagne aktiver og skal angive navn og bopæl på de personer, der er omfattet af aftalen om indskud eller overtagelse. 33. Indskydes andre værdier i fonden, eller skal fonden overtage andre værdier end kontanter, skal der i forbindelse med stiftelsen udarbejdes en vurderingsberetning. Vurderingsberetningen skal indeholde 1) en beskrivelse af hvert indskud, 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen og 3) en erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til grundkapitalen. Stk. 2. Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd. Som vurderingsmænd kan stifterne udpege godkendte revisorer. Skifteretten på det sted, hvor fonden skal have hjemsted, kan i andre tilfælde udpege vurderingsmænd. Vurderingsmændene skal kunne foretage de undersøgelser, de finder nødvendige, og kan fra stifterne eller ledelsen forlange de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendige for udførelsen af deres hverv. Stk. 3. Vurderingen må ikke være foretaget mere end 4 uger før beslutningen. Overskrides fristen, må vurderingen foretages på ny. Stk. 4. Overtager fonden i forbindelse med stiftelsen en bestående virksomhed, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en åbningsbalance for fonden. Åbningsbalancen skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Åbningsbalancen skal være forsynet med en revisorerklæring om revision. 34. Kravet om udarbejdelse af en vurderingsberetning efter 33, stk. 1, gælder ikke ved indskud af: 1) Aktiver og forpligtelser, som er præsenteret individuelt i et års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår, der er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven eller de internationale regnskabsstandarder, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, i overensstemmelse med regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder, eller i et regnskab for en udenlandsk virksomhed, der er udarbejdet efter reglerne i Rådets fjerde direktiv af 25. juli 1978 (78/660/EØF) om årsregnskaber for visse selskabsformer med senere ændringer eller i Rådets syvende direktiv af 13. juni 1983 (83/349/EØF) om konsoliderede regnskaber med senere ændringer og forsynet med en revisionspåtegning, hvis aktivet eller forpligtelsen er målt til dagsværdi i års- eller koncernregnskabet for det forudgående regnskabsår. 2) Værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der optages til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger, der går forud for vedtægtens underskrivelse. Vurderingsberetningen efter 33, stk. 1, skal dog udarbejdes, hvis bestyrelsen vurderer, at denne gennemsnitskurs er påvirket af ekstraordinære omstændigheder eller i øvrigt ikke kan antages at afspejle den aktuelle værdi. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et indskud omfattet af stk. 1 ikke er til skade for fonden eller dens kreditorer, og bestyrelsen skal udarbejde en erklæring, der indeholder 34 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

41 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 6 of 20 1) en beskrivelse af aktivet og dets værdi, 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, 3) en udtalelse om, at de angivne værdier mindst svarer til grundkapitalen, og 4) en udtalelse om, at der ikke er opstået nye omstændigheder, der har betydning for den oprindelige vurdering. Stk. 3. Bestyrelsen skal indsende erklæringen efter stk. 2 til Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed samtidig med registreringen eller anmeldelsen til registrering af fondens stiftelse, jf. 12, stk. 1. Kapitalforhøjelse 35. Grundkapitalen kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning 1) ved overførelse af reserver eller overskud ifølge fondens senest reviderede årsregnskab, 2) ved overførelse af overskud eller frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der senest er aflagt årsregnskab for, medmindre beløbet er uddelt, forbrugt eller bundet, eller 3) ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen. Stk. 2. Bestyrelsen foretager de ændringer af vedtægten, der er en nødvendig følge af en forhøjelse i henhold til stk. 1. Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse, der sker ved indskud af andre værdier end kontanter, finder tilsvarende anvendelse. En eventuel balance efter 33, stk. 4, skal i disse tilfælde dog udarbejdes som en overtagelsesbalance for den overtagne virksomhed. 36. En kapitalforhøjelse skal registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger efter beslutning om overførelse fra reserver eller overskud eller efter indbetaling af forhøjelsesbeløbet. Kapitalforhøjelsen kan ikke registreres, før overførelsen eller indbetalingen har fundet sted. Stk. 2. Beslutningen om kapitalforhøjelse bortfalder, hvis registrering nægtes. Beslutningen bortfalder også, hvis registrering ikke er sket eller anmeldelse til registrering ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 12 måneder efter beslutningen. Kapitel 7 Ledelse m.v. Generelle bestemmelser om ledelseshverv og bestyrelsens opgaver 37. En erhvervsdrivende fond ledes af en bestyrelse, der ud over de medlemmer af bestyrelsen, der vælges efter 64, stk. 1, 1. pkt., består af mindst 3 medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte en direktion, der kan bestå af en eller flere direktører. Bestyrelsen og direktionen udgør ledelsen. Stk. 3. Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være ansat som direktører i fonden. En direktør kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen. Stk. 4. Ledelsen eller et tilsvarende organ og medlemmer af ledelsen eller et tilsvarende organ i fondens dattervirksomheder og i en virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed, men i hvilken fonden og dennes dattervirksomhed udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse, må ikke udpege medlemmer til fondens bestyrelse. Stk. 5. Formanden eller en næstformand for bestyrelsen må ikke være direktør i en dattervirksomhed eller i en virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed, men i hvilken fonden og dennes dattervirksomhed udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse, medmindre fondsmyndigheden undtagelsesvis samtykker deri. 38. Bestyrelsen skal alene varetage fondens formål og interesser. Bestyrelsen skal ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed påse, at 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende, 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold, 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og 5) kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Stk. 2. I fonde, hvor bestyrelsen ikke har ansat en direktion, skal bestyrelsen ud over opgaverne i stk. 1, varetage den daglige ledelse. 39. Medlemmer af ledelsen skal være myndige personer og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. Særligt om stifters repræsentation i bestyrelsen 40. Stifteren, dennes ægtefælle eller faste samlever eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægts- eller svogerskab i ret opeller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke uden fondsmyndighedens samtykke udgøre bestyrelsens flertal. Stk. 2. Stiftes en erhvervsdrivende fond af en virksomhed, kan en person, der direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen af ejerandelene eller stemmeandelene i virksomheden, ikke uden fondsmyndighedens samtykke udgøre bestyrelsens flertal sammen med de personer, der er knyttet så nært til den pågældende som angivet i stk. 1, ligesom de sidstnævnte personer heller ikke uden fondsmyndighedens samtykke kan udgøre bestyrelsens flertal. På samme måde kan flertallet af stiftervirksomhedens ledelse ikke uden fondsmyndighedens samtykke udgøre bestyrelsens flertal sammen med personer, der har den i stk. 1 angivne tilknytning til de pågældende ledelsesmedlemmer. Kønsrepræsentation 41. I erhvervsdrivende fonde, som har gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og i store erhvervsdrivende fonde, jf. stk. 2, skal bestyrelsen 1) opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og 35 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 986. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere