Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470 af 12. juni 2009) trådte i kraft den 1. marts Samtidig blev aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven ophævet. Enkelte regler i selskabsloven træder i kraft den 1. maj Det drejer sig om 90, stk. 2 og 3, og 101, stk En række bestemmelser i selskabsloven er dog ikke trådt i kraft. Hvornår de træder i kraft, vides ikke. Det afhænger af, hvornår de nødvendige tilpasninger af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system er afsluttet. De bestemmelser i selskabsloven, som træder i kraft den 1. marts henholdsvis den 1. maj 2010, suppleres af bestemmelser i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (nr. 172 af 22. februar 2010). Se Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen). I nogle situationer kan det imidlertid give anledning til spørgsmål, om et forhold skal behandles efter de gamle regler i aktieselskabsloven henholdsvis anpartsselskabsloven eller efter de nye regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen. Afsnit 2 og 3 i denne vejledning belyser, hvordan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fortolker disse spørgsmål. Samtidig omtales de overgangsordninger, der er fastsat i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen, for at lette overgangen fra de gamle regler til de nye regler. 2. Hovedregel for, hvornår nye eller gamle regler skal anvendes Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning kan der opstilles følgende hovedregel for, hvornår nye eller gamle regler skal anvendes: Afgørende for, om nye eller gamle regler skal anvendes, er tidspunktet for den retsstiftende beslutning eller handling. Den retsstiftende beslutning er eksempelvis underskrivelsen af et stiftelsesdokument, hvorved det besluttes at stifte et kapitalselskab. Et handlingsforløb kan indeholde flere retsstiftende beslutninger. En fusion indeholder f.eks. to retsstiftende beslutninger: 1) oprettelse af en fusionsplan og 2) beslutning om at gennemføre fusionen. Hvis den retsstiftende beslutning er truffet efter de nye reglers ikrafttræden, skal beslutningen overholde de nye regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen. I så fald er det også de nye anmeldelsesfrister, der gælder. Hvis den retsstiftende beslutning er truffet før den 1. marts 2010, skal beslutningen overholde de gamle regler i aktieselskabsloven henholdsvis anpartsselskabsloven. I så fald er det også de gamle anmeldelsesfrister, der gælder. Hvor der indføres nye krav, gælder disse krav for fremtiden dvs. sige fra de nye reglers ikrafttræden.. 1

2 3. Eksempler på, hvornår nye eller gamle regler skal anvendes De følgende afsnit indeholder eksempler på, hvordan hovedreglen i afsnit 2 skal udmøntes i praksis efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning. Overgangsordninger, som er fastsat i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen for at lette overgangen fra de gamle til de nye regler, omtales også i forbindelse hermed Selskabets navn For aktieselskaber er der sket en begrænsning i de tilladte forkortelser, idet selskabslovens 2, stk. 1, kun tillader A/S som forkortelse for aktieselskab i selskabets navn. Aktieselskaber, som før den 1. marts 2010 er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med en anden forkortelse, kan dog opretholde denne forkortelse i selskabets navn indtil den 1. marts 2014, jf. overgangsordningen i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 54. Hermed sidestilles aktieselskaber, som før den 1. marts 2010 har indsendt anmeldelse til registrering af et navn med en forkortelse, som er i overensstemmelse med de gamle regler. Hvis beslutning om navnet er truffet før den 1. marts 2010, men registrering henholdsvis anmeldelse til registrering sker efter den 1. marts 2010, er A/S den eneste forkortelse, som kan anvendes i navnet. Hovedreglen i afsnit 2 om, at beslutningstidspunktet er afgørende for valget imellem gamle eller nye regler, er således fraveget her, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens Stiftelse Hvis stiftelsesdokumentet er underskrevet før den 1. marts 2010: Stiftelsen er da omfattet af de gamle regler i aktieselskabsloven eller anpartsselskabsloven, selvom selskabet anmeldes til registrering efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts Det indebærer bl.a. følgende: De gamle frister i aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven gælder for anmeldelse af stiftelser. Fristen er således 6 måneder for aktieselskaber og 8 uger for anpartsselskaber fra stiftelsesdokumentets underskrift, når stiftelsesdokumentet er underskrevet før den 1. marts 2010, selvom selskabet først anmeldes til registrering efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts Hvis eksempelvis stiftelsesdokumentet for et anpartsselskab er underskrevet før den 1. marts 2010, skal stiftelsen overholde de gamle regler i anpartsselskabsloven - herunder kapitalkravet på kr. - selvom selskabet først anmeldes til registrering efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts Selskabet kan således ikke gøre brug af det nye kapitalkrav på kr. for anpartsselskaber i selskabslovens 4, stk. 2, i forbindelse med stiftelsen. Men når selskabet er registreret, kan generalforsamlingen vedtage at gennemføre en kapitalnedsættelse i selskabet i overensstemmelse med de nye regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen. 2

3 Så længe anpartsselskabet ikke er registreret, har stifterne dog mulighed for at trække stiftelsen af selskabet tilbage og eventuelt stifte selskabet på ny med en selskabskapital på kr. Når et selskab er stiftet før den 1. marts 2010, skal stiftelsesdokumentet og vedtægterne være i overensstemmelse med de gamle regler i aktieselskabsloven eller anpartsselskabsloven, for at selskabet kan registreres, selvom registreringen sker efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts Hvis vedtægterne indeholder bestemmelser, som er i strid med de nye regler, skal vedtægterne tilpasses til de nye regler på den første generalforsamling, som afholdes efter registreringen af stiftelsen. Se nærmere herom i afsnit 4. Hvis stiftelsesdokumentet er underskrevet efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts 2010: Stiftelsen skal da overholde de nye regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbestemmelsen. Det indebærer bl.a. følgende: Den nye generelle anmeldelsesfrist på 2 uger gælder også for stiftelse, jf. selskabslovens 9, stk. 1. Stiftelsesdokumenterne skal være udarbejdet i overensstemmelse med de nye regler, selvom dokumenterne er udarbejdet før den 1. marts Hvis stiftelsen sker ved indskud af en allerede eksisterende virksomhed, kan stiftelsen ligesom hidtil have regnskabsmæssig virkning fra første dag i den indskudte virksomheds indeværende regnskabsår, selvom regnskabsåret er startet før den 1. marts 2010, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 5, stk Kapitalandele Som noget nyt skal oplysningerne i ejerbogen om udenlandske kapitalejere vedlægges dokumentation, der sikrer en entydig identifikation af kapitalejeren, jf. selskabslovens 52, 3. pkt. Kravet gælder for kapitalejere, der indføres i ejerbogen fra og med den 1. marts Kravet gælder ikke for kapitalejere, der er indført i ejerbogen før den 1. marts Ejerbeviser, som udstedes til kapitalejerne, skal indeholde en række nye oplysninger, jf. selskabslovens 60, stk. 6. Kravet gælder for ejerbeviser, der udstedes fra og med den 1. marts Kravet gælder ikke for ejerbeviser, der er udstedt før den 1. marts Hvis selskabets vedtægter indeholder bestemmelser om samtykke til overgang af kapitalandele, og kapitalejeren ikke har modtaget svar senest 4 uger efter sin anmodning om samtykke hertil, fastslår selskabslovens 68, stk. 1, 3. pkt., at samtykke anses for givet. Dette har virkning for anmodninger om samtykke til overgang af kapitalandele, som fremsættes fra og med den 1. marts

4 For anmodninger, som er fremsat før den 1. marts 2010, finder aktieselskabslovens 20 anvendelse Generalforsamling Møde- og stemmeret m.v.: Fuldmagter, som før den 1. marts 2010 er udstedt i overensstemmelse med de gamle regler, vedbliver at bestå efter den 1. marts 2010, indtil de udløber eller tilbagekaldes. De udløber dog senest 12 måneder efter udstedelsen. Selskabslovens 84, stk. 1 og 2, indeholder regler om registreringsdatoen, som er afgørende for en kapitalejers ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, og fristen for kapitalejeren til at anmelde sin deltagelse i generalforsamlingen. Disse regler gælder direkte for aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. For aktieselskaber, som ikke har aktier optaget til handel på et reguleret marked, og i anpartsselskaber er det frivilligt, om man vil anvende disse regler. Her kan det fastsættes i vedtægterne, at disse regler skal gælde tilsvarende. Selskabslovens 84 finder dog ikke anvendelse på den første generalforsamling, som indkaldes efter den 1. marts 2010, medmindre generalforsamlingen har besluttet, at 84 skal anvendes allerede for denne generalforsamling, jf. overgangsordningen i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 56, stk. 1. Har generalforsamlingen ikke truffet en sådan beslutning, har enhver kapitalejer på denne første generalforsamling ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der. Eventuelle vedtægtsbestemmelser om, at en aktionær for at kunne møde på generalforsamlingen skal have anmeldt sin deltagelse hos selskabet en vis tid, dog højst fem dage før generalforsamlingen, finder dog anvendelse på denne generalforsamling. I øvrigt finder selskabslovens 49 anvendelse, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 56, stk. 2. Selskabslovens 49 indeholder regler om notering i ejerbogen for erhververe af navnekapitalandele som betingelse for at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Dagsorden m.v.: Selskabslovens 90, stk. 2, fastsætter, at hvis en aktionær anmoder om at få et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling senest 6 uger før generalforsamlingen i et aktieselskab, har aktionæren ret til at få emnet på dagsordenen. Hvis anmodningen fremsættes kortere tid før generalforsamlingen, er det op til det centrale ledelsesorgan at vurdere, om anmodningen er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. For at aktieselskaberne og deres aktionærer kan nå at indrette sig på denne ændring i forhold til den gamle regel på området, træder selskabslovens 90, stk. 2, først i kraft den 1. maj Indtil da har enhver aktionær ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen i et aktieselskab, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for det centrale ledelsesorgan i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen, jf. overgangsordningen i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 58. Overgangsordningen svarer til den gamle regel i aktieselskabslovens 71. For anpartsselskaber er der ikke fastsat udtrykkelige regler om anpartshaveres anmodninger 4

5 om at få bestemte emner på dagsordenen. Anpartsselskaber har generelt en meget lukket kreds af anpartshavere, som har ret til at få et emne på dagsordenen, medmindre ledelsen konkret kan godtgøre, at det pga. særlige omstændigheder ikke er muligt. Efter selskabslovens 90, stk. 3, skal aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, som noget nyt offentliggøre den påtænkte dato for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Offentliggørelsen heraf skal ske senest 8 uger før generalforsamlingsdatoen. Desuden skal datoen for aktionærernes seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen offentliggøres. De nævnte tidspunkter skal dog ikke offentliggøres, hvis de fremgår af vedtægterne. For at selskaberne kan nå at indrette sig på disse nye offentliggørelseskrav, træder 90, stk. 3, først i kraft den 1. maj Indkaldelse til generalforsamling: Generalforsamlinger, der indkaldes fra og med den 1. marts 2010, skal indkaldes efter reglerne i selskabsloven med de modifikationer, som er omtalt i det følgende: Selskabslovens 94, stk. 1, fastsætter et indkaldelsesvarsel på mindst 2 uger og højst 4 uger før generalforsamlingen i anpartsselskaber og aktieselskaber, som ikke har kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked. For disse selskaber er der ikke fastsat nogen overgangsordning. Dette skal derfor overholdes, selvom vedtægterne måtte fastsætte et andet indkaldelsesvarsel (fx 8 dage før generalforsamlingen). Loven har således forrang over vedtægterne. Vedtægterne skal i givet fald tilpasses i overensstemmelse med 94, stk. 1, på den første generalforsamling, som afholdes efter den nye regels ikrafttræden den 1. marts Se nærmere herom i afsnit 4. Selskabslovens 94, stk. 2, fastsætter et indkaldelsesvarsel på mindst 3 uger og højst 5 uger før generalforsamlingen i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Efter de gamle regler lød det højeste indkaldelsesvarsel på 4 uger før generalforsamlingen. En vedtægtsbestemmelse om et indkaldelsesvarsel på højst 4 uger er også i overensstemmelse med den nye selskabslovs 94, stk. 2. For en række af disse selskaber kan det imidlertid være forbundet med praktiske vanskeligheder at overholde nogle af de nye pligter, som skal opfyldes forud for generalforsamlingen, hvis indkaldelsen tidligst må udsendes 4 uger før generalforsamlingen. Det gælder f.eks. pligten i selskabslovens 99 til at offentliggøre en række oplysninger og dokumenter for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen. Der er derfor fastsat en overgangsordning i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 59, stk. 1, som fastslår, at selvom vedtægterne foreskriver en kortere frist, kan den første generalforsamling, der afholdes efter den 1. marts 2010, indkaldes med et varsel på op til 5 uger. Efter de gamle regler lød det korteste indkaldelsesvarsel på 8 dage før generalforsamlingen. Nogle selskabers vedtægter indeholder derfor bestemmelse om et indkaldelsesvarsel, som er kortere end de 3 uger, som er det korteste varsel efter den nye selskabslovs 94, stk. 2. For nogle selskaber kan det imidlertid være forbundet med praktiske vanskeligheder, hvis 5

6 de pålægges at indkalde til den første generalforsamling, der afholdes efter den 1. marts 2010, med et varsel på mindst 3 uger. Derfor er der fastsat en overgangsordning, hvorefter den første generalforsamling, der indkaldes fra og med den 1. marts 2010, kan indkaldes med mindre end 3 ugers varsel, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 59, stk. 2. Hvis selskabet benytter denne mulighed, kan selskabet vente med at offentliggøre de oplysninger og dokumenter, som er omfattet af selskabslovens 99, stk. 1, til indkaldelsen udsendes. De pågældende oplysninger og dokumenter skal offentliggøres samlet. Vedtægterne skal da tilpasses i overensstemmelse med 94, stk. 2, på den første generalforsamling, som afholdes efter den nye regels ikrafttræden den 1. marts Se nærmere herom i afsnit 4. Selskabslovens 95, stk. 1, fastslår, at indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Dette skal dog forstås således, at hvis vedtægternes bestemmelser om indkaldelse er i strid med reglerne i selskabsloven og overgangsreglerne hertil i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 56-59, skal disse regler følges i stedet for vedtægterne. Reglerne har således forrang over vedtægternes bestemmelser. Vedtægterne skal i givet fald tilpasses i overensstemmelse med lovens regler på den første generalforsamling, som afholdes efter de nye reglers ikrafttræden. Se nærmere herom i afsnit 4. Selskabslovens 97, stk. 1, fastsætter kravene til indholdet af indkaldelsen til generalforsamling i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. 97, stk. 1, nr. 3, stiller krav om oplysning om registreringsdatoen, jf. 84, stk. 1, som er afgørende for, om en aktionær har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Denne oplysning skal dog ikke gives for den første generalforsamling, der afholdes efter den 1. marts 2010, jf. overgangsordningen i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 56, stk. 1, som omtalt ovenfor, medmindre generalforsamlingen har besluttet, at 84 skal anvendes allerede for den første generalforsamling. Selskabslovens 99, stk. 1, stiller som tidligere nævnt krav om, at visse oplysninger og formularer skal gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside på internettet forud for generalforsamlingen i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Det drejer sig bl.a. om den formular, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. brev efter selskabslovens 104, stk. 2. Muligheden for at stemme pr. brev finder dog ikke anvendelse for den første generalforsamling, der afholdes efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts 2010, medmindre generalforsamlingen har besluttet, at 104, stk. 2, skal anvendes allerede for denne generalforsamling, jf. overgangsordningen i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 57. Formularen skal derfor ikke gøres tilgængelig for den første generalforsamling, der afholdes efter den 1. marts 2010, medmindre selskabet har besluttet at anvende muligheden for at afgive brevstemme allerede for denne generalforsamling. 6

7 Afholdelse af generalforsamling: Generalforsamlinger, der afholdes fra og med den 1. marts 2010, skal afholdes i overensstemmelse med selskabslovens regler med de modifikationer, som er omtalt nedenfor, selvom generalforsamlingen er indkaldt før den 1. marts 2010: Selskabslovens 101, stk. 5-7, indeholder nye krav med hensyn til opgørelse og offentliggørelse af afstemningsresultatet i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. For at selskaberne kan nå at indrette sig på disse nye krav, træder 90, stk. 3, først i kraft den 1. maj Som tidligere nævnt giver selskabslovens 104, stk. 2, mulighed for at stemme pr. brev forud for generalforsamlingens afholdelse. For at selskaberne kan indrette sig på denne nye mulighed, finder adgangen til at stemme pr. brev dog ikke anvendelse for den første generalforsamling, der afholdes efter den 1. marts 2010, medmindre generalforsamlingen har besluttet, at 104, stk. 2, skal anvendes allerede for denne generalforsamling, jf. overgangsordningen i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens Kapitalselskabets ledelse I anpartsselskaber var det efter de gamle regler i anpartsselskabsloven muligt at vælge en ledelse, som alene bestod af en bestyrelse. Denne ledelsesstruktur kan ikke længere vælges efter selskabslovens 111, som trådte i kraft den 1. marts For de anpartsselskaber, der er stiftet før den 1. marts 2010, og som alene har en bestyrelse, er der dog fastsat en overgangsordning i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 60. Disse selskaber skal således senest den 1. marts 2014 opfylde kravene med hensyn til valg af ledelsesstruktur i selskabslovens 111. I forbindelse hermed skal selskabets vedtægter tilpasses til selskabslovens 111. Se nærmere herom i afsnit 4. Efter selskabslovens 120, stk. 1, skal flertallet af medlemmerne af bestyrelsen eller tilsynsrådet vælges af generalforsamlingen. Efter de gamle regler i aktieselskabsloven blev bestyrelsesmedlemmer, som var valgt af et repræsentantskab, talt som om de var valgt af generalforsamlingen, i relation til bestemmelserne om medarbejderrepræsentation. Efter selskabslovens 111, som trådte i kraft den 1. marts 2010, er det ikke muligt at medtælle bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af et repræsentantskab, som om de er valgt af generalforsamlingen. For bestyrelsesmedlemmer, som den 1. marts 2010 er valgt af et repræsentantskab, er der dog fastsat en overgangsordning i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 61. Disse bestyrelsesmedlemmer anses i relation til selskabslovens 120, stk. 1, for at være valgt af generalforsamlingen, indtil deres valgperiode udløber, dog senest til den 1. marts I forbindelse hermed skal selskabets vedtægter tilpasses til selskabslovens 111. Se nærmere herom i afsnit 4. 7

8 3.6. Kapitalnedsættelse Hvis processen med henblik på kapitalnedsættelse er startet før den 1. marts 2010: Hvis der før den 1. marts 2010 er truffet beslutning om at starte processen med henblik på kapitalnedsættelse, gælder de gamle regler i aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven for denne beslutning - herunder regler om indrykning af proklama m.v., selvom indrykning af proklama m.v. sker efter, at de nye regler er trådt i kraft. Det indebærer bl.a., at anmeldelse til registrering af denne beslutning skal ske senest 4 uger efter beslutningen, selvom anmeldelsen først foretages efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts Hvis beslutningen om at starte processen med henblik på kapitalnedsættelse derimod træffes efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts 2010, finder de nye regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen anvendelse herunder også den nye anmeldelsesfrist på 2 uger, jf. selskabslovens 191. Hvis beslutningen om at effektuere kapitalnedsættelsen, dvs. efter udløb af proklama m.v., træffes efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts 2010, finder de nye regler anvendelse herunder kravet om, at gennemførelsen skal anmeldes til registrering senest 2 uger efter beslutningen om at gennemføre kapitalnedsættelsen, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 21. Dette gælder, selvom beslutningen om at starte processen med henblik på kapitalnedsættelse blev startet før den 1. marts Likvidation Hvis en likvidation er indledt før den 1. marts 2010, finder de gamle regler i aktieselskabsloven eller anpartsselskabsloven anvendelse på likvidationen, selvom likvidationen afsluttes, efter at de nye regler er trådt i kraft. Der er dog følgende undtagelse: De nye regler om udlodning af udbytte og likvidationsprovenu i selskabslovens 222, stk. 1, og 223 kan fra og med 1. marts 2010 anvendes af kapitalselskaber, som er under likvidation, selvom likvidationen er indledt før den 1. marts 2010, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens Fusion og spaltning Hvis fusions- eller spaltningsplanen er underskrevet før den 1. marts 2010: Planen skal overholde de gamle regler i aktieselskabsloven eller anpartsselskabsloven, selvom planen først indsendes til offentliggørelse efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts Hvis beslutning om at gennemføre planen træffes efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts 2010, skal gennemførelsen være i overensstemmelse med de nye regler. Det gælder, selvom planen er udarbejdet og offentliggjort i overensstemmelse med de gamle regler. De nye regler indfører ikke nye krav i forbindelse med fusion og spaltning. Derimod indfører de nogle lempelser. Kapitalejerne har således mulighed for at fravælge følgende dokumenter i enighed i forbindelse med national fusion og spaltning: 8

9 a) Redegørelse (ved fusion af ApS - ved spaltning af ApS og A/S). b) Mellembalance (ved fusion af ApS - ved spaltning af ApS og A/S). c) Vederlagsudtalelse (ved fusion af ApS og A/S - ved spaltning af ApS og A/S). Mulighederne under a) og b) er nye. Muligheden under c) var også gældende efter de gamle regler. Ved grænseoverskridende fusion og spaltning er det som noget nyt muligt at fravælge mellembalancen som under b) ovenfor. Desuden kan vederlagsudtalelsen fravælges ligesom efter de gamle regler. Disse dokumenter kan fravælges i forbindelse med gennemførelsen, selvom planen er underskrevet før den 1. marts Det er dog en betingelse, at der ikke er henvisninger til dem i planen eller andre dokumenter, der ligger til grund for fusionen eller spaltningen. Planen og kreditorerklæringen skal derimod udarbejdes og indsendes til offentliggørelse som hidtil både ved nationale og grænseoverskridende fusioner og spaltninger. Hvis samtlige de deltagende selskaber er anpartsselskaber, kan kapitalejerne i enighed vedtage at fravige 4 ugers perioden mellem 1) offentliggørelsen af planen og kreditorerklæringen og 2) beslutningen om at gennemføre fusionen elle spaltningen, hvis kreditorerne er tilstrækkeligt sikrede ifølge kreditorerklæringen. Planen og kreditorerklæringen skal dog være offentliggjort, inden der kan træffes beslutning om gennemførelsen. Ved fusion eller spaltning, hvor der opstår nye selskaber som led i fusionen henholdsvis spaltningen, skal planen være vedhæftet udkast til vedtægter for de nye selskaber. Selvom vedtægterne er udarbejdet efter de gamle regler i aktieselskabsloven eller anpartsselskabsloven, skal disse vedtægter lægges til grund ved beslutningen om at gennemføre fusionen henholdsvis spaltningen. Hvis vedtægterne ikke er i overensstemmelse med de nye regler, skal der - efter at generalforsamlingen har besluttet at gennemføre spaltningen - afholdes en ny generalforsamling med henblik på at tilpasse vedtægterne til de nye regler. Se nærmere herom i afsnit 4). De to generalforsamlinger kan eventuelt afholdes i umiddelbar forlængelse af hinanden. Ved anmeldelse af gennemførelsen til registrering skal begge sæt vedtægter i så fald vedlægges. Hvis planen er underskrevet efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts 2010: Kreditorerklæringen og eventuelle andre dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med planen, skal da være udarbejdet i overensstemmelse med de nye regler, selvom kreditorerklæringen m.v. er udarbejdet før den 1. marts Omdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber Hvis planen er underskrevet før den 1. marts 2010: Visse af de forenklinger, som er indført i forhold til reglerne om nationale fusioner og spaltninger, er også indført med hensyn til omdannelse af andelsselskaber med begrænset 9

10 ansvar (a.m.b.a.) til aktieselskaber. Disse muligheder kan da anvendes i forbindelse med gennemførelsen, selvom planen er underskrevet før den 1. marts Det drejer sig om muligheden for i enighed at fravælge redegørelsen, mellembalancen og vederlagsudtalelsen samt om muligheden for i enighed at fravælge 4 ugers perioden mellem 1) offentliggørelsen af planen og kreditorerklæringen og 2) beslutningen om at gennemføre omdannelsen. 4. Tilpasning af vedtægterne til de nye regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen Hvis bestemmelser i vedtægterne er i strid med gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen, herunder overgangsordningerne i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 56-62, skal de gældende regler anvendes i stedet for vedtægterne. Der skal således ses bort fra bestemmelser i vedtægterne, som måtte være i strid med reglerne, idet reglerne har forrang over bestemmelser i vedtægterne, jf. selskabslovens 373, stk. 2, og ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 55, stk. 1. Hvis der er fastsat en overgangsregel, kan denne anvendes, men vedtægterne skal tilpasses med henblik på, hvad der gælder fremover. Selskabslovens 94, stk. 1, fastsætter fx et indkaldelsesvarsel på mindst 2 uger og højst 4 uger før generalforsamlingen, når der indkaldes til generalforsamling i et anpartsselskab eller et aktieselskab, som ikke har kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked. Dette skal som tidligere nævnt overholdes, allerede når der indkaldes til den første generalforsamling efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts 2010, selvom selskabets vedtægter måtte foreskrive et andet indkaldelsesvarsel (fx 8 dage før generalforsamlingen). På den første generalforsamling, der afholdes efter de nye reglers ikrafttræden den 1. marts 2010, skal vedtægterne tilpasses på alle de områder, hvor de måtte være i strid med de gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen, jf. 55, stk. 2, i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen. Forslag om at ændre vedtægtsbestemmelser, som er i strid med de nye regler, som er gældende, skal anses for gyldigt vedtaget, når blot en enkelt kapitalejer har stemt for forslaget. Der skal her ses bort fra eventuelle vedtægtsmæssige krav om, at en vis andel af kapitalejerne eller den stemmeberettigede kapital skal være til stede på generalforsamlingen og stemme for forslaget, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 55, stk. 3. Eksempler på situationer, hvor vedtægterne kan være i strid med de nye regler, som er trådt i kraft, og hvor der i givet fald således skal ske vedtægtstilpasning, så vedtægterne ikke længere er i strid med de nye regler: Selskabslovens 94, stk. 1 og 2, om varsel for indkaldelse til generalforsamling, hvis varslet i vedtægterne er i strid med reglerne. Indsættelse af registreringsdatoen, hvis der i vedtægterne er fastsat en noteringsdato, som er i strid med selskabslovens 84. Hvis vedtægterne indeholder bestemmelser om aktionærers ret til at få emner på dagsordenen, der er i strid med selskabslovens 90, stk

11 Hvis vedtægterne indeholder en bestemmelse, som er i strid selskabslovens 89, om adgangen til at kræve ekstraordinær generalforsamling. Tilpasning af evt. vedtægtsbestemmelse om, at udskrift af generalforsamlingsprotokollen skal gøres tilgængelig for aktionærerne, hvis vedtægtsbestemmelsen er i strid med selskabslovens 101, stk Øvrige vedtægtsændringer Foruden de obligatoriske vedtægtstilpasninger, som er omtalt ovenfor, kan det være hensigtsmæssigt at overveje, om der i vedtægterne bør fastsættes bestemmelser på områder, hvor reglerne er ændret i forhold til de gamle regler. Der kan f.eks. peges på følgende: Fastsættelse af frister for indkaldelse til generalforsamling inden for rammerne af selskabslovens 94. Fastsættelse af frister og procedurer for afgivelse af brevstemmer, jf. selskabslovens 104, stk. 2. Fastsættelse af bestemmelse om adgang for både aktionær og fuldmægtig til at møde med rådgiver, jf. selskabslovens 81. Disse frivillige vedtægtsændringer er undergivet majoritetskravene i selskabslovens 106 og 107 i modsætning til de obligatoriske vedtægtsændringer, som er omtalt i afsnit 4. 11

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Solar A/S CVR-NR.: 15 90 84 16 Vedtægter for Solar A/S til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. ROC ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Side 1/8 Fuldstændige forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S onsdag den 21. april 2010, kl. 17.00 i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 11 december 2008 Indhold Økonomi- og erhvervsministeriet Betænkning om ny selskabslovgivning PricewaterhouseCoopers Få styr på årsregnskabsloven IFRS essential Økonomi- og

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S I henhold til vedtægternes 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skælskør Bank A/S til afholdelse lørdag, den 20. marts 2010 kl. 13.00 i Skælskør Badminton

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

1 of 6. Vedtægter. for. Syddjurs Spildevand A/S

1 of 6. Vedtægter. for. Syddjurs Spildevand A/S 1 of 6 Vedtægter for Syddjurs Spildevand A/S Version maj 2015 2 of 6 1. Navn...3 2. Hjemsted...3 3. Formål...3 4. Selskabets kapital og kapitalandele...3 5. Udbytte...3 6. Generalforsamling...4 7. Bestyrelsen...4

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere