Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny lov om erhvervsdrivende fonde"

Transkript

1 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Underviser: Kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Tirsdag den 30. september 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Tirsdag den 30. september 2015

2 1

3 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 30. september 014 kl Program n Registrering og kaffe Den nye lov om erhvervsdrivende fonde proces og kapitel Pause Den nye lov om erhvervsdrivende fonde kapitel Afrunding

4 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 30. september 2014, kl Evalueringsskema Navn:... Tilfredshedsskala fra1-5 hvor 5 er bedst Hvor tilfreds er du med information forud for arrangementet? (Kontakt med Advokaternes-HR, bekræftelse, reminder mm) Hvor tilfreds er du med kursets indhold? Hvor tilfreds er du med kursets form? Hvor tilfreds er du med underviseren? Hvor tilfreds er du med kursusmaterialerne? Hvor tilfreds er du med kursusstedet? Hvor tilfreds er du alt i alt? Kommentarer: Forslag til næste gang dette kursus gennemføres: Forslag til andre kurser, som du finder relevante:

5 2

6 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Dagsorden for dagens gennemgang Kort gennemgang af processen i forbindelse med den nye lov om erhvervsdrivende fondes vedtagelse Gennemgang med udgangspunkt i den nye lovs kapitelopbygning SPØRG ENDELIG UNDERVEJS 1

7 Proces Bygger i meget høj grad på Erhvervsfondsudvalgets anbefalinger, jf. udvalgets rapport fra december Høring fra 10. juli til 21. august 2013 Fremsættelsestidspunkt 12. marts behandling i Folketinget: 25. marts behandling i Folketinget: 27. maj behandling i Folketinget: 3. juni 2014 Vedtaget enstemmigt Resultat: Lov nr. 712 af 25. juni 2014 Yderligere om Folketingsbehandlingen Betænkning fra Erhvervs, Vækst og Eksportudvalget den 15. maj spørgsmål under udvalgsbehandlingen især om fondsmyndighedsspørgsmålet 4 ændringsforslag 3 fra ministeren om samlet fondsmyndighed, ophævelse af overgangsordning om myndighed samt om beslutninger i strid med lov eller vedtægt vedtaget 1 fra medlem af udvalget om indførelse af overgangsordning med hensyn til definitionen på en fond forkastet 2

8 Den nye lovs indhold Generelt om lovens opbygning 136 paragraffer 19 Kapitler 16 fondsretlige kapitler 1 kapitel vedrørende ikrafttrædelse og overgangsordning 1 kapitel om ændringer til anden lovgivning Årsregnskabsloven Lov om erhvervsankenævnet 1 kapitel om håndtering af Grønland og Færøerne 3

9 Kapitel 1: Lovens anvendelsesområde Definition af erhvervsdrivende fond se næste slides Væsentlige gavegivere sidestilles helt generelt med stifterne Ingen ændring i forhold til definitionen af, hvornår en fond anses for erhvervsdrivende OBS. Bekendtgørelse om begrænset erhvervsdrift Regler om hovednavn og binavn Eneret, men ikke pligt, til at anvende erhvervsdrivende fonde, erhvervsfond og ERF i navnet Definition på koncern som i SEL Definition på en erhvervsdrivende fond En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. Et eller flere bestemte formål. Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selvstændig ledelse uafhængighed præciseret i bemærkninger, se også senere Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue, dvs. at ejendomsretten til fondens formue tilkommer fonden som sådan. Levetid Erhvervsdrivende 4

10 Uafhængig selvstændig ledelse Præciseret i bemærkningerne, at 1/3 (dog visse afrundingsregler) af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af stifter. Husk væsentlige gavegivere sidestilles med stiftere Stifter kan ikke beholde en generel vetoret eller lignende over for bestyrelsens beslutninger. Tilladt at det indskrives i vedtægt, at stifter bevare vetoret i forhold til visse særlige vedtægtsændringer, såsom formål, uddelingsformål, udpegning af bestyrelse samt opløsning Hvornår er det en fond fondens levetid Principielt oprettes fonde for evigt Praksis: mindst 10 år Også betydning for opløsning Fonde kan ikke oprettes til en begivenhed VM i fodbold for hjemløse Undtagelse, hvor fonden også har aktiviteter efter begivenheden, og hvor begivenhed blot er en velvalgt begivenhed for fondens oprettelse 5

11 Hvornår erhvervsdrivende Overdrager varer eller immaterielle rettigheder eller erlægger tjenesteydelser Salg eller udlejning af fast ejendom Holdingfond Praktisk udfordring: Faktisk bestemmende indflydelse Tommelfingerregel: større ejerandel end de to næststørste kapitalejere til sammen Obs. Undersøgelse i forbindelse med Erhvervsfondsudvalgets arbejde viste 35 pct. holdingfonde (gennem X at videreføre) 52 pct. erhvervsaktivitet direkte i fonden (meget ofte udlejning af fast ejendom) 13 pct. både og Hvornår begrænset erhvervsdrivende Skal udstedes en bekendtgørelse herom Kodificering af Erhvervsstyrelsens hidtidige administrative praksis, dvs. begrænset erhvervsdrift som tommelfingerregel, hvis 1. Erhvervsmæssige bruttoindtægter er på under kr. 2. Erhvervsmæssige indtægter udgør mindre end 10 pct. af fondens samlede indtægter 3. Erhvervsmæssige aktiver udgør mindre end 10 pct. af fondens samlede aktiver 6

12 Kapitel 2: Kommunikation Mulighed for at fastsætte regler om, at kommunikation til og fra myndighederne skal ske digitalt Svarer til selskabslovens tilsvarende regler Kapitel 3: Anmeldelse og registrering Erhvervsstyrelsen registreringsmyndighed for alle erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse og registrering Reglerne om anmeldelse og registrering svarer til selskabslovens tilsvarende regler Generel anmeldelsesfrist/registreringsfrist på 2 uger svarende til selskabsloven Forskel på sanktionering af fristoverskridelse 7

13 Kapitel 4: Fondsmyndighed Høringsversion: Videreførelse af den eksisterende bestemmelse Overgangsordning for visse af de erhvervsdrivende fonde, der i dag har Civilstyrelsen som fondsmyndighed Stiftet før måneders valgperiode Kapitel 4: Fondsmyndighed Fremsat lovforslag: Videreførelse af den eksisterende bestemmelse, dvs. opdelt fondsmyndighed Overgangsordning for de erhvervsdrivende fonde, der i dag har Civilstyrelsen som fondsmyndighed 6 måneders valgperiode Endelig lov: Alle erhvervsdrivende fonde får pr. 1. december 2014 Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed 8

14 Kapitel 4: Fondsmyndighed Fondsmyndigheden skal fortsat føre et legalitetstilsyn På visse områder medfører den nye lov en udvidelse af fondsmyndighedens kompetencer Mulighed for at påbyde afsættelse af direktør Mulighed for at påbyde kapitalnedsættelse Kapitel 5: Stiftelse Kraftigt inspireret af selskabslovens regler herom Dog fortsat ikke krav om stiftelsesdokument men alene om udarbejdelse en vedtægt, jf. også efterfølgende slide Obs. Fondens formål (Vær omhyggelige) Bestemmelse om stiftere Mulighed for at stifte med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft og forskudt virkningstidspunkt, dvs. på et senere tidspunkt end oprettelsestidspunktet 9

15 Erhvervsdrivende fondes vedtægt Navn og evt. binavne Stifter Husk praksis mht. væsentlige gavegivere Evt. hjemstedskommune Krav om angivelse heraf i vedtægten ophævet med den nye lov Formål Husk at være omhyggelige og sikre, at det er fremtidssikret Erhvervsdrivende fondes vedtægt (fortsat) grundkapitalens størrelse, og hvorledes den er indbetalt, jf. efterfølgende hvorvidt fonden i forbindelse med stiftelsen i øvrigt skal overtage andre værdier end kontanter eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre Gyldighedsbetingelse Antallet af medlemmer af bestyrelsen, og hvorledes de udpeges Ofte også omtale af en eventuel direktion, f.eks. bestyrelsen kan eller skal ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse 10

16 Erhvervsdrivende fondes vedtægt (fortsat) Evt. omtale af revisor Krav om optagelse af oplysninger herom ophævet med den nye lov Fondens regnskabsår, herunder første regnskabsår, Fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, hvis retsvirkningen skal indtræde på et andet tidspunkt end datoen for beslutningen om stiftelse af fonden Anvendelse af overskud og reserver (Uddelingsformålet) Stiftelsens virkningstidspunkt Tilbagevirkende kraft: Hvis indskud af virksomhed Hvis indskud af bestemmende ejerandel i anden virksomhed Fremadrettet virkning: Indskud af aktiver, herunder bestående virksomhed højst 2 uger frem i tid og max. frem til anmeldelsestidspunktet Kontant stiftelse højst 1 år efter underskrivelsen af vedtægten 11

17 Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter Udgangspunktet er, at der ved indskud af andre værdier end kontanter skal indhentes en vurderingsberetning udarbejdet af en revisor. Undtagelse: Ved indskud af visse særlige typer af aktiver er der ikke krav herom Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter I visse tilfælde kan vurderingsberetningen undlades Børsnoterede værdipapirer Aktiver og forpligtelser, som er individuelt målt til dagsværdi og præsenteret i et års eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår 12

18 Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter Et selskab har en ejendomsportefølje med 7 ejendomme. Selskabet ønsker nu at stifte en erhvervsdrivende fond ved indskud af en af ejendommene Kan undtagelsen med hensyn til udarbejdelse af vurderingsberetning anvendes ved indskud af 1 af de 7 ejendomme? Hvad hvis nu alle ejendommene anvendes kan undtagelsen så bruges? Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter Hvis vurderingsberetningen fravælges, så skal ledelsen udarbejde en redegørelse, der skal offentliggøres Max 4 uger gammel på beslutningstidspunktet svarende til alderskravet for en VB 13

19 Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter Fravalg af vurderingsberetning og i stedet udarbejdelse af ledelsesredegørelse har ingen betydning for udarbejdelse af åbningsbalance eller overtagelsesbalance Dvs. fortsat krav om balance, hvis der indskydes en bestående virksomhed Åbningsbalance/overtagelsesbalance Hvad skal balancen omfatte: Stiftelse: Hele den nye virksomhed Kapitalforhøjelse: Indskuddet Dvs. balancen skal ikke omfatte hele virksomhed, som indskuddet foretages i 14

20 Kapitel 6: Kapital Grundkapital: fortsat minimum på kr. Ikke indført regler om delvis indbetaling i erhvervsdrivende fonde Regler om indskud af andre end kontanter svarende til selskabslovens regler, jf. efterfølgende Regler om kapitalforhøjelse Fortsat ikke regler om kapitalforhøjelse ved gældskonvertering Fortsat ikke krav om fondsmyndighedens samtykke til kapitalforhøjelser Kapitel 7: Ledelse Bestyrelsen er fortsat fondens øverste organ Tilsynsråd ikke indført i fondene Skal bestå af mindst 3 medlemmer hertil kommer eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter Ikke krav om en direktør ses dog ofte Administrator er ikke en direktør Skal ikke anmeldes Skal ikke omtales i vedtægt Skal oplyses i årsregnskab Præciseret, at ledelsen alene skal varetage fondens formål og interesser 15

21 Kapitel 7: Ledelse (fortsat) Afsættelse Kun fondsmyndigheden og eksempelvis ikke udpegningsberettiget Samarbejdsvanskeligheder kan konkret begrunde en afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer Fondsmyndigheden kan efter den nye lov afsætte, hvis et medlem er uegnet, dvs. klart udgået Kapitel 7: Ledelse (fortsat) Langt flere regler end tidligere, f.eks. om Forbud mod dattervirksomhed udpeger fondsbestyrelsesmedlemmer obs. overgangsordning Formand eller næstformand i fondsbestyrelse må ikke være direktør i dattervirksomhed, medmindre samtykke Præcisering af ledelsesopgaver for forskellige organer Fondsmyndighed mulighed for at påbyde afsættelse af direktør Udtrykkelig bestemmelse om utilbørlige beslutninger Udtrykkelige bestemmelser om tavshedspligt og inhabilitet 16

22 Kapitel 7: Ledelse (fortsat) Krav om forretningsorden for fondsbestyrelse Præcisering af bemærkninger til vederlagsbestemmelse Der er tale om erhvervsvirksomheder Der er ikke tale om, at vurderingen alene omhandler om forbrugt tid OBS. Både bestyrelsesmedlem og advokat husk at holde styr på kasketterne (hvilke opgaver varetages som bestyrelsesmedlem og hvilke som advokat) Fondsmyndigheden kan fortsat nedsætte vederlag, der overstiger, hvad der er forsvarligt og rimeligt Kapitel 7: Ledelse (fortsat) Indførelse af årsregnskabsmøde Dvs. det årlige bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten godkendes Revisor skal som udgangspunkt deltage Anbefalinger for god fondsledelse, jf. efterfølgende slides Regel om efterfølgende erhvervelser fra stifter skal forelægges for fondsmyndigheden Undtagelse: Bagatelagtige forhold (mindre end 10 pct. af grundkapital Omfatter også stifters nærtstående Husk om ligestilling af væsentlige gavegivere med stifter 17

23 Kapitel 7: Ledelse (fortsat) Bestemmelsen om ekstraordinære dispositioner, der medfører risiko for fondens fremtidige mulighed for at opfylde vedtægten eller fondens eksistens er videreført i den nye lov Kræver således fortsat fondsmyndighedens samtykke Kan fortsat ikke anvendes som alternativ til en vedtægtsændring eller opløsningsbeslutning Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Udstedes af ny komite 7 medlemmer Foreskrevet i bemærkningerne, at det skal være et begrænset antal anbefalinger Følg eller forklar princip Fondsmyndighed kan påbyde en fondsbestyrelse at forholde sig til anbefalingerne 18

24 Anbefalinger for god fondsledelse Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger omfatter: Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar Formanden og næstformanden Bestyrelsens sammensætning og organisering Uafhængighed Udpegningsperiode Vederlag for bestyrelse og direktion Åbenhed og kommunikation Kapitel 8: Revision Alle erhvervsdrivende fonde skal fortsat have deres årsregnskab revideret og skal derfor have en statsautoriseret eller registreret revisor Revisor udpeges for et år ad gangen Revisor udpeges af bestyrelsen Obs. Særregel om stifter har mulighed for i vedtægten at beslutte andet for de første 7 år efter oprettelsen. Fondsmyndighed mulighed for at udpege medrevisor Præcisering af revisors opgaver, herunder af revisors meddelelsespligt 19

25 To former Kapitel 9: Uddelinger m.v. Uddelinger Kapitalnedsættelse som i selskabsloven Husk at uddelinger er kapitalafgang og skal præsenteres som sådan Præciseret, at det under alle omstændigheder er et krav, at det er forsvarligt Der skal foretages rimelige henlæggelser til konsolidering Vedtægtsbestemmelse herom? Husk at uddelinger kan ske på rigtig mange måder Udlejning under markedsleje Køb under markedspris Kapitel 9: Uddelinger m.v. Uddelinger kan kun ske til det, der er anført i vedtægten som fondens resultatanvendelse (uddelingsformål) Kan der ske uddelinger til et datterselskab? Hvad hvis datterselskaber kun er delvist ejet af fonden? Der må ikke ske uddeling til ledelsesmedlemmer, stifter og disses nærtstående Obs. Væsentlige gavegivere Legatarfortegnelse indsendes til fondsmyndighed samtidig med årsrapport til Erhvervsstyrelsen 20

26 Kapitel 9: Uddelinger m.v. Det løbende regnskabsårs resultat kan fremover også anvendes til uddelinger Obs mellembalance Indførelse af udtrykkelig regel om kapitalafgang i andre værdier end kontanter En fond giver hospital penge til at købe en scanner En fond køber scanner og giver scanner til hospital Fortsat muligt for fondsmyndigheden at henstille og påbyde ændring af uddelinger i såvel opadgående og nedadgående retning Ikke krav om at en vis andel af overskud skal uddeles hvert år Kapitel 10: Vedtægtsændringer De fleste vedtægtsændringer kan gennemføres alene med fondsmyndighedens samtykke Undtagelse: Kapitalforhøjelse Ved ændring af formål, uddelingsformål og ved opløsning er der også krav om Civilstyrelsens samtykke Det er således langt færre vedtægtsændringer, der fremover også vil kræve Civilstyrelsens samtykke Fortsat meget vanskeligt at få samtykke til ændring af en fonds formål 21

27 Kapitel 11: Fusion Reglerne om fusion foreslås flyttet fra en bekendtgørelse til selve loven Fortsat kun mulighed for at en erhvervsdrivende fond kan fusionere med en anden erhvervsdrivende fond eller sit 100 pct. ejet datterselskab (A/S, ApS) Processen ændret til proces svarende til en vedtægtsændring Mulighed for at udstede regler om grænseoverskridende fusion Fortsat ikke mulighed for spaltning Kapitel 12: Opløsning Reglerne om opløsning foreslås flyttet fra en bekendtgørelse til selve loven Opløsning kan fortsat ske ved Likvidation Konkurs Tvangsopløsning Dvs. erhvervsdrivende fonde kan fortsat ikke ophøre ved en betalingserklæring således som det kendes fra selskabslovens 216 Fondsmyndighed skal samtykke i likvidation Dvs. begrundelseskrav Obs. Fondens alder 22

28 Kapitel 12: Opløsning Reglerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde svarer som udgangspunkt til reglerne i selskabsloven med følgende undtagelser: Det er fondsmyndigheden, der udnævner likvidator på baggrund af indstilling fra bestyrelsen Likvidator må ikke have været bestyrelsesmedlem eller direktør i fonden Likvidator skal udarbejde redegørelse om grundlag for at indlede straffesag eller erstatningssag mod ledelsesmedlemmer Fondsmyndighed skal godkende anvendelsen af likvidationsprovenu Fondsmyndighed skal godkende likvidators honorar Kapitel 12: Opløsning Mulighed for tvangsopløsning i følgende tilfælde: Manglende ledelse i forhold til krav i lov og eventuelle supplerende krav i vedtægt Manglende revisor Manglende årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven Kapitaltab Efter granskning 23

29 Kapitel 13: Overgang mellem erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende fond Omhandler overgang fra erhvervsdrivende til ikkeerhvervsdrivende fond Når det skal vurderes, om en fond fortsat er erhvervsdrivende, eller om en ikkeerhvervsdrivende fond er blevet erhvervsdrivende, er det den samme vurdering, der foretages i forbindelse med behandlingen af stiftelsen af en ny fond DVS. de samme tommelfingerregler nævnt tidligere Er der tale om en vedvarende eller forbigående tilstand Kapitel 14: Erstatning Reglerne i den nye lov svarer til reglerne i den gældende lov om erhvervsdrivende fonde samt for øvrigt også selskabslovens regler herom Obs. Fonde er selvejende har det en betydning? 24

30 Kapitel 15: Straf Væsentlige flere bestemmelser er blevet strafsanktionerede i den nye lov svarende til, hvad der skete i forbindelse med indførelsen af selskabsloven i 2009 Kapitel 16: Klageadgang Blev indgående diskuteret af Erhvervsfondsudvalget Gældende lov om erhvervsdrivende fonde Fondsmyndighedens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed Den nye lov: Fondsmyndighedens afgørelser kan også indbringes for Erhvervsankenævnet Erhvervsankenævnet skal suppleres med særlige sagkyndige i fondsforhold Mundtlig drøftelse ofte egnet i denne type sager 25

31 Kapitel 17: Ikrafttræden og overgangsordninger Ikrafttræden ved bekendtgørelse fra erhvervs og vækstministeren Obs. Bestemmelse om fondsmyndighed træder i kraft den 1. december 2014 Og de øvrige bestemmelser træder i kraft den. En række overgangsordninger, herunder med hensyn til at bringe bestyrelsens sammensætning m.v. i overensstemmelse med den nye lovs bestemmelser Vær opmærksom på, at der i den endelige lov er flere overgangsbestemmelser end i udkastet, der var i høring Se eksemplerne på næste slide Kapitel 17: Ikrafttræden og overgangsordninger (fortsat) Overgangsordninger bl.a. om tilpasning af vedtægten for eksisterende fonde Ændring af udpegningsperiode, hvis ubegrænset udpegningsperiode (senest om 4 år) Hvis flertallet af fondsbestyrelsesmedlemmerne udpeges af en dattervirksomhed (2 år) Hvis formandens stemme skal være udslagsgivende (1 år) Forretningsorden for bestyrelsen (1 år) Aftale med administrator (1 år) 26

32 Kapitel 18: Ændringer i anden lovgivning Årsregnskabsloven Medtage oplysning om ledelsens vederlag også i små fonde Medtage oplysning om transaktioner med nærtstående Bemærk, at dette gælder, uanset om det sker på sædvanlige markedsmæssige vilkår Forholden til anbefalinger for god fondsledelse Redegørelse for uddelingspolitik og opdeling af uddelinger i hovedkategorier Kapitel 18: Ændringer i anden lovgivning Lov om erhvervsankenævnet Erhvervsankenævnet bliver suppleret med en række særlige sagkyndige i fondsforhold Den tilhørende bekendtgørelse vil også blive ændret 27

33 Kapitel 19: Færøerne og Grønland Gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan for Grønland sættes i kraft ved kongelig anordning Spørgsmål 28

34 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 29

35 3

36 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 1 of 20 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 712 af 25/06/2014 Gældende (Erhvervsfondsloven) Offentliggørelsesdato: Erhvervs- og Vækstministeriet Kapitel 2 Kommunikation Vis mere... Kapitel 3 Anmeldelse, registrering og frister Senere ændringer til forskriften Kapitel 4 Fondsmyndighed Kapitel 5 Stiftelse Ændrer i/ophæver Kapitel 6 Kapital LBK nr 560 af 19/05/2010 LBK nr 1253 af 01/11/2013 LBK nr 1374 af 10/12/2013 Kapitel 7 Ledelse m.v. Kapitel 8 Revision m.v. Redaktionel note Kapitel 9 Uddelinger og anden kapitalafgang m.v. Se redaktionel note Kapitel 10 Vedtægtsændring Yderligere dokumenter: Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Fusion Opløsning Overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende fond m.v. Lovforslag til denne lov Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lov Afgørelser truffet i henhold til denne lov Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift Kapitel 14 Erstatning Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel 17 Klageadgang Straffebestemmelser m.v. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Kapitel 18 Kapitel 19 Ændringer i anden lovgivning Territorialbestemmelser Den fulde tekst Lov om erhvervsdrivende fonde VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner, der efter 2 anses for at være erhvervsdrivende (erhvervsdrivende fonde). Stk. 2. Ved en erhvervsdrivende fond forstås i denne lov en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, hvor der udøves erhvervsaktivitet, jf. 2, stk. 1 og 2, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue. Stk. 3. Fondens væsentlige gavegivere, bidragsydere el.lign. sidestilles i alle henseender i forhold til denne lov med fondens stifter. 2. En fond anses efter denne lov for erhvervsdrivende, hvis den 1) overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser el.lign., for hvilke den normalt modtager vederlag, 2) udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller 3) har den i selskabslovens 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed. Stk. 2. En fond anses dog ikke for erhvervsdrivende, hvis den virksomhed, fonden udøver eller har den i stk. 1, nr. 3, anførte forbindelse med, er af begrænset omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvornår fondes erhvervsdrift anses for begrænset eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens formue. 3. Loven omfatter ikke 1) Danmarks Nationalbank, 2) fonde, der er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne, 3) fonde, med hvilke en kommune eller region har indgået en aftale til opfyldelse af kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til sociallovgivningen eller anden lovgivning, såfremt fonden ikke varetager andre opgaver af væsentligt omfang, eller 4) fonde, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning. 30 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

37 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 2 of 20 Stk. 2. Fondsmyndigheden kan bestemme, at en fond, som på anden måde end efter denne lov er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, helt eller delvis skal være undtaget fra denne lov. En fond kan ikke undtages fra denne lov, hvis stifter af fonden er tilsynsmyndighed. 4. Erhvervsstyrelsen afgør i tvivlstilfælde, om en fond er omfattet af denne lov. Erhvervsdrivende fondes navne 5. Erhvervsdrivende fonde skal i deres navn benytte ordet fond. Stk. 2. Betegnelsen erhvervsdrivende fond eller erhvervsfond eller forkortelsen ERF må kun benyttes af en fond, som er registreret eller anmeldt til registrering i overensstemmelse med 12, stk. 1. Stk. 3. Navnet skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre fonde og virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, og må ikke være egnet til at vildlede. I navnet må der ikke uberettiget optages slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer fonden, eller noget, som kan forveksles hermed. Stk. 4. Fonde skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på fondens hjemmeside angive navn, hjemsted og cvr-nummer. Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på binavne. Koncerner 6. En fond, som omfattes af 2, stk. 1, nr. 3, anses som moderfond, og den eller de aktie- eller anpartsselskaber eller andre virksomheder, med hvilke fonden har den der anførte forbindelse, anses som dattervirksomheder. Stk. 2. En moderfond udgør sammen med en eller flere dattervirksomheder en koncern. Hvis flere fonde opfylder et eller flere af kriterierne i selskabslovens 7, jf. denne lovs 2, stk. 1, nr. 3, er det alene den fond, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderfond. Skifterettens og Sø- og Handelsrettens beføjelser 7. Hvor beføjelser i henhold til denne lov er henlagt til skifteretten, udøves de af skifteretten på fondens hjemsted. Dog udøves beføjelserne af Sø- og Handelsretten i de områder, der er henlagt under Københavns Byret, retten på Frederiksberg og retterne i Glostrup og Lyngby, jf. konkurslovens 4. Kapitel 2 Kommunikation 8. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov, skal foregå digitalt. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen. Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Civilstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse. 9. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at Erhvervsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender. Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan for Civilstyrelsen efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler svarende til stk. 1 og Hvor det efter denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen eller Civilstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere bestemmelser om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter. Kapitel 3 Anmeldelse, registrering og frister Anmeldelse og registrering 11. Erhvervsstyrelsen fører som registreringsmyndighed et register over erhvervsdrivende fonde, der er omfattet og registreret i medfør af denne lov. Registrering og offentliggørelse i henhold til denne lov sker i Erhvervsstyrelsens it-system. Stk. 2. Oplysninger, der er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system, anses for at være kommet til tredjemands kendskab. Så længe offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system ikke har fundet sted, kan forhold, der skal registreres og offentliggøres, ikke gøres gældende mod tredjemand, medmindre det bevises, at denne har haft kendskab hertil. Den omstændighed, at et sådant forhold endnu ikke er offentliggjort, hindrer ikke tredjemand i at gøre forholdet gældende. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om sprogkrav til den dokumentation, som skal indsendes i forbindelse med registreringer eller anmeldelser. 31 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

38 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 3 of 20 Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse af årsrapport på engelsk. 12. Registreringspligtige oplysninger efter denne lov skal være optaget i Erhvervsstyrelsens it-system, senest 2 uger efter at den retsstiftende beslutning er truffet eller forholdet er ændret, medmindre andet er bestemt i eller i medfør af denne lov. Hvor anmelder ikke selv forestår registreringen i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 19, stk. 1, skal anmeldelse være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at den retsstiftende beslutning er truffet eller forholdet er ændret. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at registrering finder sted, eller at anmeldelse med henblik på registrering meddeles Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på offentliggørelse af dokumenter og meddelelser m.v., som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system. Hvor anmelder ikke selv forestår offentliggørelsen i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 19, stk. 3, skal dokumentet eller meddelelsen være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at den pågældende begivenhed har fundet sted. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan som registreringsmyndighed meddele forlængelse af de frister, der er fastsat i denne lov. 13. Medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt revisor skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system. Stk. 2. Hvis et revisorskifte sker inden hvervets udløb, eller hvis revisorskiftet skyldes uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og revisor, skal registreringen eller anmeldelsen til registrering, jf. 12, stk. 1, vedlægges en fyldestgørende forklaring fra bestyrelsen om årsagen til hvervets ophør. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om registrering af stiftere. 14. Ved stiftelse eller forhøjelse af grundkapitalen skal registreringen eller anmeldelsen til registrering, jf. 12, stk. 1, vedlægges oplysning om de dermed for fonden forbundne omkostninger. 15. Registrering må ikke finde sted, hvis det forhold, der ønskes registreret, ikke opfylder bestemmelser i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten. Registrering må heller ikke finde sted, hvis den beslutning, der lægges til grund for registreringen, ikke er blevet til i overensstemmelse med denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten. Stk. 2. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens it-system eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er gyldig. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på dokumenter m.v., som offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, eller som indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse m.v. efter denne lov. 16. Kan en anmeldelse ikke registreres på grund af en fejl eller mangel, kan Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed fastsætte en frist til berigtigelse. Sker berigtigelse ikke inden den fastsatte frist, nægtes registrering. Stk. 2. Nægtes registrering efter stk. 1, skal anmelderen have skriftlig meddelelse om, at registrering ikke vil finde sted, og om begrundelsen herfor. 17. Erhvervsstyrelsen kan som registreringsmyndighed forlange de oplysninger, som er nødvendige for at bedømme, om betingelserne for registrering er opfyldt. Stk. 2. Ved anmeldelse og registrering efter regler fastsat i medfør af dette kapitel kan Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed i indtil 3 år fra registreringstidspunktet stille krav om, at der indsendes dokumentation for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget. Erhvervsstyrelsen kan som registreringsmyndighed i forbindelse hermed i særlige tilfælde stille krav om, at der indsendes en erklæring afgivet af en godkendt revisor om, at de økonomiske dispositioner i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget. Opfyldes kravene i henhold til 1. og 2. pkt. ikke, fastsætter Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed en frist for forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan Erhvervsstyrelsen om nødvendigt foranledige fonden tvangsopløst efter reglerne i Stk. 3. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten, kan Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed give bestyrelsen, direktionen eller revisor påbud om at bringe forholdet i overensstemmelse med denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten. 18. Oplysninger om navn, stilling og adresse på nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen skal til enhver tid fremgå af Erhvervsstyrelsens it-system, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer anden beslutning. Dette gælder i både aktive og opløste erhvervsdrivende fonde. Stk. 2. Opdatering af personoplysninger efter stk. 1 ophører, 10 år efter at den pågældende person ophører med at være registreret i en virksomhed, som er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system. Særlige bestemmelser om registrering m.v. 19. Hvor anmelderen selv foretager registreringen i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov, træder sådanne registreringer i stedet for indsendelse af anmeldelse. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering af forhold, som er registreringspligtige efter denne lov. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af registreringer, dokumenter og meddelelser m.v., som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system efter denne lov. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om gebyrer for anmeldelse, udskrifter m.v., bekendtgørelse, kopi af dokumenter, brugen af Erhvervsstyrelsens it-system og rykkerbreve ved for sen betaling. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om, at de enkelte fonde skal betale et gebyr til dækning af udgifterne ved administration af denne lov. 20. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at oplysninger, som fondsmyndigheden er i besiddelse af, skal være undtaget fra offentlighed. 21. Mener nogen, at en registrering er den pågældende til skade, hører spørgsmålet om sletning af registreringen under domstolene. Stk. 2. Sag herom skal være anlagt mod fonden senest 6 måneder efter registreringens offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system. Retten sender en udskrift af dommen til Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed, hvorefter Erhvervsstyrelsen offentliggør oplysning om sagens udfald i Erhvervsstyrelsens it-system. 32 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

39 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 4 of 20 Fristberegning 22. Hvor det i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er fastsat, at en handling kan eller skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år før en nærmere angivet begivenhed finder sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen før denne begivenhed. Stk. 2. Udløber fristen for at foretage handlingen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, vil handlingen skulle foretages senest den sidste hverdag forinden. Stk. 3. Hvor det i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er fastsat, at en handling eller beslutning tidligst kan foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen eller beslutningen fra dagen efter denne begivenhed. Handlingen eller beslutningen kan tidligst foretages, dagen efter at fristen er udløbet. 23. Hvor det i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er fastsat, at en handling senest skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen efter denne begivenhed, jf. stk Stk. 2. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i uger, udløber fristen for at foretage handlingen på ugedagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted. Stk. 3. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i måneder, udløber fristen for at foretage handlingen på månedsdagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted. Hvis begivenheden fandt sted på den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset månedens længde. Stk. 4. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i år, udløber fristen for at foretage handlingen på årsdagen for begivenheden. Stk. 5. Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter. Kapitel 4 Fondsmyndighed 24. Fondsmyndighed efter denne lov udøves af Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Ved overtrædelse af denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten kan fondsmyndigheden give ledelsen eller revisor påbud om at bringe forholdet i overensstemmelse med denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten. Stk. 3. Fondsmyndigheden kan forlange de oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af dens opgaver. Granskning 25. Fondsmyndigheden kan bestemme, at der skal foretages granskning af nærmere angivne forhold vedrørende en erhvervsdrivende fond, dens forvaltning eller årsrapporter. Stk. 2. Fondsmyndigheden udpeger på fondens vegne en eller flere granskningsmænd. Udgifterne til granskning godkendes og udredes foreløbigt af fondsmyndigheden, men afholdes af fonden. Stk. 3. Granskningsmændene kan af ledelsen kræve de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fonden og, hvis fonden er en moderfond, koncernen. Stk. 4. Granskningsmændene skal afgive en skriftlig beretning til fondsmyndigheden. Fondsmyndigheden fastsætter granskningsmændenes vederlag. Kapitel 5 Stiftelse Stiftere 26. En erhvervsdrivende fond kan stiftes af en eller flere stiftere. Stk. 2. En stifter må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs. Stk. 3. Hvis en stifter er en fysisk person, skal personen være myndig og må ikke være under værgemål efter 5 i værgemålsloven eller under samværgemål efter 7 i værgemålsloven. Stk. 4. Hvis stifter er en juridisk person, skal denne være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager. Vedtægt 27. For en erhvervsdrivende fond skal der oprettes en vedtægt. Denne skal indeholde angivelse af 1) navn og eventuelle binavne, 2) stifter, 3) formål, 4) grundkapitalens størrelse, og hvorledes den er indbetalt, 5) hvorvidt fonden i forbindelse med stiftelsen i øvrigt skal overtage andre værdier end kontanter, 6) eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre, 7) antallet af medlemmer af bestyrelsen, og hvorledes de udpeges, 8) regnskabsår, herunder første regnskabsår, 9) fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, hvis retsvirkningen skal indtræde på et andet tidspunkt end datoen for beslutningen om stiftelse af fonden, jf. 29, stk. 3 og 4, og 10) anvendelse af overskud og reserver. Stk. 2. Dokumenter, hvortil der henvises i vedtægten, men hvis hovedindhold ikke er gengivet i vedtægten, skal vedhæftes denne. Stk. 3. Fastsættes der almindelige retningslinjer vedrørende de i stk. 1, nr. 3 og 10, nævnte forhold, skal disse indsendes til Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed. 33 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

40 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 5 of Bestemmelser i en vedtægt, der tillægger medlemmer af en bestemt familie eller visse familier fortrinsret til uddeling, har ikke retsvirkning efter deres indhold i det omfang, fortrinsretten rækker videre end til personer, der lever på stiftelsestidspunktet, og til en i forhold til disse ufødt generation. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tilsvarende for bestemmelser i en vedtægt, der tillægger medlemmer af en bestemt familie eller visse familier fortrinsret til at indtage en bestemt stilling eller til på anden måde, herunder i form af arbejdsvederlag, at oppebære økonomiske ydelser fra fonden eller fra en virksomhed, hvorover fonden har en bestemmende indflydelse. Dette gælder dog ikke hverv som medlem af bestyrelsen. Registrering af stiftelsen 29. En erhvervsdrivende fond skal registreres eller anmeldes til registrering, jf. 12, stk. 1. Fonden kan ikke registreres, før den i vedtægten fastsatte grundkapital er fuldt indbetalt og bestyrelse og revisor er udpeget. Stk. 2. Stiftelsen har retsvirkning fra datoen for beslutningen om stiftelse eller fra den senere dato, som er anført i vedtægten, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Hvis grundkapitalen udelukkende består af kontanter, kan stiftelsen ikke tillægges retsvirkning senere end 12 måneder efter vedtægtens datering. Stk. 4. Hvis fonden i forbindelse med stiftelsen skal overtage andre værdier end kontanter, kan stiftelsen ikke tillægges retsvirkning senere end tidspunktet for fondens registrering eller anmeldelse til registrering, jf. stk. 1. Stk. 5. Hvis fonden i forbindelse med stiftelsen overtager en allerede bestående virksomhed eller overtager en bestemmende ejerandel i en anden virksomhed, kan stiftelsen tillægges virkning i regnskabsmæssig henseende fra første dag i indeværende regnskabsår i den virksomhed, der indskydes, eller som ejerandelen vedrører. 30. En erhvervsdrivende fond, der ikke er registreret, kan ikke erhverve rettigheder, indgå forpligtelser eller være part i retssager bortset fra søgsmål vedrørende stiftelsen. Fonden skal til sit navn føje ordene under stiftelse. Stk. 2. Stiftes fonden med en dato for retsvirkning, der ligger senere end datoen for beslutningen om stiftelse af fonden, jf. 29, stk. 3 eller 4, kan der ikke frem til retsvirkningsdatoen erhverves rettigheder eller indgås forpligtelser på fondens vegne. Stk. 3. For en forpligtelse indgået på fondens vegne efter datoen for beslutningen om stiftelse af fonden, men før registreringen, hæfter de, som har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk. Ved registreringen overtager fonden disse forpligtelser. Kapitel 6 Kapital 31. En erhvervsdrivende fond skal have en grundkapital på mindst kr. Indskud af grundkapital i andre værdier end kontanter 32. Skal indbetaling af grundkapitalen helt eller delvis ske i andre værdier end kontanter, skal indskuddet have en økonomisk værdi og kan ikke bestå i pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse. Fordringer på stiftere kan ikke indskydes eller overtages, uanset om fordringerne er sikret ved pant. Stk. 2. Skal indbetaling af grundkapitalen helt eller delvis ske i andre værdier end kontanter, eller skal fonden overtage sådanne værdier i forbindelse med oprettelsen, skal der redegøres for de omstændigheder, der er af betydning for bedømmelsen af indskuddet eller overtagelsen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af de enkelte indskudte eller overtagne aktiver og skal angive navn og bopæl på de personer, der er omfattet af aftalen om indskud eller overtagelse. 33. Indskydes andre værdier i fonden, eller skal fonden overtage andre værdier end kontanter, skal der i forbindelse med stiftelsen udarbejdes en vurderingsberetning. Vurderingsberetningen skal indeholde 1) en beskrivelse af hvert indskud, 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen og 3) en erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til grundkapitalen. Stk. 2. Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd. Som vurderingsmænd kan stifterne udpege godkendte revisorer. Skifteretten på det sted, hvor fonden skal have hjemsted, kan i andre tilfælde udpege vurderingsmænd. Vurderingsmændene skal kunne foretage de undersøgelser, de finder nødvendige, og kan fra stifterne eller ledelsen forlange de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendige for udførelsen af deres hverv. Stk. 3. Vurderingen må ikke være foretaget mere end 4 uger før beslutningen. Overskrides fristen, må vurderingen foretages på ny. Stk. 4. Overtager fonden i forbindelse med stiftelsen en bestående virksomhed, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en åbningsbalance for fonden. Åbningsbalancen skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Åbningsbalancen skal være forsynet med en revisorerklæring om revision. 34. Kravet om udarbejdelse af en vurderingsberetning efter 33, stk. 1, gælder ikke ved indskud af: 1) Aktiver og forpligtelser, som er præsenteret individuelt i et års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår, der er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven eller de internationale regnskabsstandarder, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, i overensstemmelse med regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder, eller i et regnskab for en udenlandsk virksomhed, der er udarbejdet efter reglerne i Rådets fjerde direktiv af 25. juli 1978 (78/660/EØF) om årsregnskaber for visse selskabsformer med senere ændringer eller i Rådets syvende direktiv af 13. juni 1983 (83/349/EØF) om konsoliderede regnskaber med senere ændringer og forsynet med en revisionspåtegning, hvis aktivet eller forpligtelsen er målt til dagsværdi i års- eller koncernregnskabet for det forudgående regnskabsår. 2) Værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der optages til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger, der går forud for vedtægtens underskrivelse. Vurderingsberetningen efter 33, stk. 1, skal dog udarbejdes, hvis bestyrelsen vurderer, at denne gennemsnitskurs er påvirket af ekstraordinære omstændigheder eller i øvrigt ikke kan antages at afspejle den aktuelle værdi. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et indskud omfattet af stk. 1 ikke er til skade for fonden eller dens kreditorer, og bestyrelsen skal udarbejde en erklæring, der indeholder 34 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

41 Erhvervsfondsloven - Lov om erhvervsdrivende fonde - retsinformation.dk Page 6 of 20 1) en beskrivelse af aktivet og dets værdi, 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, 3) en udtalelse om, at de angivne værdier mindst svarer til grundkapitalen, og 4) en udtalelse om, at der ikke er opstået nye omstændigheder, der har betydning for den oprindelige vurdering. Stk. 3. Bestyrelsen skal indsende erklæringen efter stk. 2 til Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed samtidig med registreringen eller anmeldelsen til registrering af fondens stiftelse, jf. 12, stk. 1. Kapitalforhøjelse 35. Grundkapitalen kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning 1) ved overførelse af reserver eller overskud ifølge fondens senest reviderede årsregnskab, 2) ved overførelse af overskud eller frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der senest er aflagt årsregnskab for, medmindre beløbet er uddelt, forbrugt eller bundet, eller 3) ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen. Stk. 2. Bestyrelsen foretager de ændringer af vedtægten, der er en nødvendig følge af en forhøjelse i henhold til stk. 1. Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse, der sker ved indskud af andre værdier end kontanter, finder tilsvarende anvendelse. En eventuel balance efter 33, stk. 4, skal i disse tilfælde dog udarbejdes som en overtagelsesbalance for den overtagne virksomhed. 36. En kapitalforhøjelse skal registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger efter beslutning om overførelse fra reserver eller overskud eller efter indbetaling af forhøjelsesbeløbet. Kapitalforhøjelsen kan ikke registreres, før overførelsen eller indbetalingen har fundet sted. Stk. 2. Beslutningen om kapitalforhøjelse bortfalder, hvis registrering nægtes. Beslutningen bortfalder også, hvis registrering ikke er sket eller anmeldelse til registrering ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 12 måneder efter beslutningen. Kapitel 7 Ledelse m.v. Generelle bestemmelser om ledelseshverv og bestyrelsens opgaver 37. En erhvervsdrivende fond ledes af en bestyrelse, der ud over de medlemmer af bestyrelsen, der vælges efter 64, stk. 1, 1. pkt., består af mindst 3 medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte en direktion, der kan bestå af en eller flere direktører. Bestyrelsen og direktionen udgør ledelsen. Stk. 3. Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være ansat som direktører i fonden. En direktør kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen. Stk. 4. Ledelsen eller et tilsvarende organ og medlemmer af ledelsen eller et tilsvarende organ i fondens dattervirksomheder og i en virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed, men i hvilken fonden og dennes dattervirksomhed udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse, må ikke udpege medlemmer til fondens bestyrelse. Stk. 5. Formanden eller en næstformand for bestyrelsen må ikke være direktør i en dattervirksomhed eller i en virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed, men i hvilken fonden og dennes dattervirksomhed udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse, medmindre fondsmyndigheden undtagelsesvis samtykker deri. 38. Bestyrelsen skal alene varetage fondens formål og interesser. Bestyrelsen skal ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed påse, at 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende, 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold, 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og 5) kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Stk. 2. I fonde, hvor bestyrelsen ikke har ansat en direktion, skal bestyrelsen ud over opgaverne i stk. 1, varetage den daglige ledelse. 39. Medlemmer af ledelsen skal være myndige personer og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. Særligt om stifters repræsentation i bestyrelsen 40. Stifteren, dennes ægtefælle eller faste samlever eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægts- eller svogerskab i ret opeller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke uden fondsmyndighedens samtykke udgøre bestyrelsens flertal. Stk. 2. Stiftes en erhvervsdrivende fond af en virksomhed, kan en person, der direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen af ejerandelene eller stemmeandelene i virksomheden, ikke uden fondsmyndighedens samtykke udgøre bestyrelsens flertal sammen med de personer, der er knyttet så nært til den pågældende som angivet i stk. 1, ligesom de sidstnævnte personer heller ikke uden fondsmyndighedens samtykke kan udgøre bestyrelsens flertal. På samme måde kan flertallet af stiftervirksomhedens ledelse ikke uden fondsmyndighedens samtykke udgøre bestyrelsens flertal sammen med personer, der har den i stk. 1 angivne tilknytning til de pågældende ledelsesmedlemmer. Kønsrepræsentation 41. I erhvervsdrivende fonde, som har gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og i store erhvervsdrivende fonde, jf. stk. 2, skal bestyrelsen 1) opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og 35 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163656

Lov om erhvervsdrivende fonde

Lov om erhvervsdrivende fonde LOV nr 712 af 25/06/2014 Gældende (Erhvervsfondsloven) Offentliggørelsesdato: 26-06-2014 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver LBK nr 560 af 19/05/2010 LBK nr 1253 af 01/11/2013 LBK nr 1374 af

Læs mere

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde. Kapitel 1 Anordningens anvendelsesområde m.v.

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde. Kapitel 1 Anordningens anvendelsesområde m.v. Erhvervsstyrelsen Grethe Krogh Jensen, den 31.8.2015 UDKAST Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde I medfør af 136 i lov nr. 712 af 25. juni 2014 1 i lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Fremsat den [indsættes] af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. Til

Fremsat den [indsættes] af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. Til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 319 Offentligt Fremsat den [indsættes] af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag Til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring

Læs mere

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Dagsorden Præsentation Proces og generelt om den nye LEF Fondsmyndighed Ændringer i lov om erhvervsdrivende fonde Næste

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Til adressaterne på høringslisten 10. juli 2013 /ERST Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag

Læs mere

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger 7. juli 2014 NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE Indledning Den 3. juni 2014, vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven moderniserer den eksisterende lov og medfører en række væsentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Af Ebbe Hørling Nielsen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Ebbe Hørling Nielsen Telefon:

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Lov om erhvervsdrivende fonde er nu trådt i kraft. når overgangsregler. Ledelsen

Lov om erhvervsdrivende fonde er nu trådt i kraft. når overgangsregler. Ledelsen Lov om erhvervsdrivende fonde er nu trådt i kraft mange overgangsregler Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND BILAG 5-2 VEDTÆGTER DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 4. Fondens

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND CVR nr. 68 97 40 11 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning... 3 2. Bestyrelsens konstituering... 4 3. Retningslinjer

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19)

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19) Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde og visse foreninger, som ændret ved L 1994-06-01 nr. 442, L 1995-06-14 nr. 389, L 1997-12-17 nr. 980 og L 1999-03-24 nr. 166(*) Kap. 1. Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg.

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg. VEDTÆGTER for Aveny-T Fonden 1. Navn, hjemsted og stifter 1.1 Fondens navn er Aveny-T Fonden. Fondens binavn er Aveny Teatret ERF. 1.2 Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 1.3 Fonden er stiftet af

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Danske Bestyrelsesadvokater Den 2. maj 2014, Hesselet Nyborg Udkast til lovforslag Bygger på Erhvervsfondsudvalgets anbefalinger: Rapport af december 2012 Høring: 10. juli

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE

NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE 3.6.2014 Folketinget har vedtaget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven medfører bl.a. opdatering og modernisering af lovgivningen i tråd med selskabsloven, større åbenhed

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende. Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn

Vedtægter for den erhvervsdrivende. Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn Vedtægter for den erhvervsdrivende Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende

Læs mere

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr 711 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder LBK nr 1295 af 15/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.2013-0035914 Senere ændringer

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Selvejende institutioners juridiske status

Selvejende institutioners juridiske status Selvejende institutioners juridiske status Aarhus, den 3. november 2016 2 Hvad er en selvejende institution, og hvorfor er status vigtigt? Selvejende institution er ikke en selskabsretligt beskyttet betegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden VEDTÆGTER for Musholmfonden 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. 1.02 Fondens navn er Musholmfonden. 1.03 Fondens

Læs mere

Den erhvervsdrivende fond, Køge Erhverv- og Turismeudviklings Fond under stiftelse

Den erhvervsdrivende fond, Køge Erhverv- og Turismeudviklings Fond under stiftelse Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 lett@lett.dk Vedtægter Den erhvervsdrivende fond, Køge Erhverv- og Turismeudviklings Fond under stiftelse

Læs mere

Erhvervsfondsudvalget. Oplæg v/formand for Erhvervsfondsudvalget Finn L. Meyer Erhvervsstyrelsen d. 18. januar 2013

Erhvervsfondsudvalget. Oplæg v/formand for Erhvervsfondsudvalget Finn L. Meyer Erhvervsstyrelsen d. 18. januar 2013 Erhvervsfondsudvalget Oplæg v/formand for Erhvervsfondsudvalget Finn L. Meyer Erhvervsstyrelsen d. 18. januar 2013 Generelt om Erhvervsfondsudvalget Nedsat af Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn forår

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forslag. Lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Forslag. Lov om medarbejderinvesteringsselskaber Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. december 2014 Forslag til Lov om medarbejderinvesteringsselskaber Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. 1.

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde LBK nr 560 af 19/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021903

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erhvervsdrivende fonde

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen juli 2006 Udkast Anordning nr. xx af yy 200z Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erhvervsdrivende fonde VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervsstyrelsen, Den 21. juli 2015 UDKAST Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) I medfør af 375 i selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

ERHVERVSFONDSUDVALGETS RAPPORT OM FREMTIDENS REGULERING FOR ERHVERVS- DRIVENDE FONDE

ERHVERVSFONDSUDVALGETS RAPPORT OM FREMTIDENS REGULERING FOR ERHVERVS- DRIVENDE FONDE ERHVERVSFONDSUDVALGETS RAPPORT OM FREMTIDENS REGULERING FOR ERHVERVS- DRIVENDE FONDE 19.12.2012 Erhvervsfondsudvalget har den 18. december 2012 afleveret sin rapport om fremtidens regulering for erhvervsdrivende

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme Advokatpartnerselskab Finn Overgaard Revideret udkast 24. november 2014 Advokat J.nr. 295540 VEDTÆGT FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) [1] Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. side 3 Kapitel 2 Registrering og frister side 8 Kapitel 3 Stiftelse side 12

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

2.3 Fonden vil gennem sin grundkapital, tilskud og donationer fra tredjemand samt optagelse af lån forfølge sit formål.

2.3 Fonden vil gennem sin grundkapital, tilskud og donationer fra tredjemand samt optagelse af lån forfølge sit formål. Lett Advokatfirma Adv. Jesper Knudsen J.nr. 267175-HUP VEDTÆGT FOR SØV-FONDEN KOLDING 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er SØV-Fonden Kolding. 1.2 Fondens binavn er Socialøkonomisk Fond Kolding.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 621. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a.

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. A d vokat (H), professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF 1. En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. Kræver ingen tiltag hos den enkelte fond, men skal haves i erindring ved stiftelse

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a.

Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a. Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a. Bemærk, at redegørelsen for fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten,

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS 1 Navn Selskabets navn er Damsgaarden ApS. Selskabets hjemsted er Gribskov. 2 Formål Selskabets formål er at drive botilbud for psykisk handicappede. Formålet søges

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT. at udvikle og koordinere regionens interesser i forhold til infrastruktur og transport,

VEDTÆGTER FOR FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT. at udvikle og koordinere regionens interesser i forhold til infrastruktur og transport, J. nr. 90708-4 Bilag 4. VEDTÆGTER FOR FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT 1. Navn og hjemsted Fondens navn er: Fonden Femern Belt Development Fondens hjemsted er Lolland Kommune. 2. Formål Fondens formål er

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde Væsentlige nydannelser i den nye lov Hvad skal fondene være særligt opmærksomme på 21. januar 2015 Lovens opbygning 19 Kapitler (136 ): 16 "selskabsretlige kapitler" Kap. 17: Ikrafttrædelse og overgangsordninger

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ERHVERVSSTYRELSENS UDKAST. til vedtægt for en erhvervsdrivende fond - med kommentarer

ERHVERVSSTYRELSENS UDKAST. til vedtægt for en erhvervsdrivende fond - med kommentarer ERHVERVSSTYRELSENS UDKAST til vedtægt for en erhvervsdrivende fond - med kommentarer UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Udkast til vedtægt... 2 3. Kommentarer til

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere